Hotărârea nr. 420/2019

Hotãrârea nr. 420 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii ,,C.N.I” S.A., a amplasamentului, precum şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilot - „Construire sală de educație fizică școlară la Școala Gimnazială ,,Nicolae Titulescu”, str. Popa Farcaș nr.23, Municipiul Ploiești, judeţul Prahova”


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 420

privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții „C.N.I” S.A., a amplasamentului, precum și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilot - „Construire sală de educație fizică școlară la Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu”, str. Popa Farcaș nr.23, Municipiul Ploiești, județul Prahova”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 489/07.10.2019 al consilierilor Stanciu Marilena, Băzăvan Larisa, Sorescu Florina Alina, Dinu Marius Andrei, Văduva Sorin și Raportul de Specialitate comun nr. 9945/04.10.2019 al Direcției Tehnic-Investiții, nr.316/26.09.2019 al Direcției Gestiune Patrimoniu, nr. 305/07.10.2019 al Direcției Economice și nr. 322/07.10.2019 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene prin Compania Națională de Investiții, a amplasamentului, precum și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilot „Construire sală de educație fizică școlară la Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu”, str. Popa Farcaș nr.23, Municipiul Ploiești, județul Prahova”;

Având în vedere avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport din data de 26.09.2019;

Luând în considerare faptul că imobilul face parte din domeniul public al localității și figurează în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” însușit prin Hotărârea Guvernului României nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova, Anexa 2, poziția 36, fiind înscris în Cartea Funciară a UAT Ploiești nr. 144878;

în baza adresei înregistrată la Municipiul Ploiești sub nr.4045/04.09.2019 transmisă de către Compania Națională de Investiții;

în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 16/19.08.2014 pentru modificarea si completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții;

în temeiul art. 129, art. 139, art. 196, art. 286, alin. (1) și (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții, pe bază de protocol, a unei părți în suprafață de 900 mp din terenul situat în Municipiul Ploiești, județul Prahova, aflat în proprietatea Municipiului Ploiești, identificat potrivit Cărții funciare nr. 144878, nr. cadastral 144878, liber de orice sarcini, în vederea și pe perioada realizării de către Compania Națională de Investiții a obiectivului de investiții „Construire sală de educație fizică școlară la Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu”, str. Popa Farcaș nr. 23, Municipiul Ploiești, județul Prahova.

Art. 2 Amplasamentul se va preda de către beneficiar viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Art. 3 Se aprobă finanțarea de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești, județul Prahova a cheltuielilor pentru racordurile la utilități (energie electrică, apă, canalizare, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.).

Art. 4 Consiliul Local al Municipiului Ploiești se obligă să asigure, în condițiile legii, suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului.

Art. 5 Consiliul Local al Municipiului Ploiești se obligă ca, după predarea amplasamentului și a obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să îl întrețină pe o perioadă de minim 15 ani.

A

Art. 6 împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze protocolul menționat la art. 1 din prezenta hotărâre de consiliu.

Art. 7 Direcția Tehnic-Investitii si Direcția Gestiune Patrimoniu vor duce la 3                                                           9         5                         3

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 8 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George Sor n Niculae BOTEZContrasemnează: SECRETAR GENERAL, \Ioana Geanina SERBINOV