Hotărârea nr. 419/2019

Hotãrârea nr. 419 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 94/28.03.2019 privind aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi a unităţilor de învăţământ particular acreditate/autorizate din Municipiul Ploieşti, propuse să funcţioneze în anul şcolar 2019-2020


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 419

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 94/28.03.2019 privind aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și a unităților de învățământ particular acreditate/autorizate din Municipiul Ploiești, propuse să funcționeze

în anul școlar 2019-2020

Consiliul Local al Municipiului Ploiești,

Văzând Referatul de aprobare nr. 486/30.09.2019 al domnilor consilieri Stanciu Marilena, Băzăvan Larisa, Sorescu Florina Alina, Dinu Marius Andrei, Văduva Sorin și Raportul de Specialitate comun nr. 9217/17.09.2019 al Direcției Tehnic-Investiții, nr.287/18.09.2019 al Direcției Economice și nr. 321/30.09.2019 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 94/28.03.2019 privind aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și a unităților de învățământ particular acreditate/autorizate din Municipiul Ploiești, propuse să funcționeze în anul școlar 2019-2020;

având în vedere avizul favorabil din data de 26.09.2019 al Comisiei nr. 6 pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport;

luând în considerare adresa înregistrată la Municipiul Ploiești sub nr.17530/12.09.2019 transmisă de către Inspectoratul Școlar Județean Prahova;

având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 94/28.03.2019 privind aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și a unităților de învățământ particular acreditate/autorizate din Municipiul Ploiești, propuse să funcționeze în anul școlar 2019-2020;

în conformitate cu art. 19, alin. (1), (2), (4), art. 61, alin. (1), alin. (2) și art. 94, lit.d) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu Ordinul nr. 4291/20.06.2019 emis de către Ministrul Educației Naționale privind acordarea autorizației de funcționare provizorie S.C. Marshmallow Education S.R.L. din municipiul Ploiești pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu program normal și program prelungit Marshmallow din municipiul Ploiești;

ținând cont de Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 5235/02.10.2018 pentru modificarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2019-2020;

în temeiul art. 129, art. 139, art. 196, art. 286, alin. (1) și (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă modificarea și completarea Anexei nr. 2 din Hotărârea nr.94/28.03.2019, în sensul excluderii Școlii Postliceale Sanitare „Thoma Ionescu” și includerii Grădiniței cu program normal și program prelungit „Marshmallow” în rețeaua școlară a unităților de învățământ particular acreditate/autorizate din Municipiul Ploiești, propuse să funcționeze în anul școlar 2019-2020, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 94/28.03.2019 rămân neschimbate.

Art. 3 Inspectoratul Școlar Județean Prahova va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2019.


INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN PRAHOVA


REȚEAUA

unităților de învățământ preuniversitar particular careFUNCȚJONEAZA în

2019-2020


Nr.crt

Unitatea de învățământ cu personalitate juridică/nivcluri de înv. școlarizate/ Limba de predare/ Adresa, nr. TEL/FAX/FAX/fax/e-mail

u ao

5S

£

u « — §• O os E S «t M p + _ S.cu

'*■ O 4

e.

Q

C «

’f

V -2 o u 8 a-

< £ 5 £

® S 2 u ©

Sm Q.

s ca

1

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „ARIEI.,, MUNICIPIUL PLOIEȘTI /PRE/RO/

STR PROFESOR DOCTOR GHEORGIIE MARINESCU, NR.2 A , TEL/FAX 0244-597894 e-mail: offtce@gradinitaariel.ro

4

31

7

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „PIȘCOȚEL., MUNICIPIUL. PLOIEȘTI . PRE/RO/ STR.DOMNIȘORI NR.7 TEL/FAX/0244/518361 e-mail: gradinita.piseotel@yahoo.com

2

30

3

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ,. DUCKY - DUCK " PLOIEȘTI, PRE .

STR. FORTUNEI NR. 21, tel 072l446982,e-mail gradinitaducky@yalioo.com

2

33

4

GRĂDINI [A CU PROGRAM NORMAL „SFINȚII APOSTOLI PETRU ȘI PA VEL „ MUNICIPIUL PLOIEȘTI, PRE/RO/, STR.MATEI BASARAB ,NR63, tel/fax0244540088,0748259835,e-mail: gradisfapostoli@yahoo.ro

2

20

5

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „SOPHIA „ , MUNICIPIUL PLOIEȘTI,

PRE/RO/ STRANA 1PĂTESCU .NR.56, tel.0722210907,e-mail:

oflice@gradinitasophia.ro

1

12

6

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ȘI PROGRAM PRELUNGIT „ HELLO KIDS „ , MUNICIPIUL PLOIEȘTI, PRE/RO , STR.FRĂSINET NR.2A .TEL/FAX 0344407856, e-mail: contact@hello-kids.ro

4

76

7

GRĂDINI ȚA CU PROGRAM PRELUNGIT KIT . MUNICIPIUL PLOIEȘTI, PRE/RO/ STR.RUBINELOR NR.5I . TEL.0723636651, e-mail : gradinitakit@gmail.com

I

15

8

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „PL01EȘTIUL ÎN CULORI „ ,

MUNICIPIUL PLOIEȘTI. PRE/BLD.BUCUREȘTI,NR.42C,TEL/FAX0726726252

3

45

9

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „SFÂNTUL SP1R1D0N „ , MUNICIPIUL

PLOIEȘT I, PRE/STR.DREPTĂȚII ,NR.33,TEL0724044271 .e-mail iradinitashintulspiridon@gmai1.com

2

40

10

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ȘI PROGRAM PRELUNGIT.,

MARSHMALLOW „  . MUNICIPIUL PLOIEȘTI. PRE/RO. STR.Mărășești nr. 160

2

40

ll

ȘCOALA PRIMARĂ „CĂSUȚA CU POVEȘTI.,, MUNICIPIUL PLOIEȘTI, PRE, PR1/R0/

STR. PETRE NEGULESCU, NR.14 . TEL 0724493257 e-mail: marioselina@yahoo.com

6

90

12

ȘCOALA GIMNAZIALĂ INTERNAȚIONALĂ SPECTRUM , MUNICIPIUL

PLOIEȘTI. PRE, PR1, GIM /RO/STR. ÎNFRĂȚIRII, NR.4 TEL/FAX 0244554404; e-mail: info@ploiesti.speetrum.ro

11

196

13

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,. EXCELSIS,,, B-DUL BUCUREȘTI NR..76 TEL/FAX

0785025555, e-mail.•scoala.excelsis@gmail.com

11

165

14

ȘCOALA GIMNAZIALĂ,. FORTIUM„MUN1CIPIUL PLOIEȘTI,

PRI/GIM/STR.TRAIAN VUIA . NR.3, TEL.0344197866; 0732737986 FAX 0344197855 e-mail scoalafortium@grnail.com

9

90
15

LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM "SP1RU HARET",MUNICIPIUL PLOIEȘTI.

LIC.PROI7RO/ .S TR.DR.TOMA 10NESCU , NR.27 .TEL/FAX 0244523381 email: ucecompl@yahoo.com

29

7

788 '{

16

ȘCOALA POSTLICEALÂ F.E.G., MUNICIPIUL PLOIEȘTI . POS/RO/ S TR.TROTUȘ NR.4, TEL.0244567252 / 0788424318 , e-mail:scoala.!egploiesti@yahoo.com

10

295

17

ȘCOALA POSTLICEALÂ SANITARĂ "SF.VAS1LE CEL MARE ", MUNICIPIUL

PLOIEȘTI. POS/RO/ B-DUL PETROLULUI NR. 16 . TEL 0244-574921, e-mail: edusaniiarploiesti@gmail.com

9

272

18

ȘCOALA POSTLICEALÂ SANITARĂ "REGINA MARIA DE R0MAN1A", MUNICIPIUL PLOIEȘTI, POS/RO/. STR. ȘOS.VESTULUI NR.22 TEL./FAX:0244/582025 E-inaill.reginainaria.scoala@yahoo.com

10

295

19

ȘCOALA POSTLICEALÂ FORTUNA”. MUNICIPIUL PLOIEȘTI

,                   POS/RO/

STRzM^GM^J^NR.12 SI STR. DR. TOMA IONESCU NR.27, TEL/FAX /,      nx - t,03«llfc<i7599 e-mail: adufortiuu>2012@yahoo.com

13

382C, ' *       / ...

/p/.>          stf

i si»in-.Ci Or școi. a r d k n e ra l

PR(j$. ^ICOlMkAWX^^CI! z

■z-.-

'       7

"“^^--COMPARTIMENT REȚEA ȘCOLARĂ ,

PLAN ȘCOLARIZARE

CONSILIER AURELIA NEDELCU