Hotărârea nr. 400/2019

Hotãrârea nr. 400 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești pe anul 2019


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

9

HOTĂRÂREA NR. 400

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești pe anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Referatul de aprobare nr. 544/24.10.2019 al primarului Municipiului Ploiești domnul Adrian Florin Dobre și al Comisiei de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze formată din consilierii locali Palaș Alexandru Paul, Andrei Gheorghe, Sîrbu-Simion Gheorghe, Sălceanu Claudia Oana și Raportul de specialitate nr.6918/03.10.2019 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019;

ținând cont de raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 336/28.10.2019;

având în vedere Avizul comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de Buget Finanțe, Control, Administrarea Domeniului Public și Privat, Studii, Strategii și Prognoze din data de 29.10.2019;

având în vedere Contractul de prestări servicii nr. 13043 din 28.06.2019 încheiat între Regia Autonomă de Servicii Publice și Unitatea Administrativ - Teritorială Municipiul Ploiești cât și Hotărârea Consiliului Local nr.227/29.07.2009 (aviz A.N.R.S.C. nr. 4905952/SB/28.07.2009) prin care a fost aprobat tariful de epurare ape uzate;

în conformitate cu prevederile art. 3 din Legea nr. 15/1990 actualizată privind reorganizarea unităților de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

având în vedere prevederile art. 62 din Legea nr. 50/2019 - Legea bugetului de stat pe anul 2019 și art. 15 din Legea nr. 47/2019 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019;

în conformitate cu art. 2 din Legea nr. 227/08.09.2015 - privind Codul Fiscal, actualizată;

ținând cont de prevederile Ordinului nr. 3145/05.12.2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 4 alin. 1 lit. c), art. 10 alin. (2), lit. f) din Ordonanța de Guvern nr. 26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

având în vedere prevederile art. 2 alin (3) litera b) din Legea nr.273/29.06.2006, privind finanțele publice locale modificată și completată;

în temeiul art. 196, alin. 1, lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019- privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești conform anexelor nr. 1, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Ordonatorul principal de credite și Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, George Sorin Niculae BOTEZ

Contrasemnează: SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Operatorul economic: REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI R.A. Sediul/Adresa: Piața Victoriei 17 Ploiești Cod unic de înregistrare: RO1343872


BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIJELb'v CW8 pe anul 20192

N

r. Crt

INDICATORI

Nr.

rd.

Aprobat 2019 (H.C.L. nr.335/27.0 9.2019)

Propuneri an 2019

%

Estimări an 2020

Estimări an 2021

%

9=7/5*100

10=8/7*100

0

1

2

3

4

5

7=5/4

8

9

10

11

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

12,043.00

12,295.84

102.10

13,332.72

13,332.72

108.43

100.00

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

12,025.02

12,277.86

102.10

13,314.74

13,314.74

108.45

100.00

a)

Subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare

3

b)

Transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare

4

2

Venituri financiare

5

17.98

17.98

100.00

17.98

17.98

100.00

100.00

3

Venituri extraordinare

6

II.

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+R21)

7

11.831.68

12,084.52

102.14

13,121.40

13,121.40

108.58

100.00

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

11,831.53

12,084.37

102.14

13,121.25

13,121.25

108.58

100.00

A.

Cheltuieli cu bunuri si servicii

9

2,928.63

2,508.65

85.66

2,928.63

2,928.63

116.74

100.00

B.

Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

10

71.90

64.50

89.71

71.90

71.90

111.47

100.00

C.

Cheltuieli cu personalul, din care:

11

8,359.13

9,031.41

108.04

9,648.85

9,648.85

106.84

100.00

CO

Cheltuieli de natura salariala (rd. 13+rd. 14)

12

7,708.86

8,254.66

107.08

8,867.59

8,867.59

107.43

100.00

C1

Cheltuieli cu salariile

13

6,958.40

7 386.47

106.15

8,003.44

8,003.44

108.35

100.00

C2

Bonusuri

14

750.46

868.19

115.69

864.15

864.15

99.53

100.00

C3

Alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

75.00

100.00

100.00

Cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

17

351.78

418.06

118.84

417.84

417.84

99.95

100.00

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

18

223.50

258.69

115.74

263.42

263.42

101.83

100.00

D.

Alte cheltuieli de exploatare

19

471.86

479.81

101.68

471.87

471.87

98.35

100.00

2

Cheltuieli financiare

20

0.15

0.15

100.00

0.15

0.15

100.00

100.00

3

Cheltuieli extraordinare

21

III.

REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)

22

211.32

211.32

100.00

211.32

211.32

100.00

100.00

IV.

IMPOZIT PE PROFIT

23

92.60

92.60

100.00

92.60

92.60

100.00

100.00

V.

PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

118.72

118.72

1

Rezerve legale

25

2

Alte rezerve reprezentând facilitați fiscale prevăzute de lege

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

27


Nr. Cri

INDICATORI

Nr rd

Aprobat 2019 (H.C.L. nr.335/27.0 9.2019)

Propuneri an 2019

%

Estimări arv202Q>.

ti'.-.

%

f Sti^

'an 2021"

■ g^/sMoc

10=8/7*100

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi

28

>■ y?

47

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil ramas după deducerea sumelor de la Rd. 25 26 27 28 si 29.

30

118.72

118.72

7

Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercițiul financiar de referința

31

11.87

11.87

8

Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, in cazul societatilor/companiilor naționale si societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

114.86

114.86

a)

-Dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

-Dividende cuvenite bugetului local

33a

c)

-Dividende cuvenite altor acționari

34

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanțare

35

3.86

3.86

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

ai

Cheltuieli materiale

38

b-

Cheltuieli cu salariile

39

C)

Cheltuieli privind prestările de servicii

40

d)

Cheltuieli cu reclama si publicitate

41

e-

Alte cheltuieli

42

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

230.15

230.15

100.00

100.00

100.00

43.45

100.00

1

Alocații de la buget

44

Alocații bugetare aferente plătii angajamentelor din anii anteriori

45

IX

CHELTUIELI PENTRU NVESTITII

46

230.15

230.15

100.00

100.00

100.00

43.45

100.00

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la inele anului

48

118

118

100.00

118.00

118

100.00

100.00

2

Nr. mediu de salariati total

49

117

117

100.00

117

117

100.00

100.00

3

Câștigul mediu lunar pe salariat lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala rd.12/rd.49>*1000

50

4,890.71

5,365.09

109.70

5,365.09

5,365.09

100.00

100.00

Nr. Cri

INDICATORI

Nr. rd.

Aprobat 2019 (H.C.L. nr.335/27.0 9.2019)

Propuneri an 2019

%

Estimări an2020<

1^!

S -4

. Estimări an 2021

7^.

%

■' - c ' >

,9=7/5*100

10=8/7*100

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat

51

5

Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) Rd.2/Rd.49)

52

102.78

104.94

102.10

113.80

113.80

108.45

100.00

6

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu recalculata conform legii anuale a bugetului de stat(cantitate produse finite/persoana)

53

7

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

54

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)*1000

55

982.45

982.81

100.04

984.15

984.15

100.14

100.00

9

Plăti restante

56

10

Creanțe restante

57

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

CENTRALE/LOCALE: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

Operatorul economic: REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI R.A.

Sediul/Adresa: Piața Victoriei 17 Ploiești

Cod unic de înregistrare: RO1343872

Detalierea indicatorilor economico - financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli

Nr. Crt

INDICATORI

Nr. rd.

An 2018

An 2019 din care:

Aprobat

Realizat an 2018

cf. Ordin

3145/2017

cf.HCL

485/16.11.2018

Cf. HCL

144/07.05.2019

(Ordin

3145/2017)

Cf. HCL

335/27.09.2019

Realizat la

30.06.2019

0

1

2

3

4

4a

5

6

6a

7          !

I.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

1

12,004.79

11,886.67

11,581.59

11,328.72

12,043.00

6,077.71

1

Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd. 13+Rd. 14), din care:

2

11,994.36

11,874.36

11,562.89

11,310.74

12,025.02

6,069.91

a)

din producția vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7 , din care:

3

11,994.36

11,874.36

11,562.89

11,310.74

12,025.02

6,069.91

a1)

din vanzarea produselor

4

82)

din servicii prestate

5

11 966.41

11,846.41

11,512.06

11,285.52

11,999.80

6,053.61

MUNICIPIUL PLOIEȘTI - servicii publice

6,600.59

6,600.59

6,445.23

5,757.14

6,471.42

3,604.55

MUNICIPIUL PLOIEȘTI - Rampa Teleajen

536.40

416.40

308.37

563.87

563.87

245.07

a31

din redevente si chirii

6

3.23

3.23

3.23

3.22

3.22

1.61

a4.

alte venituri

7

24.72

24.72

47.60

22.00

22.00

14.69

b)

din vanzarea mărfurilor

8

C)

din subvenții si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:

9

c1

subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare

10

c2

transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare

11

d)

din producția de imobilizări

12

e)

venituri aferente costului producției in curs de execuție

13

f)

alte venituri din exploatare

(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21). din care;

14

f1>

din amenzi si penalitati

15

f2)

din vanzarea activelor si alte operații de capital (Rd.17+Rd.18j, din care:

16

- active corporale

17

- active necorporale

18

f3.

din subvenții pentru investiții

19

f4,

din valorificarea certificatelor CO2

20

fS)

alte venituri

21

2

Venituri financiare

(Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:

22

10.43

12.31

18.70

17.98

17.98

7.80

a)

din imobilizări financiare

23

b

din investiții financiare

24

c

din diferente de curs

25

0.01

0.01

0.01

0.00

0.00

0.01

d

din dobânzi

26

10.42

12.30

18.69

17.98

17.98

7.79

i 2L

alte venituri financiare

27

3

Venituri extraordinare

28

II.

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)

29

11,810.75

11,692.63

11,189.29

11,117.40

11,831.68

5,645.28

1

Cheltuieli de exploatare

(Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120). din care:

30

11,810.55

11,692.42

11,189.22

11,117.25

11,831.53

5,645.27

A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:

31

2,512.12

2,309.49

1,874.44

2,928.63

2,928.63

918.54

A1

Cheituieli privind stocurile

(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39J, din care:

32

459.58

459.58

281.43

501.01

501.01

111.62

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

297.74

297.74

151.50

340.13

340.13

44.20

b1.

cheltuieli cu piesele de schimb

35

193.47

193.47

63.60

256.04

256.04

2.81

b2;

cheltuieli cu combustibilii

36

41.28

41.28

38.85

45.46

45.46

18.93

C)

cheltuienprivind materialele de natura obiectelor de inventar

37

57.04

57.04

44.36

63.88

63.88

4.52

dl

cheltuieli privind energia si apa

38

104.80

104.80

85.56

97.00

97.00

62.90

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.41+Rd.42+Rd,45), din care:

40

386.27

118.77

51.84

391.53

391.53

24.17

a)

cheltuieli cu întreținerea si reparațiile

41

346.03

78.53

16.91

347.50

347.50

5.80

b)

cheltuieli privind chiriile iRd.43+Rd.44) din care:

42

26.44

26.44

25.71

27.72

27.72

13.50


An 2019

din care:

Propuneri rectificare 2019

Influente +/-

10=8./6a*100

9=8/5*100

Triml

Trim II

Trim III

An

8

9

10

11

12.00

13.00

14.00

15

12,295.84

252.84

102.10

106.17

2,853.12

6,077.70

8,923.33

12,295.84

12,277.86

252.84

102.10

106.18

2,848.86

6,069.91

8,909.56

12,277.86

12,277.86

252.84

102.10

106.18

2,848.86

6,069.91

8,909.56

12,277.86

12,252.64

252.84

102.11

106.43

2,843.75

6,053.61

8 885.95

12.252.64

7,143.69

672.27

110.39

110.84

1,650.15

3,604.55

5,254.70

7,143.69

563.87

0.00

100.00

182.86

104.10

245.07

349.16

563.87

3.22

0.00

100.00

99.69

0.81

1.61

2.42

3.22

22.00

0.00

100.00

46.22

4.30

14.69

21.19

22.00

17.98

0.00

100.00

96.15

4.26

7.79

13.77

17.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

cw»

17.98

0.00

100.00

96.20

4.26

7.79

13.77

'/ - ,.y

12,084.52

252.84

102.14

108.00

2,926.09

5,645.28

8,873.64

'■ li,084,52

12,084.37

252.84

102.14

108.00

2,926.09

5,645.27

8,873.51

;.i2®4.az

2,508.65

-419.98

85.66

133.83

448.71

918.54

2,313.87

;;o7i50«S5

370.67

-130.34

73.98

131.71

64.92

111.62

441.92

V.,%67

211.22

-128.91

62.10

139.42

21.55

44.20

301.00

211.22

86.26

-169.78

33.69

135.63

2.19

2.81

214.50

86:26

44.32

-1.14

97.49

114.08

9.55

18.93

33.33

44.32

52.95

-10.93

82.89

119.36

0.67

4.52

59.92

52.95

106.50

9.50

109.79

124.47

42.70

62.90

81.00

106.50

341.34

-50.19

87.18

658.45

11.29

24.17

372.29

341.34

299.93

-17.57

86.31

1,773.68

1.97

5.80

340.30

299.93

27.73

0.01

100.04

107.86

6.73

13.50

20.77

27.73
b2

- către operatori cu capital privat

44

14.44

14.44

13.71

15.72

15.72

7.50

15.73

0.01

100.06

114.73

3.73

7.50

11.77

15.73

C

prime de asigurare

45

13.80

13.80

9.22

16.31

16.31

4.87

13.68

-2.63

83.87

148.37

2.59

4.87

11.22

13.68

A3

Cheltuieli cu alle servicii execuraie Fie-ferii (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd. 67+Rd.68+Rd.69+Rd.78 , din care:

46

1,666.27

1,731.15

1,541.1 A

2,036.09

2,036.09

782.75

1,796.64

-239.45

&

116.58

372.50

782.75

1,499.66

1,796.64

a1

cheltuieli cu colaboratorii

47

b)

cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:

48

5.00

5.00

2.91

3.00

3.00

0.00

3.00

0.00

100.00

103.09

0.00

0.00

3.00

3.00

b1 cheltuieli privind consultanta uridica

49

C)

cheltuieli de protocol, reclama si publicitate ,Rd.51+Rd.53i, din care:

50

21.00

21.00

20.94

24.00

24.00

7.30

24.00

0.00

100.00

114.61

2.16

7.30

17.50

24.00

c1

cheltuieli de protocol, din care:

51

12.00

12.00

12.00

14.00

14.00

5.82

14.00

0.00

100.00

116.67

1.66

5.82

10.00

14.00

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

52

c2)

- cnenuie*! ne reclama si pubncnaie, am care:

53

9.00

9.00

8.93

10.00

10.00

1.48

10.00

0.00

100.00

111.98

0.50

1.48

7.50

10.00

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietii, promovarea pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

- ch. de , romovare a produselor

56

d)

ch.cu sponsorizarea

Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:

57

d1l

ch. de sponsorizare in domeniul medical si s

58

d2|

ch. de sponsorizare in domeniile educație, invatamant, social si sport din care:

59

d3)

pentru cluburile sportive

60

d41

cheltuieli de sponsorizar pentru alte acțiuni si activitati

61

e

cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane

62

10.20

10.20

3.91

5.01

5.01

2.91

5.01

0.00

100.00

128.13

1.55

2.91

3.81

5.01

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

47.70

47.70

48.13

69.24

69.24

17.91

69.00

-0.24

99.65

143.36

7.80

17.91

68.96

69.00

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:

64

8.30

0.90

3.95

7.42

7.42

0.25

7.42

0.00

100.00

187.85

0.00

0.25

7.50

7.42

- interna

65

0.90

0.90

0.22

0.22

0.00

0.22

0.00

100.00

0.00

0.00

0.30

0.22

- externa

66

7.40

3.95

7.20

7.20

0.25

7.20

0.00

100.00

182.28

0.00

0.25

7.20

7.20

cheltuieli poștale si taxe de telecomunicații

67

24.12

24.12

18.83

26.40

26.40

11.23

28.40

2.00

107.58

150.82

5.47

11.23

19.88

28.40

h)

cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

68

15.40

15.40

12.31

12.40

12.40

5.20

12.40

0.00

100.00

100.73

2.61

5.20

9.30

12.40

i)

a te chel Iute li cu servicii e executare de terii, din care:

69

1,541.15

1,606.03

1,433.27

1,892.29

1,892.29

738.20

1,651.08

-241.21

87.25

115.20

352.91

738.20

1,373.46

1,651.08

i1 ’•

cheltuieli de asi gurare si paza

70

527.60

528.10

527.29

680.50

680.50

322.26

616.00

-64.50

90.52

116.82

160.26

322.26

468.30

616.00

i2)

cheltuieli privind" întreținerea si funcționarea tehnicii de calcul

71

0.00

0.00

0.00

Î3I

cheltuieli cu pregătirea i rofesionala

72

5.50

8.00

6.57

7.50

7.50

201

7.50

0.00

100.00

114.16

1.40

2.01

7.50

7.50

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale si necorporale, din care:

73

- aferente bunurilor de natura domeniului public

74

15 i

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

i6)

cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 109/2011

76

0.50

0.50

1.50

1.50

0.00

0.00

-1.50

0.00

0,00

0.00

1.50

0 00

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile si alte anunțuri

77

alte cheltuieli

78

1.70

1.70

0.87

3.75

3.75

0.00

3.75

0.00

100.00

431.03

0.00

0.00

3.75

3.75

B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.80+Rd.81 +Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:

79

63.31

63.31

47.78

71.90

71.90

28.13

64.50

-7.40

89.71

134.99

16.20

28.13

56.20

64 50

a)

eh.cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

b)

ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resurse minerale

81

0

ch.cu taxa de licența

82

5.50

5.50

3.06

5.52

5.52

1.62

5.52

0.00

100.00

180.39

0.81

1.62

4.12

5.52

d

ch.cu taxa de autorizare

83

10.10

10.10

2.82

15.52

15.52

2.26

8.12

-7.40

52.32

287.94

0.78

2.26

13.74

8.12

e

ch. cu taxa de mediu

84

0.03

0.03

0.03

0.00

0.03

0.00

JL

ch. cu alte taxe si impozite

85

47.68

47.68

41.90

50.86

50.86

24.22

50.86

0.00

100.00

121.38

14.61

24.22

38.35

50.86

C. Cheltuieli cu personalul

(Rd.87+Rd.100+Rd,104+Rd.113) di care:

86

8,326.22

8,326.22

8,146.65

7,644.86

8,359.14

4,280.34

9,031.41

672.27

108.04

110.86

2,085.24

4,280.34

6,581.58

9,031.41

CO

Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92)

87

7,606.59

7,606.59

7,475.66

7,042.83

7,708.86

3,887.63

8,254.66

545.80

107.08

110.42

1,928.02

3,887.63

5,996.86

8,254.66

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

7,112.00

7,112.00

7,027.03

6,292.37

6,958.40

3,590.68

7,386.47

428.07

106.15

105.12

1,769.67

3,590.68

5,340.99

7,386.47

_

a salarii de baza

89

5,309.00

5,309.00

5 228.88

4,690.09

5,356.12

2,806.83

5,506.12

150.00

102.80

105.30

1,396.86

2,806.83

3,978.15

5,506.12


c) alte bonificații (conform CCM)

