Hotărârea nr. 405/2019

Hotãrârea nr. 405 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Ploieşti pe anul 2019


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 405

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Ploiești,

Văzând referatul de aprobare nr. 541/24.10.2019 al domnului primar Adrian Florin Dobre, al consilierilor din comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, srategii și prognoze: Paul Palaș Alexandru, Gheorghe Sîrbu Simion, Gheorghe Andrei, Claudia Oana Sălceanu, Zoia Staicu și raportul de specialitate nr. 8797/24.10.2019 al Spitalului Municipal Ploiești prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului pe anul 2019;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Economice nr.332/28.10.2019;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr.l, Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 29.10.2019;

în conformitate cu prevederile :

  • •  Legii nr.50/2019 - Legea bugetului de stat pe anul 2019;

® Legii nr.47/2019 - Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2019;

  • •  Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 19 și art. 49;

în temeiul art. 129 alin. (4) lit. (a) și art. 139 alin. (3) lit. (a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2019, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă rectificarea listei de investiții, conform Anexei nr. 2B (sursa venituri proprii), care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobă rectificarea listei de investiții, conform Anexei nr. 2C (sursa buget local), care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Ordonatorul principal de credite și Spitalul Municipal Ploiești se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, George Sor


Contrasemnează: SECRETAR GENERAL, 4>Noana Geanina SERBINOV

SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATII FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2019


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

APROBAT 2019 CONFORM H.C.L. 363/27,09,2019

Execuție la 30,09,2019

Influenta +/-

Buget rectif.-oct.

2019

TOTAL VENITURI - din care:

106184,0C

60824,0C

316,0C

106500,00

VET wu

MII URILE SEU HUNII UE FUNUlIUNARE -- din care;

102889,0C

60596,0C

466,0C

103355,00

Venituri din concesiuni si închirieri

30,10,05

19.0C

15

19,00

Venituri din dobânzi

31.10.03

0,00

Venituri din prestări servicii

33.10.08

845,00

578

845,00

Venituri din contracte incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

78971,00

44137

78971,00

Venituri din contracte încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la buaetul de stat

33.10.30

718,00

452

718,00

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sumele alocate din veniturile proprii ale MS

33.10.31

0,00

0,00

Donații si sponsorizări

37.10,01

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

-105,00

-105,00

Subvenții de la bugetele locale pentru spitale

43.10.10

341,00

308

466

807,00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital in domeniul

43,10,14

0,00

Subvenții din bugetul F.N.U.A.S.S.pentru acoperirea drepturilor salariale

43.10.33

22100,00

15106

22100,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE ■ total - din care:

3295,00

228,00

-150,00

3145,00

Venituri din secțiunea de funcționare

37.10.04

105,00

105,00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital in domeniul șanatatii

43.10.14

3190,00

228

-150

3040,00

Subvenții din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echibamentelor de comunicații in sanatate

43.10.16.01

0,00

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale in sanatate

43.10.16.02

0,00

unt VbmulIUb piuf)h< aic itiiiiqiciuiui Șanatatii către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații In urgenta tn

43.10.17.01

0,00

0,00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

113620,00

61848,00

316,00

113936,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod

01+80+81+84)

107755,00

59910,00

466,00

108221,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+t

01

107755,00

60018,00

501,00

108256,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.<

10

39633,00

25107,00

-1064,00

38569,00

Cheltuieli salarlale In bani (cod 10.01.01 la 10.0

10.01

38087,00

23974,00

-1064,00

37023,00

Salarii de baza

10.01.01

28000 00

17992

-1064

26936,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01,05

5500,00

3279

5500,00

Alte sporuri

10.01.06

750,00

444

750,00

Ore suplimentare

10.01.07

0,00

Fond de premii

10.01.08

0,00

0,00

Prima de vacanta

10.01.09

0,00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0,00

=ond aferent plătii cu ora

10.01.11

2050,00

1235

2050,00

ndemnizatil plătite unor persoane din afara un

10.01.12

9,00

4

9,00

ndemnizatii de delegare

10.01.13

0,00

ndemnizatii de detașare

10.01.14

0,00

Alocații pentru transportul la si de la locul de rr

10.01.15

0,00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0,00

ndemnizatii de hrana

0,01,17

1706,00

979

1706,00

Alte drepturi salariale in bani

0.01.30

72,00

41

72,00

Cheltuieli salarlale In natura (cod 10.02.01 la 10

6.02

609,00

528,00

0,00

609,00

Tichete de masa *)

0.02.01

0,00

0,00

r

Morme de hrana

0.02.02

0,00DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

BUGET APROBAT 2019 CONFORM H.C.L. 363/27,09,2019

Execuție la 30,09,2019

Influenta +/-

Buget j?)

rectlf.-obt;

2019?g

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

0,00

Locuința de serviciu folosita de salariat si fam

10.02.04

0,00

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

0,00

Tichete de vacanta

10.02.06

609,00

52E

609,00

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.07)

10.03

937

606

0

937,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

96,00

68

96,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0,00

Prime de asigurare de viață piatite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0,00

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

841,00

537

841,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

67882,00

34709,00

1565,00

69447,00

Bunuri sl servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.1

20.01

2665,00

1822,00

365,00

3030,00

Furnituri de birou

20.01.01

90 00

60

10

100,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

150,00

90

150,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

1100,00

778

200

1300,00)

Apa, canal si salubritate

20.01.04

130,00

109

50

180,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

30,00

12

30,00

Piese de schimb

20.01.06

40,00

1

40,00

Transport

20.01.07

65,00

34

5

70,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

65,00

39

65,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcționai

20.01.09

530,00

346

530,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funct

20.01.30

465,001

353

100

565,00

Reparații curente

20.02

900,00

506

1100

2000,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

650,00

359,00

0,00

650,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

650,00

359

650,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

0,00

Medicamente sl materiale sanitare (cod 20.04.0'

20,04

62281,00

31319,00

90,00

62371,00

Medicamente

20.04.01

60371 00

30164

60371,00

Materiale sanitare

20.04.02

600,00

435

70

670,00

Reactivi

20.04.03

1200,00

649

1200,00

Dezinfectanti

20.04.04

110,00

71

20

130,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 2t

20.05

630,00

221,00

0,00

630,00

Uniforme si echipament

20.05.01

60,00

0

60,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

70,00

4

70,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

500,00

217

500,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+2C

20.06

55,00

52,00

0,00

55,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

55,00

52

55,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

Materiale de laborator

20.09

25,00

21

5

30,00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

5,00

5,00

Consultanta sl expertiza

20.12

0,00

Pregătire profesionala

20.13

50,00

31

50,00

Protecția muncii

20.14

100,00

65

5

105,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelo

20.15

0,00

0,00

Studii sl cercetări

20.16

0,001

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al aț

20.18

0,00

0,00

uonincupi aie aaminisirauei puDiice locaie ia realizarea unor lucrări și servicii de Interes public local, tn baza unor convenții sau contracta de asociere

20.19

0,00

Reabilitare infrastructura program Inundații pen

20.20

0,00

Meteorologie

20.21

0,00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0,00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si inghetu

>0.23

0,00

Comisioane sl alte costuri aferente imprumutur

>0.24

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumutu:

>0.24.01

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumutu

0.24.02

0,00

Stabilirea riscului de tara

0.24.03

0,00

Cfie l actlu astm

uîeii juotciare sl extrajudiciare derivate ain îl In reprezentarea Intereselor statului,     î

it dispozițiilor legale

0.25

0,00
D

ENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

BUGET

APROBAT 2019 CONFORM H.C.L. 363/27,09,2019

Execuție la 30,09,2019

Influenta +/-

Buget rectlf.-oct.

2019 l

Tlchete cadou

20.27

0,0^

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

20.30

521,00

313 00

0,00

521,00

Reclama si publicitate

20.30.01

0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

21,00

21

21,00

Chirii

20.30.04

0,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilo

20.30.06

0,00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului in

20.30.07

0,00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

500,00

292

500,00

0,00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 51

55

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

TITLUL X AL TE CHEL TUIELI (cod

59.01 +59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+5

59

240

166

0

240,00

Burse

59.01

0,00

0,00

Sume aferente persoanelor cu handicap ne

59.40

240,00

166

240,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (codSO+81)

79

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80

80

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 8

81

0,00

liTLui- AVii ALA ii ULduAiL   Ai'ii,

PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

85

-36

-35

-35,00

Plăti efectuate In anii precedenti si recuperate In

85.01 01

-36

-35

-35,00

0,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (COd 51+55+56+70+84)

5865,00

1938,00

-150,00

5715,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

litiul viu proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod

56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.181

56

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

5865,00

1938,00

-150,00

5715,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.011

71

5865,00

1938,00

-150,00

5715,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

586500

1938,00

-150,00

5715,00

Construcții

71.01.01

0 00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

4203,00

1692

-187

4016,00

Mobilier, aparatură birotică ți alte active corpo

71.01.03

89 00

-70

19,00

Alte active fixe

71.01.30

1573 00

246

107

1680,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

l

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

Participare la capitalul social al societăților cot

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

IIILUL XVII PLAII khkCIUAIE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

Plăti efectuate In anii precedenti sl recuperate Ir

B5.01

L

LPentru buget 2019: Excedentul din anii precedenti de 7436 mii lei va fi directionat astfel: 2570 mii lei se directioneaza pentry.           cheltuielilor de

investiții, iar diferența de 4866 mii lei, pei                          spporare de

casa.

Sponsorizări din anii precedenti:261447,2


ORDONATOR TERTIAR DE ORE EC. IORDANESCU MARIA MlZ municipal jl PLOIEȘTISPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI

ANEXA2B

LISTA

Cheltuieli de investiții, defalcata pe categorii de cheltuieli,

cu finanțare DIN VENITURI PROPRII

Anul 2019

Mii lei

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si altor cheltuieli de investiții

Prevedere inițiala

Influente

Prevedere conform bugetului rectificat

Nota de fundamentare

Cantitate

Valoare

Cantitate

Valoare

Cantitate

Valoare

1

2

3

4

5

6

7

8

ARTICOL 71.01.02 - MAȘINI, ECHIPAMENTE SI MIJLOACE DE TRANSPORT

1.Aparat radiologie

1

1259

0

0

1

1259

Acest aparat a fost achiziționat la sfârșitul anului 2018, fiind necesara plata acestuia in acest an.

2.Banca de sânge

1

35

0

0

1

35

Este necesara la Compartimentul Transfuzii, pentru monitorizarea temperaturii la care se pastreaza sângele pentru efectuarea transfuziilor.

3. Aparat de electroterapie cu 2 canale, curenti HUFSCHMIDT

2

50

0

0

2

50

Aparatul de electroterapie va fi utilizat la Laboratorul de Fizioterapie si Recuperare.

4.Electrocardiograf

12 canale

2

24

0

0

2

24

Aparatele vor fi utilizate in Secția Radioterapie si Secția Interne.

5.Defibrilator

3

56

0

0

3

56

Aparatele sunt necesare pențru^^âș^ Compartimentul Hematologie'Secția Oncologie si Secția Radiotșra^ie<^W-Ji?


6.Monitor cardiac

1

25

0

0

1

25

Aparatul va fi utilizat in Compartimentul Hematologie.

7.Echipament preparare parafina 63x63x77, capacitate 85kg

1

35

0

0

1

35

Aparatul va fi utilizat la Laboratorul de Fizioterapie si Recuperare.

8.Masa ginecologica cu acțiune electrica

2

20

0

0

2

20

Mesele vor fi utilizate la Cabinetele de chirurgie si dermatologie.

9.Negatoscop

1

7

0

0

1

7

Aparatul va fi utilizat la Cabinetul Radiologie.

10.Pompe tip infuzomat

8

24

0

0

8

24

Sunt necesare la Secția Oncologie.

H.Termostat seruri

3

75

0

0

3

75

Aparatele vor fi utilizate in Compartimentul Hematologie si Secția Interne.

12.lnjectomat

1

5

0

-2

1

3

Aparatul va fi utilizat in Compartimentul Hematologie.

13. Analizor automat pentru detecție markeri cardiaci-troponina+teste

1

15

0

0

1

15

Aparatul va fi utilizat Compartimentul Cardiologie.

14. Aparat terapie laser cu sonda

1

24

0

0

1

24

Aparatul va fi utilizat la Laboratorul de Fizioterapie si Recuperare.

15. Aparat de electroterapie cu 4 canale

3

75

0

-5

3

70

Aparatele sunt necesare la Laboratorul de Fizioterapie si Recuperare.

16.Monitor profesional monitorizare funcții vitale

1

35

0

0

1

35

Aparatul va fi utilizat la Secti^Qș^;-Fizioterapie.                              X17. Elevator mobilizare pacienti imobilizați

2

20

0

0

2

20

Elevatoarele sunt necesare Secției Fizioterapie.

18. Aparat mobilizare pasiva a genunchiului, acționat electric

1

5

0

0

1

5

Aparatul va fi utilizat la Laboratorul de Fizioterapie si Recuperare.

19. Pat masaj cu acționare electrica

1

7

0

0

1

7

Este necesar la Laboratorul de Fizioterapie si Recuperare.

20.Suport targa cu acționare electrica

1

20

0

-10

1

10

Suportul vechi pentru targa utilizata de ambulanta spitalului s-a deteriorat,fiind necesara achiziționarea unui suport nou.

21.Centrifuga laborator cu 24 -32 locuri

1

15

0

0

1

15

Este necesara Laboratorului de analize al spitalului.

ART.71.01.03 - MOBILIER, APARATURA BIROTICA SI ALTE ACTIVE CORPORALE

22.Server si inlocuire rețea calculatoare

1

85

-1

-66

1

19

Este necesara imbunatatirea instalației IT a spitalului.

23. Licența Windows Server

1

4

-1

-4

0

0

Este necesara pentru utilizarea serverului la contabilitate.

ART.71.01.30- ALTE ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARAȚII CAPITALE)

24. Proiectare rezervor apa potabila

0

20

0

0

0

20

Este necesara proiectarea unui rezervor de apa potabila care sa asigure necesarul de apa potabila pentru trei zile.

25.Amenajare grupuri sanitare si schimbare conducte la Secția Oncologie-etaj

0

140

0

2

0

142

Numărul de toalete existentele) 3 insuficient pentru numarul^ij^pacî^j\ deservit.             ..'WX” A

----------------------------------------------------------------î ~ ■      ""        "               :------gr

26.Reconfigurare si refacere instalație termica care deservește Spalatoria, Blocul alimentar si Secția Reumatologie (proiectare si execuție)

0

300

0

0

0

300

Instalația veche nu mai corespunde cerințelor si normelor tehnice actuale.

27.Realizare statie de clorinare a apelor uzate

2

25

0

0

2

25

Este necesara o dezinfectare a apelor uzate din spital, inainte de deversarea lor in rețeaua de canalizare a orașului.De aceea este nevoie de realizarea a doua statii de clorinare a apelor uzate, pentru ambele curți ale spitalului.

28. Amenajare spatii depozitare in cadrul Compartimentului Hematologie

0

120

0

15

0

135

In urma extinderii Compartimentului Hematologie este necesara amenajarea si compartimentarea spatiilor de depozitare a diverselor materiale utilizate de acesta.

29.Realizare a doua rezervoare cu apa potabila

0

150

0

0

0

150

Este necesara realizarea a doua rezervoare de apa potabila care sa asigure necesarul de apa potabila pentru trei zile.

30.înlocuire rețea calculatoare

0

0

66

0

66

Este necesara imbunatatirea instalației IT a spitalului.

31. Licența Windows Server

0

0

1

4

1

4

Este necesara pentru utilizarea serverului la contabilitate.

TOTAL

2675

0

0

0

2675

DIRECTOR FINANCIAR -CONTABIL

SEF SERVICIU ADMINISTRATIV Ing. Mateescu Veronica

SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI


ANEXA2C

Ck- Kec W/Zogj


LISTA

Cheltuieli de investiții, defalcata pe categorii de cheltuieli, cu finanțare de la BUGETUL LOCAL

Anul 2019


Mii lei

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si altor cheltuieli de investiții

Prevedere inițiala

Influente

Prevedere conform bugetului rectificat

Nota de fundamentare

Cantitat

e

Valoare

Cantitate

Valoare

Cantitate

Valoare

1

2

3

4

5

6

7

8

ARTICOL 71.01.3

0 -ALTE ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARAȚII CAPITALE)

1. Anvelopare Corp E ( continuare execuție)

140

0

140

Se urmărește imbunatatirea eficientei incalzirii acestei clădiri si micșorarea pierderilor termice. O mare parte a lucrărilor a fost realizata in 2018 si trebuie finalizate.

2.Consolidare si reparație acoperiș corp E (inlocuire invelitoare metalica si lemnărie) -continuare execuție

40

0

40

Clădirea trebuie consolidata, iar invelitoarea metalica este ruginita, prezintă fisuri si se infiltrează apa prin ea. O mare parte a lucrărilor a fost realizata in 2018 si trebuie finalizate.

3. Cale de evacuare suplimentara Secția Oncologie - etaj, corp L - faza dc execuție

248

0

248

Este necesara aceasta cale suplimentara de evacuare intrucat pacientii internați (spitalizare continua si de zi), personalul medical si apartinatorii, aproximaț^î-^-C^* persoane/zi in secția Oncolog^ *' etaj-       '

fi evacuați pe singura cale de acces existent^ in cazul unor calamitati (incendii, ’f -. cutremure). A fost intocmita toata...        ydocumentația, efectuate expertizele tehnice, obtinuta autorizația de construcție, a fost realizata procedura de atribuire si contractul de execuție a fost semnat. Urmeaza faza de execuție a lucrărilor.

4. Reabilitare Secția

Interne si

Hematologie etaj

410

0

410

Este necesara aceasta reabilitare care consta in inlocuirca faianței si gresiei, tavanelor false, invechite si igienizarea tuturor incaperilor Secției Interne si Compartimentului Hematologie. S-a inceput aceasta investiție in anul 2018, cu modernizarea parterului, urmând etajul.

ART.71.01.02-MASINI, ECHIPAMENTE SI MIJLOACE DE TRANSPORT

5. Aparat radiologie -cofinantare

1

150

-1

-150

0

0

Se impune dotarea spitalului cu un aparat modem, cu doua posturi (grafie si scopie), avand un nivel scăzut de radiații.

6-Mamograf digital -cofinantare

1

2202

0

0

2202

Este necesara achiziționarea unui aparat modem, performant si fiabil,cu un nivel scăzut de radiații.Cofinantarea de 10% a mamografului este asigurata de bugetul local, iar diferența de 90% va fi finanțata de Ministerul Sanatatii care va distribui suma prin intermediul bugetului local.

TOTAL

3190

-150

0

3040

MANAGER

Ec. Iordancscu Maria Mihaela


DIRECTOR FINANCIAR -CONTABIL Ec. Musca Marilcna
SEF SERVICIU ADMINISTRATIV Ing. Mateescu Veronica Angi /i '                 ;•

Xâ?1'.


ț

/

■'A"