Hotărârea nr. 399/2019

Hotãrârea nr. 399 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Colegiului Naţional „Ion Luca Caragiale” Municipiul Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 399

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Colegiului Național „Ion Luca Caragiale” Municipiul Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 515/10.10.2019 al domnului Primar Adrian Florin Dobre și al consilierilor din comisia de buget-fmanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze Sălceanu Claudia-Oana, Andrei Gheorghe, Palaș Alexandru Paul, Sîrbu-Simion Gheorghe, Staicu Zoia, precum și Raportul de Specialitate nr. 4156/07.10.2019 al Colegiului Național „Ion Luca Caragiale” Municipiul Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Colegiului Național „Ion Luca Caragiale” Municipiul Ploiești;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 334/28.10.2019;

Ținând cont de avizul Comisiei de specialitate nr.l, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 29.10.2019;

A

In conformitate cu prevederile art. 19 si art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și art. 5 din Ordinul nr.l661 bis/2003 privind aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare si utilizare a fondurilor bănești primite sub forma donațiilor și sponsorizărilor de către instituțiile publice;

A

In temeiul art. 129 alin. 4, lit. „a” și art. 139 alin. 3, lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Colegiului Național „Ion Luca Caragiale” Municipiul Ploiești, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Ordonatorul principal de credite și Colegiul Național „Ion Luca Caragiale” Municipiul Ploiești se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2019.

Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George


SECRETAR GENERAL, @*MH'7)Moana Geanina SERBINOV


JUDEȚUL PRAHOVA

COLEGIUL NATIONAL I.L.CARAGIALE Municipiul Ploiești

Anexa L A pCC //(} .          fC,

BUGETUL INSTITUȚIEI SI ACTIVITATII FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2019


mii lei

DENUMIRE INDICATOR

Cod indicator

Buget anual conf.HCL 286/29.08.2019

Influente +/-

Buget rectificat

TOTAL VENITURI - din care:

249,50

75,00

324,50

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

249,50

75,00

324,50

Venituri din concesiuni si inchirieri

30,10,05

18,00

7,00

25,00

Taxe si alte venituri din invatamant

33,10,05

1,00

0,00

1,00

Contribuția elevilor si studenților pentru internate,cămine si cantine

33,10,14

202,00

68,00

270,00

Donații si sponsorizări

37.10,01

28,50

0,00

28,50

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

257,50

75,00

332,50

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

257,50

75,00

332,50

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

257,50

75,00

332,50

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

257,50

75,00

332,50

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

34,00

7,00

41,00

Furnituri de birou

20.01.01

4,00

2,00

6,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

6,00

5,00

11 00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

4,00

0,00

4,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

20,00

0,00

20,00

Reparații curente

20.02

11,30

0,00

11,30

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

183,00

68,00

251,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

183,00

68,00

251,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

29,20

0,00

29,20

Lenjerie si accesorii de pat------

20.05.03

2,00

0,00

2,00

Alte obiecte de inventar-'        ---

-----------------------------T        Al l f   l        --

20.05.30

27,20

0,00

27,20


ORDONATOR TE PROF.BAJENARCONTABIL SEF, GRIGORE MARIA