Hotărârea nr. 42/2019

Hotãrârea nr. 42 privind mandatarea Primarului Municipiului Ploieşti pentru susţinerea unor negocieri cu privire la încetarea contractelor de arendă privind terenul situat în Ploiești, Tarlaua T12 parcela A170


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL PLOIEȘTIHOTĂRÂREA NR. 42


privind mandatarea Primarului Municipiului Ploiești pentru susținerea unor negocieri cu privire la încetarea contractelor de arendă privind terenul situat în Ploiești, Tarlaua T12 parcela A170

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive nr. 39/04.02.2019 a consilierilor Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan, precum și Raportul de specialitate nr.28/01.02.2019 al Direcția Gestiune Patrimoniu prin care se propune mandatarea Primarului Municipiului Ploiești pentru susținerea unor negocieri cu privire la terenul situat în Ploiești, Tarlaua TI2 parcela Al70;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte înregistrat în registrul special cu nr. 8/26.02.2019;

Văzând procesul verbal al Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale din data de 27.11.2018 precum și Raportul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale din data de 23.01.2019 ;

Luând în considerare faptul că terenul situat în Ploiești, Tarlaua TI 2 parcela A170 aparține domeniului privat al Municipiului Ploiești potrivit Hotărârii nr. 196/2006, fiind înscris în Cartea Funciara nr. 130768 având nr. cadastral 130768;

Ținând cont de prevederile art. 4 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, actualizată;

în baza art. 36 alin. 1, art. 61 alin. 1, art. 62 alin.l din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Mandatarea Primarului Municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre, pentru susținerea unor negocieri cu privire la încetarea contractelor de arendă privind terenul situat în Ploiești, Tarlaua T12 parcela A170.

Art. 2 Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 februarie 2019

PREȘEDINTE EțE ȘEDINȚĂ, George-Soțin-'Ni

înnează: