Hotărârea nr. 40/2019

Hotãrârea nr. 40 privind mutarea unor chiriași


ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 40 privind mutarea unor chiriași

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive nr. 53/11.02.2019 a consilierilor Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Constantin Gabriel Minea, Sanda Dragulea, Claudia Oana Sălceanu, Grigore Constantin și Marcu Valentin și Raportul de Specialitate nr.1788/05.02.2019 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, prin care se propune mutarea unor chiriași;

având în vedere raportul de specialitate nr. 46/22.02.2019 al Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

ținând cont de Raportul Comisiei de Specialitate nr. 5, pentru protecție și asistență socială din data de 31.01.2019;

având în vedere prevederile art. 43 din Legea nr. 114/1996, republicată și actualizată, Legea privind locuințele;

în temeiul art. 36, alin. (2), lit. c ) coroborat cu dispozițiile alin. (5), lit. a), precum și art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă mutarea familiei Petre Daniela din locuința socială situată în Ploiești, str. Rafinorilor, nr. 13, cam. 68, în unitatea locativă nr. 7 din același imobil.

Art. 2 Aprobă mutarea familiei Ioniță Ramona din locuința socială situată în Ploiești, str. Rafinorilor, nr. 13, cam. 70, în unitatea locativă nr. 10 din același imobil.

Art. 3 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 februarie 2019


w

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,  George-Șorin\Niculae BOTEZ