Hotărârea nr. 427/2019

Hotãrârea nr. 427 privind înstrăinarea prin vânzare către doamna Popescu Predulescu Margareta a suprafeţei de teren curte de 139,30 m.p. indiviz din suprafaţa totală de 1746 m.p., având număr cadastral 126718, Carte Funciară nr.126718 situat în Ploiești, str. Vagonului nr. 8


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 427

privind înstrăinarea prin vânzare către doamna Popescu Predulescu Margareta a suprafeței de teren curte de 139,30 m.p. indiviz din suprafața totală de 1746 m.p., având număr cadastral 126718, Carte Funciară nr.126718 situat în Ploiești, str. Vagonului nr. 8

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 524/15.10.2019 al consilierilor Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Dragulea Sanda, Vîscan Robert Ionuț, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan, precum și Raportul de specialitate comun înregistrat la Direcția Gestiune Patrimoniu sub nr. 343/15.10.2019, sub nr.341/16.10.2019 Ia Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și sub nr. 318/15.10.2019 la Direcția Economică, privind aprobarea înstrăinării prin vânzare către doamna Popescu Predulescu Margareta a suprafeței de teren curte de 139,30 m.p. indiviz din suprafața totală de 1746 m.p., având număr cadastral 126718, Carte Funciară nr. 126718 situat în Ploiești, str. Vagonului nr. 8;

Luând în considerare procesul verbal din data de 02.10.2019 și avizul din data de 02.10.2019 ale Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificare Patrimoniu, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Având în vedere procesul verbal din data de 04.09.2019 al ședinței Comisiei de verificare a solicitărilor și îndeplinire a condițiilor de cumpărare a imobilelor aflate în patrimoniul privat al municipiului Ploiești, constituită în baza Dispoziției nr.6883/13.10.2017, cu modificările și completările ulterioare, emisă de către Primarul municipiului Ploiești;

Luând în considerare adresa înregistrată la municipiul Ploiești sub nr.17622/13.09.2019 formulată de către doamna Popescu Predulescu Margareta;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 339/11.09.2013 privind reluarea procedurilor de vânzare a spațiilor cu destinația de locuință construite din fondurile statului, imobilelor cu destinația de locuințe preluate în proprietatea statului și a celor achiziționate de municipiul Ploiești, garaje, terenurilor aferente locuințelor, terenurilor curți/grădini închiriate proprietarilor de construcții aferente locuințelor vândute în baza Legii nr. 112/1995 și a terenurilor aferente construcțiilor locuințelor vândute în baza Decretului-Lege nr. 61/1990 și a Legii nr. 85/1992, aflate în patrimoniul privat al municipiului Ploiești, modificată prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.261/28.07.2017 și nr. 167/30.05.2019;

în temeiul art. 129, alin. 2 lit. c), alin. 6, lit. b) și ale art. 354 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se însușește raportul de evaluare nr. 42/14.06.2019 întocmit de către S.C. Opinion S.R.L. pentru terenul ce aparține domeniului privat al municipiului Ploiești, în suprafață de 139,30 m.p. indiviz din suprafață totală de 1746 m.p., având număr cadastral 126718, Carte Funciară nr. 126718, situat în Ploiești, str. Vagonului nr. 8, care constituie Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se stabilește valoarea terenului, în suprafață de 139,30 m.p., ce face obiectul înstrăinării prin vânzare, la suma de 33.335,09 lei, la care se adaugă cota legală de T.V.A.

Art. 3 (1) Se aprobă înstrăinarea prin vânzare către doamna Popescu Predulescu Margareta a terenului curte în suprafață de 139,30 m.p. indiviz din suprafață totală de 1746 m.p., având număr cadastral 126718, Carte Funciară nr. 126718 situat în Ploiești, str. Vagonului nr. 8, identificat conform planului de amplasament și delimitare - care constituie Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, în următoarele condiții:

 • a)     doamna Popescu Predulescu Margareta va achita suma de 10.000,53 lei, la care se adaugă cota legală de T.V.A., sumă ce reprezintă un avans de 30% din prețul de vânzare al terenului sus menționat. Acest avans se va achita în cel mult 60 de zile de la data aprobării vânzării de către Consiliul Local al municipiului Ploiești;

 • b)     contractul de vânzare - cumpărare ce are ca obiect terenul sus menționat, se va întocmi în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data la care cumpărătorul face dovada plății avansului;

 • c)     diferența de preț în sumă de 23.334,56 lei, la care se adaugă cota legală de T.V.A., va fi achitată de către doamna Popescu Predulescu Margareta în rate lunare pentru o perioadă de 3 ani, până la ultima zi lucrătoare a fiecărei luni, sub sancțiunea aplicării obligațiilor de plată accesorii în conformitate cu prevederile fiscale. în cazul neachitării de către cumpărător a prețului de vânzare în rate stabilit, acesta va plăti majorări de întârziere și dobândă în conformitate cu prevederile fiscale din cuantumul obligației neachitate în termen, începând cu ziua următoare de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv;

 • d)     contractul de vânzare - cumpărare se va considera rezolvit de drept conform dispozițiilor Codului Civil, în cazul în care cumpărătorul nu achită ratele lunare în termen de 5 luni consecutiv, sumele plătite cu titlu de rate până la momentul rezolvirii vor rămâne în tot dobândite de vânzător, iar cumpărătorul va pierde dreptul de a folosi imobilul sub orice titlu;

 • e)     cumpărătorul intră în stăpânire de drept și de fapt a bunului cumpărat la data achitării ultimei rate din preț;

 • f)     cumpărătorul are obligația de a suporta cheltuielile aferente efectuării raportului de evaluare până la data perfectării contractului și cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare cumpărare;

 • g)     Municipiul Ploiești va efectua demersurile privind instituirea unei ipoteci în favoarea sa până la achitarea integrală a prețului de vânzare, costurile vor fi achitate de cumpărător.

  (2) în cazul nerespectării condițiilor prevăzute la ari. 3 (1) lit. a) și f),


contractul de vânzare - cumpărare nu se va încheia.

Art. 4 împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze contractul de vânzare - cumpărare în condițiile stabilite prin prezenta hotărâre.

Art. 5 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George Sorin Niculae BOTE7


Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL,


iVLl’                          O JLij\_/±XAL/ JL zVJLV xj JLJ15 Al/AVZTuAJș

BOTE7      '  — ^-"ina SERBINOVV

SC OPINION SRL

TEREN INTRAVILAN,

PLOIEȘTI, STR.VAGONULUI,

NR.8, JUD. PRAHOVA, SUPRAFAȚĂ DE 139,3 MP, COTĂ INDIVIZĂ DIN 1748 MP

MP,NR.CAD.126718

CĂTRE,Municipiul Ploiești

Conform contractului cadru nr. 11731/25.05.2017 și a contractului subsecvent 24856/21.11.2018, avem plăcerea să vă prezentăm Raportul de Evaluare a proprietății imobiliare teren intravilan, situat în PLOIEȘTI, STR. VAGONULUI, NR.8, JUD. PRAHOVA, SUPRAFAȚĂ DE 139,3 MP, COTĂ INDIVIZĂ DIN 1748 MP.NR.CAD. 126718.

Prin prezenta scrisoare declarăm că nu avem niciun interes prezent sau viitor în legătură cu proprietatea ce face subiectul acestei evaluări, iar angajamentul subsemnaților nu este condiționat de estimări sau de rezultatul evaluării.

Investigațiile, analizele efectuate și concluziile rezultate au avut la bază informațiile și documentele puse la dispoziție de către Municipul Ploiești, precum și datele, documentele și informațiile culese de către evaluator la fața locului în cursul inspecției .

Raportul de evaluare a fost realizat în concordanță cu Standardele de Evaluare ANEVAR 2018.

Opinion SRL Expert evaluator:


Cuprins

Capitolul 1

 • 1.1 .Certificarea evaluatorului

  • 1.2. Rezumatul concluziilor importante

Capitolul II

 • 2.1. Identificarea tipului de evaluare și a tipului de raport

 • 2.2 Identificarea evaluatorului

  • 2.3. Identificarea clientului...........................................................................................................................5

2.4.1dentificarea utilizatorului

 • 2.5. Scopul evaluării

 • 2.6. Identificarea proprietății de evaluat

 • 2.7. Identificarea drepturilor asupra proprietății

 • 2.8. Tipul valorii și definiția acesteia

 • 2.9. Data efectivă a opiniei asupra valorii

 • 2.10. Amploarea investigației

 • 2.11. Natura și sursa informațiilor utilizate

 • 2.12. Ipoteze și ipoteze speciale

 • 2.13. Restricții de utilizare, distribuire sau publicare

 • 2.14. Confirmarea conformității cu SER.

CAPITOLUL III: Prezentarea datelor

 • 3.1. Descrierea situației juridice

 • 3.2. Istoricul vânzărilor anterioare și ofertelor curente

 • 3.3. Date despre aria de piață

 • 3.4. Analiza pieței imobiliare

 • 3.5. Descrierea terenului

 • 3.6. Date privind impozitele

Capitolul IV: Analiza datelor și concluziile

 • 4.1. Cea mai bună utilizare a terenului ca fiind liber

 • 4.2. Evaluarea terenului

 • 4.2.1. Comparația directă

 • 4.3. Reconcilierea și opinia finală asupra valorii

 • 4.4. Data raportului de evaluare

 • 4.5. Calificările evaluatorilor

ANEXE'

Capitolul I • l.l.Certificarea evaluatorului

Prin prezenta, în limita cunostiuțelor și informațiilor deținute, certificăm că faptele prezentate în acest studiu sunt adevărate și corecte. De asemenea, certificăm că analizele, opiniile și concluziile prezentate sunt limitate de ipotezele considerate și condițiile limitative specifice și sunt analizele, opiniile și concluziile noastre personale, neinfluențate de nici un factor. în plus, certificăm faptul că nu avem nici un interes prezent sau de perspectivă referitor la proprietatea imobiliară care face obiectul prezentului studiu de evaluare și nici un interes sau influență legate de părțile implicate.

Precizăm faptul că onorariul pentru realizarea prezentului studiu nu are nici o legătură cu declararea unei valori (din evaluare) sau interval de valori.

Analizele și opiniile noastre au fost bazate și dezvoltate conform cerințelor din standardele, recomandările și metodologia de lucru ale ANEVAR.

Prezentul raport a fost efectuat în concordanță cu Standardele de Evaluare ANEVAR 2018 compuse din ediția 2018 a Standardelor la care se adaugă Ghidurile de Evaluare ANEVAR (GEV), ediția 2018. Evaluatorul a respectat codul deontologic al meseriei sale.

Proprietatea a fost inspectată personal de către evaluator, care a fost însoțit de reprezentanții clientului. Raportul de evaluare a fost întocmit în baza ipotezelor prezentate în cadrul său și în baza estimărilor făcute de evaluator, de asemenea prezentate în cadrul raportului. Prezentul studiu se supune normelor ANEVAR.

Acest raport de evaluare este confidențial, atât pentru client, cât și pentru evaluator și este valabil numai pentru scopul menționat; nu se acceptă nici o responsabilitate dacă este transmis altei persoane, fie pentru un scop declarat, fie pentru oricare alt scop.

Opinion SRL Expert evaluator:


SC OPIN1ON SRL
 • 1.2. Rezumatul concluziilor importante

  OBIECTUL EVALUĂRII

  TEREN INTRAVILAN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 139,3 MP, COTĂ INDIVIZĂ DIN 1748 MP, NR.CAD. 126718

  ,LOCALIZARE

  PLOIEȘTI, STR. VAGONULUI, NR.8, JUD. PRAHOVA

  DOMENIU

  Privat

  PROPRIETAR

  Mun. Ploiești

  ACTE DE PROPRIETATE

  HCL 267/29.11.2006

  SCOPUL EVALUĂRII

  Stabilirea valorii de piață a terenului

  DESTINATAR RAPORT

  Municipiul Ploiești

  DATA INSPECȚIEI

  15.11.2018

  DATA EVALUĂRII

  14.06.2019

  MONEDA

  Euro/Ron

  CURS DE REFERINȚĂ

  4.7228 LEI/EURO

  VALOAREA DE PIAȚĂ

  7.058,33 Euro (33.335,09 lei) echivalent 50,67 euro/mp

  Valorile de piață estimate de către evaluator nu conțin T.V.A.

Capitolul II;F

2.1. Identificarea tipului de evaluare și a tipului de raport t

Prezentul reprezintă un raport de evaluare explicativ în formă scrisă.


 • 2.2 Identificarea evaluatorului

Studiul de evaluare este întocmit de către Opinion SRL, cu sediul în Craiova, Str. G.Pleșoianu, nr.26, Bloc 33, Apartament nr.l, județ Dolj, CIF 35629810, J16/291/2016, membru corporativ ANEVAR cu autorizație nr. 0551, prin expert evaluator Andrei Nistorescu nr. Leg. 18397. Cu ocazia efectuării studiului, evaluatorul poate oferi o valoare obiectivă și imparțială. Nu există niciun conflict de interese pentru evaluator. Fiind membru ANEVAR, evaluatorul are competența necesară pentru efectuarea misiunii de evaluare.

 • 2.3. Identificarea clientului

Clientul raportului este Municipiul Ploiești , CIF 2844855, cu sediul în Ploiești, Piața Eroilor nr.lA, jud. Prahova, reprezentată de dl. Primar Adrian Florin Dobre. Evaluarea se efectuează conform contractului cadru nr. 11731/25.05.2017 și a contractului subsecvent 24857/21.11.2018.

 • 2.4. Identificarea utilizatorului

Utilizatorul raportului este Municipiul Ploiești , CIF 2844855, cu sediul în Ploiești, Piața Eroilor nr.lA, jud. Prahova, reprezentată de dl. Primar Adrian Florin Dobre.

 • 2.5. Scopul evaluării

Scopul evaluării este determinarea valorii de piață a bunului imobil.

 • 2.6. Identificarea proprietății de evaluat

Proprietatea imobiliare de eva luat, teren intravilan, este situata în Ploiești, Vagonului, nr8, jud. Prahova, nr.cad. 126718

Terenul în întregimea sa are suprafață totală măsurată de 1746 mp, suprafață din acte 1748 mp, categorie de folosință curți construcții, conform extrasului de căite funciară nr. 44582/21.05.2018 furnizat de către client, însă obiectul prezentului raport îl reprezintă o cotă indiviză din acest teren. Cota indiviză ce face obiectul evaluării, în suprafață de 139,30 mp, aparține Municipiului Ploiești, conform extrasului menționat. Terenul a fost identificat cu ajutorul reprezentantului Municipiului Ploiești, pe baza documentației furnizate.

Locație:
Go gle


^^mobilsubicc^stc^onului, nr 8 Ploiești - Vedere Google Maps


Fig.2 Imobil subiect, str. Vagonului, nr 8


, Ploiești - Vedere Satelit


 • 2.7. Identificarea drepturilor asupra proprietății

Proprietarul cotei indivize de teren este Municipiul Ploiești conform HCL 267/'.


în Extrasul de Carte Funciară nr. 44582/21.05.2018 furnizat de către client.Terenul aparținfeTi-ohicniutui privat.

Conform Standardelor de Evaluare 2018, SEV 230 Drepturi asupra proprietății imobiliare:

C1 Un drept asupra proprietății imobiliare conferă titularului dreptul de a poseda, a folosi sau ocupa ori de a dispune de teren și construcții. Există trei tipuri de bază ale dreptului asupra proprietății imobiliare:

 • (a) dreptul absolut asupra oricărei suprafețe de teren. Titularul acestui drept are un drept absolut de a poseda și a dispune de teren și de orice construcții existente pe acesta, în mod perpetuu, afectat numai de drepturi subordonate și îngrădiri stabilite prin lege;

 • (b) un drept subordonat care conferă titularului dreptul exclusiv de posesie și de dispoziție de o anumită suprafață de teren sau de clădire, pentru o anumită perioadă, de exemplu, conform clauzelor unui contract de închiriere;

 • (c) un drept de folosință a terenului sau construcțiilor, fără un drept exclusiv de posesie sau de dispoziție, de exemplu, un drept de trecere pe teren sau de folosință numai pentru o anumită activitate.

C-3 Deși în diferite țări se utilizează diferite cuvinte și termeni pentru a descrie aceste tipuri de drepturi asupra proprietății imobiliare, conceptele de drept absolut de proprietate, de drept exclusiv asupra proprietății pentru o perioadă limitată de timp sau de drept neexclusiv asupra proprietății pentru un anumit scop sunt comune celor mai multe jurisdicții. Caracteristica terenului și a construcțiilor de a fi imobile semnifică faptul că într-o tranzacție este transferat dreptul deținut de o parte și nu în mod efectiv, terenul și construcțiile. Deci, valoarea se atașează mai degrabă dreptului asupra proprietății imobiliare, decât fizic, terenului și construcțiilor, chiar daca la estimarea valorii unui imobil se tine cont si de caracteristicile fizice ale terenurilor si construcțiilor.

In consecința, prezentul raport de evaluarea estimează valoarea dreptului de proprietate al imobilului, si nu a imobilului văzut in forma fizica.

In acest caz, dreptul de proprietate asupra imobilului nu se extinde si asupra altor imobile aflate pe suprafata/in incinta sa, asupra carora alta persoana deține dreptul de proprietate.

 • 2.8. Tipul valorii și definiția acesteia

Tipul valorii estimate este valoarea de piața.

Valoarea de piață este o reprezentare a valorii de schimb, adică suma de bani pe care o proprietate ai' aduce-o daca ar fi oferită spre vanzare pe o piață liberă, la data evaluării, conform cerințelor care corespund definiției valorii de piață. Valoarea de piață nu reflectă caracteristicile unui activ care au valoare pentru un anumit proprietar sau cumpărător și care nu sunt disponibile altor cumpărători din piață. Astfel de avantaje se pot referi la caracteristicile fizice, geografice, de natură economică sau juridică ale unui activ. Valoarea de piață impune să nu fie luat în considerare niciun astfel de element, indiferent de moment, sigurul lucru presupus fiind acela că există un cumpărător hotărât, și nu un anumit cumpărător hotărât.


srl Opinion S.R.L., Membru corporativ A.N.E?

Conform Standardelor de Evaluare 2018 ” Valoarea de piață un activ sau o datorie ar putea fi scliimbat(ă) la data evaluării, între hotărât, într-o tranzacție nepărtinitoare, după un marketing adecvat cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere.”


SC OPINIONreprezintă sum;

un cumpărător l^^^ăMip^vâ^ză^F

"-------—l-l----         îecanrin

1.


și în care părțile auDefiniția valorii de piață trebuie aplicată în conformitate cu următorul cadru conceptual:

 • (a)     „suma estimată” se referă la un preț exprimat în unități monetare, plătibile pentru activ, într-o tranzacție nepărtinitoare de piață. Valoarea de piață este prețul cel mai probabil care se poate obține în mod rezonabil pe piață, la data evaluării, în conformitate cu definiția valorii de piață. Acesta este cel mai bun preț obtenabil în mod rezonabil de către vânzător și cel mai avantajos preț obtenabil în mod rezonabil de către cumpărător. Această estimare exclude, în mod explicit, un preț estimat, majorat sau micșorat de clauze sau de situații speciale, cum ar fi o finanțare atipică, operațiuni de vânzare și de lease-back, contraprestații sau concesii speciale acordate de orice persoană asociată cu vânzarea, precum și orice element al valorii disponibile doar unui proprietar sau cumpărător specific.

 • (b) „un activ sau o datorie ar putea fi schimbatță)” se referă la faptul că valoarea unui activ sau datorie este mai degrabă o sumă de bani estimată decât o sumă de bani predeterminată sau un preț efectiv curent de vânzare. Este prețul dintr-o tranzacție care întrunește toate elementele conținute în definiția valorii de piață la data evaluării.

 • (c) „la data evaluării” cere ca valoarea să fie specifică unui moment, adică la o anumită dată. Deoarece piețele și condițiile de piață se pot modifica, valoarea estimată poate să fie incorectă sau necorespunzătoare pentru o altă dată. Mărimea valorii va reflecta starea și circumstanțele pieței, așa cum sunt ele la data evaluării, și nu cele aferente oricărei alte date.

 • (d) „între un cumpărător hotărât' se referă la un cumpărător care este motivat, dar nu și obligat să cumpere. Acest cumpărător nu este nici nerăbdător, nici decis să cumpere la orice preț. De asemenea, acest cumpărător este unul care achiziționează în conformitate mai degrabă cu realitățile pieței curente și cu așteptările pieței curente decât cu cele ale unei piețe imaginare sau ipotetice, a cărei existență nu poate fi demonstrată sau anticipată. Cumpărătorul ipotetic nu ar plăti un preț mai mare decât prețul cerut pe piață. Proprietarul curent este inclus între cei care formează „piața”.

 • (e) „și un vânzător hotărât” nu este nici un vânzător nerăbdător, nici un vânzător forțat să vândă la orice preț, nici unul pregătit pentru a vinde la un preț care este considerat a fi nerezonabil pe piața curentă. Vânzătorul hotărât este motivat să vândă activul, în condițiile pieței, la cel mai bun preț accesibil pe piața liberă, după un marketing adecvat, oricare ar fi acel preț. Circumstanțele faptice ale proprietarului curent nu fac parte din aceste considerații, deoarece vânzătorul hotărât este tui proprietar ipotetic.

 • (f) „într-o tranzacție nepărtinitoare” se referă la o tranzacție care are loc între părți care nu au o relație deosebită sau specială, de exemplu, între compania mamă și companiile sucursale sau între proprietar și chiriaș, care ar putea face ca nivelul prețului să nu fie caracteristic pentru piață, sau să fie majorat. Tranzacția la valoarea de piață se presupune că are loc între părți fată o legătură între ele, fiecare acționând în mod independent.

 • (g) „după un marketing adecvat" înseamnă că activul a fost expus pe piață în modul cel mai adecvat pentru a se efectua cedarea lui la cel mai bun preț obtenabil în mod rezonabil, în conformitate cu definiția valorii de piață. Metoda de vânzare este considerată a fi acea metodă prin care se obține cel mai bun preț pe piața la care vânzătorul are acces. Durata timpului de expunere pe piață nu este o perioadă


fixă, ci va varia în funcție de tipul activului și de condițiile pieței. Singurul criteriu fi existat suficient timp pentru ca activul să fie adus în atenția unui număr adecvat Perioada de expunere este situată înainte de data evaluării.

 • (h) în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent” cumpărătorul hotărât, cât și vânzătorul hotărât sunt informați, de o manieră rezonabilă, caracteristicile activului, despre utilizările curente și cele potențiale ale acestuia, precum și despre starea în care se află piața la data evaluării. Se mai presupune că fiecare parte utilizează acele cunoștințe în mod prudent, pentru a căuta prețul cel mai favorabil corespunzător poziției lor ocupate în tranzacție. Prudența se apreciază prin referire la situația pieței de la data evaluării și neluând în considerare eventualele informații ulterioare acestei date. De exemplu, nu este neapărat imprudent ca un vânzător să vândă activele pe o piață cu prețuri în scădere, la un preț care este mai mic decât prețurile de piață anterioare. în astfel de cazuri, valabile și pentru alte schimburi de pe piețele care înregistrează modificări ale prețurilor, cumpărătorul sau vânzătorul prudent va acționa în conformitate cu cele mai bune informații de piață, disponibile la data evaluării.

 • (i) „și fără constrângere” stabilește faptul că fiecare parte este motivată să încheie tranzacția, dar niciuna nu este nici forțată, nici obligată în mod nejustificat să o facă.

 • 2.9. Data efectivă a opiniei asupra valorii

Data la care evaluatorul își exprimă opinia asupra valorii de piață a proprietății este 14,06.2019. Cursul oficial practicat de B.N.R. la data de 14.06.2019 este : 1€ = 4.7228 lei.

 • 2.10. Amploarea investigației

în ziua inspecției, 27.11.2018, evaluatorii Opinion SRL s-au deplasat la adresa imobilului împreună cu reprezentantul Municipiului Ploiești. S-a permis accesul in interior evaluatorilor. Reprezentantul Primăriei Ploiești, în baza documentației și a informațiilor cunoscute, a furnizat toate detaliile solicitate cu privire la bunurile evaluate. Nu au existat limitări sau restricții, au fost realizate fotografii precum și un interviu cu reprezentantul Primăriei.

Terenul a fost identificat cu ajutorul reprezentantului Primăriei Ploiești pe baza documentației furnizate. Alte informații au fost preluate din documentele furnizate de Primăria Municipiului Ploiești.

Conform GEV 630 ” De regulă, pentru a fi evaluată, proprietatea imobiliară subiect trebuie inspectată. Neinspectarea sau inspecția parțială a proprietății imobiliare trebuie menționată în raportul de evaluare, inclusiv motivul neefectuării acesteia sau inspectării parțiale, motiv care trebuie să fie bine justificat.” în cazul prezentei lucrări de evaluare, inspecția proprietății a fost permisă de către proprietar și realizată integral.

 • 2.11. Natura și sursa informațiilor utilizate

Informațiile utilizate în elaborarea studiului de evaluare au fost obținute din multiple surse: Informații generale:

Informații de pe piața imobiliară, agenții imobiliare, ziare, prospectări ale pifij^rj verificări personale;


 • -   Informații publice de pe internet.

Baza de date a evaluatorului.

Informații specifice proprietății:

 • - Extras CF 44582/21.05.2018 și încheiere

 • - Plan de amplasament și delimitare a imobilului

 • - Certificat urbanism 1087/27.08.2018

 • - HCL 267/2006 împreună cu anexele sale

 • 2.12. Ipoteze și ipoteze speciale

 • - Se presupune că proprietatea imobiliară în cauză respectă reglementările privind documentațiile de urbanism, legile de construcție și regulamentele sanitare, iar în cazul în care nu se respectă aceste cerințe valoarea de piață va fi afectată;

 • - Informațiile și documentele puse la dispoziția evaluatorilor de către beneficiarul lucrării au fost considerate corecte și că reflectă întocmai situația reală a bunurilor;

 • - Evaluatorul nu își asuma nici o responsabilitate cu privire la situația juridică a bunurilor;

 • - Nu au făcut obiectul constatărilor din teren detectarea defectelor ascunse ale bunurilor care ar avea ca efect estimarea unei valori mai mici sau mai mari. Nu se asuma nici o responsabilitate pentru asemenea situații și nici pentru obținerea studiilor de expertiză tehnică necesare pentru descoperirea lor;

 • - Studiul de evaluare analizează implicațiile ce decurg din condițiile de suprafață, nefăcându-se nici o analiză de mediu, de subteran sau de adâncime sau vreo evaluare a impactului unor posibile acțiuni trecute de degradare a mediului sau radiații periculoase care ar putea afecta valoarea;

 • - Estimările valorilor de piață ale proprietăților imobiliare care fac obiectul prezentului raport au fost făcute în condițiile în care acestea sunt libere de sarcini;

 • - Se presupune că dreptul de proprietate asupra bunurilor imobiliare evaluate este bun și marketabil;

 • - Informațiile despre evoluțiile pieței imobiliare în localitatea menționata mai sus au fost obținute de la agenții imobiliare active în zonele respective, societăți de construcții, investitori și proprietari -aceste informații sunt considerate de încredere, dar nu li se acordă garanții de acuratețe;

Informațiile privind utilități, și alte asemenea au fost preluate din declarațiile clientului. Evaluarea a fost întocmită în ipoteza în care, de la data inspecției, nu au intervenit schimbări de natură să influențeze valoarea.

In cazul în care oricare dintre ipotezele utilizate în realizarea prezentului raport se dovedește a fi eronată, evaluatorul își rezervă dreptul de a întocmi un nou raport în baza informațiilor suplimentare furnizate.

 • 2.13. Restricții de utilizare, distribuire sau publicare

Prezentul raport este întocmit la cererea clientului și în scopul precizat. Nu este permisă folosirea raportului de către o terță persoana fără obținerea, în prealabil, a acordului scris al clientului, autorului evaluării și evaluatorului verificator, așa cum se precizează mai jos. Nu se asumă responsabilitatea față de 10

scopJonsrl Opinion S.R.L., Membru corporativ A.N.E.V.A.R. nr. 0551              A'"\ ■

,4* V-/-.....    \<>'t

Jit / ,■——CVZ •. nicio persoana în afara clientului, destinatarului evaluării și celor care au obținut yațorduFă^s/șâ riu se

acceptă responsabilitatea pentru nici un fel de pagube suferite de orice astfel: rezultate în urma deciziilor sau acțiunilor întreprinse pe baza acestui raport;        v


,. .i . .         .      • ■                                  ■     .      ■        " persoana, pagube

V?- '■

Acest raport este confidențial, destinat exclusiv beneficiarului și poate fi folosit niiițpâi--în;șgâjjul menționat în raport în condițiile legii (nu se acceptă nici o altă responsabilitate față (Ic cKtexță'pei^soană care să poată face uz de el).

 • 2.14. Confirmarea conformității cu SEV

Prezentul studiu de evaluare este conform cu prevederile Standardelor de Evaluare ANEVAR 2018.

CAPITOLUL III: Prezentarea datelor

 • 3.1. Descrierea situației juridice

Dreptul deplin de proprietate asupra cotei indivize de teren aparține Municipiul Ploiești conform HCL 267/29.11.2006, stipulat în Extrasul de Carte Funciară nr. 44582/21.05.2018 furnizat de către client. Terenul aparține domeniului privat.

Nu a fost furnizat Extras de Carte Funciară actualizat pentru a fi studiată situația sarcinilor înregistrate. Evaluarea este efectuată în ipoteza în care nu există sarcini asupra cotei indivize evaluate.

 • 3.2. Istoricul vânzărilor anterioare și ofertelor curente

Terenul cotă indiviză aparține Municipiul Ploiești conform HCL 267/29.11.2006, stipulat în Extrasul de Carte Funciară nr. 44582/21.05.2018 furnizat de către client. Terenul aparține domeniului privat.

 • 3.3. Date despre aria de piață

Piața este definită ca fiind mediul în care bunurile, mărfurile și serviciile sunt schimbate între cumpărători și vânzători, prin mecanismul prețurilor; toate piețele sunt influențate de atitudinile, motivațiile

și interacțiunile vânzătorilor și cumpărătorilor care, la rândul lor, se află sub acțiunea unor influențe sociale, economice, fizice, etc.

Analiza ofertei și cererii

Oferta reprezintă numărul de proprietăți de același tip care este disponibil pentru vânzare sau pentru închiriere la diferite prețuri, pe o piață dată, într-o anumită perioadă de timp.

Cererea reprezintă numărul de proprietăți de același tip pentru care se manifestă dorința pentru cumpărare sau închiriere, la diferite prețuri, pe o anumită piață, într-un interval de timp.

Tendințele pieței imobiliare pentru perioada următoare s-ar putea caracteriza, pe termen scurt, printr-o stagnar e a ofertei și o creștere a cererii.

Echilibrul pieței

..U Q M

Cererea este constantă pe un trend ascendent, oferta relavitv mai mică ca <^rț.dhîță’3e.« fiind influențată de factorii economici curenți. în consecință se poate concluzioijp^ăpi^rMmșfei ftrvul                    1                   na 4~I A î***~»« im zi a'» .t.-U «!■« L**—• • «-»♦-« t r                                 « J '

tipul proprietății evaluate, se află într-un dezechilibru relativ în favoarea cererii. • 3.4. Analiza pieței imobiliare

Informații generale despre piața imobiliară din România

Conform business24.ro, contextul economic va continua sa fie favorabil tuturor segmentelor pieței imobiliare in anul 2018, cu toate ca situația la nivel macro nu se mai bucura de aceleași fundamente solide comparativ cu anii anteriori, se arata intr-o analiza realizata de o companie de consultanta imobiliara internaționala, remisa vineri AGERPRES.

Situația economica din Romania anului 2017 pune presiune pe așteptările din acest an, ca urmare a inregistrarii celor mai bune rezultate din perioada post criza', spun analiștii imobiliari care apreciaza ca Romania poate depăși performantele economice ale celorlalte state din regiunea Europei Centrale si de Est si in 2018, marcand inca un an foarte bun pentru domeniul imobiliar.

Principalele 10 tendințe asociate anului 2018 in analiza realizata de Colliers International vizeaza evoluția pieței de investirii, rezultatele economice mai bune decât in majoritatea tarilor din UE, piața forței de munca, retailul la nivel național, cererea pentru terenuri.

Luând in considerare reducerea stimulentelor fiscale si inasprirea politicii monetare incepand cu 2018, creșterea PIB va încetini pana la un nivel mai sustenabil (spre 5%), insa Romania va continua sa fie una dintre cele mai dinamice economii europene, spun analiștii imobiliari.

Piața de investirii va avea parte de o evoluție spectaculoasa. După acumularea in 2017 a unui volum investitional ușor peste pragul de 0,9 miliarde euro si amanarea unor tranzacții pentru anul viitor, analiștii de la Colliers International se asteapta in 2018 la un volum total de peste 1 miliard de euro.

O alta tendința, migratia (interna si externa) va deveni din ce in ce mai relevanta. Tiparul migratiei interne sugerează o preferința in creștere pentru principalele orașe din Romania - Cluj-Napoca, Timișoara si lași, in detrimentul Bucurestiului, astfel ca marile companii vor viza extinderea sau înființarea unor birouri in afara Capitalei.

Un alt fenomen important de urmărit este cel al romanilor care lucrează in alte tari si care ar putea începe sa se intoarca in tara in număr mai mare.

In 2018, cererea chiriașilor pe segmentul industrial va fi din ce in ce mai puternica, mai ales in condițiile intensificării comerțului electronic, in timp ce dezvoltările speculative vor creste in număr.

