Hotărârea nr. 4/2019

Hotãrârea nr. 4 privind stabilirea salariilor de bază ale funcţionarilor publici şi ale personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului municipiului Ploieşti şi din instituţiile şi serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti şi alte măsuri privind politica de personal pe anul 2019


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 4


privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici s și ale personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului municipiului Ploiești și din instituțiile și serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești și alte măsuri privind politica de personal pe anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive nr. 23/16.01.2019 a viceprimarilor Municipiului Ploieși domnul Ganea Cristian Mihai și domnul Pană George prin care se propune stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și ale personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului municipiului Ploiești și din instituțiile și serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești și alte măsuri privind politica de personal pe anul 2019, începând cu data de 01.01.2019;

ținând cont de raportul de specialitate nr. 12/22.01.2019 al Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ, de raportul de specialitate nr. 17/23.01.2019 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte si de

9                                        9                            7                                                     7                     9                           7                               9

raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 10/25.01.2019, completat prin adresa nr. 18/30.01.2019;

luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr.l Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 31.01.2019 și raportul Comisiei de specialitate nr.7 Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 30.01.2019;

având în vedere prevederile art.7 lit. „a” și lit. „g”, art.9, art.10, art.ll, art.12, art.13 și art.19 din Legea nr.l53/2017 Lege-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

în baza prevederilor art.l din Hotărârea Guvernului nr.937/2018 prin care „începând cu data de 1 ianuarie 2019, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, prevăzut la art.164 alin.(l) din Legea nr.53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 2080 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 167,333 ore pe lună, reprezentând 12,43 lei/oră”;

conform articolului unic din Hotărârea Guvernului nr.751/2018 pentru stabilirea categoriilor de persoane cu handicap care beneficiază de un spor de 15% din salariul de bază/solda de funcție/salariul de funcție/indemnizația de încadrare;

în temeiul art.36, alin.(2) lit.„a” și alin.(3) lit.„b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1(1) începând cu data de 01.01.2019, se aprobă stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești, instituțiile și serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, precum și coeficienții aferenți

fiecărei funcții, grad/treaptă profesională prevăzuți în Anexa nr.l (Nomenclatorul și ierarhia funcțiilor publice din Primăria Municipiului Ploiești și instituțiile și serviciile publice din subordinca Consiliului Local al Municipiului Ploiești) și 'Anexa4 nr,2 (Nomenclatorul și ierarhia funcțiilor contractuale din Primăria Municipiului Ploiești și instituțiile și serviciile publice din subordinea Consiliului Local al-Municipiului» Ploiești), anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (2)  Stabilirea salariilor de baza ale funcționarilor publici si ale personalului contractual din cadrul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, conform anexei nr. 3, ce face parte din prezenta hotarare, incepand cu 01.01.2019.

  • (3) Salariile de bază aferente fiecărei funcții, grad/treaptă profesională pentru gradația 0, se stabilesc prin înmulțirea coeficientului din anexe cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată în vigoare.

  • (4) Salariile de bază care se acordă în raport cu vechimea în muncă se determină potrivit dispozițiilor art.10 din Legea - cadru nr.l53/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2(1) Salariile de bază pentru funcțiile specifice domeniilor de activitate bugetară altele decât domeniul familiei ocupaționale «Administrație», prevăzute în statele de funcții ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, sunt cele prevăzute în anexele corespunzătoare acestor domenii prevăzute în Legea - cadru nr.l53/28.06.2017, cu modificările și completările ulterioare și se acordă potrivit prevederilor art.3 8 din această lege.

(2) Salariile de bază pentru funcțiile de conducere contractuale, specifice domeniului familiei ocupaționale «Administrație» din cadrul instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, inclusiv ale conducătorilor acestora, sunt stabilite conform art. 11 din Legea - cadru nr.153/28.06.2017, cu modificările și completările ulterioare, potrivit anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Gestionarea sistemului de salarizare a personalului din Primăria Municipiului Ploiești și instituțiile și serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești se asigură de fiecare ordonator de credite, în condițiile legii.

Art. 4 La nivelul de competență stabilit, ordonatorii de credite vor emite acte administrative individuale privind stabilirea salariului lunar cuvenit salariaților din subordine, începând cu data 01.01.2019, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.

A

Art. 5 începând cu data de 01.01.2019 prevederile Hotărârilor Consiliului Local nr. 514/20.12.2017, Hotărârea Consiliului Local nr. 165/30.05.2018, nr. 260/31.07.2018 precum și art. 2 - 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 2/30.01.2018, își încetează aplicabilitatea.

Art. 6(1) începând cu 1 ianuarie 2019, până la 31 decembrie 2019, se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești, precum și din instituțiile și serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești. Pentru posturile pentru care au fost demarate procedurile de organizare a concursurilor anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri se continuă procedurile de ocupare a acestora, conform prevederilor în vigoare la data demarării acestora.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), ordonatorii de credite pot aproba ocuparea posturilor ce se vor vacanta după data de 1 ianuarie 2019, precum și posturile de conducere vacante pentru care s-a dispus exercitarea cu caracter temporar începând cu data de 1 ianuarie 2019, numai în condițiile încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1) și (2), în cazuri temeinic justificate, prin hotărâre a consiliului local se poate aproba organizarea de concursuri sau examene pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din Primăria Municipiului Ploiești și instituțiile și serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, cu justificarea necesității și cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate cu această destinație în buget.

Art. 7(1) In anul 2019 pregătirea profesională a funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului, instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, se va efectua exclusiv în municipiul Ploiești.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazuri temeinic justificate, prin hotărâre a consiliului local se poate aproba nominal participarea la cursurile care sunt organizate și se derulează în alte localități numai pentru domeniile specifice anumitor categorii de personal pentru care nu sunt organizate cursuri în municipiul Ploiești.

Art. 8 începând cu 1 ianuarie 2019, până la 31 decembrie 2019 cheltuielile cu majorarea salariilor de bază pentru personalul care își desfășoară activitatea în cadrul v            echipelor de proiecte organizate în cadrul Primăriei Municipiului Ploiești și

instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești pentru proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile se acordă numai pe perioada de implementare a proiectului, astfel cum a fost stabilită în contractul/acordul/ordinul de finanțare semnat, pe răspunderea ordonatorului de credite în cadrul căruia este organizată echipa de proiect și se suportă în limita bugetul proiectului din cheltuielile de personal eligibile a fi rambursate din fonduri europene.

Art. 9 Primăria Municipiului Ploiești, Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, Poliția Locală Ploiești, Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, Serviciul Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești, Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești, Clubul Sportiv Municipal Ploiești, Casa de Cultură „I.L. Caragiale a Municipiului Ploiești, Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești, Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploiești și Centrul Creșe din Municipiul Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 10 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 ianuarie 2019
Salarii de baza stabilite

la nivelul unitatii administrativ teritoriale - Municipiul Ploiești conform nomenclatorului si ierarhiei funcțiilor publice din administrația publica

a) Funcții publice de conducere

Nr. crt.

Denumire funcție

Nivel studii

Grad

Funcții

publice

Salariu de baza - lei

‘Coeficient

1

Secretar al unitatii administrativ teritoriale

S

Grad II

13728

6,60

2

Director general‘1),

Director general polițist local*1)

S

Grad II

12584

6,05

3

Arhitect sef‘2)

“5“

Grad II

12584

6^5

4

Director general adjunct,

Director general adjunct polițist local

S

Grad II

11648

5,60

5

Director, sef compartiment, director executiv

“5“

Grad II

12411T-

5,97

6

Director adjunct, contabil sef, inginer sef sef sector, director

Grad II

11440

5,50

7

Sef serviciu,

Sef serviciu polițist local

s

Grad II

10.691

5,14

8

Sef birou,

Sef birou polițist local

S

GradTT-

10.234

4,92

*1)Funcția publică locală se utilizează, in condițiile legii, în cadrul autorităților și instituțiilor publice din administrația publică locală cu un număr de minimum 150 de posturi.

