Hotărârea nr. 406/2019

Hotãrârea nr. 406 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploieşti şi estimările pe 2020-2021


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI,

HOTĂRÂREA NR. 406

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești și estimările pe 2020-2021

Consiliul Local al Municipiului Ploiești,

văzând Referatul de aprobare nr. 543/24.10.2019 al primarului Municipiului Ploiești domnul Adrian Florin Dobre, Raportul de Specialitate nr. 18825/22.10.2019 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, cu estimările pe 2020 - 2021;

ținând cont de raportul de specialitate nr. 337/28.10.2019 al Direcției Economice;

luând în considerare avizul Comisiei de specialitate de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 29.10.2019;

având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 13/22.10.2019;

ținând cont de prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public de persoane în Municipiul Ploiești nr. 018579/04.11.2013 și 21644/04.11.2013;

având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.503/15.12.2015 prin care a fost stabilit modul de asigurare a protecției sociale, a gratuităților și reducerilor de tarif la transportul urban de călători, direct unor categorii de persoane: pensionari cu venituri nete de până la 2100 de lei inclusiv și persoane cu vârste de peste 65 ani femei/70 de ani bărbați, fără venituri, cu domiciliul în municipiul Ploiești, cu modificările și completările ulterioare;

având în vedere prevederile art. 84 și art. 205 din Legea nr. 1/2011 a Educației Naționale cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 16 lit. (b) din Legea nr. 44 din 1 iulie 1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată și actualizată;

în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1) - (5) din Legea nr. 448 din 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările și completările ulterioare ;

având în vedere prevederile art. 28 alin. (1) și art. 29 alin. (2) din Legea nr.329/noiembrie 2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor - cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional cu modificările și completările ulterioare;

având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 62 din Legea nr. 50/15.03.2019 - Legea bugetului de stat pe anul 2019;

ținând cont de prevederile Legii nr. 47/2019 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019;

în conformitate cu art. 2 din Legea nr. 227/08.09.2015 - privind Codul Fiscal, actualizată;

ținând cont de prevederile Ordinului nr. 3145/05.12.2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;

luând în considerare prevederile Legii nr.69/01.10.2010 privind responsabilitatea fiscal bugetară, actualizată;

în conformitate cu prevederile Ordonanței de Guvern nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/29.06.2006, privind finanțele publice locale, modificată și completată

în temeiul art. 597 alin. (2) lit. e) partea IX din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, conform anexelor nr. 1 - 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primăriei Municipiului Ploiești și ale S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George Sorin Niculae BOTE"’

Contrasemnează: SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOVBUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2019


Anexa nr. 1

fa M/fojO)
INDICATORI

Nr.

rd.

BVC aprobat cf.

HCL nr.

224/2019

Diferente de rectificat

+/-

Propunere rectificare 2019

%

Estimări an

2020

Estimări an

2021

%

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

X

5

6 = 5/4

7

8

9

10

I.

VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)

1

81.623,0

81.623,00

100,00

83.500,00

85.350,00

102,30

102,22

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

81.623,0

81.623,00

100,00

83.500,00

85.350,00

102,30

1Q2.22

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, cu TVA

29.760,0

16.024,29

45.784,29

153,85

47.661,50

48.710,05

104,10

X^oȘjo

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, tară TVA

25.008,0

13.465,61

38.473,61

153,85

40.051,30

40.932,43

104,10

>■4102,20-

subvenții de la CLM cu TVA, din care:

24.000,0

16.02^29

,  40.024,29

166,77

41.769,00

42.687,92

104,36

102.20INDICATORI

Nr.

rd.

BVC aprobat cf.

HCL nr. 224/2019

Diferente de rectificat +/-

0

1

2

3

4

x

a.l

TVA

3.832,0

2.558,68

subvenții (compensare tarif ptcategorii defavorizate)

3

20.168,0

13.465,61

subvenții de la ASSC cu TVA, din care:

5.310,0

a.2

TVA

848,0

subvenții pt.persoane cu dizabilitați cf. Legii nr.448/2006

4.462,0

a.3

subvenții de la CNPAS și UPG Ploiești cu TVA, din care:

450,0

TVA

72,0

subvenții (compensare tarif pt. categorii defavorizate)

378,0

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

2

Venituri financiare

5

3

Venituri extraordinare

6

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)

7

81.623,0

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

81.623,0

A.

cheltuieli cu bunuri și servicii

9

18.375,0

B.

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

10

1.260,0

cheltuieli cu personalul, din care:

11

56.510,0

Pagi

Propunere rectificare 2019

%

Estimări an 2020

Estimări an

2021

%

9 = 7/5

10 = 8/7

5

6 = 5/4

7

8

9

10

6.390,68

166,77

6.669,00

6.815,72

104,36

102,20

33.633,61

166,77

35.100,00

35.872,20

104,36

102,20

5.310,00

100,00

5.432,10

5.551,61

102,30

102,20

848,00

100,00

867,50

886,59

102,30

102,20

4.462,00

100,00

4.564,60

4.665,02

102,30

102,20

450,00

100,00

460,40

470,53

102,31

102,20

72,00

100,00

73,70

75,30

102,36

102,17

378,00

100,00

386,70

395,21

102,30

102,20

81.623,0

100,0

83.500,0

85.350,0

104,6

102,2

81.623,0

100,0

83.500,0

85.350,0

102,3

A. 102,2

18.375,0

100,0

18.769,0

19.183,0

102,1

./■ 102.2

1.260,0

100,0

1.289,0

1.317,0

i

102,3

102;2

56.510,0

100,0

57.839,0

59.111,0

102,4

A^02,2

INDICATORI

Nr.

rd.

BVC aprobat cf.

HCL nr.

224/2019

Diferente de rectificat

+/-

0

1

2

3

4

X

CO

Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)

12

54.769,0

CI

ch. cu salariile

13

52.907,0

C2

bonusuri

14

1.862,0

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

C.

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

17

539,0

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

18

1.202,0

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

5.478,0

2

Cheltuieli financiare

20

3

Cheltuieli extraordinare

21

III

REZULTATUL BRUT (proflt/pierdere)

22

0,0

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

1

Rezerve legale

25

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

Eag!

Propunere rectificare 2019

%

Estimări an

2020

Estimări an

2021

%

9 = 7/5

10 = 8/7

5

6 = 5/4

7

8

9

10

54.769,0

100,0

56.029,0

57.262,0

102,3

102,2

52.907,0

100,0

55.376,0

56.567,0

104,7

102,2

1.862,0

100,0

653,0

695,0

35,1

106,4

539,0

100,0

551,0

563,0

102,2

102,2

1.202,0

100,0

1.259,0

1.286,0

104,7

102,1

5.478,0

100,0

5.603,0

5.739,0

102,3

102,4

0,0

0,0

0,0

u3

INDICATORI

Nr.

rd.

BVC aprobat cf. HCLnr. 224/2019

Diferente de rectificat +/-

0

1

2

3

4

X

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

Pag<

INDICATORI

Nr.

rd.

BVC aprobat cf.

HCL nr.

224/2019

Diferente de rectificat +/-

Propunere rectificare 2019

%

Estimări an

2020

Estimări an

2021

%

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

X

5

6 = 5/4

7

8

9

10

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

a)

cheltuieli materiale

38

b)

cheltuieli cu salariile

39

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

d)

cheltuieli cu reclama și publicitate

41

e)

alte cheltuieli

42

VIII

SURSE DE FINANȚARE A

INVESTIȚIILOR, din care:

43

2.624,0

2.624,0

1

Alocații de la buget

44

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

2

Surse proprii

2.624,0|

2.624,0

1.918,0

INDICATORI

Nr.

rd.

BVC aprobat cf.

HCL nr.

224/2019

Diferente de rectificat

+/-

0

1

2

3

4

X

IX

CHELTUIELI PENTRU

INVESTIȚII

46

712,0

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

930,0

2

Nr. mediu de salariați total

914,0

Nr. mediu de salariați fara conducere

49

911,0

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pcrsoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

4.991,7

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)

51

5.010,0

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)

52

89,3

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

53

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

Pag<


Propunere rectificare 2019

%

Estimări an

2020

Estimări an

2021

%

9 = 7/5

10 = 8/7

5

6 = 5/4

7

8

9

10

712,0

432,0

930,0

930,0

920,0

914,0

925,0

912,0

911,0

922,0

909,0

4.991,7

100,0

5.040,1

5.225,2

101,0

103,7

5.010,0

100,0

5.058,6

5.244,4

101,0

103,7

89,3

100,0

90,3

93,6

101,1

103^

z

!î.

ii

.x < hnlg

-t.   <       ..                   ■

% Vx . ■

%

<3>.,INDICATORI

Nr.

rd.

BVC aprobat cf.

HCL nr. 224/2019

Diferente de rectificat +/-

Propunere rectificare 2019

%

Estimări an

2020

Estimări an

2021

%

9 = 7/5

10 — 8/7

0

1

2

3

4

X

5

6 = 5/4

7

8

9

10

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. l)xl000

55

1.000,0

1.000,0

1.000,0

1.000,0

9

Plăți restante                t

56

3.900,0

3.900,0

10

Creanțe restante          / /

57

500,0

500,0

Director F/fianciar,
/Anexa nr. 2


Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestoraINDICATORI

Nr. rd.

2018

2019

din care:

Aprobat

HCL

nr.

563/2018

Realizat

Aprobat, armonizat

Realizat

8 luni

Diferente de rectificat +/-

Propunere rectificare 2019

%

%

conform HG/Ordin comun HCL nr.224/ 2019

conf.

H.C.A.

TrimI

Trimll

TrimIII

Trim IV

0

1

2

3

4

5

6

7

X

8

9=

8/5*100

10=

8/6*100

11

12

13

14

I.

VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd.

22 + rd. 28)

1

73.368,0

70.892,0

81.623,0

46.133,0

81.623,00

115,1

100,0

20.406,00

20.635,00

20.378,00

20.204,00

l

Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 +rd. 9 + rd.Ilb + rd. 12 + rd.

13 +rd. 14), din care:

2

73.368,0

70.892,0

81.623,0

46.133,0

81.623,00

115,1

100,0

20.406,00

20.635,00

20.378,00

20.204,00

a)

din producția vândută

(rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din

care:

3

36.393,0

31.215,0

56.615,0

20.970,0

-13.465,61

43.149,39

138,2

76,2

10.575,00

10.625,00

10.325,00

11.624,39

al)

din vânzarea produselor

4

a2)

din servicii prestate

5

31.303,0

25.553,0

50.915,0

17.359,0

-13.465,61

37.449,39

146,6

73,6

9.150,00

9.200,00

8.900,00

M19&#

a3)

din redevențe și chirii

6

.

a4)

alte venituri

7

5.090,0

5.662,0

5.700,0

3.611,0

5.700,00

100,7

100,0

1.425,00

1.425,00

1.425,00

ț.^.f.425®

b)

din vânzarea mărfurilor

8

I

c)

exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:

9

36.975,0

39.677,0

25.008,0

25.163,0

13.465,61

38.473,61

97,0

153,8

9.831,00

10.010,00

i

10.053,00

O' \ .....

<§579,61

cl

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

cl.l

subvenții cu TVA

44.001,0

47.215,0

29.760,0

29.944,0

16.024,29

45.784,29

97,0

153,8

11.699,00

11.912,00

11.964,00

10.209,29

cl.2

subvenții fara TVA

36.975,0

39.677,0

25.008,0

25.163,0

13.465,61

38.473,61

97,0

153,8

9.831,00

10.010,00

10.053,00

8.579,61

Page 1
INDICATORI

Nr. rd.

2018

Aprobat

HCL

nr. 563/2018

Realizat

Aprobat, armonizat

conform HG/Ordin comun HCL nr.224/ 2019

conf.

H.C.A.

0

1

2

3

4

5

6

subvenții de la CLM cu

TVA. din care:

38.218,0

41.512,0

24.000,0

el.3

TVA

6.102,0

6.628,0

3.832,0

subvenții (compensare tarif pt.categorii defavorizate)

10

32.116,0

34.884,0

20.168,0

subvenții de la ASSC cu TVA, din care:

5.359,0

5.347,0

5.310,0

el .4

TVA

856,0

853,0

848,0

subvenții pt.persoane cu dizabilitați cf. Legii nr.448/2006

4.503,0

4.494,0

4.462,0

cl.5

subvenții de la CNPAS și UPG Ploiești cu TVA, din care:

424,0

356,0

450,0

TVA

68,0

57,0

72,0

subvenții (compensare tarif pt. categorii defavorizate)

356,0

299,0

378,0

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

d)

din producția de imobilizări

12

c)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

f)

alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din

14

fi)

din amenzi și penalități

15

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd.

19), din care:

16

- active corporale

17

- active nccorporale

18

f3)

din subvenții pentru investiții

19

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

alte venituri

21

2

Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:

22

a)

din imobilizări financiare

23

2019

din care:

Realizat

8 luni

Diferente de rectificat +/-

Propunere rectificare 2019

%

%

Trim I

TrimII

Trimin

Trim IV

7

X

8

9= 8/5*100

10=

8/6*100

11

12

13

14

26.220,0

16.024,29

40.024,29

96,4

166,8

10.265,00

10.472,00

10.532,00

8.755,29

4.186,0

2.558,68

6.390,68

96,4

166,8

1.639,00

1.672,00

1.682,00

1.397,68

22.034,0

13.465,61

33.633,61

96,4

166,8

8.626,00

8.800,00

8.850,00

7.357,61

3.538,0

5.310,00

99,3

100,0

1.321,00

1.327,00

1.319,00

1.343,00

565,0

848,00

99,4

100,0

211,00

212,00

211,00

214,00

2.973,0

4.462,00

99,3

100,0

1.110,00

1.115,00

1.108,00

1.129,00

186,0

450,00

126,4

100,0

113,00

113,00

113,00

111,00

30,0

72,00

126,3

100,0

18,00

18,00

18,00

18,00

156,0

378,00

126,4

100,0

95,00

95,00

95,00

93,00

|

~age 2

INDICATORI

Nr.

rd.

2018

Aprobat

HCL

nr.

563/2018

Realizat

Aprobat, armonizat

Realizat

8 luni

conform HG/Ordin comun HCL nr.224/ 2019

conf.

H.C.A.

0

1

2

3

4

5

6

7

b)

din investiții financiare

24

c)

din diferențe de curs

25

d)

din dobânzi

26

e)

alte venituri financiare

27

3

Venituri extraordinare

28

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136+ rd. 144)

29

73.368,0

75.974,0

81.623,0

52.968,0

1

Cheltuieli de exploatare

(rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:

30

73.368,0

75.974,0

81.623,0

52.968,0

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:

31

16.497,0

17.421,0

18.375,0

11.743,0

Al

Cheltuieli privind stocurile

(rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:

32

13.177,0

13.849,0

14.473,0

9.214,0

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

9.031,0

10.055,0

10.528,0

6.703,0

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

1.371,0

1.687,0

1.750,0

1.128,0

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

7.432,0

8.121,0

8.500,0

5.424,0

b3)

alte cheltuieli materiale consumabile

36.1

228,0

247,0

278,0

151,0

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

105,0

112,0

125,0

101,0

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

3.981,0

3.624,0

3.760,0

2.401,0

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

60,0

58,0

60,0

9,0

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți

(rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:

40

897,0

1.025,0

1.135,0

697,0

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

347,0

334,0

350,0

258,0

b)

cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:

42

bl)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

b2)

privat

44

T


2019

din care:

Diferente de rectificat +/-

Propunere rectificare 2019

%

%

Trirnl

Trim II

Trim III

Trim IV

X

8

9=

8/5*100

10=

8/6*100

11

12

13

14

81.623,0

107,4

100,0

19.992,0

20.265,0

20.498,0

20.868,0

81.623,0

107,4

100,0

19.992,0

20.265,0

20.498,0

20.868,0

18.375,0

105,5

100,0

4.597,0

4.596,0

4.597,0

4.585,0

14.473,0

104,5

100,0

3.619,0

3.619,0

3.619,0

3.616,0

10.528,0

104,7

100,0

2.633,0

2.633,0

2.633,0

2.629,0

1.750,0

103,7

100,0

438,0

438,0

438,0

436,0

8.500,0

104,7

100,0

2.125,0

2.125,0

2.125,0

2.125,0

278,0

112,6

100,0

70,0

70,0

70,0

68,0

125,0

111,6

100,0

31,0

31,0

31,0

32,0

3.760,0

103,8

100,0

940,0

940,0

940,0

940,0

60,0

103,4

100,0

15,0

15,0

15,0

1.135,0

110,7

100,0

284,0

284,0

284,0

•$, ''Oi*.

.? <5/ / 2'83,'O

350,0

104,8

100,0

88,0

88,0

!

88,0

A'„ ./•'

< RfijoINDICATORI

Nr.

rd.

2018

Aprobat

HCI.

nr.

563/2018

Realizat

Aprobat, armonizat

conform HG/Ordin comun HCI.

nr.224/

2019

conf.

H.C.A.

0

1

2

3

4

5

6

c)

prime de asigurare

45

550,0

691,0

785,0

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:

46

2.423,0

2.547,0

2.767,0

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

287,0

361,0

450,0

bl)

cheltuieli privind consultanta juridică

49

o)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:

50

1,0

2,0

3,0

cl)

cheltuieli de protocol, din care:

51

1,0

2,0

3,0

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

52

c2)

cheltuieli de reclamă șt publicitate, din care:

53

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

- ch. de promovare a produselor

56

d)

Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 +rd. 61), din care:

57

2019

din care:

Realizat

8 luni

Diferente de rectificat +/-

Propunere rectificare 2019

%

%

Triml

Trim II

Trim III

Trim IV

7

X

8

9= 8/5*100

10-

8/6*100

11

12

13

14

439,0

785,0

113,6

100,0

196,0

196,0

196,0

197,0

1.832,0

2.767,0

108,6

100,0

694,0

693,0

694,0

686,0

330,0

450,0

124,7

100,0

113,0

113,0

113,0

111,0

6,0

3,0

150,0

100,0

1,0

1,0

1,0

6,0

3,0

150,0

100,0

1,0

l,o

l,oINDICATORI

Nr.

rd.

2018

Aprobat HCL nr. 563/2018

Realizat

Aprobat, armonizat

Realizat

8 luni

conform IIG/Ordin comun HCL nr.224/ 2019

conf.

H.C.A.

0

1

2

3

4

5

6

7

dl)

ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate

58

d2)

ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:

59

d3)

- pentru cluburile sportive

60

d4)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități

61

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

11,0

12,0

15,0

10,0

- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd.

66), din care:

64

-interna

65

-externa

66

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

110,0

108,0

115,0

71,0

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

12,0

12,0

15,0

57,0

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

1.483,0

1.237,0

1.354,0

930,0

il)

cheltuieli de asigurare și pază

70

550,0

462,0

501,0

514,0

12)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

95,0

25,0

104,0

49,0

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și nccorporale, din care:

73

13,0

0,0

5,0

- aferente bunurilor de natura domeniului public

74

F


2019

din care:

Diferente de rectificat +/-

Propunere rectificare 2019

%

%

Trim I

Trim II

Trim IU

Trim IV

X

8

9-

8/5*100

10=

8/6*100

11

12

13

14

15,0

125,0

100,0

4,0

4,0

4,0

3,0

115,0

106,5

100,0

29,0

29,0

29,0

28,0

15,0

125,0

100,0

4,0

4,0

4,0

3,0

1.354,0

109,5

100,0

339,0

339,0

339,0

337,0

501,0

108,4

100,0

125,0

125,0

125,Q

■7     7’7^'

104,0

416,0

100,0

26,0

26,0

ți *•

V' 26*0

5,0

*

■< &

' -5,n
INDICATORI

2018

Nr. rd.

Aprobat

HCL

nr.

563/2018

Realizat

Aprobat, armonizat

conform HG/Ordin comun HCL nr.224/ 2019

conf.

H.C.A.

0

1

2

3

4

5

6

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

16)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 109/2011

76

17)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

j)

alte cheltuieli

78

519,0

815,0

815,0

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsămintc asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:

79

1.704,0

1.221,0

1.260,0

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

b)

bunurilor publice și resursele minerale

81

5,0

5,0

5,0

c)

ch. cu taxa de licență

82

44,0

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

23,0

e)

ch. cu taxa de mediu

84

2,0

8,0

8,0

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

335,0

478,0

699,0

C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd.

100 + rd. 104 + rd. 113), din care:

86

49.792,0

51.379,0

56.510,0

CO

Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)

87

48.197,0

49.735,0

54.769,0

CI

Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd.

90 + rd. 91), din care:

88

47.413,0

49.009,0

52.907,0

a) salarii de bază

89

27.056,0

26.327,0

26.796,0

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

20.357,0

22.682,0

26.111,0

c) alte bonificații (conform CCM) -prime pensionari anticipate

91

2019

din care:

Realizat

8 luni

Diferente de rectificat +/-

Propunere rectificare 2019

%

%

Trim I

Trim II

Trim IU

Trim IV

7

X

8

9=

8/5*100

10=

8/6*100

11

12

13

14

428,0

815,0

100,0

100,0

204,0

204,0

204,0

203,0

715,0

1.260,0

103,2

100,0

315,0

315,0

315,0

315,0

3,0

5,0

100,0

100,0

2,0

3,0

37,0

44,0

44,0

0,0

23,0

23,0

1,0

8,0

100,0

100,0

8,0

186,0

699,0

146,2

100,0

175,0

175,0

175,0

174,0

36.820,0

56.510,0

110,0

100,0

13.710,0

13.984,0

14.216,0

14.600$

35.670,0

54.769,0

110,1

100,0

13.277,0

13.551,0

13.778,0

...

14.163,0

35.006,0

52.907,0

108,0

100,0

13.227,0

13.227,0

13.227,0

13.226,0

17.978,0

26.796,0

101,8

100,0

6.699,0

6.699,0

6.699,0

6.699,0

17.028,0

26.111,0

6.528,0

6.528,0

6.528,0

6:527,0

INDICATORI

Nr.

rd.

2018

Aprobat

HCL

nr.

563/2018

Realizat

Aprobat, armonizat

conform HG/Ordin comun HCL nr.224/ 2019

conf.

H.C.A.

0

1

2

3

4

5

6

d)cheltuieli cu salariile aferente personalului pe per. determinată

91,1

e)cheltuieli cu salariile personalului

cf. HG1091/2014/hgl017/2015

91,2

f) plăti compensatorii 2018

91,3

C2

Bonusuri

(rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:

92

784,0

726,0

1.862,0

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

250,0

199,0

200,0

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

419,0

412,0

410,0

b) tichete de masă;

96

115,0

115,0

1.252,0

c) vouchere de vacanță;

97

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent

98

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

C3

Alte cheltuieli cu personalul (rd.

101 + rd. 102 + rd. 103), din care:

100

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

103


2019

din care:

Realizat

8 luni

Diferente de rectificat +/-

Propunere rectificare 2019

%

%

TrimI

Trim fi

Trim III

Trim IV

7

X

8

9= 8/5*100

10=

8/6*100

11

12

13

14

664,0

0,0

1.862,0

256,5

100,0

50,0

324,0

551,0

937,0

176,0

200,0

100,5

100,0

50,0

50,0

50,0

50,0

270,0

410,0

99,5

100,0

274,0

136,0

218,0

1.252,0

1.088,7

100,0

0,0

0,0

501,0

751,0

c /

W.
INDICATORI

Nr. rd.

2018

Aprobat

HCL

nr.

563/2018

Realizat

Aprobat, armonizat

conform HG/Ordin comun HCL nr.224/ 2019

conf.

H.C.A.

0

1

2

3

4

5

6

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:

104

527,0

530,0

539,0

a) pentru directori/directorat

105

345,0

345,0

357,0

- componenta fixă

106

- componenta variabilă

107

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:

108

168,0

171,0

168,0

- componenta fixă

109

- componenta variabilă

110

c) pentru AGA și cenzori

111

14,0

14,0

14,0

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

113

1.068,0

1.114,0

1.202,0

D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115

+ rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121

+ rd. 122), din care:

114

5.375,0

5.953,0

5.478,0

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:

115

687,0

1.293,0

690,0

- către bugetul general consolidat

116

- către alți creditori

117

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

118

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

119

d)

alte cheltuieli

120

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

121

4.688,0

4.660,0

4.788,0

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:

122

fl)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

123

2019

din care:

Realizat

8 luni

Diferente de rectificat +/-

Propunere rectificare 2019

%

%

TrimI

Trim H

Trim IE

Trim IV

7

X

8

9=

8/5*100

10= 8/6*100

11

12

13

14

354,0

539,0

101,7

100,0

132,0

132,0

137,0

138,0

233,0

357,0

103,5

100,0

86,0

86,0

92,0

93,0

112,0

168,0

98,2

100,0

42,0

42,0

42,0

42,0

9,0

14,0

4,0

4,0

3,0

3,0

796,0

1.202,0

107,9

100,0

301,0

301,0

301,0

299,0

3.690,0

5.478,0

92,0

100,0

1.370,0

1.370,0

1.370,0

1.368,0

494,0

690,0

53,4

100,0

173,0

173,0

173,0

171,0

Ir '' ;W''

3.196,0

4.788,0

102,7

100,0

1.197,0

1.197,0

1.197,0

W 197,0

*
INDICATORI

Nr. rd.

2018

2019

din care:

Aprobat

HCL

nr.

563/2018

Realizat

Aprobat, armonizat

Realizat

8 luni

Diferente de rectificat +/-

Propunere rectificare 2019

%

%

conform IIG/Ordin comun HCL nr.224/ 2019

conf.

H.C.A.

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

0

1

2

3

4

5

6

7

X

8

9=

8/5*100

10=

8/6*100

11

12

13

14

fl. 1)

participarea la profit a salariaților

124

fl. 2)

- provizioane in legătura cu contractul de mandat

125

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

126

f2. 1)

din anularea provizioanelor (rd. 1281 rd. 129 +rd. 1 30), din care:

127

- din participarea salariaților la profit

128

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

129

- venituri din alte provizioane

130

2

Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:

131

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

132

al)

aferente creditelor pentru investiții

133

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

135

.< c « <

bl)

aferente creditelor pentru investiții

136

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

s

V

c)

alte cheltuieli financiare

138

3

Cheltuieli extraordinare

139

in

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)

140

0,0

-5.082,0

0,0

-6.835,0

0,0

414,0

370,0

-120,0

i£...

-664,0

|vcnituri neimpozabile

141INDICATORI

2018

Nr. rd.

Aprobat

IICL

nr.

563/2018

Realizat

Aprobat, armonizat

conform IIG/Ordin comun HCL nr.224/ 2019

conf.

H.C.A.

0

l

2

3

4

5

6

cheltuieli nedeductibile fiscal

142

IV

IMPOZIT PE PROFIT

143

V

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)

144

a)

- venituri din subvenții și transferuri

145

b)

la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat

146

2

Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **)

147

48.197,0

49.735,0

54.769,0

a)

sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de baz.a minim brut pe tara garantat in plata si alte cheltuieli de natura salariata, numai pentru personalul care intra sub incidența acestor reglementari;

148

b)

sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natura salariata aferente reintregirii acestora, pentru intregul an 2018, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salarialc sau/si a creșterii numărului de personal in anul 2017;

149

243,0

0,0

o)

sumele reprezentând creșterea cheltuielilor de natura salariala ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale;

150

7.298,0

0,0

3

Cheltuieli cu salariile (rd. 88)

151

47.413,0

49.009,0

52.907,0

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

927,0

899,0

930,0

5

Nr. mediu de salariați

153

939,0

919,0

914,0

2019

din care:

Realizat

8 luni

Diferente de rectificat +/-

Propunere rectificare 2019

%

%

TrimI

Trim II

Trim III

Trim IV

7

X

8

9=

8/5*100

10=

8/6*100

11

12

13

14

35.670,0

54.769,0

0,0

0,0

35.006,0

52.907,0

930,0

930,0

901,0

914,0

INDICATORI

Nr. rd.

2018

Aprobat

HCL

nr.

563/2018

Realizat

Aprobat, armonizat

conform HG/Ordin comun HCL nr.224/ 2019

conf.

H.C.A.

0

1

2

3

4

5

6

Nr. mediu de salariați Iară conducere

936,0

916,0

911,0

6

a)

(lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd.

153]/12*1000

154

4.268,8

4.458,6

4.991,7

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

155

3.619,7

4.524,7

5.010,0

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)

156

78,1

77,1

89,3

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

157

c)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153

158

cl)

Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care

159

- cantitatea de produse finite (QPF)

160

- preț mediu (p)

161

- valoare = QPF x p

162

- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2

163

8

Plăți restante

164

3.216,0

3.908,0

3.900,0

9

Creanțe restante, din care:

165

3.000,0

486,0

500,0

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

166

- de la operatori cu capital

167

- de la bugetul de stat

168


2019

din care:

Realizat

8 luni

Diferente de rectificat +/-

Propunere rectificare 2019

%

%

Tnrnl

Trim II

Trim III

Trim IV

7

X

8

9=

8/5*100

10=

8/6*100

11

12

13

14

898,0

911,0

4.940,7

4.991,7

X

X

X

4.965,2

5.010,0

X

X

X

51,2

89,3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ZS'S 0

X

X

x

'cZ.-'-t....

X

X

X   ?

X

X

V

X

tot

5.614,0

3.900,0

777,0

500,0

-------P

ige 11--------

INDICATORI

Nr.

rd.

2018

2019

din care:

Aprobat HCL nr.

563/2018

Realizat

Aprobat, armonizat

Realizat

8 luni

Diferente de rectificat +/-

Propunere rectificare 2019

%

%

conform HG/Ordin comun HCL nr.224/ 2019

conf.

H.C.A.

Trim I

Trim II

Trim IU

Trim IV

0

1

2.

3

4

5

6

7

X

8

9= 8/5*100

IO 8/6*100

11

12

13

14

- de la bugetul local

169

- de la alte entități

170

3.000,0

486,0

500,0

777,0

500,0

10

Credite pentru fi activității curent rămas de rambu

nanțarea

► (soldul j;at)

171Director Financ/ar,            z//0z /

ec. Monica Tănastfy><!--i,- > LvxX----'


Șef serv. BTV
Anexa nr. 3 L 4


Gradul de realizare a veniturilor totale- mii lei -

Nr. crt.

Indicatori

Prevederi an 2017

%

4 = 3/2

Prevederi an precedent 2018

%

7 = 6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

I.

Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*), din care:

41.709,0

30.147,0

72,3

34.335,0

31.215,0

90,9

1

Venituri din exploatare*)

41.709,0

30.147,0

72,3

34.335,0

31.215,0

90,9

2.

Venituri financiare

3.

Venituri extraordinare

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.


S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești

© <

; rK w»’ MM ’

*r. 610 /


str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, Ploiești, Prahova

Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513228, e-mail: office@ratph.ro, www.ratph.ro

Anexa nr. 4

fiCL Afo

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent 2018

Valoare

Aprobat

Realizat/ Prelimina t

an curent

2019

an 2020

an 2021

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

2.628,0

4,0

2.624,0

1.912,0

1

Surse proprii, din care:

2.628,0

4,0

2.624,0

1.912,0

a) - amortizare

1.296,0

1.296,0

sursă neconsumată 2017, 2018 (cota de dezvoltare de 15% )

1.332,0

4,0

1.328,0

b) - profit

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

a) - interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

- (denumire sursă)

- (denumire sursă)

II

CHELTUIELI PENTRU

2.628,0

4,0

712,0

432,0

1

Investiții în curs, din care:

a) pentru bunurile proprietatea

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

2

Investiții noi, din care:

2.490,0

712,0

432,0

a) pentru bunurile proprietatea

Modernizare rețea contact troleibuz

116,0

0,0

116,0

Automate de bilete

140,0

0,0

245,0

Racordare rețea centralizata

930,0

Stand reglat direcție autobuze

47,0

0,0

47,0

Modernizare statie inspecție tehnica

125,0

Modernizare si contorizare utilitati

37,0

Mașina de jantat D=22,5 toii

47,0

Mașina de echilibrat roti D=22,5 toii

70,0

Stand frânare pentru Stația ITP

117,0

Mijloace fixe

150,0

Achiziționare sistem supraveghere

432,0

Stand probat si reglat electro

23,0

Strung prelucrare bandaje

50,0

Choper tracțiune tramvaie

500,0

Sursa statica 15 KW

100,0

«x/

Autotum SH pentru rețeaua de

250,0

î

Telelift SH

46,0

•Al \            •

Motostivuitor 1,5 t SH

46,0

.<• ~......

b) pentru bunurile de natura

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

3

Investiții efectuate la imobilizările

a) pentru bunurile proprietatea

Modernizare drum incinta

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări

5

Rambursări de rate aferente

a) - interne

b) - exterr/e n


Anexa nr.5 L fi


Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

- mii lei -

Nr. ort.

Măsuri

Termen de realizare

An precedent 2018

An curent 2019

An 2020

An 2021

Preliminat/Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct.I

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

1

Măsura 1. Acoperirea pierderii anului 2018, conform clauzelor din contractul de delegare a gestiunii.

iul. 19

X

X

5.082

3.900

5.000

3.600

4.000

3.500

2

Măsură 2 Diminuarea plăților restante prin incasarea parțiala a TVA 2010 conform BVC local aprobat prin HCL

nr. 145/2019.

4.000

3

Măsură 3

Ajustarea tarifului pentru abonament ncnominal valabil pe toate traseele o zi

TOTAL pct. I

X

X

Pct.n

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I

1

Cauza 1. neaplicarea clauzelor din contractul de delegarea a gestiunii

X

X

TOTAL pct. II

X

X

TOTAL GENERAL pct. i + pct. îi

p

coc4

X

Xrr---
Șef serv. B (V ec. Camelia Cercel
S.C. Transport Călători Express S.A. Plqi^ștî":

str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, Ploiești, Prahova

- ’ * r                  'ți Nn UlD n...,

Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513228, e-mail: office@ratph.ro; www.ratph.ro         /'•

Nr. înregistrare BTVnr.18825/22.10.2019

Notă de fundamentare privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019 al SC Transport Călători Express SA Ploiești

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Transport Călători Express SA Ploiești pentru anul 2019 și estimările pe 2020, 2021, a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.224/22.07.2019.

Având în vedere sumele rectificate în bugetul local pentru subvenții/gratuități la transportul public conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.226/22.07.2019 (703,12 mii lei), Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.266/31.07.2019 (2.123 mii lei), Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.274/23.08.2019 (2.498,17 mii lei), Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.329/23.09.2019 (2.900,0 mii lei), Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.383/14.10.2019 (300,0 mii lei) și Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.387/21.10.2019 (7.500,0 mii lei), se impune armonizarea bugetului S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești cu bugetul local al Municipiului Ploiești.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273 / 29.06.2006 privind finanțele publice locale modificată și completată și Legii Bugetului de Stat pentru anul 2019 nr. 50/ 15.03.2019, se propune o rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli la S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești cu suma de 16.024,29 mii lei la capitolul „Subvenții, conform prevederilor legale în vigoare ”, realizându-se astfel armonizarea cu bugetul local.

Având în vedere cele prezentate mai sus, subvenția totală aprobată pentru anul 2019 în sumă de 45.334,29 mii lei, se va aloca pentru:

-transport persoane cu dizabilități: 5.310 mii lei;

-transport pensionari, elevi, studenți, cetățeni de onoare, etc: 40.024,29 mii lei.

Sumele propuse pentru rectificat sunt conform anexelor 1 și 2 la Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat pe anul 2019 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești.

I. VENITURI TOTALE:

Acest indicator rămâne nemodificat.

l.Veniturile totale din exploatare - anexa nr.2:

-la rd. 3 pct.a). Venituri din producția vândută se rectifica în minus cu suma de 13.465,61 mii lei;

-la rd.9 pct.c). Venituri din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, se rectifică în plus cu suma de 13.465,61 mii lei, subvenție fără TVA, de la bugetul local al Municipiului Ploiești pentru acoperirea subvenției pentru transportul categoriilor sociale defavorizate: pensionari și persoane fără venituri, veterani, luptători în revoluție, cetățeni de onoare, elevi cu domiciliul în municipiul Ploiești, elevi și studenți, etc.;

-la rd.10 pct.c). 1.1 Subvenții conform prevederilor legale în v^^re^ș^jfecț|fica.^i


plus cu suma de 16.024,29 mii lei, subvenție cu TVA, de la bugetul jo<^i al,Municipiului Ploiești.

II.CHELTUIELI TOTALE:

Nu se rectifică.

Se impune precizarea că propunerile de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 sunt estimări, ținând cont de faptul că fundamentarea rectificării bugetului are la bază execuția bugetară la 8 luni 2019. Astfel până la finele anului, pot apărea diferențe de plus sau minus pe capitolele, atât la venituri cât și la cheltuieli.

Conform prevederilor Ordinului nr.3145 /2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, proiectul de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Transport Călători Express SA Ploiești cuprinde:

- Anexa nr.l - Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2019;

-Anexa nr.2 -Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în Bugetul de Venituri și Cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora;

-Anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale;

-Anexa nr.4 - Programul de Investiții, dotări și sursele de finanțare;

-Anexa nr.5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Anexele nr. 1 - 5 sunt anexe de fundamentare ale bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat pentru anul 2019, conform art.10 alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr.26/2013 este prezentat în anexa nr.l și 2.

Anexele nr.l-5 fac parte integrantă la prezentul proiect de rectificare a bugetului.

Față de cele prezentate propunem spre analiză și avizare proiectul de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli, al SC Transport Călători Express SA Ploiești pentru anul 2019.