Hotărârea nr. 418/2019

Hotãrârea nr. 418 privind aprobarea transformării gradului profesional al unei funcții publice de execuție vacante din cadrul Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 418

privind aprobarea transformării gradului profesional al unei funcții publice de execuție vacante din cadrul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Referatul de aprobare nr. 529/18.10.2019 al Primarului municipiului Ploiești, domnul Dobre Adrian Florin și Raportul de Specialitate nr.l 14998/15.10.2019 al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, prin care se propune transformarea gradului profesional din superior în asistent al funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I la Biroului Informatică și Administrarea Bazei de Date din cadrul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești;

având în vedere Raportul comun de specialitate nr. 459/21.10.2019 al Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ și nr. 346/22.10.2019 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești;

luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr. 1- Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 29.10.2019 și avizul Comisiei de specialitate nr.7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 29.10.2019;

având în vedere prevederile art. 409, alin. (3) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit “a”, alin. (3), lit. “c” și ale art. 196 alin. 1 lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă transformarea gradului profesional din superior în asistent al funcției publice de execuție de consilier clasa I la Biroul Informatică și Administrarea Bazei de Date din cadrul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești.

Art. 2 începând cu data prezentei hotărâri, prevederile Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 521/22.11.2018 se vor modifica corespunzător.

Art. 3. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2019.


Contrasemnează: SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV