Hotărârea nr. 428/2019

Hotãrârea nr. 428 privind stabilirea regimului juridic al terenurilor în suprafaţă de 3,48 m.p. și 4,35 m.p., aferente balcoanelor situate în Ploieşti, str. Mihai Bravu, nr. 177, bl. 3C, sc. B, ap. 17, parter


ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 428

privind stabilirea regimului juridic al terenurilor în suprafață de 3,48 m.p. și

4,35 m.p., aferente balcoanelor situate în Ploiești, str. Mihai Bravu, nr. 177, bl. 3C, sc. B, ap. 17, parter

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 503/10.10.2019 al consilierilor Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 331/09.10.2019 la Direcția Gestiune Patrimoniu, sub nr.330/14.10.2019 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, referitor la stabilirea regimului juridic al terenurilor în suprafață de 3,48 m.p. și 4,35 m.p., aferente balcoanelor situate în Ploiești, str. Mihai Bravu, nr. 177, bl. 3C, sc. B, ap. 17;

Având în vedere Avizul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale încheiat în data de 09.10.2019;

în conformitate cu prevederile art. 553, alin. 1, art. 554 și art. 859, alin. 2 din Legea nr. 287/2009, privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 1 și alin. 2 lit. c), art. 139, art. 196 alin.(l) lit.a), art. 286, art. 354 și ale art. 361 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă înscrierea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” a imobilelor-terenuri în suprafață de 3,48 m.p. și 4,35 m.p., situate sub balcoanele adiacente apartamentului situat în Ploiești, str. Mihai Bravu, nr. 177, bl. 3C, sc. B, ap. 17, identificate în anexele nr. 1 și nr. 2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă completarea Anexei I la Hotărârea nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” cu două noi poziții, identificate potrivit anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a imobilelor terenuri identificate, potrivit prevederilor art.l și art.2 și înscrierea acestora în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești”.

Art. 4 Direcția Gestiune Patrimoniu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2019.

PREȘEDINT George Sorin


NTE DE ȘEDINȚĂ, rin Niculae BOTEZ


Contrasemnează: SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV


Anexa nr. 1.35 la regulame

Plan de amplasament și delimitare a imobilului

/ z~n ■

Scara 1: 500                 A- z"


Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

3.48

Mun. Ploiești, Str. Mihai Bravu nr. 177, Bl. 3C, Sc. B, Ap. 17, Parter.Nr. Carte Funciară

Unitatea Administrativ.Teritoriala (UAT)

Ploiești


s

8

CD

1

g

1

1 sA. Date referitoare la teren

Nr. parcelă

Categoria de folosință

Suprafața

(m.p.)

Mențiuni

1

Cc

3.48

TEREN INTRAVILAN

Total

3.48

B. Date referitoare ia construcții

Cod

Destinația

Suprafața construită la sol

Mențiuni

.__._______________________________________.

Total

Suprafața totala masurata a imobilului = 3.48 m.p.

Suprafața din act= 3.48 mp


Executant, Dawidowicz Eduard Gabriel


corectitu core


a teren,


Calculul analitic al suprafeței imobilului

Județ PRAHOVA

UAT PLOIEȘTI


TEREN

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

382646.565

582836.851

2.85

2

382645.488

582834.212

1.22

3

382646.616

582833.745

2.85

4

382647.693

582836.387

1.22

S - 3.48 mp


f

Anexa nr. 1.35.1ajseulament f


Anexa nr. 1.3 5.1aj^gulai-

Plan de amplasament și delimitare a imobiluluj^^—

Scara 1:500  7^


, lș

Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

4.35

Mun. Ploiești, Str. Mihai Bravu nr. 177, Bl. 3C, Sc. B, Ăp. 17, Parter.

z..X             '■Nr. parcelă

Categoria de folosință

Suprafața

(m,p.)

Mențiuni

1

Cc

4.35

TEREN INTRAVILAN

Total

4.35

B. Date referitoare la construcții

Suprafața construită la sol

Mențiuni

Destinația

Cod


Total


Suprafața totala măsurată a imobilului = 4.35 m.p.

Suprafața din act= 4.35 mp


Inspector


X- îscute luciri

.- o.

(

Confim    utareamasi

corectitudin     ocmirii doc

ta acest'eiV<:u r<
.urătorilor fă


Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral


Semnătura si parafa

Data: ....................


Calculul analitic al suprafeței imobilului

Județ PRAHOVA

UAT PLOIEȘTI

TEREN

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

382645.148

583371.178

1.22

2

382646.278

583370.719

3.57

3

382644.929

583367.413

1.22

4

382643.799

583367.872

3.57

S = 4.35 mp

Anexa nr.3 la H.C.L. pr.

<X. I               Vs 7/? ,'iy *7

Completări la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Ploiești (Anexa I - “Diverse imobile”)

Nr. crt.

Codul de clasifi care

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare de inventar (lei)

Situația juridică actuală Denumire act proprietate sau alte documente doveditoare

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

-

Teren

Suprafața =3,48 m.p.

situată sub balconul adiacent apartamentului situat în Ploiești, str. Mihai Bravu, nr.177, bl.3C, sc.B, ap. 17, parter

2019

-

Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ

-

Teren

Suprafața =4,35 m.p.

situată sub balconul adiacent apartamentului situat în Ploiești, str. Mihai Bravu, nr.177, bl.3C, sc.B, ap. 17, parter

2019

-

Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,              ȘEF SER VICIUL

Amedeo Florin TĂBLRCÂ        INVENTARIERE ȘI EVIDENȚĂ BUNURI,

Z1 /                     Gabriela MÎNDRUȚIU