Hotărârea nr. 417/2019

Hotãrârea nr. 417 privind aprobarea organizării concursului pentru ocuparea a două funcții publice de execuție vacante din cadrul Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 417

privind aprobarea organizării concursului pentru ocuparea a două funcții publice de execuție vacante

din cadrul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Referatul de aprobare nr. 528/18.10.2019 al Primarului municipiului Ploiești, domnul Dobre Adrian Florin și Raportul de Specialitate nr.l 15597/16.10.2019 al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, prin care se propune aprobarea organizării concursului pentru ocuparea a două funcții publice de execuție vacante din cadrul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, urmare a instituirii taxei de salubritate;

având în vedere Raportul comun de specialitate nr. 458/21.10.2019 al Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ și nr. 345/22.10.2019 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești;

luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr. 1- Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 29.10.2019 și avizul Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 29.10.2019;

având în vedere prevederile art. 6 alin. (3) din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 4/31.01.2019 privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și ale personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului municipiului Ploiești și din instituțiile și serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești și alte măsuri privind politica de personal pe anul 2019,

în temeiul art. 129 alin. (2), lit “a”, alin. (3), lit. “c” și ale art. 196 alin.l lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă organizarea concursului pentru ocuparea a două funcții publice de execuție vacante din cadrul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, respectiv consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Urmărire și încasare Creanțe Bugetare și consilier, clasa I, grad profesional debutant la Biroul Evidență Auto.

Art. 2 Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2019.Toana Geanina SERBINOV