Hotărârea nr. 402/2019

Hotãrârea nr. 402 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Teatrului „Toma Caragiu” Ploieşti


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 402

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 504/10.10.2019 al domnului Viceprimar Cristian-Mihai Ganea și al consilierilor din comisia de buget-finante, control, administrarea domeniului public și privat, studii-strategii și prognoze Paul Palaș Alexandru, Claudia Oana Sălceanu, Gheorghe Andrei, Gheorghe Sîrbu-Simion, Zoia Staicu, precum și Raportul de specialitate nr. 4401/09.10.2019 al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești, prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Economice nr.322/17.10.2019;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 29.10.2019;

în conformitate cu prevederile art. 19 și art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 129, alin. (4), lit. a) și art. 139 alin. (3), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă lista dotărilor independente pe anul 2019 conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Ordonatorul principal de credite și Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2019.

Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETAR GENERAL,

George Sorin Niculae BOTEZ         Trama C.panina SERBINOV


JUDEȚUL PRAHOVA TEATRUL TOMA CARAGIU PLOIEȘTI


ANEXA NR.1 C A-

Hec


BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget inițial aprobat HCL 331/ 27.09.2019

Realizat la

30.09.2019

Influente +/-

Propunere Buget an 2019

TOTAL VENITURI - din care:

14.971,00

10.715,00

-306,00

14.665,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

14.571,00

10.715,00

19,00

14.590,00

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

755,00

395,00

0,00

755,00

Donajii și sponsorizări

37.10.01

16,00

15,00

19.00

35.00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

13.800,00

10.305,00

0,00

13.800,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

400,00

0,00

-325,00

75,00

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

400,00

0,00

-325,00

75,00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

14.971,00

10.282,00

-306,00

14.665,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

14.571,00

10.282,00

19,00

14.590,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

14.571,00

10.282,00

19,00

14.590,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

11.150,00

8.157,00

0,00

11.150,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

10.610,00

7.718,00

0,00

10.610,00

Salarii de baza

10.01.01

9.562,00

7.017,00

0,00

9.562,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

415,00

280,00

0.00

415,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

50,00

34,00

0,00

50,00

Indemnizații de hrană

10.01.17

580,00

384,00

0,00

580,00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

3,00

3,00

0,00

3,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

240,00

231,00

0,00

240,0

Tichete de vacanta

10.02.06

240,00

231,00

0,00

240,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

300,00

208,00

0,00

300,Oj):

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

60,00

36,00

0,00

6.'4’

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

240,00

172,00

0,00

24tW0‘

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

3.241,00

2.023,00

35,00

----------"

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01 I

2.537,00

1.722,00

41,00

2.3.78,00

Furnituri de birou

20.01.01

15 00

8 00

0 00

Vs oa

Materiale pentru curățenie

20.01.02

15,00

6,00

0,00

1W

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

350,00

230,00

0,00

350,00/>/

A

•      ___z

c O/EȘTI

-i L


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget inițial aprobat HCL 331/ 27.09.2019

Realizat la 30.09.2019

Influente +/-

Propunere Buget an 2019

Apa, canal si salubritate

20.01.04

30,00

13,00

-9,00

21,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

30,00

15,00

0,00

30,00

Piese de schimb

20.01.06

15,00

6,00

0,00

15,00

Transport

20.01.07

30,00

8,00

0.00

30,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

45,00

32,00

0,00

45,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

1.587,00

1.039,00

0,00

1.587,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

420,00

365,00

50,00

470,00

Reparații curente

20.02

10,00

2,00

0,00

10,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

300,00

116,00

0,00

300,00

Uniforme si echipament

20.05.01

25,00

0,00

0,00

25,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

275,00

116,00

0,00

275,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

50,00

19,00

-20,00

30,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

13,00

2,00

0,00

13,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

37,00

17,00

-20,00

17,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

3,00

1,00

0,00

3,00

Pregătire profesionala

20.13

5,00

0,00

-5,00

0,00

Protecția muncii

20.14

25,00

16,00

0,00

25,00

Alte cheltuieli

20.30

311,00

147,00

19,00

330,00

Reclama si publicitate

20.30.01

75,00

30,00

0,00

75 00

Protocol si reprezentare

20.30.02

16,00

15.00

19,00

35.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

30,00

7,00

0,00

30 00

Chirii

20.30.04

190,00

95,00

0,00

190 00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

TITLUL XALTE CHELTUIELI

59

180,00

102,00

-16,00

164,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

180,00

102,00

-16,00

164,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

400,00

0,00

-325,00

75,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

400,00

0,00

-325,00

75,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

400,00

0,00

-325,00

75,00

Active fixe

71.01

400,00

0,00

-325,00

75,00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

400,00

0,00

-325,00

75,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

71.01.30

0,00

0,00

0,00

w

ORDONATOR TERȚIAR DE CREDITE.

V 2CONTABIL SEF,

Neacsu Irina
TEATRUL "TOMA CARAGIU" PLOIEȘTI

ANEXA NR.2

(A HCC


LISTA DE DOTĂRI INDEPENDENTE PENTRU ANUL 2019

INFORMAȚII FINANCIARE


Nr. crt.

Denumire

Cant.

PU (mii lei)

Valoarea totala estimata (mii lei)

Sursa de finanțare a fi aplicata

1

Cosultanta tehnica si proiectare pentru efectuarea lucrărilor de investiții necesare obținerii avizului si autorizației de securitate la incendiu (ISU)

1

75

75

Buget local

TOTAL

75


CONTABIL SEF,

Irina Neacsu
TEATRUL „TOMA CARAGIU” PLOIEȘTI


LISTA DE DOTĂRI INDEPENDENTE PENTRU ANUL

NOTA DE FUNDAMENTARE -INFORMAȚII FINANCIARE SI NEFINANCIARE

Investițiile propuse a se realiza in anul 2019, conform art.42,45,46 din legea 273/2006, se refera la achiziția de dotări independente in valoare de mii lei.

Pentru SERVICIUL ÎNTREȚINERE-ADMINISTRATIV

l.Cosultanta tehnica si proiectare pentru efectuarea lucrărilor de investiții necesare obținerii avizului si autorizației de securitate la incendiu (1SU) - 75 mii lei

Achiziționarea acestui serviciu, este necesara, avand in vedere situația actuala a procesului de autorizare a instituției noastre de către Inspectoratul pentru Situații de Urgenta Prahova.


CONTABIL SEF, Irina Neacsu

COMPARTIMENT ACHIZIȚII, Anca Antonescu ,