Infrastructura slaba va constitui in continuare o problema. In 2017, au fost livrați 24 km de autostrada, de aproximativ patru ori mai puțin decât au promis autori tarile. Expertii in domeniu avertizează ca 2018 va fi similar, cu promisiuni de cel puțin 156 km.

Piața de birouri din București se va concentra pe noi poli. Livrările de spatii de birouri vor fi mai mari in 2018 fata de anul trecut, iar noii poli - Centru-Vest, Piața Presei/Expozitiei, vor fi absorbiți ușor, insa dezvoltatorii devin mai precauti.

Piața fortei de munca va fi mai incordata anul acesta. Dezechilibrul dintre cerere si oferta pe piața forței de munca a crescut, in timp ce absolvenții cu un profil tehnic se dovedesc a fi prea putini in comparație cu nevoile angajatorilor.

A

......'

iitiu Bucureștrțri\' »A ; situației orașelor țs ț

/w j


In ceea ce privește segmentul de retail, nu au fost anunțate noi proiecte mari peni " următorii ani, ci doar cateva extinderi. Investițiile se vor concentra asupra imbunatatiriil _______ .....

cu deficit de spatii modeme de retail, inclusiv cele cu o populație sub 100.000-150.000 de locui ton. . ! ,■   ,

Retailul online nu va fi o amenințare pentru centrele comerciale clasice. In proc^sui^deci^ipnah 5 romanii doresc de regula sa vada un produs înainte de a-1 achiziționa, ceea ce reprezintă un^ăpțappehtfu,^* mall-uri. Pentru a face fata mai bine viitorului, centrele comerciale trebuie sa se defineăsbă=tifept destinații pentru petrecerea timpului liber: mai mult spațiu va fi alocat zonelor de food court si de servicii precum cinema si terenuri de joaca pentru copii.

Cererea pentru terenuri va continua sa vina din partea segmentului rezidențial: Luând in considerare creșterea salariilor si a intenției de a achiziționa o locuința, proiectele rezidențiale vor continua sa ramana principalele motoare ale cererii pentru terenuri. Proiectele noi de birouri vor atrage probabil cererea pentru proiecte rezidențiale in zonele învecinate.

Informații specific referitoare Ia piața proprietății subiect

Pentru analizarea pieței de oferte referitoare la vânzări de terenuri în Ploiești, in zona subiect au fost analizate un număr de 34 proprietăți oferite spre vânzare, cu diferite suprafețe, având aceeași întrebuințare ca și proprietatea subiect. Analiza s-a efectuat utilizând platforme specializate de analize imobiliare (analizeimobiliare.ro).

Valorile variază între 9 euro/mp și 136 euro/mp, în funcție de utilități, amplasare, acces și apropiere de zonele favorabile ale orașului. Prețul mediu a ofertelor analizate este de 54 euro/mp. Analiza detaliată este prezentată mai jos:

informații

Proprietatea

evaluata

Preț ofertrn'vanzare ț £}

-

Pret(€mp)

Zile plata

Suprafața teren (mp)

100

Front stradal

0

Utilitari generale


A< dte piața analizata (34 proprietăți)

medie

minim

maxim

44.5X

11.900

1.940.000

54

9.00

136

346

11

1.753-

1.225

271

40.000

30

7

235

Curent apa. gaz. canalizare

Curent Curent.

apa. apa. gaz

gaz canalizare


Analizele de piață au fost efectuate de evaluator, pe baza ofertelor identificate

specializate și utilizând platforme specializate. Ofertele nu au fost ajustate în niciun feț fîjnd j^eluatfișjîn forma originală. Din analiză au fost eliminate extremele, rezultând prezentele valorS<^bdifi®âri\‘fost .SA\ ™'ii'; WX* V / calculate folosind diverse metode, conform raționamentului profesional. Studiul de piață ’^ice^rfcă^ă oferfe' o imagine de ansamblu a pieței imobiliare din zonă, și nu oferă intervale clare sau obligațgî^ț'Sjti^ trebuie încadrată valoarea bunului. Valoarea imobilului poate sa difere considerabil față de^me'âiile analizelor de piață, în funcție de caracteristicile specifice. Evaluatorul nu își asumă răspunderea pentru corectitudinea datelor preluate din anunțuri, acestea aparținând proprietarilor.

 • 3.5. Descrierea terenului

Conform datelor primite de la client terenul este amplasat în intravilanul orașului Ploiești, pe strada Vagonului si are o suprafață totală măsurată de 1746 mp, suprafață din acte 1748 mp, categorie de folosință curți construcții, conform extrasului de carte funciară nr. 44582/21.05.2018 furnizat de către client, însă obiectul prezentului raport îl reprezintă o cotă indiviză în suprafață de 139,30 mp din acest teren. Accesul la teren se realizează pe bază de drept de servitute conform planului de amplasament și delimitare a imobilului și a informațiilor primite cu ocazia inspecției.

Terenul este situat într-o zonă preponderent rezidențială.

Amenajările terenurilor sunt următoai ele

 • - pe suprafața terenului există vegetație;

 • - terenul dispune de utilități complete;

 • - forma terenului este neregulată;

Descrierea proprietăților este realizată folosind informațiile furnizate de către reprezentanții Municipiului Ploiești și datele culese la fața locului de către evaluator.

 • 3.6. Date privind impozitele

Impozitul pe teren este de aproximativ 750 lei pentru intravilanul orașului Ploiești. Impozitul a fost calculat în mod teoretic, fără a fi efectuată o analiză detaliată asupra sa.

Capitolul IV: Analiza datelor și concluziile

 • 4.1. Cea mai bună utilizare a terenului ca fiind liber

Conceptul de cea mai bună utilizare (CMBU) reprezintă alternativa de utilizare a proprietății, selectată din diferite variante posibile care va constitui baza de pornire și va genera ipotezele de lucru necesare aplicării metodelor de evaluare în capitolele următoare ale lucrării.

Cea mai bună utilizare — elemente teoretice

CMBU- este definită ca utilizarea rezonabilă, probabilă și legală a unui teren liber sau construit care este fizic posibilă, fundamentată adecvat, fezabilă financiar și are ca rezultat cea mai mare valoare a proprietății evaluate.

CMBU este analizată uzual în situațiile:

- cea mai bună utilizare a terenului considerat liber,


SC OPINION SRL

 • - cea mai bună utilizare a terenului construit.

CMBU a unei proprietăți imobiliare trebuie să îndeplinească patru criterii:

 • - permisibilă legal;

 • - posibila fizic;

 • - fezabilă financiar;

-care conduce la cea mai mare valoare (maxim productivă);

In analiza celei mai bune utilizări a terenului presupus liber, s-au avut în vedere următorii factori:

 • □     terenul este situat intr-o zonă mixtă;

 • □     utilizarea proprietarilor din imediata vecinătate si din zona este de proprietari rezidențiale și comerciale;

 • □     forma și suprafața terenului pretabile unei construcții de dimensiuni ridicate

In urma analizei acestor factori, s-a considerat că cea mai buna utilizare a terenului considerat ca fiind liber este aceea de teren construit, cu destinație rezidențială.

CMBU a terenului construit

Cea mai buna utilizare a unei proprietari ca fiind construita poate fi continuarea utilizării existente, renovarea sau reabilitarea, extinderea, adaptarea sau conversia la o alta utilizare, demolarea parțiala sau totala, ori o combinație a acestor alternative.

Cea mai buna utilizare a unei proprietari imobiliare trebuie sa indeplineasca patru criterii. Ea trebuie sa fie: permisibilă legal, posibila fizic, fezabila financiar, maxim productive.

Atunci când ia decizia de a constitui un drept de proprietate asupra terenului, proprietarul nu tine întotdeauna cont de principiile eficientei economice, putând avea ca prioritate interesul public.

Ținând seama de aceste considerente cea mai buna utilizare va fi determinata in situația terenului construit pentru proprietatea imobiliara existenta - proprietate de tip rezidențială

Prin prisma criteriilor ce definesc noțiunea CMBU aceasta abordare este permisibilă legal, îndeplinește condiția de fizic posibila, este fezabila financiar si este maxim productiva.

 • 4,2. Evaluarea terenului

Terenul are valoare pentru că oferă utilitate potențială (spre exemplu ca și construcție, ca amplasament pentru o structură, facilitate de recreere, exploatare agricolă sau drept de trecere pentru căi de transport). Dacă terenul are utilitate pentru o anumită utilizare și există cerere pentru acea utilizare, terenul are valoare pentru o categorie particulară de utilizatori.

Pe lângă utilitatea de bază a terenului, există multe principii și mulți factori care tr ebuie luați în considerare la evaluarea terenului.

In evaluarea oricărui tip de proprietate trebuie descris de fiecare dată și analizat atât terenul cât și amplasamentul.

Amplasamentul este un teren îmbunătățit/amenajat astfel încât să fie pregătit pentru o anumită utilizare (singulară sau mixtă).

O descriere a terenului sau a amplasamentului cuprinde o listă detaliată de date reale, incluzând o descriere a bunului imobil, alte date oficiale înregistrate și informațiile caracteristicilor fizice.

Principiile evaluării care influențează valoarea terenului sunt:

anticiparea;

schimbarea;


 • -   cererea și oferta; substituția;

 • -   echilibrul;

Valoarea terenului este afectată în mod substanțial de interacțiunea dimî^ utilizarea economică a unei parcele de teren determină valoarea acesteia pe o anumi

Tehnicile de evaluare a terenului liber, utilizate în cadrul studiului de evaluare sunt Comparația directă;

4.2.1. Comparația directă

Evaluarea amplasamentului a fost efectuată prin metoda comparațiilor vânzărilor, limitată de insuficiența de informații credibile și adecvate privind vânzări comparabile.

Metoda analizează, compară și ajustează tranzacțiile și alte date cu importanță valorică pentru loturi similare.

Ea este o metodă globală care aplică informațiile culese urmărind raportul cerere-ofertă pe piața imobiliară, reflectate în mass-media sau alte surse de informare și se bazează pe valorile unitare rezultate în urma tranzacțiilor cu terenuri efectuate în zonă.

Procesul de comparare ia în considerare asemănările și deosebirile între terenul „de evaluat” și proprietățile similare cu proprietatea în cauză, și care au fost vândute recent, sau au fost oferite spre vânzare.

Dat fiind faptul că în perioada actuală când tranzacțiile atat cu terenuri cât și alte tipuri de proprietăți imobiliare sunt greu identificabile și dificil de probat, în special în zona Ploiești, evaluatorul a identificat și utilizat oferte de vânzare și terenuri.

Analiza comparativă a proprietăților și tranzacțiilor se concentrează pe asemănările și diferențele care afectează valoarea, care pot include diferențe în ceea ce privește:

 • -   Drepturile de proprietate evaluate;

Condiții de vanzare;

Condițiile de finanțare;

 • -  Cheltuieli necesare imediat după vânzare;

 • -  Condițiile de piață la data evaluării;

 • -  Localizarea (poziția)/ tip/ zonare;

 • -  Caracteristici fizice;

 • -  Utilități;

 • -  Cea mai bună utilizare;

în vederea aplicării metodei s-a analizat piața imobiliară a Or așului Ploiești urmărind identificarea unor tranzacții cu terenuri în zona intravilană a acestuia.

întrucât în ultimul an evaluatorul nu a identificat tranzacții, s-au avut în vedere mai multe oferte de vânzare de terenuri din zone apropiate proprietății de evaluat.

în cadrul aplicării metodei s-a aplicat în unele cazuri o ajustare de negociere asupra prețului de oferta, informația fiind obtinuța din discuții cu proprietarii.

Terenurile oferite drept comparabile care fac obiectul studiului au fost terenuri libere sau cu construcții demolabile..

(Q. 1A -■* ; ,/<•» “ -...........■

Elementele de comparație luate în calcul la aceasta tehnică au fost: Drepturi de propiietațe; Condiții de vânzare; Condiții de finanțare; Condiții de vânzare; Cheltuieli necesare imediat după vânzare; Cbndiții de piață la data evaluării; Localizare (poziție)/ tip/ zonare; Suprafață; Front stradal; Accel teren; jCMBU; Utilități.

Prezentarea comparabilelor, cu caracteristicile fiecăreia este prezentată în tabelul de mai joș<       J

CARACTERISTICI

COMPARABIL E

A

B

C

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DENUMIRE

teren intravilan

teren intravilan

teren intravilan

teren intravilan

LOCALIZARE

Ploiești

Ploiești

Ploiești

Ploiești

AMPLASAMENT

Vagonului 8

similara /str.

Brazdei

similara / str. Rafov

superior / Bariera București

PROPRIETAR

Mun. Ploiești

persoana fizic;

persoana fizica

persoana fizica

suprafața

139,30

350

272

1.050

data inspecției

nov. 18

iunie 2019

iunie 2019

iunie 2019

pret/mp -oferta

?

60,00

57,00

40,00

valoare oferta

?

21000

15504

42000

id anunț

119628531

182642845

170476748

contact

0722 833 901

0728 125 811

0721 262 179

alte caracteristici

liber

liber

Contructie pe teren demolabila Ac =100

ABORDARE PRIN

PIAȚA, METODA COMPARAȚIILOR DE PIAȚA (TEREN)

ELEMENTE DE COMPARAȚIE

Subiect

PROPRIETĂȚI COMPARABILE

A

B

C

Suprafața teren (mp)

139,30

350

272

1.050

Preț (oferta/vanzare) (EURO/mp)

60,00

57,00

40,00

Date disponibile

Oferta

Oferta

Oferta

Marja negociere (%)

-15%

-15%;

..........-w

Marja negociere (EURO/mp)

-9

/9

Preț corectat (EURO/mp)

51,00

48,45,

J OW

Motivare corecție

Ca urmare a discuțiilor avute cu proprietarii/agepi^ ai        t

ajustare negativa de 15% , in funcție de vechirne'^iy^efâr^^ disponibilitatea de negociere a ofertantilor, reprezehtâp^rifarja^d®^ negociere. Aceasta a fost obtinuta prin aplicarea analizSrdâtelor secundare rezultând in urma prelucrării informațiilor obținute de la ofertanti si agenti imobiliari.

Ajustări specifice tranzacției

Drepturi de proprietate

Deplin

Deplin

Deplin

Deplin

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0,00

0,00

0,00

Preț ajustat (EURO/mp)

51,00

48,45

34,00

Motivare ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Condiții de finanțare

Normale

Normale

Normale

Normale

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0,00

0,00

0,00

Preț ajustat (EURO/mp)

51,00

48,45

34,00

Motivare ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Condiții de vanzare

Independent

independent

Independent

Independent

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0,00

0,00

0,00

Preț ajustat (EURO/mp)

51,00

48,45

34,00

Motivare ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Cheltuieli necesare imediat după cumpărare

Liber

liber

liber

Contructie pe teren demolabila Ac =100

Ajustare (EURO)

0,00

0,00

2,57

Ajustare (%)

0%

0%

8%

Preț ajustat (EURO)

51,00

48,45

36,57

Motivare ajustare

S-a aplicat o ajustare de 27 euro/mp construcțiilor demolabile, conform ofertei de preț atașata. Suma rezultata s-a impartit la suprafața terenului analizat rezultând ajustarea pe mp de teren

Condiții de piața

iunie 2019

iunie 2019

iunie 2019

iunie 2019

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0,00

0,00

0,00

Preț ajustat (EURO/mp)

51,00

48,45

36,57

Motivare ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Ajustări specifice proprietății

BcopJioNSRi Opinion S.R.L., Membru corporativ A.N.E.V.A.R. nr. 0551                 / A-

,.'v ...............

Localizare

Vagonului 8

similara /str. Brazdei

similara / str. Rafov

.......,.....

superior /^ î k .'.Bariera 1 București i

Ajustare (%)

0%

0%

V    o%

Ajustare (EURO/mp)

0,00

0,00

, o,oo

Motivare ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Drum acces

Servitute

Asfaltat

Asfaltat

Asfaltat

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0,00

0,00

0,00

Motivare ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Utilitati

Electricitate,

Gaz, Apa, la limita si

Canalizare

Electricitate, Gaz, Apa, Canalizare

Electricitate, Gaz, Apa, Canalizare

Electricitate, Gaz, Apa, Canalizare

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0,00

0,00

0

Motivație ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Suprafața

139,30

350

272

1.050

Ajustare (%)

7%

5%

36%

Ajustare (EURO/mp)

3,53

2,22

13,00

Motivație ajustare

S-a analizat diferența intre comp. B si Comp C, rezultând 13euro pentru o diferența de aprox. 800 mp.Pentru comparabila A s-a aplicat o ajustare de pozitiva de 3,53 euro/mp, pentru comparabila B s-a aplicat o ajustare pozitiva de 2,22 euro/mp, iar pentru comp C s-a aplicat o ajustare pozitiva de 13 euro/mp. Ajustările s-au determinat proporțional pentru fiecare diferența de suprafața.

Deschidere (ml)

21

18,5

11

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0,00

0,00

0,00

Motivație ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Relieful/forma terenului

Regulat, Plan

Regulat, Plan

Regulat, Pian

Regulat, Plan

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0,00

0,00

0,00

Motivație ajustare

Nu au fost necesare ajusta , ȘA

vKsxlV/v

Utilizare

rezidențial

rezidențial

rezidențial

:.iezidential

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0,00

0,00

0,00

Motivație ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Regim de inaltime zonal

P+3

Similar

Similar

Similar

Ajustare (%)

0%

0%

0%

gustare (EURO/mp)

0,00

0,00

0,00

Motivație ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Ajustare neta pentru caracteritici specifice proprietății

3,53

2,22

13,00

Preț ajustat (EURO/mp)

54,53

50,67

49,57

Ajustare totală netă (EURO)

3,53

2,22

15,57

Ajustare totală netă (%)

6%

4%

39%

Ajustare totală brută (EURO)

3,53

2,22

15,57

Ajustare totală brută (%)

5,88%

3,89%

38,93%

Suprafața teren (mp)

139,30

mp

Valoarea estimata (EURO/mp)

50,67

EURO/mp

VALOARE ESTIMATA (EURO)

7.058,33

EURO

* cea mai mica ajustare totala bruta s-a efectuat pentru comparabila:

A

Conform tehnicii comparației directe, valoarea estimată a terenului este de 7.058,33 Euro (33.335.09 lei) - echivalent 50,67 EURO/mp . Valoarea nu include TVA.

 • 4.3. Reconcilierea și opinia finală asupra valorii

Reconcilierea evaluării unei proprietăți imobiliare reprezintă analiza rezultatelor și concluziilor aplicate care conduc la estimarea valorii finale a proprietății.

In urma aplicării abordărilor, metodelor și tehnicilor de evaluare pentru teren au fost obținute următoarele valori :

Abordarea prin comparație directă :

1. Valoare de piață teren = 50,67 EURO/mp, adică 7.058,33 euro/33.335,09 lei

Valoarea de piață teren = 50,67 EURO/mp, adică 7.058,33 euro / 33.335,09 lei

Pentru reconcilierea rezultatelor, s-a procedat la revizuirea întregii lucrări și a datelor folosite.

Datele utilizate sunt autentice, pertinente și suficiente, fiind obținute din surse de încredere.

Pentru a justifica valoarea aleasă de evaluator, este necesar să prezentăm următoar^exa^^taite : Urmând criteriile prevăzute în analiza și reconcilierea rezultatelor:        g /.....     '1 \ *

;ste y®^>ua

- cantitatea și calitatea informațiilor: se observă că cele mai multe informații de pîă^ăMPfbst utlizate la comparația directă, acestea provenind și din surse de încredere.


 • - adecvarea metodelor: cea mai adecvată din punct de vedere al scopului^ntocmirii rapOrtupfi & metoda comparației directe; conform standardelor în vigoare, nu a fost neces;uă^tilizarea tțfiei^-s’ metode dacă au fost identificate suficiente informații pentru comparația directă.

 • - precizia: calculele și informațiile primite și utilizate la metodele utilizate snnipo^eci^; ,*y

Referitor la această valoare pot fi precizate următoarele:

 • - Valoarea a fost exprimată și este valabilă în condițiile și prevederile prezentului raport;

 • - Valoarea nu ține seama de responsabilitățile de mediu și de costurile implicate de conformarea la cerințele legale;

 • - Valoarea este o predicție;

 • - Valoarea este subiectivă;

 • - Evaluarea este o opinie asupra unei valori.

 • - Imobilele au fost evaluate strict în ipotezele prezentate în raport și folosind estimările explicate în cadrul acestuia.

 • 4.4. Data raportului de evaluare

Data raportului de evaluare este 14.06.2019.

 • 4.5. Calificârile evaluatorilor

Prezentul raport a fost întocmit de evaluator autorizați, membru titular ANEVAR, cu specialitatea EPI.

Opinion SRL
Evaluator autorizat:

Andrei Nistorescu


ANEXE


încheiere Nr. 44.


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară PRAHOVA Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară PloieștiDosarul nr. 44582 / 21-05-2018

ÎNCHEIERE Nr. 44582

Registrator: NICOLETA RADMILA POLEACU            Asistent: GEORGE-ADRIAN ALEXANDRU

Asupra cererii introduse de MUNICIPIUL PLOIEȘTI domiciliat in Loc. Ploiești, Bdu) Republicii, Nr. 2-4, Jud. Prahova privind Intabulare sau înscriere provizorie in cartea funciara, in baza: -Act Administrativ nr.267/29-11-2006 emis de MUNICIPIUL PLOIEȘTI;

fiind îndeplinite condițiile prevăzute la art. 29 din Legea cadastrului si a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificările si completările ulterioare, tariful achitat in suma de 60 lei, cu documentul de plata:

-Chitanța interna nr.474123/21-05-2018 in suma de 60

pentru serviciul avand codul 231

Vazand referatul asistentului registrator in sensul ca nu exista impedimente la înscriere

in baza art. 41 alin. 5 indice 2 din OG 31/2018 si art. 29 din Legea 7/1996 r(3)

DISPUNE

Admiterea cererii cu privire la:

 • - imobilul cu nr. cadastral 126718, înscris in cartea funciara 126718 UAT Ploiești avand proprietarii: BLOC LOCUINȚE in cota de 1531/1748 de sub B.l. GHEORGHE TATIANA in cota de 217/1748 de sub B.4, GHIMIS CRISTINA, GHIMIS MIHAI - BOGDAN in cota de 255/1748 de sub B.8, ;

 • - se înscrie provizoriu dreptul de PROPRIETATE asupra terenului in suprafața de 139,30 mp indiviz 1748 mp mod dobândire lege in cota de 139/1748 asupra A.l in favoarea MUNICIPIUL PLOIEȘTI, (DOMENIUL PRIVAT), sub B.10 din cartea funciara 126718 UAT Ploiești;

Prezenta se va comunica părților:

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

*) Cu drept de reexaminare in termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Ploiești, se inscrie in cartea funciara si sj^-scrlutiuneaza de către registratorul-sef

Data soluționării,


31-05-2018


NICOLETA RAD


Registrator,

POLEACU

L

¥ tura)


< A

A-istent Regrttrator,

GEORGE-ADRIAN ALEXANDRU

(parafa s; semnătură)


*) Cu excepția situațiilor prevăzute la Art. 62 alin. (1) din Regulamentul de avizare, recepție ș/ înscriere in evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin ODG Nr. 700/2014.

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară PRAHOVA Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ploiești


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 126718 Ploiești


îl i'1 2 lc c

A. Partea I. Descrierea imobilului

Nr. CF vechi:4903(e.'4903)

Nr, cadastral,vech;:6172


______________________________B. Partea li. Proprietari și acte

înscrieri privitoare ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale |          Referințe

6291/12/08/2002

țĂct Administrativ nr. FN, din 12/03/2002;


Intabulare, drept de PROPRIETATEcumparare ca bun comun a             Al

i B8 terenului in suprafața de 255 mp aferent apartamentului nr. 3,

dobândit prin Convenție, cota actuala 255/1748___ ___

1} GHIMIS MIHĂI - BOGDAN

2) GHIMIS CRISTINA

7590 / 30/01/2018

iAct Administrativ nr. 4384, din 18/01/2018 emis de’lTCPI PRAHOVA; Act Administrativ nr. 267, din ■29/11/2006 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUN. PLOIEȘTI:........____.............

; B9 se repozitioneaza imobilul conform documentației tehnice avizata                    A1


Referințe


TEREN intravilan

Adresa: Loc. Ploiești, Str Vagonului, Nr. 8, jud. Prahova

Nr, Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al     126718

Din acte: 1.748 î Teren împrejmuit; Construcția CI înscrisa in CF 126718-C1; Masurata: 1.746 CONSTRUCȚIILE: CI IN CF 126718-C1

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

Din acte:

1.748 Masurata:

1.746

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început I

Punct sfârșit

Lungime segment

t*> (m)

1i

2

9.233

2p

3

12.458

3

4

0.425

4

5

8.191

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

Hm)

5

6

1.092

6|

7

40.397:

i           7

8

0.941

8

9

18.577,

9

10

14.991,

10

11

27.541;

11

12

21.46

12

13

11.691

13

14

8.824

14*

1

14.721 ■
** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 șl sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile IggiL—

S-a achitat tariful de 60 RON, -Chitanța inte/fsanr.474,' 23/21-05-2018 in suma de 60, pentru serviciul d publicitate imobiliară cu codul nr. 231.    /            ț

Data soluționării, 21-05-2018

Data eliberării,

! ț

erfTa"nr. 47312

AsKtent Registrator, GEORGE-AD'UAN ALEXANDRU

(parafa și semnătură)PU\N DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI


_______________________ Scara _1 ;5OO

Nr. cadastralȚ Supr. masurata a imobilului Adrese imobiluluiSTR. VAGONULUI NR.g,,

A A

---


1

Nr. Cartea Funciara

-        j&Sj

; Unitatea Administrativ TerMenaM (UATJ"” ';

!            MUN. PLOIEȘTI Tg-     :   T

fr-isr                  .

,'C,-V    .   ,.

N=3BO5Jg.... .........

__________             Kr.L. ?  N^3B05151CClocirș


ta ta


Mt

7M

*4


JTC


■?r--

!74fi

Cos      i    Destine

iiur.rtifaiia tu“<trir‘to 1b 55I '

ci               CL

217            r 3LOC LOCUlXTt

j

TOTAL

21 7

TerenE^cutahr.lNu DLM:TRACHE Al FXANDRb •’. AXTO&ZATÎE RO-&-F 0597


mu


n e \enUiUvaTnaiFurawilOr hi rwcn. ccreetitiMlrnco ’ffltriî di^iuiftfnliaiiekflidasuijiis si coresnaGcnia

' • .-&£« fv^-Tî ’ ra NfîiWfclm furcii


Inspector

Confirm introducerea imobilului m baza de dale integrato si atnbwtra Aumaridai cadastral


Semn»! um îl varriraStșiîrrpilu. HCH

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PREMARIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Nr. 306545 din 14-08-2018


CERTIFICAT DE

Nr.         1087        Din:


yURBANISM

z f W319


In scopul:

SCOPUL SPECIFICAT DE SOUCITANT IN CEREREA PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM:

VANZARE

Ca unitare cererii adresate de _______ _______MUNTCIPILȚ. PLOIKTI

cu dorriciiiuKsediul in județul ....... PRAHOVA           . localitatea              PLOIEȘTI

satul. .......

-

, sectorul

, cod postai

100066

strada

B-DL. REPUBLICII

,nr.        2

,bl.

sc.      - . ..set.

,ap.     -     .tel/fax

_  '244516699

,e-mail

-

înregistrata la nr.

3p6545            din

14-08-2018

5

Pentru imobilul — teren si/sau construcții — situat in județul Prahova, Municipiul Ploiești, satul _____________________________...        , sectorul ~     , cod postai:               ■              ,

strada ...__        ____VAGONULUI___          . ,nr. 8 sbl.

sc. ~    . et. ~   . ap.__-__, sau identificat prin:

in temeiul reglementarilor documentației de urbanism nr,              209            j        1999

faza PUG aprobata prin Hotărârile Consiliului Local nr. 209/1999 si 382/2009

in conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,

republicata, cu modificările si completările ulterioare,

SE CERTIFICA:


1. REGIMUL JURIDIC

Imobilul cu numărul cadastral 126718 compus din teren in suprafața de 1748 mp din acte, respectiv 1746 mp din măsurători este situat in intravilanul municipiului Ploiești si este proprietate particulara in indiviziune avand proprietari: Bloc de Locuințe in cota 1137/1748, Cheorghe Tatiana în cota de 217/1748, Giimis Cristina, Ghiirăs Mihai-Bogdan in cota de 255/1748 si Municipiul Ploiești drept de proprietate provizoriu in cota de 139,30/1748 conform Extrasului de Carte Funciara eliberat in baza cererii nr.44582/21.052018.

ConformPUGsi RLU, imobilul este situat in zona de protecție a infrastructurii feroviare.

 • 2. REGIMUL ECONOMIC

Folosința actuala a terenului: curti-constructii.

Destinația stabilita prin planurile urbanistice actuale;

LSC-zona locuințe de serviciu, colonii.

Utilizări premise: locuințe de serviciu.

Utilizări interzise: orice alte utilizări.

Regimul fiscal este reglementat de Legea nr.227/2015 - Cod fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

Terenul se incadreaza in zona valorica D, conform H.C.L. 553 / 2011 si 361 / 2012

 • 3. REGIMUL TEHNIC

UTR V-10; POT 80%, CUT 2,5;

-suprafața teren 139,30 indiviz din 1748 mp.;

-terenul are acces direct la strada Vagonului;

-parcela neconstruibila (suprafața teren mai mica de 150 mp.);

 • 4. REGIMUL DE ACTUALIZARE

Orice modificare a reglementarilor urbanistice menționate mai sus se va realiza in conformitate cu prevederile Legii

întocmii ■ SA VU MARILEHA - COXSttJER. 21-08-2018                                                                           ~' j

Kwf/low:COCA-ELEHA PATRASCU-SEFSERVICIU

nr.350/2001, cu modificările si corrpletarile ulterioare.

Documentația urbanistica PUG si RLU a localității este valabila pana la aprobarea noului Plan I Jrbanisfic General al

Municipiului Ploiești, conform HCLnr.382/24.11.2009.                                                     , tj?

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat in scopul declarat pentru:

OPERAȚIUNI NOTARIALE PRTVIND CIRCULAȚIA IMOBILIARA - VANZARE- SUPRAFAȚA DE TEREN DE 139,30 MP INDIVIZ DIN 1748 MP

CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE AUTORI7ATÎF. DE CONSTRUIRE SAUAITORIZMIE pEpESEnNȚ^Uffi SI NTJf^NTEILADRIFnJj DE A EXKSJTA LUCRAM DE CONSTRUCȚII _________

4. OBUGATD ALE TITULARULUI CTRTIHCA1I1.UIDEURBANISM:

In scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construire/de desființare - solicitantul se va adresa autoritarii competente pentru protecția mediului:

In aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva QA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra, mediului, modificata prin Directiva Consiliului 97/11/CEsi prin Directiva Consiliului si Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anunitor planuri si programe in legătură cu mediul si modificarea, cu privire la participarea publicului si accesul la Justiție, a Directivei 85/337/CEE si a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunica solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritoriala de mediu pentru ca aceasta sa analizeze si sa decidă, după caz, incadrarea/neincadrarea proiectului investiției publice/private in lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

In aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoare după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente.

In vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competenta pentru protecția mediului Stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului si al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției în acord cu rezultatele consultării publice.

In aceste condiții.

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligația de a se prezenta la autoritatea conțretenta pentru proiecția mediului m vederea evaluării inițiale a investiției si stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului. In urma evaluării mitrale a investiției se va emite actul administrativ al autoritarii competente pentru protecția mediului.

In situația in care autoritatea competenta pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluam efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are obligația de a notifica acest fapt autoritarii administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții

In situația in care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunța la intenția de realizare a investiției, acesta ore obligația de a notifica acest fapt autoritarii administrației publice competente.

 • 5.CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/ DESFIINȚARE VA FI

INS OTITA DEURMATOARELEDOCTIMENTE:
 • a) certificatul de urbanism;

 • b) dovada titlului asupra imobilului, teren si/sau construcții, sau, după caz, extrasul de pian cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in cazul in care legea nu dispune altfel (copie legalizata);

 • c) documentația tehnica - D.T., după caz:

□ D.TA.C.               □ D.T.O.E                GD.TA.D.

Întocmit: SAVU MAR1LENA-CONSILIER. 21-0S-2018

Verificai: COCA-ELENA PATRASCU-SEF SERVICIU

d) avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:

d.l). avias si acorduri privind utilitățile urbane si infrastructura:

i_J alimentare cu apa

 • □ canalizare

 • □ alimentare cu energie electrica

 • □ alimentare cu energie termica

 • □ gazE naturale

 • □ telefon izare

 • □ salubritate

 • □ transport urban

Alte avize/acorduri

0

d2) avize si acorduri privind: C securitatea la incendiu

□ protecție civila

□ sanatatea populațieid.3) avizele / acordurile specifice ale administrației publice centrale si / sau ale serviciilor descentralizate ale acestora: d.4) Studii de specialitate

 • e) punctul de vedere/actul administratival autoritarii competente pentru protecția mediului (copie);

- nu este cazul

 • f) dovada înregistrării proiectului la Ordinul Arhitectilor tfin Romania (1 exemplar original);

 • g) documentele de plata ale următoarelor taxe (copie):

Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de 0 luni de la data emiterii.

PRIMAR,

ADRIAN FLORIN ©RESECRETAR,

lAUgENTIUDITU

ARHITECT SEF,

CRISTINA


CRISTINA HERTIA

S *2.0*. W

DIRECTOR ADJUNCT,

R1TA-MAR1 fel XT >GU


Achitat taxa de.........lei, conform chitanței ne ........din ...........

scutit conformart.476-codul fiscal

Prezentul certificat de uibanisma fost transmis solicitantuluidirect / prin posta la data de

întocmi!: SAVUMAR1LENA -CONSILIER, 21-08-2018

Verif cat: C0CA-ELEN.4 PATRASCU - SEP SERVICIUniMawiaj.Ed Hiiasaic.


>fr:OT BIOS Sny î5


HOTĂRÂREA Nr. 267 privind includerea unor imobile în

Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești, domnul Emil Calota si Ra.          - ____ ___________r jd£de specialitate al/£

Direcției Patrimoniu, prin care se propune includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiescdbpienntl privat qfâ Municipiului Ploiești:                                                                                       V<y-■! '>■?"" T-

în temeiul prevederilor Legii nr. 18/1991, Legea fondului funciar, republicată, cu modificările si completările ulterioare,Âi al Legii nr. 54/1998, privind circulația juridică a terenurilor;                                                                 "

având în vedere Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia;

în baza art. 38 alin. 2 lit. c din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Constată că imobilele identificate în Anexa nr, 1, Anexa nr 2, Anexa nr. 3, Anexa nr. 4 si Anexa nr. .5, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre, aparțin domeniului privat al Muncipiului Ploiești si se vor înscrie ca atare în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privai al Municipiului Ploiești, cu înscrierea, conform legii, în Carieajurtciară provizorie.

Art. 2 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 noiembrie 2006

Președinte de ședință,

Paul Paias

Contrasemnează,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIV E

la proiectul de hotarare cu privire la includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești

Domeniul privat al municipiului Ploiești este alcătuit, potrivit prevederilor Legii nr.213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, din bunuri aflate in proprietatea sa, bunuri ce nu fac parte din domeniul public al localității.

Prin efectul legii si prin alte acte normative in patrimoniul municipiului Ploiești au intrat bunuri asupra carora municipiul are drept de proprietate privata.

In Anexele nr.l, nr.2, nr.3 si nr.4 sunt identificate imobile aflate in domeniul privat al municipiului aflate in folosința, închiriere sau concesionare.

Având in vedere faptul ca imobilele se afla in circuitul civil se impune ca acestea sa figureze in Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești, pentru a putea fi intabulate.

Pentru a se putea face dovada proprietății este necesara emiterea unei hotarari de consiliu care sa ateste faptul ca imobilele ce fac obiectul unor contracte, conform anexelor la prezentul proiect de hotarare, se afla in domeniul privat al municipiului Ploiești.

Fata de cele expuse mai sus, propun spre analiza si aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești, proiectul de hotarare pri vind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești

PRIMAR,

http://www.ploiesti.rO/Hotarari/2006/l 7%20(29%20noiembrie%202006)/267_include... 27,11.2018

Anexa Nr. I

lalI.CL. Nr.267/2006


SITUAȚIA IMOBILELOR ( LOCUINȚE SI TERENURI AFERENTE) CE URMEZA A FI INCLUSE IN “INVENTARUL BUNURILOR CE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI”NR. CRT.

ADRESA IMOBIL

NUME SI PRENUME

CHIRIAȘ

DESTINAȚIA SPAȚIULUI

Suprafața

..... (mpj

OBS

CENTRUL 1

1.

Al. Odobescu nr.22

Nicolae Vasilica

Teren curte

472.12

Calin Corina

Teren curte

169.14

2.

Al. Odobescu nr.32

Dobrescu Aurica

Teren curte

287.17

L_3- .....

Al. Odobescu nr.52

Cremeneanu Ion

Teren curte

45.26

4.

Al. Odobescu nr.67

Cretu Elena

Teren curte

128.06

Mocanu Ion

Teren curte

109.96

î

Nicolae Marina

Teren curte

247.22

Dragomir Elena

Teren curte

84.29

Naumovici Steliana

Teren curte

84.29

Mita Monica

Locuința

62.86

5.

Amurgului nr. 2

Bostoaca Georgeta

Locuința

31.08

6.

Arborilor nr.51

Comanita Nicolae

Teren curte

200.00

7.

Arcului nr.l

Ganea Teodor

Teren curte

61.63

8.

August Laurian nr.12

Detelbah Steliana

Locuința

iî®

1

1

1

I

9.

August Laurian nr.2

Negroiu Vasilica

Locuința

25.67

10.

Badesti nr. 5

Visau Sultana

Locuința

43.16

-------------------------■-

11.

Barbu Delavrancea nr.2

Micu Ioana

Locuința

31.00

‘    ”*T'

Stirbescu Genovi

Locuința

31.20

Lichiardopol Dan

Teren curte

125.00

. .. K ’-hl ’i "'.i          -v /

Dobrota Ion

Teren curte

129.00        ■                    f

--------- ------- ---*--------------------------1


1202

Taninului nr.29

1203

Teius nr.l

1204,

Teius nr.3

1205]

Teleajen nr.l

1206.

Theodor Aman bl.29 ap.39

1207

Titu Maiorescu, nr.4

1208

Titu Maiorescu, nr.6

1209,

Traian Savulescu nr.9

1210

Traian Vuia, nr.l3A

1211

Traian Vuia, nr.6

1212

Trompetei nr.l

1213

Tunari nr.38

j 1214

Udriste Nasture! nr.19

1215

Udriste Nasture! nr.26

1216

Udriste Nasture! nr.36

1217

Udriste Nasture! nr.45

1218

Udriste Năsturel nr.6

1219

Vagonului, nr.8

1220

Vanatori nr.l

1221

Vanatori nr.7

Stan Constantin

Locuința

21,13

Rasnoveanu Gheorghe

Teren curte

110,00

Nicolae Maria

Teren curte

112,00

Gavriloaie Rodica

Teren curte

101,47

Mirea Elisabeta

Teren curte

19,32

Anastasiu Dan

Teren curte

27,50

Mircea Veronica

Teren curte

16,00

! ..

Ionescu Lclia

Teren curte

15,96

Coman Constantin

Teren curte

20,31

L

Todoran Maria

Locuința

61,04

Ionescu Nicolae

Locuința

27.08

Mangulea Nicolae

teren curte

183.62

Rotaru Ileana

teren curte

38.70

Aanei Aurel

teren curte

27.92

Pavel Paraschiva

teren curte

39.88

Juverdeanu Ținea

Locuința

43,20

Gheorghe Vasile

teren curte

274.20

Tutuiu Victoria

teren curte

186.00

Ungureanu Sorin

Locuința

38,40

■ ...........

Carabus Alex.

Teren curte

211,00

Popescu Haralambie

Teren curte

76,82

Stoica Elena

Locuința

50,18

Gheorghe Victoria

Locuința

42,08

Grigore Constantin

Locuința

54,31

Paraschiv Aniel

Locuința

53,44

Pantazi Gina

Locuința

24,29

Pantazi Ion

Teren curte

115,00

Vintilescu Paraschiva

Locuința

63,09

Popescu-Predulescu Margareta

teren curte

139.30

Smigun Ion

T.C+T.G

80,60+15,00

Popescu Maria

Teren curte

57,61

1              .  --r

Contul meu


Anunțuri I țf Imobiliare r >


■ intră w;

www.plaRetocujiKariiroj.iiT 15% reducere f". drn valoarea comenzii la orw.- * . „ produs litri gama planeta ’r ai jucorS utili/riRil rodul APPI5Teren intravilan Ploiești


Ploiești, județ Prahova îmi place Distribuie


nxnrc 2015, Număr anunț 335623531O /d

& *■

...........   <(    V.

Ă >■/'

,                   ..5’•

ta/'’

<■>£?: /

. / >

■.©«I

•2:   \

Z ■O' x \

'1 -J1 X **•

7  />

;      .         '*           •• ’v

■ ’ • ’ S ,.

........-■   •■'țv X*-

. ..........

i

_.L


ADAUGA ANUNȚ NOU


Următorul anunț21 000 €

Negociabil

Acum poți comanda GRATUIT primul tău cârd standard Revolut!

IES Trimite mesaj

t. 0722 833 901

foi Ploiești, județ Prahova

Costache Cristi

Pe site, din nov 2013

■ Anunțurile utilizatorului

Raportează


Promovează anunț

Oferit de


Proprietar


Extravilan / intravilan Intravilan


Suprafața utila


350 m2


Prin utilizarea serviciilor noastre, îți exprimi acordul cu privire ia faptul că folosim module cookîe și alte tehnologii similare în scopul îmbunătățirii și ai Neumarkt:               Castiga premii câni treliuid'

în vederea analizării traficului, a furnizării de publicitate și a protecției anti-spam șî anti-malware, precum șj împotriva utilizării neautorizate. Afla mai multe detalii

CJick aici pentru a modirica setările în ceea ce privește partenerii de publicitate aî OLX

Vând teren intravilan, situat în municipiul Ploiești str.Brazdeî nr 18( zona sud, strada începe din str.Rudului.. imediat după str. Eroilor zona cimitirului Bolovani, teren liber amplasai intre case, intabulat direct proprietar, deschidere 21 metri liniari la strada asfaltata, canalizare.apa.gaze. toate utilitățile la poarta, lățime 17 metri,gard in gard cu Ocolul silvic Ploiești. Preț 21000 Euro negociabil.Următorul anunțSpații 7

Conieciale în Cluj v
Ox

Spații Comeciale în Cluj

în Park Lake, Gheorgheni

Spații comerciale $> birouri disponibile pctîUu *nchiriercL

park-lakc.cc-


[> X

Spații Comeciale în Cluj

în Park Lake, Gheorgheni

Spații comerciale și birouri disponibile pentru închirieie.


în Park Lake,

Gheorgheni

Spații comerciale și birouri disponibile pentru închiriere.


DESCHIDEȚI


DESCHIDEȚI


DESCHIDEȚI


Contactează vânzătorul

V 0722 333 901

Mesajul tau

Nu sunt robot

'briti.

& Adăugă fisser


KS Trimite


f        J.C=X*lM ■ Tli ZrJ t?- <

lip i,4» UI , o 4'. i 4j :tl

-.Tp

Preturi mici spatii închiriat

închiriez spatii Craiova 5€/mp

Preturi mici închirieri birouri hale depozit locuri de parcare incluse in centru

DESCHIDEȚI


Pisicute 6 saptarnani

FWcr


Spații Comecialeîn Cluj

Spații comerciale și birouri disponibile pentru închiriere. park-lake.ro/spatii-chirie/cky

Executor judecătoresc lovu

Executor judecătoresc lași

Soogîe.com/mapszExecutariSilite


[> XAplicații mobile


telefonul iau


Harta site

ANPC

itri ▼

Publicitate

Prin utilizarea serviciilor noastre, îți exprimi acordul cu privire la faptul că folos'm module cook'e și alte tehnologii similare în stopul îmbunătățirii și al personalizării conținutului nostru,

Acceptă & închide


în vederea analizării traficului, a furnizări1 de publicitate și a protecției anti-spam și anti-malwaie, precum și împotriva utilizării neautorizatc. Afla mai multe detalii

O. Contul meu


< Înapoi An'Mikri Ploiești > I I . • -'li,..-, i           • lu -i,
ADAUGA ANUNȚ NOU

Următorul anunț 2>


Creații Unice & Serie Limitata

Creații in Serie Limitata

SHOP NOW


15 500 €


Acum poți comanda GRATUIT primul tău cârd standard Revolut!

sa Trimite mesaj

V 0728125 811

/o) Ploiești, județ Prahova x/ Vezi pe harta


Teren intravilan

Ploiești, județ Prahova â ‘

I hni place Distribuie


Florentina

Pe site din apr 201'?

Anunțurile utilizatorului

Raportează

Promovează anunțul

Actualizează anunțul

Proprietar


Extravilan / intravilan Intravilan


Suprafața utila          272 m2

Prin utilizarea serviciilor noastre, îți exprimi acordul cu privire la faptul că folosim module cookie și alte tehnologii similare în scopul îmbunătățiri; și âl


personalizării conținutului nostru,


in                   traficului, a                                                                   ■ Precum

multe detalii


și împotriva utilizării neautorizate. Afla mai


AccanJ & Iritriide


Nu este stradal

Mijloace de transport în comun

Gard din beton

Utilități ia poarta

Se poate vedea oricând la adresa de;

Strada Râfov nr 51Anunț adaugat prin aplicația gratuita OLX.ro, disponibila pentru Android, iOS
Game oi Ihrones


WIN FER 1SCOMING

The offcciaiiy Ircensed browser ganus »V0ZOO Gton-cxse         HB®


< ln.tp<
îmi place O Distribuie

VÎ2uaEizan:fid8

Teren lângă București 663 mp - La 25 de Min de Pța Victoriei

prip.l.-.p,!;' j.e.ro

La intrarea în complex este asigurată pază pe timp de noapte, prin firma Force

& închide


Contactează vânzătorul


L 0728 125 811


Mesajul tau

Nu sunt robot

Adăugă fișier

63 Trimite


P^.ulk            !.,»■ - ; J-1.      4.M, p£lf, giî.

•V ' M- tH *h < •   *h., rji!

Anunțurile utilizatorului Florentina


350 €


B cauciuc lichid

t5\AfUt peru u hicfro'zc-hiti» 1UO’< UV feaMtrtf

AlfRCFttX

Executor judecătoresc lovu

Exetfdlnr |iMth_j'.oreu l^î

Ox


G> X
Aplicații manile

:l+> a *’.<te

Descarcă aplicația


Hâd» județelor

Parteneri ▼

llHWC


P. Contul meu


i ■ i PloieștiADAUGA ANUNȚ NOU


Următorul anunț >

R» X


Producător usi frigorifice

Usi frigorifice batante

Izotech produce usi frigorifice standard si dimensiuni personalizate

izotech-evpert 'u

DESCHIDEȚI40 €


Acum poți comanda GRATUIT primul tău cârd standard Revolut!

69 Trimite mesaj

t. 0721262179

/q > Ploiești, județ Prahova

X/ Vezi pe hartaTeren intravilan

Ploiești, județ Prahova B Adaugat de țw (eldv La 12:30, î’>mas 201^ Număr awit: 1 [ îmi plane c] | Distribuie |


Ovidiu

Pe site din sep 2017


Anunțurile utilizatorului


Raportează


Promovează anunțul

Actualizează anunțul

Oferit de


Proprietar


Extravilan , intravilan Intravilan


Suprafața utila           1050 ma

Prin utilizarea serviciilor r-oastre, iți exprimi acordul cu privire la faptul câ folosim module cookie și alte tehnologi* similare în scopul îmbunătățirii și al personalizării conținutului nostru,

in                   traficului, a fum.;                                                              ptecum și împotriva utilizării neautorizate. Afla mai

multe detalii

Ciîck aici pentru a modifica setările în ceea ce privește partenerii de publicitate ai OLX

Teren intravilan în Ploiești, Bd București, in spatele benzinăriei Petrom. aproape de mijloace de transport în comun, facultate UPG, grădiniță, firme. Terenul are o deschidere de 20 m, lungimea de 52,5 m, suprafața de 1050m.langa teren se află o casă construită. Zona liniștita. Sau schimb cu apartament sau garsoniera conf 1+ diferența


Anunțadaugat prin aplicația gratuita OLX.ro. disponibila pentru Android, iOS


înapoi

îmi place t) Distribuie

Vizualizări: 1040


Următorul anunțDetectare mobil


Toți operatorii de telefonie mobilă, Toate mărcile de mobil,.,.IHRONES

W1NTER IS COM1NG

The ojfiaially Jicensed brcwvser game voozoo Gto/tocte < HS®


Contactează vânzătorul

C 0721262179


Mesajul tau


Nu sunt robot


& Adăugă fișier


S3 Trimite
Apartamente noi 2 camere Cluj

ftivB >ldr Residence Cluj Piața 1 Mai, apartamente langa Someș si spatii verzi riversidedqj.ro/apartamerrte/l-2-camere


Fotolii cu Masaj de Lux


Cdovi BUH Preț- Tranjpci m Monui C„ «ui- • byțîted nSțoc- CseOflttM A .an niaî.iltn.rti

AcdfmUl -•Lth.'l*

•—srtJfif frncytTitv

Anunțuri promovate

-Jtarțas'ftt

Hirta județelor

ANTC

*


Ajirln-*

IKlLdfiflx! C»»U

OLX pentru profesioniști

Lîware cu verificare

Cond.’tjî de utilizHtR

Politică dc- c onfidentiaiitacc u.irn'*r Ffi

5* l»i i fuiUUi

PufclicMfe

Prin utilizarea serviciilor noastre. >ți exprimi acordul cu plivire la faptul că folosim module cookie și alte tehnologii similare în scopul îmbunătățirii și al

personalizării conținutului nostru, în vederea analizării traficului, a furnizării de publicitate și a protecției anu-spam și anti-malware, precum și împotriva utilizării neautor izate. Afla mai “> -' -« hcdijmuite detalii

Click aici pentru a modifica setările în ceea ce privește partenerii de publicitate ai OLX

;  ■ I fes^ lâ-rosu, case la cheie, amenajari interioare, exterioare, demolări, termoizolatli, hidroizolatii, alpinism utilitar. Contacteaza-ne la: 0724.916.059


IConstruct


just


PRETURI DEMOLĂRI CASEPreturi demolări case

Demolat si carat moloz casa paianta

100 lei / mp de amprenta casa

Demolat si carat moloz casa bca/caramida fara stâlpi beton, fara placa beton

130 lei / mp de amprenta casa

Demolat si carat moloz casa bca/caramida cu stâlpi beton, fara placa beton

170 lei/ mp de amprenta casa

Demolat si carat moloz casa bea/ cărămidă cu stâlpi si placa beton fara centuri

200 lei / mp de amprenta casa

Demolat si carat moloz casa bea/ cărămidă cu stâlpi, placa beton, centuri

250 lei / mp de amprenta casa

Preturile nu includ TVA si sunt valabile in Ploiești si in jurul acestuia la o distanta maxima de 10 km.

Pt^rturile sunt valabile doar pentru locațiile unde avem acces la casa cu buldoexcavatorul, in cazul in care demolarea se face manual preturile cresc cansîdetobil.

\

Exem^W^e calcul demolare:

.--o.-.

Casa de5,0 mp construit, amprenta la sol de cărămidă fara stâlpi beton si fara placa inmultit cu 130 lei / mp = 6500 lei

. T;.r

Ir: prețul acesta intra :

t

Demolarea acoperișului, al tavanului, pereților, pardoselii, elevației, scoaterea fundației din pamant si caratul acestora din curtea dvs.


La final se face o nivelare a terenului cu buldoexcavatorul.

Pentru alte detalii nu ezitati sa ne contactați.

Info utile Acte necesare pentru autorizația de demolare sau desființare

W Adresa: Bdul. Republicii Nr. 23, Ploiești, Prahova

t. Telefon: 0724.916.059

S Email:


CSConstruct este o firma ce activeaza in domeniul construcțiilor civile cat si in cel al construcțiilor industriale. Punem la dispoziția clientilor noștri o gama larga de soluții profesionale pentru proiecte diverse, incepand cu amenajari interioare sau construcții de dimensiuni mici, pana la construcții specifice industriei grele.Copyright ©2017 CSConstruct | Construcții case, amenajari interioare


HOST


HUBPLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI^ , 777TT

____________ Scara 1:500                                          ’’ M to ZL>


Nr. cadastral

Supr. masurata a imobilului

Adresa imobilului:

STR. VAGONULUI              '

1746

■ o u z,  ——Unitatea Administrativ Terit

?i<^ (u^r'N L'/

MUN. PLOIEȘTI


380515
A: Date reTerîtoare la teren

Nr.

Parcela

Categoria de ’ folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

-----------------■-----

CC

1746

ÎMPREJMUIRE : NORD-L.C.; EST—LC.

SUD- GARD LEMN;. VEST-L.C.

NOTA; SUPRAFAȚA TFREN=1745.77mn. DIN CARE S.BLOC=217.20.mp, S.ALEE=5.30mp

Total

1746

SE ÎNSCRIE 139.30mp, COTA INDIVIZA DIN 1748mp.Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

CI

CL

217

BLOC LOCUINȚE

TOTAL

217

----- -

,i- -                               Suprafața totala masurata imobilului = 1746.00 mp

~                                   Suprafața din act =1748.00 mp


Executânt^G. DUMITRACHE ALEXANDRU ’ yțUTORJZATE'RO-B-F 0397 ^Confirm ejcecuțâîeâ-iri’așjirațorîlor'la teren, corectitudinea .£ întocmirii documeritâtielcadastrale si corespondenta ” 'stom:a-reaiitatea-djp teren.
Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de daie integrata si atribuirea numărului cadastral

Semnătura si parafa


Stampila BCPf


Data:


1

 • R, Intaoulare, drept d'e PROPRIETATE, dobândii prin Lege cota actuaia ’   .......Al

! D1 1137/1748

1) BLOC LOCUINȚE

2

         OSSER'/ATW' /provenita din conversia CF 49Q3(e'49O3))

78918/28/12/2012

iActNoțarial nr. 2163, din 27/12/2012 emis deNP BOTEZATUIOANA ELEONORA;

 • ■ g. Intabulate, drept de PROPRIETĂTEteren af. apartamentului nr.4,              Ăl”

! dobândit prin Convenție, cota actuala 217/1748              _______

i 1) GHEORGHE TATI AN A

33057 / 04/04/2016   ___________________

Act Administrativ nr, 31337, din 30/03/2016 emis de OCPI PRAHOVA;

B5 se indreapta eroarea materiala strecurata i'n cuprinsul prezentei’cârti-           “Ăi"

funciare in sensul ca suprafața terenului este de 1748 02 mi?_____      _________

69873^/19/07/2016

| Act Notarial nr. 1878, din 18/07/2016 emis de NP MINEA OCTAVIAN;

144582 / 21/05/2018_________ __ __________________

■Act Administrativ nr. 267, din 29/11/2006 emis de MUNICIPIUL PLOIEȘTI; înscrierea provizorie, drept de PROPRIETATEasupra terenului in             Al

B10 suprafața de 139,30 mp indivlz 1748 mp, dobândit prin Lege, cota actuala 139/1748_________________ ____________

1) MUNICIPIUL-PLOIEȘTI, CIF:2844855, (DO'mENÎUL PRIVAT)__

C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Pagina 1 din 4