91

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:

92

494.59

494.59

448.64

750.46

750.46

296.95

868.19

117.73

115/'"'

193.52

158.35

296.95

655.87

868.19

a) cheltuieli sociale prevăzute de art.25 (3) b) din Legea nr.227/2O15 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare din care:

93

135.52

135.52

117.40

158.36

158.36

69.14

202.61

44.25

127.94

172.58

35.08

69.14

132.43

202.61

- tichete de cresa cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare ;

95

b.i tichete de masa'

96

300.99

300.99

294.62

329.36

329.36

162.96

402.84

73.48

122.31

136.73

76.34

162.96

280.58

402.84

Cf vouchere de vacanta;

97

171.10

171.10

171.10

0.00

100.00

0.00

169.65

171.10

d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent

98

17.92

17.92

17.92

17.92

0.00

100.00

17.92

17.92

17.92

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

58.08

58.08

36.62

73.72

73.72

46.93

73,72

0.00

100,00

201.31

46.93

46.93

55.29

73.72

C3

Alte cheltuieli cu personalul iRd.101+Rd.102+Rd,103), din care:

100

98.02

98.02

64.87

75.00

75.00

48.12

100.00

25.00

133.33

154.15

0.00

48.12

75.00

100.00

a» ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

bj ch. cu drepturile saiariaie cuvenite in baza unor hotarari judecătorești

102

98.02

98.02

64.87

75.00

75.00

48.12

100.00

25.00

133.33

154.15

0.00

48.12

75.00

100.00

c) ch. de natura salariala aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete

103

04

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd. 105+Rd. 108+Rd. 111 +Rd. 112), din care:

104

403.46

403.46

388.69

318.74

351.78

219.84

418.06

66.28

118.84

107.56

99.18

219.84

318.94

418.06

a) pentru directori/directorat

105

180.37

180.37

165.60

145.61

159.41       104.42

187.23

27.82

117.45

113.06

41.47

104.42

145.82

187.23

componenta fixa

106

165.60

165.60

165.60

124.20

138.00

83.01

165.82

27.82

120.16

100.13

41.47

83.01

124.41

165.82

componenta variabila

107

14.77

14.77

21.41

21.41

21.41

21.41

0.00

100.00

0.00

21.41

21.41

21.41

b) pentru consiliul de admmistratie/consiliul de supraveghere, din care:

108

223.09

223.09

223.09

173.13

192.37

115.42

230.83

38.46

119.99

103.47

57.71

115.42

173.12

230.83

componenta fixa

109

223.09

223.09

223.09

173.13

192.37

115.42

230.83

38.46

119.99

103.47

57.71

115.42

173.12

230.83

componenta variabila

110

c) pentru AGA si cenzori

111

d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii

112

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

113

218.15

218.15

217.42

208.29

223.50

124.75

258.69

35.19

115.74

118.98

58.04

124.75

190.78

258.69

b. (Rd din

Mte cheltuieli de exploatare

115+Rd. 118+Rd. 119+Rd. 120+Rd. 121 +Rd. 122), care:

114

908.90

993.40

1,120.35

471.86

471.86

418.26

479.81

7.95

101.68

42.83

375.93

418.26

-78.14

479.81

a)

cheltuieli cu majorări si penalitati (Rd.122+Rd.123j, din care:

115

783.06

783.06

741.01

993.54

993.54

25.16

993.54

0.00

100.00

134.08

0.01

25.16

513.61

993.54

- către buuetul general consolidat

116

5.00

5.00

1.89

5.00

5.00

25.13

5.00

0.00

100.00

264.55

0.00

25.13

25.13

5.00

- către alti creditori

117

778.06

778.06

739.12

988.54

988.54

0.03

988.54

0.00

100.00

133.75

0.01

0.03

488.48

988.54

bl

cheltuieli privind activele imobilizate

118

0.50

0.50

0.17

0.50

0.50

0.00

0.50

0.00

100.00

294.12

0.00

0.00

0.50

0.50

C)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

119

d)

alte cheltuieli

120

35.52

35.52

30.35

39.20

39.20

17.06

39.20

0.00

100.00

129.16

4.88

17.06

29.90

39.20

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

121

102.50

102.50

63.86

107.30

107.30

30.57

107.30

0.00

100.00

168.02

15.42

30.57

74.40

107.30

f)

ajustări si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane tRd.123-Rd.126), din care:

122

-12.68

71.82

284.96

-668.68

-668.68

345.47

-660.73

7.95

98.81

-231.87

355.63

345.47

-696.55

-660.73

cheltuieli privind ajustările si provizioanele

123

793.24

877.74

1,052.97

396.87

396.87

407.30

407.30

10.43

102.63

38.68

384.18

407.30

369.00

407.30

f1.1)

provizioane privind participarea la profit a salariatilor

124

11.87

11.87

0.00

11.87

0.00

100.00

0.00

11.87

f1.2)

provizioane in legătură cu contractul de mandat

125

17.92

0.00

0.00

f2)

venituri din provizioane si ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

126

805.92

805.92

768.01

1,065.55

1,065.55

61.83

1,068.03

2.48

100.23

139.06

28.55

61.83

1,065.55

,$h06&03

f2.1)

din anularea provizioanelor

(Rd.128+Rd.129+Rd.13O), din care:

127

805.92

805.92

768.01

1,065.55

1,065.55

61.83

1,068.03

2.48

100.23

139.06

28.55

61.83

1,065.55

-Sfe&os

- din participarea salariatilor la profit

128

0.00

0.00

17.92

17.92

17.92

17.92

0.00

100.00

0.00

17.92

17.92

o.- •C17.92

- din deprecierea imobilizărilor corporale si a activelor circulante

129

0.00

2.48

2.48

2.48

2.30

2.48

2.48

- venituri din alte provizioane

130

27.35

27.35

27.35

59.30

59.30

41.43

59.30

0.00

100.00

216.82

26.25

41.43

59.31

2

Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:

131

0.20

0.20

0.07

0.15

0.15

0.01

0.15

0.00

100.00

214.29

0.00

0.01

0.13

0.15

a)

cheltuieli privind dobânzile , din care:

132

21L

aferente creditelor pentru investiții

133

a2j

aferente creditelor pentru activitatea curenta

134


b1

aferente creditelor pentru investiții

136

b2

aferente creditelor pt. activitatea curenta

137

alte cheltuieli financiare

138

3

Cheltuieli extraordinare

139

III

REZULTATUL BRUT (profît/pierdere) (Rd.1-Rd.29)

140

194.04

194.04

392.30

211.32

211.32

432.43

211.32

0.00

100.00

53.87

-72.97

432.42

49.69

211.32

venituri neimpozabile

141

805.92

805.92

782.00

1,065.54

1,065.54

61.47

1,065.54

0.00

100.00

136.26

28.55

73.12

568.38

1,065.54

cheltuieli nedeductibile fiscal

142

1,801.88

1,801.88

1,810.69

1,432.95

1,432.95

445.11

1,432.95

0.00

100.00

79.14

390.15

764.32

1,243.34

1,432.95

IV

IMPOZIT PE PROFIT

143

190.40

190.40

227.36

92.60

92.60

130.57

92.60

0.00

100.00

40.73

46.18

179.78

115.94

92.60

V

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Venituri totale din explotare, din care: (rd.2)

144

11,994.36

11,994.36

11,562.89

11,310.74

12,025.02

6,069.91

12,277.86

252.84

102.10

106.18

2,848.86

6,069.91

8,909.56

12,277.86

a)

venituri din subvenții si transferuri

145

b)

alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat

146

2

Cheltuieli de natura salariala iRd.87 din care:

147

7,606.59

7,606.59

7,475.66

7,042.83

7,708.86

3,887.63

8,254.66

545.80

107.08

110.42

1,928.02

3,887.63

5,996.86

8,254.66

a)

sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si alte cheltuieli de natura salariala, numai pentru personalul care intra sub incidența acestor reglementari;

148

0.30

0.30

0.15

0.30

0.00

100.00

0.08

0.15

0.23

0.30

b)

sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente reîntregirii acestora, pentru intregul an 2019, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale sau/si a creșterii numărului de personal in anul 2018;

149

904.90

904.90

904.90

917.82

917.82

458.91

917.82

0.00

100.00

101.43

229.46

458.91

688.37

917.82

C)

sumele reprezentând creșterea cheltuielilor de natura salariala ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale;

150

1,498.34

1,498.34

1,498.34

0.00

453.22

0.00

0.00

0.00

3

Cheltuieli cu salariile i Rd.88)

151

7,112.00

7,112.00

7,027.03

6,292.37

6,958.40

3,590.68

7,386.47

428.07

106.15

105.12

1 769.67

3,590.68

5,340.99

7,386.47

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

118

118

116

118

118

118

118

0.00

100.00

101.72

117

118

118

118

5

Nr. mediu de salariati

153

110

110

108

117

117

116

117

0.00

100.00

108.33

116

116

117

117

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala ((Rd.147-Rd.93-

Rd.98r/Rd. 153 712*1000

154

5,659.90

5,659.90

5,677.67

4,890.71

5,365.09

5,460.59

5,722.31

5,722.31

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat conform Legii anuale a buijetului de stat

155

3,839.27

3,839.27

3,567.74

3,827.81

4,499.45

7

a)

Productivitatea muncii in unitati valorice pe total » ersonal mediu mii lei/persoana; iRd.2/Rd.153)

156

109.04

107.95

107.06

96.67

102.78

52.33

104.94

2.16

102.10

98.02

24.56

52.33

76.15

104.94

b)

Productivitatea muncii in unitati valorice pe total mediu recalculata conform Legii anuale a bugetului de stat

157

C)

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana W=QPF/Rd.153

158

C1)

Elemente de calcul a productivității muncii în unitati fizice, din care:

159

- cantitatea de produse finite QPF

160

- preț mediu «pi

161

- valoare=QPF*p

162

- pondere in venituri totale de exploatare= Rd.159/Rd.2

163

8

Plăti restante

164

9

Creanțe restante, din care:

165

482.76

1,284.21

0.00

1,284.21

1,356.27

"-de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

166

809.11

809.11

895.41

"-de la operatori cu capital privat

167

451.73

388.69

0.00

388.69

404.18

"-de la bugetul de stat

168

"-de la bugetul de local

169

"-de la alte entitati

170

31.03

86.41

0.00

86.41

56.68

9

Credite pentru finanțarea activitatii casate (soldul ramas de rambursat!

1

'ATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

CaSer-


ren Zaharia

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: CONSILIUL “ LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI                                 \

Operatorul economic: REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI R Sediul/Adresa: Piața Victoriei 17 Ploiești

Cod unic de inregistrare: RO1343872

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr.

INDICATORI

Prevederi an 2017

%

Preveder

i an 2018

%

crt.

Aprobat

Realizat

4=3/2

Aprobat

“Realizat

7=6/5

0

1

2

3

4

5

6

7

I

Venituri totale (rd.1+rd2+rd3), din care:

9,073.61

8,749.65

96.43

11,886.67

11,581.59

97.43

1.Venituri din exploatare

9,070.47

8,744.83

96.41

11,874.36

11,562.89

97.38

2.Venituri financiare

3.14

4.82

153.50

12.31

18.70

151.91

3.Venituri extraordinare


l I


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL