Hotărârea nr. 430/2019

Hotãrârea nr. 430 privind aprobarea propunerii de schimbare a destinaţiei unei părți din imobilul în care funcţionează Şcoala Gimnazială ,,Florin Comişel” situat în Ploieşti, str. Jupiter, nr. 6


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 430

privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației unei părți din imobilul în care funcționează Școala Gimnazială „Florin Comișel” situat în Ploiești, str. Jupiter, nr. 6

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 501/10.10.2019 al consilierilor Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin, Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr.10612/16.10.2019 la Direcția Tehnic-Investiții, sub nr. 329/09.10.2019 la Direcția Gestiune Patrimoniu și sub nr. 340/15.10.2019 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, referitor la aprobarea propunerii de schimbare a destinației unei părți din imobilul în care funcționează Școala Gimnazială „Florin Comișel” situat în Ploiești, str. Jupiter, nr. 6;

în conformitate cu avizul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale din data de 09.10.2019;

In conformitate cu art.112, alin. (6) din Legea educației naționale nr. 1/2011, actualizată;

A

In conformitate cu art. 4 lit. f), art.9 și art.10 din Ordinul nr. 5819/2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia;

Ținând cont de prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova, în care în Anexa 2, poziția 33 figurează imobilul care face obiectul prezentei hotărâri;

A

In temeiul prevederilor art. 129, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. a), art. 286 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă propunerea de schimbare a destinației, pe o perioadă de maxim 5 ani a unei părți din imobilul în care funcționează Școala Gimnazială „Florin Comișel”, situat în Ploiești, str. Jupiter, nr. 6, din „casă de locuit” în spațiu de învățământ/administrativ/de activități independente școlare, în vederea implementării strategiei de dezvoltare locală, respectiv a măsurii de modernizare a unității de învățământ.

Art. 2 Se aprobă emiterea unei adrese către Ministerul Educației Naționale prin care se va solicita avizul conform pentru schimbarea destinației imobilului menționat la articolul 1, care va fi însoțită de documentele prevăzute la art. 9 din Ordinul nr.5819/2016.

Art. 3 împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să efectueze toate demersurile necesare obținerii avizului conform al Ministrului Educației Naționale.

Art. 4 Schimbarea destinației imobilului operează de la data emiterii de către Ministerul Educației Naționale a avizului conform.

Art. 5 Direcția Tehnic-Investiții și Direcția Gestiune Patrimoniu vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2019.

Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, GeorgeSorin Niculae BOTE7

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV