Hotărârea nr. 404/2019

Hotãrârea nr. 404 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 şi estimări pentru anii 2020-2021 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L.

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 404

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2021

al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 539/23.10.2019 al consilierilor locali Minea Constantin Gabriel și Stanciu Marilena și Raportul de specialitate al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L nr. 22163/23.10.2019, prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2021;

Ținând cont de Raportul de specialitate al Direcției Economice nr.335/28.10.2019;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 29.10.2019;

în conformitate cu :

  • -  Legea nr. 50/2019 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2019;

  • -  Legea nr. 47/2019 privind aprobarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019;

  • -  Legea nr. 227/08.09.2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Ordonanța Guvernului nr. 26/21.08.2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ -teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Ordinul nr.3145/2017 - privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul art. 139 alin. 3, lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului, nr.57/2019, privind codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2019 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., conform Anexei nr. 1, Anexei nr. 2, Anexei nr. 3, Anexei nr. 4 și Anexei nr. 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2019.

Contrasemnează:


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George Sorin Niculae BOT17'7SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV


INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2018

Propuner an curent 2019

%

Estimări an

2020

Estimări an

2021

%

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

1.

VENITURI TOTALE (rd.

1 = rd. 2 + rd. 5 + rd.

6)

1

32,091

31,770

0.99

32,500

33,215

1.02

1.02

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

32,091

31,770

0.99

32,500

33,215

1.02

1.02

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0

0

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0

0

2

Venituri financiare

5

0

0

3

Venituri extraordinare

6

0

0

II

CHELTUIELI TOTALE

(rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)

7

32,091

31,770

0.99

32,502

33,217

1.02

1.02

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

32,091

31,770

0.99

32,501

33,216

1.02

1.02

A.

cheltuieli cu bunuri și servicii

9

6,152

5,779

0.94

5,912

6,042

1.02

1.02

B.

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

10

758

786

1.04

804

822

1.02

1.02

cheltuieli cu personalul, din care:

11

24,068

23,846

0.99

24,394

24,931

1.02

1.02

CO

Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)

12

22,888

22,551

0.99

23,070

23,577

1.02

1.02

CI

ch. cu salariile

13

20,902

20,908

1.00

21,389

21,859

1.02

1.02

C2

bonusuri

14

1,986

1,643

0.83

1,681

1,718

1.02

1.02

*

Anexa 1 (. A-

«« Hq.

- mii lei -

INDICATORI

Nr rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2018

Propuner an curent 2019

%

Estimări an

2020

Estimări an

2021

%

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

C.

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0

0

0

0

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizările r de personal

16

0

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

17

295

414

1.40

424

433

1.02

1.02

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

18

884

881

1.00

901

921

1.02

1.02

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

1,112

1,359

1.22

1,390

1,421

1.02

1.02

2

Cheltuieli financiare

20

0

0

3

Cheltuieli extraordinare

21

0

0

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

0

-1

0.00

-1

-1

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

10

0

0.00

0

0

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA

MPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

-10

0

0.00

0

0

1

Rezerve legale

25

0

0

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2018

Propuner

an curent

2019

%

Estimări an

2020

Estimări an

2021

%

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

0

0

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

0

0

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

0

0

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0

0

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

0

0

0

0

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2018

Propuner an curent 2019

%

Estimări an

2020

Estimări an

2021

%

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

0

0

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0

0

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0

0

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0

0

c) |

- dividende cuvenite altor acționari

34

0

0

■îi

o.

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2018

Propuner an curent 2019

%

Estimări an

2020

Estimări an

2021

%

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 -rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

0

0

VI

VENITURI DIN

FONDURI EUROPENE

36

0

0

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE

DIN FONDURI

EUROPENE, din care

37

0

0

a)

cheltuieli materiale

38

0

0

b)

cheltuieli cu salariile

39

0

0

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0

0

d)

cheltuieli cu reclama și publicitate

41

0

0

e)

alte cheltuieli

42

0

0

VIII

SURSE DE FINANȚARE

A INVESTIȚIILOR, din

care:

43

0

0

1

Alocații de la buget

44

0

0

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

0

0

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2018

Propuner an curent 2019

%

Estimări an

2020

Estimări an

2021

%

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

IX

CHELTUIELI PENTRU

INVESTIȚII

46

0

0

X

DATE DE

FUNDAMENTARE

47

0

0

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

621

623

1.00

637

651

1.02

1.02

2

Nr. mediu de salariați total

49

615

574

0.93

587

600

1.02

1.02

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

3,055

3,259

1.07

3,334

3,407

1.02

1.02

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)

51

2,066

3,189

1.42

3,262

3,334

1.02

1.02

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu mii lei/persoană) (rd.

2/rd. 49)

52

52

55

1.06

57

58

1.02

1.02

6

Productivitatea muncii ~n unități valorice pe totai personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

53

52

55

1.06

56

58

1.02

1.02
INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2018

Propuneri an curent 2019

%

Estimări an

2020

Estimări an

2021

%

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. lJxlOOO

55

1,000

1,000

1.00

1,000

1,000

1.00

1.00

9

Plăți restante

56

666

0

10

Creanțe restante

57

4,616

0

0.00

1

DIRECTOR GENERAL
ALIN MIHAEL DANJffAfr O
ffCl +K CxOcil'l0lci

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venitul și cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Preliminat/ Realizat 2018

BVC 2019 confont Deciziei CA. 12/22.04.201

9, Hotararez

AG ’

09/23.05.201

9 ,Decizie CA

26/18.10.201

9

BVC

2019,confoi mHCL

172/30.05.2

019, rectificat prin HCL 263/31.07.2

019, HCL

373/23.09.2

019

influente +/

Propuner rectificări an 201$

%

din care:

trim I

trim II

trim III

trim IV

t

1

2

3

5

6

6a

7

8

10=8/

6*100

11

12

13

14

I.

VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd.

28)

1

32,091

32,192

32,192

0

32,192

100

9,501

16,645

24,550

31,770

1

Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:

2

32,091

32,192

32,192

0

32,192

100

9,501

16,645

24,550

31,770

a)

din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:

3

31,781

31,770

31,770

0

31,770

100

9,395

16,518

24,303

31,770

al)

din vânzarea produselor

4

0

a2)

din servicii prestate

5,326

7308

-2.000

5.508

1,377

2.754

3.111

5.508

a2)

din servicii prestate PMP

16,639

13,144

2,605

15,749

120

4,050

13,100

a3)

din redevențe și chirii

6

5,623

6,040

6,040

6,040

100

2,850

3,428

4,737

6,040

a4)

alte venituri

7

4,193

5,078

5,078

-605

4,473

88

1,118

2,237

3,355

4,473

b)

din vânzarea mărfurilor

8

180

332

332

332

100

83

83

83

332

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:

9

0

0

0

0

0

0

0

0

cl

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

0

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

0

d)

din producția de imobilizări

12

0

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

130

90

90

0

90

100

23

45

70

90

f)

alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:

14

0

0

0

0

0

0

0

94

94

fl)

din amenzi și penalități

15

0

0

0

0

0

0

0

94

94

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19 ». din care:

16

0

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Preliminat/

Realizat 2018

BVC 2019 confom Deciziei CA. 12/22.04.201

9, Hotarare j

AGA

09/23.05.201

9 .Decizie CA 26/18.10.201

9

BVC 2019,confot mHCL 172/30.05.2

019, rectificat prinHCL 263/31.07.2

019, HCL

373/23.09.2

019

influente +/

Propuner rectificare an 2019

%

din care:

trim I

trim II

trim IU

1 trim IV

- active corporale

17

0

- active necorporale

18

0

G)

din subvenții pentru investiții

19

0

f4)

din valorificarea certificatelor

CO2

20

0

15)

alte venituri

21

0

2

Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:

22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a)

din imobilizări financiare

23

0

b)

din investiții financiare

24

0

o)

din diferențe de curs

25

0

d)

din dobânzi

26

0

0

e)

alte venituri financiare

27

0

0

0

0

3

Venituri extraordinare

28

0

CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)

29

32,091

31,770

31,770

0

31,770

100

7,397

14,402

21,575

31,770

1

Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 114), din care:

30

32,091

31,770

31,770

0

31,770

100

7,397

14,402

21,575

31,770

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd.

40 + rd. 46), din care:

31

6,152

6,079

6,079

0

6,079

100

1,793

3,370

4,449

6,079

Al

Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:

32

3,231

3,741

3,741

0

3,741

100

802

1,615

2,462

3,741

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

857

557

557

0

557

100

139

279

200

557

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

654

1,187

1,187

1,187

100

164

327

800

1,187

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

170

170

170

170

100

43

85

128

170

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

484

484

484

484

100

121

242

363

484

mii lei

BVC 2019,confor mHCL

172/30.05.2

019, rectificat prin HCL 263/31.07.2

019, HCL

373/23.09.2

019

din care:

INDICATORI

Nr. rd.

Preliminat/

Realizat 2011

BVC 2019 conforrr Deciziei CA. 12/22.04.201 9, Hotarares

AGA

09/23.05.201 9,Decizie C.A 26/18.10.201

9

influente +/

Propuner rectificare an201S

%

trim I

| trim II

trim III

trim IV

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

213

450

450

0

450

100

113

225

300

450

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

1,427

1,427

1,427

1,427

100

357

725

1,082

1,427

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

80

120

120

0

120

100

30

60

80

120

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:

40

457

200

200

0

200

100

100

140

165

200

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

100

100

100

100

100

25

50

75

100

b)

cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:

42

257

0

0

0

0

0

0

0

0

bl)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

0

0

b2)

- către operatori cu capital privat

44

257

0

0

c)

prime de asigurare

45

100

100

100

100

100

75

90

90

100

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:

46

2,465

2,138

2,138

0

2,138

100

891

1,614

1,823

2,138

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

0

0

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

70

70

70

0

70

100

18

35

53

70

bl)

cheltuieli privind consultanta juridică

49

70

70

70

70

100

18

35

53

70

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:

50

12

22

22

0

22

100

6

9

12

22

cl)

cheltuieli de protocol din care:

51

12

12

12

0

12

100

3

6

9

12

- tichete cadou potrivit Legii nr.

193/2006, cu modificările ulterioare

52

3

3

3

0

3

3

mii Iei

INDICATORI

Nr. rd.

Preliminat/ Realizat 2018

BVC 2019 confonr Deciziei CA. 12/22.04.201 9, Hotararea AGA 09/23.05.201 9,Decizie CA 26/18,10.201

9

BVC 2019,confor mHCL 172/30.05.2 019, rectificat prin HCL 263/31.07.2 019, HCL 373/23.09.2

019

influente +/

Propuner rectificare an 2019

%

din care:

trim I

trim II

trim IU

trim IV

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate din care:

53

0

10

10

0

10

3

3

3

10

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

0

0

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

0

0

- ch. de promovare a produselor

56

0

0

d)

Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 +rd. 59 + rd. 61), din care:

57

0

0

0

0

0

0

0

0

dl)

ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate

58

0

d2)

ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport din care:

59

0

d3)

- pentru cluburile sportive

60

0

d4)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități

61

0

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

9

9

9

0

9

100

2

5

7

9

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

0

10

10

0

10

0

0

0

10

- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:

64

0

10

10

0

10

0

0

0

10

-interna

65

0

10

10

10

0

10

-externa

66

0

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

227

107

107

0

107

100

27

54

50

107

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

57

57

57

57

100

14

29

43

57

mii lei

BVC

2019,confoi mHCL

172/30.05.2

019, rectificat prin HCL 263/31.07.2

019, HCL

373/23.09.2

019

din care:

INDICATORI

Nr.

rd.

Preliminat/ Realizat 2011

BVC 2019 conforrr Deciziei CA. 12/22.04.201 9, Ilotararee AG.A 09/23.05.201 9,Decizie C A 26/18.10,201

9

influente +/

Propuner rectificare an 2019

%

trim I

trim II

trim IU

trim IV

D

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

1,511

1,283

1,283

0

1,283

100

680

1,194

1,224

1,283

ii)

cheltuieli de asigurare si pază

70

1.435

1.168

1.168

0

1,168

100

661

1.168

1.168

1.168

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

48

48

48

0

48

100

12

12

20

48

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

0

9

9

0

9

0

0

9

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale din care:

73

15

15

0

15

15

- aferente bunurilor de natura domeniului public

74

15

15

0

15

15

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

0

0

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de ureentă a Guvernului nr.

76

15

15

0

15

15

15

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

28

28

28

0

28

100

7

14

21

28

j)

alte cheltuieli

78

580

580

580

580

100

145

290

435

580

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd.

84 + rd. 85), din care:

79

758

786

786

0

786

100

393

31

777

786

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

0

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

81

61

40

40

0

40

100

20

31

31

40

c)

ch. cu taxa de licență

82

0

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

0

e)

ch. cu taxa de mediu

84

0

0

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

697

746

746

746

100

373

746

746

C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 +

rd. 104 + rd. 113), din care:

86

24,068

23,846

23,846

0

23,846

100

5,081

10,644

15,685

23,846

CO

Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd.

92)

87

22,889

22,551

22,551

0

22,551

ioo|

4,781

10,089

14,839

22,551

HCC fh

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venitul și cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Preliminat/ Realizat 2011

BVC 2019 confom Deciziei CA. 12/22.04.201 9, Hotarare.

AGA

09/23.05.201 9 ,Decizie CA 26/18.10.201

9

BVC 2019,confoi mHCL 172/30.05.2

019, rectificat prin HCL 263/31.07.2

019, HCL

373/23.09.2

019

influente +/

Propuneri rectificare an 2019

%

din care:

trim I

trim II

trim HI

trim IV

CI

Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd.

91), din care:

88

20,902

20,908

20,908

0

20,908

100

4,439

9,247

13,684

20,908

a) salarii de bază

89

20.272

20 786

20 786

0

20,786

100

4 408

9 186

13 594

20 786

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

266

122

122

0

122

100

31

61

90

122

c) alte bonificații (conform CCM)'

91

364

0

0

C2

Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:

92

1,986

1,643

1,643

0

1,643

100

343

842

1,155

1,643

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fîscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

343

104

104

104

100

3

89

98

104

- ii viscic ut         LI.         III

193/2006, cu modificările

94

0

■ tlunȘit LdUtru pculI U LUUllUiU 1 sociale potrivit Legii nr.

wniu, -----! ■ ir - .: l .

95

269

0

0

b) tichetc de masă;

96

1,643

1,539

1,539

0

1,539

100

340

753

1,057

1,539

c) vouchere de vacanță;

97

0

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent

98

0

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

0

C3

Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103 j din care:

100

0

0

0

0

0

0

0

0

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

0

5) ch. cu drepturile salariate cuvenite în >aza unor hotărâri judecătorești

102

0

S;C. SERVICH DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L.

STR. VĂLENI, NR. 32

CI.F. : 27449967

^7  - -.■SS’’ V

Vsp 7 PăMv'.y ■Ane&jjL^xF^

Hec Ha

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venitul și cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Preliminat/

Realizat 2011

BVC2019 1      confonî

Deciziei CA. 12/22.04.20 9, Hotarare.

AG^

09/23.05.201

9 ,Decizie C.A

26/18.10.201

BVC

2019,confoi mHCL

172/30.05.2

019, rectificat prinHCL 263/31.07.2

019, HCL

373/23.09.2

019

1

%

din care:

influente +/

Propuner rectificar

an 2015

trim I

trim II

trim III

trim IV

c) cheltuieli de natură salariată aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

103

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:

104

295

414

414

0

414

100

79

114

185

414

a) pentru directori/directorat

105

88

205

205

0

205

100

27

62

133

205

- componenta fixă

106

88

205

205

0

205

100

27

62

133

205

- componenta variabilă

107

0

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:

108

207

209

209

0

209

100

52

52

52

209

- componenta fixă

109

207

209

209

0

209

100

52

52

52

209

- componenta variabilă

110

0

c) pentru AGA și cenzori

111

0

0

0

0

0

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

0

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

113

884

881

881

0

881

100

220

441

661

881

D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd.

118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 +rd. 122), din care:

114

1,112

1,059

1,059

0

1,059

100

131

358

664

1,059

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 116 + rd. 117), din care:

115

735

435

435

0

435

100

109

218

301

435

către bugetul general consolidat

116

355

355

355

0

355

100

89

178

266

355

către alți creditori

117

380

80

80

0

80

3

20

40

35

80

mii lei

BVC

2019,confor mHCL

172/30.05.2

019, rectificat prinHCL 263/31.07.2

019, HCL

373/23.09.2

019

din care:

INDICATORI

Nr. rd.

Preliminat/ Realizat 201!

BVC 2019 confonr Deciziei CA. 12/22.04.201 9, Hotarare.

AGA 09/23.05.201 9,Decizie CA 26/18.10.201

9

influente +/

Propuner rectificare an 2019

%

trim I

trim U

trim HI

trim IV

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

118

0

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

119

0

d)

alte cheltuieli

120

0

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

121

164

411

411

411

100

22

140

363

411

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:

122

213

213

213

0

213

100

0

0

0

213

fi)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

123

213

213

213

0

213

100

213

fl. 1)

-provizioane privind participarea la profit a

124

0

fl.2)

- provizioane in legătura cu contractul de mandat

125

0

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare din care:

126

0

f2. 1)

din anularea provizioanelor (rd. 128+rd. 129+ rd. 1 30), din care:

127

0

0

0

0

0

0

0

0

- din participarea salariaților la profit

128

0

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

129

0

- venituri din alte provizioane

130

0

2

Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:

131

0

0

0

0

0

0

0

0

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

132

0

0

0

0

0

0

0

0

Anexa nr.2 ( ftcl' ttocjipia

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Preliminat/

Realizat 2011

BVC2019 confom Deciziei CA. 12/22.04.20 9, Hotarare

AG?

09/23.05.201 9,Decizie C/26/18.10.201

BVC 2019,confor mHCL 172/30.05.2

019, rectificat prin HCL 263/31.07.2

019, HCL

373/23.09.2

019

influente +/

Propuner rectificare an 201S

%

din care:

trim I

trim II

trim III

trim IV

al)

aferente creditelor pentru investiții

133

0

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

0

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

135

0

0

0

0

0

0

0

0

bl)

aferente creditelor pentru investiții

136

0

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

0

c)

alte cheltuieli financiare

138

0

3

Cheltuieli extraordinare

139

0

m

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)

140

0

421

421

0

421

0

0

0

0

0

venituri neimpozabile

141

0

cheltuieli nedeductibile fiscal

142

0

0

IV

IMPOZIT PE PROFIT

143

0

67

67

0

67

0

0

0

V

DATE DE FUNDAMENTARE

0

1

Venituri totale din exploatare, din care: (rd.

2)

144

32,091

32,192

32,192

0

32,192

100

9,501

16,645

24,550

31,770

a)

- venituri din subvenții și transferuri

145

0

b)

- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat

146

0

2

Cheltuieli de natură salariată (rd. 87), din care: **)

147

22,889

22,551

22,551

0

22,551

100

4,781

10,089

14,839

22,551

mii lei

INDICATORI

Nr.

rd.

Preliminat/

Realizat 2018

BVC 2019 conform Deciziei CA. 12/22.04.201

9. Hotararea

AGA

09/23.05.201

9,Decizie C 26/18.10.201

9

BVC 2019,confot mHCL 172/30.05.2

019, rectificat prin HCL 263/31.07.2

019, HCL

373/23.09.2

019

influente +/

Propuner rectificare an 2019

%

din care:

trim I

trim n

trim III

trim IV

a)

creșteri ale câștigului mediu brut/salariat, datorate majorării salariului de baza minim brut pe tara,garantat in plata si alte cheltuieli de natura salariala

148

584

584

584

100

146

292

438

584

b)

149

0

o)

sume reprezentând creșterea cheltuielilor de natura salariala ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale obligatorii

150

0

0

0

0

0

3

Cheltuieli cu salariile (rd. 88)

151

20,902

20,908

20,908

0

20,908

100

4,439

9,247

13,684

20,908

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

621

623

623

623

100

623

623

597

623

5

Nr. mediu de salariați

153

615

574

574

574

100

532

535

534

574

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariala [(rd. 147 -rd. 93* - rd. 98)/rd. 153J/12* 1000

154

3,055

3,259

3,259

3,259

100

X

X

X

3,259

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

155

2,066

3,189

3,189

0

3,189

100

X

X

X

3,189

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 753)

156

52

56

56

56

100

X

X

X

55

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

157

52

55

55

56

102

X

X

X

55

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Preliminat/

Realizat 2018

BVC 2019 confom Deciziei CA. 12/22.04.201 9, Hotarare.

AGA 09/23.05.201 9,Decizie Ca 26/18.10.201

9

BVC 2019,confor mHCL 172/30.05.2

019, rectificat prin HCL 263/31.07.2

019, HCL

373/23.09.2

019

influente +/

Propuner rectificare an 2019

%

din care:

trim I

trim n

trim IU

trim IV

c)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse fmite/persoană) W = QPF/rd. 153

158

0

X

X

X

el)

Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care

159

0

X

X

X

- cantitatea de produse finite il^PFi

160

0

X

X

X

- preț mediu <p)

161

0

X

X

X

- valoare = QPF x p

162

0

X

X

X

- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2

163

0

X

X

X

Plăți restante

164

0

9

Creanțe restante, din care:

165

0

- de la operatori cu capital integral/maioritar de stat

166

0

- de la operatori cu capital privat

167

0

- de la bufetul de stat

168

0

- de la bugetul local

169

0

- de la alte entități

170

0

10

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)

171

0

DIRECTOR GENER/WqX^01''5’- ? * \

A

ALIN MIHAEL D Nb'ILASE.^^ofÂL I-jte-7

Anexa3 < <keC


Gradul de realizare a veniturilor totale pe anul 2019

Nr crt.

Indicatori

Prevederi an 2017

% 4 = 3/2

Prevederi an precedent 2018

% 7 = 6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

1

2

3

4

5

6

7

1.

Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd.

3)*), din care:

25,477

25,477

100.00

32,091

32,091

100

1

Venituri din exploatare*)

25,477

25,477

100.00

32,091

32,091

100

2

Venituri financiare

3

Venituri extraordinare


DIRECTOR ECONOMIC

ADELA IACOB

DIRECTOR ECONOMIC

ADELA IACOBProgramul de investiții, dotări și sursele de finanțare


pe anul 2019INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent (2018

--, •-----------

■ -/Valoare

Aproba

Realizat

Prelimina

an curen

(2019

an 202C

an 2021

0

1

2

3

4

'                              5

8

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

164

164

3,167.05

231.07

236.15

1

Surse proprii, din care:

164

164

225.8’

231.07

236.15

a) - amortizare

164

164

225.87

231.07

236.15

b) - profit

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

a)- interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

2,941.18

0.00

0.00

venituri proprii-aport capital social

2,941.18

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

164

164

3,167.05

231.07

236.15

1

Investi|ii în curs, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

(denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

2

Investiții noi, din care:

0

0.00

0.00

0.00

a) pentru bunurile proprietatea privata a         i

operatorului economic:

0.00

(denumire obiectiv)

(denumire obiectiv)

)) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare


pe anul 2019
INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent (2018

Valoare

Aproba

Realizat/ Preliminai

an curen

(2019

an 202C

an 2021

0

1

2

3

4

5

8

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

0.00

0.00

0.00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

4

Dotări (alte achiziții de mobilizări corporale)

164

164

3,167.05

231.07

236.15

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

a) - interne

1

j) - externe

DIRECTOR ECONOMIC
ADELA IACOB


Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante pe anul 2019


Nr, crt.

Măsuri

Termen de realizare

An precedent 2018

An curent 2019

An 2020

An 2021

Preliminat/Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Infl uențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți

restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. I

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

I

externai izarea serviciilor de paza si reducerea cheltuielilor de natura salariata

X

X

387

387

2

Măsura 2 ..

X

X

Măsura n . .

X

X

TOTAL pct I

X

X

387

387

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I

1

reducere cheltuieli de natura salariala

X

X

-387

-387

2

Cauza 2 ...

X

X

Cauza n ...

X

X

TOTAL pct. II

X

X

-387

-387

Pct. III

TOTAL GENERAL pct.

1 +pct. II

0

0

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR ECONOMICALIN MIHAEL DANIL

Jbg


ADELA IACOB