Hotărârea nr. 412/2019

Hotãrârea nr. 412 privind prelungirea mandatului reprezentantului Ministerului Finanțelor Publice ca administrator provizoriu în cadrul Consiliului de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 412 privind prelungirea mandatului reprezentantului Ministerului Finanțelor Publice ca administrator provizoriu în cadrul Consiliului de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 533/22.10.2019 al primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre, Raportul comun de specialitate nr.134/14.10.2019 al Compartimentului Monitorizare întreprinderi Publice și nr.347/23.10.2019 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, prin care se propune prelungirea mandatului reprezentantului Ministerului Finanțelor Publice ca administrator provizoriu în cadrul Consiliului de administrație la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 29.10.2019;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 29.10.2019;

Ținând cont de adresa Ministerului Finanțelor Publice nr. 841359/31.05.2019, prin care este înaintat autorității publice tutelare a municipiului Ploiești, Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2294/30.05.2019, prin care doamna Camelia Mihaela Izvoran este persoana desemnată pentru a reprezenta Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de administrator provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești pentru o perioadă de 4 (patru) luni;

Ținând cont că Ministerului Finanțelor Publice a înaintat cu adresa nr.843074/07.10.2019, Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3229/04.10.2019, prin care mandatul doamnei Camelia Mihaela Izvoran este prelungit cu 2 (două) luni;

în conformitate cu prevederile art. 3 alin.l lit. b) și lit. d), art. 5 alin. (2) lit. a) și alin. (3) și art. 64 1 alin. (1) și alin. (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. d), art.139 alin. 1), art. 154 și art. 196 alin. (1) lit. a), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă prelungirea cu două luni, începând cu data de 27.10.2019, a mandatului reprezentantului Ministerului Finanțelor Publice - doamna Izvoran Camelia Mihaela, ca administrator provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, având în vedere Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3229/04.10.2019.

Art. 2 Durata mandatului administratorului provizoriu încetează dacă, în interiorul termenului aprobat la art.l din prezenta hotărâre, este finalizată procedura de selecție a candidaților pentru poziția de administrator, reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, sau la data încetării raporturilor de serviciu dintre doamna Izvoran Camelia Mihaela și Ministerul Finanțelor Publice, dacă aceasta survine înaintea expirării duratei mandatului.

Art. 3 Se aprobă actul adițional la contractul de mandat încheiat cu doamna Izvoran Camelia Mihaela, reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice -administrator provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Mandatează Primarul municipiului Ploiești să semneze actul adițional la contractul de mandat al administratorului provizoriu aprobat la art.3 din prezenta hotărâre.

Art. 5 Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești și Compartimentul Monitorizare întreprinderi Publice vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George Sdrin Niculae BOTEZContrasemnează: SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOVACT ADIȚIONAL nr. 1/.................. A

la CONTRACTUL DE MANDAT nr. 13302/03.07.2019

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Autoritatea Publică Tutelară - Consiliul Local al municipiului Ploiești, cu sediul în municipiul Ploiești, Piața Eroilor nr. 1 A, Jud. Prahova, telefon: 0244 516   699, fax: 0244   513   829, cod fiscal: 2844855 cont:

RO64TREZ24A51010320300IX, deschis la Trezoreria Municipiului Ploiești, reprezentat prin primar dl. Adrian- Florin DOBRE, în calitate de MANDANT

Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, cu sediul în municipiul Ploiești,

Str. Piața Victoriei nr.17, Județul Prahova, reprezentată prin director general dl.

Râul Alexandru PETRESCU,

Și

Doamna IZVORAN CAMELIA MIHAELA, cetățean român, domiciliat în .........., str........., nr...., bl......sc....,ap....județul..............., având actul de identitate CI seria ......, nr..........., eliberat de ..............., la data de

..........., CNP ....................., membru provizoriu în Consiliul de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, numit prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 185/27.06.2019 în calitate de MANDATAR/ADMINISTRATOR PROVIZORIU, REPREZENTANT AL MINISTERULUI FINANȚELOR PUBLICEî

în baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr......./.......2019,

se încheie prezentul act adițional la Contractul de mandat nr. 13302/03.07.2019, ca urmare a acordului de voință intervenit între părțile semnatare, cu următoarele clauze contractuale:

Art. 1. Durata contractului de mandat provizoriu se prelungește cu ^raouă) luni de la data 27.10.2019 până la data de 26.12.2019.                     (ffet

'O-'v W - .-z -V -fa

Art. 2. Restul clauzelor din Contractul de mandat nr. 13302/03.07.2br9r r^mgil nemodificate, generatoare de drepturi și obligații pe toată durata acestuia.


Prezentul s-a încheiat azi ........................................, în 3 (trei) exemplare

originale, din care un exemplar pentru mandatar, un exemplar pentru Consiliul Local al municipiului Ploiești și un exemplar pentru Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești.

J


MANDANT


MANDA TAR/ ADMINISTRA TOR


Consiliul Local al municipiului Ploiești

Primar


DLAdrian- Florin DOBRE


Dna. Camelia Mihaela IZVORAN


Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești

Director general                            Serviciul Economic,

Contabil sef Carmen Zaharia


Dl. Râul Alexandru PETRESCU


I. Indicatori financiari-


OBIECTIVE ȘI INDICATORI DE PERFORMANȚĂ ALE ADMINISTRATORULUI PRC ’ZORIU AL REGIEI AUTONOME DE SERVICII PUBLICL JIEȘTI- pentru sem.II2019


25% din totalul indicatorilor


Anexa nr.l la ctr. de mandat

Nr. crt

Obiective

Indicatori de performanță financiari

Formula de calcul

UM

Țintă/Niv el indicatori pentru anul:

Pondere

2019

sem.II

1

2

3

4

5

6

7

Creșterea capacității de autofinanțare urmărind echilibrul între veniturile proprii și cheltuielile materiale pentru activitatea de bază

obiectiv general

Diminuarea pierderilor

obiectiv general

Realizarea planului de investiții

obiectiv general

Asigurarea cu cash-tlow a activității desfășurate

obiectiv general

1

Creșterea productivității muncii

Productivitatea muncii (cumulat de la începutul anului)

Venituri din exploatare

mii lei/angajat

52.33

0,20

Nr. mediu de salariati

2

Reducerea cheltuielilor la

1.000 lei venituri

Cheltuiala la 1.000 lei venituri

(cumulat de la începutul anului >

Cheltuieli totale     X1000

%0

928.85

0,20

Venituri totale

3

Diminuarea perioadei de recuperare a creanțelor

Perioada de recuperare a creanțelor

Creanțe curente x 365

zile

<90

0,15

Cifra de afaceri

4

Diminuarea perioadei de rambursare a datoriilor

Perioada de rambursare a datoriilor

Datorii curente x 365 Cifra de afaceri

zile

<90

0,15

5

Utilizarea adecvată a resurselor umane având la bază otimizarea costurilor salariale și respectarea prevederilor contractului colectiv de muncă

încadrarea în costurile salariale planificate

Cheltuieli cu personalul realizat

mii lei

<100%

0,20

Cheltuieli cu personalul planificat

6

Calitatea serviciului, reflectat în gradul de satisfacere a cerințelor populației

Gradul de satisfacere a cerințelor populației

Număr de sesizări soluționate

%

100%

0,10

Număr total de sesizări


MANDANT

Consiliul Local al Municipiului Ploiești

Primar

Adrian Florin DOBREMANDA TAR/ADMINISTRA TOR PROVIZORIU Dna./dl.


Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești

Director general

Dl. Râul Alexandru PETRESCU


Contabil șef

Carmen Zaharia
II. Indicatori operaționali - pondere 20% din totalul indicatorilor

''

1. Calitatea serviciilor                                          V-

 • 1.1. Menținerea și dezvoltarea sistemului de management integraM<ca|i(ațe>

mediu, sănătate și securitate operațională, și monitorizarea gradului de satisfacere a cerințelor populației din punct de vedere al calității serviciilor prestate de regie.

2. Acoperire servicii

 • 2.1. Promovarea și coordonarea procesului de extindere a ariei de operare a regiei până la sfârșitul mandatului.

 • 2.2. Promovarea și coordonarea procesului de diversificare a serviciilor regiei până la finalul mandatului.

3. Satisfacția clientilor

9                    9

 • 3.1. Promovarea și coordonarea metodologiei de măsurare a nivelului de satisfacție al clienților cu privire la serviciile.

 • 3.2. Creșterea gradului de satisfacție al clienților, anual.

4. Dezvoltarea capacității angajaților și a satisfacției acestora

 • 4.1. Creșterea productivității muncii, în fiecare an calendaristic de mandat.

 • 4.2. Promovarea și coordonarea procesului de elaborare a unui sistem de management al performanței tuturor categoriilor de angajați ai societății până la final de mandat.

 • 4.3. Promovarea și coordonarea procesului de elaborare a unui sistem de evaluare a competențelor profesionale pentru toate categoriile de angajați ai regiei.

III. Indicatori de guvernanță corporativă- pondere 55% din totalul indicatorilor

1. Strategia regiei autonome

 • 1.1. Promovarea și monitorizarea procesului de elaborare și implementare a unei strategii și unui plan de comunicare la nivelul regiei până la sfârșitul semestrului I de mandat.

2.Stabilirea, revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță ai regiei

 • 2.1. Elaborarea politicilor de stabilire, realizare și revizuire a indicatorilor de performanță și implementarea acestora până la sfârșitul semestrului I de mandat.

 • 3. Transparență și comunicare                              Șr /OM-W V*

  • 3.1. Elaborarea politicilor de transparență și comunicare, moni^kza^^|i implementarea acestora.

L_>“-

 • 4. Remunerația directorilor

  • 4.1. Elaborarea politicilor de remunerație a directorului, stabilirea și revizuirea periodică a acestora, până la sfârșitul semestrului I de mandat.

   MANDANT


MANDATAR/ADMINISTRATOR PROVIZORIU

Consiliul Local al Municipiului Ploiești

Primar

Adrian Florin DOBRE


D-na/Dl.


Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești

Director general                          Serviciul Economic,

Dl. Râul Alexandru PETRESCU          Contabil sef Carmen Zaharia