Hotărârea nr. 401/2019

Hotãrârea nr. 401 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Administraţiei Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploieşti pe anul 2019


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 401 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești pe anul 2019

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 505/10.10.2019 al domnului viceprimar Cristian Mihai Ganea și Raportul de Specialitate nr. 7857/10.10.2019 al Administrației Parcului Memorial «Constantin Stere» Ploiești prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 320/17.10.2019 al Direcției Economice;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr.l comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 29.10.2019:

A

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/15.03.2019 - Legea bugetului de stat pe anul 2019 și a Legii nr. 47/11.03.2019 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019;

A

In temeiul Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, art. 129, alineat 4, litera a, art. 136, art. 139, alineat 3, litera a;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești pe anul 2019, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă rectificarea listei de investiții pe anul 2019 a Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobă notele de fundamentare ale investițiilor conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Ordonatorul principal de credite și Administrația Parcului Memorial « Constantin Stere » Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2019.


SECRETAR GENERAL,

XÂIoana Geanina SERBINOV

JUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială : MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Instituția publică: ADMINISTRAȚIA PARC MEMORIAL "CONSTANTIN STERE"

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2019


MII LEI

Buget aprobat

30,09,2019

Influente

Buget rectificat

Venituri proprii

33.10.50

1.500

1.197

1.500

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

9.892

7.372

9.892

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

2.195

502

221

2.416

TOTAL VENITURI

13.587

9.070

221

13.808

TOTAL CHELTUIELI (SECT. DE FUNCȚIONARE+SECȚ. DE DEZVOLTARE)

13.587

8.979

221

13.808

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

11.392

8.477

0

11.392

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

11.392

8.477

0

11.392

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

7.920

5.862

0

7.920

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

7.562

5.556

0

7.562

Salarii de baza

10.01.01

7.102

5.248

7.102

Indemnizații de delegare

10.01.13

10

10

Indemnizații de hrana

10.01.17

450

308

450

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

184

182

0

184

[Vouchere de vacanta

10.02.06

184

182

184

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

174

124

0

174

|Contribuție asiguratorie pentru munca

10.03.07

174

124

174

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20

3.372

2.540

-1

3.371

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

2.283

1.741

33

2.316

Furnituri de birou

20.01.01

10

8

10

Materiale pentru curățenie

20.01.02

15

10

15

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

320

262

13

333

Apa, canal si salubritate

20.01.04

200

154

20

220

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

250

188

250

Piese de schimb

20.01.06

40

29

40

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

34

23

34

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

70

42

70

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

1.344

1.025

1.344

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

450

362

15

465

[Hrana pentru animale

20.03.02

450

362

15

465

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la i J4.04)

20.04

*

24

-10

45

| Medicamente

20.04.01

z5

10

-5

20

Buget aprobat

30,09,2019

Influente

Buget rectificat,-

O Af

* •

Materiale sanitare

20.04.02

30

14

-5

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

160

122

0

160

Uniforme si echipament

20.05.01

40

35

. 40

Alte obiecte de inventar

20.05.30

120

87

po

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

5

0

-5

0

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

5

-5

x0

Deplasări în străinătate

20.06.02

0

0

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

5

5

Consultanta si expertiza

20.12

22

-22

0

Pregătire profesionala

20.13

2

-2

0

Protecția muncii

20.14

15

121

15

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

375

279

-10

365

Reclama si publicitate

20.30.01

20

6

-5

15

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

50

19

50

Chirii

20.30.04

25

15

-5

20

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

280

239

280

1111

59.C

.UL X ALTE CHELTUIELI (COd

)1+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.40)

59

100

75

1

101

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59,40

100

75

1

101

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

2.195

502

221

2.416

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

2.195

502

221

2.416

Acti

ve fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

2.195

502

221

2.416

Construcții

71.01.01

2.195

502

182

2.377

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

39

39

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE, Sandu Ștefan Constantin

SEF SERV FIN.-CONTAB., Tataru Liliana
ADMINISTRAȚIA PARCULUI MEMORIAL

’ CONSTANTIN STERE”

LISTA DE INVESTIȚII 2019


- mii Iei -


Nr.crt.

DENUMIRE

Buget aprobat 2019

Influente

Buget rectificat 2019

DOTĂRI

0

39

39

1

Tractoras rider de gradina cu accesorii

0

39

39

LUCRĂRI TOTAL

2.195

182

2.377

INVESTIȚII NOI

1.693

184

1.877

1

Rețea de canalizare plaja (PT+Executie si diriginte de șantier)

350

-100

250

2

Rețea de alimentare cu apa plaja (PT+Executie si diriginte de șantier)

451

451

3

Parcare plaja (SF +PT + Execuție)

130

321

451

4

Gard plaja (proiectare + execuție)

21

21

5

Lac plaja - amenajare si alimentare cu apa -execuție

390

-36

354

6

Clădire administrativa zoo

50

50

7

Lacuri păsări de apa

136

-1

135

8

Canal apa zoo

40

40

9

Rețea de canalizare parc (PT+Executie si diriginte de șantier) conform SF existent

89

89

10

Rețea de alimentare cu apa parc (PT+Executie si diriginte de șantier) conform SF existent

36

36

INVESTIȚII IN CONTINUARE

502

-2

500

1

Alei zona plaja - reabilitare (PT +Executie)

280

280

2

Parcare asfaltata - reabilitate

0

0

3

Aleea scriitorilor - extindere (Construire alei pietonale, repozitionare bust si totem)

175

-2

173

4

WC Public - reamenajare

24

24

5

Azil câini comunitari - tamplarie termopan

23

23

TOTAL INVESTIȚII (DOTARI+LUCRARI)

2.195

221

2.416

ADMINISTRAȚIA PARCULUI MEMORIAL

“CONSTANTIN STERE”

PLOIEȘTI         Anexa nr.3 la H.C.L. nr......./2019

NOTE DE FUNDAMENTARE

DOTĂRI

l.Tractoras rider de grădină cu accesorii - 39.000 LEI

Administrația Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești reprezintă un punct de atracție pentru locuitorii Municipiului Ploiești și pentru cei din localitățile învecinate, fiind vizitat anual de un număr de aproximativ 250 000 de persoane care sunt în căutarea unui loc de relaxare și de divertisment.

Parcul Memorial „Constantin Stere” Ploiești deține un potențial imens de dezvoltare din punct de vedere economic și turistic. Parcul are o poziționare avantajoasă fiind mărginit de DN 1B, drumul național care leagă Municipiul Ploiești de Municipiul Buzău. Totodată parcul dispune de spații adecvate de agrement (teren sportiv, locuri dejoacă, lac natural în care se poate pescui), teatru de vară în aer liber, grădina zoologică și oferă posibilitatea unor plimbări de agrement. Toate aceste obiective integrate în parc constituie un potențial real de dezvoltare economico-socială în zona menționată.

Considerăm oportun a se achziționa un tractoraș rider de grădină cu accesorii care este necesar pentru întreținerea eficientă a spațiilor verzi de pe teritoriul parcului. Datorită punții de tăiere montate frontal și a direcției articulate, tractorul rider de grădină cu accesorii pentru tuns gazonul poate ajunge în locuri greu accesibile (spații înguste, pante și pe orice tip de teren).

Produsul are eficiență superioară, manevrabilitate și rezultate perfecte pe tot parcursul anului, cu următoarele caracteristici: tracțiune integrală, transmisia hidrostatică, masa de tăiere de minim 112cm, putere brută la turația prestabilită minim 2900 rpm, evacuare posterioare a resturilor tăiate.

Poate fi echipat cu o serie de accesorii:

  • - masă de tăiere combi clip 112 cm;

  • - dispozitiv de cosit cu cuție mobile pentru zone dificile cu iarba crescută în exces și arbuști mici;

Diversele accesorii permit efectuarea unei serii foarte mari de lucrări pentru îngrijirea spațiilor verzi și a aleilor din cadrul parcului, pe tot parcursul anului.

DIRECTOR,

SANDU ȘTEFAN CONSTANTIN

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

JO IO. 'Lol'O


REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al al Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere”Ploiești pe anul 2019

în conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2019 - Legea nr. 50/15.03.2019 si legii privind finanțele publice locale nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare, a fost aprobat bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 al Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești, prin Hotărârea Consiliului Local 134/07.05.2019, rectificat prin Hotărârea Consiliului Local nr.223/22.07.2019, Hotărârea Consiliului Local nr.282/29.08.2019 si prin Hotărârea Consiliului Local nr. 332/27.09.2019 .

Administrația Parcului Memorial «Constantin Stere» Ploiești, are un specific de activitate complex, obținând venituri proprii din exploatarea potențialului turistic și de agrement al grădinii zoologice, parcului și plajei, precum și din serviciile specifice adăpostului de câini fără stăpân.

Parcul Memorial “Constantin Stere” reprezintă un punct de atracție pentru locuitorii municipiului Ploiești și din localitățile învecinate, fiind vizitat anual de aproximativ 250.000 de persoane care sunt în căutarea unui loc de relaxare și de divertisment.

In urma analizei bugetului de venituri si cheltuieli, a raportului de specialitate si pentru îndeplinirea obiectivelor legate de încadrarea Administrației Parcului Memorial ”Constantin Stere” Ploiești in standardele uniunii europene, se impune


rectificarea prin reașezarea in structura a subvențiilor bugetuluîMe^Venituri si cheltuieli conform anexelor 1 si 2.

Față de cele prezentate mai sus, având în vedere raportul serviciului de specialitate al Administrației Parcului Memorial ”Constantin Stere” Ploiești, propun aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

VICEPRIMAR

MIHAI CRET1AN G^NEA

ADMINISTRAȚIA PARCULUI MEMORIAL “CONSTANTIN STERE”

PLOIEȘTI


ADMINISTRAȚIA PARCULUI J3IAL

“CONSTANTIN SȚ^Me^ REGIFr-LÂtURĂ~^V

nr..               ... 10 DCI.


ț.


RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al al Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere”Ploiești pe anul 2019


Administrația Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești s-a organizat începând cu 01.07.2002 in baza Hotărârii Consiliului Local nr. 109/28.06.2002, având ca obiect principal de activitate - administrarea si gestionarea bunurilor transmise ce aparțin domeniului public al Municipiului Ploiești, în conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2019 - Legea nr. 50/15.03.2019 si legii privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările si completările ulterioare, a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești pentru anul 2019, prin Hotararea Consiliului Local nr. 134/07.05.2019, rectificat prin Hotararea Consiliului Local nr.223/22.07.2019, Hotărârea Consiliului Local nr.282/29.08.2019 si prin Hotărârea Consiliului Local nr. 332/27.09.2019 , după cum urmeaza:


TOTAL VENITURI:                  13.587,00 mii Iei

din care:-venituri proprii:                             1.500,00 mii lei

-subvențiipentru secțiunea de funcționare 9.892,00 mii lei - subvenții pentru secțiunea de dezvoltare 2.195,00 mii lei


TOTAL CHELTUIELI:

din care:-cheltuieli de personal:

-cheltuieli cu bunuri si servicii:

- alte cheltuieli

-cheltuieli de capital:


13.587,00 mii lei

7.920,00 mii lei

3.372,00 mii lei 100,00 mii lei

2.195,00 mii lei.


Fată de sumele aprobate Administrația Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești solicită rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe andf â^i^i^sensul se impune reașezării in structura a subvențiilor bugetului de venituri si cheltuieli conform anexelor 1 si 2.

V,

’.v. . -î'-S-yy

urmează:


In urma acestei modificări bugetul se prezintă după cum

TOTAL VENITURI:                  13.587,00 mii lei

din care:-venituri proprii:                            1.500,00 mii lei

-subvenții pentru secțiunea de funcționare 9.892,00 mii lei - subvenții pentru secțiunea de dezvoltare 2.195,00 mii lei

TOTAL CHELTUIELI:

13.587,00 mii lei

7.920,00 mii lei

3.371,00 mii lei 101,00 mii lei

2.195,00 mii lei.


din care:-cheltuieli de personal: -cheltuieli cu bunuri si servicii: - alte cheltuieli

-cheltuieli de capital:

> Cheltuieli cu bunuri si servicii - secțiunea de funcționare, conform execuției de casă la data de 30.09.2019, se impune modificarea pe articole de cheltuieli ale acestui titlu prin reașezarea in structura a subvențiilor, după cum urmeaza:

• 59.40 - Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate - majorarea cu suma de 1 mii lei.

  • •  20.01.03 - încălzit, iluminat și forță motrică - majorarea cu suma de 13 mii lei datorată consumurilor diferențiate in funcție de sezonalitate;

  • •  20.01.04 - Apa, canal si salubritate - majorarea cu suma de 20 mii lei;

  • •  20.03.02 - Hrană pentru animale - majorarea cu suma de 15 mii lei vor fi utilizați pentru hrana animalelor din colecția grădinii zoologice si câini comunitari;

  • • 20.04.01 - Medicamente - diminuarea cu suma de 5 mii lei;

  • •  20.04.02 - Materiale sanitare - diminuarea cu suma de 5 mii lei;

  • •  20.06.01 - Deplasări interne, detasari, transferări - diminuarea cu suma de 5 mii lei;

  • •  20.12 - Consultanta si expertiza - diminuarea cu suma de 22 mii lei;

  • •  20.13 - Pregătire profesionala - diminuarea cu suma de 2 mii lei;


20.30.01- Reclama si publicitate - diminuarea cu suma de 5 mii lei; 20.30.04 - Chirii - diminuarea cu suma de 5 mii lei;        ■

Cheltuieli de capital - modificarea prin completare a dotariWr rider de gradina cu accesorii “ si reașezare in structura, conform ariexeThumărul 2 la proiectul de hotărâre.

Față de cele expuse propunem aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 conform anexei nr.l și anexei nr.2 .

SEF SERV.FIN.-CONTAB.,

Liliana Tataru
BIROUL ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE SI INVESTIȚII Razvap Manea

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Nr. 3^0/17.10.2019


RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli

al Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere”


pe anul 2019


Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 a fost fundamentat având în vedere prevederile Legii nr. 50/2019-Legea bugetului de stat pe anul 2019, Legii nr. 273/2006- Legea finanțelor publice locale cu modificările și completările ulterioare.

Administrația Parcului Memorial “Constantin Stere” în calitate de ordonator terțiar de credite este finanțat conform art. 67 din Legea 273/2006 din venituri proprii și din subvenții/transferuri acordate de la bugetul local.

Conform H.C.L. nr. 332/27.09.2019 bugetul aprobat de prezintă, astfel:

Venituri -venituri proprii

-subvenții pentru sectțunea de funcționare -subvenții pentru secțiunea de dezvoltare

TOTAL

Cheltuieli: suma de 13.587,00 mii lei

1.500,00 mii lei

9.892,00 mii lei

2.195.00 mii lei

13.587,00 mii lei


Prezenta rectificare nu presupune alocarea de sume suplimentare din bugetul local, ci constă în reașezarea în structură la Titlul 20”Bunuri si servicii”, Titlul 59 “Alte cheltuieli” si lista de investiții.

Venituri -venituri proprii                                  1.500,00 mii lei

-subvenții pentru secțiunea de funcționare      9.892,00 mii lei

-subvenții pentru secțiunea de dezvoltare       2,195.00 mii lei

TOTAL 13.587,00 mii lei

Cheltuieli: suma de 13.587,00 mii lei

Potrivit Legii nr.273/2006 art. 22, alin.(l) „Ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetele locale, pentru bugetul propriu și pentru bugetele instituțiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terțiari de credite, după caz, și aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozițiilor legale ” si alin.(3) „Ordonatorii terțiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unităților pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate și in condițiile stabilite prin dispozițiile legale ’

Potrivit regulilor bugetare din Legea 273/2006 art. 14, alin.(3) ,,Nicio cheltuială nu poate fi înscrisă în buget, angajată și efectuată din aceste bugete, dacă nu există bază legală pentru respectiva cheltuială”, iar potrivit alin. (4j„ Nicio cheltuială din fonduri publice locale nu poate fi angajată, ordonanțată și plătită dacă nu este aprobată potrivit legii și dacă nu are prevederi bugetare și surse de finanțare ’


c) Angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor în limita ÎVrtdiielo-r "bugetare aprobate și a veniturilor bugetare posibil de încasat ’

precum și faptul ca angajarea cheltuielilor de personal, organizarea procedurilor de achiziții publice, emiterea de comenzi, încheierea de contracte de orice fel etc. este în sarcina fiecărui ordonator terțiar de credite, acesta împreună cu serviciile de specialitate este direct răspunzător de angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor și realizarea veniturilor proprii.

Față de cele prezentate mai sus, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

DIRECTOR EXECUTIV,

Nicoleta Crăciunoiu


întocmit, Georgeta Popa

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

A VIZ

Comisia a luat în discuții Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Administrației Parcului Memorial "Constantin Stere ” Ploiești pe anul 2019SECRETAR, •ghe Andrei


Gheorg