Hotărârea nr. 429/2019

Hotãrârea nr. 429 privind stabilirea regimului juridic al terenurilor în suprafaţă de 7 m.p. și 13 m.p. aferente balcoanelor situate în Ploieşti, str. Gorniștilor, nr. 2, bl. 141 I, sc. A, ap. 2, parter


ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 429

privind stabilirea regimului juridic al terenurilor în suprafață de 7 m.p. și 13 m.p. aferente balcoanelor situate în Ploiești, str. Gorniștilor, nr. 2, bl. 1411, sc. A, ap. 2, parter

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 502/10.10.2019 al consilierilor Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 330/09.10.2019 la Direcția Gestiune Patrimoniu și sub nr.328/14.10.2019 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, referitor la stabilirea regimului juridic al terenurilor în suprafață de 7 m.p. și 13 m.p. aferente balcoanelor situate în Ploiești, str. Gorniștilor, nr. 2, bl. 1411, sc. A, ap. 2, parter;

Având în vedere Avizul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale încheiat în data de 09.10.2019;

în conformitate cu prevederile art. 553, alin. 1, art. 554 și art. 859, alin. 2 din Legea nr. 287/2009, privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 129 alin. 1 și alin. 2 lit. c), art. 139, art. 196 alin.(l) lit. a), art. 286, art. 354 și ale art. 361 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă înscrierea în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” a imobilelor-terenuri în suprafață de 7 mp și 13 m.p., situate sub balcoanele adiacente apartamentului situat în Ploiești, str. Gorniștilor, nr. 2, bl. 141 I, sc. A, ap. 2, parter, identificate în anexele nr.l și nr. 2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă completarea Anexei I la Hotărârea nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” cu două noi poziții, identificate potrivit anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a imobilelor terenuri identificate, potrivit prevederilor art.l și art.2 și înscrierea acestora în "Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești".

Art. 4 Direcția Gestiune Patrimoniu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2019.

PRESEPINTE DE ȘEDINȚA,  George Șorin Niculae BOTEZContrasemnează: SECRETAR GENERAL, \Ioana Geanina SERBINOV


/J

aS f


PLAN DE AMPLASAMENT ST DE LIMITARE A IMOBILULUI SCARA 1 ;100J^tuarNr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

7 mP       A-

■ft      '

■ municipiul J’lpiestl, Inftavilan

lh’ §ir-GernS|j^^^|,          sc.A, ap.2- Parter 1

Cartea Funciara nr.

.io                             ’                 •SUPRAFEȚEI TEREN

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungitai laturi c(i,i+l)

x Im]

Y [m]

1

2

  • 3

  • 4

302837.2B7

382843.377 382843.042 382836-95

579170.017

579171.818

(579172.949 “ 9171.149

6.351

1.180

6.549

1.180

S=7mp P-lS.OGOm

IșȘ-llONfi-2. & foc /4j. 429/201^

PLA N DE AMPLASA MENT SI DELIMITARE IMOBIL ULUI ■ J
CALCULUL SUPRAFEȚEI TEREN

Nr_ Coordonate pct.de contur

Lungimi

D(i,i+1)

Pct-     X [m] j Y [m]

11382822.219 157 9171.167

  • 2 382822.546 579175.072

  • 3 (382B24.991 579177.476

  • 4 (382827.698 579178.091

  • 5 ,382827.425 579179.239

  • 6 382824.402 579178.551

  • 7 1382821.406 .579175.607

  • 8 382821.049 579171.322

3-919 'i

3.429

2.776

1.180

3.IDO

4.200 .

4.300 |

1.180 11

S=13iup P=24.O84mLte mFer-oare_a -.- -s’-ructn -upra'a a onsțruita Ia sol (mp)


Suprafața totala maso rata a imobilului^ 13mp Suprafața din act =....... mp


Executant,

S.C. TOP SURVEY GROUP S.R.L. AUTORIZAȚIE CLASA I Seria RO-B-J, Nr. 0778


Confirm Introducerea Imobilului in baza do date Integrata si atribuirea numărului cadastral Semnătură si parafaAnexa nr.3 la H.C.L. nr. W / ^06


Completări la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Ploiești (Anexa I - “Diverse imobile”)Nr. crt.

Codul de clasifi care

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare de inventar (lei)

Situația juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte documente doveditoare

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

-

Teren

Suprafața =7 m.p. situată sub balconul adiacent apartamentului situat în Ploiești, str. Gomiștilor, nr.2, bl. 1411, sc.A, ap.2, parter

2019

-

Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ

-

Teren

Suprafața =13 m.p.

situată sub balconul adiacent apartamentului situat în Ploiești, str. Gorniștilor, nr.2, bl. 1411,

sc.A, ap.2, parter

2019

-

Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,              ȘEF SER VICIUL

INVENTARIERE ȘI EVIDENȚĂ BUNURI, Gabriela MÎNDRUTIU t