Hotărârea nr. 409/2019

Hotãrârea nr. 409 privind executarea lucrărilor de marcare şi semnalizare a locurilor de parcare pentru persoanele cu handicap în parcările condominiale


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 409 privind executarea lucrărilor de marcare și semnalizare a locurilor de parcare pentru persoanele cu handicap în parcările condominiale

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 495/10.10.2019 al viceprimarului municipiului Ploiești - dl. Cristian Mihai Ganea și Raportul de specialitate nr. 20955/08.10.2019 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., prin care se propune executarea lucrărilor de marcare și semnalizare a locurilor de parcare pentru persoanele cu handicap în parcările condominiale;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 11289/29.10.2019 al Direcției Tehnic-Investiții și Raportul de specialitate nr. 343/30.10.2019 al Direcției Economice

Luând act de Avizul Comisiei de Specialitate nr. 1 de buget finanțe, control, administrarea Domeniului Public și Privat, studii, strategii și prognoze din data de 29.10.2019;

Ținând cont de adresa Comisiei Municipale pentru Transport și Siguranța Circulației, înregistrată la Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L cu nr. 26758/27.11.2018, prin care se aprobă, în unanimitate, executarea lucrărilor de marcare și semnalizare a locurilor de parcare pentru persoanele cu handicap, în parcările condominiale, de către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 219/2010 privind înființarea S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr 306/2010;

A

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza prevederilor art. 7 alin. (1), art. 33 alin. (1) și art. 65 alin. (5), art. 94 alin.(l) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d, alin. (7) lit. n și art. 196 alin.(l) lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă executarea lucrărilor de marcare și semnalizare a locurilor de parcare pentru persoanele cu handicap în parcările condominiale de către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Art. 2 Aprobă sumele necesare executării lucrărilor de marcare și semnalizare a locurilor de parcare pentru persoanele cu handicap, în parcările condominiale, de către

S. C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L, în cuantum de 438,88 lei (inclusiv

T. V.A)/loc persoană cu handicap, conform Anexei 1 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobă recuperarea costurilor, generate de această activitate, din bugetul local al Municipiului Ploiești, în conformitate cu legislația și actele normative în vigoare.

Art. 4 S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2019.

Contrasemnează:

X (L'X        rv»\,

Formular F2

OBIECTIV: 01 AMENAJ LOC PARCARE PERS DIZABI CENTRALIZATORUL

•   ” ‘                    <.cheltuielilor pe categorii de lucrări, pt.obkctul 01AAMENAJ LOC PARCARE PERS DIZABI

Nr.cap,/

Nr. , crt.

subcap deviz pe

Cheltuieli pe categoria de lucrări

Valoarea (exclusiv TVA)

obiect

ron

0

1

2

3

1

I.

Lucrări de construcții

2

1

01

PROIECTARE

25,27

25,27

3

2

02

MARCAJ PARCARE

75,57

75,57

4

3

03

PANOU INDICATOR

267,97

267,97

TOTAL cap. I

368,81

368,81

TOTAL valoare (exclusiv TVA)

368,81

368,81

Taxa pe valoarea adaugata

70,07

TOTAL valoare (inclusiv TVA)

438,88Formular F3

OBIECTIV: 01-AMENA.I LOC PARCARE PERS DIZABI

3                      LISTA

cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01-AMENA.I LOC PARCARE PERS DIZABI


Categoria de literari: OÎ-PROIECTARE                                                                        | ron |

NT-crt.

capitolul de lucrări Simbol ~   •

Denumire resursa Observații Corecții

Liste anexe

U. M.

Cantitatea

-----F

a b c ?:

retul unitar materiale manopera utilaj transport Dtal(a+b+c+d)

Valoare

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0

■ 1

2

3

4

5

1

YB01 .         82 LEI

17,78000

0,00000

0,00

Șp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

1,00000

17,78

CHELTUIELI CU PROIECTAREA

0,00000

0,00

0.00000

0,00

'Ai ■ Li...

1,00000

17,78

TOTAL A:

0,00

17,78

0,00

0,00

17,78

Executant PARC

Obiectiv 01

Obiect Ol

Categorie Ol


AMENAJ LOC PARCARE PERS DIZABI AMENAJ LOC PARCARE PERS DIZABI AMENAJ LOC PARCARE PERS DIZABI PROIECTARE

Recapitulatie


Material

M

Manopera

m

Utilaj

U

Transport

t

TOTAL

T

Cheltuieli directe.

0.00

17.78

0.00

0.00

17.78

din care utilaje:

-Vut termice

0.00

-Vut electrice

0.00

-Vut altele

0.00

Alte cheltuieli directe

Contribuție asiguratorie

2.250%

0.40

0.40

Mo

mo

Uo

to

TO

TOTAL CHELT. DIRECTE

0.00

18.18

0.00

0.00

18.18

Cheltuieli indirecte

Io =

32.380%

X

To

5.89

Profit

Po -

5.000%

X

(To+Io)

1.20

Valoare .

v =

To+Io+Po

25.27

Organizare de șantier

OS =

0.000%

X

V

0.00

Total fara TVA

25.27

T.V.A.

TVA=

19.000%

X

(V+OS)

4.80

TOTAL GENERAL pe categorie                                                                 30.07

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Lucrarea:01 A MENAJ LOC PARCARE PERS DIZABI ObiectukOl AMENAJ LOC PARCARE PERS DIZABI Categoria de lucrariOl PROIECTARE


LISTA CUPRINZÂND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU              I ron i

Mr. Cod ;                    Consumuri (om/ore) Tariful mediu Valoarea Procentul

crt. Denumirea meseriei         cu manopera directa                 (exclusiv TVA) romani


0

1 ’

2

3

4 = 2X3

5

1      0099999'

17,78

100,00

DIFERENȚA 'PREȚ

'MANOPERA

Total m:

0,00000

17,78

100,00

Lucrarea se incadreaza in grupa:          ha

Formular F3

OBIECTIV: Ol-AMENAJ LOC PARCARE PERS DIZABI

LISTA

cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: Ol-AMENAJ LOC PARCARE PERS DIZABI

Categoria de lucrări: 02-MARCAJ PARCARE____________________________________________________________| ron |

NE

Capitolul de lucrări

U7T

Cantitatea

Prețul unitar

Valoare

crt.

Sîfnool'

Denumire resursa Observații Corecții

Liste anexe

a b c

materiale manopera utilaj transport otal(a+b+c+d)

SECȚIUNE TEHNICA

1

SECȚIUNE FINANCIARA

0

' 1

2

3

4

5

1

TSH12B1[1]

02 SUTE

MP

0,01500

0,00000

0,00

Sp.mat 0,00

Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

11,66368

0,17

SPALAT

MANUAL CU FURTUNUL

DE LA CISTERNA

0,00000

0,00

0,00000

0,00

11,66368

0,17

2

■ CMTA01D1

09 M

5,00000

0,00000

0,00

Sp.mat 0.00

Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

4,62280

23,11

TRASARE

LINII CONTUR

0,00000

0,00

0,00000

0,00

4,62280

23,11

3

YC01

82 LEI

8,42000

1,00000

8,42

, Sp.mat. ‘ 0,00

Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

0,00000

0,00

CONTRAVALOARE ȘABLOANE

0,00000

0,00

0,00000

0,00

1,00000

8,42

4

PH27A1 "

8.2. MP

2,50000

1,78250

4,46

. Sp.mat ,0;00

Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

6,91624

17,29

VOPSIREA, PARAPETELOR.DIN BETON

0,00000

0,00

$

0,00000

0,00

ASIMILAT: MARCAJ VOPSEA'"PE ASFALT (

BETON)

8,69874

21,75

TOTALA:                                      12,88

40,58

0,00

0,00

Executant PARC

MENAJ

LOC

PARCARE

PERS

DIZABI

.'O

' Obiectiv 01

AMENAJ

LOC

PARCARE

PERS

DIZABI

•>■3/

..