*2)Funcția publică locală se utilizează la nivelul municipiilor și județelor

‘Coeficient: salariu de baza/ salariu minim pe economie

Salariu minim pe economie:      2080 lei

NOTĂ:

Salariile de bază prevăzute la gradul I și gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

b)Funcții publice generale de execuție

l-unctii publice de execuție

Nivel studii

Salariu de baza

*Coefic

Vechime

3-5 ani

Vechime

5-10 ani

Vechime

10 -15 ani

Vechime

15-20 ani

Vechime peste 20 ani

*Coefic

Procenti vechime

7,5%”"

5%

5%

2,5%

2,5%

Gradație

“3“

ient

T"

T-

5

ient

Auditor, grad profesional superior

S

6531

3,14

7021

7372

7741

7935

8133

3,910

Auditor, grad profesional principal

S

5117

2,46

5501

5776

6065

6217

6372

3,064

Auditor, grad profesional asistent

s

3723

1,79

4002

4202

4412

4522

4636

2,229

Consilier, consilier juridic, expert, inspector, polițist local qrad profesional sup< r

s

6531

3,14

7021

7372

7741

7935

8133

3,910

Consilier, consilier juridic, expert, inspector, polițist local, grad profesional principal

s

5117

2,46

5501

5776

6065

6217

6372

3,064

Consilier, consilier juridic, expert, inspector, polițist local, grad profesional asistent

s

3723

1,79

4002

4202

4412

4522

4636

2,229

Consilier, consilier juridic, expert, inspector, polițist local, grad profesional debutant

s

2766

1,33

2973

3122

3278

3360

3444

1,656

Referent de specialitate, polițist local, grad profesional superior,

SSD

4118

1,98

4427

4648

4880

5002

5127

2,465

Referent de specialitate, polițist local, grad prof >nal principal

SSD

3162

1,52

3399

3569

3747

3841

3937

1,893

Referent de specialitate, polițist local, grad profesional asistent

SSD

2954

1,42

3176

3335

3502

3590

3680

1,769

Referent de specialitate, polițist local, grad profesional debutant

SSD

2766

1,33

2973

3122

3278

3360

3444

1,656

Referent, polițist local, grad profesional superior

M

3723

1,79

4002

4202

4412

4522

4636

2,229

Referent, polițist local, grad profesional principal

M

2954

1,42

3176

3335

3502

3590

3680

1,769

Referent, polițist local, grad profesional asistent

M

2725

1,31

2929

3075

3229

3310

3392

1,631

Referent, polițist local, grad profesional debutant

M

2496

1,20

2683

2817

2958

3032

3108

1,494


Coeficient: salariu de baza / salariu minim pe economie Salariu minim pe economie:     2080

a) Funcții de conducere - personal contractual

3JF7 crt.

Denumire funcție

Nivelul studiilor

Grad

Salariu de baza - lei

‘Coeficient

1

Director general

S

Grad I

s

Grad II

10816

5,20

2

Director general adjunct

s

Grad I

s

Grad II

10192

4,90

3

Director, inspector șef, șef sector, șef compartiment

s

Grad I

Grad II

10400

5,00

4

Director adjunct, inspector șef adjunct contabil șef

s

Grad I

s

Grad II

9984

4,80

Sef serviciu șef secție

s

Grad I

5

“5“

Grad II

9256

4,45

6

Șef birou, șef atelier, șef laborator, șef oficiu

s

Grad I

s

Grad II

8944

4,30

NOTĂ.

Salariile de bază prevăzute la gradul I și gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

*Coeficient: salariu de baza/ salariu minim pe economie Salariu minim pe economie:         2080 lei

b)Funcții de execuție personal contractual pe grade și trepte profesionali

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Salariu de baza - lei

Gradația 0

Coeficient*

Vechime 3 - 5 ani

Vechime

5 -10 ani

Vechime 10 -15 ani

Vechime 15 - 20 ani

Vechime peste 20 ani

Coeficient*

>,5%

5%

5%

2,4%

2,5'^“

~~T~

“2”

~3”

4

5

1

Auditor

gradul IA

s

gradul I

s

gradul II

s

2

Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect, referent de specialitate, inspector casier

gradul IA

s

5720

2,75

6149

6456

6779

6948

7122

3,424

gradul I

s

4202

2,02

4517

4743

4980

5105

5233

2,516

gradul II

s

3349

1,61

3600

3780

3969

4068

4170

2,005

debutant

s

2205

1,06

2370

2489

2613

2678

2745

1,320

3

Consilier juridic

gradul IA

s

5720

2,75

6149

6456

6779

6948

7122

3,424

gradul I

s

4202

2,02

4517

4743

4980

5105

5233

2,516

gradul II

s

3349

1,61

3600

3780

3969

4068

4170

2,005

debutant

s

2205

1,06

2370

2489

2613

2678

2745

1,320

4

Tehnician-economist, secretar superior, interpret relații, interpret profesional, conductor arhitect, inspector, referent, subinqiner, arhivist

gradul IA

SSD

gradul I

SSD

gradul II

SSD

debutant

SSD

5

Referent, inspector, arhivar, referent casier

IA

M

3078

1,48

3309

3474

3648

3739

3833

1,843

I

M

2683

1,29

2884

3028

3179

3259

3340

1,606

II

M

2496

1,20

2683

2817

2958

3032

3108

1,494

debutant

M

2080

1,00

2236

2348

2465

2527

2590

W5

6

Agent agricol

I

M

---aAU-”

//*>/

.. 2'^0 >

II

M; G

debutant

M; G

•/JL i ’

7

Stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf

IA

M

2683

1,29

2884

3028

3179

3259

3340'O/h

/

11 4.606

I

M; G

2496

1,20

2683

2817

2958

3032

3108Ul'~

““"1,494

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Salariu de baza - lei

Gradația 0

Vechime 3 - 5 ani

echime -10 ani

Vechime 10 -15 ani

Vechime

15-20 ani

Vechime peste 20 ani

Coeficient*

Coeficient*

7,5%

5%

5%

2,5%

’ 2,5%

1

~~T~

3

~~TT~

debutant

M; G

2080

1,00

2236

2348

2465

2527

2590

1,245

8

Secretar

M; G

2496

1,20

2683

2817

2958

3032

3108

1,494

Secretar debutant

M; G

2080

1,00

2236

2348

2465

2527

2590

1,245

9

Administrator

I

0

M

2870

1,38

3085

3239

3401

3486

3573

1,718

II

M

2496

1,20

2683

2817

2958

3032

3108

1,494

10

Șef depozit

1

M

II

M

11

Casier, magaziner

M; G

2870

1,38

3085

3239

3401

3486

3573

1,718

Casier, magaziner debutant

M; G

2496

1,20

2683

2817

2958

3032

3108

1,494

12

Șef formație pază/pompieri

M; G

2870

1,38

3085

3239

3401

3486

3573

1,718

13

Portar, paznic, pompier, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier

M; G

3078

1,48

3309

3474

3648

3740

3834

1,843

14

Bucătar, lenjereasă

M; G

15

îngrijitor

M/G

2496

1,20

2683

2817

2958

3032

3108

1,494

debutant

M/G

2080

1,00

2236

2348

2465

2527

2590

1,245

16

Maistru

I

M; G

II

M; G

17

Șofer

I

M; G

3078

1,48

3309

3474

3648

3740

3834

1,843

II

M; G

2080

1.00

2236

2348

2465

2527

2590

1,245

18

Muncitor calificat

I

M; G

3078

1,48

3309

3474

3648

3740

3834

1,843

II

M; G

2683

1,29

2884

3028

3179

3259

3340

1,606

"iii1

M; G

2496

1,20

2683

2817

2958

3032

3108

1,494

IV

M; G

2080

1,00

2236

2348

2465

2527

2590

1,245

19

Muncitor necalificat

I

M; G

2496

1,20

2683

2817

2958

3032

3108

1,494

II - fără sporuri

M; G

2080

1,00

2236

2348

2465

2527

'^,245


NOTĂ:

Salariile de bază stabilite pentru funcțiile prevăzute la gradul IA sau treapta IA, potrivit nivelului studiilor, de la administrația publică locală, se utilizează și peftoj/feal de la cabinetul primarului comunei, orașului și municipiului, precum și cabinetul președintelui consiliului județean, cabinetul primarului de sector al mumcipiiju primarului general al municipiului București


Coeficient; salariu de baza / salariu minim pe economie

Salariu minim pe economie:2080 lei


d)Funcții utilizate în cadrul serviciilor voluntare pentru situații de urgență din subordinea

Nr. crt.

Funcția

Salariu de baza -lei Gradația 0

Coeficient*

Vechime 3 - 5 ani

Vechime 5-10 ani

Vechime 10 -15 ani

Vechime 15 - 20 ani

Vechime peste 20 ani

Coeficient*

7,5%

5%

5%

2,5%

2,5%

T"

~T~

~3“

4

5

1

Șef serviciu voluntar pentru situații de urgență

6698

3,22

2

Șef compartiment pentru prevenire

6490

3,12

3

Șef formație intervenție, salvare și prim ajutor

6302

3,03

4

Specialist pentru prevenire

4867

2,34

5232

5494

5769

5913

6061

2,91

5

Servant pompier

4576

2,20

4919

5165

5423

5559

5698

2,74

6

Șef grupă intervenție

6115

2,94

7

Șef echipă specializată

6115

2,94

8

Mecanic utilaj

3827

1,84

4114

4320

4536

4649

4766

2,29

9

Conducător autospecială

3827

1,84

4114

4320

4536

4649

4766

2,29

NOTĂ.

Salariile de bază prevăzute la post de Șef cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

‘Coeficient: salariu de baza / salariu minim pe economie

Salariu minim pe economie:             2080 lei

SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE PLOIEȘTI, B-dul INDEPENDENTEI nr.16 cod fiscal: 13662794

Anexa nr.3 la HCL nr...SALARIILE DE BAZA DIN CADRUL SERVICIULUI PUBLIC FINANȚE LOCALE PLOIEȘTI stabilite conform Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, incepand cu 01 ianuarie 2019

Nr. Crt.

Denumire Compartiment si Funcție

încadrare: nivel studii

Salariu brut decembrie 2018

coeficient

*

Salariu brut 2019

Serviciul Public Finanțe Locale

1

DIRECTOR EXECUTIV

Grad II

12,787

6.73

13,998

Serviciul Stabilire Impozite si Taxe Persoane Juridice

0.00

0

2

SEF SERVICIU

Grad II

1

10,488

5.52

11,482

3

CONSILIER

Gradația 3

1 superior

7,296

3.84

7,987

4

CONSILIER

Gradația 3

1 superior

7,296

3.84

7,987

5

CONSILIER

Gradația 5

1 superior

7,657

4.03

8,382

6

CONSILIER

Gradația 5

1 superior

7,657

4.03

8,382

7

CONSILIER

Gradația 4

1 superior

7,467

3.93

8,174

8

CONSILIER

Gradația 5

1 superior

7,657

4.03

8,382

9

CONSILIER

Gradația 5

1 superior

7,657

4.03

8,382

10

CONSILIER

Gradația 5

1 superior

7,657

4.03

8,382

11

CONSILIER

Gradația 3

1 superior

7,296

3.84

7,987

12

CONSILIER

Gradația 3

1 superior

7,296

3.84

7,987

13

CONSILIER

Gradația 5

1 superior

7,657

4.03

8,382

14

CONSILIER

Gradația 4

1 superior

7,486

3.94

8,195

15

CONSILIER

Gradația 4

1 asistent

4,370

2.30

4,784

16

CONSILIER

Gradația 3

1 superior

7,296

3.84

7,987

17

CONSILIER

Gradația 1

1 principal

5,225

2.75

5,720


Serviciul Urmărire si încasare Creanțe Bugetare

0.00

x                  -- .

18

SEF SERVICIU

Grad II

1

10,963

5.77

* 812,002

19

CONSILIER

Gradația 5

1 superior

7,714

4.06

8,445

20

CONSILIER

Gradația 3

1 superior

7,353

3.87

8,050

21

CONSILIER

Gradația 3

1 superior

7,353

3.87

8,050

22

CONSILIER

Gradația 5

1 superior

7,714

4.06

8,445

23

CONSILIER

Gradația 5

1 superior

7,714

4.06

8,445

24

CONSILIER

Gradația 4

1 superior

7,714

4.06

8,445

25

CONSILIER

Gradația 3

1 superior

7,353

3.87

8,050

26

CONSILIER

Gradația 5

1 superior

7,714

4.06

8,445

27

CONSILIER

Gradația 4

1 asistent

4,427

2.33

4,846

28

CONSILIER

Gradația 5

1 superior

7,714

4.06

8,445

29

CONSILIER

Gradația 1

1 asistent

3,952

2.08

4,326

30

CONSILIER

Gradația 2

1 superior

6,973

3.67

7,634

31

CONSILIER

Gradația 0

1 asistent

3,705

1.95

4,056

Biroul Urmărire Creanțe Bugetare si Valorificare Sechestre

0.00

0

32

SEF BIROU

Grad II

1

9,652

5.08

10,566

33

CONSILIER

Gradația 5

1 superior

7,714

4.06

8,445

34

CONSILIER

Gradația 5

1 superior

7,714

4.06

8,445

35

CONSILIER

Gradația 4

1 superior

7,543

3.97

8,258

36

CONSILIER

Gradația 3

1 superior

7,353

3.87

8,050

37

CONSILIER

Gradația 5

1 principal

6,070

3.19

6,645

Biroul Amenzi

0.00

0

38

SEF BIROU

Grad II

1

9,652

5.08

10,566

39

CONSILIER

Gradația 5

1 superior

7,714

4.06

8,445

40

CONSILIER

Gradația 5

1 superior

7,714

4.06

8,44541

CONSILIER

Gradația 4

1 superior

7,543

3.97

42

CONSILIER

Gradația 4

1 superior

7,543

3.97

8,258

43

CONSILIER

Gradația 3

1 principal

5,852

3.08

6,406

44

CONSILIER

Gradația 5

1 superior

7,714

4.06

8,445

45

CONSILIER

Gradația 5

1 superior

7,714

4.06

8,445

46

CONSILIER

Gradația 3

1 superior

7,353

3.87

8,050

47

CONSILIER

Gradația 3

1 principal

5,852

3.08

6,406

48

CONSILIER

Gradația 5

1 superior

7,714

4.06

8,445

49

CONSILIER

Gradația 3

1 superior

7,353

3.87

8,050

50

CONSILIER

Gradația 5

1 superior

7,714

4.06

8,445

51

CONSILIER

Gradația 2

1 asistent

4,142

2.18

4,534

52

CONSILIER

Gradația 5

1 superior

7,714

4.06

8,445

53

CONSILIER

Gradația 5

1 superior

7,714

4.06

8,445

54

REFERENT

Gradația 4 III principal

3,591

1.89

3,931

Serviciul Inspecție Fiscala si Administarrea Bazei de date

0.00

0

55

SEF SERVICIU

Grad II

1

10,963

5.77

12,002

56

CONSILIER

Gradația 5

1 superior

7,714

4.06

8,445

57

CONSILIER

Gradația 5

1 superior

7,714

4.06

8,445

58

CONSILIER

Gradația 5

1 superior

7,714

4.06

8,445

59

CONSILIER

Gradația 4

1 superior

7,543

3.97

8,258

60

CONSILIER

Gradația 5

1 superior

7,714

4.06

8,445

61

CONSILIER

Gradația 4

1 superior

7,524

3.96

8,237

62

CONSILIER

Gradația 5

1 superior

7,714

4.06

8,445

63

CONSILIER

Gradația 4

1 superior

7,524

3.96

8,237

64

CONSILIER

Gradația 3

1 superior

7,353

3.87

8,050

65

CONSILIER

Gradația 0 debutant

3,432

1.81

3,757
Biroul Informatica si Administrarea Bazei de Date

0.00

-

66

SEF BIROU

Grad II

1

9,519

5.01

10,421

67

CONSILIER

Gradația 5

1 superior

7,657

4.03

8,382

68

CONSILIER

Gradația 4

1 superior

7,410

3.90

8,112

69

CONSILIER

Gradația 5

1 superior

7,657

4.03

8,382

70

CONSILIER

Gradația 5

1 superior

7,657

4.03

8,382

71

CONSILIER

Gradația 3

1 superior

7,303

3.84

7,995

Serviciul Financiar Contabilitate

0.00

0

72

SEF SERVICIU

Grad II

1

10,355

5.45

11,336

73

CONSILIER

Gradația 5

1 superior

7,714

4.06

8,445

74

CONSILIER

Gradația 5

1 superior

7,714

4.06

8,445

75

CONSILIER

Gradația 5

1 superior

7,714

4.06

8,445

76

CONSILIER

Gradația 5

1 superior

7,600

4.00

8,320

Compartimentul Incasari Plăti

0.00

0

77

CONSILIER

Gradația 5

1 superior

7,600

4.00

8,320

78

CONSILIER

Gradația 5

1 superior

7,600

4.00

8,320

79

CONSILIER

Gradația 5

1 superior

7,600

4.00

8,320

80

CONSILIER

Gradația 5

1 superior

7,600

4.00

8,320

81

CONSILIER

Gradația 3

1 superior

7,239

3.81

7,925

82

CONSILIER

Gradația 0 debutant

2,717

1.43

2,974

83

CONSILIER

Gradația 3 debutant

3,180

1.67

3,481

84

CONSILIER

Gradația 3

1 principal

5,726

3.01

6,268

85

CONSILIER

Gradația 4

1 principal

5,871

3.09

6,427

86

CONSILIER

Gradația 5

1 principal

6,004

3.16

6,573

87

CONSILIER

Gradația 4

1 superior

7,398

3.89

8,099

88

CONSILIER

Gradația 5

1 principal

6,004

3.16

6,573
Serviciul Asistenta Contribuabili si Administrativ

0.00

89

SEF SERVICIU

Grad II

1

9,937

5.23

10,878

90

CONSILIER

Gradația 5

1 superior

7,600

4.00

8,320

91

CONSILIER

Gradația 5

1 superior

7,600

4.00

8,320

92

CONSILIER

Gradația 5

1 superior

7,600

4.00

8,320

93

CONSILIER

Gradația 5

1 superior

7,600

4.00

8,320

94

CONSILIER

Gradația 5

1 superior

7,600

4.00

8,320

95

CONSILIER

Gradația 4

1 superior

7,410

3.90

8,112

96

CONSILIER

Gradația 5 debutant

3,332

1.75

3,648

Compartimentul Administrativ

0.00

0

97

MUNCITOR CALIFICAT

III

2,451

1.29

2,683

98

ÎNGRIJITOR

Gradația 5

2,839

1.49

3,108

99

ÎNGRIJITOR

Gradația 3

2,702

1.42

2,958

100

ȘOFER

Gradația      5

3,501

1.84

3,833

101

MUNCITOR CALIFICAT

Gradația     5

3,501

1.84

3,833

Biroul Achiziții Publice, Protecția Muncii, Arhiva

0.00

0

102

SEF BIROU

Grad II

1

9,576

5.04

10,483

103

CONSILIER

Gradația 4

1 superior

7,410

3.90

8,112

104

CONSILIER

Gradația 4

1 superior

7,410

3.90

8,112

105

ARHIVAR

Gradația 5

3,501

1.84

3,833

106

ARHIVAR

Gradația 5

3,501

1.84

3,833

107

ARHIVAR

Gradația 4

3,416

1.80

3,740

Serviciul Stabilire Impozite si Taxe Persoane Fizice Centru

0.00

0

108

SEF SERVICIU

Grad II

1

10,488

5.52

11,482

109

CONSILIER

Gradația 5

1 superior

7,657

4.03

8,382

110

CONSILIER

Gradația 5

1 superior

7,657

4.03

8,382

111

CONSILIER

Gradația 5

1 superior

7,657

4.03

8,382

112

CONSILIER

Gradația 5

1 superior

7,657

4.03

8,382

113

CONSILIER

Gradația 5

1 superior

7,657

4.03

8,382

114

CONSILIER

Gradația 3

1 superior

7,296

3.84

7,987115

CONSILIER

Gradația 3

1 superior

7,296

3.84

\z0J7;9g7

116

CONSILIER

Gradația 5

1 superior

7,657

4.03

-

8,382

117

CONSILIER

Gradația 5

1 superior

7,657

4.03

8,382

118

CONSILIER

Gradația 4

1 superior

7,486

3.94

8,195

119

CONSILIER

Gradația 5

1 superior

7,657

4.03

8,382

120

CONSILIER

Gradația 5

1 superior

7,657

4.03

8,382

121

CONSILIER

Gradația 5

1 superior

7,657

4.03

8,382

122

CONSILIER

Gradația 5

1 superior

7,657

4.03

8,382

123

CONSILIER

Gradația 2

1 principal

5,529

2.91

6,053

124

CONSILIER

Gradația 5

1 principal

6,020

3.17

6,590

Serviciul Stabilire Impozite si Taxe Persoane Fizice - Vest

0.00

0

125

SEF SERVICIU

Grad II

1

10,488

5.52

11,482

126

CONSILIER

Gradația 4

1 superior

7,486

3.94

8,195

127

CONSILIER

Gradația 4

1 superior

7,486

3.94

8,195

128

CONSILIER

Gradația 5

1 superior

7,657

4.03

8,382

129

CONSILIER

Gradația 5

1 superior

7,657

4.03

8,382

130

CONSILIER

Gradația 4

1 superior

7,486

3.94

8,195

131

CONSILIER

Gradația 5

1 superior

7,657

4.03

8,382

132

REFERENT

Gradația 5 M III superior

4,484

2.36

4,909

133

CONSILIER

Gradația 1 debutant

2,761

1.45

3,023

134

CONSILIER

Gradația 1 debutant

2,761

1.45

3,023

Biroul Evidenta Auto

0.00

0

135

SEF BIROU

Grad II

1

9,709

5.11

10,629

136

CONSILIER

Gradația 5

1 superior

7,657

4.03

8,382

137

CONSILIER

Gradația 1 debutant

2,774

1.46

3,037

138

CONSILIER

Gradația 3

1 superior

7,296

3.84

7,987

139

CONSILIER

Gradația 3 debutant

3,230

1.70

3,536


140

CONSILIER

Gradația 1

1 asistent

3,895

2.05

4,264

141

CONSILIER

Gradația 5

1 asistent

4,479

2.36

4,903

142

CONSILIER

Gradația 4

1 asistent

4,807

2.53

5,262

Resurse Umane, Contestații, Facilitați, Control Intern si Managementul documentelor

0.00

0

143

SEF BIROU

Grad II

1

10,545

5.55

11,544

144

CONSILIER

Gradația 5

1 superior

7,600

4.00

8,320

145

CONSILIER

Gradația 5

1 superior

7,885

4.15

8,632

146

CONSILIER

Gradația 5

1 superior

7,829

4.12

8,571

147

CONSILIER

Gradația 3

1 superior

7,296

3.84

7,987

148

CONSILIER

Gradația 5

1 superior

7,600

4.00

8,320

149

CONSILIER

Gradația 3

1 superior

7,657

4.03

8,382

TOTAL

1,044,006

1,142,912

* coeficient: salariul de baza/salariul minim pe economie salariul minim pe economie : 2.080 lei