Hotărârea nr. 397/2019

Hotãrârea nr. 397 privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflată în situaţie de extremă dificultate – copilul Antonescu Petru David


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 397

privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflată în situație de extremă dificultate - copilul Antonescu Petru David

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând referatul de aprobare nr. 500/10.10.2019 al domnilor consilieri Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Sanda Dragulea, Claudia Oana Sălceanu, Gabriel Minea, Valentin Marcu și Grigore Constantin și Raportul de specialitate nr. 8178/9 octombrie 2019 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare prin care se propune alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane aflată în situație de extremă dificultate;

Ținând cont de raportul de specialitate nr. 321/17.10.2019 al Direcției Economice;

în conformitate cu avizul Comisiei nr. 5 pentru protecție și asistență socială din data de 09.10.2019;

A

In conformitate cu avizul Comisiei nr. 1 de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 29.10.2019;

în temeiul prevederilor art. 15 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 296/30.08.2017 pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 353/30.09.2013 pentru aprobarea procedurii privind modalitatea de alocare a unor sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unor persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate;

Având în vedere cererea nr. 8178/11 iunie 2019, înregistrată la Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, ancheta socială nr. 8178/2019 și alte documente doveditoare;

în temeiul art. 129, alin. 7, lit. b, pct. 2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă alocarea sumei de 6.000 lei din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea copilului Antonescu Petru David, în vederea achitării costurilor terapiei hiperbare.

Art. 2 Direcția Economică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2019.