Hotărârea nr. 421/2019

Hotãrârea nr. 421 privind prelungirea contractului de comodat nr. 1188/06.11.2017 încheiat între Şcoala Gimnazială „Rareş Voda” şi Grădiniţa cu program prelungit nr. 38


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 421

privind prelungirea contractului de comodat nr. 1188/06.11.2017 încheiat între Școala Gimnazială „Rareș Vodă” și Grădinița cu program prelungit nr. 38

Consiliul Local al Municipiului Ploiești,

Văzând referatul de aprobare nr. 487/30.09.2019 al consilierilor Stanciu Marilena, Băzăvan Larisa, Sorescu Florina Alina, Dinu Marius Andrei, Văduva Sorin și Raportul de Specialitate comun nr.9587/27.09.2019 al Direcției Tehnic-Investiții nr. 313/26.09.2019 al Direcției Gestiune Patrimoniu și nr. 313/27.09.2019 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, prin care se propune prelungirea contractului de comodat nr.l 188/06.11.2018 încheiat între Școala Gimanzială „Rareș Vodă” și Grădinița cu program prelungit nr. 38;

Având în vedere avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport din data de 26.09.2019.

Având în adresa înregistrata la Municipiul Ploiești sub nr. 17469/11.09.2019 transmisă de către Grădinița cu program prelungit nr. 38;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local nr. 394/31.10.2017 privind transmiterea în folosință gratuită către Grădinița cu program prelungit nr.38 Ploiești, a unei părți din imobilul (clădire și teren) din str. Rareș Vodă nr. 2 în suprafață de 579 mp aferent Școlii Gimnaziale „Rareș Vodă” pentru desfășurarea activității de învățământ preșcolar;

în conformitate cu art. 96, alin. (1) și art. 112, alin. (6) din Legea educației naționale nr. 1/2011;

Având în vedere adresa nr. 940/13.09.2019 transmisă de către Școala Gimnazială „Rareș Vodă”;

Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova precum si al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova, în care în Anexa 2, pozițiile 26-27 figurează imobilul care face obiectul prezentei hotărâri;

în temeiul prevederilor art. 108, lit. d), art. 129, art. 139, art. 196, alin. (1) lit.a), art. 286, alin. (1) și (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă prelungirea contractului de comodat nr. 1188/06.11.2017 încheiat între Școala Gimnazială „Rareș Vodă” și Grădinița cu program prelungit nr.38, conform anexei nr.l de la prezenta hotărâre.

Art. 2 împuternicește directorul Școlii Gimnaziale „Rareș Vodă” și directorul Grădiniței cu program prelungit nr. 38 Ploiești să semneze actul adițional nr.l la contractul de comodat.

Art. 3 împuternicește reprezentanți ai aparatului de specialitate al primarului să vizeze contractul de comodat.

Art. 4 Direcția Tehnic-Investiții, Direcția Gestiune Patrimoniu și Școala Gimnazială „Rareș Vodă” vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2019.

Contrasemnează: SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV


Anexa Ia H.C.L. nr. 431 j

Act adițional nr.2 la

contract de comodat nr. 1188/06.11.2018

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1. Școala Gimnaziala „Rares Vodă” cu sediul în Ploiești, str. Vornicul Boldur nr.3, județul Prahova, reprezentat de director..........................în calitate de

comodant, pe de o parte,

Și

2. Grădiniță cu program normal nr.38 Ploiești, cu sediul in Ploiești, str. Poștei nr.23 reprezentata de Director.......................în calitate de comodatar,

Au convenit in baza art.3.1 din contract si art.1270 Cod civil asupra următoarele modificări contractuale:

Art.l. Durata contractului de inchiriere (cap.2, art.2.1 din contract) se prelungește cu 1 (un) an, respectiv de la data 07.11.2019 pana la data 07.11.2020.

Art.2. Celelalte prevederi ale contractul de comodat nr.l 188/06.11.2017 raman neschimbate

Prezentul act adițional a fost incheiat astazi, ______________ , conține 1

(una) pagina si s-a incheiat in 3 (trei) exemplare cu caracter de original, un exemplar pentru fiecare parte contractanta si unul pentru Municipiul Ploiești in calitate de proprietar al imobilului.

COMODANT,


COMODATAR,

Școala Gimnaziala „Rares Vodă” Grădiniță cu program prelungit nr.38

Director,                                     Director,

VIZAT,

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Direcția Tehnic- Investiții Director Executiv, Director Executiv

Direcția Gestiune Patrimoniu Director Executiv,


Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achizitiții

Publice, Contracte