Hotărârea nr. 413/2019

Hotãrârea nr. 413 referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 232/2019 privind repartizarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Ploieşti în Consiliile de Administraţie şi în Comisiile pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii, din unităţile de învaţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza municipiului Ploieşti, pentru anul școlar 2019-2020, modificată


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 413

referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 232/2019 privind repartizarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru Evaluarea și Asigurarea Calității, din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Ploiești, pentru anul școlar 2019-2020, modificată

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

văzând Referatul de Aprobare nr. 496/10.10.2019 al consilierilor Marilena Stanciu, Larisa Băzăvan, Sorin Văduva, Marius Andrei Dinu și Florina Alina Sorescu, precum și Raportul de specialitate al Direcției Comunicare Relații Publice nr.2898/10.10.2019 și al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr.39/15.10.2019, prin care se propune modificarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru Evaluarea și Asigurarea Calității din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Ploiești;

ținând cont de Raportul Comisiei de Specialitate nr. 6 - Comisia pentru învățământ, Sănătate, Știință, Cultură, Culte, Tineret și Sport din data de 09.10.2019;

având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.94/28.03.2019 privind aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și a unităților de învățământ particular acreditate/autorizate din Municipiul Ploiești, propuse să funcționeze în anul școlar 2019-2020;

luând în considerare adresa înregistrată la Municipiul Ploiești sub nr. 17530/12.09.2019 transmisă de către Inspectoratul Școlar Județean Prahova;

în baza art. 1 din Anexa la Ordinul Ministrului Educației Naționale nr.4.619/22.09.2014, privind aprobarea Metodologiei cadru de organizare si funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar;

conform art. 11 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității în educație, aprobată cu completări și modificări prin Legea 87/2006;

în conformitate cu reglementările Legii Educației Naționale nr. 1/2011, capitolul III, art. 61, alin. (1), (2), secțiunea a 2-a, art. 96, alin. (5);

în conformitate cu Ordinul nr.4291/20.06.2019 emis de către Ministrul Educației Naționale privind acordarea autorizației de funcționare provizorie S.C. Marshmallow Education S.R.L. din municipiul Ploiești pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădiniță cu program normal și program prelungit Marshmallow din municipiul Ploiești;

în temeiul art. 129, alin. 7, lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului 57/2019, privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă modificarea poziției 57 din Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local nr. 232/2019, conform anexei 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă modificarea poziției 57 din Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 232/2019, conform anexei 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3 începând cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Ploiești nr.232/2019, modificată prin Hotărârea Consiliului Local Ploiești nr. 377/2019, se modifică corespunzător.

Art. 4 Direcția Comunicare, Relații Publice va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2019.

Contrasemnează: SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV


REPARTIZAREA CONSILIERILOR LOCALI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR PENTRU ANUL ȘCOLAR 2019 - 2020

Nr. ctr.

Unitatea de învățământ

Adresa și numărul de telefon

Nume consilier local

57.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL Șl PRELUNGIT MARSHMALLOW

Str. Mărășești nr. 160, tel. 0720354759

Popa Gheorghe

REPARTIZAREA CONSILIERILOR LOCALI ÎN COMISIA PENTRU EVALUAREA Șl ASIGURAREA CALITĂȚII DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR PENTRU ANUL ȘCOLAR 2019 - 2020

Nr. ctr.

Unitatea de învățământ

Adresa și numărul de telefon

Nume consilier local

57.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL Șl PRELUNGIT MARSHMALLOW

Str. Mărășești nr. 160, tel. 0720354759

Staicu Zoia