Hotărârea nr. 43/2019

Hotãrârea nr. 43 privind includerea unor bunuri în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploieşti” și transmiterea acestora în concesiunea SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești SRL


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 43 privind includerea unor bunuri în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” și transmiterea acestora în concesiunea S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 46/06.02.2019 a consilierilor Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionuț, Mateescu Marius Nicolae, Dragulea Sanda, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr.32/06.02.2019 la Direcția Gestiune Patrimoniu, sub nr. 1349/06.02.2019 la Direcția Tehnic-Investitii, sub nr. 31/06.02.2019 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte si sub nr. 22/06.02.2019 la Direcția Economică,

7                     9                            7                                5                                                                                            9                                       "

referitor la includerea unor bunuri în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” și transmiterea acestora în concesiunea S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.;

Ținând cont de Raportul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale încheiat în data de 06.02.2019;

Având în vedere că bunurile ce fac obiectul prezentei hotărâri fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești, conform prevederilor Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare și au fost recepționate potrivit Proceselor Verbale de recepție la terminarea lucrărilor nr.21846/06.10.2017,   21844/06.10.2017,   21843/06.10.2017,   21842/06.10.2017,

15262/12.07.2017,    15261/12.07.2017,    5474/09.03.2017,    5473/09.03.2017,

5472/09.03.2017;

Luând în considerare adresa DT nr. 14858/13.12.2018 înaintată de Direcția

9 Tehnic-Investiții precum și adresa DE nr. 42/31.01.2019 înaintată de către Direcția Economică;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 219/2010 privind înființarea Societății Comerciale Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.A., cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 554 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată;

A

In conformitate cu prevederile art. 3 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. 2, lit c), art. 45 și art. 115, alin. 1, lit. b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă completarea Anexei F la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 225/1999 privind însușirea „Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” cu poziții noi identificate conform Anexei nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă completarea Anexei nr. 5 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 219/2010, cu modificările și completările ulterioare, anexă ce cuprinde lista bunurilor ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Ploiești transmise în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., cu bunurile identificate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3 Se aprobă completarea anexei la Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., cu modificările și completările ulterioare, cu bunurile prevăzute în Anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, celelalte prevederi contractuale rămânând neschimbate.

Art. 4 Se împuternicește Primarul municipiului Ploiești să facă demersurile necesare în vederea actualizării „Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 1359/2001, conform prevederilor art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 5 Se împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze Actul adițional la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., cu modificările și completările ulterioare, cuprins în Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Tehnic-Investitii, Direcția 9                                                                           "                      9                                                      9    ~                      9

Economică și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Anexa nr.l la H.C.L. nr.

Completări la "Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești" (Anexa F )

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare de inventar (Iei)

Situația juridică actuală Denumire act proprietate sau alte documente doveditoare

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

46

1.5.12

Grupuri sanitare tip 2 și 3

Str. Cameliei, nr. inventar 4085, Grup sanitar transportabil tip II Suprafață construită = 8,84 m.p., suprafață utilă=6,86 m.p, h max. = 2,62 m.p. are zonă de acces, cameră tehnică, cameră wc bărbați cu o cabină si cameră wc femei cu o cabină, Grup sanitar transportabil tip III Suprafață construită =5,48 m.p., Suprafață utilă =4,22 m.p., h=2,62 are o cabină unisex pentru persoane cu dizabilități, Suprafață construită totală = 14,32 m.p.

2017

98.892,47

-proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor

nr.21843/06.10.2017; autorizația de

9

construire

nr.200/12.06.2017.

fji jSiy

- /

C<O/EȘT1

47

1.5.12

Grupuri sanitare tip 2 și 3

Str. Găgeni, nr. inventar 4086, Grup sanitar transportabil tip II Suprafață construită = 8,84 m.p., suprafață utilă=6,86 m.p, h max. = 2,62 m.p. are zonă de acces, cameră tehnică, cameră wc bărbați cu o cabină si

5                                           9

cameră wc femei cu o cabină, Grup sanitar transportabil tip III Suprafață construită =5,48 m.p., Suprafață utilă =4,22 m.p., h=2,62 are o cabină unisex pentru persoane cu dizabilități, Suprafață construită totală = 14,32 m.p

2017

98.892,47

- proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor

nr.21844/06.10.2017; autorizația de construire nr.192/12.06.2017.

48

1.5.12

Grupuri sanitare tip 2 și 3

Str. B.P.Hașdeu, nr. inventar 4087,

Grup sanitar transportabil tip II Suprafață construită = 8,84 m.p., suprafață utilă=6,86 m.p, h max. = 2,62 m.p. are zonă de acces, cameră tehnică, cameră wc

2017

98.892,47

- proces verbal de^O i recepție?iâ terminarea-lucr^fc.     ).

nr.54W&MOZ*

% Q -------- #

bărbați cu o cabină si

9                                     9

cameră wc femei cu o cabină, Grup sanitar transportabil tip III Suprafață construită =5,48 m.p., Suprafață utilă =4,22 m.p., h=2,62 are o cabină unisex pentru persoane cu dizabilități, Suprafață construită totală = 14,32 m.p

autorizația de

9

construire

nr.193/01.06.2016.

49

1.5.12

Grupuri sanitare tip 2 și 3

Str. Domnișori, nr. inventar 4088, Grup sanitar transportabil tip II Suprafață construită = 8,84 m.p., suprafață utilă=6,86 m.p, h max.= 2,62 m.p. are zonă de acces, cameră tehnică, cameră wc bărbați cu o cabină si

»                                           5

cameră wc femei cu o cabină, Grup sanitar transportabil tip III Suprafață construită =5,48 m.p., Suprafață utilă =4,22 m.p., h=2,62 are o cabină unisex pentru persoane cu dizabilităti,

> 5

2017

98.892,47

- proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor

nr.21846/06.10.2017; -autorizația de

»

construire nr.200/12.06.2017.

.....

fS-/1) i

' cȘifc/. i." <■- ,

o •               *4 •

; iii l X ZZ

Suprafață construită totală = 14,32 m.p.

50

1.5.12

Grupuri sanitare tip 2 și 3

Str. Mareșal Averescu, nr. inventar 4089, Grup sanitar transportabil tip II Suprafață construită = 8,84 m.p., suprafață utilă=6,86 m.p, h max. = 2,62 m.p. are zonă de acces, cameră tehnică, cameră wc bărbați cu o cabină si

»                                     5

cameră wc femei cu o cabină, Grup sanitar transportabil tip III Suprafață construită =5,48 m.p., Suprafață utilă =4,22 m.p., h=2,62 are o cabină unisex pentru persoane cu dizabilităti, Suprafață construită totală = 14,32 m.p.

2017

98.892,47

-proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor

nr.21842/06.10.2017; autorizația de

»

construire

nr.203/12.06.2017.

51

1.5.12

Grupuri sanitare tip 2 și 3

Str. Samuel Micu, nr. inventar 4090, Grup sanitar transportabil tip II Suprafață construită = 8,84 m.p., suprafață utilă=6,86 m.p, h max.

U          • i                         ■ ’y î ’■

UW

_= 2,62 m.p. are zonă de acces, cameră tehnică, cameră wc bărbați cu o cabină si

9                                     5

cameră wc femei cu o cabină, Grup sanitar transportabil tip III Suprafață construită =5,48 m.p., Suprafață utilă =4,22 m.p., h=2,62 are o cabină unisex pentru persoane cu dizabilități, Suprafață construită totală = 14,32 m.p

2017

98.892,47

- proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor

nr.15261/12.07.2017; autorizația de

9

construire

nr.377/19.08.2016.