' Obiect 01

AMENAJ

LOC

PARCARE

PERS

DIZABI

Categorie 02

MARCAJ

PARCARE


Recapitulativ


Material

M

Manopera

m

Utilaj

U

Transport

t

TOTAL

T

Cheltuieli directe

12.88

40.58

0.00

0.00

53.46

din care utilaje:

-Vut termice

0.00

-Vut electrice

0.00

-Vut altele

0.00

Alte cheltuieli directe

Contribuție asiguratorie

2.250

0.91

0 91

Mo

mo

Uo

to

To

TOTAL CHELT. DIRECTE

12.88

41.49

0.00

0.00

54.37

Cheltuieli indirecte

Io “

32.380%

x To

17.60

Profit

Po =

5.000%

x (To+Io)

3.60

Valoare

V =

To+Io+Po

75.57

Organizare de șantier,

OS =

0.000%

x V

0.00

Total fara TVA

75.57

T.V.A.

TVA=

19.000%

x (V+OS)

14.36

TOTAL GENERAL pe categorie                                                                89.93Director Economic

ADELA IACOBîntocmitPERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formularul


Lucrareafll ObiectukOl


Q.?

I roi 1

AMENAJ LOC PARCARE PERS DIZABI AMENAJ LOC PARCARE PERS DIZABI

Categoria de Iucrari02 MARCAJ PARCARE

LISTA CUPRINZÂND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

Nr. crt.

Cod    U/M

Denumire resursa mat. Furnizorul

Consumurile cf. oferta

Prețul unitar

Val (excl. TVAȚGreutatea

(c

f. oferta)

(tone)

0

; 1 - / -

3

4

5 = 3X4

6

1

9900934 KG   ■

0,387

11,50000

4,46

0,000

VOPSEA MARCAJ ASFALT

2

9999999 LEI

8,42

0,000

DIFERENȚA ' PREȚ ' MATERIAL’

Total IVI:               12,88      0,000
PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)


Lucrarea.Ol

Obiectului

Categoria de lucrari02
AMENAJ LOC PARCARE PERS DIZABI

AMENAJ LOC PARCARE PERS DIZABI

MARCAJ PARCARE

LISTA CUPRINZÂND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

Nr. crt.

Cod

Denumirea meseriei

Consumuri (om/ore) cu manopera directa

Tariful mediu

Valoarea (exclusiv TVA)

Procentul romani

0

1

2

3

4 = 2X3

5

1

0013331

0,97247

17,78000

17,29

100,00

ZUGRAV

' VOPSITOR 31

2

0019921

1,30000

17,78000

23,11

100,00

MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ.

21

3

0090311

0,00984

17,78000

0,17

10000

PEISAGIST   . .

11

Total m:

2,28231

17,78000

40,58

100,00

Lucrarea se incadreaza in grupa:

IIAFormular F3

OBIECTIV: 01-AMENAJ LOC PARCARE PERS DIZABI

LISTA

cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01-AMENAJ LOC PARCARE PERS DIZABI

Categoria de lucrări: 03-PANOU INDICATOR

Nr7 crt.


Capitolul de lucrări Simbol -----

Denumire resursa Observații Corecții

Liste anexe


U. M. Cantitatea


Prețul unitar a ' ’ ‘ b manopera c utilaj d transport Total(a+b+c+d)


materiale


ValoareSECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0 1 2

3

4

5

1      CMTA27A      09 BUCATA

2,00000

0,00000

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

0,53340

1,07

TAIEREA CU DISC DE OTEL A ȚEVILOR SI PROFILELOR ME

0,00000

0,00

TALICE.. ȚEAVA OTEL PANA LA D 2

0.00000

0,00

'■ 1 ;■ >      -■ i*S                                  \

0,53340

1,07

2      CMTA20A1      09 M

2,20000

0,00000

0,00

' Sp.mat' 0,00 Sp.man    0,00

Sp'uti    0,00

1,60020

3,52

taierea' cu' foarfecă'de'mana a tablelor de pana la

0,00000

0,00

1MM GROSIME-TAIERE DREAPTA

0,00000

0,00

1,60020

3,52

3      CMTA16A1      09 BUCATA

4,00000

0,00000

0,00

.....- , Sp.mat J 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti 0,00

0,40894

1,64

TAIEREA TĂ'BLELOR LA FOARFECĂ GHILOTINA. . SUPRAFAȚA

0,00000

0,00

tablei pânălâ; i "mp," Grosimea tablei-pana la

3 MM

0,00000

0,00

0,40894

1,64

4     .. CMTE09A1[2] .  09 BUCATA

6,00000

0,00000

0,00

.............Sp.mat.  0,.00. - Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

1,45796

8,75

EXEC PUNCTE SUDURA. J:..HAFȚURI DE 2CM-.". LA CONF

META

0,00000

0,00

DIN TB Si-'PROFILE. . NR HAFTURI <25, "GR MAT 1-

-3/3 B

0.00000

0,00

CONFECȚIONAT -ST MONTAT- BRIDE INDICATOR

1,45796

8,75

5      RPCR44B1 [2]   09 MP

0,72000

0,00000

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti 0,00

33,95980

24,45

VOPSITOrIE, EXECUTATA PE-METAL IN 2 STRATURI

0,00000

0,00

0.00000

0,00

33,95980

24,45

6      CN33D         99 MP

0,36000

0,00000

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti 0,00

8,00100

2,88

TAPETE BA'ZA POLI-ESTER-t AP-L. SUP . HÂRTIE, INCL. MONT. B

0,00000

0,00

AGH.APL.PEREȚI GtETUITI,CU TAPET AUTOCOLANT

0,00000

0,00

AUTOCOLANȚ/LlPt-T t?E- INDICATOR

8,00100

2,88

7      RCSA01A#      09 M CUB

0,05000

0,00000

0,00

\ Sp.mat- 0.00 Sp.man 0,00

Sp.uti    0,00

108,28020

5,41

SĂPĂTURĂ-’ MAN.-PE 'PAM., IN SPATII LIMIT.-SUB IM LĂȚIME

0,00000

0,00

SI MAX.’T, 50M SDINC- "la ȘANȚURI, CANAL, GARDURI,

BĂNCI

0,00000

0,00

108,28020

5,41


£ «Formular F3

ExeculanlPMțC ■ oiiectivOi

Oft/Ol

Cate 03

.»•                                      l ron I

0

1-,

2

3

4        h ~

5:

8

RPCB19A1

oy M CUB

0,05000

0,00000

0,00

Sp.mat

0,00

Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

197,57100

9,88

BETON

SIMPLU BIOO- TURNAT'

IN COFRAJE

PTR POSTAMENTE

0,00000

0,00

FUNDAȚII CONTINUI

SAU IZOLATE

0,00000

0,00

197,57100

9,88

9

XA01

82 ; LEI

25,62000

0,00000

0,00

Sp.mat

0,00

Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

0,00000

0,00

CHELTUIELI'. FUNCȚIONARE AUTO

0,00000

0,00

1,00000

25,62

PH09XFL~'0-5: ORE ■ X . sr.2.4 LEI/ORA

1,00000

25,62

10

CB47A1[22]

LEI

17,78000

0,00000

0,00

Sp.mat

0,00

Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

1,00000

17,78

TARIF

STAȚIONARE AUTO

0,00000

0,00

0,00000

0,00

1,00000

17,78

11

9900935

M

3,00000

17,13140

51,39

.... . Sp.tnat

. 0,00

Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

0,00000

0,00

ȚEAVA

2- TOM . '■ ■ -

t ■

0,00000

0,00

0.00000

0,00

17,13140

51,39

12

9900936

M

1,20000

5,28000

6,34

Sp.mat

0,00

Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

0,00000

0,00

PLATBANDA...4QX.4/........

0,00000

0,00

0.00000

0,00

5,28000

6,34

13

9900937

MP

0,36000

38,86000

13,99

. Sp.mat.

0,00

Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

0,00000

0,00

TABLA

1X1000X2000 -

0,00000

0,00

0,00000

0,00

38,86000

13,99

14

9900.938

KG

0,05000

8,90000

0,45

Sp.mat

0,00

Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

0,00000

0,00

ELECTROZI -

0,00000

0,00

0,00000

0,00

8,90000

0,45

15

9900939-

KG

0,14000

11,34000

1,59

Sp.mat

0,00

Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

0,00000

0,00

VOPSEA

_GRT.......

0,00000

0,00

0,00000

0,00

11,34000

1,59

16

9900940

KG

3,50000

0,46000

1,61

Sp.mat

0,00

Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

0,00000

0,00

CIMENT

0,00000

0,00

0,00000

0,00

0,46000

1,61

17

.9900941

. M CUB

0,03000

61,18000

1,84

Sp.mat

0,00

Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

0,00000

0,00

NISIP

0,00000

0,00

O OOOOO _____________0,00

61,18000              1,84


OfrOl

Cate 03

Executant? ARC ' ObiectivOX

0

' 1 '

2

3

~4

k'-.’-k"  ■■■—■

''      5      .j i

18

9900942

M CUB

0,03000

57,81 O&0%, \

s^4,73

Sp.mat

0,00

Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

0,00000 ' '

PIETRIȘ

0,00000

0,00

000000

0,00

57,81000

1,73

19

9900943

BUCATA

1,00000

10,00000

10,00

Sp.mat

0,00

Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

0,00000

0,00

AUTOCOLANT ’     \

0,00000

0,00

0.00000

0,00

10,00000

10,00

20

9900944

BUCATA

4,00000

0,18000

0,72

Sp.mat

0,00

Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

0,00000

0,00

ȘURUB

M6X100 ■ :. ’

0,00000

0,00

0 00000

0,00

0,18000

0,72

21

9900945

BUCATA

4,00000

0,11000

0,44

Sp.mat

0,00

Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

0,00000

0,00

PIULIȚA. M6.      ......

0,00000

0,00

0,00000

0,00

0,11000

0,44

TOTAL A:

90,09

75,37

0,00

25,62 191,09Executant PARC

AMENAJ

LOC

PARCARE

PERS

DIZABI

Obiectiv 01

AMENAJ

LOC

PARCARE

PERS

DIZABI

Obiect 01

AMENAJ

LOC

PARCARE

PERS

DIZABI

Categorie 03

PANOU

INDICATOR

Recapitulatie

Material

M

Manopera

m

Utilaj

U

Transport

t

TOTAL

T

Cheltuieli directe

90.09

75.37

0.00

25.62

191.09

din care utilaje:

-Vut termice

0.00

-Vut electrice

0.00

-Vut altele

0.00

Alte cheltuieli directe

Contribuție asiguratorie

2.250%

1.70

1.70

Mo

mo

UO

to

To

TOTAL CHELT. DIRECTE

90.09

77.07

0.00

25.62

192.78

Cheltuieli indirecte

Io —  32.380% x To

62.42

Profit

Po =   5.000% x (To+Io)

12.76

Valoare

V = To+Io+Po

267.97

Organizare de șantier

OS =   0.000% x V

0.00

Total f ara TVA ...

267.97

T.V.A.

TVA= 19.000% x (V+OS>

50.91

TOTAL GENERAL pe categorie                                                               318.88


PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)


I.ucrarearOl

ObiectukOl

Categoria de lucrari03


AMENAJ LOC PARCARE PERS DIZABI

AMENAJ LOC PARCARE PERS DIZABI

PANOU INDICATOR


Formularul C6

V. v

X ..


| ron ]

NECod    U7M

crt. Denumire resursa mat.

Furnizorul

Consumurile cf. oferta

Prețul unitar

VaH

(c

[excl. TVA)Greutatea t. oferta)     (tone)

0 1 2

3

4

5 = 3X4

6

1     9900935 X

3,000

17,13140

51,39

0,000

ȚEAVA ' 2;TOLI..    ..' "

2     9900936 M

1,200

5,28000

6,34

0,000

PLATBANDA 40X4

3     9900937 MP

0,360

38,86000

13,99

0,000

TABLA 1X1000X2000

4     9900938 KG

0,050

8,90000

0,45

0,000

ELECTROZI \    .

5     9900939 KG"

0,140

11,34000

1,59

0,000

VOPSEA GRI /        ... -

6    9900940 KG

3,500

0,46000

1,61

0,000

CIMENT,,..;, s,: ... ...

7     9900941 M -CUB;

0,030

61,18000

1,84

0,000

ntstp       ;rr. '.        ■ ■    ■ '

-

8     9900942 M CUB   ■

0,030

57,81000

1,73

0,000

PIETRIȘ 1'. U.i . 'A.........

9     9900943 BUCATA-

AUTOCOtĂNT'

1,000

10,00000

10,00

0,000

10    9900944 BUCATA

ȘURUB M6X100

4,000

0,18000

0,72

0,000

11    9900945--BUCATA

4,000

0,11000

0,44

0,000

PIULIȚA M6

Total M:

90,09

0,000

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Lucrarea^)!   AMENAJ LOC PARCARE PERS DIZABI

Obiectul:!) 1   AMENAJ LOC PARCARE PERS DIZABI

Categoria de lucrari03 PANOU INDICATOR

LISTA CUPRINZÂND CONSUMURILE CU MANA

Formularul C7

1 -

DE LUCRU                ironlNr.Cod crt. Denumirea meseriei

Consumuri (om/ore) cu manopera directa

Tariful mediu

Valoarea (exclusiv TVA)

Procentur romani

0 1

2

3

4 = 2X3

5

1 0010200

0,23000

17,78000

4,09

100,00

BETONIST;.

2     0013300

ZUGRAV VOPSITOR

1,37520

17,78000

24,45

100,00

3     0013340

ZUGRAV VOPSITOR 4'

0,16200

17,78000

2,88

100,00

4     0019621

0,30450

17,78000

5,41

100,00

SĂPĂTOR 21  '

5     0019921

0,35000

17,78000

6,22

■ 100,00

MUNCITOR■DESERV, GTTI MONTJ. 21

6     0019931 ,,

MUNCITOR-DESERV.CT11 'MONT J. 31

0,32560

17,78000

5,79

100,00

0022711

0,49200

17,78000

8,75

100,00

SUDOR ELE.CTRT’C ;  "             11

8     0099999       •

17,78

100,00

DIFERENȚA. P.RET. .MANOPERA.

Total m:

3,23930

23,26884

75,37

100,00

Lucrarea se incadreaza in grupa:           ||A

Lucrarea: 01   ĂMENAJ LOC PARCARE PERS DIZABI

Obiectul:   01 AMENAJ LOC PARCARE PERS DIZABI

Categoria de lucrari:03 PANOU INDICATOR

LISTA CUPRINZÂND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE____________[ron|

Nr. Cod resursa U/M Tipul de transport Elemente rezultate din analiza        Valoarea

crt.                                           lucrărilor ce urmeaza sa fie executate (exclusiv TVA)

  • a) Cant. aferenta UM

  • b) Tone transportate

  • c) Km parcurși

  • d) Ore de funcționare

Tariful unitar / UM

Tariful unitar/tx km

0

1

2

3

4

5

6

1.

Transport

auto

din articole de lucrări

9

XA01

25,62

CHELTUIELI FUNCȚIONARE AUTO

TOtal transport auto din articole de lucrări

25,62

Total t:

25,62

LISTA CUPRINZÂND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE