Hotărârea nr. 410/2019

Hotãrârea nr. 410 privind reglementarea unor activități desfășurate de către SOCIETATEA COMERCIALĂ SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ PLOIEȘTI S.R.L. cu privire la ridicarea vehiculelor parcate neregulamentar


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 410

privind reglementarea unor activități desfășurate de către SOCIETATEA COMERCIALĂ SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ PLOIEȘTI S.R.L. cu privire la ridicarea vehiculelor parcate neregulamentar

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 421/30.08.2019 al domnului Viceprimar al Municipiului Ploiești, Cristian Mihai Ganea și Raportul de specialitate nr. 17967/29.08.2019 al Societății Comerciale Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., prin care se propune aprobarea activității de ridicare a vehiculelor care ocupă neregulamentar domeniul public și privat al Municipiului Ploiești;

Luând în considerare raportul de specialitate nr. 270/03.09.2019 al Direcției Economice;

Ținând cont de avizul Comisiei de specialitate numărul 2 - pentru valorificarea patrimoniului, servicii către populație, comerț, turism, agricultură și promovarea operațiunilor comerciale din data de 04.09.2019;

In conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 219/2010, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 306/2010, prin care s-a aprobat înființarea Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 31/1990 actualizată, privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

In conformitate cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2002, privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare, cu Hotărârea de Guvern nr. 965/2016 pentru modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006.

Conform art. 7 lit. h) și lit. k) din Legea nr. 155/2010 - a Poliției Locale (r);

Față de dispozițiile Ordonanței de Guvern nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;

Potrivit prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 156/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2001 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrațiv-teritoriale;

A

In baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

A

In conformitate cu Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată;

A

In conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată prin Legea nr. 3/2003, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 7/2009 — privind unele măsuri de administrare a domeniului public al municipiului Ploiești, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 96/2009;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 259/2018 pentru aprobarea tarifelor și prețurilor practicate de Societatea Comercială Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. cu influența manoperei orare/unitare.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 263/2013, privind aprobarea Regulamentului pentru înființarea, organizarea și exploatarea parcărilor publice cu plată aflate pe domeniul public și privat al municipiului Ploiești, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 120/2018;

In temeiul dispozițiilor art. 74 și art. 129 din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă Regulamentul privind activitatea de ridicare a vehiculelor, care ocupă ilegal drumurile publice sau terenuri aparținând domeniului public sau privat al municipiului Ploiești, conform Anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Stabilește ca punctul de lucru al Societății Comerciale Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L din strada Ghighiului nr. 9, județul Prahova, situat în spatele Hipodromului Ploiești, să aibă destinația de parc auto special amenajat pentru depozitarea vehiculelor ridicate de pe drumurile publice sau terenuri aparținând domeniului public sau privat al municipiului Ploiești.

Art. 3 Sumele încasate cu titlul de tarife, prin aplicarea regulamentului prevăzut la art. 1, constituie venituri proprii ale societății Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești

S.R.L.

Art. 4 Prevederile Regulamentului privind procedura de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor staționate și parcate neregulamentar pe domeniul public sau privat al Municipiului Ploiești intră în vigoare în 5 zile de la data adoptării, prin hotărâre, a Consiliului Local Ploiești.

3

Art. 5 Societatea Comercială Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., alături de Poliția Locală Ploiești și de Inspectoratul de Poliție al Județului Prahova, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, în urma încheierii unor protocoale de colaborare.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2019.ANEXĂ HeC +R ■ h 101 1*1°)


REGULAMENT

privind pocedura de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor staționate și parcate neregulamentar pe domeniul public sau privat al municipiului Ploiești la cererea organelor de poliție locală, municipală sau județeană.

Capitolul 1. Dispoziții generale

Art.l. Prezentul regulament are ca obiect reglementarea, organizarea, exploatarea, finanțarea, monitorizarea și controlul funcționării serviciului public de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor staționate neregulamentar pe domeniul public sau privat al municipiului Ploiești.

Art.2. Regulamentul privind procedura de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor staționate și parcate neregulamentar, pe domeniul public sau privat al municipiului Ploiești, este emis în conformitate cu:

 • - Regulamentul de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului rrr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului numărul 1.391/2006, cu modificările si completările ulterioare;

 • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice republicată, cu modificările si completările ulterioare;

 • - Legea nr. 155/2010 a Poliției Locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța Guvernului nr.71/2002, privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

 • - Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010, privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale.

Zâf I: .

Art.3. Serviciul public de ridicare a vehiculelor staționate n©regulamentar pe yviihlir* con rvrMTraf a1 miimniKÎnliii                 «n     «a/*+•?••      ‘ .


domeniul public sau privat al municipiului Ploiești, are ca obiect:'

 • a. descongestionarea drumurilor publice;                   \ >; <\

 • b. facilitarea accesului la obiectivele de interes public;

 • c. optimizarea transportului în comun și protejarea pietonilor pe trotuare;

 • d. respectarea dreptului la liberă circulație a persoanelor;

 • e. fluentizarea traficului rutier;

 • f. asigurarea fluenței circulației în condiții de siguranță rutieră;

 • g. eliberarea căilor de acces care deservesc proprietățile alăturate drumurilor publice;

 • h. îmbunătățirea condițiilor de deplasare pentru vehicule;

 • i. creșterea gradului de siguranță în trafic, pe drumurile publice.

Capitolul 2. Condiții pentru ridicarea, transportul și depozitarea vehiculelor staționate neregulamentar

Art.4.(l) Ridicarea vehiculului reprezintă o măsura tehnico-administrativă pe care polițistul din cadrul Poliției Locale cu atribuții in domeniul circulației sau polițistul național din cadrul Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Poliției Județene Prahova o poate dispune în situațiile când vehiculul staționează neregulamentar pe partea carosabilă sau pe domeniul public sau privat al municipiului Ploiești.

 • (2) Dispoziția de Ridicare (Formular tipizat nr.l; Formular tipizat nr.2) emisă de către agenții de poliție din cadrul Poliției Locale Ploiești sau de către agenții de poliție din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Prahova cu atribuții în domeniu, în conformitate cu Art. 203' din Regulamentul de aplicare, va purta denumirea instituției din care face parte agentul de poliție cu competențe in domeniul rutier și se va încheia în 3 exemplare, cu următoarea destinație: primul exemplar pentru emitent, al doilea exemplar pentru operatorul desemnat de către administrația publică locală, iar al treilea exemplar pentru persoana care solicită restituirea vehiculului.

 • (3) In urma dispoziției de ridicare, angajatul Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești SRL, va întocmi Fișa Vehiculului Staționat /Parcat Neregulamentar (Formular tipizat nr.3) în trei exemplare, fișă ce trebuie să cuprindă cel puțin următoarele informații:

 • a) data, ora și locul ridicării vehiculului;

 • b) gradul profesional, numele și prenumele polițistului rutier care dispune măsura tehnico-administrativă, precum și unitatea din care acesta face parte;

 • c) numele, prenumele și semnătura angajatului Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești SRL, împuternicit al primarului, precum și numărul de legitimație a acestuia;

 • d) indicarea expresă a temeiului juridic referitor la norma încălcată;

 • e) suma care trebuie achitată pentru eliberarea vehiculului, locul unde pbate fi achitată această sumă (adresa, număr de telefon), precum și adresa de unde poate fi recuperat vehiculul;

 • f) mențiuni privind înregistrarea foto sau video a staționării vehiculului;

 • g) mențiuni privind avarii vizibile pe vehicul;

 • h) date privind numărul de înmatriculare/înregistrare și marca vehiculului precum și datele de identificare ale conducătorului vehiculului (numai dacă acesta se legitimează);

Art.5. Măsura ridicării vehicului menționată la art. 4 se aplică conform prezentei proceduri.

Art6. Agenții Poliției Locale Ploiești, cu atribuții în domeniul circulației rutiere, cât și agenții de poliție din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Prahova pot dispune aplicarea măsurii tehnico-administrativă de ridicare a vehiculelor, în condițiile art. 203l, alin.3, din Regulamentul de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006 actualizat, potrivit competențelor legale.

Capitolul 3. Reguli generale privind activitatea de ridicare, transport și depozitare

Art.7. Activitatea de ridicare a vehiculelor staționate neregulamentar presupune următoarele:

 • a) emiterea dispoziției de ridicare, în 3 exemplare.

 • b) operațiunea de ridicare, transport și depozitare, realizată de către Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L, cu vehicule special destinate acestui tip de activitate, care corespund din punct de vedere tehnic circulației pe drumurile publice;

 • c) ridicarea vehiculelor se va face în condiții de siguranță, astfel încât să nu se producă nici un fel de eveniment rutier;

 • d) vehiculele destinate ridicării și transportului vehiculelor staționate neregulamentar trebuie să asigure transportarea în condiții de siguranță pe drumurile publice a vehiculului ridicat;

  e) transportul la locul de depozitare se realizează în condi|i&caM$^jlud deplasarea pe propriile roți a vehiculului ridicat;                             J

  vii /zi Li


deplasarea pe propriile roți a vehiculului ridicat;

 • f) modalitatea de ridicare și de transport a vehiculelor staționate ner^ufan'ientar^ trebuie să nu producă deteriorări tehnice, zgârieturi sau afecta Rca^ub^îtc* formă a caroseriei acestuia;

 • g) fotografierea sau înregistrarea pe suport magnetic a vehiculelor sau a remorcilor ce urmează a fi ridicate pentru evitarea eventualelor litigii cu proprietarii acestora;

 • h) depozitarea într-un spațiu amenajat corespunzător de către Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L, la punctul de lucru din str. Ghighiului, nr.9 și asigurarea integrității vehiculelor;

 • i) restituirea vehiculelor, după achitarea tuturor tarifelor aprobate prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Ploiești și după întocmirea procesului verbal de constatare a contravenției în baza Anexei nr. 4 ;

 • j) eliberarea bunului ridicat și depozitat se va face numai proprietarului, deținătorului legal, după caz, în baza documentelor care atestă proprietatea ori deținerea legală a acestuia sau împutemicitilor acestora, prin procedură în formă autentificată.

Art.8. Ridicarea vehiculelor se realizează, permanent, de către Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L și reprezintă măsura tehnico-administrativă pe care polițistul rutier o poate dispune când vehiculul staționează neregulamentar, atât în cazurile prevăzute la art. 143 din Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, respectiv:

 • a) în toate cazurile în care este interzisă oprirea voluntară, respectiv:

 • - în zona de acțiune a indicatorului „Oprirea interzisă”;

 • - pe trecerile la nivel cu calea ferată curentă și la o distanță mai mică de 50 m înainte și după acestea;

 • - pe poduri, pe și sub pasaje denivelate, precum și pe viaducte;

 • - în curbe și în alte locuri cu vizibilitate redusă sub 50 metri;

 • - pe trecerile pentru pietoni ori la mai puțin de 25 metri înainte și după acestea;

 • - în intersecții, inclusiv cele cu circulație în sens giratoriu, precum și în zona de preselecție unde sunt aplicate marcaje continue, iar în lipsa acestora, la o distanță mai mică de 25 metri de colțul intersecției;

 • - în stațiile mijloacelor de transport public de persoane, precum și la mai puțin de 25 metri înainte și după acestea;

 • - în dreptul altui vehicul oprit pe partea carosabilă, dacă prin aceasta se stânjenește circulația a două vehicule venind din sensuri opuse, precum și în dreptul marcajului continuu, în cazul în care conducătorii celorlalte vehicule

care circulă în același sens ar fi obligați, din această cauză, să treacă peste acest

E_k! tâi-1          IR I

marcaj;

 • - în locul în care se împiedică vizibilitatea asupra unui luminos;

 • - pe sectoarele de drum unde sunt instalate indicatoarele cu semnificația „Drum îngustat”, „Prioritate pentru circulația din sens invers” sau „Prioritate față de circulația din sens invers”;

 • - pe pistele obligatorii pentru pietoni și/sau bicicliști ori pe benzile rezervate unor anumite categorii de vehicule, semnalizate ca atare;

 • - pe platforma căii ferate industriale sau de tramvai ori la mai puțin de 50 metri de acestea, dacă circulația vehiculelor pe șine ar putea fi stânjenită sau împiedicată;

 • - pe partea carosabilă a autostrăzilor, a drumurilor expres și a celor naționale europene (E);

 • - pe trotuar, dacă nu se asigură spațiu de cel puțin 1 metru pentru circulația pietonilor;

 • - pe pistele pentru biciclete;

 • - în locurile unde este interzisă depășirea.

 • b) în zona de acțiune a indicatorului cu semnificația „Staționarea interzisă” și a marcajului cu semnificația de interzicere a staționării;

 • c) pe drumurile publice cu o lățime mai mică de 6 metri;

 • d) în dreptul căilor de acces care deservesc proprietățile alăturate drumurilor publice;

 • e) în pante și în rampe;

 • f) în locul unde este instalat indicatorul cu semnificația „Staționare alternantă”, în altă zi sau perioadă decât cea permisă, sau indicatorul cu semnificația „Zona de staționare cu durată limitată” peste durata stabilită;

 • g) staționarea, parcarea ilegală in parcările cu plată sau blocarea accesului in parcări;

 • h) în maxim trei ore de la întocmirea notei de constatare care stabilește blocarea autovehiculului de către echipajul de blocări al Societății Comerciale Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.;

 • i) staționarea, parcarea pe locurile de parcare destinate persoanelor cu dizabilități fara a respecta prevederile legale in vigoare;

 • j) staționarea, parcarea în dreptul căilor de acces către instituții, proprietăți gospodărești, hidranți.

Art.9. Ridicarea vehiculului nu se dispune sau, dacă a fost dispusă, nu se pune în executare sau încetează, în cazul în care în vehicul este vizibilă prezența unor persoane.


Art.10. Conducătorul vehiculului este direct răspunzător prezența unor persoane în vehicul nu este vizibilă cu ocazia dispi executare a măsurii tehnico-administrative.

Art.ll. Nu se dispune ridicarea vehiculelor aparținând desfășoară acțiuni de intervenție sau se află în misiuni care au carac urgență, vehiculele inscripționate aparținând poliției naționale si poliției locale, pompierilor, jandarmeriei, poliției de frontiera, Agenției Naționale de Administrare Fiscală, serviciului de ambulanță sau medicină legală, protecției civile, Ministerului Apărării Naționale, unităților speciale ale Serviciului Roman de Informații și ale Serviciului de Protecție și Pază, Administrației Naționale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiției, precum și vehiculele de serviciu din cadrul Ministerului Public și Ministerului Justiției.

Art.12. S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L va întocmi un registru de evidență centralizată, care va cuprinde cel puțin:

 • - numărul de înmatriculare, marca și tipul vehiculului;

 • - amplasamentul;

 • - data și ora la care s-a dispus ridicarea vehiculului;

 • - numele reprezentantului poliției care a dispus ridicarea vehiculului;

 • - echipa care a realizat ridicarea și transportul vehiculului;

 • - mențiuni referitoare la starea de fapt a vehiculului observat din exterior;

 • - numărul chitanței sau a bonului fiscal de achitare a taxei de restituire a vehiculului;

 • - observații

Art.l3.(l) Societatea Comercială Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L, care execută activitatea de ridicare-transport și depozitare, răspunde de eventualele deteriorări ale vehiculului, apărute ca urmare a ridicării sau transportului necorespunzător.

(2) Contestațiile cu privire la măsură ridicării vehiculelor pot fi formulate numai împotriva autoritatii emitente a dispoziției de ridicare;

Art.14. (1). Transportul la locul de depozitare nu se mai execută dacă, până la inițierea acestuia, proprietarul sau utilizatorul vehiculului ridicat se prezintă la locul ridicării și este de acord cu suportarea cheltuielilor operațiunilor efectuate. în acest caz se suportă doar contravaloarea operațiunii de ridicare.

(2). Plata operațiunilor de ridicare/coborâre se achită, efectiv, la fața locului, către angajații operatorului, anterior coborârii vehiculului de pe platformă,

menționându-se în procesul verbal de eliberare a vehiculelor (Formular fipBaf] \ , nr.4).                                                                      I

(3). In cazul în care, proprietarul sau utilizatorul vehiculului- ridicat, nu /£ este de acord cu plata operațiunilor menționate la alin. (1), vehiculul urmează să fie ; ' transportat și depozitat la locul special amenajat de către operator, caz în care proprietarul sau utilizatorul va suporta în integralitate cheltuielile stabilite.

Art.15. In situația în care vehiculul nu este revendicat de proprietar sau de deținătorul legal, după expirarea unui termen de 45 de zile de la data depozitării, se demarează procedura instituită de Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale.

Art.16. Depozitarea se face numai în spații corespunzătoare și trebuie sa aibă o serie de dotări minime precum: nivelarea terenului; împrejmuirea întregului perimetru; aștemerea de piatră spartă (în cazul în care se consideră necesar se poate asfalta sau betona întreaga suprafață sau părți din aceasta); asigurarea iluminării pe timpul nopții și a pazei permanente; asigurarea unui spațiu administrativ pentru relația cu publicul și pentru încasarea tarifelor prestațiilor; montarea unui post telefonic și asigurarea mijloacelor de comunicare (stații emisie-recepție, telefoane mobile). Serviciul are program permanent.

Capitolul 4. Tarife pentru ridicarea, transportul și depozitarea vehiculelor

Art.17. Tarifele pentru efectuarea serviciului de ridicare, transport, și depozitare a vehiculelor staționate neregulamentar pe domeniul public sau privat vor fi aprobate prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

Art.18. Programul de restituire a vehiculelor depozitate în spațiile special amenajate se asigură prin serviciu continuu, pe durata a 24 de ore.

Art.l9(l). Vehiculul ridicat se restituie după ce se face dovada achitării tarifului aferent operațiunilor efectuate, în baza documentelor care atestă proprietatea ori deținerea legală a acestuia ( după intocmirea procesului verbal de constatare a contravenției de către polițistul cu atribuții in domeniul circulației pe drumurile publice).

-de-'dre*'


(2). Tariful de depozitare se calculează pe intervale începând cu momentul depozitării, nefracționat și va avea următoar^^lpri^O

 • a) 450 Ici (T.V.A. inclus) - tarif pentru vehiculele ridicate, depozMațâ șieliberate-

la sediul amenajat in acest sens al Societății Comerciale Servicii cșfGo/spodăti^ Urbană Ploiești S.R.L.;            .                                .

 • b) 220 lei (T.V.A. inclus) - tarif pentru vehiculele în curs de ridicare;- îh W£ul în care deținătorul se prezintă și solicită eliberarea vehicului în timpul operațiunii de ridicare;

 • c) după 24 de ore de la data ridicării vehiculului se va percepe un tarif de depozitare de 91 lei/zi (T.V.A. inclus).

Sumele încasate constituie venit la bugetul Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Art. 20. In cazul în care a fost dispusă măsura tehnico-administrativă unui vehicul aparținând instituțiilor prevăzute la art. 12, neinscripționat și care se află în misiune, restituirea se face cu titlu gratuit pe baza documentelor ce atestă această calitate.

Capitolul 5. Dispoziții finale

Art.21. Comunicarea între echipele de lucru și dispeceratul central trebuie să fie operativă, prin stații radio emisie-recepție, telefonie mobilă, etc.

Art.22. Contravaloarea tarifului de ridicare, transport și depozitare, sunt fundamentate de Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L și aprobate de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

Art.23. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L are obligația să sesizeze operativ Poliția Locală și organele Inspectoratul Poliției Județene Prahova despre lipsa sau deteriorarea indicatoarelor de circulație care reglementează oprirea sau staționarea pe domeniul public, precum și a panourilor adiționale. Activitățile de ridicare vor continua în zonele respective în condițiile art. 203, indice 1, alin (1) din Hotărârea Guvernului 1.391/2006.

Art.24. Responsabilitatea pentru eventualele pagube pricinuite unor terțe persoane de către operator, ca urmare a eventualelor încălcări ale dispozițiilor legale în vigoare ori a dispozițiilor prezentului Regulament, revin în totalitate operatorului, atrăgând răspunderea contravențională, civilă sau penală după caz, potrivit legii. Primăria Municipiului Ploiești și Consiliul Local al Municipiului Ploiești fiind exonerate de orice răspundere în acest sens.

Art.25. Prevederile prezentului Regulament se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenții lori'cu modificările și completările ulterioare, cu dispozițiile Regulamcntuluf de. aplicare â Ordonanței de Urgentă a Guvernului nr. 195/2002, aprobat prin'^Hotărarpâ Guvernului nr. 1.391/2006, republicată privind circulația pe drumuri publice, precum și cu alte reglementări în vigoare cu privire la administrarea domeniului public și circulația pe drumurile publice.

Art.26. Orice modificare a legislației modifica de drept prevederile prezentului Regulament.

Art.27. Prezentul Regulament poate fi modificat prin hotărâre a Consiliului Local Ploiești.

Art.28. Prevederile Regulamentului privind pocedura de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor staționate și parcate neregulamentar pe domeniul public sau privat al Municipiului Ploiești intră în vigoare în 5 zile de la data adoptării prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

Director General.

Alin Mihael Dănile

Director

Cristmel

Director Economic, Adela Iacob

Birou Juridic Conten

Dolniceanu Beatrte

Birou BIocări-Ridicări, Desființări,

Staicu Comeliu ! // !/

Inspectoratul Județean de Poliție Prahova Poliția Municipiului Ploiești


BIROUL RUTIER

Formular tipizat nr.l

DISPOZIȚIE DE RIDICARE NR.      /

ț                                                                                                                 - __________________ ______________________________________________

Agent constatator__     ____ __ ___ _____

din cadrul Poliției Municipiului Ploiești, Biroul Rutier.

Am constatat astăzi, ziua___ luna _ anul ___, ora        în Ploiești,

strada __       ____ în         __________ __________,staționarea/par

carea neregulamentară a vehiculului marca____    ____ cu numărul de

înmatriculare         ____ _____în temeiul prevederilor art.64 din OUG 195/2002 rep.

dispun RIDICAREA vehiculului în cauză, transportarea și depozitarea acestuia în locul special situat în          ____ __ ____

Proprietarul/utilizatorul acestui vehicul a incălcat prevederile art. __lit._____din____ _________ drept pentru care se va intocmi Fișa vehiculului si Procesul verbal de constatare a contravenției.

5                                                                                                                                            5

Prezenta dispoziție de ridicare a fost întocmită în 3 (trei) exemplare.

Agent constatator Birou Rutier Gradul, numele si prenumele

Semnătura

Politia Locală Ploiești

9

Serviciul Circulație pe Drumurile Publice

Formulat tlpiziat nr.2

DISPOZIȚIE DE RIDICARE NR.______/________

Agent constatator, Polițist local_____

din cadrul Politiei Locale Ploiești.

i

Am constatat astăzi, ziua_______luna________anul_________, ora___în Ploiești,

strada                               în                       

staționarea/parcarea neregulamentară a vehiculului marca _____________cu numărul de

înmatriculare____în temeiul Legii nr. 155/2010 art.7, alin.l, lit.h și a

H.C.L.Ploiești nr.                 dispun RIDICAREA vehiculului în cauză,

transportarea și depozitarea acestuia în locul special situat

A m_____________________________________

Proprietarul/utilizatorul acestui vehicul a incălcat prevederile art.         lit._____din        _____________ drept pentru care se va întocmi Fișa

vehiculului si Procesul verbal de constatare a contravenției.

9                                                                                                                                            9

Prezenta dispoziție de ridicare a fost întocmită în 3 (trei) exemplare.

Agent constatator

Formular tipizat nr. 3

FIȘA VEHICULULUI STAȚIONAT/PARCAT


NEREGULAMENTAR


încheiată astăzi,                                                                             t

Ziua_____luna___________anul ________ora______minutul_______strada

Subsemnatul____având funcția de

în cadrul operatorului economic căruia i s-a concesionat această activitate

în calitate de reprezentant, la examinarea exterioară a vehiculului, cu numărul de înmatriculare—____________ marca__modelul

culoarea ________ , ca urmare a întocmirii Dispoziției de Ridicare

nr.                ___

în vederea efectuării operațiunilor de ridicare, transport și depozitarea, constat următoarele:

-vehiculul prezintă avarii vizibile (da/nu)

Observații:examinarea exterioară s-a efectuat prin filmarea și fotografierea în format digital, din 4 unghiuri diferite(față, spate și lateralele vehiculului), constatându-se următoarele:

Vehiculul ridicat va fi transportat în spațiul amenajat în incinta punctului de lucru al operatorului economic căruia i s-a concesionat această activitate__

cu autospeciala cu numărul de înmatriculare                      ___ ___ , condusă de

dl.____depozitat și sigilat.

Cele menționate în prezenta Fișa sunt atestate de către martorul asistent domiciliat în__________ ___________strada__________nr.___________________

bloc___________scara__apartament_____legitimat cu BI/CI seria__nr.__

Prezentul proces verbal va fi încheiat în 3 (trei)exemplare.

Formulat tipizat nr. 4

PROCES VERBAL DE ELIBERARE

a vehiculelor ridicate în


urma staționarii, parcării neregulamentare

Nr.              /


încheiat cu ocazia eliberării vehiculului, marca________ ________ număr de

înmatriculare __________culoare_______    ________ __către

dl/dna__           __ ___ domiciliat(ă)în ___

strada_____________ ________________nr____care s-a identificat cu BI/CI seria__

nr___________________eliberat de__________________și a prezentat cartea de

identitate a vehicului și/sau certificatul de înmatriculare auto seria_______nr_________

Primitorul declară pe propria răspundere că la data și ora ridicării vehiculului acesta a fost condus de către dl/dna______domiciliat(ă)

în _______ CNP ______

posesor al permisului de conducere nr ___ __categoria              __

Se constată achitarea taxelor conform bonului fiscal nr

Nu/Da există observații referitoare la modificarea stării vehiculului de la data ridicării până la data eliberării, astfel constat că:

ATENȚIE:DecIararea necorespunzătoare a datelor privind identitatea conducătorului auto se pedepsește conform Codului Penal.

Menționăm ca taxele aferente conform H.C.L.Ploiești_____________,respectiv cheltuielile

legate de eliberare, au fost achitate conform chitanței nr.________

Am primit


Am predat