Hotărârea nr. 424/2019

Hotãrârea nr. 424 privind repartizarea unei locuințe din fondul de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează să fie evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari şi repartizarea acesteia conform prevederilor legale


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 424 privind repartizarea unei locuințe din fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari și repartizarea acesteia conform prevederilor legale

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 507/10.10.2019 al consilierilor Vîscan Robert Ionuț, Stanciu Marilena, Dragulea Sanda, Minea Gabriel Constantin, Grigore Constantin, Sălceanu Claudia Oana și Marcu Valentin, Raportul de specialitate comun nr.334/10.10.2019 al Direcției Gestiune Patrimoniu, nr. 310/11.10.2019 al Direcției Economice și nr. 329/14.10.2019 al Direcției Administrație Publică Juridic -Contencios, Achiziții Publice Contracte și procesul verbal din 19.06.2019 al Comisiei nr. 5 pentru protecție și asistență socială prin care se propune întocmirea unui proiect de hotărâre privind repartizarea locuinței situată în str. Amăuți nr. 2, bl. Tll, ap. 2 persoanei îndreptățite conform prevederilor legale;

In conformitate cu Avizul din data de 09.10.2019 al Comisiei nr. 5 pentru protecție și asistență socială;

In conformitate cu prevederile articolului nr.l din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 68/13.09.2006 privind măsurile pentru dezvoltarea activității în domeniul construcțiilor de locuințe prin programe la nivel național, aprobată prin Legea nr. 515/2006;

Având în vedere articolele 26 și 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuință, aprobată prin Legea nr. 241/2001 și articolelor 1 și 2 din Hotărârea de Guvern nr. 310/2007, privind actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/mp) practicat pentru spațiile cu destinația de locuință aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ teritoriale ale acestuia;

In baza articolului nr. 1, alineatul 2, articolului nr. 4 și articolului nr. 14 - (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele

9                                  9                                                                                                      9                                    9

retrocedate foștilor proprietari, aprobată prin Legea nr. 84/2008 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile articolului nr. 1 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 39/27.02.2019 privind aprobarea listelor de prioritate pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și listei cu ordinea de prioritate pentru locuințe sociale;

Luând în considerare faptul că locuința face parte din domeniul public al municipiului Ploiești conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr.172/30.05.2018, fiind înscris în Cartea Funciară a Unității Administrativ Teritoriale Ploiești nr. 136712 cu număr cadastral 136712-C1-U2.

A

In temeiul prevederilor art. 129, alin. (2) lit. c și d, alin.(6) lit. b, alin. (7) lit. q, art. 139, și art. 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1(1) Aprobă repartizarea unui spațiu cu destinația de locuință persoanei îndreptățite conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Persoana îndreptățită are obligația ca, în termen de 15 zile de la aducerea la cunoștință a prezentei hotărâri, să se prezinte în vederea semnării contractului de închiriere.

A

Art. 2 împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze contractul de închiriere, în baza repartiției care urmează să fie emisă.

Art. 3 Direcția Gestiune Patrimoniu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2019.

PREȘ Geor;


DINTE DE ȘEDINȚĂ,

Sorin Niculae BOTEZ

/ a O W;Contrasemnează: SECRETAR GENERAL, a Ioana Geanina SERBINOVMUNICIPIUL PLOIEȘTI


ANEXAxNSâX-^J .

LA HCLNR.

Privind repartizarea unei locuințe din fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari și repartizarea acesteia conform prevederilor legale

NR. CRT

NUMELE ȘI PRENUMELE

ADRESA

SPAȚIULUI LOCATIV

ELEMENTE DE IDENTIFICARE

REGIMUL JURIDIC

1

Radu Mihaela Poziția 1 pe lista cu ordinea de prioritate pentru familiile compuse dintr-o persoană HCLnr. 39/27.02.2019

str. Amăuți nr. 2, bl. TI 1, ap. 2

Locuință

formată   din    1

cameră în suprafață totală de 18,06 mp și dependințe în folosință exclusivă în suprafață de 25,52 mp

Domeniul public al municipiului Ploiești HCL 41/2007