Hotărârea nr. 425/2019

Hotãrârea nr. 425 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuinţelor construite pentru tineri prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe aflate pe raza Municipiului Ploieşti


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 425

privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor construite pentru tineri prin Agenția Națională pentru Locuințe aflate pe raza Municipiului Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 417/28.08.2019 al consilierilor Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin, Vîscan Robert Ionuț și Hodorog Bogdan, precum și Raportul de specialitate comun înregistrat la Direcția Gestiune Patrimoniu sub nr. 284/28.08.2019, sub nr. 279/28.08.2019 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și sub nr.267/28.08.2019 la Direcția Economică privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor construite pentru tineri prin Agenția Națională pentru Locuințe aflate pe raza Municipiului Ploiești.

Văzând procesul verbal al Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale din data de 21.08.2019 precum și Referatul de Aprobare împreună cu Avizul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale din data de 21.08.2019.

A

In conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările completările ulterioare;

A

In temeiul Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, ale Ordinului nr. 2097/05.07.2019 Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în vederea vânzării locuințelor pentru tineri;

Având în vedere prevederile art. 14 din Normele metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobate prin Ordinul Ministerului Economiei Finanțelor nr. 3471/2008.

Ținând cont de prevederile art. 193 si art. 354 Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE.

Art. 1(1) Se aprobă Regulamentul de vânzare a locuințelor construite pentru tineri prin Agenția Națională pentru Locuințe aflate pe raza Municipiului Ploiești, conform Anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (2) Se aprobă comision de 1% din valoarea de vânzare calculată a locuinței, comision care se include, împreună cu valoarea de vânzare a locuinței, în prețul final de vânzare al acesteia;

 • (3) Se aprobă avans de 15% din valoarea de vânzare a locuinței;

 • (4.1) Odată cu dreptul de proprietate asupra locuinței se dobândește și dreptul de proprietate asupra cotelor-părți de construcții, instalații, precum și asupra dotărilor care, prin natura lor, nu se pot folosi decât în comun, conform prevederilor legale în vigoare.

 • (4.2) Odată cu dobândirea dreptului de proprietate asupra locuinței, titularul contractului dobândește dreptul de folosință asupra cotei-părți de teren aferente acesteia, pe durata existenței clădirii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 2 Contractele de vânzare-cumpărare se vor încheia în formă autentică, cumpărătorul având obligația de a suporta cheltuielile ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare-cumpărare.

Art. 3 împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze contractele de vânzare-cumpărare având ca obiect locuințele construite pentru tineri prin Agenția Națională pentru Locuințe în condițiile stabilite prin prezenta hotărâre.

Art. 4 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2019.

PREȘEDINTE t>E ȘEDINȚĂ, George Sorin Niculae BOTEZ


Contrasemnează: SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV


ANEXA nr. 1 la HCL NR.

REGULAMENT DE VANZARE A LOCUINȚELOR ^NSTRJJITE^

PENTRU TINERI PRIN AGENȚIA NAȚION^^PENtiî^ 't

LOCUINȚE AFLATE PE RAZA MUNICIPIU Lljj PLOlESljT *4

CAPITOLUL I Dispoziții generale


>     C O “ '

Art.l. Prezentul Regulament are ca scop stabilirea cadrului general, a principiilor, a procedurii privind vânzarea locuințelor construite prin A.N.L aflate în proprietatea Statului Roman si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

Art. 2. Baza legala pentru stabilirea cadrului general, principiilor si a procedurii privind vânzarea locuințelor de tip -ANL o reprezintă:

 • - Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicata cu modificările si completările ulterioare;

 • - Hotararea Guvernului României nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Leuii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările si completările ulterioare;

 • - Ordinul Ministerului Economiei si Finanțelor nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea amortizarea activelor fixe corporate aflate în patrimoniul institutiitor publice;

 • - Legea nr. 114/1996 - Legea locuinței cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotararea Guvernului României nr. 1275/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii locuinței nr. 114/1996;

 • - Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale si Administrației Publice privind stabilirea valorii de înlocuire pe metru patrat în vederea vânzării locuințelor pentru tineri, care se stabilește anual prin ordin ce urmeaza a fi publicat in Monitorul Oficial al României in vigoare la data vanzarii(Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale si Administrației Publice nr. 2097/05.07.2019);

 • - Hotararea Guvernului României nr. 579/08.08.2019 pentru stabilirea regimului juridic al unor locuințe pentru tineri .destinate închirierii din Municipiul Ploiești, Județul Prahova, construite prin programe de investiții la nivel național si aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, precum a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, referitoare la vânzarea acestora.

 • - Legea nr. 15 din 24 martie 1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale , cu modificările si completările ulterioare ;

 • - Hotărârea 909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale;

 • -  Hotărârea Guvernului României nr. 587/13.05.2009 pentru stabilirea regimului juridic al unor locuințe pentru tineri .destinate închirierii, construite prin programe de investiții la nivel național si aflate în administrarea consiliilor locale si a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, referitoare la administrarea si vânzarea acestora.

Art. 3. în înțelesul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au următoarea semnificație:

1. Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, realizate în condițiile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările completările ulterioare, fac obiectul

proprietății private a statului si sunt administrate de autoritatile administrației publice locale ale unitarilor administrativ-teritoriale în care acestea sunt amplasate (art.8 alin.2 din Legea nr. 152/1998); Terenul aferent acestora aparține UAT Ploiești in calitate de administrator al locuințelor; A                )

 • 2. Solicitant - persoana fizica, titulara a contractului de închiriere si/sau persoanainbeneficiul căreia s-a

continuat închirierea, în condițiile legii;                                             ' .

 • 3. Amortizare (A) - valoare calculată în conformitate cu prevederile art. 14 din Norrnele-inetO.ddlogice privind reevaluarea amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul institutifldf publice, aprobate prin Ordinul Ministrului Economiei si Finanțelor nr. 3.471/2008, de la data punerii în funcțiune a locuinței A.N.L. până la data vânzării acesteia(art. 192alin. 4 din H.G. nr. 962/2001, cu modificările si completările ulterioare, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe);

4. Locuințe pentru tineri construite prin ANL afalate in proprietatea privata a statului:

 • a.  str.Arnauti nr 2, blocurile TI, T2, T3, T4,T5,T6,T7, T8,T9,T1O,T11,T12, T13, T14,T15,T16 - 114 unitari locative

 • b.  Str. Domnișori nr. 93, bloc 85 - 30 unitari locative

 • c.  Str. Domnișori nr. 95, bloc 86 - 32 unitari locative

 • d.  Str. Ion Maiorescu nr.4, bloc 33U1 - 20 unitari locative

 • e.  Str. Lupeni nr. 7, bloc M5 - 10 unitari locative

 • f.  Str. Lupeni nr. 9, bloc M5A - 10 unitari locative

 • g.  Str. Sabinelor nr. 18, bloc 12B - 8 unitari locative

 • h.  Str. Libertății nr. 1, bloc 30 A - 20 unitari locative

 • i.  Str. Libertății nr. 1, bloc 30B - 20 unitari locative

 • j.  Str. Libertății nr. 1, bloc 30C - 20 unitari locative

 • k.  Str. Libertății nr. 1, bloc 30D - 20 unitari locative

 • l.  Str. Libertății nr. 1, bloc 30E - 20 unitati locative

 • m. Str. Libertății nr. 1, bloc 30F - 20 unitati locative

 • n.  Str. Libertății nr. 1, bloc 3 OG - 20 unitati locative

 • 5. Comision (C) - venit la bugetul local al Municipiului Ploiești, stabilit prin Hotarare de Consiliul Local al Municipiului Ploiești de 1% din valoarea de vânzare a locuinței, suma care se include, împreuna cu valoarea de vânzare a locuinței, in prețul final de vânzare al acesteia (art. 10 alin.2 lit.d din Legea nr. 152/1998) si revine unitarii prin care se realizează vanzarea respectiv UAT Ploiești, pentru acoperirea cheltuielilor de promovarea, publicitate imobiliara, evidenta si vanzare (art. 10, alin 2, lit. d din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicata cu modificările si completările ulterioare;

 • 6. Data punerii în funcțiune a locuinței ANL: in vederea calculării amortizării este data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor (art. 14 lit. b din Hotărârea 909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale);

 • 7. Valoarea de înlocuire (Vi) - stabilita anual prin Ordin al Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, care urmează a fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I (art. 10, alin. 2, lit. d din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicata cu modificările si completările ulterioare;

 • 8. Valoarea de vânzare a locuinței (Vv)- valoarea de înlocuire pe metru pătrat, multiplicată cu suprafața construită efectivă, inclusiv cotele indivize (casa scării, spațiu tehnic - centralele termice), diminuată cu amortizarea calculată de la data punerii în funcțiune a locuinței până la data vânzării acesteia;

 • 9. Prețul de vânzare al locuinței (Pv) - la valoarea de vânzare calculată conform pct. 8 se adaugă comisionul de 1% din valoarea de vânzare a locuinței;

 • 10.    Venitul familiei - venit al familiei - venitul mediu net pe membru de familie la data vânzării, al titularului contractului de închiriere a locuinței, realizat in ultimile 12 luni, sa nu depaseasca cu 100%

salariul mediu net pe economie (art. 10 alin.2 lit.g din Legea nr. 152/1998). Venitul mediu pe membru de familie se stabilește raportat la câștigul salariat mediu net pe economie, comunicâîrîn uKimiil buletin statistic lunar al Institutului National de Statistica, înainte de data încheierii de vânz^e-cumparare; fș ": 11. Prețul final de vânzare al imobilului - prețul de vânzare al locuinței calculate conform,legislației;

12.