52

1.5.12

Grupuri sanitare tip 2 și 3

Str. Comătel, nr. inventar 4091, Grup sanitar transportabil tip II Suprafață construită = 8,84 m.p., suprafață utilă=6,86 m.p, h max. = 2,62 m.p. are zonă de acces, cameră tehnică, cameră wc bărbați cu o cabină si

9                                           5

cameră wc femei cu o cabină, Grup sanitar transportabil tip III Suprafață construită =5,48 m.p., Suprafață utilă =4,22 m.p., h=2,62 are o cabină unisex pentru persoane

2017

98.892,47

-proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor

nr.5473/09.03.2017; autorizația de construire

nr. 189/25.05.2016.

.-•••      ■ .. -      ! 3

i                    J /

cu dizabilități, Suprafață construită totală = 14,32 m.p

53

1.5.12

Grupuri sanitare tip 2 și 3

Str. Baraolt, nr. inventar 4092, Grup sanitar transportabil tip II Suprafață construită = 8,84 m.p., suprafață utilă=6,86 m.p, h max. = 2,62 m.p. are zonă de acces, cameră tehnică, cameră wc bărbați cu o cabină si

5                                     5

cameră wc femei cu o cabină, Grup sanitar transportabil tip III Suprafață construită =5,48 m.p., Suprafață utilă =4,22 m.p., h=2,62 are o cabină unisex pentru persoane cu dizabilități, Suprafață construită totală = 14,32 m.p

2017

98.892,47

proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor

nr. 15262/12.07.2017; autorizația de construire

nr.377/19.08.2016.

54

1.5.12

Grupuri sanitare tip 2 și 3

Str. Poștei, nr. inventar 4093, Grup sanitar transportabil tip II Suprafață construită = 8,84 m.p., suprafață utilă=6,86 m.p, h max. = 2,62 m.p. are zonă de acces, cameră

tehnică, cameră wc bărbați cu o cabină si cameră wc femei cu o cabină, Grup sanitar transportabil tip III Suprafață construită =5,48 m.p., Suprafață utilă =4,22 m.p., h=2,62 are o cabină unisex pentru persoane cu dizabilități, Suprafață construită totală = 14,32 m.p

2017

98.892,47

-proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor

nr. 5472/09.03.2017; autorizația de

J

construire

nr.210/24.05.2016.

DIRECTOR EXECUTIV, Carmen Daniela BUCUR


ȘEF SERVICIU, INVENTARIERE ȘI EVIDENȚĂ BUNURI,

Gabriela MÎNDRUȚIU

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

NR.______/_______


ACT ADIȚIONAL NR.____

la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010

A.

In baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr........../.................,

între :

Municipiul Ploiești, cu sediul în Ploiești, Piața Eroilor, nr. IA, în calitate de concedent, reprezentat prin Primar, Adrian Florin Dobre, pe de o parte, și

S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. cu sediul în Municipiul Ploiești, str. Văleni, nr. 32, județul Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J29/1212/01.10.2010, CUI 27449967, reprezentată legal prin domnul Cristinel Șchiopu, având funcția de Director General, în calitate de concesionar, pe de altă parte,

a intervenit prezentul act adițional prin care se completează Anexa la Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010, ce cuprinde lista bunurilor aparținând domeniului public și privat al municipiului Ploiești transmise în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., cu bunurile prevăzute în Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. / .

Restul clauzelor contractuale prevăzute în contractul de contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010, cu modificările și completările ulterioare rămân neschimbate.


și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 și s-a incheiat în 2'(< exemplare, câte unul fiecare parte.

CONCEDENT,

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

CONCESIONAR,

S.C. Servicii de Gospodărire

Urbană Ploiești S.R.L.,

5                      7

PRIMAR,

Adrian Florin Dobre


DIRECTOR GENERAL, Cristinel Șchiopu


DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU DIRECTOR EXECUTIV, Carmen Daniela Bucur


DIRECTOR ECONOMIC, Mihaela Dumitrescu


SERVICIUL CONTRACTE, SEF SERVICIU, Viorica Pătrașcu


BIROU JURIDIC - CONTENCIOS, Simona Albulescu


DIRECȚIA ECONOMICA

DIRECTOR EXECUTIV, Nicoleta Crăciunoiu

Vizat,

Serviciul Juridic Contencios-Contracte


A întocmit,

Cristina Denisa Trofin