Hotărârea nr. 431/2019

Hotãrârea nr. 431 privind modificarea componenței Comisiei care să analizeze și să propună în condițiile legii prelungirea duratei contractelor, repartizarea directă, asocierea sau închirierea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în patrimoniul Municipiului Ploiești


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 431

privind modificarea componenței Comisiei care să analizeze și să propună în condițiile legii prelungirea duratei contractelor, repartizarea directă, asocierea sau închirierea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în patrimoniul Municipiului Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de Aprobare nr. 540/24.10.2019 al consilierilor: Ștefan Dănescu, Robert - Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Bogdan Hodorog, Sanda Dragulea, Sorin Văduva, Marius Nicolae Mateescu și Raportul de specialitate comun al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr.353/24.10.2019, al Direcției Economice nr. 326/24.10.2019 și al Direcției Gestiune Patrimoniu nr. 353/24.10.2019 referitoare la modificarea componenței Comisiei care să analizeze și să propună în condițiile legii prelungirea duratei contractelor, repartizarea directă, asocierea sau închirierea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în patrimoniul Municipiului Ploiești;

Văzând Avizul și Procesul verbal din data de 23.10.2019 ale Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.228/28.07.2016 privind modificarea componenței unor comisii ale Consiliului Local al Municipiului Ploiești, cu modificările ulterioare;

Având în vedere cererea transmisă prin e-mail în data de 09.10.2019 către Serviciul Relații Publice Monitorizare Proceduri Administrative, remisă Direcției Gestiune Patrimoniu, Serviciul Contracte în data de 21.10.2019 și înregistrată la Municipiul Ploiești la nr. 20919/23.10.2019;

în temeiul art. 129 alin.(l), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. 1, lit. (a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 228/28.07.2016 privind modificarea componenței unor comisii ale Consiliului Local al Municipiului Ploiești, cu modificările ulterioare, în sensul modificării componenței Comisiei care să analizeze și să propună în condițiile legii prelungirea duratei contractelor, repartizarea directă, asocierea sau închirierea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în patrimoniul Municipiului Ploiești prin înlocuirea domnului Robert - Ionuț Vîscan cu domnul Ștefan Dănescu

Art. 2 Restul prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 228/28.07.2016, cu modificările ulterioare, rămân neschimbate.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2019.

Contrasemnează: