Hotărârea nr. 411/2019

Hotãrârea nr. 411 privind modificarea nivelului indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru perioada 2019 -2021 cuprinși în anexa nr.1 la contractul de mandat al membrilor Consiliului de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, actualizați conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 335/27.09.2019


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 411

privind modificarea nivelului indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru perioada 2019 -2021 cuprinși în anexa nr.l la contractul de mandat al membrilor Consiliului de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, actualizați conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 335/27.09.2019

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 511/10.10.2019 al primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre și Raportul comun de specialitate nr.l30/07.10.2019 al Compartimentului Monitorizare întreprinderi Publice și nr. 337/14.10.2019 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, prin care se propune modificarea nivelului indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru perioada 2019 -2021 cuprinși în anexa nr.l la contractul de mandat al membrilor Consiliului de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, actualizați conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 335/27.09.2019.

Având în vedere avizul comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 29.10.2019;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 29.10.2019;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.387/31.10.2017 privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai Consiliului de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, ca urmare a negocierii acestora cu comisia de negociere precum și Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 211/27.06.2019 privind modificarea nivelului indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari cuprinși în anexa nr. 1 la contractul de mandat al membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, actualizați ținând cont de bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2019;

în baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.335/27.09.2019 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești pe anul 2019;

Ținând cont de prevederile art.l pct.2. pct.6 și pct.8 secțiunea 1 „Definiții” și cele ale art.2 secțiunea a 2-a „Măsurarea performanței, informații legate de performanță și cadrul de rezultate al măsurării performanței” din ANEXA 2 CAP.I a Hotărârii Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere prevederile art.6 și 15 din contractul de mandat al membrilor Consiliului de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești privind obiectivele și criteriile de performanță și modificarea contractului de mandat;

In conformitate cu prevederile art.3 pct. 1 lit.c) și e) coroborate cu prevederile art. 12 pct.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Conform prevederilor art.2 pct. 11 din Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice;

în baza art. 129, alin.(l) alin.(2) și alin.(3) lit.d), art.139 alin.(l), art.154 și art.196 alin.(l) lit.(a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă modificarea nivelului indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, pentru perioada 2019 - 2021, ai membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, actualizați conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 335/27.09.2019, conform anexei nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă actul adițional conținând anexa nr. 1 la contractul de mandat, cu nivelul indicatorilor de performanță financiari și nefmanciari aprobați la art. 1 din prezenta hotărâre, pentru următorii administratori: dna. Scarlat Maria Manuela și dl.Gheorghe Ioan, membri ai consiliului de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă actul adițional conținând anexa nr. 1 la contractul de mandat, cu nivelul indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați la art. 1 din prezenta hotărâre, pentru următorii administratori: dna. Iamandi Mihaela-Irina, dna. Gogu Maria și dl. Crețu Ionuț, membri ai consiliului de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă actul adițional conținând anexa nr. 1 la contractul de mandat, cu nivelul indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați la art. 1 din prezenta hotărâre, pentru dl. Ristulescu Gheorghe, administrator provizoriu al consiliului de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, conform anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art. 5 Mandatează Primarul municipiului Ploiești să semneze actul adițional conținând anexa nr. 1 la contractul de mandat așa cum este aprobat la art. 2, art. 3 și art. 4 din prezenta hotărâre.

Art. 6 Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești și Compartimentul Monitorizare întreprinderi Publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George Sorin Niculae BOTE

George Sorin NiculaeContrasemnează: SECRETAR GENERAL, \ Ioana Geanina SERBINOV


OBIECTIVE ȘI INDICATORI DE PERFORMANȚĂ ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL REGIEI AUTONOME DE SERV   PUBLICE PLOIEȘTI - pentru perioada 2019 - 2021, rectificate

.aforin HCL nr.335/27,09.2019


I - Indicatori financiari- pondere 25% din totalul indicatorilor___Anexa nr.l la ctr. de mandat

Nr. crt

Obiective

Indicatori de performanță financiari

Formula de calcul

UM

Țintă/Nivel indicatori pentru anul:

Pondere

2019

2020

2021

sem.II

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Creșterea capacității de autofinanțare urmărind echilibrul între veniturile proprii și cheltuielile materiale centru activitatea de bază

obiectiv general

Diminuarea pierderilor

obiectiv general

Realizarea planului de investiții

obiectiv general

Asigurarea cu cash-flow a activității desfășurate

obiectiv general

1

Creșterea productivității muncii

Productivitatea muncii (cumulat de la începutul anului)

Venituri din exploatare Nr. mediu de salariati

mii lei/angajat

52.33

102.78

102.78

0,20

2

Reducerea cheltuielilor la

1.000 lei venituri

Cheltuiala la 1.000 lei venituri

(cumulat de la începutul anului >

Cheltuieli totale     X1000

Venituri totale

%0

928.85

982.45

982.45

0,20

3

Diminuarea perioadei de recuperare a creanțelor

Perioada de recuperare a creanțelor

Creanțe curente x 365 Cifra de afaceri

zile

<90

<90

<90

0,15

4

Diminuarea perioadei de rambursare a datoriilor

Perioada de rambursare a datoriilor

Datorii curente x 365 Cifra de afaceri

zile

<90

<90

<90

0,15

5

Utilizarea adecvată a resurselor umane având la bază otimizarea costurilor salariale și respectarea prevederilor contractului colectiv de muncă

încadrarea în costurile salariale planificate

Cheltuieli cu personalul realizat Cheltuieli cu personalul planificat

mii lei

<100%

<100%

<100%

0,20

6

Calitatea serviciului, reflectat în gradul de satisfacere a cerințelor populației

Gradul de satisfacere a cerințelor populației

Număr de sesizări soluționate

%

100%

100%

100%

0,10

Număr total de sesizări


MANDANT                   MANDA TA R/ADMINISTRA TOR

Consiliul Local al Municipiului Ploiești


Primar

Adrian Florin DOBRE

Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești

Director general

Dl. Râul Alexandru PETRESCU


Gl^/Ifh V'd’H


ACT ADIȚIONAL nr...../.................

la CONTRACTUL DE MANDAT nr........../

PĂRȚILE CONTRACTANTE

9


Autoritatea Publică Tutelară - Consiliul Local al municipiului Ploiești, cu sediul în municipiul Ploiești, Piața Eroilor nr.l A, Jud. Prahova, telefon: 0244 516   699, fax: 0244   513   829, cod fiscal: 2844855 cont:

R064TREZ24A510103203001X, deschis la Trezoreria Municipiului Ploiești, reprezentat prin primar dl. Adrian- Florin DOBRE, în calitate de MANDANT

Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, cu sediul în municipiul Ploiești, Str. Piața Victoriei nr.l7, Județul Prahova, reprezentată prin director general dl. Râul Alexandru PETRESCU,

Și

Domnul/Doamna ............................., cetățean român, domiciliat în

.........., str........., nr...., bl......se....,ap....Județul................ având actul de identitate CI seria ......,  nr..........., eliberat de ............... la data de

..........., CNP....................., membru în Consiliul de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, numit prin Hotărârea Consiliului Local Ploiești nr. ................................ în calitate de

MANDA TAR/ADMINISTRA TOR, în baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr......./.......2019

și în conformitate cu prevederile art.6 „Obiective și criterii de performanță”, și cele ale art.15. „Modificarea contractului de mandat” din Contractul de mandat nr............................ s-a încheiat prezentul act adițional, ca urmare a

acordului de voință intervenit între părțile semnatare, cu următoarele clauze contractuale:


Art. 1. Se înlocuiește Anexa nr. 1 la contractul de mandat, conțină

i c actualizat al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, agrd

HCLnr...../........2019.                                                  .

o c

Art. 2. Restul clauzelor din Contractul de mandat nr...................., rămân

nemodificate, generatoare de drepturi și obligații pe toată durata acestuia.

Prezentul s-a încheiat azi ........................................, în 3 (trei) exemplare

originale, din care un exemplar pentru mandatar, un exemplar pentru Consiliul Local al municipiului Ploiești și un exemplar pentru Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești.

9

MANDANT                  MANDATAR/ADMINISTRATOR

Consiliul Local al municipiului Ploiești

Primar

Dl. Adrian- Florin DO BRE               Dl. IDna......................

Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești

Director general                            Serviciul Economic,

Dl. Râul Alexandru PETRESCU


Contabil sef Carmen Zaharia

OBIECTIVE ȘI INDICATC TE PERFORMANȚĂ ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL REGIE., jTONOME DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI -pentru perioada 2019 - 2020, rectificate conform HCL nr.335/27.09.2019

I. Indicatori financiari- pondere 25% din totalul indicatorilor___________________Anexa nr.l la ctr. dc mandat

Nr.

crt

Obiective

Indicatori de performanță financiari

Formula de calcul

UM

Țintă/ indicator anii

Nivel pentru

1:

Pondere

2019

sem.II

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

Creșterea capacității de autofinanțare urmărind echilibrul între veniturile proprii și cheltuielile materiale pentru activitatea de bază

obiectiv general

Diminuarea pierderilor

obiectiv general

Realizarea planului de investiții

obiectiv general

Asigurarea cu cash-flow a activității desfășurate

obiectiv general

1

Creșterea productivității muncii

Productivitatea muncii (cumulat de la începutul anului)

Venituri din exploatare Nr. mediu de salariati

mii lei/angajat

52.33

102.78

0,20

2

Reducerea cheltuielilor la

1.000 lei venituri

Cheltuiala la 1.000 lei venituri (cumulat de la începutul anului I

Cheltuieli totale     xlOOO

Venituri totale

%0

928.85

982.45

0,20

3

Diminuarea perioadei de recuperare a creanțelor

Perioada de recuperare a creanțelor

Creanțe curente x 365 Cifra de afaceri

zile

<90

<90

0,15

4

Diminuarea perioadei de rambursare a datoriilor

Perioada de rambursare a datoriilor

Datorii curente x 365 Cifra de afaceri

zile

<90

<90

0,15

5

Utilizarea adecvată a resurselor umane având la bază otimizarea costurilor salanale și respectarea prevederilor contractului colectiv de muncă

încadrarea în costurile salariale planificate

Cheltuieli cu personalul realizat Cheltuieli cu personalul planificat

mii lei

<100%

<100%

0,20

6

Calitatea serviciului, reflectat în gradul de satisfacere a cerințelor populației

Gradul de satisfacere a cerințelor populației

Număr de sesizări soluționate

Număr total de sesizări

%

100%

100%

0,10

MANDANT                   MANDATAR/ ADMINISTRATOR

Consiliul Local al Municipiului Ploiești

Primar

Adrian Florin DOBRE


Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești Director general

DL Râul Alexandru PETRESCU

II. Indicatori operaționali - pondere 20% din totalul indicatorilo


1. Calitatea serviciilor                                             ‘■"S1            £

 • 1.1. Menținerea și dezvoltarea sistemului de management integrat* dajjWo, mediu, sănătate și securitate operațională, și monitorizarea gfâdpltlMddo;^ satisfacere a cerințelor populației din punct de vedere al calității sef^iciiidF prestate de regie.

2. Acoperire servicii

 • 2.1. Promovarea și coordonarea procesului de extindere a ariei de operare a regiei până la sfârșitul mandatului.

 • 2.2. Promovarea și coordonarea procesului de diversificare a serviciilor regiei până la finalul mandatului.

3. Satisfacția clientilor

>                          9

 • 3.1. Promovarea și coordonarea metodologiei de măsurare a nivelului de satisfacție al clienților cu privire la serviciile.

 • 3.2. Creșterea gradului de satisfacție al clienților, anual.

4. Dezvoltarea capacității angajaților și a satisfacției acestora

 • 4.1. Creșterea productivității muncii, în fiecare an calendaristic de mandat.

 • 4.2. Promovarea și coordonarea procesului de elaborare a unui sistem de management al performanței tuturor categoriilor de angajați ai societății până la final de mandat.

 • 4.3. Promovarea și coordonarea procesului de elaborare a unui sistem de evaluare a competențelor profesionale pentru toate categoriile de angajați ai regiei.

III.

Indicatori de guvernanță corporativă- pondere 55% din totalul indicatorilor

1. Strategia regiei autonome

 • 1.1. Promovarea și monitorizarea procesului de elaborare și implementare a unei strategii și unui plan de comunicare la nivelul regiei până la sfârșitul semestrului I de mandat.

2.Stabilirea, revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță ai regiei

 • 2.1. Elaborarea politicilor de stabilire, realizare și revizuire a indicatorilor de performanță și implementarea acestora până la sfârșitul semestrului I de mandat.

 • 3. Transparență și comunicare

  • 3.1. Elaborarea politicilor de transparență și comunicare, monitorizarea-: și , implementarea acestora.

4. Remunerația directorilor                                   \       1

 • 4.1. Elaborarea politicilor de remunerație a directorului, stabilirea și re^iâtdrea periodică a acestora, până la sfârșitul semestrului I de mandat.

  MANDANT


  MANDATAR/ADMINISTRATOR


Consiliul Local al municipiului Ploiești

Primar

Adrian Florin DOBRE


Dl/Dna....................................


Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești

Director general                               Serviciul Economic,

Râul Alexandru PETRESCU              Carmen ZAHARIA

ArMex-A

i fi H Q-.k. uK, h Il/tai3

ACT ADIȚIONAL nr...../..


9

la CONTRACTUL DE MANDAT nr

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Autoritatea Publică Tutelară - Consiliul Local al municipiului Ploiești, cu sediul în municipiul Ploiești, Piața Eroilor nr. 1 A, Jud. Prahova, telefon: 0244 516   699, fax: 0244   513   829, cod fiscal: 2844855 cont:

RO64TREZ24A51010320300IX, deschis la Trezoreria Municipiului Ploiești, reprezentat prin primar dl. Adrian- Florin DOBRE, în calitate de MANDANT

Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, cu sediul în municipiul Ploiești,

Str. Piața Victoriei nr. 17, Județul Prahova, reprezentată prin director general dl.

Râul Alexandru PETRESCU, si

9

Domnul/Doamna ............................., cetățean român, domiciliat în

.........., str........., nr...., bl......sc....,ap....Județul................ având actul de identitate CI seria ......,  nr..........., eliberat de ..............., la data de

..........., CNP....................., membru în Consiliul de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, numit prin Hotărârea Consiliului Local Ploiești nr. ...............................,       în calitate de

MANDATAR/ADMINISTRATOR,

A

In baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr......./.......2019

și în conformitate cu prevederile art.6 „Obiective și criterii de performanță”, și cele ale art.15. „Modificarea contractului de mandat” din Contractul de mandat nr............................ s-a încheiat prezentul act adițional, ca urmare a

acordului de voință intervenit între părțile semnatare, cu următoarele clauze contractuale:

Art. 1. Se înlocuiește Anexa nr. 1 la contractul de mandat, ptințirtâr^-hixeiui ț( el                 ]§'

actualizat al indicatorilor de performanță financiari și nefinanciarj^probați prfn

HCL nr...../........2019.

Art. 2. Restul clauzelor din Contractul de mandat nr...................., rămân

nemodificate, generatoare de drepturi și obligații pe toată durata acestuia.

Prezentul s-a încheiat azi ........................................, în 3 (trei) exemplare

originale, din care un exemplar pentru mandatar, un exemplar pentru Consiliul Local al municipiului Ploiești și un exemplar pentru Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești.

s

MANDANT


MANDATAR/ADMINISTRATOR


Consiliul Local al municipiului Ploiești

Primar

Dl.Adrian- Florin DOBRE


Dl. /Dna......................


Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești

Director general                            Serviciul Economic,

Dl. Râul Alexandru PETRESCU


Contabil sef Carmen Zaharia

OBIECTIVE ȘI INDICATORI DE PERFORMANȚĂ ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL REGIEI AUTONOME DE SERV* PUBLICE PLOIEȘTI - pentru perioada 2019 - 2021, rectificate ' _,.form HCL nr.335/27.09.2019


I. Indicatori financiari- pondere 25% din totalul indicatorilor____________________Anexa nr.l la ctr. de mandat

Nr. crt

Obiective

Indicatori de performanță financiari

Formula de calcul

UM

Țintă/Nivel indicatori pentru anul:

Pondere

2019

2020

2021

sem.H

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Creșterea capacității de autofinanțare urmărind echilibrul între veniturile proprii și cheltuielile materiale pentru activitatea de bază

obiectiv general

Diminuarea pierderilor

obiectiv general

Realizarea planului de investiții

obiectiv general

Asigurarea cu cash-flow a activității desfășurate

obiectiv general

1

Creșterea productivității muncii

Productivitatea muncii (cumulat dc la începutul anului)

Venituri din exploatare Nr. mediu de salariati

mii lei/angajat

52.33

102.78

102.78

0,20

2

Reducerea cheltuielilor la

1.000 lei venituri

Cheltuiala la 1.000 lei venituri

(cumulat de la începutul anului!

Cheltuieli totale     xlOOO

928.85

982.45

982.45

0,20

Venituri totale

3

Diminuarea perioadei de recuperare a creanțelor

Perioada de recuperare a creanțelor

Creanțe curente x 365

zile

<90

<90

<90

0,15

Cifra de afaceri

4

Diminuarea perioadei de rambursare a datoriilor

Perioada de rambursare a datoriilor

Datorii curente x 365

zile

<90

<90

<90

0,15

Cifra de afaceri

5

Utilizarea adecvată a resurselor umane având la bază otimizarea costurilor salariate și respectarea prevederilor contractului colectiv de muncă

încadrarea în costurile salariale planificate

Cheltuieli cu personalul realizat

mii lei

<100%

<100%

<100%

0,20

Cheltuieli cu personalul planificat

6

Calitatea serviciului, reflectat în gradul de satisfacere a cerințelor populației

Gradul de satisfacere a cerințelor populației

Număr de sesizări soluționate

%

100%

100%

100%

0,10

Număr total de sesizări


MANDANT                  MANDATAR/ADMINISTRATOR

Consiliul Local al Municipiului Ploiești


Primar

Adrian Florin DOBRE


Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești Director general

Dl. Râul Alexandru PETRESCU


II. Indicatori operaționali - pondere 20% din totalul indicatorilor zl ? lBSir și monitorizarea graduîjâiF'â^o^

1. Calitatea serviciilor                                              „ e,

1.1. Menținerea și dezvoltarea sistemului de management integrat1! mediu, sănătate și securitate operațională, satisfacere a cerințelor populației din punct de vedere al calității serviciilor prestate de regie.


2. Acoperire servicii

 • 2.1. Promovarea și coordonarea procesului de extindere a ariei de operare a regiei până la sfârșitul mandatului.

 • 2.2. Promovarea și coordonarea procesului de diversificare a serviciilor regiei până la finalul mandatului.

3. Satisfacția clientilor

9                       5

 • 3.1. Promovarea și coordonarea metodologiei de măsurare a nivelului de satisfacție al clienților cu privire la serviciile.

 • 3.2. Creșterea gradului de satisfacție al clienților, anual.

4. Dezvoltarea capacității angajaților și a satisfacției acestora

 • 4.1. Creșterea productivității muncii, în fiecare an calendaristic de mandat.

 • 4.2. Promovarea și coordonarea procesului de elaborare a unui sistem de management al performanței tuturor categoriilor de angajați ai societății până la final de mandat.

 • 4.3. Promovarea și coordonarea procesului de elaborare a unui sistem de evaluare a competențelor profesionale pentru toate categoriile de angajați ai regiei.

III.

Indicatori de guvernanță corporativă- pondere 55% din totalul indicatorilor

1. Strategia regiei autonome

 • 1.1. Promovarea și monitorizarea procesului de elaborare și implementare a unei strategii și unui plan de comunicare la nivelul regiei până la sfârșitul semestrului I de mandat.

2.Stabilirea, revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță ai regiei

 • 2.1. Elaborarea politicilor de stabilire, realizare și revizuire a indicatorilor de performanță și implementarea acestora până la sfârșitul semestrului I de mandat.

 • 3. Transparență și comunicare

  • 3.1. Elaborarea politicilor de transparență și comunicare, monitorizare^ și

implementarea acestora.

f','-

 • 4. Remunerația directorilor

  • 4.1. Elaborarea politicilor de remunerație a directorului, stabilirea si revizuirea*

periodică a acestora, până la sfârșitul semestrului I de mandat.

MANDANT


MANDA TAR/ADMINISTRA TOR


Consiliul Local al municipiului Ploiești

Primar

Adrian Florin DOBRE


Dl/Dna....................................


Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești

Director general                               Serviciul Economic,

Râul Alexandru PETRESCU              Carmen ZAHARIA

IA Hf-Â . Wl. Ml/331?)

ACT ADIȚIONAL nr...../.................. /I

fe y A\ la CONTRACTUL DE MANDAT nr..........,/........... f C /'

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Autoritatea Publică Tutelară - Consiliul Local al municipiului Ploiești, cu sediul în municipiul Ploiești, Piața Eroilor nr. 1 A, Jud. Prahova, telefon: 0244 516   699, fax: 0244   513   829, cod fiscal: 2844855 cont:

RO64TREZ24A51010320300IX, deschis la Trezoreria Municipiului Ploiești, reprezentat prin primar dl. Adrian- Florin DOBRE, în calitate de MANDANT

Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, cu sediul în municipiul Ploiești, Str. Piața Victoriei nr. 17, Județul Prahova, reprezentată prin director general dl. Râul Alexandru PETRESCU,

si

5

Domnul/Doamna ............................., cetățean român, domiciliat în

.........., str........., nr...., bl sc....,ap....Județul..............., având actul de identitate CI seria ......,  nr..........., eliberat de ..............., la data de

..........., CNP....................., membru în Consiliul de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, numit prin Hotărârea Consiliului Local Ploiești nr. ..............................., în calitate de

MA NDA TAR/ADMINISTRA TOR,

A.

In baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr......./.......2019

și în conformitate cu prevederile art.6 „Obiective și criterii de performanță”, și cele ale art.15. „Modificarea contractului de mandat” din Contractul de mandat nr............................ s-a încheiat prezentul act adițional, ca urmare a

acordului de voință intervenit între părțile semnatare, cu următoarele clauze contractuale:


/'* f & Art. 1. Se înlocuiește Anexa nr. 1 la contractul de mandat, conținând

* -*■ ’ ’ ' * \\*

actualizat al indicatorilor de performantă financiari si nefinanciari, aprobați prin HCL nr...../........2019.                                   V


Art. 2. Restul clauzelor din Contractul de mandat nr...................., rămân

nemodificate, generatoare de drepturi și obligații pe toată durata acestuia.

Prezentul s-a încheiat azi ........................................, în 3 (trei) exemplare

originale, din care un exemplar pentru mandatar, un exemplar pentru Consiliul Local al municipiului Ploiești și un exemplar pentru Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești.

5

MANDANT


MANDATAR/ADMINISTRATOR


Consiliul Local al municipiului Ploiești

Primar

DLAdrian- Florin DOBRE


Dl. IDna......................


Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești

Director general                            Serviciul Economic,

Dl. Râul Alexandru PETRESCU


Contabil sef Carmen Zaharia

OBIECTIVE ȘI INDIC/ II DE PERFORMANȚĂ ALE ADMINISTRATORULUI PRO v-^ORIU AL REGIEI AUTONOME DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI - pentru sem.n 2019


I. Indicatori financiari- pondere 25% din totalul indicatorilor

Anexa nr.l la ctr. de mandat

Nr. crt

Obiective

Indicatori de performanță financiari

Formula de calcul

UM

Țintă/Niv el indicatori pentru anul:

Pondere

2019

sem.II

1

2

3

4

5

6

7

Creșterea capacității de autofinanțare urmărind echilibrul între veniturile proprii și cheltuielile materiale pentru activitatea de bază

obiectiv general

Diminuarea pierderilor

obiectiv general

Realizarea planului de investiții

obiectiv general

Asigurarea cu cash-flow a activității desfășurate

obiectiv general

1

Creșterea productivității muncii

Productivitatea muncii (cumulat de la începutul anului)

Venituri din exploatare

mii lei/angajat

52.33

0,20

Nr. mediu de salariati

2

Reducerea cheltuielilor la

1.000 lei venituri

Cheltuiala la 1.000 lei venituri

(cumulat de la încenutul anului)

Cheltuieli totale     xlOOO

Venituri totale

%O

928.85

0,20

3

Diminuarea perioadei de recuperare a creanțelor

Perioada de recuperare a creanțelor

Creanțe curente x 365 Cifra de afaceri

zile

<90

0,15

4

Diminuarea perioadei de rambursare a datoriilor

Perioada de rambursare a datoriilor

Datorii curente x .365

Cifra de afaceri

zile

<90

0,15

5

Utilizarea adecvată a resurselor umane având la bază otimizarea costurilor salariale și respectarea prevederilor contractului colectiv de muncă

încadrarea în costurile salariale planificate

Cheltuieli cu nersonalul realizat

mii lei

<100%

0,20

Cheltuieli cu personalul planificat

6

Calitatea serviciului, reflectat în gradul de satisfacere a cerințelor populației

Gradul de satisfacere a cerințelor populației

Număr de sesizări soluționate

%

100%

0,10

Număr total de sesizăriMANDANT

Consiliul Local al Municipiului Ploiești Primar

Adrian Florin DOBRE


MANDA TAR/ADMINISTRA TOR PROVIZORIU Dna./dL


Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești Director general

DL Râul Alexandru PETRESCUContabil șef

Carmen ZahariaII. Indicatori operaționali - pondere 20% din totalul indicatorilor*/

z rs

1. Calitatea serviciilor                                              \ 7

 • 1.1. Menținerea și dezvoltarea sistemului de management integrata mediu, sănătate și securitate operațională, satisfacere a cerințelor populației din punct de vedere al calității serviciilor prestate de regie.

  și monitorizarea graduluAde'


2. Acoperire servicii

 • 2.1. Promovarea și coordonarea procesului de extindere a ariei de operare a regiei până la sfârșitul mandatului.

 • 2.2. Promovarea și coordonarea procesului de diversificare a serviciilor regiei până la finalul mandatului.

3. Satisfacția clientilor

9                       9

 • 3.1. Promovarea și coordonarea metodologiei de măsurare a nivelului de satisfacție al clienților cu privire la serviciile.

 • 3.2. Creșterea gradului de satisfacție al clienților, anual.

4. Dezvoltarea capacității angajaților și a satisfacției acestora

 • 4.1. Creșterea productivității muncii, în fiecare an calendaristic de mandat.

 • 4.2. Promovarea și coordonarea procesului de elaborare a unui sistem de management al performanței tuturor categoriilor de angajați ai societății până la final de mandat.

 • 4.3. Promovarea și coordonarea procesului de elaborare a unui sistem de evaluare a competențelor profesionale pentru toate categoriile de angajați ai regiei.

III.

Indicatori de guvernanță corporativă- pondere 55% din totalul indicatorilor

1. Strategia regiei autonome

 • 1.1. Promovarea și monitorizarea procesului de elaborare și implementare a unei strategii și unui plan de comunicare la nivelul regiei până la sfârșitul semestrului I de mandat.

2.Stabilirea, revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță ai regiei

 • 2.1. Elaborarea politicilor de stabilire, realizare și revizuire a indicatorilor de performanță și implementarea acestora până la sfârșitul semestrului I de mandat.

 • 3. Transparență și comunicare

  • 3.1. Elaborarea politicilor de transparentă si comunicare, monitbfizarea^si

-*                                     r ,     ,                                                           .’-.xV

implementarea acestora.

! " C' i !               ’• * • / 1'"''

4. Remunerația directorilor                                   ■            , ;

 • 4.1. Elaborarea politicilor de remunerație a directorului, stabilirea si revizuirea / periodică a acestora, până la sfârșitul semestrului I de mandat.

  MANDANT


  MANDA TAR/ADMINISTRA TOR


Consiliul Local al municipiului Ploiești

Primar

Adrian Florin DOBRE


Dl/Dna....................................


Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești

Director general                               Serviciul Economic,

Râul Alexandru PETRESCU              Carmen ZAHARIA