Hotărârea nr. 416/2019

Hotãrârea nr. 416 privind aprobarea organizării concursului pentru ocuparea a două posturi vacante de inspector de specialitate I – A, respectiv inspector de specialitate I din cadrul Clubului Sportiv Municipal Ploieşti


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 416

privind aprobarea organizării concursului pentru ocuparea a două posturi vacante de inspector de specialitate I - A, respectiv inspector de specialitate I din cadrul Clubului Sportiv Municipal Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Referatul de Aprobare nr. 525/16.10.2019 al domnului viceprimar Cristian Mihai GANEA și Raportul de Specialitate al Clubului Sportiv Municipal Ploiești nr.7501/10.10.2019, privind aprobarea organizării concursului pentru ocuparea a două posturi vacante de inspector de specialitate I - A, în cadrul Serviciului Financiar - Contabilitate, respectiv inspector de specialitate I în cadrul Biroului achiziții publice;

ținând cont de raportul comun de specialitate nr. 445/23.10.2019 al Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ și nr. 351/24.10.2019 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publie, Contracte;

luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 6 - Comisia pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport din data de 24.10.2019 și raportul Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 29.10.2019;

având în vedere prevederile art. 6, alin. 3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 4/31.01.2019 privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și ale personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului municipiului Ploiești și din instituțiile și serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești și alte măsuri privind politica de personal pe anul 2019;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. „d” și alin. (7) lit. „f” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă organizarea concursului pentru ocuparea a două posturi vacante de inspector de specialitate I - A, în cadrul Serviciului Financiar, Contabilitate, respectiv inspector de specialitate I, în cadrul Biroului Achiziții Publice, ale Clubului Sportiv Municipal Ploiești.

Art. 2 Clubul Sportiv Municipal Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2019.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ George Sorin

Contrasemnează: .SECRETAR GENERAL, \mana Geanina SERBINOV