Teren aferent locuințelor ANL (St) - suprafață conform extrasul de Carte Funciara aflata in

proprietatea a U. A.T;                                                                            'V F'î "ij X

13. Valoare de inventar (Vmv) - Valoarea inregistrata in evidenta contabila a Municipiului'Ploiești actualizata in urma evaluării realizate de un evaluator autorizat.

CAPITOLUL II

PROCEDURA DE VALORIFICARE A LOCUINȚELOR CONSTRUITE PRIN ANL

Art.4.1. Locuințele ANL reprezintă locuințe pentru tineri, destinate închirierii, repartizate in condițiile art. 8 alin. (3) sau ale art. 23, după caz, din Legea nr. 152/1998, republicata cu modificările si completările ulterioare, privind infiintarea Agenției Naționale pentru Locuințe.

Art.4.2. Locuințele ANL, se pot vinde titularilor contractelor de închiriere numai la solicitarea acestora.

Art.4.3. (1) Vanzarea locuințelor prevăzute la Art.4.1. se realizează in conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998, republicata si actualizata, privind infiintarea Agenției Naționale pentru Locuințe si in conformitate cu prevederile H.G. nr. 962/2001, cu modificările si completările ulterioare, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agenției Naționale pentru Locuințe;

 • (2) La nivelul Municipiului Ploiești, vanzarea locuințelor se realizează de către UAT Ploiești in calitate de administrator al locuințelor;

 • (3) Vanzarea locuințelor ANL se realizează la solicitarea persoanelor menționate la Art. 4.2. după expirarea a minimum 1 an de închiriere neîntrerupta către același titular si/sau către persoana in beneficiul careia s-a continuat inchirierea in condițiile legii, fara ca vanzarea sa fie condiționată de varsta solicitantului.

 • (4) Tranzacția menționata va face obiectul Contractului de Vanzare, conform modelului cadru prevăzut in Anexa nr. 1 respectiv Anexa nr. 2 la prezentul Regulament.

Art.4.4. Locuințele pentru tineri, destinate închirierii, repartizate in condițiile Art. 8, alin. (3), din Legea nr. 152/1998 se vând solicitantilor care îndeplinesc la data exercitării opțiunii de cumpărare următoarele condiții obligatorii:

 • -   titularul contractului de închiriere si membrii familiei acestuia - sot/sotie, copii si/sau alte persoane aflate in întreținerea acestuia - pot beneficia o singura data de cumpărarea unei locuințe pentru tineri destinate închirierii;

 • -   titularul contractului de inchiriere si membrii familiei acestuia — sot/sotie, copii si/sau alte persoane aflate in întreținerea acestuia - sa nu dețină o alta locuința in proprietate, inclusiv case de vacanta, cu excepția cotelor-parti dintr-o locuința, dobândite in condițiile legii, daca acestea nu depasesc suprafața utila de 37 mp, suprafața utila minimala/persoana, prevăzute de Legea nr. 114/1996, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

 • -   titularul contractului de inchiriere si membrii familiei acestuia - sot/sotie, copii si/sau alte persoane aflate in întreținerea acestuia - sa nu dețină la data încheierii contractului de vanzare cumpărare un teren atribuit conform prevederilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personala, republicata. La data incheierii contractului de vanzare se anuleaza orice procedura prealabila pentru obținerea unui teren in condițiile prevăzute de Legea nr. 15/2003, republicata.

- la data vanzarii, venitul mediu net pe membru inchiriere a locuinței, realizat in ultimile 12 luni, net pe economie.

de familie, al titularului cqnțraetului de sa nu depaseasca cu 10Q/^>

LOCUINȚELOR |*CAPITOLUL III - VÂNZAREA

Art.5.1. Prețul locuinței se poate achita:                                           r;$ V'

 • a.  integral, la data incheierii contractului de vanzare, din surse proprii ale beneficiarului

 • b. cu achitarea integrală a prețului final din surse proprii ale beneficiarului și/sau din credite contractate de beneficiar de la instituții financiare autorizate, inclusiv cu garanția statului, cu plata în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înscrierii dreptului de proprietate în cartea funciară dar nu mai mult de 10 zile de la data emiterii Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti(antecontract);

 • c.  in rate lunare egale, inclusiv dobanda aferenta, cu un avans, stabilit prin Hotarare de Consiliul Local al Municipiului Ploiești, de 15% din valoarea de vanzare.

Art.5.2. (1) Pentru achiziționarea locuințelor cu plata in rate lunare egale, prevăzute la art.5.1. lit. b) din prezentul regulament, ratele lunare cuprind o dobanda care acopera dobanda de referința a Băncii Naționale a României Ia care se adauga doua puncte procentuale, aceasta dobanda fiind aplicabila Ia valoarea ramasa de achitat.

 • (2) Rata dobânzii de referința a Băncii Naționale a României este rata dobânzii de politica monetara stabilita de BNR.

 • (3) Rata dobânzii de referința este cea valabila la data incheierii contractului de vanzare si ramane neschimbata pe intreaga durata a contractului.

Art.5.3. (1) In cazul achiziționării locuințelor A.N.L. cu plata in rate, pentru neachitarea la termenul scadent a obligațiilor de Plata, cumpărătorul datoreaza majorări de întârziere.

 • (2) Nivelul majorării de intarziere este de 2% din cuantumul obligațiilor neachitate in termen, calculate pentru fiecare luna sau fracțiune de luna, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenta si pana Ia data stingerii sumei datorate inclusiv.

 • (3) Executarea obligației de plata a ratelor poate fi suspendata pentru o perioada de maximum 3 luni, cu respectarea următoarelor condiții:

 • a) Suspendarea se dispune de către autoritatile administrației publice locale in care sunt amplasate locuințele, in condițiile in care titularul contractului de vanzare cu plata in rate lunare depune o cerere motivata cu 15 zile înainte de data stabilita pentru plata ratei curente, insotita de acte doveditoare privind diminuarea veniturilor

 • b) Durata contractului nu se prelungește cu perioada pentru care a intervenit suspendarea, valoarea ratelor lunare fiind recalculata corespunzător.

 • c) Suspendarea executării obligației de plata a ratelor lunare poate fi solicitata doar după minimum 36 de luni de la expirarea unei alte perioade de suspendare si de maximum 3 ori pana la achitarea integrala a valorii de vanzare.

 • d) Dupa expirarea perioadei de suspendare a executării obligației de plata a ratelor lunare, in cazul neachitarii primei rate, contractul de vanzare-cumparare se considera reziliat de drept, fara nici o alta formalitate, titularul contractului fiind considerat de drept in intarziere si avand obligația de a preda locuința la data notificata.

 • e) în cazul rezilierii contractului conform lit. d, titularul contractului este decăzut din dreptul de a solicita restituirea sumelor achitate, acestea constituindu-se în venituri la A.N.L.

 • (4) In situația in care autoritatea administrației publice locale dispune suspendarea executării obligației de plata a ratelor, aceasta are obligația de a informa Agenția Naționala pentru Locuințe, anterior ratei lunare scadente, despre durata suspendării si numărul suspendărilor solicitate de către titularul contractului de vanzare cu plata in rate.

Art.5.4.

 • (1)   In cazul achiziționării locuințelor A.N.L. cu plata in rate, cumpărătorul are p^sîâifitât^

achitării in avans, in totalitate sau parțial, a ratelor ramase, inclusiv dobanda, pana lâ clata, aChitap^p integrale;

 • (2)   In cazul achitării in avans, in totalitate sau parțial, a ratelor ramase,-inclusiv ,dot)anda55

pana la data achitării integrale, dobanda se poate recalcula prin:

menținerea ratei lunare la același nivel si reducerea perioadei;

 • -  reducerea ratei lunare si menținerea perioadei;

 • (3)   Dobanda se va aplica la suma ramasa de achitat ce reprezintă diferența dintre~valoarea datorata la incheierea contractului si suma ratelor efective plătite pana la momentul rambursării in avans si valoarea achitata anticipat, iar graficul se va reface conform opțiunii cumpărătorului, astfel:

 • -  rambursare parțiala prin menținere rata si reducere perioada ;

 • -  rambursare parțiala prin reducere rata si menținere perioada;

 • (4)   In cazul achitării in avans, in totalitate sau parțial, a ratelor ramase, valoarea contractului de vanzare cu plata in rate va fi diminuata cu contravaloarea dobânzii calculate prin diferența dobânzii inițiale si a celei aplicate la noua valoare ramasa de achitat.

Art.5.5.

 • (1) In cazul achiziționării locuinței A.N.L. cu plata in rate lunare egale, inclusiv dobanda aferenta, plata avansului, stabilit prin Hotarare de Consiliul Local al Municipiului Ploiești de 15%, precum si a comisionului stabilit prin Hotarare de Consiliul Local al Municipiului Ploiești de 1% se face la data incheierii contractului de vanzare, iar ratele lunare egale se pot achita astfel:

 • a) in maximum 15 ani pentru cazul in care, la data vanzarii, venitul mediu pe membru de familie al titularului contractului de inchiriere a locuinței depășește salariul mediu net pe economie cu cel puțin 80%, dar nu mai mult de 100%;

 • b) in maximum 20 de ani pentru cazul in care, la data vanzarii, venitul mediu pe membru de familie al titularului contractului de inchiriere a locuinței depășește salariul mediu net pe economie cu cel puțin 50%, dar nu mai mult de 80%;

 • c) in maximum 25 de ani pentru cazul in care, la data vanzarii, venitul mediu pe membru de familie al titularului contractului de inchiriere a locuinței nu depășește cu 50% salariul mediu net pe economie;

 • (2)    In cazul vanzarii locuințelor cu plata in rate lunare egale, după stabilirea valorii de vanzare a locuinței, din care se scade avansul de 15%, la valoarea ramasa se adauga cuantumul integral al dobânzii, valoarea finala fiind esalonata in rate lunare egale pentru intreaga perioada a contractului.

Art. 5.6.

 • (1) Valoarea de vanzare a locuinței se calculează conform legislației in vigoare si se aproba de către autoritatile administrației publice locale.

 • (2) Valoarea de vanzare a locuinței calculata in baza valorii de inlocuire (VVLI) reprezintă produsul dintre:

 • a) valoarea de inlocuire pe metru patrat, multiplicata cu suprafața construita efectiv, inclusiv cotele indivize, diminuata cu amortizarea calculata de la data punerii in funcțiune a locuinței pana la data vanzarii acesteia si

 • b) coefîcientul determinat in funcție de ierarhizarea localităților pe ranguri.

 • (2.1) Valoarea de inlocuire este valoarea medie ponderata pe metru patrat, calculata pe baza valorii contractelor de antrepriza încheiate, in condițiile legii, in cursul anului anterior de către A.N.L. cu antreprenorii, care se majoreaza cu un coeficient rezultat din raportul dintre valoarea medie ponderata pe metru patrat a locuințelor puse in funcțiune in anul anterior si valoarea medie ponderata pe metru patrat contractata la momentul începerii lucrărilor acestor locuințe. In cazul in care, in cursul anului anterior, A.N.L. nu a încheiat cel puțin doua contracte de antrepriza cu antreprenorii, pentru stabilirea valorii de inlocuire se utilizează ca an de calcul ultimul an in care s-au încheiat cel puțin doua contracte de antrepriza. Valoarea de inlocuire pe metru patrat astfel calculata se stabilește anual, cel târziu pana la data de 31 iulie a anului următor, prin Ordin al Ministrului Dezvoltării Regionale si

Administrației Publice, care urmeaza a fi publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I si este valabila pana la data publicării in Monitorul Oficial al României, Partea I, a următorului pț^iS: Valoarea de vanzare se calculează in baza valorii de inlocuire stabilita prin Ordirial Mi nistrului Dezvoltării Regionale si Administrației Publice, in vigoare la data incheierii contractdlui de^|auzarcjn forma autentica.                                                           I© /            â®

In situația in care vanzarea locuințelor se face in condițiile prevăzute la ari. 1 91 2 alin. (2)'îitib).dm norme metodologice, valoarea de vanzare se calculează in baza valorii de Înlocuise in yig^re^)$Țd$ta incheierii, in condițiile legii, a contractului de vanzare cumpărare in forma autentica, li^Șlae^\^Cste incheiat un antecontract de vanzare, in condițiile prevăzute la aliniatul precedent.          ■.

 • (2.2) Valoarea de vanzare a locuinței calculata in baza valorii de inlocuire (VVLI) se determina după următoarea formula: VVLI- (Vi/MP * SCE — A) * q

SCE = SCL + CI unde:

V i/MP -Valoarea de inlocuire pe metru patrat;

A - amortizarea;

SCE — suprafața construita efectiv;

SCL- suprafața construita a locuinței;

Cl-cotele indivize;

q- coeficient de ponderare (0,97) pentru Municipiul Ploiești

 • (2.3) Valoarea de inlocuire pe metru patrat aprobata pentru anul 2019, stabilita conform prevederilor art. 10 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 152/1998, republicata, cu modificările si completările ulterioare: 1.916,42 lei, inclusiv TVA (conform Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale si Administrației Publice nr. 2097/05.07.2019).

 • (2.4) După stabilirea valorii de inlocuire pe metru patrat, ulterior anului 2019 prin Ordin al Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice si publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I (art. 10, alin. 2, lit. d din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicata cu modificările si completările ulterioare) se va utiliza valoarea de inlocuire pe metru patrat stabilita prin noul ordin.

In situația in care Valoarea de vanzare a locuinței calculata in baza valorii de inlocuire (VVI este mai mica decât valoarea de inventar atunci se utilizează valoarea de vanzare a locuințelor calculat in baza valorii de inventar (VVL2).

Valoarea de vanzare a locuințelor calculata in baza valorii de inventar (VVL2) este egala cu valoarea de inventar a acestora, actualizata conform prevederilor legale in vigoare (la care se adauga cota legala de TVA conform legislației in vigoare la data vanzarii), mai puțin contravaloarea sumelor rezultate din cuantumul chiriei reprezentând recuperarea investiției, calculata in funcție de durata normata de funcționare a clădirii, reținuta de autoritatile administrației publice locale si virata către Agenția Naționala pentru Locuințe.

Art.5.7.

 • (1) Pentru acoperirea cheltuielilor de promovare, publicitate imobiliara, evidenta si vanzare, UAT Ploiești beneficiază de un comision de 1% din valoarea de vanzare calculata a locuinței, comision care se include, impreuna cu valoarea de vanzare a locuinței, in prețul final de vanzare al acesteia;

-sumele rezultate din cuantumul chiriei reprezentând recuperarea investiției, calculata in funcție de durata normata de funcționare a clădirii, reținuta de UAT Ploiești si virata către Agenția Naționala pentru Locuințe;                                 z-

// •'■■■ , ■

Art.5.8. In cazul clădirilor dotate cu centrale termice proprii, valoarea acestora se cuprinde in prețul locuințelor. Centralele termice raman in administrarea consiliilor locale pana la vanzarea a jumătate plus unu din numărul locuințelor pe care le deservesc.                               /

Art.5.9. In cazul vanzarii locuințelor ANL cu plata prin virament bancar, transferul Jde proprietate asupra locuinței se produce după achitarea integrala a valorii de vanzare, cuindeplipirca formalităților de publicitate cerute de lege.                                                      '

Art.5.10. In cazul vanzarii locuințelor ANL cu plata in rate, dreptul de proprietate asupra locuinței, se transfera de la vanzator la cumpărător, după achitarea integrala a prețului contractului, cu indeplinirea formalităților de publicitate cerute de lege. Pana la achitarea valorii de vanzare, locuințele raman in administrarea autorităților administrației publice locale ale unitarilor administrativ-teritoriale in care acestea sunt amplasate, pana la data transferului de proprietate si schimbarea rolului fiscal pe numele acestora.

Art.5.11. Locuințele nu pot face obiectul unor acte de dispoziție intre vii pe o perioada de 5 ani de la data dobândirii acestora. Aceasta interdicție se va consemna la inscrierea dreptului de proprietate in cartea funciara in condițiile legii. Prin excepție, locuințele pot face obiectul unor garanții reale imobiliare, constituite in favoarea instituțiilor de credit definite conform Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, care finanteaza achiziția acestor locuințe si/sau in favoarea statului roman, in cazul creditelor acordate de instituțiile de credit, cu garanția statului, conform prevederilor legale in vigoare. Instituțiile de credit sau, după caz, statul roman, prin organele competente, vor putea valorifica locuințele si anterior expirării termenului de 5 ani, pe calea executării silite, in condițiile legii, in cazul neindeplinirii obligațiilor din contractele de credit de către proprietarii locuințelor.

Art.5.12. Dreptul de proprietate dobândit in baza contractelor de vanzare incheiate de beneficiar in condițiile legii se inscrie sau se noteaza, după caz, in cartea funciara potrivit dispozițiilor Legii nr. 287/2009, republicata, cu modificările ulterioare, si ale Legii Cadastrului si Publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificările ulterioare.

Art.5.13. Interdicția de instrainare prevăzută la art. 10 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 152/1998, republicata, cu modificările completările ulterioare, se radiaza la cererea persoanelor interesate, după implinirea termenului de 5 ani de la data dobândirii locuinței prin contractul de vanzare, in condițiile legii.

Art.5.14. Radierea dreptului de ipoteca constituit in aplicarea dispozițiilor art. 10 alin. 2 lit. f din Legea nr. 152/1998, republicata, cu modificările si completările ulterioare, nu atrage radierea interdicției de instrainare anterior implinirii termenului de 5 ani.

Art.5.15. In cazul contractelor de vanzare cu plata in rate lunare egale, interdicția de instrainare a locuinței prin acte intre vii pe o perioada de 5 ani de la data dobândirii, inclusiv excepția de aplicare a acesteia, operează după achitarea integrala a valorii de vanzare si efectuarea transferului de proprietate asupra locuinței in favoarea beneficiarului.

CAPITOLUL IV

DOBÂNDIREA DREPTULUI DE FOLOSINȚA ASUPRA COTEI PARTI DE TEREN SI ASUPRA COTELOR-PARTI DE CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII AFERENTE LOCUINȚELOR ANL

Art.6.1.

a) Odata cu dobândirea dreptului de proprietate asupra locuinței A.N.L., titularul contractului dobândește si dreptul de folosinfa asupra cotei-parti (suprafeței) de teren aferente locuinței^ pe durata existentei clădirii, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Dobândirea cotei-parti(suprafetei) de teren aferente locuinței A.N.L. pe durata existentei clădirii este menționata in Contractul de «Vânzare, conform modelului cadru prevăzut in Anexele nr.I si 2 la prezentul Regulament. f (               \ *

b) Cota parte de teren aferenta locuințelor ANL (CPT) se determina după următoarea;formjpla:^ CPT= ST x SUL/SUA                                  V, Â-S V

ST- suprafața totala teren;

SUL -suprafața utila a locuinței;                                                         '

SUA— Suma suprafețelor utile a apartamentelor ce compun amplasamentul.

Art.6.2. Transmiterea dreptului de folosința asupra cotei parti de teren aferenta locuințelor A.N.L. se realizează concomitent cu transferul dreptului de proprietate asupra locuinței A.N.L.

Art.6.3.Odata cu dreptul de proprietate asupra locuinței se dobândește si dreptul de proprietate asupra cotelor-parti de construcții si instalații, precum si asupra dotărilor care, prin natura lor, nu se pot folosi decât in comun, conform prevederilor legale in vigoare.

CAPITOLUL V DISPOZIȚII TRANZITORII SI FINALE

Art.7.1. Sumele obținute din vanzarea locuințelor ANL sunt destinate, exclusiv, finanțării construcției de locuințe.

Art.7.2.Cumparatorul vireaza sumele reprezentând valoarea de vanzare a locuințelor ANL in contul Autorității Administrației Publice Locale, care ulterior vireaza sumele in contul Agenției Naționale pentru Locuințe, in vederea finanțării programului de locuințe pentru tineri.

Art.7.3. Sumele obținute din vanzarea locuințelor se inregistreaza in contul deschis de Autoritatea Administrației Publice Locale la unitățile Trezoreriei Statului, conform structurii prevăzute in anexa 10 «Clasificatia indicatorilor privind bugetul instituțiilor publice si activitatilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii» la Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1.954/2005 pentru aprobarea Clasificatiei indicatorilor privind finanțele publice, potrivit regimului de finanțare al instituțiilor publice.

Art.7.4.Sumele reprezentând comisionul de 1% calculat la valoarea de vanzare a locuințelor se incaseaza si constituie venituri ale UAT Ploiești pentru acoperirea cheltuielilor de evidenta si vanzare a spatiilor locative menționate. Cumpărătorul vireaza sumele reprezentând comisionul de 1% in contul Municipiului Ploiești.

Art.7.5. Sumele obținute din vanzarea locuințelor, inclusiv ratele lunare, incasate de UAT Ploiești, se vireaza de către Direcția Economica/Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, după reținerea sumelor reprezentând comisionul de 1%, in contul Agenției Naționale pentru Locuințe.

Direcția Gestiune Patrimoniu prin Serviciile de specialitate din subordine tin evidenta contractelor cu plata in rate.

Art.7.6.Sumele obținute din vanzarea locuințelor, inclusiv ratele lunare, după reținerea sumelor prevăzute la art. 10 alin. 3 din Legea 152/1998, după caz, se vireaza lunar, de către UAT Ploiești, in contul Agenției Naționale pentru Locuințe deschis la Trezoreria Statului, pentru finanțarea programului de locuințe pentru tineri. Sumele prevăzute la art. 2 alin. (7) din Legea 152/1998, se constituie ca venituri la bugetul local destinate construcției de locuințe.

Art.7.7. Sumele obținute din penalitățile de întârziere pentru neindeplinirea obligațiilor de plata la scadenta (art. 4.3 pct. 5 din prezentul Regulament) si cele prevăzute la art. 7.6 din prezentul Regulament se vireaza de către UAT Ploiești, in contul Agenției Naționale pentru Locuințe deschis in acest sens la unitățile Trezoreriei Statului.

Art.7.8. In colaborare cu autoritatile administrației publice locale A.N.L. tine evidenta sumelor rezultate din vanzare si incasate. Agenția Naționala pentru Locuințe monitorizează acțiunea ft^anzare a locuințelor, autoritatile administrației publice locale fiind obligate sa tajfisifttâ hmar ^htțliul contractelor de vanzare.                                                     â

Eventualele diferente dintre Agenția Naționale pentru Locuințe si autoritatilen®mi^ștfȘW pudice locale se clarifica si se rezolva prin intervenția direcțiilor teritoriale ale Ministerțdm-Fi'riăfttew Pwlife, la solicitarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu cel puțin 10 zile lucratoare iriăinte;dedâia-ir^^erii anului financiar-bancar.

Art.7.9. Modalitatea de stabilire a prețului de vanzare pentru locuințele ANL precum 'si cea de virare a sumelor incasate cu titlu de "valoare de vanzare" va fi supusa controlului financiar preventiv acesta urmând a fi exercitat, conform prevederilor legale in vigoare, de către Direcția Economica.

Art.7.10. Auditarea modului de stabilire a prețului de vanzare pentru locuințele ANL precum si cea de virare a sumelor incasate cu titlu de "valoare de vanzare" va fi realizata de compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești.

CAPITOLUL VI

RECUPERAREA SUMELOR REZULTATE DIN VALORIFICAREA LOCUINȚELOR

ANL

Art.8. Pentru recuperarea sumelor datorate cu titlu de "preț de vanzare pentru locuințele ANL", Municipiul Ploiești va proceda la inițierea masurilor de executare silita potrivit prevederilor legale.

CAPITOLUL VII

DISPOZIȚII TRANZITORII SI FINALE

Art.9.1. Municipiului Ploiești prin Direcția Economica si Direcția Gestiune Patrimoniu va comunica, lunar-pana la data de 10 a lunii in curs pentru luna anterioara, Agenției Naționale pentru Locuințe situația privind vânzările de locuințe A.N.L. sumele incasate/virate reprezentând valorile de vanzare ale locuințelor ANL in vederea conducerii evidentelor prevăzute de Legea nr. 152/1998 republicata si actualizata.

Art. 9.2. Serviciul Publicitate,Valorificare Patrimoniu, va comunica lunar- pana la data de 10 a lunii in curs pentru luna anterioara, compartimentelor abilitate din cadrul UAT Ploiești, situația privind Contractele de Vanzare — Cumpărare, avand ca obiect locuințe ANL, in vederea stabilirii obligațiilor fiscale ce decurg din transferul dreptului de proprietate.

Art.9.3 Contractele de vanzare cumpărare, precum si orice alte acte incheiate cu incalcarea dispozițiilor ale art. 10 din Legea nr. 152/1998, republicata si actualizata, privind infiintarea Agenției Naționale pentru Locuințe, sunt lovite de nulitate absoluta.

Art.9.4. In cazul locuințelor pentru care contractul de vanzare cumpărare a fost reziliat de drept, acestea se repartizează de către autoritatile administrației publice lo, cu respectarea prevederilor Legii 152/1998 - art. 8 alin. (3) sau ale art. 23, după caz.

Art. 9.5 In cazul in care nu sunt înregistrate cereri de cumpărare a locuințelor de către cei in drept sau cele care nu pot fi cumpărate de titularii contractelor de inchiriere datorita faptului ca aceștia nu indeplinesc cerințele prevăzute de art. 10 din Legea nr. 152/1998 republicata, cu modificările si completările ulterioare, precum si cele care nu fac obiectul unor contracte de inchiriere se exploatează in continuare in regim de inchiriere, in condițiile prevăzute de Legea nr. 152/1998 republicata, cu modificările si completările ulterioare

Art. 9.6 Orice comunicare, solicitare, informare, notificare in legătură cu procedura de vanzare a locuințelor ANL se va transmite de către solicitanti/cumparatori sub forma de document scris.

Art.9.7. Orice document scris va trebuie inregistrat/transmis de solicitant/cumparator la registratura Municipiului Ploiești. Dovada comunicării o va reprezenta confirmarea de primire sau numărul de inregistrare.

Art.9.8. Prezentul regulament se completează cu prevederile legale in vigoare.

Art. 9.9. Fac parte integranta din prezentul regulament următoarele anexe:' ,.

Anexa nr. 1— Contractul Cadru de Vanzare Cumpărare pentru locuința ANL (cti, piața integrala prin virament bancar);                                                                         -

Anexa nr. 2 — Contractul Cadru de Vanzare Cumpărare pentru locuința ANL (cu plata in rate);

Anexa nr.3- Cererea de cumpărare locuința ANL - se depune la Registratura Municipiului Ploiești; Anexa nr.4-Lista acte necesare achiziționării locuinței ANL - se depune la Registratura Municipiului Ploiești.

Art. 9.10. Contractele cadru sus-mentionate vor putea fi adaptate si modificate de către Serviciul Publicitate, Valorificare Patrimoniu raportat la particularitățile fiecărei vanzari, in condițiile prevederilor legale in vigoare.

ANEXA NR. 1 LA REGULAMENT

CONTRACT CADRU DE VÂNZARE - CUMPĂRARE PENTRU LOCUINȚE ANL CU PLATA INTEGRALĂ-

 • I.   PĂRȚILE CONTRACTULUI:

A

Intre subsemnatii:

Statul Roman prin UAT Ploiești cu sediul in Ploiești, P-ta Eroilor, nr. IA, reprezentata prin Primar Adrian Florin Dobre, in calitate de VÂNZĂTOR, si

Domnul(a) ........................................... căsătorit(a) cu

.............................. domiciliat(a) in ................................. str. ......................................., nr.............,   bl.............., ap.........., CNP................................................, având C.I. seria ........ nr.............

eliberat de......................, la data de................, titular al contractului de închiriere

nr.........din.................in calitate de CUMPĂRĂTOR,

având în vedere:

 • • Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Ordinul nr. 2097/05.07.2019 al Ministerului Dezvoltării Regionale si Administrației Publice privind stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat în vederea vânzării locuințelor pentru tineri;

 • • Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit si adecvarea capitalului, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Legea nr. 227/2007 pentru aprobarea Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit si adecvarea capitalului, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Legea nr. 493/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Ordinul nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

s-a încheiat prezentul contract de vânzare - cumpărare, după cum urmează:

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI :

Art. 1.(1) Obiectul prezentului contract îl constituie vânzarea locuinței situată in ........................., str........................................, nr............., bl.............., ap.........., proprietatea privata a Statului Român, compusă din ........... cameră/e și

dependințe, cu suprafață construită de ........ mp și suprafață utilă de mp,

transmițându-se și cota de %, respectiv mp, din părțile comune de construcții,

I

instalații, precum și asupra dotărilor care, prin natura lor, nu se pot folosi decât în comun cu ceilalți coproprietari, identificata cu numărul cadastral .................. si înscrisa in

Cartea Funciara nr...................... ,s i “□ :

(2) O dată cu dobândirea dreptului de proprietate asupra locuințe^,,.tițularul contractului dobândește dreptul de folosință asupra cotei-părți de teren afețfnâe a^steiaj,, pe durata existentei clădirii, în conformitate cu prevederile legale în vigoaf&ș*.

Art. 2. Vânzătorul vinde cumpărătorului, iar cumpărătorul achizițiWeazatdeTla vânzător dreptul de proprietate asupra proprietății imobiliare descrise la art.l'

III. PREȚUL, MODALITĂȚI ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ

Art. 3. Prețul de vânzare al locuinței ANL, descrisa la art.l. este de ....................... lei și este calculat conform Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. (1) Cumpărătorul declară că a achitat integral prețul de vânzare al locuinței ANL, în suma de .....................lei, la data semnării prezentului contract,

prin virament bancar, în contul vânzătorului. UAT Ploiești, CIF.............., cont IBAN

nr................................deschis la Trezoreria Prahova, conform O.P. nr.          .

(2) Prețul locuinței se plătește integral, la data încheierii contractului de vânzare, astfel:

 • a) din surse proprii ale beneficiarului;

 • b) din credite contractate de beneficiar de la instituții financiare autorizate, inclusiv cu garanția statului.

IV. TRANSFERUL DREPTULUI DE PROPRIETATE

Art.5. Predarea spațiului se face pe bază de proces verbal de predare-primire.

Art.6. (1) Dreptul de proprietate cât și posesia imobilului care face obiectul vânzării, se transferă de la VÂNZĂTOR la CUMPĂRĂTOR, la data încheierii prezentului contract, în cazul în care plata s-a făcut integral.

(2) Cumpărătorul se obligă, în condițiile legii, să înscrie în Cartea Funciară, pe cheltuială proprie, dreptul de proprietate, asupra imobilului identificat la art.l.

Art. 7. De la data transferului dreptului de proprietate, sarcinile și riscurile trec asupra Cumpărătorului, cu obligația acestuia de a declara proprietățile imobiliare în vederea stabilirii obligațiilor fiscale, în termen de 30 de zile de la data semnării prezentului contract.

V. GARANȚII

Art.8. Vânzătorul garantează Cumpărătorului, contra evicțiunii și viciilor ascunse, conform art. 1695 și art. 1707 din Noul Cod Civil, referitor la dreptul de proprietate transferat care este efectiv si inatacabil.

9

Art.9. Cumpărătorul are obligația de a verifica starea în care se află bunul imobil la momentul predării pentru descoperirea viciilor aparente, pe care vânzătorul are obligația să le remedieze de îndată, precum și eventualelor vicii ascunse.

Art. 10. Imobilul are taxele și impozitele achitate, după cum rezultă din certificatul fiare fie cală nr.___________din data de______________, eliberat de Pr&âj®^.

de atestare fiscală nr.____________din data de__.

Municipiului Ploiești, datoriile la întreținere sunt achitate, așa cum rezultă

_______ /__________ eliberată de Asociația de Proprietari nr._______ Ploiești, iar cumpărătorii se obligă să preia debitele aferente la furnizorii de^ljit canal, gaze naturale, energie electrica, etc.)

Art. 11. Vânzătorul, declară sub sancțiunile prevăzute de art. 326 Cpci Penă£'


\v*


o’t’7zy'duî>'

.........7 ..

- - -------

privind falsul în declarații, că nu este în niciuna dintre situațiile prevăzute de lege care atrag incapacitatea de a vinde și că bunul imobil ce formează obiectul prezentului înscris nu este clasat ca monument istoric, ansamblu sau sit arheologic, nu face obiectul unor litigii sau unor proceduri administrative de retrocedare a proprietății în baza legilor speciale sau proceduri de expropriere și nu face obiectul unui patrimoniu de afectațiune, este proprietatea noastră, nu a fost înstrăinat, nu au fost constituite drepturi reale în favoarea altor persoane sau încheiate pacte de opțiune sau promisiuni de vânzare cumpărare a acestui bun, niciun terț nu are drept de preemțiune în ceea ce privește imobilul sau părți din acesta (sau orice drept asupra acestora, în tot sau în parte), nu este sechestrat, grevat de sarcini și urmăriri de orice natură, nu a fost scos din circuitul civil și nu este grevat de vreo clauză de inalienabilitate sau insesizabilitate legală sau convențională.

»

Art. 12. Imobilul nu este grevat de sarcini și nu s-au constituit drepturi reale în favoarea altor persoane, după cum rezultă din extrasul de Cartea Funciară pentru autentificare nr. __          din data de ________, eliberat de Oficiul de Cadastru

și Publicitate Imobiliară.

Art. 13. Pentru aceasta locuință s-a întocmit certificatul de performanță energetică a clădirii înregistrat sub nr. _____ din data de__        , certificat întocmit de

inginer auditor energetic_____         _, conform căruia imobilul este clasificat în clasa

energetică_________

Art. 14. (1) In cazul in care, plata prețului se face prin credit bancar, iar plata nu se efectuează in termen de 5 zile bancare de la data înscrierii in cartea funciara a prezentului contract, prezentul contract se rezoluționeazâ de plin drept, fără a mai fi necesara punerea in întârziere si alta formalitate si tară intervenția instanței judecătorești in virtutea acestui pact comisoriu.

(2) Cheltuielile ocazionate de încheierea prezentului contract, inclusiv cele pentru înscrierea prezentului contract în cartea funciară și a altor documente necesare perfectării contractului sunt suportate de cumpărător.

 • VI. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

OBLIGAȚIILE VÂNZĂTORULUI

Art.15. (1) Vânzătorul își dă acordul explicit ca în baza contractului de vânzare - cumpărare sa înscrie dreptul de proprietate în favoarea cumpărătorului in Cartea Funciara al localității a imobilului situat in ......................... str.

......................................., nr............., bl.............., ap.........., proprietatea privata a Statului Român, compusă din...........cameră/e și dependințe, cu suprafață

construită de........mp și suprafață utilă de.....mp, transmițându-se și cota de___%,

respectiv___mp, din părțile comune de construcții, instalații, precum și asupra dotărilor

care, prin natura lor, nu se pot folosi decât în comun cu ceilalți coproprietari, identificat cu numărul cadastral..................si înscris in Cartea Funciara nr......................

(2) Părțile contractante se obligă reciproc, explicit și în scris, să transmită toate obligațiile și drepturile rezultând din acest contract asupra succesorilor de drept.

OBLIGAȚIILE CUMPĂRĂTORULUI                            ,

Art. 16. Cumpărătorul se obligă să dea toate declarațiile, să întocmească și sa . depună toate documentele care sunt necesare pentru înregistrarea prezentului contract în Cartea Funciară.                                                                            '

Art.17. Cumpărătorul se obligă să achite, în condițiile legii, toate obligațiile fiscale care decurg din transferul dreptului de proprietate, conform prezentului contract.

Art.18. Cumpărătorul se obligă să achite contravaloarea proprietății imobiliare la termenul și în condițiile stabilite la art. 5 și art. 6 din prezentul contract.

Art.19. De la data transferului dreptului de proprietate, cumpărătorul datorează impozitul pe proprietate, stabilit și calculate, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

Art.20. Responsabilitatea pentru declararea imobilului în vederea stabilirii obligațiilor fiscale revine în totalitate cumpărătorului, inclusiv pentru virarea acestora în termen conform legislației în vigoare.

VIL INTERDICȚII

Art.21. Imobilul identificat la art.l nu poate face obiectul unor acte de dispoziție între vii pe o perioadă de 5 ani de la data dobândirii acestora. Această interdicție se va consemna la înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară, pe cheltuiala CUMPĂRĂTORULUI, în condițiile legii. Prin excepție, locuințele pot face obiectul unor garanții reale imobiliare, constituite în favoarea instituțiilor de credit definite conform OUG nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, cu modificările ulterioare, care finanțează achiziția acestor locuințe. Instituțiile de credit vor putea valorifica locuințele și anterior expirării termenului de 5 ani, pe calea executării silite, în condițiile legii, în cazul neîndeplinirii obligațiilor din contractele de credit către proprietarii locuințelor.

VIII. ALTE CLAUZE

Art. 22. Prețul locuinței se achita integral la data încheierii contractului de vânzare - cumpărare, din sursele proprii ale cumpărătorului si/sau din credite contractate de acesta de la instituții financiare autorizate.

IX. REZOLUȚIUNEA ȘI NULITATEA CONTRACTULUI

Art.23. încheierea prezentului contract de vânzare-cumpărare, cu încălcarea dispozițiilor art. 10 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt lovite de nulitate.

X. FORȚA MAJORĂ

Art.24. Forța majoră legal invocată și dovedită, apără de răspundere părțile, cu obligația înștiințării în termen de 3 zile de la producerea evenimentului.

Prezentul contract a fost redactat de părți, azi, ______________ ___ în 3

exemplare, din care 1 exemplar pentru Vânzător, 1 exemplar pentru Cumpărătorii,,un

exemplar pentru Cartea Funciară.


te

CUMPĂRĂTOR,


VÂNZĂTOR,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

PRIMAR, Adrian Florin Dobre

ANEXA NR. 2 LA REGULĂ^JTCONTRACT CADRU DE VÂNZARE - CUMPĂRARE. PENTRU LOCUINȚE ANL CU PLATA IN RATE

I. PĂRȚILE CONTRACTULUI:


Intre subsemnații:

Statul Roman prin UAT Ploiești cu sediul in Ploiești, P-ta Eroilor, nr. IA, reprezentata prin Primar Adrian Florin Dobre, in calitate de VÂNZĂTOR, si

Domnul(a) ........................................... căsătorit(a) cu

.............................. domiciliat(a) in ................................. str. ....................................... nr.............,   bl..............,   ap.........., CNP................................................, având C.I. seria ........ nr.............

eliberat de......................, la data de................, titular al contractului de închiriere

nr.........din.................in calitate de CUMPĂRĂTOR,

având în vedere:

 • • Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Ordinul nr. 2097/05.07.2019 al Ministerului Dezvoltării Regionale si Administrației Publice privind stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat în vederea vânzării locuințelor pentru tineri;

 • • Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit si adecvarea capitalului, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Legea nr. 227/2007 pentru aprobarea Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit si adecvarea capitalului, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Legea nr. 493/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Ordinul nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

s-a încheiat prezentul contract de vânzare - cumpărare, după cum urmează:

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI:

Art. 1.(1) Obiectul prezentului contract îl constituie vânzarea locuinței situată in ........................., str......................................... nr............., bl.............., ap.........., proprietatea privata a Statului Român, compusă din ...........cameră/e și

dependințe, cu suprafață construită de ........ mp și suprafață utilă de ..... mp,

transmițându-se și cota de___%, respectiv___mp, din părțile comune de construcții,

instalații, precum și asupra dotărilor care, prin natura lor, nu se pot folosi decât în comun

cu ceilalți coproprietari, identificata cu numărul cadastral .................. si înscrisa in

Cartea Funciara nr......................

 • (2) O dată cu dobândirea dreptului de proprietate asupra locuinței, titularul contractului dobândește dreptul de folosință asupra cotei-părți de teren aferente acesteia, pe durata existentei clădirii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 2. Vânzătorul vinde cumpărătorului, iar cumpărătorul achiziționează de la vânzător dreptul de proprietate asupra proprietății imobiliare descrise la art. 1.

III. PREȚUL, MODALITĂȚI ȘI CONDIȚII DE PLATĂ

Art. 3. Prețul de vânzare al locuinței ANL, descrisa la art.l. este de ....................... lei și este calculat conform Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Prețul contractului în sumă de                 lei, se achita, cu respectarea

prevederilor art. 192 din H.G. nr.962/2001 astfel:

 • a. Suma de_______________lei (15% din preț), cu titlu de avans preț de vânzare al

locuinței, în data de__, prin virament bancar în contul UAT

Ploiești________________________________, CIF______________;

 • b. Suma de________lei reprezentând comisionul de 1%, în data de

_________________, în numerar la casieria UAT Ploiești sau prin ordin de plata;

 • c. Restul prețului contractului, în sumă de_____________lei, plus dobânda în sumă de

________________lei, stabilită conform Hotărârii Consiliului Local, respectiv suma totală de__________lei, se achită în rate lunare egale, pe o perioadă de :

 • -  maximum 15 ani pentru cazul în care, la data vânzării, venitul mediu pe membru

de familie al titularului contractului de închiriere a locuinței depășește salariul

mediu net pe economie cu cel puțin 80%, dar nu mai mult de 100%;

 • -  maximum 20 ani pentru cazul în care, la data vânzării, venitul mediu pe membru

de familie al titularului contractului de închiriere a locuinței depășește salariul

mediu net pe economie cu cel puțin 50%, dar nu mai mult de 80%;

 • -  maximum 25 ani pentru cazul în care, la data vânzării, venitul mediu pe membru de familie al titularului contractului de închiriere a locuinței nu depășește cu 50% salariul mediu net pe economie.

Art. 5. Ratele lunare cuprind o dobândă care acoperă dobânda de referință a Băncii Naționale a României, la care se adaugă două puncte procentuale, această dobândă fiind aplicabilă la valoarea rămasă de achitat. Rata dobânzii de referință a Băncii Naționale a României este cea valabilă la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare si rămâne neschimbată pe întreaga durată a contractului.

Art. 6. Ratele se vor achita pentru luna în curs, până cel târziu în data de 25 a fiecărei luni, după cum urmează: prin ordin de plată în contul UAT Ploiești _______, sau la casieria Serviciului Public Finanțe Locale, conform graficului anexă la prezentul contract.

Art. 7. Nicio plată efectuată prin ordin de plată nu va fi considerată primită decât în momentul creditării contului bancar al UAT Ploiești. Dacă scadența plății coincide cu o zi de sâmbătă sau duminică sau cu o sărbătoare legală în România, CUMPĂRĂTORUL va lua toate măsurile necesare pentru ca plata să fie confirmată în contul UAT Ploiești, în ziua lucrătoare care preceda respectiva sâmbătă, duminică sau zi de sărbătoare.

Art. 8. în cazul în care cumpărătorul înregistrează întârzieri la plata ratelor, imputația plății se va face mai întâi asupra ratelor restante si apoi asupra tuturor majorărilor de întârziere, în ordinea vechimii lor.                            /z

Art. 9. Dovada achitării avansului si a comisionului prevăzut in prezentul contract o constituie documentele de plată.                                         ’ •-

Art.10. Plata în rate a prețului contractului are următoarele efecte:       j ■

 • a) transferul de proprietate asupra locuinței se produce după achitarea integrală a valorii de vânzare, cu îndeplinirea formalităților de publicitate cerute de lege; . / f ;

 • b) până la achitarea valorii de vânzare, locuințele rămân in proprietatea statului si în administrarea UAT Ploiești;

 • c)    posibilitatea achitării în avans, în totalitate sau parțial, a ratelor rămase, inclusiv dobânda, până la data achitării integrale.

IV. TRANSFERUL DREPTULUI DE PROPRIETATE

Art. 11. (1) Dreptul de proprietate asupra imobilului mai sus menționat se transfera de la VÂNZĂTOR la CUMPĂRĂTOR după achitarea integrală a prețului contractului, cu îndeplinirea formalităților de publicitate cerute de lege, în baza adresei emise de UAT Ploiești în acest sens.

 • (2) CUMPĂRĂTORUL a luat cunoștință despre starea locuinței A.N.L. care face obiectul prezentului contract, aceasta corespunzând necesităților si exigențelor CUMPĂRĂTOULUI. Prezentul contract tine loc de proces verbal de predare - primire a locuinței, riscul bunului fiind transferat CUMPĂRĂTORULUI la data semnării prezentului contract.

Art. 12. De la data prezentului contract de vânzare - cumpărare, sarcinile și riscurile trec asupra Cumpărătorului.

 • V. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

1. Drepturile si obligațiile cumpărătorului

Art. 13. CUMPĂRĂTORUL declară că la data încheierii contractului, îndeplinește toate dispozițiile legale în vigoare. Declară că a îndeplinit obligația de verificare a stării în care se află bunul imobil, a luat cunoștință de situația juridică a acestuia din extrasul de carte funciară nr.......... eliberat de OCPI - Prahova si înțelege să cumpere de la

VÂNZĂTOR imobilul mai sus arătat, la prețul si în condițiile prevăzute în prezentul contract cu al cărui conținut se declară de acord.

Art. 14. CUMPĂRĂTORUL este de acord si consimte să nu solicite radierea interdicției de înstrăinare de 5 ani prin acte între vii, decât după respectarea prevederilor din prezentul contract.

Art. 15. (1) în termen de 30 de zile de la data achitării integrale a prețului locuinței, CUMPĂRĂTORUL se obligă să îndeplinească formalitățile de intabulare definitivă a locuinței în cartea funciară, pe numele său, în baza adresei eliberată de UAT Municipiul Ploiești, prin care se adeverește plata integrala a prețului, precum si să înscrie locuința pe rolul său fiscal.

(2) De asemenea, în termen de 30 de zile de la data achitării integrale a prețului locuinței, CUMPĂRĂTORUL se obligă să noteze în cartea funciară data de la care curge perioada de 5 ani a interdicției de înstrăinare prin acte între vii asupra/imdbîfuMk ^ identificat la art. 1.

Art. 16. (1) CUMPĂRĂTORUL se obligă să achite prețul contractuluțhj termenul .' * r si în condițiile stabilite in Cap. III din prezentul contract.                        k

 • (2) CUMPĂRĂTORUL se obligă sa achite ratele lunare la scadent^ Pentni.yV' neachitarea la termenul scadent a ratelor, CUMPĂRĂTORUL datorează majorări de -întârziere de 2% din cuantumul obligațiilor neachitate la termen, calculate pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență si până la data stingerii efective a sumei datorate inclusiv.

 • (3) CUMPĂRĂTORUL are dreptul să achite în avans, în totalitate sau parțial, ratele rămase, inclusiv dobânda, până la achitarea integrală a prețului contractului, urmând ca valoarea rămasă de achitat sa fie recalculata corespunzător.

 • (4) In cazul achitării in avans, in totalitate sau parțial, a ratelor ramase, inclusiv dobanda, pana la data achitării integrale, dobanda se poate recalcula prin:

 • -  menținerea ratei lunare la același nivel si reducerea perioadei;

 • -  reducerea ratei lunare si menținerea perioadei;

 • (5) Dobanda se va aplica la suma ramasa de achitat ce reprezintă diferența dintre valoarea datorata la incheierea contractului si suma ratelor efective plătite pana la momentul rambursării in avans si valoarea achitata anticipat, iar graficul se va reface conform opțiunii cumpărătorului, astfel:

 • -  rambursare parțiala prin menținere rata si reducere perioada ;

 • -  rambursare parțiala prin reducere rata si menținere perioada.

Art. 17. (1) CUMPĂRĂTORUL poate solicita suspendarea executării obligației de plată a ratelor pentru o perioadă de maximum 3 luni. Suspendarea se dispune de către UAT Ploiești în condițiile în care CUMPĂRĂTORUL depune o cerere motivată cu 15 zile înainte de data stabilită pentru plata ratei curente, însoțită de acte doveditoare privind diminuarea veniturilor.

 • (2) Durata contractului nu se prelungește cu perioada pentru care a intervenit suspendarea, valoarea ratelor lunare fiind recalculată corespunzător.

 • (3) Suspendarea executării obligației de plată a ratelor lunare poate fi solicitată doar după minimum 36 de luni de la expirarea unei alte perioade de suspendare si de maximum 3 ori până la achitarea integrală a prețului.

 • (4) După expirarea perioadei de suspendare a executării obligației de plată a ratelor lunare, în cazul neachitării primei rate, contractul de vânzare - cumpărare se consideră reziliat de drept, fără nicio altă formalitate, titularul contractului fiind considerat de drept în întârziere și având obligația de a preda locuința la data notificată.

Art. 18. De la data contractului de vânzare - cumpărare, CUMPĂRĂTORUL va executa toate lucrările de întreținere a locuinței, lucrări de amenajări, îmbunătățiri, pentru o mai bună folosință a locuinței ce face obiectul contractului, pe cheltuiala CUMPĂRĂTORULUI, fără drept de retenție asupra lucrărilor efectuate si fără nicio plată din partea vânzătorului locuinței.

Art. 19. CUMPĂRĂTORUL declară că este de acord să facă parte si să se înscrie în asociația de proprietari ce urmează a se constitui pentru blocul de locuințe din care face parte imobilul cumpărat.

Art. 20. Până la achitarea integrală a prețului contractului, se interzice cumpărătorului închirierea imobilului ce formează obiectul contractului.


■o O Af

/ *   ’ ' 'P

2. Drepturile si obligațiile vânzătorului                         A' '

Art. 21. VÂNZĂTORUL se obligă, la data semnării contractului. în condițiile legii, să noteze prezentul contract în cartea funciară, pe cheltuială proprie,^n^ghiditiîî^^ art. 902 din Codul civil.

Art. 22. VÂNZĂTORUL se obligă, în condițiile legii, să înscrie în favoarea CUMPĂRĂTORULUI, în cartea funciară, pe cheltuială proprie, interdicția de înstrăinare prin acte între vii, asupra imobilului identificat la art. 1, pentru o perioadă de 5 ani de la data transferului dreptului de proprietate, respectiv de la data intabulării definitive a imobilului, în condițiile dispozițiilor legale.

Art. 23. VÂNZĂTORUL garantează CUMPĂRĂTORUL contra evicțiunii, conform art. 1695 din Cod civil, referitor la dreptul de proprietate, că imobilul nu este grevat de sarcini si că nu s-au constituit drepturi reale în favoarea altor persoane si nu face obiectul niciunui litigiu.

Art. 24. Pentru locuința ce face obiectul prezentului contract, s-a întocmit certificatul de performanță energetica a locuinței din data de.................................,

certificat întocmit de auditor energetic............................, conform căruia locuința

este clasificată în clasă energetică..................si a fost pus, în original, la dispoziția

CUMPĂRĂTORULUI, astăzi, data încheierii contractului.

VI. DESFIINȚAREA CONTRACTULUI

Art. 25. Prezentul contract este lovit de nulitate absolută în condițiile în care se constata neîndeplinirea de către CUMPĂRĂTOR la data încheierii contractului a condițiilor stabilite la art. 10 din Legea nr. 152 /1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 26. Prezentul contract se desființează de plin drept - CUMPĂRĂTORUL fiind de drept în întârziere si fără a mai fi necesară o altă formalitate prealabilă, fără intervenția instanței judecătorești, fără posibilitatea acordării unui termen de grație, titularul contractului fiind de drept în întârziere, în situația în care CUMPĂRĂTORUL, după expirarea perioadei de suspendare a executării obligației de plată a ratelor lunare, nu achită prima rată corespunzătoare imediat acestei perioade de suspendare.

Art. 27. în cazul desființării contractului, în condițiile art. 27 din prezentul contract, imobilul rămâne în proprietatea privată a VÂNZĂTORULUI, iar CUMPĂRĂTORUL este decăzut din dreptul de a solicita restituirea sumelor achitate, acestea constituindu-se în venituri A.N.L. si urmând regimul prevăzut în art. 10, alin. (3) din Legea nr. 153 /1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

VII. NOTIFICAREA ÎNTRE PĂRȚI

Art. 28. (1) în accepțiunea părților contractante orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă este transmisă la adresa / sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

 • (2) în cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă prin

scrisoare recomandată cu confirmare de primire si se consider primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare. Dacă confirmarea se transmite prin fax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea’ în care a fost expediată.                                                                         # ? '       ■.

 • (3) Partea căreia îi este adresată notificarea va oferi răspunsul său celeilalte părți în

termen de 10 zile lucrătoare de la recepționarea notificării.            v                 »

VIII. FORȚA MAJORĂ

Art. 29. Forța majoră exonerează de răspundere partea care o invocă în condițiile legii, în cazul notificării scrise prealabile în termen de 3 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.

IX. LITIGII

Art. 30. Litigiile de orice fel care decurg din executarea prezentului contract se vor soluționa pe cale amiabilă. în cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi transmis spre soluționare instanței judecătorești competente, după caz.

X. DISPOZIȚII FINALE

Art.31. Părțile contractante se obligă reciproc, explicit și în scris, să transmită toate obligațiile și drepturile rezultând din acest contract asupra succesorilor de drept.

Art. 32. Prezentul contract se completează cu prevederile legale în vigoare. Dacă vreuna dintre prevederile prezentului contract devine nulă, inaplicabilă sau ilegală, în totalitatea sau în parte, restul prevederilor vor rămâne în vigoare neschimbate, iar părțile se vor întâlni cât mai curând posibil si vor conveni cu bună credință asupra acceptării clauzei legale cea mai apropiată scopului contractului si care are un efect economic legal.

Art. 33. Subsemnatele părți declarăm că înaintea semnării, am citit personal actul, am constatat că exprimă voința noastră, am înțeles si acceptăm efectele acestuia si solicitam încheierea lui.

Prezentul contract a fost redactat de părți, azi,___________________________în 3

exemplare, din care 1 exemplar pentru Vânzător, 1 exemplar pentru Cumpărător și un exemplar pentru Cartea Funciară.

CUMPĂRĂTOR,


VÂNZĂTOR, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

PRIMAR,

Adrian Florin Dobre

ANEXA NR. 3 LA REGULAMENT

CERERE CUMPĂRARE LOCUINȚĂ

Domnule Primar,

Subsemnatul(a)       _________ ________________ ___

domiciliat(ă)         în         ___________ _________________________,         Str.

_______________________________, Nr._______, Bl._______, Se._______, Ap._____, în calitate de titular al contractului de închiriere nr._______, valabil până la data

de__________ ____, vă rog să-mi aprobați cumpărarea locuinței pentru tineri

construită prin Agenția Națională pentru Locuințe situată în localitatea ________________________l_,Str.’__’ _,Nr.______, Bl.______, Sc._____, Ap.____, compusă din        camere.

Menționez că doresc să achit prețul locuinței:


Integral, la încheierea contractului de vânzare - cumpărare

— în rate, pe o perioada de_____(15/20/25) de ani cu avans de 15% din

valoarea de vanzare

Telefon de contact: __________________

Data /   /

Semnătura


DOMNULUI PRIMAR AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

ANEXA NR. 4 LA REGULAMENT

A Ă f


Domnului PrimarACTE NECESARE CUMPĂRĂRII LOCUINȚEI PENTRU . '

CONSTRUITA PRIN AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU T0C SITUATĂ ÎN LOCALITATEA____

__NR.______, BL._____, SC.______, AP.

 • 1. Cerere tip de cumpărare a locuinței după modelul prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul regulament;

 • 2. Declarație autentificata la un notar public din care sa rezulte ca titularul contractului de închiriere si membrii familiei acestuia — soț/soție, copii si/sau alte persoane aflate in întreținerea acestuia - sa nu dețină o alta locuință in proprietate, inclusiv case de vacanta, cu excepția cotelor-părți dintr-o locuință, dobândite in condițiile legii, daca acestea nu depășesc suprafața utila de 37 mp, suprafața utila minimala/persoana, prevăzute de Legea nr. 114/1996, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

 • 3. Declarație autentificata la un notar public din care se rezulte ca titularul contractului de închiriere si membrii familiei acestuia - soț/soție, copii si/sau alte persoane aflate in întreținerea acestuia - sa nu dețină la data încheierii contractului de vânzare - cumpărare un teren atribuit conform prevederilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personala, republicata.

 • 4. Adeverință eliberată de unitatea angajatoare care să conțină venitul mediu net pe membru de familie realizat in ultimele 12 luni în care se efectuează cererea de cumpărare/anterior lunii în care se materializează vânzarea pentru membri majori ai familiei menționați în contract.

 • 5. Certificat fiscal de la Serviciul Public Finanțe Locale pentru titularul contractului de închiriere si membrii familiei acestuia - soț/soție, copii si/sau alte persoane aflate in întreținerea acestuia, menționați în contract;

 • 6.  Adeverință eliberată de Asociația de locatari din care să rezulte achitarea la

î                                                                   5

zi a cotelor comune de întreținere;

 • 7.  Contractul de închiriere să fie valabil la data efectuării cererii de cumpărare precum și la data vânzării;

 • 8. Copie xerox după actul de naștere, certificat de căsătorie si actul de identitate - pentru soț, soție și membrii majori ai familiei.

După analizarea dosarului, titularul de contract va fi înștiințat în scris, pentru a i se comunica dacă este eligibil/neeligibil pentru a proceda la vânzarea către acesta a locuinței.

1

Prețul final de vanzare al locuinței ANL (prețul contractului) se determina după următoarea formula:

PfVL = VVL + C

C = VVLX 1%

2

Valoarea de vanzare a locuinței se actualizeaza la data vanzarii acesteia de către UAT Ploiești ținând cont:

-de amortizarea calculata de la data punerii in funcțiune a locuinței pana la finele lunii anterioare incheierii contractului de vanzare;

-de valoarea de inlocuire pe metru patrat stabilita prin noi ordine;