Hotărârea nr. 414/2019

Hotãrârea nr. 414 privind aprobarea organigramei si a statului de funcţii ale Administraţiei Parcului Memorial ,,Constantin Stere” Ploieşti


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 414

privind aprobarea organigramei si a statului de funcții ale Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești

Văzând Referatul de aprobare nr. 464/20.09.2019 al domnului viceprimar Cristian Mihai Ganea și Raportul de specialitate nr. 7274/20.09.2019 al Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești, prin care se propune aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești, ca urmare a înființării unui nou compartiment și transformării unui post vacant deja existent;

Ținând cont de raportul comun de specialitate înregistrat sub nr. 383/25.09.2019 la Serviciul Resurse Umane, Organizare și Administrativ și sub nr. 309/26.09.2019 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr.l - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 25.09.2019 și avizul Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamați! din data de 29.10.2019;

A

In conformitate cu prevederile art. 518 alin. 6 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

în temeiul art. 129 alin. 3, litera c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă organigrama și statul de funcții ale Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești, conform anexelor nr. 1 și nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.11.2019.

Art. 2 începând cu aceeași, dată prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.326/31.08.2018 și prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.436/31.10.2018 își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Regulamentul de Organizare și Funcționare al Administrației Parcului Memorial Constantin Stere va fi aprobat ulterior.

Art. 4 Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2019.

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, J . Ioana Geanina SERBINOVADMINISTRAȚIA PARCULUI MEMORIAL "CONSTANTIN STERE" PLOIEȘTI

Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. / 2019


STAT DE FUNCȚII

NR. CRT.

DENUMIREA COMPARTIMENTULUI SI A FUNCȚIEI

NIVEL STUDII

GRAD

TR

EAPTA

PROFES

ONJ|    1|    1| DIRECTOR

DIRECTOR ADJUNCT

|   2|   1| Dl RECTOR ADJUNCT

BIROUL ADMINISTRATIV

3

1

SEF BIROU

S

4

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

l-A

5

2

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

I

6

3

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

II

7

4

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

II

8

5

MAGAZINER

G

SERVICIUL AGREMENT

9

1

SEF SERVICIU

S

10

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

II

11

2

CASIER

M

12

3

CASIER

M

<3

4

CASIER

G

i4

5

CASIER

G

15

6

CASIER

G

SERVICIUL SPATII VERZI

16

1

SEF SERVICIU

S

17

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

II

18

2

MUNCITOR CALIFICAT

M

I

19

3

MUNCITOR CALIFICAT

M

I

20

4

MUNCITOR CALIFICAT

M

I

21

5

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

22

6

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

23

7

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

24

8

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

25

9

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

26

10

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

27

11

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

28

12

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

29

13

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

30

14

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

,1

15

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

32

16

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

33

17

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

34

18

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

35

19

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

36

20

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

SERVICIUL OCROTIREA ANIMALELOR COMUNITARE

37

1

SEF SERVICIU

S

38

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

I

39

2

MUNCITOR CALIFICAT

M

I

40

3

MUNCITOR CALIFICAT

M

I

41

4

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

42

5

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

43

6

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

44

7

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

45

8

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

46

9

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

47

10

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

48

11

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

49

12

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

NR. CRT.

DENUMIREA COMPARTIMENTULUI SI A FUNCȚIEI

NIVEL STUDII

GRAD

TREAPTA

PROFESIONAL(A)

50

13

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

51

14

MUNCITOR CALIFICAT

G

-

52

15

MUNCITOR CALIFICAT

G

53

16

MUNCITOR CALIFICAT

G

-

54

17

MUNCITOR CALIFICAT

G

rax

55

18

MUNCITOR CALIFICAT

G

i

56

19

MUNCITOR CALIFICAT

G

57

20

MUNCITOR CALIFICAT

G

58

21

MUNCITOR NECALIFICAT

G

I

SERVICIUL TEHNIC

59

1

SEF SERVICIU

S

60

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

l-A

61

2

ȘOFER

M

I

62

3

ȘOFER

M

I

63

4

ȘOFER

G

I

64

5

ȘOFER

G

I

65

6

ȘOFER

G

I

66

7

ȘOFER

G

I

67

8

ȘOFER

G

I

68

9

ȘOFER

G

I

69

10

ȘOFER

G

I

■70

11

MUNCITOR CALIFICAT

M

I

1

12

MUNCITOR CALIFICAT

M

I

72

13

MUNCITOR CALIFICAT

M

I

73

14

MUNCITOR CALIFICAT

M

I

74

15

MUNCITOR CALIFICAT

M

I

75

16

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

76

17

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

77

18

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

78

19

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

79

20

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

80

21

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

BIROUL ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE SI INVESTIȚII

81

1

SEF BIROU

S

82

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

l-A

83

2

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

l-A

84

3

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

l-A

85

4

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

II

COMPARTIMENTUL JURIDIC-CONTENC1OS

|   86|   1 |CONSILIER JURIDIC               ~

COMPARTIMENTUL MEDICINA VETERINARA

r ott—t

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

"TĂ |          |

COM

’ARTIMENTUL MONITORIZARE, CONTRACTE SI DEZVOLTARE

88] T

INSPECTOR DE SPECIALITATE

I S

l-A |                 ]

SERVICIUL ZOO SI OCROTIREA MEDIULUI

89

1

SEF SERVICIU

S

90

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

I

BIROUL ZOO

91

1

SEF BIROU

S

92

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

l-A

93

2

MUNCITOR CALIFICAT

M

I

94

3

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

95

4

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

96

5

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

97

6

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

98

7

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

99

8

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

100

9

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

101

10

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

102

11

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

NR. CRT.

DENUMIREA COMPARTIMENTULUI SI A FUNCȚIEI

NIVEL STUDII

GRAD

TREAPTA

PROFESIONAL(A)

103

12

MUNCITOR CALIFICAT

G

1

104

13

MUNCITOR CALIFICAT

G

1

105

14

MUNCITOR CALIFICAT

G

106

15

MUNCITOR CALIFICAT

G

1

107

16

MUNCITOR CALIFICAT

G

-----------------1*

T

108

17

MUNCITOR CALIFICAT

G

1

109

18

MUNCITOR CALIFICAT

G

1

110

19

MUNCITOR CALIFICAT

G

1

111

20

MUNCITOR CALIFICAT

G

1

112

21

MUNCITOR CALIFICAT

G

1

113

22

MUNCITOR NECALIFICAT

G

1

BIROUL IGIENIZARE ZOO

114

1

SEF BIROU

S

115

1

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

116

2

MUNCITOR NECALIFICAT

G

I

117

3

MUNCITOR NECALIFICAT

G

I

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

118

1

SEF SERVICIU

S

119

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

l-A

120

2

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

l-A

121

3

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

l-A

-I92

~4

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

1

.3

“51

REFERENT

M

l-A

124

6

CASIER

M

BIROUL RESURSE UMANE SI PROTECȚIA MUNCII

125

1

SEF BIROU

s

126

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

l-A

127

2

[Inspector de specialitate

s

l-A

128

3

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

l-A

funcții de conducere

13

funcții de execuție

115

Total

128