Hotărârea nr. 407/2019

Hotãrârea nr. 407 privind completarea Anexei 1 la Hotărârea de Consiliu Local nr. 292/29.08.2019 privind acordarea unor facilități fiscale


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 407

privind completarea Anexei 1 la Hotărârea de Consiliu Local nr. 292/29.08.2019 privind acordarea unor facilități fiscale

Consiliul Local al Municipiului Ploiești

Văzând Referatul de aprobare nr. 535/23.10.2019 al Primarului municipiului Ploiești, domnul Dobre Adrian Florin și Raportul de Specialitate nr. 118026 /22.10.2019 al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, prin care se propune completarea Anexei 1 la Hotărârea de Consiliu Local nr.292/29.08.2019 privind acordarea unor facilități fiscale;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 330/25.10.2019 al Direcției Economice;

Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 29.10.2019;

A

In conformitate cu prevederile art. 32 din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale;

Având în vedere adresele nr.109378/02.10.2019 și nr.l 17385/21.10.2019 de la Ministerul Finanțelor Publice - Direcția Generală de Legislație Cod Procedură Fiscală, Reglementări Nefiscale și Contabile;

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) lit. a) și art. 27 din Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiilor art. 129 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă completarea alineatului 2 de la punctul I din Procedura de acordare a facilităților fiscale prevăzută în Anexa nr.l - parte integrantă din Hotărârea de Consiliu Local nr.292/29.08.2019, care va avea următorul cuprins:

”(2) Pot beneficia de aceste facilități fiscale și debitorii - persoane fizice, persoane juridice sau entități fără personalitate juridică ori instituțiile publice - care au obligații bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 de un milion lei sau mai mari”.

Art. 2 Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești și celelalte instituții care gestionează și administrează creanțe bugetare vor duce la îndeplinire prevederile prezentei.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2019.

Contrasemnează: SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV