Hotărârea nr. 395/2019

Hotãrârea nr. 395 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Stații reîncărcare pentru vehicule electrice”


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 395

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Stații reîncărcare pentru vehicule electrice”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 537/23.10.2019 al Primarului Municipiului Ploiești - domnul Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate comun al Direcției Relații Internaționale nr. 459/22.10.2019, al Direcției Tehnic Investiții nr. 10969/22.10.2019 și al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 350/23.10.2019 prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Stații reîncărcare pentru vehicule electrice”;

Ținând cont de Avizul Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, din data de 29.10.2019;

Având în vedere:

 • -  Ordinul nr. 760 din 17 iulie 2018 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședințe de județ;

 • -  prevederile art. 12 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  prevederile Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 725/2018 pentru aprobarea listei categoriilor de proiecte prioritare pentru anul 2018;

 • -  prevederile art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Directiva Uniunii Europene 2016/2284 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 decembrie 2016 privind reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici, de modificare a Directivei 2003/35/CE și de abrogare a Directivei 2001/81/CE;

 • -  Directiva Uniunii Europene 2015/2193 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind limitarea emisiilor în atmosferă a anumitor poluanți provenind de la instalații medii de ardere;

 • -  Directiva Uniunii Europene 2014/94 a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2014 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi;

In temeiul Contractului de prestări servicii nr. 3653/20.02.2018 încheiat de Municipiul Ploiești cu SC Euro Liant SRL;

Luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată,

în temeiul prevederilor art. 128, coroborat cu art. 129, alin 2, lit. e si art. 139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici și Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Stații reîncărcare pentru vehicule electrice”, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă aplicarea la “Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședințe de județ” a Municipiului Ploiești.

Art. 3 Se împuternicește domnul Adrian Florin Dobre în calitate de primar al Municipiului Ploiești, să reprezinte Municipiul Ploiești în relația cu Administrația Fondului de Mediu și să semneze contractul.

Art. 4 Se aprobă punerea la dispoziție a terenului pentru realizarea proiectului, respectiv: Parcare Supraetajata Cuza Vodă (Extras Carte Funciară 139313), Parcare Parcul Tineretului (Extras Carte Funciară 136219), Parcare Str. Mihail Kogălniceanu (Extras Carte Funciară 137230), Piața Eroilor nr. IA (Extras Carte Funciară 122748) -parcare sediu primărie, Strada Mărășești nr. 285 A-285 B - Parc Municipal Vest; (Extras Carte Funciară 128388 - 129944 ); Parcare Str. Griviței (Extras Carte Funciară 131076).

Art. 5 întocmirea documentației de achiziție publică, organizarea și derularea procedurii de achiziție publică și realizarea lucrărilor se vor face în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achizițiile publice.

Art. 6 Se aprobă valoarea totală a proiectului în cuantum de 2.953.557,27 lei cu T.V.A., din care valoarea totală a cheltuielilor eligibile în cuantum de 2.844.691,01 cu T.V.A. și valoarea totala a cheltuielilor neeligibile în cuantum de 91.484,25 lei cu T.V.A

Art. 7. Se aprobă asigurarea și susținerea contribuției financiare proprii de 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului în cuantum de 258.608,27 lei cu T.V.A

Art. 8. Direcția Relații Internaționale și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 9. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2019.


STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII “STATII DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE”


Nr. proiect: 19


ELABORATOR:


BENEFICIAR:


SC EURO LIANT SRL

CUI 32548541

J40/14980/04.12.2013

București

MUNICIPIUL PLOIEȘTIDATA ELABORĂRII: NUMĂR PROIECT:


OCTOMBRIE 2019 19


FAZA DE PROIECTARE: STUDIU DE FEZABILITATE

STUDII DE FEZABILTATE

PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII “STATII DE ÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE” -

MUNICPIUL PLOIEȘTI

'... k

FOAIE DE CAPAT         W 4    W

TITLU PROIECT:

STUDIU DE FEZABILITATE pentru obiectivul de investiții “Sta tii de reincarcare pentru vehicule electrice”

OBIECTIV:

întocmirea documentației în vederea îmbunătățirii eficientei

J                                                                                             »                                     >

energetice și reducerea emisiilor de CO2 în sectorul rezidențial, Municipiul Ploiești

BENEFICIAR:

UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PROIECTANT:

SC EURO LIANT SRL

CUI 32548541                                /A

București, SECTOR 6, Prelungirea Ghencea nr. / V

470, camera 1                                      \\* srl

PROIECT NR. 19

FAZA: Studiu de Fezabilitate

DATA: OCTOMBRIE 2019

PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII “STĂTU DE ÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE”

MUNICPIUL PLOIEȘTI CUPRINS:


A. PIESE SCRISE

1. Informații generale privind obiectivul de investiții
 • 1.1. Denumirea obiectivului de investiții

 • 1.2. Ordonator principal de credite/investitor

 • 1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar)

 • 1.4. Beneficiarul investiției

i

 • 1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate

2. Situația existenta și necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiții
 • 2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil) privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului de investiții și sce-nariile/opțiunile tehnico-economice identificate și propuse spre analiză

 • 2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale si financiare

J                          J

 • 2.3. Analiza situației existente si identificarea deficientelor

 • 2.4. Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung privind evoluția cererii, în scopul justificării necesității obiectivului de investiții

 • 2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

3. Identificarea, propunerea și prezentarea a minimum două scenarii/opțiuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiții
 • 3.1. Particularități ale amplasamentului:

 • a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan, regim juridic - natura proprietății sau titlul de proprietate, servituti, drept de preempțiune, zonă de utilitate publică, informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz);

 • b) relații cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile;

 • c) orientări propuse față de punctele cardinale și față de punctele de interes naturale sau construite;

 • d) surse de poluare existente în zonă;

 • e) date climatice și particularități de relief;


 • f) existența unor:

 • - rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în

fi identificate;

 • - posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate sau de protecție;

 • - terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională;

 • g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat conform normativelor în vigoare, cuprinzând:

 • (i) date privind zonarea seismică;

 • (ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convențională și nivelul maxim al apelor freatice;

 • (iii) date geologice generale;

 • (iv) date geotehnice obținute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fișe complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare și consolidări, hărți de zonare geotehnică, arhive accesibile, după caz;

 • (v) încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundații) în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare;

 • (vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunțate bibliografic.

 • 3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și tehnologic:

 • - caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții;

 • - varianta constructivă de realizare a investiției, cu justificarea alegerii acesteia;

 • - echiparea și dotarea specifică funcțiunii propuse.

 • 3.3. Costurile estimative ale investiției:

 • - costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiții, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare, ori a unor standarde de cost pentru investiții similare corelativ cu caracteristicile tehnice și parametrii specifici obiectivului de investiții;

 • - costurile estimative de operare pe durata normată de viață/de amortizare a investiției publice.

/V/ n /

 • 3.4. Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importanță ^co'nstrucțiilaf/* după caz: - studiu topografic;


 • - studiu geotehnic și/sau studii de analiză și de stabilitate a terenului;

 • - studiu hidrologic, hidrogeologic;

 • - studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice;

 • - studiu de trafic si studiu de circulație;

 • - raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru obiectivele de investiții ale căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate publică;

 • - studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiții care se referă la amenajări spații verzi și peisajere;

 • - studiu privind valoarea resursei culturale;

 • - studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției.

 • 3.5. Grafice orientative de realizare a investiției

4. Analiza fiecărui/fiecărei scenariu/opțiuni tehnico- economic(e) propus(e)
 • 4.1. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință

J

 • 4.2. Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția

 • 4.3. Situația utilităților și analiza de consum:

 • - necesarul de utilități și de relocare/protejare, după caz;

 • - soluții pentru asigurarea utilităților necesare.

 • 4.4. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții:

J

 • a) impactul social și cultural, egalitatea de șanse;

 • b) estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare;

 • c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz;

 • d) impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural și antropic în care acesta se integrează, după caz.

  4.5. Analiza cererii de bunuri și servicii, care justifică dimensionarea obiectivului dejnvestiții / / «WSfc. X&A

  A A *■*!« —rm Tin/>nnim*r^           ir>n/                          <4         *>■ Izt»**       r-\ z-\ »•+*■* rtA-x w-» +i »"» «■"»               riHwt TL‘'-Z"»i îl


 • 4.6. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxuPeu-jS mulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară

«s.              v ' .

c . -•

4.7. Analiza economică


 • 4.8. Analiza de senzitivitate

 • 4.9. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor

5. Scenariul/Opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)
 • 5.1. Comparația scenariilor/opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, finan ciar, al sustenabilitătii si riscurilor

’                                                          J J

 • 5.2. Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e)

 • 5.3. Descrierea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e) privind:

 • a) obținerea si amenajarea terenului;

 • b) asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului;

 • c) soluția tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, a principalelor lucrări pentru investiția de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic și de performanță ce rezultă din indicatorii tehnico-econo-mici propuși;

 • d) probe tehnologice și teste.

 • 5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții:

 • a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

 • b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

 • c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

 • d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

 • 5.5. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

 • 5.6. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse / legal constituite.                                                                        , ș

6. Urbanism, acorduri si avize conforme
 • 6.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

>                                                  J

 • 6.2. Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

 • 6.3. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu în documentația tehnico-economică

 • 6.4. Avize conforme privind asigurarea utilităților

 • 6.5. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

 • 6.6. Avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul obiectivului de investiții si care pot condiționa soluțiile tehnice

7. Implementarea investiției
 • 7.1. Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea investiției

 • 7.2. Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiții (în luni calendaristice), durata de execuție, graficul de implementare a investiției, eșalonarea investiției pe ani, resurse necesare

 • 7.3. Strategia de exploatare/operare și întreținere: etape, metode și resurse necesare

 • 7.4. Recomandări privind asigurarea capacității manageriale și instituționale

 • 8. Concluzii și recomandări

B. PIESE DESENATE
 • 1. plan de amplasare în zonă;

 • 2. plan de situație;

 • 3. planuri generale, fațade și secțiuni caracteristice de arhitectură cotate, scheme de principiu pentru rezistență și instalații, volumetrii, scheme funcționale, izometrice sau planuri specifice, după caz;

 • 4. planuri generale, profile longitudinale și transversale caracteristice, cotate, planuri specifice, după caz.

A. PIESE SCRISE


 • 1. Informații generale privind obiectivul de investiții

1.1. Denumirea obiectivului de investiții: STUDIU DE FEZABILITATE pentru obiedt^pL/

de investiții “Statii de reincarcare pentru vehicule electrice”                         ~

 • 1.2. Ordonator principal de credite: UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI

 • 1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar): Primăria Municipiului Ploiești

 • 1.4. Beneficiarul investiției: Primăria Municipiului Ploiești 1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate: SC EURO LIANT SRL, CUI 32548541, București, SECTOR 6, Prelungirea Ghencea nr. 470, camera 1

 • 2. Situația existenta si necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiții

  • 2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil) privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului de investiții și scenariile/opțiunile tehnico-economice identificate și propuse spre analiză

Nu este cazul.

S-a considerat oportuna realizarea unui Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investita ‘‘statii de reincarcare pentru vehicule electrice” întrucât acesta include, pe langa soluția tehnica propusa, o situație detaliata privind etapele si costurile aferente lucrărilor care trebuie întreprinse.

 • 2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare

2.2.1. Politici

In Decembrie 2013, Comisia UE a initiat pentru anii următori "Pachetul de politici pentru un aer curat” in scopul diminuării schimbărilor climatice datorate poluării emisiilor de noxe produse de mașinile cu combustie interna din domeniul transportului rutier, materializat prin Directiva 2016/2284/UE - privind plafoanele naționale de emisie revizuită si Directiva 2015/2193/UE - pentru reducerea poluării provenite de la instalațiile de combustie de dimensiuni medii.

2.2.2. Strategii

Comisia Europeana va depune eforturi pentru a sprijini toate statele membre in vederea implementării robuste, cu implicarea autorităților locale și regionale, pentru obținerea beneficiilor din prezent și până în anul 2030.

Astfel, asa cum s-a subliniat în comunicările Comisiei Europeane „O strategie europeana pentru o mobilitate cu emisii scăzute” din iulie 2016 și„Europa în mișcare” din mai 2017, UE trebuie sa accelereze tranziția Europei spre mobilitatea cu zero emisii în direcția realizării unui sector al transporturilor decarbonizat și eficient din punct de vedere energetic. Ca parte a primului pachet privind mobilitatea, Comisia Europeana a revizuit printre altele, Directiva „Eurovigneta” în scopul de a promova taxe bazate pe performanțele de emisie ale vehiculelor.

Ca parte a celui de-al doilea pachet privind mobilitatea, Comisia Europeana are în prezent în lucru o serie de inițiative, fiind in derulare, în prezent, standardele UE privind CO2 pentru automobile și camionete, pentru a pregăti terenul pentru vehicule cu emisii zero sau scăzute într-o manieră neutră din punct de vedere tehnologic.

STUDU DE FEZABILTATE

PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII “STATII DE ÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE’”^”'---

MUNICPIUL PLOIEȘTI

Xv >

>/                  ■sfcj ’

£ -,y ■- -f

In prezent, se afla in curs o evaluare de impact, fiind examinate diferite opțiuni? Comisia Europeana revizuiește, de asemenea, „Directiva privind vehiculele'nepoluante”, pentru a promova, prin achiziții publice, adoptarea de vehicule mai puțin poluănte.

A                                                                                                                                               -------7“

In plus, Comisia Europeana are, de asemenea, în vedere, prezentarea unei eyaluări a cadrelor de politici ale statelor membre pentru dezvoltarea pieței combustibililor alternativi și infrastructura acestora. Acest raport decurge din cerința stipulată în Directiva 2014/94/UE privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi, care impunea statelor membre să comunice Comisiei Europene, până la data de 18 noiembrie 2016, cadrele lor naționale de politică (NPF - National Policy Frameworks) cu privire la dezvoltarea pieței pentru combustibilii alternativi, inclusiv cu privire la dezvoltarea infrastructurii aferente necesare.

Raportul includea un Plan de acțiune în care sunt evidențiate acțiuni concrete și recomandări clare adresate statelor membre pentru a elimina lacunele existente și pentru a răspunde necesităților identificate, precum și pentru a prezenta acțiunile de mobilizare a resurselor financiare.

în plus, Mecanismul pentru interconectarea Europei promovează deja implementarea unor strategii MEMO/17/2821 privind combustibilii alternativi prin stimularea eficienței energetice, prin introducerea unor sisteme alternative de propulsie, inclusiv a unor sisteme de alimentare cu energie electrică, și prin furnizarea infrastructurii corespunzătoare. Pentru perioada 2014-2020, Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE) - Transport are un buget de 24 de miliarde EUR.

Vehiculele cu emisii zero reprezintă, de asemenea, o prioritate specifică a Grupului la nivel înalt GEAR 2030, format din experți din sector sub conducerea comisarului Bienkowska. Un raport final al acestui grup ar trebui să prezinte recomandări politice cu privire la promovarea competitivității sectorului automobilelor din UE, în special în ceea ce privește automobilele cu zero emisii și cele automatizate. Pe această bază, Comisia Europeana va prezenta ulterior propuneri concrete până în anul 2030.

2.3. Analiza situației existente și identificarea deficiențelor

Analizând site-ul specializat: http://www.plugshare.com/, se poate observa ca pe DN 1, pe aliniamentul Nord - Sud, intre Brașov - București, cu trecere prin Ploiești (-183 Km), exista un număr de 15 statii de reincarcare:

 • - Hotel Orizont Predeal - Polyfazer (Strada 3 Brazi nr. 6, 505300, Predeal);

 • - Hotel Carmen - Polyfazer (Str Mihail Saulescu, nr. 121, 505300, Predeal);

 • - Penny Market Bușteni (Strada Telecabinei, 105500, Bușteni);

 • - Castelul Cantacuzino - Polyfazer (Strada Zamorei 1,105500, Bușteni);

 • - Taverna Sârbului Sinaia (Delmonte, Drum Nou Cota 1400 39D, 106100, Sinaia);

 • - Hotel International Sinaia (Strada Avram lancu nr. 7, Sinaia);

 • - 5 to go Nistoresti (E60, Nistorești);

 • - Benzinăria ETU Cornu (Cornu, 107175);

 • - Benzinăria ETU, Campina (Strada Nicolae Bălcescu nr. 39 C, Câmpina);

 • - Rotric @ ETU Paulesti (DN1, Romania);

 • - Snagov Piaza (Vladiceasca, 077168)

 • - Mega Image (Șoseaua Unirii nr. 10, Petrești);

 • - Rompetrol Otopeni (Calea Bucureștilor, Otopeni, 075100, județul Ilfov);

 • - Mega Image Baneasa (Șoseaua București - Ploiești nr. 83-87, București^

 • - BMW I NEXT CHARGE (Șoseaua București - Ploiești nr. 53a, București

Pe aliniamentul Est-Vest, intre Buzău si Targoviste (-120 km), spațiu        câhtru^p

greutate este orașul Ploiești, exista un număr de 3 statii de reincarcare: '

 • - MCM Petrol Gas Station (Dealul Viei, DN 1B, Km 57, județul Buzău);

 • - AFI Ploiești (Strada Calomfirescu nr. 2, 100176, Ploiești), situata in Ploiești;

 • - Hotel Central Ploiești - Polyfazer (Bulevardul Republicii 1, Ploiești), situata in Ploiești, dar care deservește autovehiculele care tranzitează segmentul Buzău - Targoviste.

Pe raza Municipiului Ploiești, funcționează un număr de 3 statii de reincarcare:

 • - Hotel Central Ploiești - Polyfazer (Bulevardul Republicii nr. 1);

 • - Kaufland Nord (Bulevardul Republicii nr. 138, 10072, Ploiești);

 • - AFI Ploiești (Strada Calomfirescu nr. 2,100176).

Având in vedere traficul ridicat înregistrat in mod regulat îndeosebi pe ruta București -Brașov, precum si prin tranzitarea municipiului Ploiești, in contextul existentei unui număr insuficient de statii de reincarcare a mașinilor electrice, apreciem ca imposibilitatea accesării acestora de către participantiila trafic care poseda vehicule electrice va conduce la o descurajare a traficului electric, cu consecințe negative in plan turistic, economic si de mediu.

 • 2.4. Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung privind evoluția cererii, în scopul justificării necesității obiectivului de investiții

2.4.1. Analiza cererii

Vânzările de vehicule electrice au atins pragul de 1,26 milioane de unități pe parcursul anului 2018, cu 73% mai mult decât în anul 2017, potrivit site-ului specializat in analiza datelor din industria de auovehicule www.carsalesbase.com.

Factorii majori care au impulsionat vânzările de vehicule electrice în 2018 au fost cererea ridicata din China (parțial datorită stimulentelor guvernamentale), lansarea Modelului Tesla 3 și criza diesel din Europa, care a ajutat consumatorii să conștientizeze tehnologiile alternative disponibile în domeniul motoarelor și beneficiile vehiculelor electrice.

China a fost de departe cea mai mare piață pentru autoturismele electrice, cu 61% din vânzările la nivel mondial, urmată de SUA cu 16,6%, iar apoi cu Norvegia cu 3,6%.

în ultimii ani, mai multi constructori importanți din industria auto începând de la Jaguar, Land Rover și până la Volvo Cars, au anunțat că în următorii ani vor să introducă pe piață versiuni electrice ale vehiculelor lor.

De asemenea, mai multe guverne si-au anuntat printre obiective asigurarea unui transport mai curat, în urma scandalului manipulării emisiilor poluante în care a fost implicat Volkswagen AG. Franța și Marea Britanie au anunțat că vor interzice vânzarea de automobile cu motoare pe combustie începând din 2040.

2.4.2. Prognoze pe termen mediu și lung privind evoluția cererii

Numărul de mașini electrice pe șoselele din întreaga lume a crescut până la aproximativ 5 milioane bucăți pana in decembrie 2018, potrivit Agenției Internaționale pentru Energie. De exemplu, guvernul britanic s-a angajat ca aproape toate autoturismele și autoutilitarele să fie cu emisii zero până in 2050. Ca urmare, se estimează că cererea pentru automobile electrice se va accelera în următoarele decenii.

OPEC și-a revizuit prognoza la 266 milioane de mașini electrice până în 2040, aproape de șase ori mai mult decât estimarea anterioară de 46 milioane de mașini.

10

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investițiilor publice /   ;    >  *

Noi modificări ale Directivei 2010/31/UE au intrat în vigoare, iar clădirile rezidențiale?și nerezidențiale trebuie să fie dotate cu stații de încărcare electrice până iâ^ia.(î^rdâf2Q25. Informațiile publicate de ECONOMICA.net pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.

http://www.economica.net/directiva-ue—statul-roman-trebuie-sa-asisure-statii-de-incarcare-pentru-masinile-electrice-pana-in-2025_155540. html#ixzz5 Vu 7wv72G.

Oficialii UE au adus modificări acestei directive, iar una dintre acestea prevede că statele trebuie să stabililească cerințele pentru instalarea unui număr minim de puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice pentru toate clădirile nerezidențiale cu peste douăzeci de locuri de parcare până la 1 ianuarie 2025.

De asemenea, "în ceea ce privește clădirile nerezidențiale noi și clădirile nerezidențiale supuse unor renovări majore, care au mai mult de zece locuri de parcare, statele membre se asigură că este instalat cel puțin un punct de reîncărcare în înțelesul Directivei 2014/94/UE a Parlamentului European și a Consiliului", se mai arată în documentul citat.

Statele trebuie să asigure și infrastructura încastrată, și anume tubulatura pentru cabluri electrice, pentru cel puțin un loc de parcare din cinci, pentru a permite instalarea, într-o etapă ulterioară, a punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice în cazul în care parcarea se află în interiorul clădirii. In cazul renovărilor majore, măsurile de renovare includ parcarea sau infrastructura electrică a clădirii sau dacă parcarea este adiacentă fizic clădirii, se mai citeaza in documentul respectiv.

Sunt scutite de aceste măsuri clădirile deținute și ocupate de întreprinderi mici și mijlocii, astfel cum sunt definite la Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei.

 • 3. Identificarea, propunerea și prezentarea a minimum două scenarii/opțiuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiții

3.1. Particularitati ale amplasamentului

In urma deplasărilor efectuate in teren cu reprezentanți a autoritatii publice locale, au fost identificate o serie de locații pentru amplasarea stafiilor de incarcare electrice. Propunerile pentru locații au fost realizate tinandu-se cont de traficul existent in zona (centura municipiului, artera rutiera principala care tranzitează municipiului Ploiești de la est la vest, proximitatea unor instituții publice sau zonele de agrement ale orașului).

Locațiile propuse au fost următoarele:

 • a) Strada Cuza Vodă, parcare supraetajata; scenariul 1-1 statie cu 2 puncte de reincarcare; scenariul2-2 statii cu 4puncte de reincarcare.

Aceasta locație se afla in vecinătatea Primăriei Municipiului Ploiești, a Casei de Cultura a Sindicatelor, dar si in proximitatea băncilor BRD si CEC, a centrului Comercial Winmarkt si a unor spatii comerciale. Locația se regăsește in toate cele 3 certificate de urbanism eliberate pentru acest proiect (CU 305/25.03.2019, CU 443/19.04.2019,CU 597/17.05.2019).

 • b) Strada Emile Zola, Parcare Palatul Culturii (2 statii de reincarcare ele<^i^)fD^QreJh

spic, existenta pe ambele sensuri ale drumului - scenariul 1.           Lgtf          y*

Locațiile identificate se afla in vecinătatea Parcului Toma Socolescu, a H^leflbn^^^le,^ . magazinelor existente la parterul blocurilor dar si proximitatea unor impg^niejTnștit^L’ publice (Curtea de Apel Ploiești, Consiliul Județean si alte departamente sbag^ț^îW clădirea CJ-ului), a Muzeului Județean de Stiinte ale Naturii, a Bibliotecii

lorga, a Palatului Culturii. Aceasta locație se regăsește in CU 305/25.03.2019.

 • c) Strada Mihail Kogalniceanu - Hotel Prahova Piaza (3 statii de reincarcare electrice), parcare perpendicular pe axul drumului - scenariul 1.

Locațiile se afla in parcarea Holelului Prahova Piaza si in vecinătatea zonei pietonale si a magazinelor aflate la parterul blocurilor. Locația se regăsește in CU 305/25.03.2019.

 • d) Bulevardul Independentei, Rond 1 (2 statii de reincarcare electrice), parcare perpendiculara pe rond, pe ambele sensuri de circulație - scenariul 1.

Locațiile se afla in apropierea sediului Conpet, a hotelului Vigo, dar si a parcului aflat de o parte si de cealalta a bulevardului. Locațiile se regăsesc in CU 305/2019, dar si in CU 443/19.14.2019.

 • e) Parcare Hipodrom (1 statie de reincarcare electrica), existenta in incinta Hipodromului. Aceasta locație o regăsim in CU 305/25.03.2019 - scenariul 1

Locația poate fi accesibila doar in zilele in care se organizează evenimente in incinta Hipodromului si nu poate fi folosita 24/24 de către participantii la trafic, nefiind accesibila prin harta naționala a stafiilor de incarcare/reincarcare electrica.

 • f) Zona Parcul Tineretului Sala Sporturilor Olimpia; scenariul 1-1 statie de incarcare electrica si 2 puncte de reincarcare; scenariul 2-3 statii de incarcare cu 6 puncte de reincarcare; parcarea perpendicular pe axul drumului la intrare in Parcul Tineretului, in fata Sălii Sporturilor.

Locația deservește atat pesoanele care participa la evenimentele sportive sau culturale organizate la Sala Sporturilor Olimpia, dar si vizitatorii Parcului Tineretului, Patinoarului Olimpia, cat si Turnul Parasutistilor. Locația se regăsește in toate cele 3 certificate de urbanism (CU 305/25.03.2019, CU 443/19.04.2019 si CU 597/17.05.2019), eliberate pentru acest proiect.

 • g) Strada Marasesti - 285 A - 285 B, Parcul Municipal Vest, parcare perpendicular pe axului drumului in incinta parcului - scenariul 1-1 statie de incarcare electrica si 2 puncte de reincarcare; scenariul 2-4 statii de incarcare cu 8 puncte de reincarcare.

Aceasta locație deservește atat vizitatorii Parcului Tinetetului, dar si participantii la trafic care tranzitează Centura Ploiestiului. Locația se regăsește in toate cele 3 certificate de urbanism (CU 305/25.03.2019, CU 443/19.04.2019 si CU 597/17.05.2019), eliberate pentru acest proiect.

 • h) Piața Eroilor 1A, parcare perpendicular pe axul drumului in incinta sediului Primăriei Municipiul Ploiești - scenariul 1-1 statie de incarcare electrica si 2 puncte de reincarcare; scenariul2-1 statie de incarcare cu 2puncte dereincarcare

Locația poate deservi autovehiculele electrice care vor fi achiziționate in viitor de către primărie si instituțiile subordonate acesteia, dar si de către cetățenii municipiului si turiștii către tranzitează orașul. Locația se regăsește in toate cele 3 certificate de urbanism (CU 305/25.03.2019, CU 443/19.04.2019 SI CU 597/17.05.2019), eliberate pentru acest proiect.

 • i) Stada Grivitei (2 statii de reincarcare electrice), parcare perpeicular pe axului drumului -scenariul 2. Locațiile identificate se afla in vecinătatea Parcului Toma Socolescu, a Halelor Centrale, a magazinelor existente la parterul blocurilor. Locația se regăsește in CU 443/19.04.2019 si CU 597/17.05.2019. Aceste statii înlocuiesc locațiile din strada Emil Zola.

 • j) Strada Mihail Kogalniceanu (2 statii de reincarcare electrice), parcare perpendicular pe axul drumului - scenariul 2.

Locația se afla in vecinătatea Hotelului Prahova Piaza si va deservi atat turiștii cazați la hotel cat si cei aflati zona pietonala a orașului sau la Teatrul Toma Caragiu. Aceasta locație se regăsește in CU 597/17.05.2019. Aceste statii înlocuiesc locațiile din Parcarea Hotel Prahova Piaza.

 • k) Strada Gheorghe Lazar, 2 locații cu 2 statii de reincarcare electrice - scenariul 1, parcare

in                                                              ' 'V - a

Locația se afla in vecinătatea Parcului Nichita Stanescu si se regăsește in ^CU uir. 305/25.03.2019 si CU nr. 443/19.04.2019. Din lipsa actelor necesare pentru a;'fi''e[igiBil proiectul, s-a renunțat la aceasta propunere.

 • l) Strada Toma Caragiu, Muzeul Județean de Istorie si Arheologie (2 statiida reincarcare

electrice), parcare paralel cu axul drumului - scenariul 1.                      ’***'

Aceasta locație poate deservi atat Muzeul Județean de Istorie si Arheologie, cat si Judecătoria Ploiești. Din cauza accesului dificil la locație, cat si a lipsei actelor necesare pentru a fi eligibil proiectul, s-a renunțat la aceasta propunere.

Conform HG 907/2016; Conținutul cadru al studiului de fezabilitate; anexa 4 pct.3, vor fi prezentate 2 scenarii/optiuni, după cum urmeaza:

 • a) scenariul 1 - prezintă locațiile care nu au îndeplinit cerințele de eligibilitate sau unde accesul este restricționat pentru locuitorii Municipiului Ploiești sau pentru participantii la trafic care tranzitează zona si nu pot beneficia de incarcare/reincarcare a autovehiculelor electrice 24/24, conform harților nationale/internationale ;

 • b) Scenariul 2 - prezintă locațiile in care va fi realizata investiția in urma accesării Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședințe de județ, finanțat prin AFM.

 • a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni in plan, regim juridic - natura proprietății sau titlul de proprietate, servituti, drept de preemptiune, zona de utilitate publica, informații/obligatii/ constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz);

SCENARIUL 1

S-a luat in considerare amplasarea unui număr de 14 statii de reincarcare electrice cu cate 1 sau 2 puncte de reincarcare, conform ghidului de finanțare al Administrației Fondului pentru Mediu, după cum urmeaza:

3.1 .a.1. Amplasament „Strada Mihail Kogalniceanu - Hotel Prahova Piaza", intrare din strada Mihail Kogalniceanu, conform certificat de urbanism nr. 305/25.03.2019

 • - nr. statii de reincarcare: 1 statie cu 2 puncte de reincarcare;

 • - distanta tehnologica dintre statia de reincarcare si transformatorul electric aferent: ~200m;

 • - modul de parcare a mașinilor: perpendicular pe axul drumului;

 • - codul de identificare a transformatorului de medie/joasa tensiune: Firida Branșament Curtea Berarilor;

 • - regimul juridic: Este situat in intravilanul municipiului Ploiești, in proprietatea Consiliului Local

3.1 .a.2. Amplasament „Strada Mihail Kogalniceanu - Hotel Prahova Piază", intrare din strada Constantin Dobrogeanu Gherea, conform certificat de urbanism nr. 305/25.03.2019

 • - nr. statii de reincarcare: 1 statie cu 2 puncte de reincarcare;         - ,

 • - distanta tehnologica dintre statia de reincarcare si transformatorul-.electricraferșnt:

~200m;

 • - modul de parcare a mașinilor: perpendicular pe axul drumului;

 • - codul de identificare a transformatorului de medie/joasa tensiune: Firida Branșament Curtea Berarilor;

 • - regimul juridic: Este situat in intravilanul municipiului Ploiești, in proprietatea Consiliului Local

3.1 .a.3. Amplasament “Strada Gheorghe Lazar, locație 1", conform certificat de urbanism nr. 443/19.04.2019

 • - nr. statii de reincarcare: 1 statie cu 2 puncte de reincarcare;

 • - distanta tehnologica dintre statia de reincarcare si transformatorul electric aferent: ~250m;

 • - modul de parcare a mașinilor: spic;

 • - codul de identificare a transformatorului de medie/joasa tensiune: PT 279 ;

 • - regimul juridic: Este situat in intravilanul municipiului Ploiești, in proprietatea Consiliului Local

3.1 .a.4. Amplasament “Strada Gheorghe Lazar, locație 2”, conform certificat de urbanism nr. 443/19.04.2019

 • - nr. statii de reincarcare: 1 statie cu 2 puncte de reincarcare;

 • - distanta tehnologica dintre statia de reincarcare si transformatorul electric aferent: ~200m;

 • - modul de parcare a mașinilor: spic;

 • - codul de identificare a transformatorului de medie/joasa tensiune: PT 279;

 • - regimul juridic: Este situat in intravilanul municipiului Ploiești, in proprietatea Consiliului Local

 • 3.1. a.5. Amplasament “Strada Emile Zola, Parcare Palatul Culturii, locație 1”, conform certificat de urbanism nr. 305/25.03.2019

 • - nr. statii de reincarcare: 1 statie cu 2 puncte de reincarcare;

 • - distanta tehnologica dintre statia de reincarcare si transformatorul electric aferent: ~100m;

 • - modul de parcare a mașinilor: spic ;

 • - codul de identificare a transformatorului de medie/joasa tensiune: PT 18;

 • - regimul juridic: Este situat in intravilanul municipiului Ploiești, in proprietatea Consiliului Local

 • 3.1. a.6. Amplasament “Strada Emile Zola, Parcare Palatul Culturii, locație 2”, conform certificat de urbanism nr. 305/25.03.2019

 • - nr. statii de reincarcare: 1 statie cu 2 puncte de reincarcare;

 • - distanta tehnologica dintre statia de reincarcare si transformatorul electric aferent: ~100m;

 • - modul de parcare a mașinilor: spic;

 • - codul de identificare a transformatorului de medie/joasa tensiune: PT 18;

 • - regimul juridic: Este situat in intravilanul municipiului Ploiești, in proprietatea Consiliului Local

 • 3.1. a.7. Amplasament “Strada Toma Caragiu - Muzeul JudeteahderlștprieiiSi

Arheologie, locație 1”, conform certificat de urbanism nr. 305/25.03.201QtlZZb' C4

 • - nr. statii de reincarcare: 1 statie cu 2 puncte de reincarnare;

 • - distanta tehnologica dintre statia de reincarnare si transformatorul electricaferent:

-300m;                                               y yZ

 • - modul de parcare a mașinilor: paralel cu axul drumului;

 • - codul de identificare a transformatorului de medie/joasa tensiune: PT 79;

 • - regimul juridic: Este situat in intravilanul municipiului Ploiești, in proprietatea Consiliului Local

 • 3.1. a.8. Amplasament “Strada Toma Caragiu - Muzeul Județean de Istorie si Arheologie, locație 2”, conform certificat de urbanism nr. 305/25.03.2019

 • - nr. statii de reincarcare: 1 statie cu 2 puncte de reincarcare;

 • - distanta tehnologica dintre statia de reincarcare si transformatorul electric aferent: ~250m;

 • - modul de parcare a mașinilor: paralel cu axul drumului;

 • - codul de identificare a transformatorului de medie/joasa tensiune: PT 79;

 • - regimul juridic: Este situat in intravilanul municipiului Ploiești, in proprietatea Consiliului Local

 • 3.1. a.9. Amplasament “Bulevardul Independentei - Rond 1", conform certificat de urbanism nr. 443/19.04.2019

 • - nr. statii de reincarcare: 1 statie cu 2 puncte de reincarcare;

 • - distanta tehnologica dintre statia de reincarcare si transformatorul electric aferent: ~300m;

 • - modul de parcare a mașinilor: perpendicular pe axul drumului;

 • - codul de identificare a transformatorului de medie/joasa tensiune: PT 284 ;

 • - regimul juridic: Este situat in intravilanul municipiului Ploiești, in proprietatea Consiliului Local

 • 3.1. a. 10. Amplasament “Bulevardul Independentei - Rond 1”, conform certificat de urbanism nr. 443/19.04.2019

 • - nr. statii de reincarcare: 1 statie cu 2 puncte de reincarcare;

 • - distanta tehnologica dintre statia de reincarcare si transformatorul electric aferent: ~300m;

 • - modul de parcare a mașinilor: perpendicular pe axul drumului;

 • - codul de identificare a transformatorului de medie/joasa tensiune: PT 284;

 • - regimul juridic: Este situat in intravilanul municipiului Ploiești, in proprietatea Consiliului Local

 • 3.1. a.11. Amplasament “Parcare Hipodrom”, conform certificat de urbanism nr. 305/25.03.2019

 • - nr. statii de reincarcare: 1 statie cu 2 puncte de reincarcare;

 • - distanta tehnologica dintre statia de reincarcare si transformatorul electric aferent: ~100m;

 • - modul de parcare a mașinilor: perpendicular pe axul drumului;

 • - codul de identificare a transformatorului de medie/joasa tensiune: PT 321;

 • - regimul juridic: Este situat in intravilanul municipiului Ploiești, in proprietatea Consiliului Local

 • 3.1. a.12. Amplasament “Strada Cuza Vodă, parcare supraetajata”, confomi certificatului

de urbanism nr. 443/19.04.2019                                                 '      r>!

 • - nr. statii de reincarcare: 1 statie cu 2 puncte de reincarcare;                     f : fa

 • - distanta tehnologica dintre statia de reincarcare si transformatorul electric aferent: ~50m;

 • - modul de parcare a mașinilor: perpendicular pe axul drumului;

 • - codul de identificare a transformatorului de medie/joasa tensiune: Firida Branșament;

 • - regimul juridic: Este situat in intravilanul municipiului Ploiești, in proprietatea Consiliului Local

 • 3.1. a. 13. Amplasament “Zona Parcul Tineretului Sala Sporturilor Olimpia”, conform certificatului de urbanism nr. 443/19.04.2019

 • - nr. statii de reincarcare: 1 statie cu 2 puncte de reincarcare;

 • - distanta tehnologica dintre statia de reincarcare si transformatorul electric aferent: ~100m;

 • - modul de parcare a mașinilor: perpendicular pe axul drumului;

 • - codul de identificare a transformatorului de medie/joasa tensiune: PT 167 sau PT 141;

 • - regimul juridic: Este situat in intravilanul municipiului Ploiești, in proprietatea Consiliului Local

3.1 .a. 14. Amplasament “Strada Marasesti nr. 285A-285B, Parc Municipal Vest”, conform certificatului de urbanism nr. 443/19.04.2019

 • - nr. statii de reincarcare: 1 statie cu 2 puncte de reincarcare;

 • - distanta tehnologica dintre statia de reincarcare si transformatorul electric aferent: ~200m;

 • - modul de parcare a mașinilor: perpendicular pe axul drumului;

 • - codul de identificare a transformatorului de medie/joasa tensiune: PT 670; PT 671 sau PT 8071

 • - regimul juridic: Este situat in intravilanul municipiului Ploiești, in proprietatea Consiliului Local

SCENARIUL 2

Se vor amplasa un număr de 14 statii de reincarcare electrice cu cate 1 sau 2 puncte de reincarcare, conform ghidului de finanțare al Administrației Fondului pentru Mediu, după cum urmeaza:

 • 3.1.a. 15. Amplasament “Strada Grivitei, locație 1, conform certificatului de urbanism nr. 443/19.04.2019

 • - nr. statii de reincarcare: 1 statie cu 2 puncte de reincarcare;

 • - distanta tehnologica dintre statia de reincarcare si transformatorul electric aferent: ~50m;

 • - modul de parcare a mașinilor: perpendicular pe axul drumului;

 • - codul de identificare a transformatorului de medie/joasa tensiune: PT 18

 • - regimul juridic: Este situat in intravilanul municipiului Ploiești, in proprietatea Consiliului Local

 • - nr. statii de reincarcare: 1 statie cu 2 puncte de reincarcare;                         ©

 • - distanta tehnologica dintre statia de reincarcare si transformatorufWlectric aferent:

X ■As/


~50m;                                        V4'

 • - modul de parcare a mașinilor: perpendicular pe axul drumului; M

 • - codul de identificare a transformatorului de medie/joasa tensiune: PT 18;

 • - regimul juridic: Este situat in intravilanul municipiului Ploiești, in proprietatea Consiliului Local

 • 3.1. a.17. Amplasament “Zona Parcul Tineretului Sala Sporturilor Olimpia”, locație 1, conform certificatului de urbanism nr. 443/19.04.2019

 • - nr. statii de reincarcare: 1 statie cu 2 puncte de reincarcare;

 • - distanta tehnologica dintre statia de reincarcare si transformatorul electric aferent: ~100m;

 • - modul de parcare a mașinilor: perpendicular pe axul drumului;

 • - codul de identificare a transformatorului de medie/joasa tensiune: PT 167 sau PT 141;

 • - regimul juridic: Este situat in intravilanul municipiului Ploiești, in proprietatea Consiliului Local

 • 3.1. a. 18. Amplasament “Zona Parcul Tineretului Sala Sporturilor Olimpia”, locație 2, conform certificatului de urbanism nr. 443/19.04.2019

 • - nr. statii de reincarcare: 1 statie cu 2 puncte de reincarcare;

 • - distanta tehnologica dintre statia de reincarcare si transformatorul electric aferent: ~100m;

 • - modul de parcare a mașinilor: perpendicular pe axul drumului;

 • - codul de identificare a transformatorului de medie/joasa tensiune: PT 167 sau PT 141;

 • - regimul juridic: Este situat in intravilanul municipiului Ploiești, in proprietatea Consiliului Local

 • 3.1.a. 19. Amplasament “Zona Parcul Tineretului Sala Sporturilor Olimpia”, locație 3, conform certificatului de urbanism nr. 443/19.04.2019

 • - nr. statii de reincarcare: 1 statie cu 2 puncte de reincarcare;

 • - distanta tehnologica dintre statia de reincarcare si transformatorul electric aferent: ~100m;

 • - modul de parcare a mașinilor: perpendicular pe axul drumului;

 • - codul de identificare a transformatorului de medie/joasa tensiune: PT 167 sau PT 141;

 • - regimul juridic: Este situat in intravilanul municipiului Ploiești, in proprietatea Consiliului Local

 • 3.1.a.2O. Amplasament “Strada Marasesti nr. 285A-285B, Parc Municipal Vest, locație 1”, conform certificatului de urbanism nr. 443/19.04.2019

 • - nr. statii de reincarcare: 1 statie cu 2 puncte de reincarcare;

 • - distanta tehnologica dintre statia de reincarcare si transformatorul electric aferent: ~200m;

 • - modul de parcare a mașinilor: perpendicular pe axul drumului;

 • - codul de identificare a transformatorului de medie/joasa tensiune: PT 670; PT 671 sau PT 8071;

 • - regimul juridic: Este situat in intravilanul municipiului Ploiești, in proprietatea Consiliului Local

 • 3.1. a.21. Amplasament “Strada Marasesti nr. 285A-285B, Parc Municipal Vest, locație

2”, conform certificatului de urbanism nr. 443/19.04.2019                            .  % s

 • - nr. statii de reincarcare: 1 statie cu 2 puncte de reincarcare;                { â ■

 • - distanta tehnologica dintre statia de reincarcare si transformatorul electric aferent:

~200m;                                                                         ''

 • - modul de parcare a mașinilor: perpendicular pe axul drumului;

 • - codul de identificare a transformatorului de medie/joasa tensiune: PT 670; PT 671 sau PT 8071

 • - regimul juridic: Este situat in intravilanul municipiului Ploiești, in proprietatea Consiliului Local

 • 3.1. a.22. Amplasament “Strada Marasesti nr. 285A-285B, Parc Municipal Vest, locație 3”, conform certificatului de urbanism nr. 443/19.04.2019

 • - nr. statii de reincarcare: 1 statie cu 2 puncte de incarcare;

 • - distanta tehnologica dintre statia de reincarcare si transformatorul electric aferent: ~200m;

 • - modul de parcare a mașinilor: perpendicular pe axul drumului;

 • - codul de identificare a transformatorului de medie/joasa tensiune: PT 670; PT 671 sau PT 8071

 • - regimul juridic: Este situat in intravilanul municipiului Ploiești, in proprietatea Consiliului Local

 • 3.1. a.23. Amplasament “Strada Marasesti nr. 285A-285B, Parc Municipal Vest, locație 4", conform certificatului de urbanism nr. 443/19.04.2019

 • - nr. statii de reincarcare: 1 statie cu 2 puncte de reincarcare;

 • - distanta tehnologica dintre statia de reincarcare si transformatorul electric aferent: ~200m;

 • - modul de parcare a mașinilor: perpendicular pe axul drumului;

 • - codul de identificare a transformatorului de medie/joasa tensiune: PT 670; PT 671 sau PT 8071

 • - regimul juridic: Este situat in intravilanul municipiului Ploiești, in proprietatea Consiliului Local

 • 3.1. a.24. Amplasament “Piața Eroilor nr. 1A", conform certificatului de urbanism nr. 443/19.04.2019

 • - nr. statii de reincarcare: 1 statie cu 2 puncte de reincarcare;

 • - distanta tehnologica dintre statia de incarcare si transformatorul electric aferent: ~50m;

 • - modul de parcare a mașinilor: perpendicular pe axul drumului;

 • - codul de identificare a transformatorului de medie/joasa tensiune: PT 9133;

 • - regimul juridic: Este situat in intravilanul municipiului Ploiești, in proprietatea Consiliului Local

 • 3.1. a.25. Amplasament “Strada Cuza Vodă, parcare supraetajata, locația 1”, conform certificatului de urbanism nr. 443/19.04.2019

 • - nr. statii de reincarcare: 1 statie cu 2 puncte de reincarcare;

 • - distanta tehnologica dintre statia de reincarcare si transformatorul electric aferent: ~50m;

 • - modul de parcare a mașinilor: perpendicular pe axul drumului;

 • - codul de identificare a transformatorului de medie/joasa tensiune: firida Branșament existenta pe amplasament, in incinta parcării;

 • - regimul juridic: Este situat in intravilanul municipiului Ploiești, in proprietatea Consiliului Local

 • - nr. statii de reincarnare: 1 statie cu 2 puncte de reincarnare;            ‘

 • - distanta tehnologica dintre statia de reincarnare si transformatorul electric aferent;^

~50m;                                                                ;

 • - modul de parcare a mașinilor: perpendicular pe axul drumului;

 • - codul de identificare a transformatorului de medie/joasa tensiune: firida Branșament existenta pe amplasament, in incinta parcării;

 • - regimul juridic: Este situat in intravilanul municipiului Ploiești, in proprietatea Consiliului Local

3.1.a.27. Amplasament “Strada Mihail Kogalniceanu, locație 1’’, conform certificatului de urbanism nr. 597/17.05.2019

 • - nr. statii de reincarcare: 1 statie cu 2 puncte de reincarcare;

 • - distanta tehnologica dintre statia de reincarcare si transformatorul electric aferent: ~150m;

 • - modul de parcare a mașinilor: perpendicular pe axul drumului;

 • - codul de identificare a transformatorului de medie/joasa tensiune: Firida Branșament Curtea Berarului;

 • - regimul juridic: Este situat in intravilanul municipiului Ploiești, in proprietatea Consiliului Local

3.1.a.28. Amplasament “Strada Mihail Kogalniceanu, locație 2", conform certificatului de urbanism nr. 597/17.05.2019

 • - nr. statii de reincarcare: 1 statie cu 2 puncte de reincarcare;

 • - distanta tehnologica dintre statia de reincarcare si transformatorul electric aferent: ~150m;

 • - modul de parcare a mașinilor: perpendicular pe axul drumului;

 • - codul de identificare a transformatorului de medie/joasa tensiune: Firida Branșament Curtea Berarului;

 • - regimul juridic: Este situat in intravilanul municipiului Ploiești, in proprietatea Consiliului Local

 • b) Relații cu zone învecinate, accesuri existente si/sau căi de acces posibile

A. SCENARIUL 1

A. 3.1 ,(b).1. Amplasament „Strada Mihail Kogalniceanu - Hotel Prahova Plaza“, intrare din strada Mihail Kogalniceanu

In amplasament se vor asigura toate facilitățile pentru funcționarea unei statii de reincarcare, avand capabilitatea de incarnare rapida in curent continuu de 50 KW si de 22 KW in curent alternativ.

Se va asigura spațiul corespunzător, conform reglementarilor rutiere in vigoare, astfel incat la cererea factorilor de decizie din primărie, staționarea mașinilor electrice pentru reincarcare se va realiza perpendicular pe axul drumului.

Locația va sigura accesul nediscriminator al publicului la statia de reincarcare instalata si va beneficia de semnalizarea corespunzătoare.

STUDU DE FEZABILTATE

PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII “STATII DE ÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE”

MUNICPIUL PLOIEȘTI

Statia de reincarcare se va conecta la punctul de transformare de 0^4KV;Cod'Firida Branșament Curtea Berarului, distanta dintre acesta si statia de

aproximativ 200 m. Se considera investiția eligibila de la punctul de conjptizâre a energiei electrice, care se va amplasa in incinta punctului de transformare [PTEjisfe^âre delimitează proprietatea privata (furnizorului de serviciu) de cea a beneficiarului (UATMgiei^Z/&/

A.3.1.(b).2. Amplasament „Strada Mihail Kogalniceanu - Hotel Prahova Plaza“,intrare din strada Constantin Dobrogeanu Gherea

In amplasament se vor asigura toate facilitățile pentru funcționarea unei stații de reincarcare, cu capabilitatea de incarcare rapida in curent continuu de 50 KW si de 22 KW in curent alternativ.

Se va asigura spațiul corespunzător, conform reglementarilor rutiere in vigoare, astfel incat la cererea factorilor de decizie din primărie, staționarea mașinilor electrice pentru reincarcare se va realiza perpendicular pe axul drumului.

Locația va sigura accesul nediscriminator al publicului la statia de reincarcare instalata si va beneficia de semnalizarea corespunzătoare.

Se va asigura vizibilitatea statiei electrice de reincarcare in corespondenta cu standardele europene si naționale in domeniu.

Statia de reincarcare se va conecta la punctul de transformare de 0,4KV, cod Firida Branșament Curtea Berarului, distanta dintre acesta si statia de incarcare fiind de aproximativ 200 m. Se considera investiția eligibila de la punctul de contorizare a energiei electrice, care se va amplasa in incinta punctului de transformare [PTE] si care delimitează proprietatea privata (furnizorului de serviciu) de cea a beneficiarului (UAT Ploiești).

A.3.1.(b).3. Amplasament “Strada Gheorghe Lazar, locație 1”

In amplasament se vor asigura toate facilitățile pentru funcționarea unei statii de reincarcare, avand capabilitatea de incarcare rapida in curent continuu de 50 KW si de 22 KW in curent alternativ.

Se va asigura spațiul corespunzător, conform reglementarilor rutiere in vigoare, astfel incat la cererea factorilor de decizie din primărie, staționarea mașinilor electrice pentru reincarcare se va realiza in spic.

Locația va asigura accesul nediscriminator al publicului la statia de reincarcare instalata si va beneficia de semnalizarea corespunzătoare.

Se va asigura vizibilitatea statiei electrice de reincarcare in corespondenta cu standardele europene si naționale in domeniu.

Statia de reincarcare se va conecta la punctul de transformare de 0,4KV, cod PTE 279, distanta dintre acesta si statia de incarcare fiind de aproximativ 200m. Se considera investiția eligibila de la punctul de contorizare a energiei electrice, care se va amplasa in incinta punctului de transformare [PTE] si care delimitează proprietatea privata (furnizorului de serviciu) de aceea a beneficiarului (UAT Ploiești).

A.3.1.(b).4. Amplasament “Strada Gheorghe Lazar, locație 2”

In amplasament se vor asigura toate facilitățile pentru funcționarea une/statii de reincarcare, avand capabilitatea de incarcare rapida in curent continuu de 50 KW si de 22 KW in curent alternativ.

Se va asigura vizibilitatea statiei electrice de reincarcare in corespondenfa cu standardplp europene si naționale in domeniu.                                       95         z C

Statia de reincarcare se va conecta la punctul de transformare de 0,4KV, cod PTE 279, distanta dintre acesta si statia de incarnare fiind de aproximativ 200m. Se considera investiția eligibila de la punctul de contorizare a energiei electrice, care se va amplasa in incinta punctului de transformare [PTE] si care delimitează proprietatea privata (furnizorului de serviciu) de aceea a beneficiarului (UAT Ploiești).

A.3.1.(b).5 Amplasament “Strada Emile Zola, Parcare Palatul Culturii, locație 1”

In amplasament se vor asigura toate facilitățile pentru funcționarea unei statii de reincarcare, avand capabilitatea de incarnare rapida in curent continuu de 50 KW si de 22 KW in curent alternativ.

Se va asigura spațiul corespunzător, conform reglementarilor rutiere in vigoare, astfel incat la cererea factorilor de decizie din primărie, staționarea mașinilor electrice pentru reincarcare se va realiza in spic.

Locația va sigura accesul nediscriminator al publicului la statia de reincarcare instalata si va beneficia de semnalizarea corespunzătoare.

Se va asigura vizibilitatea statiei electrice de reincarcare in corespondenta cu standardele europene si naționale in domeniu.

Statia de reincarcare se va conecta la punctul de transformare de 0,4KV, cod PTE 18, distanta dintre acesta si statia de incarnare este de aproximativ 100m. Se considera investiția eligibila de la punctul de contorizare a energiei electrice, care se va amplasa in incinta punctului de transformare [PTE] si care delimitează proprietatea privata (furnizorului de serviciu) de aceea a beneficiarului (UAT Ploiești).

A.3.1 .(b).6 Amplasament “Strada Emile Zola, Parcare Palatul Culturii, locație 2”

In amplasament se vor asigura toate facilitățile pentru funcționarea unei statii de reincarcare, avand capabilitatea de incarnare rapida in curent continuu de 50 KW si de 22 KW in curent alternativ.

Se va asigura spațiul corespunzător, conform reglementarilor rutiere in vigoare, astfel incat la cererea factorilor de decizie din primărie, staționarea mașinilor electrice pentru reincarcare se va realiza in spic.

Locația va sigura accesul nediscriminator al publicului la statia de reincarcare instalata si va beneficia de semnalizarea corespunzătoare.

Se va asigura vizibilitatea statiei electrice de reincarcare in corespondenta cu standardele europene si naționale in domeniu.

Statia de reincarcare se va conecta la punctul de transformare de 0,4KV, cod PTE 18, distanta dintre acesta si statia de incarnare este de aproximativ 100m. Se considera investiția eligibila de la punctul de contorizare a energiei electrice, care se va amplasa in incinta punctului de transformare [PTE] si care delimitează proprietatea privata (furnizorului de serviciu) de aceea a beneficiarului (UAT Ploiești).

In amplasament se vor asigura toate facilitățile pentru funcționarea unei statiide reincarcare, cu capabilitatea de incarnare rapida in curent continuu de 50 KW si de 22®|$WJn curent alternativ.                                                                                                   ' ? ■i;-

Se va asigura spațiul corespunzător, conform reglementarilor rutiere in vigoare, astfel incat la cererea factorilor de decizie din primărie, staționarea mașinilor electrice pentru reincarcare se va realiza paralel cu axul drumului.

Locația va sigura accesul nediscriminator al publicului la statia de reincarcare instalata si va beneficia de semnalizarea corespunzătoare.

Se va asigura vizibilitatea statiei electrice de reincarcare in corespondenta cu standardele europene si naționale in domeniu.

Statia de reincarcare se va conecta la punctul de transformare de 0,4KV, cod PTE 79, distanta dintre acesta si statia de incarnare fiind de aproximativ 250m. Se considera investiția eligibila de la punctul de contorizare a energiei electrice, care se va amplasa in incinta punctului de transformare [PTE] si care delimitează proprietatea privata (furnizorului de serviciu) de aceea a beneficiarului (UAT Ploiești).

A.3.1.(b).8 Amplasament “Strada Toma Caragiu, Muzeul Județean de Istorie si Arheologie, locație 2”

In amplasament se vor asigura toate facilitățile pentru funcționarea unei stafii de reincarcare, cu capabilitatea de incarnare rapida in curent continuu de 50 KW si de 22 KW in curent alternativ.

Se va asigura spațiul corespunzător, conform reglementarilor rutiere in vigoare, astfel incat la cererea factorilor de decizie din primărie, staționarea mașinilor electrice pentru reincarcare se va realiza paralel cu axul drumului.

Locația va sigura accesul nediscriminator al publicului la statia de reincarcare instalata si va beneficia de semnalizarea corespunzătoare.

Se va asigura vizibilitatea statiei electrice de reincarcare in corespondenta cu standardele europene si naționale in domeniu.

Statia de reincarcare se va conecta la punctul de transformare de 0,4KV, cod PTE 79, distanta dintre acesta si statia de incarcare fiind de aproximativ 250m. Se considera investiția eligibila de la punctul de contorizare a energiei electrice, care se va amplasa in incinta punctului de transformare [PTE] si care delimitează proprietatea privata (furnizorului de serviciu) de aceea a beneficiarului (UAT Ploiești).

A.3.1 .(b).9 Amplasament “Bulevardul Independentei - Rond 1”

In amplasament se vor asigura toate facilitățile pentru funcționarea unei stafii de reincarcare, cu capabilitatea de incarcare rapida in curent continuu de 50 KW si de 22 KW in curent alternativ.

Se va asigura spațiul corespunzător, conform reglementarilor rutiere in vigoare, astfel incat la cererea factorilor de decizie din primărie, staționarea mașinilor electrice pentru reincarcare se va realiza perpendicular pe axul drumului.

Locația va sigura accesul nediscriminator al publicului la statia de reincarcare instalata si va beneficia de semnalizarea corespunzătoare.

Statia de reincarcare se va conecta la punctul de transformare de 0,4KV, cod RȚE284, distanta dintre acesta si statia de incarcare fiind de aproximativ 300m. Ste ^considera investiția eligibila de la punctul de contorizare a energiei electrice, care se y’a'âmplasa in incinta punctului de transformare [PTE] si care delimitează proprietatea privatajfurnizorului de serviciu) de aceea a beneficiarului (UAT Ploiești).

.............

, x                                                                                                                                                                                                                                      - V - Z f

A.3.1.(b).1O. Amplasament ‘‘Bulevardul Independentei - Rond 1”


In amplasament se vor asigura toate facilitățile pentru funcționarea unei stafii de reincarcare, cu capabilitatea de incarcare rapida in curent continuu de 50 KW si de 22 KW in curent alternativ.

Se va asigura spațiul corespunzător, conform reglementarilor rutiere in vigoare, astfel incat la cererea factorilor de decizie din primărie, staționarea mașinilor electrice pentru reincarcare se va realiza perpendicular pe axul drumului.

Locația va sigura accesul nediscriminator al publicului la statia de reincarcare instalata si va beneficia de semnalizarea corespunzătoare.

Se va asigura vizibilitatea statiei electrice de reincarcare in corespondenta cu standardele europene si naționale in domeniu.

Statia de reincarcare se va conecta la punctul de transformare de 0,4KV, cod PTE 284, distanta dintre acesta si statia de incarcare fiind de aproximativ 300m. Se considera investiția eligibila de la punctul de contorizare a energiei electrice, care se va amplasa in incinta punctului de transformare [PTE] si care delimitează proprietatea privata (furnizorului de serviciu) de aceea a beneficiarului (UAT Ploiești).

A.3.1 ,(b)11. Amplasament “Parcare Hipodrom"

In amplasament se vor asigura toate facilitățile pentru funcționarea unei stafii de reincarcare, cu capabilitatea de incarcare rapida in curent continuu de 50 KW si de 22 KW in curent alternativ.

Se va asigura spațiul corespunzător, conform reglementarilor rutiere in vigoare, astfel incat la cererea factorilor de decizie din primărie, staționarea mașinilor electrice pentru reincarcare se va realiza perpendicular pe axul drumului.

Locația va sigura accesul nediscriminator al publicului la statia de reincarcare instalata si va beneficia de semnalizarea corespunzătoare.

Se va asigura vizibilitatea statiei electrice de reincarcare in corespondenta cu standardele europene si naționale in domeniu.

Statia de reincarcare se va conecta la punctul de transformare de 0,4KV, cod PTE 321, distanta dintre acesta si statia de incarcare fiind de aproximativ 100m. Se considera investiția eligibila de la punctul de contorizare a energiei electrice, care se va amplasa in incinta punctului de transformare [PTE] si care delimitează proprietatea privata (furnizorului de serviciu) de aceea a beneficiarului (UAT Ploiești).

A.3.1.(b)12. Amplasament “Strada Cuza Vodă, parcare supraetajata”

In amplasament se vor asigura toate facilitățile pentru funcționarea unei stafii de reincarcare, cu capabilitatea de incarcare rapida in curent continuu de 50 KW si de 22 KW in curent alternativ.

Se va asigura spațiul corespunzător, conform reglementarilor rutiere in vigoare, astfel incat la cererea factorilor de decizie din primărie, staționarea mașinilor electrice pentru reincarcare se va realiza perpendicular pe axul drumului.

Locația va sigura accesul nediscriminator al publicului la statia de reincarcare instalata si va beneficia de semnalizarea corespunzătoare.

Se va asigura vizibilitatea statiei electrice de reincarcare in corespondenta ciL«*enclardele europene si naționale in domeniu.

Statia de reincarcare se va conecta la punctul de transformare dd^^AKy-^Firi^a Branșament, distanta dintre acesta si statia de incarnare fiind de aproximativSOm. considera investiția eligibila de la punctul de contorizare a energiei elettricel care;

amplasa in incinta punctului de transformare [PTE] si care delimitează p^opl^tatea pri'v^a (furnizorului de serviciu) de aceea a beneficiarului (UAT Ploiești).                    .

A.3.1.(b)13. Amplasament “Zona Parcul Tineretului Sala Sporturilor Olimpia”

In amplasament se vor asigura toate facilitățile pentru funcționarea unei stafii de reincarcare, cu capabilitatea de incarnare rapida in curent continuu de 50 KW si de 22 KW in curent alternativ.

Se va asigura spațiul corespunzător, conform reglementarilor rutiere in vigoare, astfel incat la cererea factorilor de decizie din primărie, staționarea mașinilor electrice pentru reincarcare se va realiza perpendicular pe axul drumului.

Locația va sigura accesul nediscriminator al publicului la statia de reincarcare instalata si va beneficia de semnalizarea corespunzătoare.

Se va asigura vizibilitatea statiei electrice de reincarcare in corespondenta cu standardele europene si naționale in domeniu.

Statia de reincarcare se va conecta la punctul de transformare de 0,4KV, cod PTE 167 sau 141, distanta dintre acesta si statia de incarnare fiind de aproximativ 100m. Se considera investiția eligibila de la punctul de contorizare a energiei electrice, care se va amplasa in incinta punctului de transformare [PTE] si care delimitează proprietatea privata (furnizorului de serviciu) de aceea a beneficiarului (UAT Ploiești).

A.3.1 .(b)14. Amplasament “Strada Marasesti nr. 285A-285B, Parc Municipal Vest”

In amplasament se vor asigura toate facilitățile pentru funcționarea unei stafii de reincarcare, cu capabilitatea de incarnare rapida in curent continuu de 50 KW si de 22 KW in curent alternativ.

Se va asigura spațiul corespunzător, conform reglementarilor rutiere in vigoare, astfel incat la cererea factorilor de decizie din primărie, staționarea mașinilor electrice pentru reincarcare se va realiza perpendicular pe axul drumului.

Locația va sigura accesul nediscriminator al publicului la statia de reincarcare instalata si va beneficia de semnalizarea corespunzătoare.

Se va asigura vizibilitatea statiei electrice de reincarcare in corespondenta cu standardele europene si naționale in domeniu.

Statia de reincarcare se va conecta la punctul de transformare de 0,4KV, cod PTE 670, 671 sau 8071, distanta dintre acesta si statia de incarnare fiind de aproximativ 200m. Se considera investiția eligibila de la punctul de contorizare a energiei electrice, care se va amplasa in incinta punctului de transformare [PTE] si care delimitează proprietatea privata (furnizorului de serviciu) de aceea a beneficiarului (UAT Ploiești).

SCENARIUL 2

B.3.1.(b).15. Amplasament “Strada Grivitei, locația 1” (vezi ANEXA 47)

In amplasament se vor asigura toate facilitățile pentru funcționarea unei stafii de reincarcare, cu capabilitatea de incarnare rapida in curent continuu de 50 KW si de 22 KW in curent alternativ.

Se va asigura spațiul corespunzător, conform reglementarilor rutiere in vigoare^stferincat la cererea factorilor de decizie din primărie, staționarea mașinilor^oMctriceZlpentru reincarnare se va realiza perpendicular pe axul drumului.                             > !s»l

Locația va sigura accesul nediscriminator al publicului la statia de reincarcareunstalata și va beneficia de semnalizarea corespunzătoare.

Se va asigura vizibilitatea statiei electrice de reincarcare in corespondentăxu .standardele europene si naționale in domeniu.

Statia de reincarcare se va conecta la punctul de transformare de 0,4KV, cod PTE 18, distanta dintre acesta si statia de incarnare fiind de aproximativ 50m. Se considera investiția eligibila de la punctul de contorizare a energiei electrice, care se va amplasa in incinta punctului de transformare [PTE] si care delimitează proprietatea privata (furnizorului de serviciu) de aceea a beneficiarului (UAT Ploiești).

B.3.1.(b).16. Amplasament “Strada Grivitei, locația 2” (vezi ANEXA 47)

In amplasament se vor asigura toate facilitățile pentru funcționarea unei statii de reincarcare, cu capabilitatea de incarnare rapida in curent continuu de 50 KW si de 22 KW in curent alternativ.

Se va asigura spațiul corespunzător, conform reglementarilor rutiere in vigoare, astfel incat la cererea factorilor de decizie din primărie, staționarea mașinilor electrice pentru reincarcare se va realiza perpendicular pe axul drumului.

Locația va sigura accesul nediscriminator al publicului la statia de reincarcare instalata si va beneficia de semnalizarea corespunzătoare.

Se va asigura vizibilitatea statiei electrice de reincarcare in corespondenta cu standardele europene si naționale in domeniu.

Statia de reincarcare se va conecta la punctul de transformare de 0,4KV, cod PTE 18, distanta dintre acesta si statia de incarnare fiind de aproximativ 50m. Se considera investiția eligibila de la punctul de contorizare a energiei electrice, care se va amplasa in incinta punctului de transformare [PTE] si care delimitează proprietatea privata (furnizorului de serviciu) de aceea a beneficiarului (UAT Ploiești).

B.3.1 .(b). 17. Amplasament “Zona Parcul Tineretului Sala Sporturilor Olimpia, locația 1 ” (vezi ANEXA 48)

In amplasament se vor asigura toate facilitățile pentru funcționarea unei statii de reincarcare, cu capabilitatea de incarnare rapida in curent continuu de 50 KW si de 22 KW in curent alternativ.

Se va asigura spațiul corespunzător, conform reglementarilor rutiere in vigoare, astfel incat la cererea factorilor de decizie din primărie, staționarea mașinilor electrice pentru reincarcare se va realiza perpendicular pe axul drumului.

Locația va sigura accesul nediscriminator al publicului la statia de reincarcare instalate si va beneficia de semnalizarea corespunzătoare.

Se va asigura vizibilitatea statiei electrice de reincarcare in corespondenta cu standardele europene si naționale in domeniu.

Statia de reincarcare se va conecta la punctul de transformare de 0,4KV, cod PTE 167 sau 141 distanta dintre acesta si statia de incarnare fiind de aproximativ 100m. Se considera investiția eligibila de la punctul de contorizare a energiei electrice, care se va amplasa in incinta punctului de transformare [PTE] si care delimitează proprietatea privata (furnizorului de serviciu) de aceea a beneficiarului (UAT Ploiești).

STUDU DE FEZABILTATE

PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII “STATII DE ÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE”

MUNICPIUL PLOIEȘTI                                                                v

B.3.1 .(b).18. Amplasament “Zona Parcul Tineretului Sala Sporturilor Olțrrtpiajdcatia 2” (vezi ANEXA 48)                                                         “

In amplasament se vor asigura toate facilitățile pentru funcționarea unei statiidereincarcare.

cu capabilitatea de incarnare rapida in curent continuu de 50 KW si de\^|(W in curent alternativ.

*

Se va asigura spațiul corespunzător, conform reglementarilor rutiere in vigoare, astfel incat la cererea factorilor de decizie din primărie, staționarea mașinilor electrice pentru reincarcare se va realiza perpendicular pe axul drumului.


Locația va sigura accesul nediscriminator al publicului la statia de reincarcare instalata si va beneficia de semnalizarea corespunzătoare.

Se va asigura vizibilitatea statiei electrice de reincarcare in corespondenta cu standardele europene si naționale in domeniu.

Statia de reincarcare se va conecta la punctul de transformare de 0,4KV, cod PTE 167 sau 141, distanta dintre acesta si statia de incarnare fiind de aproximativ 100m. Se considera investiția eligibila de la punctul de contorizare a energiei electrice, care se va amplasa in incinta punctului de transformare [PTE] si care delimitează proprietatea privata (furnizorului de serviciu) de aceea a beneficiarului (UAT Ploiești).

B.3.1 .(b). 19. Amplasament “Zona Parcul Tineretului Sala Sporturilor Olimpia, locația 3" (vezi ANEXA 50)

In amplasament se vor asigura toate facilitățile pentru funcționarea unei stafii de reincarcare, cu capabilitatea de incarnare rapida in curent continuu de 50 KW si de 22 KW in curent alternativ.

Se va asigura spațiul corespunzător, conform reglementarilor rutiere in vigoare, astfel incat la cererea factorilor de decizie din primărie, staționarea mașinilor electrice pentru reincarcare se va realiza perpendicular pe axul drumului.

Locația va sigura accesul nediscriminator al publicului la statia de reincarcare instalata si va beneficia de semnalizarea corespunzătoare.

Se va asigura vizibilitatea statiei electrice de reincarcare in corespondenta cu standardele europene si naționale in domeniu.

Statia de reincarcare se va conecta la punctul de transformare de 0,4KV, cod PTE 167 sau 141 distanta dintre acesta si statia de încărcare fiind de aproximativ 100m. Se considera investiția eligibila de la punctul de contorizare a energiei electrice, care se va amplasa in incinta punctului de transformare [PTE] si care delimitează proprietatea privata (furnizorului de serviciu) de aceea a beneficiarului (UAT Ploiești).

B.3.1.(b).2O. Amplasament “Strada Marasesti nr. 285A-285B, Parc Municipal Vest, locație 1”(vezi ANEXA 45)

In amplasament se vor asigura toate facilitățile pentru funcționarea unei stafii de reincarcare, cu capabilitatea de incarnare rapida in curent continuu de 50 KW si de 22 KW in curent alternativ.

Se va asigura spațiul corespunzător, conform reglementarilor rutiere in vigoare, astfel incat la cererea factorilor de decizie din primărie, staționarea mașinilor electrice pentru reincarcare se va realiza perpendicular pe axul drumului.

Locația va sigura accesul nediscriminator al publicului la statia de reincarcare instalata si va beneficia de semnalizarea corespunzătoare.

Se va asigura vizibilitatea statiei electrice de reincarcare in corespondenta cu standardele europene si naționale in domeniu.

Stafia de reincarcare se va conecta la punctul de transformare de 0,4KV, cod PTE 670, 671 sau 8071, distanta dintre acesta si statia de incarcare fiind de aproximație ^(ÎOrri. Se considera investiția eligibila de la punctul de contorizare a energiei electrice, care se va amplasa in incinta punctului de transformare [PTE] si care delimitează proprietatea privata (furnizorului de serviciu) de aceea a beneficiarului (UAT Ploiești).        glc7

(furnizorului de serviciu) de aceea a beneficiarului (UAT Ploiești).


B 3.1.(b).21. Amplasament "Strada Marasesti nr. 285A-285B, Parc Municipal Vest, locație 2" (vezi ANEXA 45)

In amplasament se vor asigura toate facilitățile pentru funcționarea unei stafii de reincarcare, cu capabilitatea de incarcare rapida in curent continuu de 50 KW si cealalta de 22 KW in curent alternativ.

Se va asigura spațiul corespunzător, conform reglementarilor rutiere in vigoare, astfel incat la cererea factorilor de decizie din primărie, staționarea mașinilor electrice pentru reincarcare se va realiza perpendicular pe axul drumului.

Locația va sigura accesul nediscriminator al publicului la statia de reincarcare instalata si va beneficia de semnalizarea corespunzătoare.

Se va asigura vizibilitatea statiei electrice de reincarcare in corespondenta cu standardele europene si naționale in domeniu.

Statia de reincarcare se va conecta la punctul de transformare de 0,4KV, cod PTE 670, 671 sau 8071, distanta dintre acesta si statia de incarcare fiind de aproximativ 200m. Se considera investiția eligibila de la punctul de contorizare a energiei electrice, care se va amplasa in incinta punctului de transformare [PTE] si care delimitează proprietatea privata (furnizorului de serviciu) de aceea a beneficiarului (UAT Ploiești).

B.3.1.(b).22. Amplasament "Strada Marasesti nr. 285A-285B, Parc Municipal Vest, locație 3” (vezi ANEXA 46)

In amplasament se vor asigura toate facilitățile pentru funcționarea unei stafii de reincarcare, cu capabilitatea de incarcare rapida in curent continuu de 50 KW si cealalta de 22 KW in curent alternativ.

Se va asigura spațiul corespunzător, conform reglementarilor rutiere in vigoare, astfel incat la cererea factorilor de decizie din primărie, staționarea mașinilor electrice pentru reincarcare se va realiza perpendicular pe axul drumului.

Locația va sigura accesul nediscriminator al publicului la statia de reincarcare instalata si va beneficia de semnalizarea corespunzătoare.

Se va asigura vizibilitatea statiei electrice de reincarcare in corespondenta cu standardele europene si naționale in domeniu.

Statia de reincarcare se va conecta la punctul de transformare de 0,4KV, cod PTE 670, 671 sau 8071, distanta dintre acesta si statia de incarcare fiind de aproximativ 200m. Se considera investiția eligibila de la punctul de contorizare a energiei electrice, care se va amplasa in incinta punctului de transformare [PTE] si care delimitează proprietatea privata (furnizorului de serviciu) de aceea a beneficiarului (UAT Ploiești).

B.3.1.(b).23. Amplasament “Strada Marasesti nr. 285A-285B, Parc Municipal Vest, locație 4” (vezi ANEXA 46)

In amplasament se vor asigura toate facilitățile pentru funcționarea unei stafii de reincarcare, cu capabilitatea de incarcare rapida in curent continuu de 50 KW si cealalta de 22 KW in curent alternativ.

Se va asigura spațiul corespunzător, conform reglementarilor rutiere in vigoare, astfel incat la cererea factorilor de decizie din primărie, staționarea mașinilor electrice pentru reincarcare se va realiza perpendicular pe axul drumului.

STUDU DE FEZABILTATE

PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII “STATII DE ÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICEI <

MUNICPIUL PLOIEȘTI

Locația va sigura accesul nediscriminator al publicului la statia de reincarcarejnștâîăta și va beneficia de semnalizarea corespunzătoare.

Se va asigura vizibilitatea statiei electrice de reincarcare in corespondată<cu standardele europene si naționale in domeniu.

Statia de reincarcare se va conecta la punctul de transformare de 0,4KV, cod PTE 670, 671 sau 8071. distanta dintre acesta si statia de incarnare fiind de aproximativ 200m. Se considera investiția eligibila de la punctul de contorizare a energiei electrice, care se va amplasa in incinta punctului de transformare [PTE] si care delimitează proprietatea privata (furnizorului de serviciu) de aceea a beneficiarului (UAT Ploiești).

B.3.1.(b).24. Amplasament “Piața Eroilor nr. 1 A” (vezi ANEXA 49)

In amplasament se vor asigura toate facilitățile pentru funcționarea unei stafii de reincarcare, cu capabilitatea de incarnare rapida in curent continuu de 50 KW si de 22 KW in curent alternativ.

Se va asigura spațiul corespunzător, conform reglementarilor rutiere in vigoare, astfel incat la cererea factorilor de decizie din primărie, staționarea mașinilor electrice pentru reincarcare se va realiza perpendicular pe axul drumului.

Locația va sigura accesul nediscriminator al publicului la statia de reincarcare instalata si va beneficia de semnalizarea corespunzătoare.

Se va asigura vizibilitatea statiei electrice de reincarcare in corespondenta cu standardele europene si naționale in domeniu.

Statia de reincarcare se va conecta la punctul de transformare de 0,4KV, cod PTE 9133, distanta dintre acesta si statia de incarnare fiind de aproximativ 50m. Se considera investiția eligibila de la punctul de contorizare a energiei electrice, care se va amplasa in incinta punctului de transformare [PTE] si care delimitează proprietatea privata (furnizorului de serviciu) de aceea a beneficiarului (UAT Ploiești).

B.3.1.(b).25. Amplasament “Strada Cuza Vodă, parcare supraetajata, locație 1” (vezi ANEXA 52)

In amplasament se vor asigura toate facilitățile pentru funcționarea unei stafii de reincarcare, cu capabilitatea de incarnare rapida in curent continuu de 50 KW si de 22 KW in curent alternativ.

Se va asigura spațiul corespunzător, conform reglementarilor rutiere in vigoare, astfel incat la cererea factorilor de decizie din primărie, staționarea mașinilor electrice pentru reincarcare se va realiza perpendicular pe axul drumului.

Locația va sigura accesul nediscriminator al publicului la statia de reincarcare instalata si va beneficia de semnalizarea corespunzătoare.

Se va asigura vizibilitatea statiei electrice de reincarcare in corespondenta cu standardele europene si naționale in domeniu.

Statia de reincarcare se va conecta la punctul de transformare de 0,4KV, cod Firida Branșament, distanta dintre acesta si statia de incarnare fiind de aproximativ 50m. Se considera investiția eligibila de la punctul de contorizare a energiei electrice, care se va amplasa in incinta punctului de transformare [PTE] si care delimitează proprietatea privata (furnizorului de serviciu) de aceea a beneficiarului (UAT Ploiești).

B.3.1 ,(b).26. Amplasament “Strada Cuza Vodă, parcare supraetajata, locație2”(vezi

ANEXA 52)


In amplasament se vor asigura toate facilitățile pentru funcționarea unei statii de reincarcare, cu capabilitatea de incarcare rapida in curent continuu de 50 KW si de 22 KW in curent

alternativ.Se va asigura spațiul corespunzător, conform reglementarilor rutiere in vigoare/astfel incat la cererea factorilor de decizie din primărie, staționarea mașinilor electrice pentru reincarnare se va realiza perpendicular pe axul drumului.

Locația va sigura accesul nediscriminator al publicului la statia de reincarcare instalata si va beneficia de semnalizarea corespunzătoare.

Se va asigura vizibilitatea stafiei electrice de reincarcare in corespondenta cu standardele europene si naționale in domeniu.

Statia de reincarcare se va conecta la punctul de transformare de 0,4KV, cod Firida Branșament, distanta dintre acesta si statia de incarcare fiind de aproximativ 50m. Se considera investiția eligibila de la punctul de contorizare a energiei electrice, care se va amplasa in incinta punctului de transformare [PTE] si care delimitează proprietatea privata (furnizorului de serviciu) de aceea a beneficiarului (UAT Ploiești).

B.3.1.(b).27. Amplasament “Strada Mihail Kogalniceanu, locație 1” (vezi ANEXA 51)

In amplasament se vor asigura toate facilitățile pentru funcționarea unei statii de reincarcare, cu capabilitatea de incarcare rapida in curent continuu de 50 KW si de 22 KW in curent alternativ.

Se va asigura spațiul corespunzător, conform reglementarilor rutiere in vigoare, astfel incat la cererea factorilor de decizie din primărie, staționarea mașinilor electrice pentru reincarcare se va realiza perpendicular pe axul drumului.

Locația va sigura accesul nediscriminator al publicului la statia de reincarcare instalata si va beneficia de semnalizarea corespunzătoare.

Se va asigura vizibilitatea stafiei electrice de reincarcare in corespondenta cu standardele europene si naționale in domeniu.

Statia de reincarcare se va conecta la punctul de transformare de 0,4KV, cod Firida Branșament Curtea Berarului, distanta dintre acesta si statia de incarcare fiind de aproximativ 150m. Se considera investiția eligibila de la punctul de contorizare a energiei electrice, care se va amplasa in incinta punctului de transformare [PTE] si care delimitează proprietatea privata (furnizorului de serviciu) de aceea a beneficiarului (UAT Ploiești).

B.3.1 .(b).28. Amplasament “Strada Mihail Kogalniceanu, locație 2" (vezi ANEXA 51)

In amplasament se vor asigura toate facilitățile pentru funcționarea unei statii de reincarcare, cu capabilitatea de incarcare rapida in curent continuu de 50 KW si de 22 KW in curent alternativ.

Se va asigura spațiul corespunzător, conform reglementarilor rutiere in vigoare, astfel incat la cererea factorilor de decizie din primărie, staționarea mașinilor electrice pentru reincarcare se va realiza perpendicular pe axul drumului.

Locația va sigura accesul nediscriminator al publicului la statia de reincarcare instalata si va beneficia de semnalizarea corespunzătoare.

Se va asigura vizibilitatea statiei electrice de reincarcare in corespondenta cu standardele europene si naționale in domeniu.

Statia de reincarcare se va conecta la punctul de transformare de 0,4KV.^cod Fir'ida Branșament Curtea Berarului, distanta dintre acesta si statia de incgrcarpgfHndde aproximativ 150m. Se considera investiția eligibila de la punctul de contoftz4^^^^fg^l electrice, care se va amplasa in incinta punctului de transformare [PTE] proprietatea privata (furnizorului de serviciu) de aceea a beneficiarului (UAT-^piesti).,/^/

 • c) Orientări propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de interes naturale sau construite

Scenariul 1:

3.1 .(c).1 Denumire amplasament: „Strada Mihail Kogalniceanu - Hotel Prahova Piaza", intrare din strada Mihail Kogalniceanu - ANEXA 33

Amplasamentul se afla in centrul Municipiului Ploiești, in fata Hotelului Prahova Piaza, situat intre străzile Constantin Dobrogeanu Gherea, strada Nicolae Balcescu si strada Mihail Kogalniceanu.

Statia de reincarcare va deservi ca punct de interes Hotelul Prahova Piaza, Consiliul Județean, MC Donalds, Muzeul Memorial Paul Constantinescu, Teatrul Toma Caragiu, Curtea Berarilor etc, dar si o parte din necesarul participantilor la trafic pe ruta sud - nord, inclusiv cei care tranzitează Municipiul Ploiești către Brașov, Văleni de Munte etc.

Coordonate GPS: 44.94104, 26.02697

 • 3.1. (c).2 Denumire amplasament: „Strada Mihail Kogalniceanu - Hotel Prahova Piaza", intrare din strada Constantin Dobrogeanu Gherea - ANEXA 33

Locația se afla in centrul Municipiului Ploiești, in fata Hotelului Prahova Piaza, situat intre străzile Constantin Dobrogeanu Gherea, strada Nicolae Balcescu si strada Mihail Kogalniceanu.

Statia de reincarcare va deservi ca punct de interes Hotelul Prahova Piaza, Consiliul Județean, MC Donalds, Muzeul Memorial Paul Constantinescu, Teatrul Toma Caragiu, Curtea Berarilor etc, dar si o parte din necesarul participantilor la trafic pe ruta sud - nord, inclusiv cei care tranzitează Municipiul Ploiești către Brașov, Văleni de Munte etc.

Coordonate GPS: 44.94132, 26.0272

 • 3.1. (c).3 Denumire amplasament: "Strada Gheorghe Lazar, locație 1”- ANEXA 41

Statia de reincarcare electrica va fi in parcarea spic, la intrarea pe strada Gheorghe Lazar din Bulevardul Republicii.

Statia de reincarcare va deservi ca punct de interes clientii spatiilor comerciale aflate la parterul blocurilor dar si vizitatorii parcului Nichita Stanescu, dar si si o parte din necesarul participantilor la trafic pe ruta sud - nord, inclusiv cei care tranzitează Municipiul Ploiești către Brașov, Văleni de Munte etc.

Coordonate GPS: 44.93878, 26.02582

 • 3.1. (c).4 Denumire amplasament: "Strada Gheorghe Lazar, locație 2"-ANEXA 41

Statia de reincarcare electrica va fi in parcarea spic, la intrarea pe strada Gheorghe Lazar din Bulevardul Republicii.

Statia de reincarcare va deservi ca punct de interes clientii spatiilor comerciale aflate la parterul blocurilor dar si vizitatorii parcului Nichita Stanescu, dar si si o parte din necesarul participantilor la trafic pe ruta sud - nord, inclusiv cei care tranzitează Municipiul Ploiești către Brașov, Văleni de Munte etc.

Coordonate GPS: 44.93881, 26.02593

 • 3.1. (c).5 Denumire amplasament: “Strada Emile Zola, Parcare Palatul Culturii^ locație 1”-ANEXA 44

Statia de reincarcare electrica va fi in parcarea spic, in proximitatealParcului .Torria Socolescu, a Halelor Centrale si in proximitatea unor importante instituții publice (Curtea-de Apel Ploiești, Consiliul Județean si alte departamente si agenții aflate in clădirea CJ-ului), a Muzeului Județean de Stiinte ale Naturii, a Bibliotecii Județene Nicolae lorga^ a'Palatului Culturii.                                                                                         J

Coordonate GPS: 44.94254, 26.02195

 • 3.1. (c).6 Denumire amplasament: “Strada Emile Zola, Parcare Palatul Culturii, locație 2”-ANEXA 44

Statia de reincarcare electrica va fi in parcarea spic, in proximitatea Parcului Toma Socolescu, a Halelor Centrale si in proximitatea unor importante instituții publice (Curtea de Apel Ploiești, Consiliul Județean si alte departamente si agenții aflate in clădirea CJ-ului), a Muzeului Județean de Stiinte ale Naturii, a Bibliotecii Județene Nicolae lorga, a Palatului Culturii.

Coordonate GPS: 44.94275, 26.02199

3.1 .(c).7 Denumire amplasament: “Strada Toma Caragiu - Muzeul Județean de Istorie si Arheologie, locație 1”-ANEXA 42

Statia de reincarcare electrica va fi in parcarea paralela cu axul drumului, aceasta locație putând deservi atat Muzeul Județean de Istorie si Arheologie, cat si Judecătoria Ploiești. Coordonate GPS: 44.94008, 26.02712

3.1 .(c).8 Denumire amplasament: “Strada Toma Caragiu - Muzeul Județean de Istorie si Arheologie, locație 2” - ANEXA 42

Statia de reincarcare electrica va fi in parcarea paralela cu axul drumului, aceasta locație putând deservi atat Muzeul Județean de Istorie si Arheologie, cat si Judecătoria Ploiești. Coordonate GPS: 44.94004, 26.02716

3.1 ,(c).9 Denumire amplasament: “Bulevardul Independentei - Rond 1”, sensul de mers de la Gara de Sud către Piața Eroilor - ANEXA 34

Statia de reincarcare electrica va fi in zona centrala a Municipiului Ploiești, una dintre cele mai tranzitate bulevarde ale Municipiului Ploiești, dar si o artera de tranzit pentru cei care se deplasează pe DN1.

Coordonate GPS: 44.93352, 26.02732

 • 3.1. (c).1O Denumire amplasament: “Bulevardul Independentei - Rond 1", sensul de mers de la Piața Eroilor către Gara de Sud - ANEXA 34

Statia de reincarcare electrica va fi in zona centrala a Municipiului Ploiești, fiind una dintre cele mai tranzitate bulevarde ale Municipiului Ploiești, fiind un important culoar de tranzit pentru cei care se deplasează pe DN1.

Coordonate GPS: 44.93349, 26.02674

 • 3.1. (c).11 Denumire amplasament: “Parcare Hipodrom” - ANEXA 35 Statia de reincarcare electrica va fi situata in incinta parcării Hipodromului.

Aceasta statie poate fi utilizata de către utilizatorii autovehiculeleor electrice in momentul in care, pe hipodrom se organizează periodic cursele de cai sau alte tipuri de evenimente.

Coordonate GPS: 44.91313, 26.04598

 • 3.1. (c).12 Denumire amplasament: “Strada Cuza Vodă, parcare supraetajata” - ANEXA

43                                                                                                             ,

Statia de reincarcare electrica va fi situata la intrarea in parcarea supraterana, aflata in zona centrala a municipiului. Construcția are 6 etaje si 300 locuri de parcare. Accesul șe realizează din strada Cuza Vodă dar si din strada Vlad Tepes, prin strada^f^uzgJVoda./-Locația se afla in apropierea Bulevardului republicii, dar si in apropierea Camerei de'Comert si Industrie Prahova si a Palatului Culturii Ploiești.

Coordonate GPS: 44.94117, 26.01827

3.1 .(c).13 Denumire amplasament: “Zona Parcul Tineretului Sala Sporturilor Olimpia”-ANEXA 36

Statia de reincarcare electrica va fi in fata intrării Sălii Sporturilor Olimpia, in Parcul Tineretului, parc care se situează in zona de SV a municipiului. Accesul in parcare se face din strada Horezului, din strada Marasesti, prin strada Alecu Russo.

Coordonate GPS: 44.93185, 26.01236

 • 3.1. (c).14 Denumire amplasament: “Strada Marasesti nr. 285A-285B, Parc Municipal Vest"-ANEXA 36

Statia de reincarcare electrica se afla in parcarea B din Parcul Municipal Vest, iar accesul se face din strada Marasesti, prin incinta Parcului Municipal Vest. Aceasta locație poate deservi si necesarul de incarcare a mașinilor electrice pentru autoturismele care circula pe DN1 (care tranzitează centura municipiului Ploiești).

Coordonate GPS: 44.93175, 26.01234

Scenariul 2:

 • 3.1. (c).15 Denumire amplasament: “Strada Grivitei, locație 1”-ANEXA 39

Statia de reincarcare electrica va fi in zona de centru a municipiului Ploiești, langa Halele Centrale (piața si spatii comerciale), in imediata vecinătate a Palatului Culturii, a Muzeului Județean de Științele Naturii Prahova, Curții de Apel Ploiești si a Pieței Toma Socolescu,

Coordonate GPS: 44.94296, 26.02174

 • 3.1. (c).16 Denumire amplasament: “Strada Grivitei, locație 2” - ANEXA 39

Statia de reincarcare electrica va fi in zona de centru a municipiului Ploiești, langa Halele Centrale (piața si spatii comerciale), in imediata vecinătate a Palatului Culturii, a Muzeului Județean de Științele Naturii Prahova, Curții de Apel Ploiești si a Pieței Toma Socolescu.

Coordonate GPS: 44.94298, 26.02176

 • 3.1. (c).17 Denumire amplasament: “Zona Parcul Tineretului Sala Sporturilor Olimpia, locația 1”-ANEXA36

Statia de reincarcare electrica va fi in fata intrării Sălii Sporturilor Olimpia, situata in Parcul Tineretului, parc care se situează in zona de SV a municipiului. Accesul in parcare se face din strada Horezului, din strada Marasesti, prin strada Alecu Russo.

Coordonate GPS: 44.93185, 26.01236

 • 3.1. (c).18 Denumire amplasament: “Zona Parcul Tineretului Sala SppH^rilorOlimpia,

locația 2”- ANEXA 36                                       ’ z

Statia de reincarcare electrica va fi in fata intrării Sălii Sporturilor Olimpia, situata in Parcul Tineretului, parc care se situează in zona de SV a municipiului. Accesul in parcare se face din strada Horezului, din strada Marasesti, prin strada Alecu Russo.

Coordonate GPS: 44.93181, 26.01238

 • 3.1. (c).19 Denumire amplasament: “Zona Parcul Tineretului Sala Sporturilor Olimpia, locația 3” - ANEXA 36

Statia de reincarcare electrica va fi in fata intrării Sălii Sporturilor Olimpia, situata in Parcul Tineretului, parc care se situează in zona de SV a municipiului. Accesul in parcare se face din strada Horezului, din strada Marasesti, prin strada Alecu Russo.

Coordonate GPS: 44.93175, 26.01234

 • 3.1. (c).2O Denumire amplasament: “Strada Marasesti nr. 285A-285B, Parc Municipal Vest, locație 1”- ANEXA 37

Prima statie de reincarcare electrica se afla in parcarea B din Parcul Municipal Vest iar accesul se face din strada Marasesti, prin incinta Parcului Municipal Vest. Aceasta locație poate deservi si necesarul de încărcare pentru mașini electrice pentru autoturismele care circula pe DN1 (care tranzitează centura municipiului Ploiești), dar si vizitatorii Parcului Municipal Vest, unul dintre cele mai importante zone recreative ale orașului.

Coordonate GPS: 44.93175, 26.01234

 • 3.1. (c).21 Denumire amplasament: “Strada Marasesti nr. 285A-285B, Parc Municipal Vest, locație 2"-ANEXA 37

Locația se afla in vestul orașului, in aproierea soselei de centura a Municipiului Ploiești.

Cea de-a doua statie de reincarcare electrica se afla in parcarea B din Parcul Municipal Vest, iar accesul se face din strada Marasesti, prin incinta Parcului Municipal Vest. Aceasta locație poate deservi si necesarul de încărcare pentru mașini electrice pentru autoturismele care circula pe DN1 (care tranzitează centura municipiului Ploiești), dar si vizitatorii Parcului Municipal Vest, unul dintre cele mai importante zone recreative ale orașului.

Coordonate GPS: 44.93175, 26.01234

 • 3.1. (c).22 Denumire amplasament: “Strada Marasesti nr. 285A-285B, Parc Municipal Vest, locație 3”-ANEXA 37

Cea de-a treia statie de reincarcare electrica se afla in parcarea B din Parcul Municipal Vest, iar accesul se face din strada Marasesti, prin incinta Parcului Municipal Vest. Aceasta locație poate deservi si necesarul de incarcare pentru mașini electrice pentru autoturismele care circula pe DN1 (care tranzitează centura municipiului Ploiești), dar si vizitatorii Parcului Municipal Vest, unul dintre cele mai importante zone recreative ale orașului.

Coordonate GPS: 44.91894, 25.99046


 • 3.1. (c).24 Denumire amplasament: “Strada Marasesti nr. 285A-285B, Parc Municipal

Vest, locație 4” - ANEXA 37                                     feV

Cea de-a patra statie de reincarcare electrica se afla in parcarea B din PărculMunicipal Vest, iar accesul se face din strada Marasesti, prin incinta Parcului Municipal Wsț. Aceasta, z locație poate deservi si necesarul de incarcare pentru mașini electrice pentru autdtu|ișr|Wexcare circula pe DN1 (care tranzitează centura municipiului Ploiești).

Coordonate GPS: 44.91888, 25.99052

 • 3.1. (c).25 Denumire amplasament: “Piața Eroilor nr. 1A”~ ANEXA 38

Statia de reincarcare electrica va fi amplasata in centrul orașului, in parcarea Primăriei Municipiului Ploiești, situata in Piața Eroilor nr.1 A. Locația poate deservi atat autovehiculele din parcarea Primăriei, cat si cele din parcarea Camerei de Comerț si Industrie Prahova. Accesul se realizează din strada Vasile Lupu sau din Bulevardul Republicii, prin strada Vasile Lupu.

Coordonate GPS: 44.94246, 26.01782

3.1 .(c).26 Denumire amplasament: “Strada Cuza Vodă, parcare supraetajata, locație 1”-ANEXA 43

Statia de reincarcare electrica va fi amplasata in parcarea supraterana, aflata in zona centrala a municipiului. Construcția are 6 etaje si 300 locuri de parcare. Accesul se realizează din strada Cuza Vodă dar si din strada Vlad Tepes, prin strada Cuza Vodă. Locația se afla in apropierea Bulevardului republicii, dar si in apropierea Camerei de Comerț si Industrie Prahova si a Palatului Culturii Ploiești.

Coordonate GPS: 44.94113, 26.01841

 • 3.1. (c).27 Denumire amplasament: “Strada Cuza Vodă, parcare supraetajata, locație 2” -ANEXA 43

Statia de reincarcare electrica va fi amplasata in parcarea supraterana, aflata in zona centrala a municipiului. Construcția are 6 etaje si 300 locuri de parcare. Accesul se realizează din strada Cuza Vodă dar si din strada Vlad Tepes, prin strada Cuza Vodă. Locația se afla in apropierea Bulevardului Republicii, dar si in apropierea Camerei de Comerț si Industrie Prahova si a Palatului Culturii Ploiești.

Coordonate GPS: 44.94118, 26.01829

 • 3.1. (c).28 Denumire amplasament: “Strada Mihail Kogalniceanu, locație 1”-ANEXA 40 Statia de reincarcare va deservi autovehiculele din proximitatea Hotelului Prahova Piaza, Consiliului Județean, MC Donalds, Muzeului Memorial Paul Constantinescu, Teatrului Toma Caragiu, Curții Berarilor etc, dar si o parte din participantii la trafic pe ruta sud - nord, inclusiv cei care tranzitează Municipiul Ploiești către Brașov, Văleni de Munte etc.

Coordonate GPS: 44.94078, 26.0269

 • 3.1. (c).29 Denumire amplasament: “Strada Mihail Kogalniceanu, locație 2”-ANEXA 40

Statia de reincarcare va deservi autovehiculele din proximitatea Hotelului Prahova Piaza, Consiliului Județean, MC Donalds, Muzeului Memorial Paul Constantinescu, Teatrului Toma Caragiu, Curții Berarilor etc, dar si o parte din participantii la trafic pe ruta sud - nord, inclusiv cei care tranzitează Municipiul Ploiești către Brașov, Văleni de Munte etc.

Coordonate GPS: 44.94079, 26.02699

 • d) Surse de polirare in zona;                                   £.   '

In urma monitorizării calității solului din punct de vedere al conținutului de metale grele;în cele 7 puncte din municipiulPloiești, valorile medii anuale măsurate pentru indicatpriii nichel și cupru, în anumite puncte de monitorizare, depășesc foarte puțin valorile nbr^nșî&ffif^pl/ Pentru indicatorii cadmiu, plumb și zinc valorile medii anuale măsurate seîncadrează în valorile admise în sol (conform Ordinului Ministerului Mediului 756/1997).

Lista sit-urilor potențial contaminate de pe raza municipiului Ploiești:

Batal de gudron Vega - SC Rompetrol Rafinaria Vega SA Ploiești (100000) -depozitare reziduuri petroliere;

Depozit de cenușă de pirită - SC Mega Company SRL București (65000) -depozitare reziduuri petroliere;

Batal de reziduuri petroliere - SC Rafinaria Astra Romana SA Ploiești (26000) -depozitare reziduuri petroliere;

Centre colectare 701 (35), 702 (30), 27 (35), 1043 (129), 97 (700), 302 Gropi (820), 16 (250) - SC Petrom SA Ploiești - industria extractivă a petrolului.

Siturile contaminate se referă la zonele cu poluare a mediului geologic, produsă de activități cu impact semnificativ, care prezintă un risc real sau potențial pentru sănătatea oamenilor și a mediului precum și la terenurile în care ecosistemele terestre au fost afectate.

 • e) date climatice si particularități de relief;

Clima perimetrului cercetat este temperat-continentala, avand următorii parametri: temperatura medie anuală +10,6°C, temperatura minima absoluta -30°C, temperatura maxima absoluta +39,4°C. în medie, pe an sunt 17 zile geroase, 26 reci, 99 calde, 30 tropicale, restul fiind zile cu o temperatură moderată.

Cantitatea medie multianuală de precipitații este de 588 mm si reprezintă media valorilor inregistrate de-a lungul a 10 ani. Repartiția precipitatiior pe anotimpuri se poate prezenta astfel: iarna 105,9 mm, primavara 138,3 mm, vara 211,8 mm, toamna 132 mm. Sunt considerate cu “precipitații” toate zilele in care apa căzută sub forma de ploaie, lapovita, grindina, ninsoare etc a totalizat mai mult de 0,1 mm. Pe an, sunt în medie 104 zile cu precipitații lichide, 26 cu ninsoare, 112 cu cer senin, 131 cu cer noros și 122 cu cer acoperit. Direcția predominanta a vânturilor este cea nord-estica (14,9%) si estica (13,3%). Calmul inregistreaza valoarea procentuala de 25,8%, iar intensitatea medie a vânturilor la scara Beaufort are valoarea de 2,3 - 3,1 m/s. în medie, sunt 11 zile pe an cu vânt cu viteză de peste 11 m/s și numai 2 zile cu vânt de peste 16 m/s. Presiunea atmosferică este de 748,2 mm.

Adâncimea maxima la inghet este de 0,8 - 0,9m, iar frecventa medie a zilelor de inghet cu T< 0°C este de 101,2 zile/an.

Altitudinea medie a așezării este de 150 m, orașul fiind deci plasat într-o zonă de câmpie. Aspectul solului și subsolului este determinat de așezarea sa pe structurile vechiului con de dejecție al râului Prahova, ce trece prin albia situata în prezent la circa 25 km - vest și de vecinătatea râului Teleajen (latura de est), cu afluentul sau, pârâul Dâmbu, care străbate cartierele din nord-est (Wikipedia).

f) existenta unor:

cretele edilitare in amplasament care ar necesita relocarea / protejarea, in măsură in care pot fi identificate;                                                                                   '

 • - Nu este cazul. In urma consultării documentelor de specialitate puse la dispoziție de către factorii reprezentativi din Primăria Municipiului Ploiești, a rezultat ca pana in prezent nu au fost identificate rețele edilitare in amplasament care ar necesita relocarea investiției / protejarea acestora. In același context, menționam ca stațiile electrice vor fi amplasate la suprafața solului, fiind fixate in covorul asfaltic aflat la suprafața trotuarului (prin canelare in asfalt cu adancimea de max 60 cm si latimea de max 15 cm).

posibile interferențe cu monumentele istorice / de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat învecinată; existenta condiționărilor specifice in cazul existentei unor zone protejate sau de protecție;

 • - Nu este cazul. Locațiile selectate pentru obiectul investiției sunt situate fie in spatii/cladiri recent construite, fie in parcari (parcuri, spatii publice), astfel incat nu se înregistrează situații de posibile interferențe cu monumente istorice/ de arhitectura sau situri arheologice amplasate in zonele respective/ in proximitatea acestora.

^-terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de aparare, ordine publica si siguranța naționala;

 • - Nu este cazul. In urma consultării reprezentanților Primăriei Municipiului Ploiești, nu au rezultat situații de terenuri care sa apartina unor instituții din sistemul de aparare, ordine publica si siguranța naționala.

g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat conform normativelor in vigoare, cuprinzând:
 • (i) date privind zonarea seismica

Conform zonării teritoriului României in termeni de perioada de control (colt), Tc a timpului de răspuns si in termeni de vârf ale accelerației terenului pentru proiectare ag pentru cutremure avand intervalul de recurenta IMR = 225 ani (20% probabilitate de depășire in 50 ani), din punct de vedere seismic, zonele aferente amplasării stafiilor electrice de reincarcare electrica se incadreaza astfel:

Din punct de vedere seismic, încadrarea seismica este in conformitate cu “Codul de proiectare seismica - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri”, indicativ P 100/1-2013 si se situează in interiorul izoliniei de gradul 8i pe scara MSK. Indicele 1 corespunde unei perioade de revenire de 50 ani (minim).

Conform reglementarii tehnice “Cod de proiectare seismica - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri, indicativ P100/1-2013”, amplasamentul prezintă o valoare de vârf a accelerației terenului ag = 0,35g, pentru cutremure cu intervalul mediu de recurenta IMR = 225 ani, cu 20% probabilitate de depășire in 50 ani.

Conform zonării teritoriului României in termeni de perioada de control (colt), Tc a timpului de răspuns, perimetrul cercetat are coeficientul Tc=1,6s.

încadrarea seismica este in conformitate cu “Codul de proiectare seismica - Partea I -Prevederi de proiectare pentru clădiri”, indicativ P100 -1/2013.

 • (ii) Date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convenționala si nivelul maxim al apelor freatice',

La momentul realizării documentului nu s-au identificat rețele edilitare care sa necesite lucrări de relocare / protejare.

 • (iii) date geologice generale;

Terenurile din amplasamentele indicate de beneficiar sunt situate in plan orizontal, prezintă stabilitate generala si locala, nefiind afectate de fenomene fizico-geologice actuale (alunecări de teren sau inudatii).

 • (iv) date geotehnice obținute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise

rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportuhg^otehnip.cu^ recomandări pentru fundare si consolidări, harți de zona geotehnica, ad^e(accesițjfie\^ -după caz.                                                         v.

- ■'

Nu s-a considerat necesara obținerea datelor geotehnice din documentele si^rțțântionșt^ întrucât investiția prespune amplasarea stațiilor electrice de reincarcare, CLi<4^F^tîfâtea specifica de valori nesemnificative in raport cu dimensiunea si aria de acoperire (< 350Kg pentru o suprafața de ~ 2 m2 la o înălțime de ~ 170 cm), prin fixarea acestora la suprafața solului cu șuruburi cu adâncimi avand valori situate intre 15 si 60 cm in covorul asfaltic al trotuarului.

 • (v) incadrarea in zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundații) in conformitate cu reglementările tehnice in vigoare-,

Conform anexei 3 a Legii nr. 575/2001, care cuprinde unitățile administrativ-teritoriale urbane amplasate in zone pentru care intensitatea seismica este minim 8 (exprimata in grade MSK), perimetrul cercetat are intensitatea seismica 8i si perioada medie de revenire de 50 ani.

Conform secțiunii V - Zone de risc natural - Inundații - anexa 4 din Legea nr. 575/2001, care conține lista cu unitățile administrativ-teritoriale afectate de inundații, pe sectorul cercetat cantitatea maxima de precipitații in 24 ore (in ultimii 100 ani) este de 100-150 m; inundații se pot manifesta datorita revărsării unui curs de apa si anume Râul Dambu.

Conform secțiunii V - Zone de risc natural - Alunecări de teren - anexa 6 din Legea nr. 575/2001, care conține lista cu unitățile administrativ-teritoriale afectate de alunecări de teren in zona cercetata, macrozonarea din punct de vedere al riscului la alunecările de teren indica pe sectorul de interes risc scăzut, cu probabilitate de producere de aproape zero.

Avand in vedere greutatea specifica de valori nesemnificative in raport cu dimensiunea si aria de acoperire < 350Kg pentru o suprafața de ~ 2 m2 la o înălțime de ~ 170 cm, nu se impun masuri speciale mai mult decât cele recomandate de producătorul echipamentului.

 • (vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor existente, a documentarilor, cu indicarea surselor de informare enunțate bibliografic.

Din punct de vedere hidrologic zona este legată de râul Dambu, insa întrucât panza freatica se afla in general la adâncimi mari de 40 - 50m, nu se impun masuri suplimentare celor recomandate de producătorul echipamentului.

 • 3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și tehnologic

Obiectivul de investiții:

Stafia de incarcat mașini electrice descris in sensul celor definite in documentul "ORDIN nr. 760 din 17 iulie 2018, actualizat aprilie 2019, publicat la data de 31.05.2019” si anume, citez: “(1)(...) stațiile de reîncărcare - formate din minimum 2 puncte de reîncărcare. alimentate de același punct de livrare din rețeaua publică de distribuție, din care 1 punct de reîncărcare permite încărcarea multistandard în curent continuu, la o putere > 50 kW, și 1 punct de reîncărcare permite încărcarea în curent alternativ la o putere > 22 kW a vehiculelor electrice. Stația de reîncărcare va permite încărcarea simultană la puterile declarate. (2) Stafiile de reincarcare vor respecta standardul IEC 61851 (Sistem de incarnare conductiva pentru vehicule electrice). (3) Stafiile de reincarcare vor fi echipate cel puțin cu prize si conectori de tip 2 pentru vehicule, conform descrierii din Standardul EN62196-2, pentru incarcarea in curent alternativ si cu conectori multistandard dintre care unul este al sistemului de reincarcare combinat Combo 2, conform descrierii din Standardul EN62196-3, pentru in curent continuu”.

STUDU DE FEZABILTATE

PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII “STATII DE ÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE”

MUNICPIUL PLOIEȘTI                                                                          .

- Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investiții „

.Z?\ x

3.2. (a) Caracteristici tehnice ale obiectivului de investiții                               <
 • 3.2. (a).1 Incarcarea, pentru fiecare vehicul, in limita a minimum 125 km întfruhjntejyâî de' % timp de 30 de minute;

 • 3.2. (a).2 Va deservi incarcarea a 2 mașini simultan, dintr-un punct de incarnare in curent continuu [DC], debitând o putere activa > 50 kW si din al doilea punct de încărcare in curent alternativ [CA], debitând o putere activa de £ 22kW.

 • 3.2. (a).3 Va fi prevăzută cu 3 tipuri de cabluri electrice de interconectare: CHAdeMO, CCS, AC Type 2.

 • 3.2. (a).4 Va fi prevăzută cu cablu electric fix pentru alimentarea mașinilor electrice in curent alternativ [AC] si curent continuu [DC].

 • 3.2. (a).5 Va dispune de sistem de citire de tip RFID - Radio-Frequency Identification (Identificare prin frecvențăradio).

 • 3.2. (a).6 Va dispune de sistem de comunicație radio mobila 3G Universal Mobile Telecommunications System (UMTS).

 • 3.2. (a).7 Sistemul de comunicație implementat va fi de tip Open Charge Point Protocol (OCPP) versiunea 1.5 si 1.6.

 • 3.2. (a).8 Conectarea se va realiza prin intermediul unui modem UMTS si prin intermediul sistemului de conexiune încorporat de tip Ethernet.

 • 3.2. (a).9 Pornirea / oprirea statiei electrice de reincarcare se va realiza prin intermediul sesiunii de încărcare cu un cârd magnetoelectric de încărcare sau de la distanță prin intermediul aplicației de tip WEB.

 • 3.2. (a).1O Statia de reincarcare electrica va fi prevăzută cu carcasa dintr-un material robust, cu rezistență la impact (din oțel inoxidabil și aluminiu), rezistentă la șocuri, intemperii și colorfast (compatibilă IK10 și IP54).

 • 3.2. (a). 11 Va fi prevăzută cu un sistem de citire a cârdurilor prin scanarea unei zone dedicate sau prin intermediul aparatului de identificare la purtător tokenul, in vederea pornirii sau opririi sesiunii de încărcare.

 • 3.2. (a).12 Sistemul de oprire de urgenta va fi de tip EPO (Emergency Power Off).

 • 3.2. (a).13 Va fi prevăzută cu cabluri de încărcare compatibile cu modul CHAdeMO, cât și cu modul CCS2.

 • 3.2. (a).14 Va fi prevăzută cu lumini pentru indicarea stării de funcționare, prin indicarea selectiva pentru determinarea fiecărei faze a stării de încărcare în timp real.

 • 3.2. (a). 15 Punctele de reincarcare in curent alternativ [AC] si curent continuu [DC] vor fi separate la distanta de 2-3 m, astfel in cat sa se poata alimenta in mod facil doua mașini electrice simultan, parcate in lungul axului drumului, in spic sau perpendicular pe axul drumului.

 • 3.2. (a).16 Pentru fiecare statie electrica de reincarcare, se va avea in vedere posibilitatea de expandare in viitor a punctelor de alimentare prin atașarea unei "unitati de conectare" suplimentare.

 • 3.2. (a).17 Va fi dotata cu un kit de amplasare in beton care se gaseste in furnitura echipamentului.

 • 3.2. (a).18 Fiecare statie electrica de reincarcare va realiza urmărirea si setarea automata a costurilor de incarcare.

 • 3.2. (a).19 Se va avea in vedere realizarea unui management eficient si ușor a mai multor statii de incarcare prin configurația Hub/ Satellite.

 • 3.2. (a).20 Se va avea in vederea posibilitatea distribuirii eficiente a energiei disponibile prin intermediul serviciilor de Smart Charging.

 • 3.2. (a).21 Statia de reincarcare electrica va permite clientului sa acceada la tarifele de incarcare configurabile.

 • 3.2. (a).22 Statia electrica de reincarcare va permite realizarea mentenantei si a actualizărilor de software de la distanta.

 • 3.2. (b). Parametri specifici obiectivului de investiții

3.2. (b).1 Secțiunea incarcarii in curent continuu [DC]
 • - Putere de incarcare per conector: 50 kWMode 4 (incarcare DC - CHADeMO si CCS2)

 • - Tip conectori: multistandard, dintre care unul este al sistemului de reincarcare combinat Combo 2

 • - Tipuri cabluri fixe: CCS 2/ CHADeMO

 • - Număr de cabluri fixe: 2 buc

 • - Dimensiune cablu electric de alimentare fix: Lungimea de 4,5 m, cu posibilitatea implementării unui cablu electric de alimentare de lungime de 3,75 m cu funcția auto-retractactabila (opțional)

 • - Conexiune rețea: IT, TT or TN cu distribuția energiei electrice trifazice

 • - Capacitate conexiune: Valoare Putere activa debitata de 50kW sau la tensiunea nominala de 500 V, DC, generează un curent debitat de maxim 120 A

 • - Eficienta (Randament): Valoare de 95%

 • - Consum putere in stand-by: Valoare Putere Activa = 700 W (cu funcția de incalzire) sau 100 W(fara funcția de incalzire)

 • - Contorizare: Contor kWh S-Bus Class B-MID-certified (IEC 620^2^1, IEQ\<&:

62053-21, EN 50470-1, EN50470-3

 • - Protecție la scurt circuit, supracurent si curent de defect: ^^(nțrdrupator^

magnetotermic de125A cu protecție diferențiala de 10 mA \   ;

 • - Rating testare impotriva focului: Am M3 (NF P92-501)

 • - Umiditate: Max. 95%

 • - Temperatura de funcționare:

 • - 30°C -5- +50°C (funcționare)

 • - 40°C -5- +60°C (depozitare)

 • - Rating carcasa: fara condensare IP54 (EN/IEC 62262), IK10 (EN/IEC60529).

 • - Certificare CE: Da

 • - Conformitate: EN/IEC 61851-1, EN/IEC 61851-21, EN/IEC 61851-22, EN/IEC 62056, EN/IEC 62196-1, EN/IEC 62196-2, EN/IEC62196-3, EN/IEC 62305-4, EN/IEC 60950, Low Voltage Directive 2014/35/EU, ChaDeMo, ZE-Ready, EDF HN 64-S-41, EDF HN 64-S-43, EDF HN 64-S-52, UTE C 12.101, UTE C15.100, UTE C15.103, UTE C15.106, UTE C15.107

 • - Conformitate EMI: EN/IEC 61000-2-2, EN/IEC 61000-3-2, EN/IEC 61000-3-12, EN/IEC 61000-4-2, EN/IEC 61000-4-3, EN/IEC 61000-4-4,EN/IEC 61000-4-5,EN/IEC 61000-4-11,CISPR 16-2-1, CISPR 16-2-3, CISPR 22, EMC Directive 2014/30/EU

 • - Autorizare: RFID/NFC (ISO 14443, ISO 18092, ISO 15693, ISO 18000-3, Ca lypso, Mifare Ultralight C , -Classic, -Desfire)

 • - Indicatori status / HMI: 2 indicatori LED /ecran LCD de7”

 • - Standarde de comunicare: GSM/GPRS/UMTS sau Ethernet

 • - Protocoale de comunicare: OCPP 1.5 S, 1.6 S

 • - Localizare: GPS

 • - Structura: Otel galvanizat (structura), aluminiu (carcasa), otel inoxidabil (baza)

 • - Dimensiuni carcasa (WxHxD): 920 x 1920 x 450 mm

 • - Greutate: 350 kg (cu bateria opționala)/ 350 kg (fara bateria opționala)

 • - Montare: Podea/Sol cu kit de prindere si etansare

 • - înălțime maxima de funcționare: +2000 m deasura nivelului marii

3.2.(b).2 Secțiunea incarcarii in curent alternativ [AC]
 • - Putere de incarnare per conector: 22kW

 • - Mod de încărcare: Mode 3, Z.E.Ready

 • - Tip conector: Type 2

 • - Număr de conectori: 1

 • - Certificare CE: Da

 • - Putere ieșire: 1-faza sau 3-faze, 230V - 400V, 16A si 32A

 • - Temperatura de funcționare: -25°C pana la +60°C

 • - Umiditate: Max. 95%

 • - Autorizare funcționare: Auto START/ Tokenfbreloc chei) / cardRFID'

 • - Informare status:/ne/LED                                             '.r''          5 j

 • - Comunicație de date: GPS / GSM / UMTS / modem GPRS / controler cu cititor RFID

 • - Protocoale de comunicație: OCPP 1.2, 1.5 si1.6

 • - Proiectate conform: IEC 61851-1 (2010), EC 61851-22 (2002), Renault Z.E.

 • - Grad de protecție împotriva contactului cu praf si apa: IP54

 • - Grad de rezistenta mecanica: IK10

 • - Standarde: NEN 1010, IEC 61851-1 (2010), IEC 61851-22 (2002), IEC 60364-4-41(2007), EN 62196-1 (2003), EN 60335-1 (2012), AC (2014)

 • - Materialul carcasei exterioare: Policarbonat

 • - Dimensiuni (mm): 600 x 255 x 205 (L x Wx H/1 priza)

 • - Greutate: 11 kg (max.)

 • - Mod de montare mecanica: pe perete sau suport metalic

 • - Contorizarea enerigiei electrice: contor kWh certificat-MID

- Varianta constructiva de realizare a investiției, cu justificarea alegerii acesteia;
 • 3.2. (c).1 Varianta constructiva: Obiectiv [PT] punct de transformare se regăsește in anexa 57.

3.2. (c).2 Justificarea soluției propuse

Este recomandat sa se realizeze o astfel de conexiune in “amonte” de orice tert consumator pentru protecția acestora in caz de defect / deteriorare fizica a statiei electrice de reincarcare si pentru evitarea incarcarii electrice suplimentare a rețelei de cabluri deja existente cu puteri suplimentare de 75 KW (108 A pe faza) pentru doua puncte de incarcare sau 150 KW (216 A pe faza) pentru patru puncte de incarcare.

 • - Echiparea si dotarea specifica

3.2. (d). Funcțiuni propuse. Componenta:
 • -  Statie de reincarcare a mașinii electrice: 1 bucata / 2 bucăți, după cererea beneficiarului;

 • -  Cablu de electroalimentare - 1 fider sau 2 fideri, funcție de numărul de statii de reincarcare;

 • -  Tablou de distribuție - [T.E.] - 1 bucata / 2 bucăți sau un singur tablou compus din doua secțiuni;

 • -  Bloc de Măsură a Puterii Electrice - [B.P.M.E.] - 1 bucata, necesar măsurării energiei electrice consumate. Acesta va fi cu legătură wireless intre punctul de măsură si dispecerat.

Statia de reincarcare a mașinii electrice, cu o putere instalata de 50 KW - [DC] si 22 KW -[AC] se alimentează de la o sursa de energie electrica, in speța este vorba de transformatorul coborâtor public (Punctul de Transformare) care distribuie energia in zonele de locuit, spatii de utilitati domestice si industriale.

'>

 • 3.2.(d).1 Echiparea pentru amplasamentul din “Strada Mihail Kogalniceanu[■-Hotels • Prahova Piaza", intrare din strada Mihail Kogalniceanu - Scenariu 1: 1 "z5 \5       /

■,. Zz/Z    ?

Numărul stațiilor de încărcare: 1 statie cu 2 puncte de reincarcare.


■••• r'L-: ' ..o e r-_ v-

Distanta dintre statia de incarnare si transformatorul electric aferent este de aproximativ 200 m, codul de identificare a transformatorului de medie / joasa tensiune: Firida Branșament Curtea Berarului.

Puterea instalata este de 75 KW. Pentru distanta estimata de interconectare de 200 m, cablu de electric este de tip CYY-F (3 x 95 mm2+50 mm2) MULTILITAT, preț estimat 100 lei/m cu TVA inclus.

Din Tabloul Electric de Distribuție [T.E.D.] va pleca cablul de electroalimentare aferent stafiei electrice de reincare. Cablul electric va fi protejat prin tub PEID /PeHD pe toata lungimea de instalare, fiind amplasat in săpătură pe spatii verzi sau subtraversare prin forare orizontal - verticala.

In amplasamentul stafiei se va realiza o priza de impamantare locala cu rezistenta de dispersie < TQ.

 • 3.2.(d).2 Echiparea pentru amplasamentul din „Strada Mihail Kogalniceanu - Hotel Prahova Piaza", intrare din strada Constantin Dobrogeanu Gherea - Scenariu 1:

Numărul stațiilor de încărcare: 1 statie cu 2 puncte de reincarcare.

Distanta dintre statia de incarnare si transformatorul electric aferent este de aproximativ 200 m, codul de identificare a transformatorului de medie / joasa tensiune: Firida Branșament Curtea Berarului.

Puterea instalata este de 75 KW. Pentru distanta estimata de interconectare de 200 m, cablu de electric este de tip CYY-F (3 x 95 mm2+50 mm2) MULTILITAT, preț estimat 100 lei/m cu TVA inclus.

Din Tabloul Electric de Distribuție [T.E.D.] va pleca cablul de electroalimentare aferent stafiei electrice de reincare. Cablul electric va fi protejat prin tub PEID /PeHD pe toata lungimea de instalare, fiind amplasat in săpătură pe spatii verzi sau subtraversare prin forare orizontal - verticala.

In amplasamentul statiei se va realiza o priza de impamantare locala cu rezistenta de dispersie < 1'Q.

 • 3.2.(d).3 Echiparea pentru amplasamentul din: "Strada Gheorghe Lazar, locație 1” -Scenariu 1:

Numărul stafiilor de încărcare: 1 statie cu 2 puncte de incarcare

Distanta dintre statia de incarcare si transformatorul electric aferent este de aproximativ 250 m, codul de identificare al transformatorului de medie / joasa tensiune: PT 279.

Puterea instalata este de 75 KW. Pentru distanta estimata de interconectare de 250 m, cablu de electric este de tip CYY-F (3 x 95 mm2+50 mm2) MULTILITAT, pentru fiecare statie, preț estimat 180 lei/m cu TVA inclus.

Din Tabloul Electric de Distribuție [T.E.D.] va pleca cablul de electroalimentare aferent statiei electrice de reincare. Cablul electric va fi protejat prin tub PEID / PeHD pe toata lungimea de instalare, fiind amplasat in săpătură pe spatii verzi sau subtraversare prin forare orizontal - verticala.

STUDU DE FEZABILTATE


PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII “STATII DE ÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE”^,<'; _j; q MUNICPIUL PLOIEȘTI                                                               \

In amplasamentul statiei se va realiza o priza de impamantare Iocaia-c'u<rezistenta7 dispersie < TQ.

3.2.(d).4 Echiparea pentru amplasamentul din: ‘‘Strada Gheorghe Lazar^focațig Scenariu 1:

Numărul stafiilor de incarnare: 1 statie cu 2 puncte de reincarcare.

Distanta dintre statia de încărcare si transformatorul electric aferent este de aproximativ 250 m, codul de identificare a transformatorului de medie / joasa tensiune: PT 279.

Puterea instalata este de 75 KW. Pentru distanta estimata de interconectare de 250 m, cablu de electric este de tip CYY-F (3 x 95 mm2+50 mm2) MULTILITAT, pentru fiecare statie, preț estimat 180 lei/m cu TVA inclus.

Din Tabloul Electric de Distribuție [T.E.D.] va pleca cablul de electroalimentare aferent statiei electrice de reincare. Cablul electric va fi protejat prin tub PEID / PeHD pe toata lungimea de instalare, fiind amplasat in săpătură pe spatii verzi sau subtraversare prin forare orizontal - verticala.

lin amplasamentul statiei se va realiza o priza de impamantare locala cu rezistenta de dispersie < TQ.

 • 3.2. (d).5 Echiparea pentru amplasamentul din: “Strada Emile Zola, Parcare Palatul Culturii, locație 1”- Scenariu 1:

Numărul stafiilor de incarnare: 1 statie cu 2 puncte de reincarcare.

Distanta dintre statia de incarnare si transformatorul electric aferent este de aproximativ 100 m, codul de identificare a transformatorului de medie / joasa tensiune: PT18.

Puterea instalata este de 75 KW. Pentru distanta estimata de interconectare de 100 m, cablu de electric este de tip CYY-F (3 x 95 mm2+50 mm2) MULTILITAT, preț estimat 100 lei/m cu TVA inclus.

Din Tabloul Electric de Distribuție [T.E.D.] va pleca cablul de electroalimentare aferent statiei electrice de reincare. Cablul electric va fi protejat prin tub PEID / PeHD pe toata lungimea de instalare, fiind amplasat in săpătură pe spatii verzi sau subtraversare prin forare orizontal

 • - verticala.

In amplasamentul statiei se va realiza o priza de impamantare locala cu rezistenta de dispersie < 1'Q.

 • 3.2. (d).6 Echiparea pentru amplasamentul din: “Strada Emile Zola, Parcare Palatul Culturii, locație 2” - Scenariu 1:

Numărul stațiilor de incarcare: 1 statie cu 2 puncte de reincarcare.

Distanta dintre statia de incarcare si transformatorul electric aferent este de aproximativ 100 m, codul de identificare al transformatorului de medie/joasa tensiune: PT18.

Puterea instalata este de 75 KW. Pentru distanta estimata de interconectare de 100 m, cablu de electric este de tip CYY-F (3 x 95 mm2+50 mm2) MULTILITAT, preț estimat 100 lei/m cu TVA inclus.

Din Tabloul Electric de Distribuție [T.E.D.] va pleca cablul de electroalimentare aferent statiei electrice de reincare. Cablul electric va fi protejat prin tub PEID / PeHD pe toata lungimea de instalare, fiind amplasat in săpătură pe spatii verzi sau subtraversare prin forare orizontal

 • - verticala.

STUDU DE FEZABILTATE


PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII “STATII DE ÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE” y MUNICPIUL PLOIEȘTI

 • 3.2.(d).7 Echiparea pentru amplasamentul din: “Strada Toma Caragiu/ Județean de Istorie si Arheologie, locație 1” - Scenariu 1:

Numărul stațiilor de încărcare: 7 statie cu 2 puncte de reincarcare.           '

Distanta dintre statia de incarnare si transformatorul electric aferent este de aproximativ 300 m, codul de identificare a transformatorului de medie/joasa tensiune: PT 79.        a

Puterea instalata este de 75 KW. Pentru distanta estimata de interconectare de 300 m, cablu de electric este de tip CYY-F (3 x 95 mm2+50 mm2) MULTILITAT, preț estimat 100 lei/m cu TVA inclus.

Din Tabloul Electric de Distribuție [T.E.D.] va pleca cablul de electroalimentare aferent statiei electrice de reincarcare. Cablul electric va fi protejat prin tub PEID / PeHD pe toata lungimea de instalare, fiind amplasat in săpătură pe spatii verzi sau subtraversare prin forare orizontal - verticala.

In amplasamentul statiei se va realiza o priza de impamantare locala cu rezistenta de dispersie < TQ.

 • 3.2.(d).8 Echiparea pentru amplasamentul din: “Strada Toma Caragiu - Muzeul Județean de Istorie si Arheologie, locație 2” - Scenariu 1:

Numărul stafiilor de încărcare: 7 statie cu 2 puncte de reincarcare.

Distanta dintre statia de incarnare si transformatorul electric aferent este de aproximativ 300 m, codul de identificare al transformatorului de medie/joasa tensiune: PT 79.

Puterea instalata este de 75 KW. Pentru distanta estimata de interconectare de 300 m, cablu de electric este de tip CYY-F (3 x 95 mm2+50 mm2) MULTILITAT, preț estimat 100 lei/m cu TVA inclus.

Din Tabloul Electric de Distribuție [T.E.D.] va pleca cablul de electroalimentare aferent statiei electrice de reincare. Cablul electric va fi protejat prin tub PEID / PeHD pe toata lungimea de instalare, fiind amplasat in săpătură pe spatii verzi sau subtraversare prin forare orizontal - verticala.

In amplasamentul statiei se va realiza o priza de impamantare locala cu rezistenta de dispersie < TQ.

 • 3.2.(d).9 Echiparea pentru amplasamentul din: “Bulevardul Independentei - Rond 1"-Scenariu 1:

Numărul stafiilor de incarcare: 7 statie cu 2 puncte de reincarcare.

Distanta dintre statia de incarcare si transformatorul electric aferent este de aproximativ 300 m, codul de identificare al transformatorului de medie/joasa tensiune: PT284.

Puterea instalata este de 75 KW. Pentru distanta estimata de interconectare de 300 m, cablu de electric este de tip CYY-F (3 x 95 mm2+50 mm2) MULTILITAT, preț estimat 100 lei/m cu TVA inclus.

Din Tabloul Electric de Distribuție [T.E.D.] va pleca cablul de electroalimentare aferent statiei electrice de reincarcare. Cablul electric va fi protejat prin tub PEID / PeHD pe toata lungimea de instalare, fiind amplasat in săpătură pe spatii verzi sau subtraversare prin forare orizontal - verticala.

Numărul stațiilor de incarcare: 1 statie cu 2 puncte de reincarcare.

Distanta dintre statia de incarcare si transformatorul electric aferent este de aproximativ 300 m, codul de identificare al transformatorului de medie / joasa tensiune: PT 284.   '' ' \

Puterea instalata este de 75 KW. Pentru distanta estimata de interconectare de 300 m, cablu de electric este de tip CYY-F (3 x 95 mm2+50 mm2) MULTILITAT, preț estimat 100 lei/m cu TVA inclus.

Din Tabloul Electric de Distribuție [T.E.D.] va pleca cablul de electroalimentare aferent statiei electrice de reincare. Cablul electric va fi protejat prin tub PEID / PeHD pe toata lungimea de instalare, fiind amplasat in săpătură pe spatii verzi sau subtraversare prin forare orizontal - verticala.

In amplasamentul statiei se va realiza o priza de impamantare locala cu rezistenta de dispersie < 1'Q.

3.2.(d).11 Echiparea pentru amplasamentul: “Parcare Hipodrom”- Scenariu 1:

Numărul stațiilor de incarcare: 1 statie cu 2 puncte de reincarcare.

Distanta dintre statia de incarcare si transformatorul electric aferent este de aproximativ 100 m, codul de identificare al transformatorului de medie / joasa tensiune: PT 321.

Puterea instalata este de 75 KW. Pentru distanta estimata de interconectare de 100 m, cablu de electric este de tip CYY-F (3 x 95 mm2+50 mm2) MULTILITAT, preț estimat 100 lei/m cu TVA inclus.

Din Tabloul Electric de Distribuție [T.E.D.] va pleca cablul de electroalimentare aferent statiei electrice de reincarcare. Cablul electric va fi protejat prin tub PEID / PeHD pe toata lungimea de instalare, fiind amplasat in săpătură pe spatii verzi sau subtraversare prin forare orizontal - verticala.

In amplasamentul statiei se va realiza o priza de impamantare locala cu rezistenta de dispersie < 1'Q.

 • 3.2.(d).12 Echiparea pentru amplasamentul: “Strada Cuza Vodă, parcare supraetajata”- Scenariu 1:

Numărul stațiilor de incarcare: 1 statie cu 2 puncte de reincarcare.

Distanta dintre statia de incarcare si transformatorul electric aferent este de aproximativ 50 m, codul de identificare al transformatorului de medie / joasa tensiune: Firida Branșament.

Puterea instalata este de 75 KW. Pentru distanta estimata de interconectare de 50 m, cablu de electric este de tip CYY-F (3 x 95 mm2+50 mm2) MULTILITAT, preț estimat 100 lei/m cu TVA inclus.

Din Tabloul Electric de Distribuție [T.E.D.] va pleca cablul de electroalimentare aferent statiei electrice de reincarcare. Cablul electric va fi protejat prin tub PEID / PeHD pe toata lungimea de instalare, fiind amplasat in săpătură pe spatii verzi sau subtraversare prin forare orizontal - verticala.

 • 3.2. (d).13 Echiparea pentru amplasamentul: “Zona Parcul Tineretului Sala Sporturilor Olimpia"-Scenariu 1:

Numărul stațiilor de incarcare: 1 stafie cu 2 puncte de reincarcare.

Distanta dintre statia de incarcare si transformatorul electric aferent este de aproximativ 100 m, codul de identificare al transformatorului de medie / joasa tensiune: PT167 sau-141."

Puterea instalata este de 75 KW. Pentru distanta estimata de interconectare de 100 m, cablu de electric este de tip CYY-F (3 x 95 mm2+50 mm2) MULTILITAT, preț estimat 100 lei/m cu TVA inclus.

Din Tabloul Electric de Distribuție [T.E.D.] va pleca cablul de electroalimentare aferent statiei electrice de reincarcare. Cablul electric va fi protejat prin tub PEID / PeHD pe toata lungimea de instalare, fiind amplasat in săpătură pe spatii verzi sau subtraversare prin forare orizontal

 • - verticala.

In amplasamentul statiei se va realiza o priza de impamantare locala cu rezistenta de dispersie < TQ.

 • 3.2. (d).14 Echiparea pentru amplasamentul: “Strada Marasesti nr. 285A-285B, Parc Municipal Vest"- Scenariu 1:

Numărul stafiilor de incarcare: 1 stafie cu 2 puncte de reincarcare.

Distanta dintre statia de incarcare si transformatorul electric aferent este de aproximativ 200 m, codul de identificare al transformatorului de medie / joasa tensiune: PT 670, 671 sau 8071.

Puterea instalata este de 75 KW. Pentru distanta estimata de interconectare de 200 m, cablu de electric este de tip CYY-F (3 x 95 mm2+50 mm2) MULTILITAT, preț estimat 100 lei/m cu TVA inclus.

Din Tabloul Electric de Distribuție [T.E.D.] va pleca cablul de electroalimentare aferent statiei electrice de reincarcare. Cablul electric va fi protejat prin tub PEID / PeHD pe toata lungimea de instalare, fiind amplasat in săpătură pe spatii verzi sau subtraversare prin forare orizontal

 • - verticala.

In amplasamentul statiei se va realiza o priza de impamantare locala cu rezistenta de dispersie < TQ.

3.2. (d).15 Echiparea pentru amplasamentul din: “Strada Grivitei, locație 1”-Scenariu 2:

Numărul stafiilor de incarcare: 1 stafie cu 2 puncte de reincarcare.

Distanta dintre statia de incarcare si transformatorul electric aferent este de aproximativ 50 m, codul de identificare al transformatorului de medie / joasa tensiune: PT 18.

Puterea instalata este de 75 KW. Pentru distanta estimata de interconectare de 50 m, cablu de electric este de tip CYY-F (3 x 50 mm2+25 mm2) MULTILITAT, preț estimat 100 lei/m cu TVA inclus.

Din Tabloul Electric de Distribuție [T.E.D.] va pleca cablul de electroalimentare aferent statiei electrice de reincarcare. Cablul electric va fi protejat prin tub PEID / PeHD pe toata lungimea de instalare, fiind amplasat in săpătură pe spatii verzi sau subtraversare prin forare orizontal

 • - verticala.


3.2. (d).16 Echiparea pentru amplasamentul din: "Strada Grivitei, locație 2” ■

2:                                                                              ■o 4

Numărul stațiilor de încărcare: 1 statie cu 2 puncte de reincarcare.

Distanta dintre statia de incarcare si transformatorul electric aferent este de aproximativ 50 m, codul de identificare al transformatorului de medie / joasa tensiune: PT

o «£>•’ Puterea instalata este de 75 KW. Pentru distanta estimata de interconectare de 50 m','cablu de electric este de tip CYY-F (3 x 50 mm2+25 mm2) MULTILITAT, preț estimat 100 lei/m cu TVA inclus.

Din Tabloul Electric de Distribuție [T.E.D.] va pleca cablul de electroalimentare aferent stafiei electrice de reincarcare. Cablul electric va fi protejat prin tub PEID / PeHD pe toata lungimea de instalare, fiind amplasat in săpătură pe spatii verzi sau subtraversare prin forare orizontal

 • - verticala.

In amplasamentul stafiei se va realiza o priza de impamantare locala cu rezistenta de dispersie < 1D.

 • 3.2. (d).17 Echiparea pentru amplasamentul din: "Zona Parcul Tineretului Sala Sporturilor Olimpia, locație 1”- Scenariu 2:

Numărul stațiilor de incarcare: 1 statie cu 2 puncte de reincarcare.

Distanta dintre statia de incarcare si transformatorul electric aferent este de aproximativ 100 m, codul de identificare al transformatorului de medie / joasa tensiune: PT 167 sau 141.

Puterea instalata este de 75 KW. Pentru distanta estimata de interconectare de 100 m, cablu de electric este de tip CYY-F (3 x 95 mm2+50 mm2) MULTILITAT, preț estimat 100 lei/m cu TVA inclus.

Din Tabloul Electric de Distribuție [T.E.D.] va pleca cablul de electroalimentare aferent stafiei electrice de reincarcare. Cablul electric va fi protejat prin tub PEID / PeHD pe toata lungimea de instalare, fiind amplasat in săpătură pe spatii verzi sau subtraversare prin forare orizontal

 • - verticala.

In amplasamentul statiei se va realiza o priza de impamantare locala cu rezistenta de dispersie < 1D.

 • 3.2. (d).18 Echiparea pentru amplasamentul din: "Zona Parcul Tineretului Sala Sporturilor Olimpia, locație 2” - Scenariu 2:

Numărul stafiilor de incarcare: 1 statie cu 2 puncte de reincarcare.

Distanta dintre statia de incarcare si transformatorul electric aferent este de aproximativ 100 m, codul de identificare al transformatorului de medie / joasa tensiune: PT 167 sau 141.

Puterea instalata este de 75 KW. Pentru distanta estimata de interconectare de 100 m, cablu de electric este de tip CYY-F (3 x 95 mm2+50 mm2) MULTILITAT, preț estimat 100 lei/m cu TVA inclus.

Din Tabloul Electric de Distribuție [T.E.D.] va pleca cablul de electroalimentare aferent statiei electrice de reincarcare. Cablul electric va fi protejat prin tub PEID / PeHD pe toata lungimea de instalare, fiind amplasat in săpătură pe spatii verzi sau subtraversare prin forare orizontal

 • - verticala.

 • 3.2. (d).19 Echiparea pentru amplasamentul din: “Zona Parcul Tineretului Sala \ Sporturilor Olimpia, locație 3” - Scenariu 2:

Numărul stațiilor de incarcare: 1 statie cu 2 puncte de reincarcare.

Distanta dintre statia de incarcare si transformatorul electric aferent este de aproximativ 100 m, codul de identificare al transformatorului de medie / joasa tensiune: PT167 sau 141:

Puterea instalata este de 75 KW. Pentru distanta estimata de interconectare de 100 m, cablu de electric este de tip CYY-F (3 x 95 mm2+50 mm2) MULTILITAT, preț estimat 100 lei/m cu TVA inclus.

Din Tabloul Electric de Distribuție [T.E.D.] va pleca cablul de electroalimentare aferent statiei electrice de reincarcare. Cablul electric va fi protejat prin tub PEID / PeHD pe toata lungimea de instalare, fiind amplasat in săpătură pe spatii verzi sau subtraversare prin forare orizontal

 • - verticala.

In amplasamentul statiei se va realiza o priza de impamantare locala cu rezistenta de dispersie < TQ.

 • 3.2. (d).2O Echiparea pentru amplasamentul din: “Strada Marasesti nr. 285A-285B, Parc Municipal Vest, locație 1” - Scenariu 2:

Numărul stafiilor de incarcare: 1 statie cu 2 puncte de reincarcare.

Distanta dintre statia de incarcare si transformatorul electric aferent este de aproximativ 200 m, codul de identificare a transformatorului de medie / joasa tensiune: PT 670, 671 sau 8071.

Puterea instalata este de 75 KW. Pentru distanta estimata de interconectare de 200 m, cablu de electric este de tip CYY-F (3 x 95 mm2+50 mm2) MULTILITAT, preț estimat 100 lei/m cu TVA inclus.

Din Tabloul Electric de Distribuție [T.E.D.] va pleca cablul de electroalimentare aferent statiei electrice de reincarcare. Cablul electric va fi protejat prin tub PEID / PeHD pe toata lungimea de instalare, fiind amplasat in săpătură pe spatii verzi sau subtraversare prin forare orizontal

 • - verticala.

In amplasamentul statiei se va realiza o priza de impamantare locala cu rezistenta de dispersie < TQ.

 • 3.2. (d).21 Echiparea pentru amplasamentul din: “Strada Marasesti nr. 285A-285B, Parc Municipal Vest, locație 2" - Scenariu 2:

Numărul stațiilor de incarcare: 1 statie cu 2 puncte de reincarcare.

Distanta dintre statia de incarcare si transformatorul electric aferent este de aproximativ 200 m, codul de identificare a transformatorului de medie / joasa tensiune: PT 670, 671 sau 8071.

Puterea instalata este de 75 KW. Pentru distanta estimata de interconectare de 200 m, cablu de electric este de tip CYY-F (3 x 95 mm2+50 mm2) MULTILITAT, preț estimat 100 lei/m cu TVA inclus.

Din Tabloul Electric de Distribuție [T.E.D.] va pleca cablul de electroalimentare aferent statiei electrice de reincarcare. Cablul electric va fi protejat prin tub PEID / PeHD pe toata lungimea de instalare, fiind amplasat in săpătură pe spatii verzi sau subtraversare prin forare orizontal

 • - verticala.

In amplasamentul statiei se va realiza o priza de impamantare locala cu rezistenta de dispersie < TQ.

 • 3.2. (d).22 Echiparea pentru amplasamentul din: "Strada Marasesti nr. 285A?285B; Parc Municipal Vest, locație 3” - Scenariu 2:

Numărul stațiilor de incarcare: 1 statie cu 2 puncte de reincarcare.          V .? ~

ț»- f             r -

Distanta dintre statia de incarcare si transformatorul electric aferent este de aproximativ 200 ■ m, codul de identificare a transformatorului de medie / joasa tensiune: PT 670^671 sau 8071.

Puterea instalata este de 75 KW. Pentru distanta estimata de interconectare de 200 m, cablu de electric este de tip CYY-F (3 x 95 mm2+50 mm2) MULTILITAT, preț estimat 100 lei/m cu TVA inclus.

Din Tabloul Electric de Distribuție [T.E.D.] va pleca cablul de electroalimentare aferent statiei electrice de reincarcare. Cablul electric va fi protejat prin tub PEID / PeHD pe toata lungimea de instalare, fiind amplasat in săpătură pe spatii verzi sau subtraversare prin forare orizontal - verticala.

In amplasamentul statiei se va realiza o priza de impamantare locala cu rezistenta de dispersie < 1'Q.

 • 3.2. (d).23 Echiparea pentru amplasamentul din: "Strada Marasesti nr. 285A-285B, Parc Municipal Vest, locație 4” - Scenariu 2:

Numărul stafiilor de incarcare: 1 statie cu 2 puncte de reincarcare.

Distanta dintre statia de incarcare si transformatorul electric aferent este de aproximativ 200 m, codul de identificare a transformatorului de medie / joasa tensiune: PT 670, 671 sau 8071.

Puterea instalata este de 75 KW. Pentru distanta estimata de interconectare de 200 m, cablu de electric este de tip CYY-F (3 x 95 mm2+50 mm2) MULTILITAT, preț estimat 100 lei/m cu TVA inclus.

Din Tabloul Electric de Distribuție [T.E.D.] va pleca cablul de electroalimentare aferent statiei electrice de reincarcare. Cablul electric va fi protejat prin tub PEID / PeHD pe toata lungimea de instalare, fiind amplasat in săpătură pe spatii verzi sau subtraversare prin forare orizontal -verticala.

In amplasamentul statiei se va realiza o priza de impamantare locala cu rezistenta de dispersie < TQ.

3.2. (d).24 Echiparea pentru amplasamentul din: "Piața Eroilor nr. 1A" - Scenariu 2:

Numărul stafiilor de incarcare: 1 statie cu 2 puncte de reincarcare.

Distanta dintre statia de incarcare si transformatorul electric aferent este de aproximativ 50 m, codul de identificare al transformatorului de medie / joasa tensiune: PT 9133.

Puterea instalata este de 75 KW. Pentru distanta estimata de interconectare de 50m, cablu de electric este de tip CYY-F (3 x 50 mm2+25 mm2) MULTILITAT, preț estimat 100 lei/m cu TVA inclus.

Din Tabloul Electric de Distribuție [T.E.D.] va pleca cablul de electroalimentare aferent statiei electrice de reincarcare. Cablul electric va fi protejat prin tub PEID / PeHD pe toata lungimea de instalare, fiind amplasat in săpătură pe spatii verzi sau subtraversare prin forare orizontal -verticala.

 • 3.2. (d).25 Echiparea pentru amplasamentul din: “Strada Cuza Vodă, parcare supraetajata”, locație 1 - Scenariu 2:

Numărul stațiilor de incarcare: 1 statie cu 2 puncte de reincarcare.

Distanta dintre statia de incarcare si transformatorul electric aferent este de aproximativ 50 m, codul de identificare al transformatorului de medie / joasa tensiune: Firida Branșament.

Puterea instalata este de 75 KW. Pentru distanta estimata de interconectare de 50 m, cablu de electric este de tip CYY-F (3 x 50 mm2+25 mm2) MULTILITAT, preț estimat 100 lei/m cu TVA inclus.

Din Tabloul Electric de Distribuție [T.E.D.] va pleca cablul de electroalimentare aferent statiei electrice de reincarcare. Cablul electric va fi protejat prin tub PEID / PeHD pe toata lungimea de instalare, fiind amplasat in săpătură pe spatii verzi sau subtraversare prin forare orizontal

 • - verticala.

In amplasamentul statiei se va realiza o priza de impamantare locala cu rezistenta de dispersie < 1D.

 • 3.2. (d).26 Echiparea pentru amplasamentul din: “Strada Cuza Vodă, parcare supraetajata", locație 2 - Scenariu 2:

Numărul stațiilor de incarcare: 1 statie cu 2 puncte de reincarcare.

Distanta dintre statia de incarcare si transformatorul electric aferent este de aproximativ 50 m, codul de identificare al transformatorului de medie / joasa tensiune: Firida Branșament

Puterea instalata este de 75 KW. Pentru distanta estimata de interconectare de 50 m, cablu de electric este de tip CYY-F (3 x 50 mm2+25 mm2) MULTILITAT, preț estimat 100 lei/m cu TVA inclus.

Din Tabloul Electric de Distribuție [T.E.D.] va pleca cablul de electroalimentare aferent statiei electrice de reincarcare. Cablul electric va fi protejat prin tub PEID / PeHD pe toata lungimea de instalare, fiind amplasat in săpătură pe spatii verzi sau subtraversare prin forare orizontal

 • - verticala.

In amplasamentul statiei se va realiza o priza de impamantare locala cu rezistenta de dispersie < TQ.

 • 3.2. (d).27 Echiparea pentru amplasamentul din: “Strada Mihail Kogalniceanu, locație 1"- Scenariu 2:

Numărul stațiilor de incarcare: 1 statie cu 2 puncte de reincarcare.

Distanta dintre statia de incarcare si transformatorul electric aferent este de aproximativ 150 m, codul de identificare al transformatorului de medie / joasa tensiune: Firida Branșament Curtea Berarului.

Puterea instalata este de 75 KW. Pentru distanta estimata de interconectare de 150 m, cablu de electric este de tip CYY-F (3 x 95 mm2+50 mm2) MULTILITAT, preț estimat 100 lei/m cu TVA inclus.

Din Tabloul Electric de Distribuție [T.E.D.] va pleca cablul de electroalimentare aferent statiei electrice de reincarcare. Cablul electric va fi protejat prin tub PEID / PeHD pe toata lungimea de instalare, fiind amplasat in săpătură pe spatii verzi sau subtraversare prin forare orizontal

 • - verticala.

 • 3.2. (d).28 Echiparea pentru amplasamentul din: “Strada Mihail Kogalniceanu, locație 2”- Scenariu 2:

Numărul stațiilor de incarnare: 1 stafie cu 2 puncte de reincarcare.

Distanta dintre statia de incarcare si transformatorul electric aferent este de aproximativ-150 m, codul de identificare al transformatorului de medie / joasa tensiune: Firida Branșament Curtea Berarului.

Puterea instalata este de 75 KW. Pentru distanta estimata de interconectare de 150 m, cablu de electric este de tip CYY-F (3 x 95 mm2+50 mm2) MULTILITAT, preț estimat 100 lei/m cu TVA inclus.

Din Tabloul Electric de Distribuție [T.E.D.] va pleca cablul de electroalimentare aferent statiei electrice de reincarcare. Cablul electric va fi protejat prin tub PEID / PeHD pe toata lungimea de instalare, fiind amplasat in săpătură pe spatii verzi sau subtraversare prin forare orizontal

 • - verticala.

In amplasamentul statiei se va realiza o priza de impamantare locala cu rezistenta de dispersie < 1'Q.

 • 3.3. Costurile estimative ale investiției:

 • - costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiții, cu luarea in considerare a costurilor unor investiții similare, ori a unor standarde de cost pentru investiții similare corelativ cu caracteristicile tehnice si parametrii specifici obiectivului de investiții;

Pentru montarea unei statii performante, conform specificațiilor tehnice menționate la capitolul 3.2.2, am avut in vedere următoarele preturi din piața, unitare, impartite pe echipamente, material si lucrări de execuție, după cum urmeaza.

Pentru a se obține un echilibru al valorilor intre diferite elemente care intra in calculul realizării montării si punerii in funcțiune a unei statii de reincarcare electrica, s-a luat ca referința moneda Euro [€], si valoarea fara TVA.

TABEL CENTRALIZATORNr. Crt

Echipament

Denumire

Lucrări de execuție

C+M

Denumire

Materiale

Preț Material estimat la m3

[€] fara TVA

Preț Material estimat la m[€] fara TVA

Preț estimat / m [€] fara

TVA

Preț Material estimat /buc.

[€] fara TVA

Preț estimat / lucrare [€]/m fara TVA

1

Reincarcare rapida 50KW

Reincarcare normala 22KW

26.000 €

2

Studiu de Fezabilitate

751,57 €

3

Proiect tehnic

1012,78 €

4

Canelare in astfalt cu săpătură la adancimea de 60 cm cu latimea de 15 cm

43 €/m

5

Pozare cablu electric in sânt cu montare folie de atenționare reflectorizanta

10,73 €/m

6

Astupare cablu electric cu nisip fin sortiment (0.075-0.425) mm, pana la distanta de 10 cm fata de cota finala a terenului cu tasare manuala / mecanizata.

, * -

’i *

6,44 €/tn k     J

7

Turnare beton de egalizare B 150 pana la cota de - 1 cm fata de cota finala a terenului + nivelare.

10,73 €/m

8

Turnare astfalt de uzura, de exemplu BA 16.

5,36 €/m

9

Piese     Tablou

Electric         +

Carcasa metalica + Material mărunt

751 €/tablou

10

Realizare + montare Tablou Electric

de Distribuție = 1 bucata.

600,86 €/ stafie

11

Execuție soclu de beton + montare KIT de instalare fizica a stafiei de reincarcare + materiale necesare inclusiv fler beton oentruarmare.

429,18 €/ stafie

12

Amplasare + Montare + Punere in Funcțiune Stafie de reinacrcare mașini electrice

2038 €/statie

13

Teste tehnologice

321,89 €/ statie

14

Amenajare   loc   de

reincarcare

^«s?2360 €/ loc z;.-A '■ X

15

Lucrări neprvazute

X

2145,92 €

16

Astfalt - BA

16

10,73

€/m

17

Beton B150

47,21 ©m

18

KIT de incastrare in beton

858,37 ©buc.

19

Piese Tablou Electric de Distribuție

429 ©buc.

20

Cablu CYYF

Preț mediu / m = 110 lei /m.

21

Material mărunt

1072 € / statie

TOTAL ESTIMAT PE UNITATEA STATIEI DE REINCARCARE PE METRU

47,21 ©m3

10,73 ©m2

163,73 ©m

29110,37 €

9548,04 ©m

CONCLUZIESe observa ca ponderea dintre achiziția materialelor, execuția lucrărilor si achiziții/ echipamentelor pe unitatea de măsură (m/m2/m3) este de 67% pentru^i#^|im^âtf/ fata de restul.

Nu se cunosc costurile investiilor aferente implementării stafiilor electrice de reincarcare similare din cauza numărului mic al acestora reprezentând un domeniu care se afla intr-o faza incipienta.

- costurile estimative de operare pe durata normata de viata/ de amortizare a investiției publice.

NORMA DE AMORTIZARE ESTIMATA

Valoarea contabila de intrare [Vi]

Na =  --------------------------

Durata de viata [Da]

Unde:

Na = Norma de amotizare pe luni

Vi = Valoarea contabila de intrare

Da = Durata de viata

TABEL CU VALOAREA ESTIMATA A AMORTIZĂRII PE LUNA SI AN A STAȚIILOR ELECTRICE DE REINCARCARE PE LOCAȚIILE DE AMPLASAMENT

SCENARIUL 1

Nr. crt.

Amplasament

Nr. Statii de reincarcare

Vi

Durata de viata (luni)

Durata de viata (ani)

Rata de amortizare lei/luna

Rata de amortizare lei/an

1

Strada Mihail Kogalniceanu -Hotel Prahova Piaza

2

354.658,50

120

10

2.955,49

35.465,85

2

Strada

Gheorghe Lazar

2

366.858,50

120

10

3.057,15

36.685,85

3

Strada Emile Zola, Parcare Palatul Culturii

2

368.300,50

120

10

3.069,17

36.830,05

4

Strada Toma Caragiu, Muzeul Județean de Istorie si Arheologie

2

481.225,50

120

10

4.010,21

48.122,55

5

Bulevardul Independentei -Rond 1

2

519.944,50

120

10

4.332,87

51.994,45

6

Parcare Hipodrom

1

226.150,75

7

Strada Cuza Vodă, parcare supraetajata

1

197.050,75

8

Strada Marasesti nr. 285A-285B, Parc Municipal Vest

1

240.100,75

9

Zona Parcul Tineretului Sala Sporturilor Olimpia

1

198.272,75

TOTAL

2.952.562,50


120

10

&

1.884,59,

7 22.615;08 ''

120

10

1.642,09

; 19.705,08

120

10

2.000,84

24.010,08

120

10

1.652,27

19.827,28

24.604,68

295.256,25


SCENARIUL 2

Nr. crt.

Amplasament

Nr. Statii de reincarcare

Vi

Durata de viata (luni)

Durata de viata (ani)

Rata de amortizare lei/luna

Rata de amortizare lei/an

1

Strada Grivitei

2

338.558,50

120

10

2.821,32

33.855,85

2

Zona Parcul Tineretului -Sala Sporturilor Olimpia

3

545.599,50

120

10

4.546,66

54.559,92

3

Strada Marasesti - Parc Municipal Vest

4

710.447,00

120

10

5.920,39

71.044,70

4

Piața Eroilor -Sediu Primăria Municipiului Ploiești

1

170.438,90

120

10

1.420,32

17.043,89

5

Strada Cuza Vodă - Parcare

Supraterana

2

338.578,50

120

10

2.821,49

33.857,85

6

Strada Mihail Kogalniceanu

2

378.358,50

120

10

3.152,99

37.835,85

TOTAL

2.481.980,90

20.683,17

248.198,09

STUDU DE FEZABILTATE

PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII “STATII DE ÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE” _ MUNICPIUL PLOIEȘTI                                                                   "

3.4. Studii de specialitate, in funcție de categoria si clasa de importanta a construcțiilor, după caz:

>- Studiu topografic - Se regăsește in anexa 58.

>■ Studiu geotehnic si/sau studii de analiza si stabilitate a terenului -,Nu este cazul, întrucât stațiile electrice de reincarcare vor fi amplasate la suprafața solului, fiind realizata o canelare in asfalt cu săpătură cu o adâncime de 60 cm si lățime de 15 cm, nu s-a considerat oportuna realizarea unui studiu geotehnic/ de analiza si stabilitate a terenului.

Studiu hidrologic, hidrogeologic - Nu este cazul.

Având in vedere ca amplasarea stațiilor electrice de reincarcare nu se realizează prin penetrarea solului pana la interferarea cu panza freatica, nu s-a considerat oportuna realizarea unui studiu hidrologic/ hidrogeologic.

>■ Studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienta ridicata pentru creșterea performantei energetice - Nu este cazul. Alimentarea cu energie electrica se realizează din sistemul național de energie.

>■ Studiu de trafic si studiu de circulație - Nu este cazul.

Locațiile propuse pentru amplasarea stafiilor electrice de reincarcare au fost selectate cu consultarea reprezentanților Primăriei Municipiului Ploiești si au fost stabilite doar in zonele cu circulație ruriera semnificativa, acestea urmând a deservi pe viitor un număr ridicat de autovehicule care tranzitează zonele respective (atat rezidenti ai municipiului Ploiești, cat si aflati in tranzit).

Raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea expropierii, pentru obiectivele de investiții ale căror amplasamente urmeaza a fi expropiate pentru cauza de utilitate publica - Nu este cazul.

In urma consultării, la nivelul Primăriei Municipiului Ploiești, a regimului juridic privind locațiile de amplasare a stafiilor electrice de reincarcare, a rezultat ca acestea sunt situate, fara excepție, in spatii publice, aflate in proprietatea Consiliului Local Ploiești. Astfel, nu s-a considerat oportuna solicitarea unui Raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii, nefiind semnalate situații de acest fel.

>■ Studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investiții care se refera la amenajari spatii verzi si peisajere - Nu este cazul.

întrucât stafiile electrice de reincarcare vor fi amplasate in totalitate la nivelul covorului asfaltic al trotuarelor, nefiind astfel afectate spatiile verzi si peisagere, nu s-a considerat oportuna solicitarea studiului peisagistic in acest sens.

>• Studiu privind valoarea resursei culturale - Nu este cazul. Locațiile selectate pentru obiectul investiției sunt situate fie in spatii/cladiri recent construite, fie in parcari (parcuri, spatii publice), astfel incat nu se înregistrează situații de posibile interferențe cu monumente istorice/ de arhitectura sau situri arheologice amplasate in zonele respective/ in proximitatea acestora.

Studii de specialitate necesare in funcție de specificul investiției - Nu este cazul. In contextul intensificării, la nivel global, a preocupărilor privind transportul ecologic, investiția este una oportuna/ utila pentru reducerea poluării.

 • 3.5. Grafice orientative de realizare a investiției pentru un amplasament

  Nr. Crt

  Fazele de Execuție

  LUNA 1

  LUNA 2

  LUNA 3

  LUNA 4

  1

  Realizarea       Proiectului

  Tehnic    cu    aprobările

  necesare cu obținerea tuturor aprobărilor necesare

  2

  Obținerea avizelor necesare începerii realizării investiției pe baza S.F.

  3

  Construcții           montaj

  infrastructura electrica

  4

  Achiziția statiei de incarcare

  5

  Executarea lucrării de amplasare, montare si punere in funcțiune a statiei electrice.

  6

  Teste si verificări ale a statiei electrice si a sistemelor adiacente.

LUNA 5 LUNA 6 LUNA 7 LUNA 8 LUNA 9 LUNA 10 LUNA 11S-a luat ca referința perioada normata de 30 de zile / luna deoarece pe baza experienței s-a demonstrat ca fazele de execuție au o ciclicitate de desfășurare asemanatoare, specifica tematicii in discuție (achiziție, amplasare, montare si punere in funcțiune a stațiilor de reincarcare electrice sau echipamente cu volume de complexitate asemanatoare).

Concluzie: Timp estimat de implementare a investiției pentru o statie electrica de reincarcare de la momentul inceperii realizării proiectului tehnic pana la realizarea Procesului Verbal de punere in funcțiune este de 75 de zile lucratoare. începerea derulării investițiilor se poate realiza simultan pentru toate cele 6 amplasamente si ca atare finalizarea implementării întregului lanț se poate finaliza după 6 luni, acesta fiind un termen rezonabil avand in vedere specificul valorii ritmicității acțiunilor birocratice.

4. Analiza fiecărui/ fiecărei scenariu / opțiuni tehnico - economic(e) propus(e)

4.1. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referința si prezentarea scenariului de referința

Scenariu 1

Scenariu 2

Nr. Crt

Amplasament

Nr.

stațiilor de incarcare

Vi

Amplasament

Nr. stațiilor de incarcare

Vi

1

Strada Mihail Kogalniceanu - Hotel Prahova Piaza

2

354,658.50

Strada Grivitei

2

338,558.50

2

Strada Gheorghe Lazar

2

366,858.50

Zona Parcul Tineretului - Sala Sporturilor Olimpia

3

545,599.50

3

Strada Emile Zola, Parcare Palatul Culturii

2

368,300.50

Strada Marasesti - Parc Municipal Vest

4

710,447.00

4

Strada Toma Caragiu, Muzeul Județean de Istorie si Arheologie

2

481,225.50

Piața Eroilor - Sediu Primăria Municipiului Ploiești

1 z

A"

' C- '

'<5170,438.90

Scenariu 1

Scenariu 2

Nr.

Crt

Amplasament

Nr. stațiilor de incarcare

Vi

Amplasament

Nr. stațiilor de incarcare

Vi

5

Bulevardul Independentei - Rond 1

2

519,944.50

Strada Cuza Vodă - Parcare Supraterana

2

338,578.50

6

Parcare Hipodrom

1

226,150.75

Strada Mihail Kogalniceanu

2

378,358.50

7

Strada Cuza Vodă, parcare supraetajata

1

197,050.75

8

Strada Marasesti nr. 285A-285B, Parc Municipal Vest

1

240,100.75

9

Zona Parcul Tineretului Sala Sporturilor Olimpia

1

198,272.75

Total

2,952,562.50

2,481,980.90

Nota 1

3 dintre amplasamente se regăsesc atat in rândul propunerilor din Scenariul 1, cat si al celor aferente Scenariului 2, insa diferă numărul de statii de reincarcare electrice propuse pentru fiecare dintre acestea. Este vorba despre: Strada Cuza Vodă, parcare supraetajata - in Scenariul 1 s-a propus 1 statie de reincarcare electrica, in timp ce in Scenariul 2 figurează cu 2 statii de reincarcare electrice; Zona Parcul Tineretului Sala Sporturilor Olimpia - in Scenariul 1 s-a propus 1 statie de reincarcare electrica, in timp ce in Scenariul 2 figurează cu 3 statii de reincarcare electrice; Strada Marasesti nr. 285A-285B, Parc Municipal Vest - in Scenariul 1 s-a propus 1 statie de reincarcare electrica, in timp ce in Scenariul 2 figurează cu 4 statii de reincarcare electrice.

CONCLUZIE                                                            "V

Având in vedere cele prezentate mai sus, pe baza criteriilor de evaluare care au stat la baza I analizei pentru obținerea fezabilității optime pentru sase (6) locații si 14 bucăți statii electrice, din . cele 15 propuse de primărie pentru punctele de reincarcare electrica, pe o distrib^i^^-^^rt^ electrice, ceruta de beneficiar, se poate observa ca acestea sunt:

 • 1. Strada Grivitei

 • 2. Zona Parcul Tineretului Sala Sporturilor Olimpia

 • 3. Strada Marasesti nr. 285A-285B, Parc Municipal Vest

 • 4. Piața Eroilor nr. 1A

 • 5. Strada Cuza Vodă, parcare supraetajata

 • 6. Strada Mihail Kogalniceanu

Toate acestea se vor grupa in SCENARIUL 2, celelalte fiind considerate ca facand parte din grupa SCENARIU-lui 1.

4.2. Analiza vulnerabilităților cauzate de factorii de risc, antropici si naturali, inclusiv schimbări climatice, ce pot afecta investiția

Prin caietul de Sarcini s-a cerut o anumita structura mecanica de natura a răspunde normelor de testare la șocuri mecanice, valoarea ceruta fiind IK10. Totodată gradul de protective la praf si stropi de apa este IP 54 cu temperaturi de funcționare cuprinse intre -25°C si 60°C, ceea ce conferă o siguranța in exploatare in condițiile factorilor de risc si naturali corespunzători.

4.3. Situația utilităților si analiza de consum:

- necesarul de utilitati si de relocare/protejare, după caz: va fi doar din punct de vedere electric.

- soluții pentru asigurarea utilităților necesare: se vor prezenta in tabelul de mai jos:

Tabel Centralizator cu prezentarea necesarului de putere electrica pe locațiile de amplasare

Nr. Crt

Amplasament

Valoare Putere Electrica Activa aprobata prin Avizul de Racordare

Denumirea Punctului de Transformare [PT]

1

Strada Mihail Kogalniceanu - Hotel Prahova Piaza

144kw

Firida Branșament Curtea Berarului

2

Strada Gheorghe Lazar

144 KW

PT 279

3

Strada Emile Zola, Parcare Palatul Culturii

144 KW

PT 18

4

Strada Toma Caragiu, Muzeul Județean de Istorie si Arheologie

144 KW

PT 79

5

Bulevardul Independentei -Rond 1

144 KW

PT 2846

Parcare Hipodrom

72 KW

------------------jT

PT 321 foc zte î

7

Strada Grivitei

144 KW

PT 18

8

Zona Parcul Tineretului Sala Sporturilor Olimpia

intre 72 KW si 216 KW

PT 167 sau

PT 141

9

Strada Marasesti nr. 285A-285B, Parc Municipal Vest

intre 72 KW si 288 KW

PT 670 sau PT 671 sau

PT 8071

10

Piața Eroilor nr. 1A

72 KW

PT 9133

11

Strada Cuza Vodă, parcare supraetajata

intre 72 KW si 144 KW

Firida Branșament Parcare Supraterana

12

Strada Mihail

Kogalniceanu

144 KW

Firida Branșament Curtea Berarului


Prin planurile de situație anexate avizul de amplasament nr. 30101931924/10.07.2019, au fost trasate cu aproximație liniile electrice aeriene (LEA) 0,4 kV si liniile electrice subterane (LES) 0,4;6;20 KV pozate la o adâncime de circa 0,6 -1 m.

Amplasamentul construcției fata de elementele din teren si fata de instalațiile electrice aeriene si subterane nu vor fi modificate, ramanand neschimbate si respectandu-se condițiile de coexistenta impuse de prescripțiile energetice/norme tehnice in vigoare.

Conform avizului de amplasament distanta minima admisa intre conductorul extern al LEA, la deviație maxima si cea mai apropiata parte a clădirii, fara sa constituie traversare, este de 3 m pentru LEA 1kV < Un <=20 kV si de 4 m pentru LEA 20kV<Un<=110 kV;

Tot prin avizul de amplasament se interzice trecerea(traversarea) LEA cu tensiuni mai mici de 110 kV peste clădiri, cu excepția LEA 0,4 kV cu conductoare torsadate care pot traversa clădiri civile, respectandu-se distantele minime de 1 m fata de acoperiș si de 1,2 m fata de coșul de fum.

4.4. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții:
 • a) impactul social si cultural, egalitatea de sanse;

Din punct de vedere al impactului social, prin montarea stafiilor de reincarnare a mașinilor electrice, se va incuraja achiziționarea acestora, oferindu-se încrederea necesara locuitorilor Municipiului Ploiești in tehnologia de rulare electrica, asigurandu-se suport si infrastructura facila de realimentare. Acest fapt va determina scăderea poluării cu noxe / gaze de eșapament a orașului, determinând de asemenea, un impact prietenos cu mediul natural.

Din punct de vedere cultural, se incurajeaza promovarea noțiunii de "energie verde” ceea ce implica o egalitate de sanse de a trai intr-un mediu curat pentru toti locuitorii orașului indiferent ca stau la bloc, in cartiere cu o densitate mare a populației sau la case / periferie.

 • b) estimări privind forța de munca ocupata prin realizarea investiției: in faza de realizare, faza de operare;

In faza de realizare a investiției, se antrenează pe orizontala fluxului de producție următoarele resurse umane:

- din administrația primăriei (1-2 persoane) pentru îndeplinirea cerințelor birocratice;


STUDU DE FEZABILTATE

PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII “STATII DE ÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE”

MUNICPIUL PLOIEȘTI                                                                        

 • - din firmele mici si mijlocii (1-2 persoane) pentru achiziția echipamentelor specifice;

r .

 • - din firmele de realizare a studiilor si proiectelor de specialitate (1-2 persoane);

 • - din firmele de excutie (3-5 persoane).                                             .. f /

 • - din firmele de intretinere care pot fi terte persoane juricice angajate de primărie sau specialiștii firmei de furnizare a serviciului de distribuție electrica - (1 - 2) persoane.

CONCLUZIE

Forța de munca ocupata ocazional = (5-10) persoane.

Forța de munca ocupata periodic = 1-2 persoane

 • c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor protejate, după caz.

Se promovează ideea, pe anumite canale de comunicație, in media, ca fabricarea unui acumulator electric este un proces mai nociv decât arderea unei cantitati de energie fosila echivalenta. Nimic mai fals din următoarele motive:

 • - Fabricarea unui acumulator electric se realizează intr-un mod controlat, aplicandu-se o tehnologie care implica procese de producție care nu lașa reziduuri sau au impact negativ cu natura exterioara. Exista fabrici care, prin construcție, au elemente de protecție a mediului (filtre de particule si noxe industriale, filtre de apa, exista un control precis a reacțiilor de ordin chimic, electrochimie etc).

 • - Gradul de reciclare este unul ridicat de 80%-90% in prezent, urmând ca in viitor sa fie de 100%. Deja firmele auto mari ca: Mercedes, Audi, BMW se gândesc tot mai serios sa ia in calcul inovarea de procese tehnologice de reutilizare a acumulatorilor electrici uzați.

 • - Randamentul mașinii electrice este de 90% - 95%, ceea ce conferă un raport putere utila fata de cea consumata net superior fata de motorul cu ardere interna de doar 20%-25%.

 • - Raportul putere - volum al unui motor electric este net superior fata de cel al motorului termic. Motorul electric nu are nevoie de substanțe nocive mediului pentru a funcționa: antigel, uleiuri, benzina, toate aceste reziduuri punând o mare presiune pe menținerea unui mediu curat. Aceste substanțe sunt indispensabile pentru funcționarea corecta a motoarelor termice, nu s-au luat in calcul si ambalajele pentru depozitarea acestor substanțe care in fapt reprezintă un factor de poluare suplimentar (plasticuri).

Ținând cont de cele menționate si imaginandu-ne ce implicații asupra mediului are extracția de hidrocarburi, pe baza informațiilor acumulate in viata curenta, este ușor de imaginat avantajele pe care le oferă tracțiunea electrica.

 • d) impactul obiectivului de investiții raportat la contextul natural si antropic in care acesta se integrează, după caz.

4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea obiectivului de investiții

Asa cum am mai menționat, achiziția stațiilor de reincarcare a mașinilor electrice va încuraja dezvoltarea traficului rutier electric. O infrastructura electrica de reincarcare amplasata intr-un mod judicios din punct de vedere al volumelor de trafic fara a incurca desfasurarea in bune condiții a circulației rutiere si pietonale va determina amplificarea fenomenului de achiziție in masa a mașinilor electrice, mai mult, va încuraja tranzitarea traficul rutier electric din alte județe.

Staționarea pe o anumita perioada de timp a șoferilor in vederea încărcării rapide / normale a mașinilor electrice va determina ca aceștia, in tot acest timp sa consume bunuri si servicii din zonele respective, incurajandu-se astfel dezvoltarea comerțului in aceasta direcție.

63

/ ■ țx. 7'..

4.6 Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul cumulat, valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate, sustenabilitatea financiara.

Fluxul de Capital [C.F.] - Cash Flow pentru cel operațional, se calculează astfel: din încasările de la clienti, se scad plățile către furnizori si angajați, rezultatul reprezentând numerarul din aceste activitati; se adauga dobânzile plătite si impozitul pe profit;

CF operare= [Vânzări - Costuri] x (1-1) + [Amortizare] x i

unde:

- [V] - reprezintă veniturile firmei in perioada analizată;

[Chop] - reprezintă cheltuieli operaționale sau de exploatare;

[A mo ] - cheltuieli cu amortizarea;

 • - [i] - reprezintă rata de impozitare;

 • - [V] - Veniturile din incasarile de la clienti pot fi: tarif ora parcare, tarif energie electrica (KWh);

[Chop] - plăti furnizori: furnizorul de electricitate si intretinere tehnica;

 • - Impozit pe profit: conform valorilor reglementate prin lege;

 • - Amortizarea pe an, conform datelor estimate la capitolul 3.2.2.

Valoarea Actualizata Neta [V.A.N.]

CFt

n

V.A.N. = - CFo + 27--------

t=i (1+rf/

unde:

CFo= investiția inițială, ca flux negativ, respectiv ieșire neta de numerar

CFt = fluxul de numerar net estimat a fi generat în anul [t]

STUDU DE FEZABILTATE

PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII “STĂTU DE ÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE”


MUNICPIUL PLOIEȘTI

rt = rata de actualizare, respectiv costul capitalului în anul [t], cel mai frecvent calculat ca un

cost mediu ponderat al capitalului,

E

ft = -------x Re + ________ , unde

Rd(l-Tc)

E+D

E - valoarea de piață a capitalului companiei (equity)

D - valoarea de piață a datoriilor companiei (debit)

Re - costul capitalului propriu

Rd - costul datoriilor

Tc-taxele

In situația in care toate cheltuielile sunt eligibile fiind finanțate de stat iar, din analiza tehnico economica rezultând ca cele neeligibile au valoarea de 0 lei, atunci rezulta ca valoareacostului ponderat al capitalului propriu este = 0 lei.

Ca atare

n

V.A.N. = —CFo+ S CFt

t=i

Calcul Cash Flow: CF general estimat = [Vânzări - Costuri] x (1-i) + [Amortizare] x i, presupunem in prima instanța ca exista o cerere de consum/vanzari pe zi de 100 KWh (doua mașini electrice stationeaza pentru reincarcare), ceea ce reprezintă un venit:

100KWÂ x 0,451ei fara TVA = (45 Iei/zi + 31ei) pentru statioanea timp de 3 ore, in acest caz pe luna avem

48 lei/zi x 30 zile = 1440 lei / luna

STUDU DE FEZABILTATE

PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII “STATII DE ÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE”        :         .*

MUNICPIUL PLOIEȘTI

Costurile consideram a fi acelea de întreținere care sunt neglijabile din cauza cerint^pBh Qațâțup de Sarcini de achiziție a unei statii de reincarnare de calitate de tip "Lowmaintenan||~0

Se ia ca valoare a "ratei de amortizare", de exemplu din locația Strada Grivitei, valoa^eaeste de 2,821.32 lei / luna pentru o statie si doua puncte de incarnare.

In acest caz avem:

CFt= [1440 lei/luna - 0] *4 * (1 - 0,10) + [2,821.32 x 0,10] = 5184 + 282.13 = 5.466.13 lei/ luna

(1)

Pentru 12 luni avem un CF t = 5466.13 lei x 12 luni = 65.593.56 lei/an

luna

(2)

In acest caz:

n

V.A.N = - CF0 + S = î CFt = - 338,558.5olei + 65593.56 ]eix 10 ani = 317377.35 lei (3) t=i

general,

Realizând formula iterativa de calcul a Fluxului de Numerar (Cash Flow) net estimat [CFt] din exemplu obiectivului “Strada Grivitei" pe un punct de alimentare, pe luna formula (1), pe an formula (2) si la 10 ani formula (3), avem:

Nr. crt.

Denumirea locației amplasării unei statii de reincarnare fezabil

Capital inițial pentru o statie de reincarcare cu doua puncte de incarcare C.F.O [LEI]

Norma de amortizare liniara pe an [LEI]

C.Ft la 10 ani =

V.A.N. [LEI]

1

Strada Grivitei

338,558.50

33,855.85

317.377.35

2

Zona Parcul Tineretului Sala Sporturilor Olimpia

545,599.50

54,599.95

442.080.45

3

Strada Marasesti nr. 285A-285B, Parc Municipal Vest

710,447.00

71,044.70

604,757.70

4

Piața Eroilor nr. 1A

170,438.90

17,043.89

157.644.99

5

Strada Cuza Vodă, parcare supraetajata

338,578.50

33,857.85

317.359.35

6

Strada Mihail Kogalniceanu

384,653.50

38,465.35

289,557.35

Valoarea actualizata neta, fiind: V.A.N. = CFt

STUDU DE FEZABILTATE

PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII “STĂTU DE ÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE”

MUNICPIUL PLOIEȘTI

CONCLUZII

,,-'T

Observam din tabelul de mai sus, ca valoarea gradului de amortizare este mai mare;(pumaru/ de ani mai mic), pentru investițiile a cărei valoarea financiara, a secțiunii C+M este mai mare, decât in cazul celorlalte investiții cu valoarea mai mica.                                   A

Acest fapt se explica prin valoarea normei de amortizare mai mare, determinând o dimensiune a Cash Flow-ului mai mare si implicit o valoare a V.A.N. -ului mai mare, decât in cazul obiectivelor cu valoarea C+M mai mica.

Menționez ca operațiile efectuate mai sus s-au efectuat pe următoarele ipoteze de lucru:

 • - Consumul de energie electrica este de 100 KWh;

 • - Durata de funcționare normata este de 10 ani;

 • - Prețul staționarii este de 1 leu /h;

 • - Energia consumata de 100 KWh este furnizata timp de 3 ore.

4.7. Analiza economica

Raport Cost — Beneficiu = VA (I)

VA (O)

unde:

VA(I) = intrările fluxurilor financiare

VA(O) = ieșirile fluxurilor financiare

In cazul nostru definim cele doua fluxuri financiare prin tabelele centralizatoare de mai jos:

STUDU DE FEZABILTATE

PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII “STATI1 DE ÎNCĂRCARE PE. .W VEHICULE ELECTRICE”

MUNICPIUL PLOIEȘTI

SCENARIUL PESIMIST

Venituri pe 10 ani

Nr. Crt

Amplasament

Nr. puncte statii de incarcare

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

An 6

An 7

An 8

An 9

An 10

1

Strada Grivitei

4

69.120,00

69.120,00

69.120,00

69.120,00

69.120,00

69.120,00

69.120,00

69.120,00

69.120,00

69.120,00

2

Zona Parcul Tineretului - Sala Sporturilor Olimpia

6

103.680,00

103.680,00

103.680,00

103.680,00

103.680,00

103.680,00

103.680,00

103.680,00

103.680,00

103.680,00

3

Strada Marasesti - Parc Municipal Vest

8

138.240,00

138.240,00

138.240,00

138.240,00

138.240,00

138.240,00

138.240,00

138.240,00

138.240,00

138.240,00

4

Piața Eroilor nr. 1A

2

34.560,00

34.560,00

34.560,00

34.560,00

34.560,00

34.560,00

34.560,00

34.560,00

34.560,00

34.560,00

5

Strada Cuza Vodă - Parcare Supraterana

4

69.120,00

69.120,00

69.120,00

69.120,00

69.120,00

69.120,00

69.120,00

69.120,00

69.120,00

69.120,00

6

Strada Mihail Kogalniceanu

4

69.120,00

69.120,00

69.120,00

69.120,00

69.120,00

69.120,00

69.120,00

69.120,00

69.120,00

69.120,00

Total

483.840,00

483.840,00

483.840,00

483.840,00

483.840,00

483.840,00

483.840,00

483.840,00

483.840,00

483.840,00

Costuri operaționale pe 10 ani

Nr. crt

Denumirea locației punctului de reincarcare

AN 1

AN 2

AN 3

AN 4

AN 5

AN 6

AN 7

AN 8

AN 9

AN 10

1

Materii prime si materiale

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Forța de munca

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Electricitate

16200

16200

16200

16200

16200

16200

16200

16200

16200

16200

4

întreținere

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

5

Alte costuri administrative

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

Total costuri Operaționale

18200

18200

18200

18200

18200

18200

18200

18200

18200

18200

4.8. Analiza de Senzitivitate                                                          ,

Analiza de senzitivitate studiază modul in care variația rezultatului numeric al unurproiect poate fi atribuita cantitativ unor surse diferite de variație a parametrilor de intrare (inpuț) de baza. Astfel, aceasta asigura verificarea robustetii rezultatelor numerice ale unui proiect sL mai exact, subliniază riscurile majore ce pot afecta întregul ciclu al proiectului, începând cu implementarea acestuia.

Situația inițiala de la care am calculat VAN-ul este:

100KW/i x 0,45lei fara TVA = (45 lei/zi + 3lei) pentru statioanea a 3 ore, in acest caz pe luna avem:

48 lei/ zi x 30 zile = 1440 lei/luna

Pornind de la ipoteza ca timpul de staționare se dublează de la 3 ore pe zi la 6 ore pe zi consumandu-se o energie dubla de 200 KWh, prețul staționarii pe ora de parcare fiind de 1 leu, atunci avem:

100KWh x 0,45 lei fara TVA = (45 lei/zi + 6 lei) pentru staționarea a 3 ore, in acest caz pe luna avem:

51 lei/zi x 30 zile = 1530 lei/ luna

Pentru situația PESIMISTA in care avem o valoare a energiei furnizate de 100KWh timp de 3 ore pe zi, avem pe luna un CF1 = VNA 1 luna — 1440 lei

Pentru situația OPTIMISTA in care avem o valoare a energiei furnizata de 200KWh timp de 6 ore pe zi, avem pe luna un CF2 = VNA2 luna = 1530 lei

CF2 = [1307,2 + R.A. 0,16]12 luni = 15686,4+1,92 R.A., ca studiu de caz

In acest caz avem o creștere a venitului de 6%; luând cazul locației “Strada Grivitei", cu o rata de amortiziare liniara pentru o statie de reincarcare si doua puncte de alimentare, ca studiu de caz, avem:

CF2= [1530 lei/luna - 0] x (1 - 0,10)*4 + [2,821.32 x 0,10] = 5508 + 282,13 = 5.790.13 lei/luna

Pentru 12 luni avem un CF2t =5790.13 lei x 12 luni = 69.481.56 lei/ an

STUDU DE FEZABILTATE                              #

PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII “STĂTU DE ÎNCĂRCARE PE. TU VEHICULE ELECTRICE”

MUNICPIUL PLOIEȘTI

In cele ce urmeaza, vom prezenta tabelele cu venituri si cheltuieli pentru situația OPTIMISTA.

SCENARIUL OPTIMIST

Venituri pe 10 ani

Nr. Crt.

Amplasament

Nr. puncte statii de incarcare

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

An 6

An 7

An 8

An 9

An 10

1

Strada Grivitei

4

73.440,00

73.440,00

73.440,00

73.440,00

73.440,00

73.440,00

73.440,00

73.440,00

73.440,00

73.440,00

2

Zona Parcul Tineretului - Sala Sporturilor Olimpia

6

110.160,00

110.160,00

110.160,00

110.160,00

110.160,00

110.160,00

110.160,00

110.160,00

110.160,00

110.160,00

3

Strada Marasesti - Parc Municipal Vest

8

146.880,00

146.880,00

146.880,00

146.880,00

146.880,00

146.880,00

146.880,00

146.880,00

146.880,00

146.880,00

4

Piața Eroilor - Sediu Primăria Municipiului Ploiești

2

36.720,00

36.720,00

36.720,00

36.720,00

36.720,00

36.720,00

36.720,00

36.720,00

36.720,00

36.720,00

5

Strada Cuza Vodă - Parcare Supraterana

4

73.440,00

73.440,00

73.440,00

73.440,00

73.440,00

73.440,00

73.440,00

73.440,00

73.440,00

73.440,00

6

Strada Mihail Kogalniceanu

4

73.440,00

73.440,00

73.440,00

73.440,00

73.440,00

73.440,00

73.440,00

73.440,00

73.440,00

73.440,00

Total

514.080,00

514.080,00

514.080,00

514.080,00

514.080,00

514.080,00

514.080,00

514.080,00

-< *

514.080,00

<•

o o

Costuri operaționale pe 10 ani

Nr crt

Denumirea locației punctului de reincarcare

AN 1 [LEI]

AN 2 [LEI]

AN 3 [LEI]

AN 4 [LEI]

AN 5 [LEI]

AN 6 [LEI]

AN 7 [LEI]

AN 8 [LEI]

AN 9 [LEI

AN 10

[LEI]

1

Materii prime si materiale

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Forța de munca

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Electricitate

16200

16200

16200

16200

16200

16200

16200

16200

16200

16200

4

întreținere

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

5

Alte costuri administrați ve

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

Total costuri

Operaționale

18200

18200

18200

18200

18200

18200

18200

18200

18200

18200

4.9. Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Managementul riscului presupune următoarele etape:

 • - Identificarea riscului

 • - Analiza riscului

 • - Reacția la risc

Identificarea riscului - se realizează prin întocmirea unor liste de control

Analiza riscului - utilizează metode precum: determinarea valorii așteptate, simularea Monte Carlo si arborii decizionali

Reacția la risc - cuprinde masuri si acțiuni pentru diminuarea, eliminarea sau repartizarea riscului.

Riscul reprezintă nesiguranța asociata oricărui rezultat. Nesiguranța se poate referi la probabilitatea de apariție a unui eveniment sau la influenta / efectul unui eveniment in cazul in care acesta se produce. Riscul apare atunci când:

un eveniment se produce sigur, dar rezultatul acestuia este nesigur;

 • - efectul unui eveniment este cunoscut, dar apariția evenimentului este nesigura;

 • - atat evenimentul cat si efectul acestuia sunt incerte.

Identificarea riscului

Pentru identificarea riscului, se va realiza matricea de evaluare a riscurilor.

Analiza riscului

Aceasta etapa este utila pentru determinarea priorităților in alocarea resurselor pentru controlul si finanțarea riscurilor. Estimarea riscurilor presupune conceperea unor metode de măsurare a importantei riscurilor precum si aplicarea lor la riscurile identificate.

Pentru aceasta etapa, esențiala este matricea de evaluare a riscurilor, in funcție de probabilitatea de apariție si impactul produs.

Reacția la risc

Tehnici de control ale riscului recunoscute in literatura de specialitate se împart in următoarele categorii:

Evitarea riscului - implica schimbări ale planului de management cu scopul de a elimina apariția riscului;

Transferul riscului - impartirea impactului negativ al riscului cu o terta parte (contracte de asigurare, garanții);

Reducerea riscului - tehnici care reduc probabilitatea si/sau impactul negativ al riscului; Planuri de contingența - planuri de rezerva care vor fi puse in aplicare in momentul apariției riscului.

Tabel - Managementul riscului

Tip de risc

Elementele riscului

Tip acțiune corectiva

Metoda eliminare

Riscul construcției

Riscul de apariție a unui eveniment care conduce la imposibilitatea finalizării acesteia la timp si la costul estimat

Eliminare risc

Semnarea unui contract cu termen de finalizare fix

Riscul de intretinere

Riscul de apariție a unui eveniment care generează costuri suplimentare de intretinere datorita execuției lucrărilor

Eliminare risc

Semnarea unui contract cu clauze de garanții extinse astfel incat aceste costuri sa fie susținute de executant

Asigurarea finanțării

Riscul ca beneficiarul sa nu poata asigura finanțarea

Eliminare risc

Beneficiarul va studia amanuntit documentația astfel incat sa nu apara o astfel de situație

Solutiil e tehnic e

Risculcasolutiile tehnice sa nu fie corespunzătoare din punct de vedere tehnologic

Eliminare risc

Beneficiarul impreuna cu proiectantul vor studia amanuntit documentația astfel incat sa fie selectata soluția tehnica cea mai buna

Grad de atractiv itate scăzută a proiectului

Riscul ca locuitorii sa nu aprecieze sistemul nou creat, chiar sa vandalizeze si astfel sa nu realizeze beneficiile prevăzute

Eliminare risc

Realizarea unei promovări intense a investiției in zona

Preturile materialelor

Riscul ca preturile materialelor sa creasca peste nivelul contractat

Diminuare risc

Semnarea unui contract de execuție ferm cu durata specificata si urmărirea realizării programului conform graficului.

5.Scenariu / Opțiunea tehnico - economica optima recomandata

5.1. Comparația scenariilor / opțiunilor propuse, din punct de vedere tehniceconomic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor                                  Wv~       b?"

Pe baza analizei de la Capitolul IV in care s-au prezentat 12 potențiale locatii^pentru implementarea investiției Statii de reincarcare pentru vehicule electrice, a rezultat ca dintre acestea numai 6 locații sunt fezabile, pe baza următoarelor criterii de evaluare:

- valoarea investiției, avand ca referința media aritmetica de 177.284,4 lei/ statie - posibilitatea amplasării punctelor de reincarcare, ținând cont de debitul de trafic si restricțiile rutiere;

- capabilitatea de conectare electrica;

Scenariul 2
 • 5.1.1. Pentru amplasamentul: Strada Grivitei (locație 1, 2) - valoarea investiției este mai mica decât valoarea de referința, exista un debit de trafic corespunzător si nu sunt restricții rutiere si exista o capabilitate de conectare electrica.

 • 5.1.2. Pentru amplasamentul: Zona Parcul Tineretului Sala Sporturilor Olimpia (locație 1, 2, 3) - valoarea investiției este mai mare decât valoarea de referința, exista un debit de trafic corespunzător si nu sunt restricții rutiere si exista o capabilitate de conectare electrica.

 • 5.1.3. Pentru amplasamentul: Piața Eroilor nr. 1A - valoarea investiției este mai mica decât valoarea de referința, exista un debit de trafic corespunzător si nu sunt restricții rutiere si exista o capabilitate de conectare electrica.

 • 5.1.4. Pentru amplasamentul: Strada Cuza Vodă, parcare supraetajata (locație 1, 2) valoarea investiției este mai mica decât valoarea de referința, exista un debit de trafic corespunzător si nu sunt restricții rutiere si exista o capabilitate de conectareelectrica.

 • 5.1.5. Pentru amplasamentul: Strada Mihail Kogalniceanu (locațiile 1, 2) - valoarea investiției este mai mare decât valoarea de referința, exista un debit de trafic corespunzător si nu sunt restricții rutiere si exista o capabilitate de conectare electrica.

\1.6. Pentru amplasamentul: Strada Marasesti nr. 285A - 285B, Parc Municipal Vest (locație 1, 2, 3, 4) - valoarea investiției este mai mare decât valoarea de referința, exista un debit de trafic corespunzător si nu sunt restricții rutiere si exista o capabilitate de conectare electrica.

Scenariul 1
 • 5.1.7. Pentru amplasamentul: Strada Mihail Kogalniceanu - Hotel Prahova Piaza (locațiile 1, 2) valoarea investiției este sensibil egala cu valoarea de referința, nu exista un debit de trafic corespunzător si sunt restricții rutiere si exista o capabilitate de conectare electrica, ceea ce face nefezabila investiția.

 • 5.1.8. Pentru amplasamentul: Strada Gheorghe Lazar (locațiile 1, 2) - valoarea investiției este mai mare decât valoarea de referința, exista un debit de trafic corespunzător si nu sunt restricții rutiere si nu exista o capabilitate de conectare electrica; ceea ce face nefezabila investiția.

 • 5.1.9. Pentru amplasamentul: Strada Emile Zola, Parcare Palatul Culturii (locațiile 1, 2) -valoarea investiției este mai mare decât valoarea de referința, nu exista un debit de trafic corespunzător si sunt restricții rutiere si exista o capabilitate de conectare electrica, ceea ce face nefezabila investiția.

 • 5.1.10. Pentru amplasamentul: Strada Toma Caragiu, Muzeul Județean de Istorie si

Arheologie (locațiile 1, 2) - valoarea investiției este mai mare decât valoarea de referința, exista un debit de trafic corespunzător si nu sunt restricții rutiere si nu exista-0 capabilitate de conectare electrica; ceea ce face nefezabila investiția.

 • 5.1.11. Pentru amplasamentul: Bulevardul Independentei - Rond 1 (locațiile 1,2)- valoarea investiției este mai mare decât valoarea de referința, nu exista un debit' de trafic corespunzător si sunt restricții rutiere si exista o capabilitate de conectare electrica, ceea ce face nefezabila investiția.

 • 5.1.12. Pentru amplasamentul: Parcare Hipodrom - valoarea investiției este mai mare decât valoarea de referința, nu exista un debit de trafic corespunzător si sunt restricții rutiere si exista o capabilitate de conectare electrica, ceea ce face nefezabila investiția.

 • 5.1.13. Pentru amplasamentul: Strada Cuza Vodă, parcare supraetajata (1 locație) - valoarea investiției este mai mare decât valoarea de referința, nu exista un debit de trafic corespunzător si sunt restricții rutiere si exista o capabilitate de conectare electrica, ceea ce face nefezabila investiția.

 • 5.1.14. Pentru amplasamentul: Strada Marasesti nr. 285A - 285B, Parc Municipal Vest (1 locație) - valoarea investiției este mai mare decât valoarea de referința, nu exista un debit de trafic corespunzător si sunt restricții rutiere si exista o capabilitate de conectare electrica, ceea ce face nefezabila investiția.

 • 5.1.15. Pentru amplasamentul: Zona Parcul Tineretului Sala Sporturilor Olimpia (1 locație) -valoarea investiției este mai mare decât valoarea de referința, nu exista un debit de trafic corespunzător si sunt restricții rutiere si exista o capabilitate de conectare electrica, ceea ce face nefezabila investiția.

5.2. Selectarea si justificarea scenariului /opțiunilor optim(e) recomandat(e)

In baza analizei de la punctul anterior, opțiunile recomandate sunt:

 • 5.1.16. Pentru amplasamentul: Strada Grivitei (locație 1, 2) - valoarea investiției este mai mica decât valoarea de referința, exista un debit de trafic corespunzător si nu sunt restricții rutiere si exista o capabilitate de conectare electrica.

 • 5.1.17. Pentru amplasamentul: Zona Parcul Tineretului Sala Sporturilor Olimpia (locație 1, 2, 3) - valoarea investiției este mai mare decât valoarea de referința, exista un debit de trafic corespunzător si nu sunt restricții rutiere si exista o capabilitate de conectare electrica.

 • 5.1.18. Pentru amplasamentul: Piața Eroilor nr. 1A - valoarea investiției este mai mica decât valoarea de referința, exista un debit de trafic corespunzător si nu sunt restricții rutiere si exista o capabilitate de conectare electrica.

 • 5.1.19. Pentru amplasamentul: Strada Cuza Vodă, parcare supraetajata (locație 1, 2) valoarea investiției este mai mica decât valoarea de referința, exista un debit de trafic corespunzător si nu sunt restricții rutiere si exista o capabilitate de conectareelectrica.

 • 5.1.20. Pentru amplasamentul: Strada Mihail Kogalniceanu (locațiile 1, 2)  - valoarea

investiției este mai mare decât valoarea de referința, exista un debit de trafic corespunzător si nu sunt restricții rutiere si exista o capabilitate de conectare electrica.

 • 5.1.21. Pentru amplasamentul: Strada Marasesti nr. 285A - 285B, Parc Municipal Vest (locație 1, 2, 3, 4) - valoarea investiției este mai mare decât valoarea de referința, exista un debit de trafic corespunzător si nu sunt restricții rutiere si exista o capabilitate de conectare electrica.

 • 5.3. Descrierea scenariului / opțiunii optim(e) recomandat(e) privind:

5.3. (a) obținerea si amenajarea terenului;

Stafiile se vor amplasa in locațiile apartinand Primăriei Municipiului Ploiești, pe domeniul public, 76

STUDU DE FEZABILTATE


PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII “STATII DE ÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE” MUNICPIUL PLOIEȘTI

iar din punct de vedere a amenajării terenului, lucrările care se vor executa suntf

 • - pregătirea fundațiilor pentru amplasare stațiilor si a punctelor de alimentare;

 • - saparea șanțurilor pentru realizarea traseelor de cabluri;

 • - refacerea terenului după pozarea cablurilor electrice si Tc;

 • - amplasarea stațiilor de reincarcare a mașinilor electrice.

5.3.(b) asigurarea utilităților necesare funcționarii obiectivului;

Sub aspectul utilităților necesare pentru funcționarea obiectivului, este nevoie doar de asigurarea electroalimentarii, conform datelor solicitate in avizul de racordare.

 • 5.3.(c) soluția tehnica, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional - arhitectural si economic, a principalelor lucrări pentru investiția de baza, corelata cu nivelul calitativ, tehnic si de performanta ce rezulta din indicatorii tehnico-economici propuși;

Cerința este îndeplinita la punctul 3.2 din prezentul document. Pentru a ilustra sugestiv soluțiile tehnice si arhitecturale, se vor prezenta, in cuprinsul anexelor 45 - 52, cele 6 amplasamente fezabile, după cum urmeaza:

 • - Anexa 45 - Strada Marasesti nr. 285A-285B - 2 statii de reincarcare electrica;

 • - Anexa 46 - Strada Marasesti nr. 285A-285B - 2 statii de reincarcare electrica;

 • - Anexa 47 - Strada Grivitei - 2 statii de reincarcare electrica;

 • - Anexa 48 - Zona Parcul Tineretului, Sala Sporturilor Olimpia - 2 statii de reincarcare electrica;

 • - Anexa 49 - Piața Eroilor nr. 1 A -1 statie de reincarcare electrica;

 • - Anexa 50 - Zona Parcul Tineretului, Sala Sporturilor Olimpia - 1 statie de reincarcare electrica;

 • - Anexa 51 - Strada Mihail Kogalniceanu - 2 statii de reincarcare electrica;

 • - Anexa 52 - Strada Cuza Vodă, parcare supretajata - 2 statii de reincarcare electrica.5.3.(d) probe tehnologice si teste

După instalarea si punerea in funcțiune a stațiilor de reincarcare a mașinilor electrice, se vor realiza următoarele teste si verificări:

 • -  Probe de funcționare menționate in documentația de specialitate a fabricantului;

 • -  Verificări PRAM (rezistenta de dispersie a prizei de impamantare, rezistenta de izolație, rezistenta buclei de defect etc, conform specificațiilor din NTE-17/2011);

 • -  Verificarea conectivității transmisiei de date de tip INTERNET PROTOCOL dintre statie si dispecerat;

 • -  Verificarea sistemului de plata prin simulări specifice;

 • -  Verificarea sistemului de blocare al cablului de electroalimentare.

5.4Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investiții

 • 5.4.(a) indicatori maximali, respectiv valoarea toatala a obiectivului de investiții exprimata in lei, cu TVA si respectiv, fara TVA, din care construcții - montaj (C+M), in conformitate cu Devizul General;

Se va face referire numai pentru amplasamentele fezabile din punct de vedere al criteriilor de selecție menționate la capitolul 4, astfel:

 • 5.4.1.Valoarea totala a investiției este:

 • - valoare fara TVA .2.481.980,90 lei din care C+M: 467.150lei

 • - valoare TVA: 471.576,37 lei

STUDU DE FEZABILTATE


PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII “STATII DE ÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE”

MUNICPIUL PLOIEȘTI

- valoare totala inclusiv TVA: 2.953.557,27 lei

 • 5.4.2. Valoare totala eligibila inclusiv TVA: 2.844.691,01 lei

 • 5.4.3. Valoare totala neeligibila inclusiv TVA: 108.866,26lei.

Detalierea valorilor semnificative ale investiției sunt prezentate in anexele: ANEXA 1 - ANEXA

19 pentru SCENARIUL 1 si anexele ANEXA 20 - ANEXA 32 pentru SCENARIUL 2

Nu s-au mai evidențiat indicatorii maximali pentru Scenariul 1 deoarece s-a convenit prin analiza detaliata ca acesta nu este fezabil si ca atare nu este relevant de a se menționa in acest capitol.

 • 5.4.(b) Indicatorii minimali, respectiv indicatorii de performanta - elemente fizice/ capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investiții - si, după caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare;

 • - Statii instalate: 14 bucăți de înalta performata, conform cerințelor menționate la capitolul 3.2.

 • - Putere instalata: 576 KW - Putere Activa si 640 KVA - Putere Aparenta.

 • - Capabilitatea de incarnare: H24, s-a pornit de la o estimare pesimista de doar 100KW pe zi, aproximativ 3 ore, dar se poate ajunge, in funcție de calitatea promovării beneficiarului si la:

24h = 8 incarcari de 100 KW = 800 KW pe zi de la o stafie electrica

3h

Daca se considera o cerere de putere pentru reincarcare a mașinii electrice aflate in transit de 20 KW atunci numărul maxim de mașini încărcate este de 40 bucăți, rezultând un timp estimat de reincarcare de 30 minute, in principal pentru statia DC.

5.4. (c) Indicatorii financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/ operare, stabiliți in funcție de specificul si tinta fiecărui obiectiv de investiții;

Indicatorii financiari: s-a considerat o durata de utilizare de 10 ani, din cauza ca aceasta tehnologie este intr-o permanenta schimbare si ca atare ceea ce astazi este la un nivel performant, in perioada imediat următoare devine depășit din punct de vedere tehnologic. Ca atare, in zece ani se va impune schimbarea modelului de statie electrica, elementele C+M ramanand aceleași. In cei 10 ani, in scenariu pesimist, se amortizează valoarea stațiilor electrice ropriu-zise, după calculele efectuate mai sus.

Impactul socio-economic va fi unul benefic, începând de la diminuarea gradului de poluare pana la diminuarea zgomotului in oraș si zonele adiacente. Având in vedere ca mașinile electrice sunt net superioare, din punct al fiabilității de cel puțin un ordin de mărime si al randamentului de 4- 5 ori, se vor impune schimbări de calificări in breasla, de la mecanici auto cu pregătire standard, la mecanici cu pregătire in domeniul electrotehnic si electronic.

In concluzie, o parte din service-urile auto tradiționale vor avea un număr tot mai redus de clienti, contextul impunând deschiderea unor puncte de întreținere a mașinilor electrice, care necesita un grad de pregătire tehnica superior.

 • 5.4. (d) durata estimata de execuție a obiectivului de investiții, exprimata in luni.

 • 5.5. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicate construcției, conform gradului de detaliere a propunerilor tehnice.

Gradul de detaliere a propunerilor tehnice a avut drept scop achiziția unor echipamente profesionale, care sa nu necesite întreținere (low maintenance). Acest aspect conduce si la costuri de întreținere reduse din partea proprietarului. Prin valoarea de întrebuințare, care se va dovedi in timp a fi una substanțiala, aceste statii electrice vor fi privite de cetățenii orașului cu deschidere, incurajandu-se achiziția mașinilor electrice, depasindu-se “masa critica” a acestora 78

STUDU DE FEZABILTATE

PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII “STATII DE ÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE”

MUNICPIUL PLOIEȘTI

in 2 -3 ani.

In fapt, asocierea dintre acestea si bancomat-uri nu este intamplatoare, cele doua echipamente au un aspect tehnico - operațional comun, unul furnizează resursa finaciara si celalalt resursa energetica, deci reglementările de comporatament tehnic trebuind a fi asemanatoare (robustețe mecanica, siguranța in exploatare, continuitate in funcționare etc).

 • 5.6. Nominalizarea surselor de finanțare a investiei publice, ca urmare a analizei finaciare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/ bugetul local, credite externe de garantate sau contracte de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.

 • - Programul A.F.M.: “Infrastructura de alimentare verde - Progranul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru vehicule electrice si electrice hybridplug-in”-

 • - Programul de mobilitate urbana disponibil prin axa P.O.R. - “Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane bazate pe planurile de mobilitate urbanadurabila".

6.Urbanism, acorduri si avize conforme

 • 6.1. Certificat de Urbanism emis in vederea obținerii autorizației de construire - a fost emis CU nr. 597/17.05.2019.

 • 6.2. Extras de carte funciara, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege - vor fi anexate in copii.

 • 6.3. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protecția mediului, masuri de diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu in documentația tehnico-economica - va fi anexat in copie.

 • 6.4. Avize conforme privind asigurarea utilităților - vor fi anexate avizele obținute conform CU nr. 597/17.05.2019.

 • 6.5. Studiu topografic - sunt anexate hărțile locațiilor de amplasare a stațiilor electrice, cu poziționarea exacta, fiind indicate coordonatele GPS, conform cerințelor ghidului de finanțare.

 • 6.6. Avize, acorduri si studii specifice, după caz, in funcție de specificul obiectivului de investiții J care pot condiționa soluțiile tehnice - va fi anexat in copie avizul de amplasament favorabil nr. 30101931924/10.07.2019, emis de SDEE Muntenia Nord.

 • 7. Implementarea investiției

7.1.Informații despre entitatea responsabila cu implementarea investiției

U.A.T. Municipiul Ploiești - Serviciu de Gospodărie Locala si Protecția Mediului.

 • 7.2. Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiții (in luni calendaristice), durata de execuție, graficul de implementare a investiției, eșalonarea investiției pe ani, resurse necesare - Implementarea obiectivului de investiții se va realiza conform estimărilor de la capitolul 3.5. Durata de implementare nu trebuie sa depaseasca 5-6 luni, după cum urmeaza:

 • - Achiziție elaborare proiect: 1 luna;

 • - Realizare P.T.: 1 luna;

- Obținerea avizelor necesare: 1 luna, (se poate începe procedura inca din faza de realizare a Proiectului Tehnic).

 • - Construcții montaj infrastructura electrica: 1 luna;

PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII “STATII DE ÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE”

MUNICPIUL PLOIEȘTI                                                                           1

 • - Achiziția Statie electrice: 3 luni (se poate începe procedura din faza de inc^bre^de

realizare a Proiectului Tehnic);                                                .

 • - Executarea lucrărilor de amplasare, montare si punere in funcțiune a stafiei: 7 zile

 • - Teste Verificări cu semnarea Procesului Verbal de Recepție: 7 zile. X'Wss.

- Graficul de implementare se refera numai la primul an, fiind menționat in capitolul 3.5.

7.3. Strategia de exploatare/ operare si intretinere: etape, metode si resurse necesare

- Etape:

Entitatea responsabila va cere prin Caietul de Sarcini anexat Proiectului Tehnic, documentația de exploatare, intretinere si reparație a echipamentului. Totodată, va numi, de la nivelul unitatii teritorial-administrative, un responsabil cu întreținerea si exploatarea celor 14 statii achiziționate. In acest sens, va include in Fisa Postului atribuții specifice care sa conducă la un proces de exploatare si intretinere corespunzător, in concordanta cu cerințele producătorului.

 • - Metode:

Responsabilul numit cu exploatarea si întreținerea stațiilor electrice isi va insusi caracteristicile tehnice ale acesteia si graficul de maintenance furnizat de producător. Totodată, va realiza un acord-cadru cu o firma de specialitate care sa verifice si sa controleze cel puțin o data pe an echipamentul, prin efectuarea unor inspecții vizuale interioare, măsurători electrice complexe cu rol de profilaxie.

 • - Resurse:

Financiare numai pentru derularea acordului-cadru.

7.4. Recomandări privind asigurarea capacitatii manageriale si instituționale

Se va numi, de către factorii de decizie din primărie, un manager de proiect care se va implica in realizarea Temei de Proiectare (sau va achzitiona acest serviciu). Tema de Proiectare va defini clar termenii de proiectare, avand la baza informațiile Studiului deFezabilitate.

Managerul de proiect va alcatui o echipa din 1-3 persoane cu specialități complementare, începând de la cele tehnice pana la cele administrative.

Se vor defini obiectivele si fazele de execuție necesare, incepand de la realizarea “Temei de Proiectare”, achiziția serviciului de proiectare, pana la recepția lucrărilor de implementare a stafiilor electrice de incarcare.

Va fi necesara o colaborare stransa intre factorii responsabili si serviciile suport din aparatul administrativ, precum si o comunicare in timp real si o rapiditate in luarea deciziilor optime. Pe baza acestor considerente s-a alcătuit graficul de eșalonare a derulării investiei de la capitolul

 • 3.5.

8. Concluzii si recomandări

In baza rezultatelor obținute din acest document, reiese faptul ca implementarea acestui obiectiv reprezintă “o piatra de hotar” in vederea unei abordări serioase de încurajare a achiziționării mașinilor electrice de către locuitorii municipiului Ploiești in viitorul apropiat si mediu.

Se recomanda astfel, pe viitor, amplificarea realizării unor astfel de obiective, rezultatele benefice fiind menționate in document.

B.PIESE DESENATE

1. Plan de amplasare in zona

ANEXA 33 - Obiectiv Strada Mihail Kogalniceanu, Hotel Prahova Piaza;

ANEXA 34 - Obiectiv Bulevardul Independentei, Rond 1;

STUDU DE FEZAB1LTATE

PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII “STATII DE ÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE” MUNICPIUL PLOIEȘTI


ANEXA 35 - Obiectiv Hipodrom, soseaua Ghighiului;

ANEXA 36 - Obiectiv Parcul Tineretului, Sala Sporturilor Olimpia;

ANEXA 37 - Obiectiv Soseaua Maresesti 285A-285B;

ANEXA 38 - Obiectiv Piața Eroilor nr. 1 A;

ANEXA 39 - Obiectiv Strada Grivitei;

ANEXA 40 - Obiectiv Strada Mihail Kogalniceanu;

ANEXA 41 - Obiectiv Strada Gheorghe Lazar;

ANEXA 42 - Obiectiv Strada Toma Caragiu;

ANEXA 43 - Obiectiv Strada Cuza Vodă;

ANEXA 44 - Obiectiv Strada Emile Zola.

 • 2. Plan de situație - Nu este cazul.

 • 3. Planuri generale, fațade si secțiuni caracteristice de arhitectura cotate, scheme de rincipiu pentru rezistenta si instalații, volumetrii, scheme funcționale, izometrice sau

planuri specific, după caz.

ANEXA 53 - Poziționare statie de reincarcare - vedere profil

ANEXA 54 - Postament de instalare a statie de reincarcare - vedere de ansamblu.

ANEXA 55 - Amplasare statie de reincarcare - vedere de sus.

ANEXA 56 - Amplasare statie de reincarcare - vedere transversal.

 • 4. Planuri generale, profile longitudinale si transversale caracteristice, cotate, planuri specifice, după caz - Nu este cazul.


Anexa 1 - Scenariul 1 - Deviz Generala

obiectivului de investiții Administrația Fondului pentru Mediu : statii de reincarcare vehicile electrice in municipiul Ploiești

Nr. Cri

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare far a

TVA

TVA

Valoare cu TVA

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea Terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea Terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea / protecției utilajelor

0.00

0.00

0.00

Total Capitol 1

0.00

0.00

0.00

Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea unităților necesare obiectivului de investiții

2.1

Parcare Hotel Prahova Piaza, intrare din strada Mihail Kogalniceanu, 2 statii de 75 kw si 4 puncte de reincarcare. Distanta de bransare electrica = 200 m

12000.00

2280.00

14280.00

2.2

Strada Gheorghe Lazar; Parcare spic; 2 statii de 75 kw si 4 puncte de reincarcare . Distanta de bransare electrica = 250 m

12000.00

2280.00

14280.00

2.3

Strada Emile Zola; Parcare spic; 2 statii de 75 kw si 4 puncte de reincarcare . Distanta de bransare electrica = 100 m

12000.00

2280.00

14280.00

2.4

Strada Toma Caragiu; Parcare Paralel cu axul drumului, 2 statie de 75 kw si 4 puncte de reincarcare . Distanta de bransare electrica = 250 m

30000.00

5700.00

35700.00

2.5

Bd Independentei; Rond 1; Parcare Perpendicular pe axul drumului, 2 statii de 75 kw si 4 puncte de reincarcare. Distanta de bransare electrica = 300 m

36000.00

6840.00

42840.00

2.6

Strada Ghighiului - Parcare Hipodrom; Parcare paralel cu axul drumului; 1 statie de 75 kw si 2 puncte de reincarcare . Distanta de bransare electrica = 100 m

36000.00

6840.00

42840.00

2.7

Strada Cuza Vodă nr. 8C ; Parcare supraterana; Parcare perpenducular pe axul drumului; 1 statie de 75 kw si 2 puncte de reincarcare . Distanta de bransare electrica = 50 m

18000.00

3420.00

214204»?

2.8

Strada Marasesti nr. 285A-285B; Parc Municipal Vest; Parcare perpendicular pe axul drumului; 1 statie de 75 kw si 2 puncte de reincarcare . Distanta de bransare electrica = 200 m

36000.00

6840.00

42W.OO

2.9

Zona Parcul Tineretului; Sala Sporturilor Olimpia; Parcare perpendicular pe axul drumului; 1 statie de 75 kw si 2 puncte de reincarcare . Distanta de bransare electrica = 100 m

18000.00

3420.00

\ X'"

'2142Q.Q9

X. » ‘

Total Capitol 2

210000.00

39900.00

24W$*Mi

■v

2* /

V

-. • A-


Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupre mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

38250.00

7267.50

45517.50

3.3

Expertiza tehnica

0.00

0.00

0.00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

134685.00

25590.15

160275.15

3.5.1 Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2.Studii de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studii de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

64260.00

12209.40

76469.40

3.5.4. Documentații Tehnice Necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

0.00

0.00

0.00

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

6165.00

1171.35

7336.35

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

64260.00

12209.40

76469.40

3.6

Organizare proceduri de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

31500.00

5985.00

37485.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectul de investiții

31500.00

5985.00

37485.00

3.7.2. Audit Financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta Tehnica

15120.00

2872.80

17992.80

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

9000.00

1710.00

10710.00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

4500.00

855.00

5355.00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

4500.00

855.00

5355.00,

3.8.2. Diriginte de Șantier

6120.00

1162.80

z72^2.80

Total capitol 3

219555.00

41715.45

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1 Construcții si instalații

444100.00

84379.00

528479.00

-

4.1.1

Parcare Hotel Prahova Piaza, intraiv din strada Mihail Kogalniceanu, 2 statii de 75    si 4

puncte de reincarcare. Distanta de bransare electrica = 200 m

35300.00

6707.00

42007.00

4.1.2

Strada Gheorghe Lazar; Parcare spic; 2 statii de 75 kw si 4 puncte de reincarcare . Distanta de bransare electrica = 250 m

47500.00

9025.00

56525.00

4.1.3

Strada Emile Zola; Parcare spic; 2 statii de 75 kw si 4 puncte de reincarcare . Distanta de bransare electrica = 100 m

47500.00

9025.00

56525.00

4.1.4

Strada Toma Caragiu; Parcare Paralel cu axul drumului, 2 statie de 75 kw si 4 puncte de reincarcare . Distanta de bransare electrica = 250 m

111000.00

21090.00

132090.00

4.1.5

Bd Independentei; Rond 1; Parcare Perpendicular pe axul drumului, 2 statii de 75 kw si 4 puncte de reincarcare. Distanta de bransare electrica = 250 m

133200.00

25308.00

158508.00

4.1.6

Strada Ghighiului - Parcare Hipodrom; Parcare paralel cu axul drumului; 1 statie de 75 kw si 2 puncte de reincarcare . Distanta de bransare electrica = 100 m

22200.00

4218.00

26418.00

4.1.7

Strada Cuza Vodă nr. 8C ; Parcare supraterana; Parcare perpenducular pe axul drumului; 1 statie de 75 kw si 2 puncte de reincarcare . Distanta de bransare electrica = 50 m

11100.00

2109.00

13209.00

4.1.8

Strada Marasesti nr. 285A-285B; Parc Municipal Vest; Parcare perpendicular pe axul drumului; 1 statie de 75 kw si 2 puncte de reincarcare . Distanta de bransare electrica = 200 m

24200.00

4598.00

28798.00

4.1.9

Zona Parcul Tineretului; Sala Sporturilor Olimpia; Parcare perpendicular pe axul drumului; 1 statie de 75 kw si 2 puncte de reincarcare . Distanta de bransare electrica = 100 m

12100.00

2299.00

14399.00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

192500.00

36575.00

229075.00

4.2.1

Parcare Hotel Prahova Piaza, intrare din strada Mihail Kogalniceanu, 2 statii de 75 kw si 4 puncte de reincarcare. Distanta de bransare electrica = 200 m

17500.00

3325.00

20825.00

4.2.2

Strada Gheorghe Lazar; Parcare spic; 2 statii de 75 kw si 4 puncte de reincarcare . Distanta de bransare electrica = 250 m

17500.00

3325.00

2082S.00 .

4.2.3

Strada Emile Zola; Parcare spic; 2 statii de 75 kw si 4 puncte de reincarcare . Distanta de bransare electrica = 100 m

17500.00

3325.00

'20825.00 ' raw-v

4.2.4

Strada Toma Caragiu; Parcare Paralel cu axul drumului, 2 statie de 75 kw si 4 puncte de reincarcare . Distanta de bransare electrica = 250 m

43750.00

8312.50

52062.5.0.

^.o •

4.2.5

Bd Independentei; Rond 1; Parcai v Perpendicular pe axul drumului, 2 statii de 75 kw si 4 puncte de reincarnare. Distanta de bransare electrica = 250 m

52500.00

9975.00

62475.00

4.2.6

Strada Ghighiului - Parcare Hipodrom; Parcare paralel cu axul drumului; 1 statie de 75 kw si 2 puncte de reincarcare . Distanta de bransare electrica = 100 m

8750.00

1662.50

10412.50

4.2.7

Strada Cuza Vodă nr. 8C ; Parcare supraterana; Parcare perpenducular pe axul drumului; 1 statie de 75 kw si 2 puncte de reincarcare . Distanta de bransare electrica = 50 m

8750.00

1662.50

10412.50

4.2.8

Strada Marasesti nr. 285A-285B; Parc Municipal Vest; Parcare perpendicular pe axul drumului; 1 statie de 75 kw si 2 puncte de reincarcare . Distanta de bransare electrica = 200 m

17500.00

3325.00

20825.00

4.2.9

Zona Parcul Tineretului; Sala Sporturilor Olimpia; Parcare perpendicular pe axul drumului; 1 statie de 75 kw si 2 puncte de reincarcare . Distanta de bransare electrica = 100 m

8750.00

1662.50

10412.50

4.3

Utilaje, echipamente, tehnologice si funcționale care necesita montaj

1763300.00

335027.00

2098327.00

4.3.1

Parcare Hotel Prahova Piaza, intrare din strada Mihail Kogalniceanu, 2 statii de 75 kw si 4 puncte de reincarcare. Distanta de bransare electrica = 200 m

251900.00

47861.00

299761.00

4.3.2

Strada Gheorghe Lazar; Parcare spic; 2 statii de 75 kw si 4 puncte de reincarcare . Distanta de bransare electrica = 250 m

251900.00

47861.00

299761.00

4.3.3

Strada Emile Zola; Parcare spic; 2 statii de 75 kw si 4 puncte de reincarcare . Distanta de bransare electrica = 100 m

251900.00

47861.00

299761.00

4.3.4

Strada Toma Caragiu; Parcare Paralel cu axul drumului, 2 statie de 75 kw si 4 puncte de reincarcare . Distanta de bransare electrica = 250 m

251900.00

47861.00

299761.00

4.3.5

Bd Independentei; Rond 1; Parcare Perpendicular pe axul drumului, 2 statii de 75 kw si 4 puncte de reincarcare. Distanta de bransare electrica = 250 m

251900.00

47861.00

299761.00

4.3.6

Strada Ghighiului - Parcare Hipodrom; Parcare paralel cu axul drumului; 1 statie de 75 kw si 2 puncte de reincarcare . Distanta de bransare electrica = 100 m

125950.00

23930.50

149880.50

4.3.7

Strada Cuza Vodă nr. 8C ; Parcare supraterana; Parcare perpenducular pe axul drumului; 1 statie de 75 kw si 2 puncte de reincarcare . Distanta de bransare electrica = 50 m

125950.00

23930.50

149880:50

...

4.3.8

Strada Marasesti nr. 285A-285B; Parc Municipal Vest; Parcare perpendicular pe axul drumului; 1 statie de 75 kw si 2 puncte de reincarcare . Distanta de bransare electrica = 200 m

125950.00

23930.50

1149880.50

V* -

4.3.9

Zona Parcul Tineretului; Sala Sporturilor Olimpia; Parcare perpendicular pe axul drumului; 1 statie de 75 kw si 2 puncte de reincarcare . Distanta de bransare electrica = 100 m

125950.00

23930.50

V - ■

149880.50

4.4

Utilaje, echipamente, tehnologice jnctionalc care nu necesita montaj si echipi șnte de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

11550.00

2194.50

13744.50

Total Capitol 4

2411450.00

458175.50

2869625.50

Capitolul 5 - Alte Cheltuieli

5.1

Organizarea de șantier

43025.00

8174.75

51199.75

5.1.1. Lucrări construcții si instalații aferente organizării de șantier

43025.00

8174.75

51199.75

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de șantier

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

30586.50

5811.44

36397.94

5.2.1. Comisioane si dobânzile aferente creditului băncii finatatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

8155.00

1549.45

9704.45

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

2044.00

388.36

2432.36

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Construcțiilor - CSC

8155.00

1549.45

9704.45

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire / desființare

12232.50

2324.18

14556.68

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

32620.00

6197.80

38817.80

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

Total capitol 5

106231.50

20183.99

126415.49

Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

2663.00

505.97

3168.97

6.2

Probe tehnologice si teste

2663.00

505.97

3168.97

Total capitol 6

5326.00

1011.94

6337.94

TOTAL GENERAL

2952562.50

560986.88

3513549.38

din care : C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1)

889625.00

169028.75

1058653.75

Cheltuieli eligibile

Valoare totala proiect: Cap.l + Cap.2 + Cap.3 + Cap.4 + Cap.5 + Cap.6

2952562.50

560986.88

3513549.38

Valoare totala cheltuieli eligibile:

2390496.65

454194.37

2844691/02

din care finanțare AFM in procent de 90%

2173178.78

412903.97

2586082.75

din care finanțare UAT Ploiești in procent de 10%

217317.87

41290.40

258608.27

Cheltuieli neeligibile

- ■

Valoarea totala a cheltuielilor neeligibile

562065.85

106792.51

668858.36

1 EURO = 4.75 lei

întocmit

ing. Daniel Cătălin Moise

Beneficiar

Anexa 2 - Scenariul 1 - Deviz General al obiectivului de investiții Administrația Fondului pentru Mediu : statii de reincarcare vehicile electrice in municipiul Ploiești

Parcare Hotel Prahova Piaza, Strada Mihail Kogalniceanu

Nr. Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA

TVA

Valoare cu

TVA

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea Terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea Terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea / protecției utilajelor

0.00

0.00

0.00

Total Capitol 1

0.00

0.00

0.00

Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea unităților necesare obiectivului de investiții

2.1

Parcare Hotel Prahova Piaza, Parcare perpendicular pe axul drumului, 2 statii de 75 kw si 4 puncte de reincarcare. Distanta de bransare electrica = 200 m

12000.00

2280.00

14280.00

Total Capitol 2

12000.00

2280.00

14280.00

Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupre mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

4250.00

807.50

5057.50

3.3

Expertiza tehnica

0.00

0.00

0.00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditui energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

14965.00

2843.35

17808.35

3.5.1 Tema de proiectare

0.00

0.00

/OiOO

3.5.2.Studii de prefezabilitate

0.00

0.00

30.00

3.5.3. Studii de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

7140.00

1356.60

8496;60

3.5.4. Documentații Tehnice Nec .re in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

0.00

0.00

0.00

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

685.00

130.15

815.15

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

7140.00

1356.60

8496.60

3.6

Organizare proceduri de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

3500.00

665.00

4165.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectul de investiții

3500.00

665.00

4165.00

3.7.2. Audit Financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta Tehnica

1680.00

319.20

1999.20

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

1000.00

190.00

1190.00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

500.00

95.00

595.00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

500.00

95.00

595.00

3.8.2. Diriginte de Șantier

680.00

129.20

809.20

Total capitol 3

24395.00

4635.05

29030.05

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

35300.00

6707.00

42007.00

4.1.1

Parcare Hotel Prahova Piaza, intrare din strada Mihail Kogalniceanu, 2 statii de 75 kw si 4 puncte de reincarnare. Distanta de bransare electrica = 200 m

35300.00

6707.00

42007.00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

17500.00

3325.00

20825.00

4.2.1

Parcare Hotel Prahova Piaza, intrare din strada Mihail Kogalniceanu, 2 statii de 75 kw si 4 puncte de reincarcare. Distanta de bransare electrica = 200 m

17500.00

3325.00

20825.00

4.3

Utilaje, echipamente, tehnologice si funcționale care necesita montaj

251900.00

47861.00

299761.00

4.3.1

Parcare Hotel Prahova Piaza, intrare din strada Mihail Kogalniceanu, 2 statii de 75 kw si 4 puncte de reincarcare. Distanta de bransare electrica = 200 m

251900.00

47861.00

299761.00

4.4

Utilaje, echipamente, tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

1650.00

313.50

1963.50

Total Capitol 4

306350.00

58206.50

364556.511

Capitolul 5 - Alte Cheltuieli5.1

Organizarea de șantier

2300.00

437.00

2737.00

5.1.1. Lucrări construcții si instalații aferente organizării de șantier

2300.00

437.00

2737.00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de șantier

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

4369.50

830.21

5199.71

5.2.1. Comisioane si dobânzile aferente creditului băncii finatatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

1165.00

221.35

1386.35

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

292.00

55.48

347.48

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Construcțiilor - CSC

1165.00

221.35

1386.35

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire / desființare

1747.50

332.03

2079.53

5.3

Chehuieli diverse si neprevăzute

4660.00

885.40

5545.40

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

Total capitol 5

11329.50

2152.61

13482.11

Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

292.00

55.48

347.48

6.2

Probe tehnologice si teste

292.00

55.48

347.48

Total capitol 6

584.00

110.96

694.96

TOTAL GENERAL

354658.50

67385.12

422043.62

din care : C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1)

67100.00

12749.00

79849.00

1 EURO = 4.75 lei


Beneficiar
Anexa 3 - Scenariul 1 - Devizul Obiectului

al obiectivului de investiții Administrația Fondului pentru Mediu : statii de reincarcare vehicile electrice in municipiul Ploiești

Parcare Hotel Prahova Piaza, Strada Mihail Kogalniceanu

Nr. Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA

TVA

Valoare cu TVA

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1 Construcții si instalații

35300.00

6707.00

42007.00

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

10500.00

1995.00

12495.00

4.1.2

Rezistenta

0.00

0.00

0.00

4.1.3

Arhitectura

0.00

0.00

0.00

4.1.1

Instalații

24800.00

4712.00

29512.00

Total I - Subcapitolul 4.1

35300.00

6707.00

42007.00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

17500.00

3325.00

20825.00

Total II - Subcapitolul 4.2

17500.00

3325.00

20825.00

4.3

Utilaje, echipamente, tehnologice si funcționale care necesita montaj

251900.00

47861.00

299761.00

4.3.1

Parcare Hotel Prahova Piaza, Intrare din strada Mihail Kogalniceanu, 1 statie de 75 kw si 2 puncte de reincarcare. Distanta de bransare electrica = 200 m; GPS : 44.94104, 26.02697

125950.00

23930.50

149880.50

4.3.2

Parcare Hotel Prahova Plaza“, intrare din strada Constantin Dobrogeanu Gherea, 1 statie de 75 kw si 2 puncte de reincarcare . Distanta de bransare electrica = 200 m;

GPS: 44.94132, 26.0272

125950.00

23930.50

149880.50

Total III - Subcapitolul 4.3

251900.00

47861.00

299761.00

4.4

Utilaje, echipamente, tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

1650.00

313.50

1963.50

Total Capitol IV: (4.3+4.4+4.S+4.6)

253550.00

48174.50

‘C'

Total (Total I + Total II + Total IV)

306350.00

58206.50

364556^0

1 Euro = 4.75 lei întocmit

ing. Daniel Cătălin MoiseBeneficiar
3.5.3. Studii de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

7140.00

1356.60

8496.60

3.5.4. Documentații Tehnice Necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

0.00

0.00

0.00

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

685.00

130.15

815.15

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

7140.00

1356.60

8496.60

3.6

Organizare proceduri de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

3500.00

665.00

4165.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectul de investiții

3500.00

665.00

4165.00

3.7.2. Audit Financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta Tehnica

1680.00

319.20

1999.20

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

1000.00

190.00

1190.00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

500.00

95.00

595.00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

500.00

95.00

595.00

3.8.2. Diriginte de Șantier

680.00

129.20

809.20

Total capitol 3

24395.00

4635.05

29030.05

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

47500.00

9025.00

56525.00

4.1.1

Strada Gheorghe Lazar; Parcare spic; 2 statie de 75 kw si 4 puncte de reincarnare . Distanta de bransare electrica = 250 m;

47500.00

9025.00

56525.00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

17500.00

3325.00

20825.00

4.2.1

Strada Gheorghe Lazar; Parcare spic; 2 statii de 75 kw si 4 puncte de reincarcare . Distanta de bransare electrica = 250 m;

17500.00

3325.00

20825.00

4.3

Utilaje, echipamente, tehnologice si funcționale care necesita montaj

251900.00

47861.00

299761.00

4.3.1

Strada Gheorghe Lazar; Parcare spic; 2 statii de 75 kw si 4 puncte de reincarcare . Distanta de bransare electrica = 250 m;

251900.00

47861.00

299761.00

4.4

Utilaje, echipamente, tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

1650.00

313.50

1963.50

Total Capitol 4

318550.00

60524.50

379074.50

Capitolul 5 - Alte Cheltuieli

5.1

Organizarea de șantier

2300.00

437.00

2737.00

5.1.1. Lucrări construcții si instalații aferente organizării de șantier

2300.00

437.00

2737.00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de șantier

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

4369.50

830.21

5199.71

5.2.1. Comisioane si dobânzile aferente creditului băncii finatatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

1165.00

221.35

1386.35

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

292.00

55.48

347.48

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Construcțiilor - CSC

1165.00

221.35

1386.35

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire / desființare

1747.50

332.03

2079.53

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

4660.00

885.40

5545.40

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

Total capitol 5

11329.50

2152.61

13482.11

Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

292.00

55.48

347.48

6.2

Probe tehnologice si teste

292.00

55.48

347.48

Total capitol 6

584.00

110.96

694.96

TOTAL GENERAL

366858.50

69703.12

436561.62

din care : C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1)

79300.00

15067.00

94367.00


1 EURO = 4.75 leiÎntocmit ing. Daniel Cătălin Moise

BeneficiarAnexa 5 - Scenariul 1 - Devizul Obiectului

al obiectivului de investiții Administrația Fondului pentru Mediu : statii de reincarcare vehicile electrice in municipiul Ploiești


Strada Gheorghe Lazar

Nr. Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA

TVA

Valoare cu TVA

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1 Construcții si instalații

47500.00

9025.00

56525.00

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

15500.00

2945.00

18445.00

4.1.2

Rezistenta

0.00

0.00

0.00

4.1.3

Arhitectura

0.00

0.00

0.00

4.1.1

Instalații

32000.00

6080.00

38080.00

Total I - Subcapitolul 4.1

47500.00

9025.00

56525.00

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

17500.00

3325.00

20825.00

Total II - Subcapitolul 4.2

17500.00

3325.00

20825.00

4.3

Utilaje, echipamente. tehnologice si funcționale care necesita montaj

251900.00

47861.00

299761.00

4.3.1

Strada Gheorghe Lazar; Parcare spic; 1 stafie de 75 kw si 2 puncte de reincarcare .

Distanta de bransare electrica = 250 m; GPS: 44.93887, 26.02582

125950.00

23930.50

149880.50

4.3.2

Strada Gheorghe Lazar; Parcare spic; 1 stafie de 75 kw si 2 puncte de reincarcare .

Distanta de bransare electrica = 250 m; GPS: 44.93881, 26.02593

125950.00

23930.50

149880.50

Total III - Subcapitolul 4.3

251900.00

47861.00

299761.00

4.4

Utilaje, echipamente, tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

1650.00

313.50

1963.50

Total Capitol IV: (4.34-4.4+4.5+4.6)

253550.00

48174.50

301724.50

Total (Total I + Total II + Total IV)

318550.00

60524.50

379074.50

Beneficiar3.5,4. Documentații Tehnice Nec re in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

0.00

0.00

0.00

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

685.00

130.15

815.15

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

7140.00

1356.60

8496.60

3.6

Organizare proceduri de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

3500.00

665.00

4165.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectul de investiții

3500.00

665.00

4165.00

3.7.2. Audit Financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta Tehnica

1680.00

319.20

1999.20

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

1000.00

190.00

1190.00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

500.00

95.00

595.00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

500.00

95.00

595.00

3.8.2. Diriginte de Șantier

680.00

129.20

809.20

Total capitol 3

24395.00

4635.05

29030.05

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

47500.00

9025.00

56525.00

4.1.1

Strada Emile Zola; Parcare spic; 2 statii de 75 kw si 4 puncte de reincarcare . Distanta de bransare electrica = 100 m

47500.00

9025.00

56525.00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

17500.00

3325.00

20825.00

4.2.1

Strada Emile Zola; Parcare spic; 2 statii de 75 kw si 4 puncte de reincarcare . Distanta de bransare electrica = 100 m

17500.00

3325.00

20825.00

4.3

Utilaje, echipamente, tehnologice si funcționale care necesita montaj

251900.00

47861.00

299761.00

4.3.1

Strada Emile Zola; Parcare spic; 2 statii de 75 kw si 4 puncte de reincarcare . Distanta de bransare electrica = 100 m

251900.00

47861.00

299761.00

4.4

Utilaje, echipamente, tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporalc

1650.00

313.50

1963.50

Total Capitol 4

318550.00

60524.50

379074.50

Capitolul 5 - Alte Cheltuieli

5.1

Organizarea de șantier

3450.00

65530

4105.50

5.1.1. Lucrări construcții si instalații aferente organizării de șantier

3450.00

655.50

4105.50

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de șantier

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, cositul creditului

4369.50

830.21

5199.71

5.2.1. Comisioane si dobânzile aferente creditului băncii finatatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

1165.00

221.35

1386.35

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

292.00

55.48

347.48

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Construcțiilor - CSC

1165.00

221.35

1386.35

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire / desființare

1747.50

332.03

2079.53

53

Cheltuieli diverse si neprevăzute

4660.00

885.40

5545.40

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

Total capitol 5

12479.50

2371.11

14850.61

Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

438.00

83.22

521.22

6.2

Probe tehnologice si teste

438.00

83.22

521.22

Total capitol 6

876.00

166.44

1042.44

TOTAL GENERAL

368300.50

69977.10

438277.60

din care :

C + M (1.2+13+1.4+2+4.1+4.2+5.1)

80450.00

15285.50

95735.50

Beneficiar

Anexa 7 - Scenariul 1 - Devizul Obiectului


al obiectivului de investiții Administrația Fondului pentru Mediu : statii de reincarcare vehicile electrice in municipiul Ploiești

Strada Emile Zola

Nr. Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA

TVA

Valoare cu TVA

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1 Construcții si instalații

47500.00

9025.00

56525.00

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

15500.00

2945.00

18445.00

4.1.2

Rezistenta

0.00

0.00

0.00

4.1.3

Arhitectura

0.00

0.00

0.00

4.1.1

Instalații

32000.00

6080.00

38080.00

Total 1 - Subcapitolul 4.1

47500.00

9025.00

56525.00

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

17500.00

3325.00

20825.00

Total II - Subcapitolul 4.2

17500.00

3325.00

20825.00

4.3

Utilaje, echipamente, tehnologice si funcționale care necesita montaj

251900.00

47861.00

299761.00

4.3.1

Strada Emile Zola;; 2 statie de 75 kw si 2 puncte de reincarcare . Distanta de bransare electrica = 100 m; GPS: 44.94255, 26.02196

125950.00

23930.50

149880.50

4.3.2

Strada Emile Zola; 1 statie de 75 kw si 2 puncte de reincarcare . Distanta de bransare electrica = 100 m; GPS : 44.94268, 26.02211

125950.00

23930.50

149880.50

Total III - Subcapitolul 4.3

251900.00

47861.00

299761.00

4.4

Utilaje, echipamente, tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

1650.00

313.50

1963.50

Total Capitol IV: (4.3+4.4+4.54-4.6)

253550.00

48174.50

301724.50

Total (Total I + Total II + Total IV)

318550.00

60524.50

379074.50

1 Euro = 4.75 lei

întocmit

Beneficiar


ing. Daniel Cătălin Moise


Anexa 8 - Deviz General - Scenariul 1 al obiectivului de investiții Administrația Fondului pentru Mediu : statii de reincarcare vehicile electrice in municipiul Ploiești  Strada Toma Caragiu

Nr. Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA

TVA

Valoare cu TVA

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea Terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea Terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea / protecției utilajelor

0.00

0.00

0.00

Total Capitol 1

0.00

0.00

0.00

Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea unităților necesare obiectivului de investiții

2.1

Strada Toma Caragiu; Parcare Paralel cu axul drumului, 2 statie de 75 kw si 4 puncte de reincarcare . Distanta de bransare electrica = 250 m

30000.00

5700.00

35700.00

Total Capitol 2

30000.00

5700.00

35700.00

Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupre mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

4250.00

807.50

5057.50

3.3

Expertiza tehnica

0.00

0.00

0.00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

14965.00

2843.35

17808.35

3.5.1 Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2.Studii de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studii de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

7140.00

1356.60

8496.603.5.4. Documentarii Tehnice Nec are in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

0.00

0.00

0.00

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

685.00

130.15

815.15

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

7140.00

1356.60

8496.60

3.6

Organizare proceduri de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

3500.00

665.00

4165.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectul de investirii

3500.00

665.00

4165.00

3.7.2. Audit Financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta Tehnica

1680.00

319.20

1999.20

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

1000.00

190.00

1190.00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

500.00

95.00

595.00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

500.00

95.00

595.00

3.8.2. Diriginte de Șantier

680.00

129.20

809.20

Total capitol 3

24395.00

4635.05

29030.05

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

111000.00

21090.00

132090.00

4.1.1

Strada Toma Caragiu; Parcare Paralel cu axul drumului, 2 statie de 75 kw si 4 puncte de reincarcare . Distanta de bransare electrica = 250 m

111000.00

21090.00

132090.00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

43750.00

8312.50

52062.50

4.2.1

Strada Toma Caragiu; Parcare Paralel cu axul drumului, 2 statie de 75 kw si 4 puncte de reincarcare . Distanta de bransare electrica = 250 m

43750.00

8312.50

52062.50

4.3

Utilaje, echipamente, tehnologice si funcționale care necesita montaj

251900.00

47861.00

299761.00

4.3.1

Strada Toma Caragiu; Parcare Paralel cu axul drumului, 2 statie de 75 kw si 4 puncte de reincarcare . Distanta de bransare electrica = 250 m

251900.00

47861.00

299761.00

4.4

Utilaje, echipamente, tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

1650.00

313.50

1963.50

Total Capitol 4

408300.00

77577.00

485877.00

Capitolul 5 - Alte Cheltuieli

5.1

Organizarea de șantier

8625.00

1638.75

10263.75

5.1.1. Lucrări construcții si instalații aferente organizării de șantier

8625.00

1638.75

10263.75

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de șantier

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

4369.50

830.21

5199.71

5.2.1. Comisioane si dobânzile aferente creditului băncii finatatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

1165.00

221.35

1386.35

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

292.00

55.48

347.48

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Construcțiilor - CSC

1165.00

221.35

1386.35

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire / desființare

1747.50

332.03

2079.53

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

4660.00

885.40

5545.40

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

Total capitol 5

17654.50

3354.36

21008.86

Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

438.00

83.22

521.22

6.2

Probe tehnologice si teste

438.00

83.22

521.22

Total capitol 6

876.00

166.44

1042.44

TOTAL GENERAL

481225.50

91432.85

572658.35

din care : C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1)

193375.00

36741.25

230116.25

1 EURO = 4.75 lei

întocmit

Beneficiar


ing. Daniel Cătălin Moise

Anexa 9 - Scenariul 1 - Devizul Obiectului

al obiectivului de investiții Administrația Fondului pentru Mediu : statii de reincarcare vehicile electrice in municipiul Ploiești Strada Toma Caragiu

Nr. Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA

TVA

Valoare cu TVA

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1 Construcții si instalații

111000.00

21090.00

132090.00

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

32000.00

6080.00

38080.00

4.1.2

Rezistenta

0.00

0.00

0.00

4.1.3

Arhitectura

0.00

0.00

0.00

4.1.1

Instalații

79000.00

15010.00

94010.00

Total I - Subcapitolul 4.1

111000.00

21090.00

132090.00

4.21 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

43750.00

8312.50

52062.50

Total II - Subcapitolul 4.2

43750.00

8312.50

52062.50

4.3

Utilaje, echipamente, tehnologice si funcționale care necesita montaj

251900.00

47861.00

299761.00

4.3.1

Strada Toma Caragiu; 1 statie de 75 kw si 2 puncte de reincarcare . Distanta de bransare electrica = 250 m; GPS : 44.94008, 26.02712

125950.00

23930.50

149880.50

4.3.2

Strada Toma Caragiu; 1 statie de 75 kw si 2 puncte de reincarcare . Distanta de bransare electrica = 250 m; GPS : 44.94004, 26.02716

125950.00

23930.50

149880.50

Total III - Subcapitolul 4.3

251900.00

47861.00

299761.00

4.4

Utilaje, echipamente, tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

1650.00

313.50

1963.50

Total Capitol IV: (4.3+4.4+4.5+4.6)

253550.00

48174.50

301724.50

Total (Total I + Total II + Total IV)

408300.00

77577.00

485877.00

1 Euro = 4.75 lei

întocmit              ' x

Beneficiar


ing. Daniel Cătălin Moise

Anexa 10 - Scenariul 1 - Deviz General

al obiectivului de investiții Administrația Fondului pentru Mediu : statii de reincarcare vehicile electrice in municipiul Ploiești

Bulevardul Independentei - Rond 1

Nr. Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA

TVA

Valoare cu TVA

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea Terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea Terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea / protecției utilajelor

0.00

0.00

0.00

Total Capitol 1

0.00

0.00

0.00

Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea unităților necesare obiectivului de investiții

2.1

Bd Independentei; Rond 1; Parcare Perpendicular pe axul drumului, 2 statii de 75 kw si 4 puncte de reincarcare. Distanta de bransare electrica = 300 m

36000.00

6840.00

42840.00

Total Capitol 2

36000.00

6840.00

42840.00

Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupre mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

4250.00

807.50

5057.50

33

Expertiza tehnica

0.00

0.00

0.00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

14965.00

2843.35

17808.35

3.5.1 Tema de proiectare

0.00

0.00

o.oo1

3.5.2.Studii de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studii de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

7140.00

1356.60

8496.60

3.5.4. Documentații Tehnice Nec .re in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

0.00

0.00

0.00

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

685.00

130.15

815.15

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

7140.00

1356.60

8496.60

3.6

Organizare proceduri de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

3500.00

665.00

4165.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectul de investiții

3500.00

665.00

4165.00

3.7.2. Audit Financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta Tehnica

1680.00

319.20

1999.20

3.8.1. Asistenta telurica din partea proiectantului

1000.00

190.00

1190.00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

500.00

95.00

595.00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

500.00

95.00

595.00

3.8.2. Diriginte de Șantier

680.00

129.20

809.20

Total capitol 3

24395.00

4635.05

29030.05

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

133200.00

25308.00

158508.00

4.1.1

Bd Independentei; Rond 1; Parcare Perpendicular pe axul drumului, 2 statii de 75 kw si 4 puncte de reincarcare. Distanta de bransare electrica = 300 m

133200.00

25308.00

158508.00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

52500.00

9975.00

62475.00

4.2.1

Bd Independentei; Rond 1; Parcare Perpendicular pe axul drumului, 2 statii de 75 kw si 4 puncte de reincarcare. Distanta de bransare electrica = 300 m

52500.00

9975.00

62475.00

4.3

Utilaje, echipamente, tehnologice si funcționale care necesita montaj

251900.00

47861.00

299761.00

4.3.1

Bd Independentei; Rond 1; Parcare Perpendicular pe axul drumului, 2 statii de 75 kw si 4 puncte de reincarcare. Distanta de bransare electrica = 300 m

251900.00

47861.00

299761.00

4.4

Utilaje, echipamente, tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active neeorporale

1650.00

313.50

1963.50

Total Capitol 4

439250.00

83457.50

522707.50

Capitolul 5 - Alte Cheltuieli

5.1

Organizarea de șantier

10350.00

1966.50

12316.50

5.1.1. Lucrări construcții si instalații aferente organizării de șantier

10350.00

1966.50

12316.50

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de șantier

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

4369.50

830.21

5199.71

5.2.1. Comisioane si dobânzile aferente creditului băncii finatatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

1165.00

221.35

1386.35

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

292.00

55.48

347.48

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Construcțiilor - CSC

1165.00

221.35

1386.35

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire / desființare

1747.50

332.03

2079.53

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

4660.00

885.40

5545.40

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

Total capitol 5

19379.50

3682.11"

23061.61

Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1 IPregatirea personalului de exploatare

460.00

87.40

547.40

6.2 |Probe tehnologice si teste

460.00

87.40

547.40

Total capitol 6

920.00

174.80

1094.80

TOTAL GENERAL

519944.50

98789.46

618733.96

din care : C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1)

232050.00

44089.50

276139.50

1 EURO = 4.75 lei

Beneficiar
Anexa 11 - Scenariul 1 - Devizul Obiectului

al obiectivului de investiții Administrația Fondului pentru Mediu : statii de reincarcare vehicile electrice in municipiul Ploiești Bulevardul Independentei

Nr. Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA

TVA

Valoare cu TVA

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1 Construcții si instalații

133200.00

25308.00

158508.00

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

38400.00

7296.00

45696.00

4.1.2

Rezistenta

0.00

0.00

0.00

4.1.3

Arhitectura

0.00

0.00

0.00

4.1.1

Instalații

94800.00

18012.00

112812.00

Total I - Subcapitolul 4.1

133200.00

25308.00

158508.00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

52500.00

9975.00

62475.00

Total II -

Subcapitolul 4.2

52500.00

9975.00

62475.00

4.3

Utilaje, echipamente, tehnologice si funcționale care necesita montaj

251900.00

47861.00

299761.00

4.3.1

Bd Independentei; Rond 1; Parcare Perpendicular pe axul drumului, 1 statie de 75 kw si 2 puncte de reincarcare. Distanta de bransare electrica = 300 m

125950.00

23930.50

149880.50

4.3.2

Bd Independentei; Rond 1; Parcare Perpendicular pe axul drumului, 1 statie de 75 kw si 2 puncte de reincarcare. Distanta de bransare electrica = 300 m

125950.00

23930.50

149880.50

Total III

Subcapitolul 4.3

251900.00

47861.00

299761.00

4.4

Utilaje, echipamente, tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

1650.00

313.50

1963.50

Total Capitol IV: (4.3+4.4+4.Ș+4.6)

253550.00

481

301724.50

Total (Total I + Total II + Total IV)

439250.00

83457.50

522707.50

1 Euro = 4.75 lei


întocmit

ing. Daniel Cătălin Moise


BeneficiarAnexa 12 - Scenariul 1 - Deviz General

al obiectivului de investiții Administrația Fondului pentru Mediu : statii de reincarcare vehicile electrice in municipiul Ploiești Strada Ghighiului - Hipodrom

Nr. Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA

TVA

Valoare cu TVA

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea Terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea Terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea / protecției utilajelor

0.00

0.00

0.00

Total Capitol 1

0.00

0.00

0.00

Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea unităților necesare obiectivului de investiții

2.1

Strada Ghighiului - Parcare Hipodrom; Parcare paralel cu axul drumului; 1 statie de 75 kw si 2 puncte de reincarcare . Distanta de bransare electrica = 100 m

36000.00

6840.00

42840.00

Total Capitol 2

36000.00

6840.00

42840.00

Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupre mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

32

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

4250.00

807.50

5057.50

3.3

Expertiza tehnica

0.00

0.00

0.00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

14965.00

2843.35

17808.35

3.5.1 Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2.Studii de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studii de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

7140.00

1356.60

8496.60

3.5.4. Documentații Tehnice Nec ire in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

0.00

0.00

0.00

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

685.00

130.15

815.15

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

7140.00

1356.60

8496.60

3.6

Organizare proceduri de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

3500.00

665.00

4165.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectul de investiții

3500.00

665.00

4165.00

3.7.2. Audit Financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta Tehnica

1680.00

319.20

1999.20

3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului

1000.00

190.00

1190.00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

500.00

95.00

595.00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

500.00

95.00

595.00

3.8.2. Diriginte dc Șantier

680.00

129.20

809.20

Total capitol 3

24395.00

4635.05

29030.05

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

22200.00

4218.00

26418.00

4.1.1

Strada Ghighiului - Parcare Hipodrom; Parcare paralel cu axul drumului; 1 statie de 75 kw si 2 puncte de reincarcare . Distanta de bransare electrica = 100 m

22200.00

4218.00

26418.00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

8750.00

1662.50

10412.50

4.2.1

Strada Ghighiului - Parcare Hipodrom; Parcare paralel cu axul drumului; 1 statie de 75 kw si 2 puncte de reincarcare . Distanta de bransare electrica = 100 m

8750.00

1662.50

10412.50

4.3

Utilaje, echipamente, tehnologice si funcționale care necesita montaj

125950.00

23930.50

149880.50

4.3.1

Strada Ghighiului - Parcare Hipodrom; Parcare paralel cu axul drumului; 1 statie de 75 kw si 2 puncte de reincarcare . Distanta de bransare electrica = 100 m

125950.00

23930.50

149880.50

4.4

Utilaje, echipamente, tehnologice si funcționale eare nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

825.00

156.75

981.75

Total Capitol 4

157725.00

29967.75

187692.75

Capitolul 5 - Alte Cheltuieli

5.1

Organizarea de șantier

3200.00

608.00

3808.00

5.1.1. Lucrări construcții si instalații aferente organizării de șantier

3200.00

608.00

3808.00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de șantier

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

2184.75

415.10

2599.85

5.2.1. Comisioane si dobânzile aferente creditului băncii finatatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

582.50

110.68

693.18

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

146.00

27.74

173.74

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Construcțiilor - CSC

582.50

110.68

693.18

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire / desființare

873.75

166.01

1039.76

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

2330.00

442.70

2772.70

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

Total capitol 5

7714.75

1465.80

9180.55

Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

158.00

30.02

188.02

6.2

Probe tehnologice si teste

158.00

30.02

188.02

Total capitol 6

316.00

60.04

376.04

TOTAL GENERAL

226150.75

42968.64

269119.39

din care : C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1)

70150.00

13328.50

83478.50


1 EURO = 4.75 lei


întocmit


BeneficiarAnexa 13 - Scenariul 1 - Devizul Obiectului

al obiectivului de investiții Administrația Fondului pentru Mediu : statii de reincarcare vehicile electrice in municipiul PloieștiStrada Ghighiului - Hipodrom

Nr. Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare far a TVA

TVA

Valoare cu TVA

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1 Construcții si instalații

22200.00

4218.00

26418.00

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

6400.00

1216.00

7616.00

4.1.2

Rezistenta

0.00

0.00

0.00

4.1.3

Arhitectura

0.00

0.00

0.00

4.1.1

Instalații

15800.00

3002.00

18802.00

Total I - Subcapitolul 4.1

22200.00

4218.00

26418.00

4.21Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

8750.00

1662.50

10412.50

Total II - Subcapitolul 4.2

8750.00

1662.50

10412.50

4.3

Utilaje, echipamente, tehnologice si funcționale care necesita montaj

125950.00

23930.50

149880.50

4.3.1

Strada Ghighiului - Parcare Hipodrom; 1 statie de 75 kw si 2 puncte de reincarcare . Distanta de bransare electrica = 100 m; GPS:44.91313, 26.04598

125950.00

23930.50

149880.50

Total III - Subcapitolul 4.3

125950.00

23930.50

149880.50

4.4

Utilaje, echipamente, tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

825.00

156.75

981.75

Total Capitol IV: (4.3+4.4+4.5+4.6)

126775.00

24087.25

150862.25

Total (Total I + Total II + Total IV)

157725.00

29967.75

187692.75

1 Euro = 4.75 lei

Beneficiar

Anexa 14 - Scenariul 1 - Deviz General

al obiectivului de investiții Administrația Fondului pentru Mediu : statii de reincarcare vehicile electrice in municipiul Ploiești Strada Cuza Vodă 8C - Parcare Supraterana

Nr. Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA

TVA

Valoare cu

TVA

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea Terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea Terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea / protecției utilajelor

0.00

0.00

0.00

Total Capitol 1

0.00

0.00

0.00

Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea unităților necesare obiectivului de investiții

2.1

Strada Cuza Vodă nr. 8C ; Parcare supraterana; Parcare perpenducular pe axul drumului; 1 statie de 75 kw si 2 puncte de reincarcare . Distanta de bransare electrica = 50 m

18000.00

3420.00

21420.00

Total Capitol 2

18000.00

3420.00

21420.00

Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupre mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

4250.00

807.50

5057.50

3.3

Expertiza tehnica

0.00

0.00

0.00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditui energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

14965.00

2843.35

17808.35

3.5.1 Tema de proiectare

0.00

0.00

0?00

3.5.2.Studii de prefezabilitate

0.00

0.00

o'.oo

3.5.3. Studii de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

7140.00

1356.60

8496M3.5.4. Documentații Tehnice Nec are in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

0.00

0.00

0.00

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

685.00

130.15

815.15

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

7140.00

1356.60

8496.60

3.6

Organizare proceduri de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

3500.00

665.00

4165.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectul de investiții

3500.00

665.00

4165.00

3.7.2. Audit Financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta Tehnica

1680.00

319.20

1999.20

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

1000.00

190.00

1190.00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

500.00

95.00

595.00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

500.00

95.00

595.00

3.8.2. Diriginte de Șantier

680.00

129.20

809.20

Total capitol 3

24395.00

4635.05

29030.05

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

11100.00

2109.00

13209.00

4.1.1

Strada Cuza Vodă nr. 8C ; Parcare supraterana; Parcare perpenducular pe axul drumului; 1 statie de 75 kw si 2 puncte de reincarcare . Distanta de bransare electrica = 50 m

11100.00

2109.00

13209.00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

8750.00

1662.50

10412.50

4.2.1

Strada Cuza Vodă nr. 8C ; Parcare supraterana; Parcare perpenducular pe axul drumului; 1 statie de 75 kw si 2 puncte de reincarcare . Distanta de bransare electrica = 50 m

8750.00

1662.50

10412.50

4.3

Utilaje, echipamente, tehnologice si funcționale care necesita montaj

125950.00

23930.50

149880.50

4.3.1

Strada Cuza Vodă nr. 8C ; Parcare supraterana; Parcare perpenducular pe axul drumului; 1 statie de 75 kw si 2 puncte de reincarcare . Distanta de bransare electrica = 50 m

125950.00

23930.50

149880.50

4.4

Utilaje, echipamente, tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6|Active nccorporale

825.00

156.75

981.75

Total Capitol 4

146625.00

27858.75

174483.75

Capitolul 5 - Alte Cheltuieli

5.1

Organizarea de șantier

3200.00

608.00

3808.00

5.1.1. Lucrări construcții si instalații aferente organizării de șantier

3200.00

608.00

3808.00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de șantier

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

2184.75

415.10

2599.85

5.2.1. Comisioane si dobânzile aferente creditului băncii fmatatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

582.50

110.68

693.18

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

146.00

27.74

173.74

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Construcțiilor - CSC

582.50

110.68

693.18

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire / desființare

873.75

166.01

1039.76

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

2330.00

442.70

2772.70

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

Total capitol 5

7714.75

1465.80

9180.55

Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1 [Pregătirea personalului de exploatare

158.00

30.02

188.02

6.2 Probe tehnologice si teste

158.00

30.02

188.02

Total capitol 6

316.00

60.04

376.04

TOTAL GENERAL

197050.75

37439.64

234490.39

din care : C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1)

41050.00

7799.50

48849.50


1 EURO = 4.75 leiBeneficiar


Anexa 15 - Scenariul 1 - Devizul Obiectului

al obiectivului de investiții Administrația Fondului pentru Mediu : sta ti i de reincarcare vehicile electrice in municipiul PloieștiStrada Cuza Vodă - Parcare Supraterana

Nr. Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA

TVA

Valoare cu TVA

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4,1 Construcții si instalații

11100.00

2109.00

13209.00

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

3200.00

608.00

3808.00

4.1.2

Rezistenta

0.00

0.00

0.00

4.1.3

Arhitectura

0.00

0.00

0.00

4.1.1

Instalații

7900.00

1501.00

9401.00

Total I - Subcapitolul 4.1

11100.00

2109.00

13209.00

4.2|NIontaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

8750.00

1662.50

10412.50

Total II - Subcapitolul 4.2

8750.00

1662.50

10412.50

4.3

Utilaje, echipamente, tehnologice si funcționale care necesita montaj

125950.00

23930.50

149880.50

4.3.1

Strada Cuza Vodă nr. 8C ; Parcare supraterana; 1 statie de 75 kw si 2 puncte de reincarcare . Distanta de bransare electrica = 50 m; GPS 44.94117, 26.01827

125950.00

23930.50

149880.50

Total III - Subcapitolul 4.3

125950.00

23930.50

149880.50

4.4

Utilaje, echipamente, tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

825.00

156.75

981.75

Total Capitol IV: (4.3+4.44-4.5+4.6)

126775.00

24087.25

150862.25

Total (Total I + Total II + Total IV)

146625.00

27858.75

174483.75

Anexa 16 - Scenariul 1 - Deviz General

al obiectivului de investiții Administrația Fondului pentru Mediu : statii de reincarcare vehicile electrice in municipiul Ploiești Strada Marasesti 285A-285B - Parcul Municipal Vest

Nr. Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA

TVA

Valoare cu TVA

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea Terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea Terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea / protecției utilajelor

0.00

0.00

0.00

Total Capitol 1

0.00

0.00

0.00

Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea unităților necesare obiectivului de investiții

2.1

Strada Marasesti nr. 285A-285B; Parc Municipal Vest; Parcare perpendicular pe axul drumului; 1 statie de 75 kw si 2 puncte de reincarcare . Distanta de bransare electrica = 200 m

36000.00

6840.00

42840.00

Total Capitol 2

36000.00

6840.00

42840.00

Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Stadii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupre mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

4250.00

807.50

5057.50

3.3

Expertiza tehnica

0.00

0.00

0.00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

14965.00

2843.35

17808.35

3.5.1 Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2.Studii de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studii de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

7140.00

1356.60

8496.60

3.5.4. Documentații Tehnice Nec. .are in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

0.00

0.00

0.00

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

685.00

130.15

815.15

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

7140.00

1356.60

8496.60

3.6

Organizare proceduri de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

3500.00

665.00

4165.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectul de investiții

3500.00

665.00

4165.00

3.7.2. Audit Financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta Tehnica

1680.00

319.20

1999.20

3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului

1000.00

190.00

1190.00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

500.00

95.00

595.00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

500.00

95.00

595.00

3.8.2. Diriginte de Șantier

680.00

129.20

809.20

Total capitol 3

24395.00

4635.05

29030.05

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

24200.00

4598.00

28798.00

4.1.1

Strada Marasesti nr. 285A-285B; Parc Municipal Vest; Parcare perpendicular pe axul drumului; 1 statie de 75 kw si 2 puncte de reincarcare . Distanta de bransare electrica = 200 m

24200.00

4598.00

28798.00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

17500.00

3325.00

20825.00

4.2.1

Strada Marasesti nr. 285A-285B; Parc Municipal Vest; Parcare perpendicular pe axul drumului; 1 statie de 75 kw si 2 puncte de reincarcare . Distanta de bransare electrica = 200 m

17500.00

3325.00

20825.00

4.3

Utilaje, echipamente, tehnologice si funcționale care necesita montaj

125950.00

23930.50

149880.50

4.3.1

Strada Marasesti nr. 285A-285B; Parc Municipal Vest; Parcare perpendicular pe axul drumului; 1 statie de 75 kw si 2 puncte de reincarcare . Distanta de bransare electrica = 200 m

125950.00

23930.50

149880.50

4.4

Utilaje, echipamente, tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

825.00

156.75

981.75

Total Capitol 4

168475.00

32010.25

200485.25

Capitolul 5 - Alte Cheltuieli

5.1

Organizarea de șantier

6400.00

1216.00

7616.00

5.1.1. Lucrări construcții si instalații aferente organizării de șantier

6400.00

1216.00

7616.00

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării de șantier

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

2184.75

415.10

2599.85

5.2.1. Comisioane si dobânzile aferente creditului băncii fînatatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

582.50

110.68

693.18

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

146.00

27.74

173.74

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Construcțiilor - CSC

582.50

110.68

693.18

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire / desființare

873.75

166.01

1039.76

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

2330.00

442.70

2772.70

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

Total capitol 5

10914.75

2073.80

12988.55

Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

158.00

30.02

188.02

6.2

Probe tehnologice si teste

158.00

30.02

188.02

Total capitol 6

316.00

60.04

376.04

TOTAL GENERAL

240100.75

45619.14

285719.89

din care : C + M (1.2+1.3+1.4+24-4.1+4.2+5.1)

84100.00

15979.00

100079.00


1 EURO = 4.75 Iei


întocmit

ing. Daniel Cătălin Moise


Beneficiar
Anexa 17 - Scenariul 1 - Devizul Obiectului

al obiectivului de investiții Administrația Fondului pentru Mediu : statii de reincarcare vehicile electrice in municipiul Ploiești

Strada Marasesti - Parc Municipal Vest

Nr. Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare far a TVA

TVA

Valoare cu TVA

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1 Construcții si instalații

24200.00

4598.00

28798.00

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

6400.00

1216.00

7616.00

4.1.2

Rezistenta

0.00

0.00

0.00

4.1.3

Arhitectura

0.00

0.00

0.00

4.1.1

Instalații

17800.00

3382.00

21182.00

Total 1 - Subcapitolul 4.1

24200.00

4598.00

28798.00

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

17500.00

3325.00

20825.00

Total II - Subcapitolul 4.2

17500.00

3325.00

20825.00

4.31

Utilaje, echipamente, tehnologice si funcționale care necesita montaj

125950.00

23930.50

149880.50

4.3.1

Strada Marasesti nr. 285A-285B; Parc Municipal Vest; 1 stafie de 75 kw si 2 puncte de reincarcare . Distanta de bransare electrica = 200 m

125950.00

23930.50

149880.50

Total III - Subcapitolul 4.3

125950.00

23930.50

149880.50

4.4

Utilaje, echipamente, tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

825.00

156.75

981.75

Total Capitol IV: (4.3+4.44-4.5+4.6)

126775.00

24087.25

150862.25

Total (Total I + Total II + Total IV)

168475.00

32010.25

200485.25BeneficiarAnexa 18 - Scenariul 1 - Deviz General


al obiectivului de investiții Administrația Fondului pentru Mediu : statii de reincarcare vehicile electrice in municipiul Ploiești

Zona Parcul Tineretului - Sala Sporturilor Olimpia

Nr. Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA

TVA

Valoare cu

TVA

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea Terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea Terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea / protecției utilajelor

0.00

0.00

0.00

Total Capitol 1

0.00

0.00

0.00

Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea unităților necesare obiectivului de investiții

2.1

Zona Parcul Tineretului; Sala Sporturilor Olimpia; Parcare perpendicular pe axul drumului; 1 statie de 75 kw si 2 puncte de reincarcare . Distanta de bransare electrica = 100 m

18000.00

3420.00

21420.00

Total Capitol 2

18000.00

3420.00

21420.00

Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupre mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

4250.00

807.50

5057.50

3.3

Expertiza tehnica

0.00

0.00

0.00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

14965.00

2843.35

17808.35

3.5.1 Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2.Studii de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studii de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

7140.00

1356.60

8496.603.5.4. Documentații Tehnice Nec^ .re in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

0.00

0.00

0.00

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

685.00

130.15

815.15

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

7140.00

1356.60

8496.60

3.6

Organizare proceduri de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

3500.00

665.00

4165.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectul de investiții

3500.00

665.00

4165.00

3.7.2. Audit Financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta Tehnica

1680.00

319.20

1999.20

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

1000.00

190.00

1190.00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

500.00

95.00

595.00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

500.00

95.00

595.00

3.8.2. Diriginte de Șantier

680.00

129.20

809.20

Total capitol 3

24395.00

4635.05

29030.05

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

12100.00

2299.00

14399.00

4.1.1

Zona Parcul Tineretului; Sala Sporturilor Olimpia; Parcare perpendicular pe axul drumului; 1 statie de 75 kw si 2 puncte de reincarcare . Distanta de bransare electrica = 100 m

12100.00

2299.00

14399.00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

8750.00

1662.50

10412.50

4.2.1

Zona Parcul Tineretului; Sala Sporturilor Olimpia; Parcare perpendicular pe axul drumului; 1 statie de 75 kw si 2 puncte de reincarcare . Distanta de bransare electrica = 100 m

8750.00

1662.50

10412.50

4.3

Utilaje, echipamente, tehnologice si funcționale care necesita montaj

125950.00

23930.50

149880.50

4.3.1

Zona Parcul Tineretului; Sala Sporturilor Olimpia; Parcare perpendicular pe axul drumului; 1 statie de 75 kw si 2 puncte de reincarcare . Distanta de bransare electrica = 100 m

125950.00

23930.50

z

149880.50

4.4

Utilaje, echipamente, tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00


1 EURO = 4.75 lei


întocmit

ing. Daniel Cătălin Moise


BeneficiarAnexa 19 - Scenariul 1 - Devizul Obiectului

al obiectivului de investiții Administrația Fondului pentru Mediu : statii de reincarcare vehicile electrice in municipiul Ploiești

Parcul Tineretului - Sala Sporturilor Olimpia

Nr. Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA

TVA

Valoare cu TVA

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1 Construcții si instalații

12100.00

2299.00

14399.00

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

3200.00

608.00

3808.00

4.1.2

Rezistenta

0.00

0.00

0.00

4.1.3

Arhitectura

0.00

0.00

0.00

4.1.1

Instalații

8900.00

1691.00

10591.00

Total I - Subcapitolul 4.1

12100.00

2299.00

14399.00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

8750.00

1662.50

10412.50

Total II - Subcapitolul 4.2

8750.00

1662.50

10412.50

4.3

Utilaje, echipamente, tehnologice si funcționale care necesita montaj

125950.00

23930.50

149880.50

4.3.1

Zona Parcul Tineretului; Sala Sporturilor Olimpia;; 1 statie de 75 kw si 2 puncte de reincarcare . Distanta de bransare electrica = 100 m; GPS: 44.93185, 26.01236

125950.00

23930.50

149880.50

Total III - Subcapitolul 4.3

125950.00

23930.50

149880.50

4.4

Utilaje, echipamente, tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

825.00

156.75

981.75

Total Capitol IV: (4.3+4.4+4.Ș+4.6)

126775.00

24087.25

150862.25

Total (Total I + Total II + Total IV)

147625.00

28048.75

175673.75


BeneficiarAnexa 20 - Scenariul 2 - Deviz General

al obiectivului de investiții Administrația Fondului pentru Mediu : statii de reincarcare vehicile electrice in municipiul Ploiești


Nr. Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA

TVA

Valoare cu TVA

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea Terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea Terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea / protecției utilajelor

0.00

0.00

0.00

Total Capitol 1

0.00

0.00

0.00

Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea unităților necesare obiectivului de investiții

2.1

Strada Grivitei; Parcare perpendicular pe axul drumului; 2 statii de 75 kw si 4 puncte de reincarcare. Distanta de bransare electrica = 50 m

6000.00

1140.00

7140.00

2.2

Zona Parcul Tineretului; Sala Sporturilor Olimpia; Parcare perpendicular pe axul drumului; 3 statii de 75 kw si 6 puncte de reincarcare . Distanta de bransare electrica = 100 m

18000.00

3420.00

21420.00

2.3

Strada Marasesti nr. 285A-285B; Parcare perpendicular pe axul drumului; 4 statii de 75 kw si 8 puncte de reincarcare .                                     Distanta de

bransare electrica = 200 m

24000.00

4560.00

28560.00

2.4

Piața Eroilor 1 A - Parcare Sediu Primăria Municipiului Ploiești; Parcare perpendicular pe axul drumului; 1 statie de 75 kw si 2 puncte de reincarcare. Distanata de bransare electrica = 50 m

3000.00

570.00

3570.00

2.5

Strada Cuza Vodă nr. 8C ; Parcare supraterana; Parcare perpendicular pe axul drumului; 2 statii de 75 kw si 4 puncte de reincarcare . Distanta de bransare electrica = 50 m

6000.00

1140.00

7140.00

2.6

Strada Mihail Kogalniceanu; Parcare perpendicular pe axul drumului; 2 statii de 75 kw si 4 puncte de reincarcare. Distanta de bransare electrica = 150 m

18000.00

3420.00

21420.00

Total Capitol 2

75000.00

14250.00

89250.00

Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

o.oo|        0.00             0.003.1.1. Studii teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupre mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

32

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

29750.00

5652.50

35402.50

3.3

Expertiza tehnica

0.00

0.00

0.00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic ai clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

105440.00

20033.60

125473.60

3.5.1 Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2.Studii de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studii de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

49980.00

9496.20

59476.20

3.5.4. Documentații Tehnice Necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

0.00

0.00

0.00

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

5480.00

1041.20

6521.20

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

49980.00

9496.20

59476.20

3.6

Organizare proceduri de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

24500.00

4655.00

29155.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectul de investiții

24500.00

4655.00

29155.00

3.7.2. Audit Financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta Tehnica

11890.00

2259.10

14149.10

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

7000.00

1330.00

8330.00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

3500.00

665.00

4165.00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

3500.00

665.00

4165.00

3.8.2. Diriginte de Șantier

4890.00

929.10

5819.10

Total capitol 3

171580.00

32600.20

204180.20

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1 Construcții si instalații

210700.00

40033.00

250733.00

4.1.1

Strada Grivitei; Parcare perpendicular pe axul drumului; 2 statii de 75 kw si 4 puncte de reincarcare. Distanta de bransare electrica = 50 m

19400.00

3686.00

23086.00

4.1.2

Zona Parcul Tineretului; Sala Sporturilor Olimpia; Parcare perpendicular pe axui drumului; 3 statii de 75 kw si 6 puncte de reincarcare . Distanta de bransare electrica = 100 m

58200.00

11058.00

69258.00

4.1.3

Strada Marasesti nr. 285A-285B; Parcare perpendicular pe axul drumului; 4 statii de

75 kw si 8 puncte de reincarcare .Distanta de bransare                  electrica =

200 m

70600.00

13414.00

84014.00

4.1.4

Piața Eroilor 1 A - Parcare Sediu Primăria Municipiului Ploiești; Parcare perpendicular pe axul drumului; 1 statie de 75 kw si 2 puncte de reincarcare. Distanata de bransare electrica = 50 m

9700.00

1843.00

11543.00

4.1.5

Strada Cuza Vodă nr. 8C ; Parcare supraterana; Parcare perpendicular pe axul drumului; 2 statii de 75 kw si 4 puncte de reincarcare . Distanta de bransare electrica = 50 m

19400.00

3686.00

23086.00

4.1.6

Strada Mihail Kogalniceanu; Parcare perpendicular pe axul drumului; 2 statii de 75 kw si 4 puncte de reincarcare. Distanta de bransare electrica = 150 m

33400.00

6346.00

39746.00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

165350.00

31416.50

196766.50

4.2.1

Strada Grivitei; Parcare perpendicular pe axul drumului; 2 statii de 75 kw si 4 puncte de reincarcare. Distanta de bransare electrica = 50 m

23300.00

4427.00

27727.00

4.2.2

Zona Parcul Tineretului; Sala Sporturilor Olimpia; Parcare perpendicular pe axul drumului; 3 statii de 75 kw si 6 puncte de reincarcare . Distanta de bransare electrica = 100 m

34950.00

6640.50

41590.50

4.2.3

Strada Marasesti nr. 285A-285B; Parcare perpendicular pe axul drumului; 4 statii de

75 kw si 8 puncte de reincarcare . Distanta de bransare electrica = 50 m

34950.00

6640.50

41590.50

4.2.4

Piața Eroilor 1 A - Parcare Sediu Primăria Municipiului Ploiești; Parcare perpendicular pe axul drumului; 1 statie de 75 kw si 2 puncte de reincarcare. Distanata de bransare electrica = 50 m

11650.00

2213.50

13863.50

4.2.5

Strada Cuza Vodă nr. 8C ; Parcare supraterana; Parcare perpendicular pe axul drumului; 2 statii de 75 kw si 4 puncte de reincarcare . Distanta de bransare

23300.00

4427.00

27727.00

4.2.6

Strada Mihail Kogalniceanu; Parcare perpendicular pe axul drumului; 2 statii de 75 kw si 4 puncte de reincarcare. Distanta de bransare electrica = 150 m

37200.00

7068.00

44268.00

4.3

Utilaje, echipamente, tehnologice si funcționale care necesita montaj

1763300.00

335027.00

2098327.00

4.3.1

Strada Grivitei; Parcare perpendicular pe axul drumului; 2 statii de 75 kw si 4 puncte de reincarcare. Distanta de bransare electrica = 50 m

251900.00

47861.00

299761.00

4.3.2

Zona Parcul Tineretului; Sala £ rturilor Olimpia; Parcare perpendicular pe axu drumului; 3 statii de 75 kw si 6 puncte de reincarcare . Distanta de bransare electrica = 100 m

377850.00

71791.50

449641.50

4.3.3

Strada Marasesti nr. 285A-285B; Parcare perpendicular pe axul drumului; 4 statii de

75 kw si 8 puncte de reincarcare . Distanta de bransare electrica = 50 m

503800.00

95722.00

599522.00

4.3.4

Piața Eroilor 1 A - Parcare Sediu Primăria Municipiului Ploiești; Parcare perpendicular pe axul drumului; 1 statie de 75 kw si 2 puncte de reincarcare. Distanata de bransare electrica = 50 m

125950.00

23930.50

149880.50

4.3.5

Strada Cuza Vodă nr. 8C ; Parcare supraterana; Parcare perpendicular pe axul drumului; 2 statii de 75 kw si 4 puncte de reincarcare . Distanta de bransare electrica = 50 m

251900.00

47861.00

299761.00

4.3.6

Strada Mihail Kogalniceanu; Parcare perpendicular pe axul drumului; 2 statii de 75 kw si 4 puncte de reincarcare. Distanta de bransare electrica = 150 m

251900.00

47861.00

299761.00

4.4

Utilaje, echipamente, tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporaie

11600.00

2204.00

13804.00

Total Capitol 4

2150950.00

408680.50

2559630.50

Capitolul 5 - Alte Cheltuieli

5.1

Organizarea de șantier

16100.00

3059.00

19159.00

5.1.1. Lucrări construcții si instalații aferente organizării de șantier

16100.00

3059.00

19159.00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de șantier

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

30643.90

5822.34

36466.24

5.2.1. Comisioane si dobânzile aferente creditului băncii finatatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

8155.20

1549.49

9704.69

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

2044.00

388.36

2432.36

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Construcțiilor - CSC

8155.20

1549.49

9704.69

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire / desființare

12289.50

2335.01

14624.51

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

33620.00

6387.80

40007.80

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

Total capitol 5

80363.90

15269.14

95633.04 ș

Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1 Pregătirea personalului de exploatare

2044.00

388.36

2432.36
1 EURO = 4.7560 (24.04.2019)


BeneficiarAnexa 21 - Scenariul 2 - Deviz General

al obiectivului de investiții Administrația Fondului pentru Mediu : statii de reincarcare vehicile electrice in municipiul Ploiești

Strada Grivitei

Nr. Cri

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA

TVA

Valoare cu TVA

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea Terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea Terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea / protecției utilajelor

0.00

0.00

0.00

Total Capitol 1

0.00

0.00

0.00

Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea unităților necesare obiectivului de investiții

2.1

Strada Grivitei; Parcare perpendicular pe axul drumului; 2 statii de 75 kw si 4 puncte de reincarcare. Distanta de bransare electrica = 50 m

6000.00

1140.00

7140.00

Total Capitol 2

6000.00

1140.00

7140.00

Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupre mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

4250.00

807.50

5057.50

3.3

Expertiza tehnica

0.00

0.00

0.00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

14965.00

2843.35

17808.35

3.5.1 Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2.Studii de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studii de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

7140.00

1356.60

8496.60

3.5.4. Documentarii Tehnice Necesa. ~ in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

0.00

0.00

0.00

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

685.00

130.15

815.15

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

7140.00

1356.60

8496.60

3.6

Organizare proceduri de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

3500.00

665.00

4165.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectul de investirii

3500.00

665.00

4165.00

3.7.2. Audit Financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta Tehnica

1680.00

319.20

1999.20

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

1000.00

190.00

1190.00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

500.00

95.00

595.00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

500.00

95.00

595.00

3.8.2. Diriginte de Șantier

680.00

129.20

809.20

Total capitol 3

24395.00

4635.05

29030.05

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

19400.00

3686.00

23086.00

4.1.1

Strada Grivitei; Parcare perpendicular pe axul drumului; 2 statii de 75 kw si 4 puncte de reincarcare. Distanta de bransare electrica = 50 m

19400.00

3686.00

23086.00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

23300.00

4427.00

27727.00

4.2.1

Strada Grivitei; Parcare perpendicular pe axul drumului; 2 statii de 75 kw si 4 puncte de reincarcare. Distanta de bransare electrica = 50 m

23300.00

4427.00

27727.00

4.3

Utilaje, echipamente, tehnologice si funcționale care necesita montaj

251900.00

47861.00

299761.00

4.3.1

Strada Grivitei; Parcare perpendicular pe axul drumului; 2 statii de 75 kw si 4 puncte de reincarcare. Distanta de bransare electrica = 50 m

251900.00

47861.00

299761.00

4.4

Utilaje, echipamente, tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

1650.00

313.50

1963.50

Total Capitol 4

296250.00

56287.50

352537,50

Capitolul 5 - Alte Cheltuieli5.1

Organizarea de șantier

2300.00

437.00

2737.00

5.1.1. Lucrări construcții si instalații aferente organizării de șantier

2300.00

437.00

2737.00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de șantier

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

4369.50

830.21

5199.71

5.2.1. Comisioane si dobânzile aferente creditului băncii fînatatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

1165.00

221.35

1386.35

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

292.00

55.48

347.48

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Construcțiilor - CSC

1165.00

221.35

1386.35

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire / desființare

1747.501

332.03

2079.53

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

4660.00

885.40

5545.40

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

Total capitol 5

11329.50

2152.61

13482.11

Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

292.00

55.48

347.48

6.2

Probe tehnologice si teste

292.00

55.48

347.48

Total capitol 6

584.00

110.96

694.96

TOTAL GENERAL

338558.50

64326.12

402884.62

din care : C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1)

51000.00

9690.00

60690.00

1 EURO = 4.75 (24.04.2019)

întocmit

ing. Daniel Cătălin MoiseBeneficiarAnexa 22 - Scenariul 2 - Devizul Obiectului

al obiectivului de investiții Administrația Fondului pentru Mediu : statii de reincarcare vehicile electrice in municipiul Ploiești

Strada Grivitei

Nr. Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA

TVA

Valoare cu TVA

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1 Construcții si instalații

19400.00

3686.00

23086.00

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

7000.00

1330.00

8330.00

4.1.2

Rezistenta

0.00

0.00

0.00

4.1.3

Arhitectura

0.00

0.00

0.00

4.1.1

Instalații

12400.00

2356.00

14756.00

Total I - Subcapitolul 4.1

19400.00

3686.00

23086.00

4.21Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

23300.00

4427.00

27727.00

Total II - Subcapitolul 4.2

23300.00

4427.00

27727.00

4.3

Utilaje, echipamente, tehnologice si funcționale care necesita montaj

251900.00

47861.00

299761.00

4.3.1

Strada Grivitei; 1 statie de 75 kw si 2 puncte de reincarcare. Distanta de bransare electrica = 50 m; GPS 44.94296, 26.02174

125950.00

23930.50

149880.50

4.3.2

Strada Grivitei; 1 statie de 75 kw si 2 puncte de reincarcare. Distanta de bransare electrica = 50 m ; GPS : 44.94298, 26.02176

125950.00

23930.50

149880.50

Total III - Subcapitolul 4.3

251900.00

47861.00

299761.00

4.4

Utilaje, echipamente, tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

1650.00

313.50

1963.50

Total Capitol IV: (4.3+4.4+4.5+4.6)

253550.00

48174.50

301724.50

Total (Total I + Total II + Total IV)

296250.00

56287.50

352537.50


Beneficiar


Anexa 23- Scenariul 2 - Deviz General -

al obiectivului de investiții Administrația Fondului pentru Mediu : statii de reincarcare vehicile electrice in municipiul Ploiești

Zona Parcul Tineretului - Sala Sporturilor Ol

mpia

Nr. Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA

TVA

Valoare cu TVA

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea Terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea Terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea / protecției utilajelor

0.00

0.00

0.00

Total Capitol 1

0.00

0.00

0.00

Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea unităților necesare obiectivului de investiții

2.1

Zona Parcul Tineretului; Sala Sporturilor Olimpia; Parcare perpendicular pe axul drumului; 3 statii de 75 kw si 6 puncte de reincarcare . Distanta de bransare electrica = 100 m;

18000.00

3420.00

21420.00

Total Capitol 2

18000.00

3420.00

21420.00

Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupre mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

6375.00

1211.25

7586.25

3.3

Expertiza tehnica

0.00

0.00

0.00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

22447.50

4265.03

26712.53

3.5.1 Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2.Studii de prefezabilitate

0.00

0.00

o.oo

3.5.3. Studii de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

10710.00

2034.90

12744.903.5.4. Documentații Tehnice Neclare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

0.00

0.00

0.00

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

1027.50

195.23

1222.73

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

10710.00

2034.90

12744.90

3.6

Organizare proceduri dc achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

5250.00

997.50

6247.50

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectul de investiții

5250.00

997.50

6247.50

3.7.2. Audit Financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta Tehnica

2180.00

414.20

2594.20

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

1500.00

285.00

1785.00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

750.00

142.50

892.50

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

750.00

142.50

892.50

3.8.2. Diriginte de Șantier

680.00

129.20

809.20

Total capitol 3

36252.50

6887.98

43140.48

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1 Construcții si instalații

58200.00

11058.00

69258.00

4.1.1

Zona Parcul Tineretului; Sala Sporturilor Olimpia; Parcare perpendicular pe axul drumului; 3 statii de 75 kw si 6 puncte de reincarnare . Distanta de bransare electrica = 100 m;

58200.00

11058.00

69258.00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

34950.00

6640.50

41590.50

4.2.1

Zona Parcul Tineretului; Sala Sporturilor Olimpia; Parcare perpendicular pe axul drumului; 3 statii de 75 kw si 6 puncte de reincarcare . Distanta de bransare electrica = 100 m;

34950.00

6640.50

41590.50

4.3

Utilaje, echipamente, tehnologice si funcționale care necesita montaj

377850.00

71791.50

449641.50

4.3.1

Zona Parcul Tineretului; Sala Sporturilor Olimpia; Parcare perpendicular pe axul drumului; 3 statii de 75 kw si 6 puncte de reincarcare . Distanta de bransare electrica = 100 m;

377850.00

71791.50

l

449641.50

4.4

Utilaje, echipamente, tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00
1 EURO = 4.75 (24.04.2019)Beneficiar


Anexa 24 - Scenariul 2 - Devizul Obiectului

al obiectivului de investiții Administrația Fondului pentru Mediu : stafii de reincarcare vehicile electrice in municipiul Ploiești Zona Parcul Tineretului - Sala Sporturilor Olimpia

Nr. Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA

TVA

Valoare cu

TVA

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1 Construcții si instalații

58200.00

11058.00

69258.00

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

21000.00

3990.00

24990.00

4.1.2

Rezistenta

0.00

0.00

0.00

4.1.3

Arhitectura

0.00

0.00

0.00

4.1.1

Instalații

37200.00

7068.00

44268.00

Total I - Subcapitolul 4.1

58200.00

11058.00

69258.00

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

34950.00

6640.50

41590.50

Total II - Subcapitolul 4.2

34950.00

6640.50

43

Utilaje, echipamente, tehnologice si funcționale care necesita montaj

377850.00

71791.50

449641.50

4.3.1

Zona Parcul Tineretului; Sala Sporturilor Olimpia; 1 statie de 75 kw si 2 puncte de reincarcare . Distanta de bransare electrica = 100 m; GPS : 44.93185, 26.01236

125950.00

23930.50

149880.50

4.3.2

Zona Parcul Tineretului; Sala Sporturilor Olimpia; 1 statie de 75 kw si 2 puncte de reincarcare . Distanta de bransare electrica = 100 m; GPS : 44.93181, 26.01238

125950.00

23930.50

149880.50

4.3.3

Zona Parcul Tineretului; Sala Sporturilor Olimpia; 1 statie de 75 kw si 6 puncte de reincarcare . Distanta de bransare electrica = 100 m; GPS : 44.93175, 26.01234

125950.00

23930.50

149880.50

Total III - Subcapitolul 4.3

377850.00

71791.50

449641.50

4.4

Utilaje, echipamente, tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporaie

2475.00

470.25

2945.25

Total Capitol IV: (43+4.4+4.5+4.6)

380325.00

72261.75

452586.75

Total (Total I + Total II + Total IV)

473475.00

89960.25

563435.25


întocmitBeneficiaraexa 25 - Deviz General - Scenariul 2

il obiectivului de investiții Administrația Fondului pentru Mediu : statii de reincarcare vehicile electrice in municipiul Ploiest Strada Marasesti - Parc Municipal Vest

Nr. Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA

TVA

Valoare cu TVA

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea Terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea Terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea / protecției utilajelor

0.00

0.00

0.00

Total Capitol 1

0.00

0.00

0.00

Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea unităților necesare obiectivului de investiții

2.1

Strada Marasesti nr. 285A-285B; Parcare perpendicular pe axul drumului; 4 statii de 75 kw si 8 puncte de reincarcare .

Distanta de bransare electrica = 200 m

24000.00

4560.00

28560.00

Total Capitol 2

24000.00

4560.00

28560.00

Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupre mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

8500.00

1615.00

10115.00

3.3

Expertiza tehnica

0.00

0.00

0.00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

30615.00

5816.85

36431.85

3.5.1 Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2.Studii de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studii de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

14280.00

2713.20

16993.20

3.5.4. Documentații Tehnice Nec< ;e in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

0.00

0.00

0.00

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

2055.00

390.45

2445.45

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

14280.00

2713.20

16993.20

3.6

Organizare proceduri dc achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

7000.00

1330.00

8330.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectul de investiții

7000.00

1330.00

8330.00

3.7.2. Audit Financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta Tehnica

3800.00

722.00

4522.00

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

2000.00

380.00

2380.00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

1000.00

190.00

1190.00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

1000.00

190.00

1190.00

3.8.2. Diriginte de Șantier

1800.00

342.00

2142.00

Total capitol 3

49915.00

9483.85

59398.85

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1 Coustructii si instalații

70600.00

13414.00

84014.00

4.1.1

Strada Marasesti nr. 285A-285B; Parcare perpendicular pe axul drumului; 4 statii de 75 kw si 8 puncte de reincarcare .

Distanta de bransare electrica = 200 m

70600.00

13414.00

84014.00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

34950.00

6640.50

41590.50

4.2.1

Strada Marasesti nr. 285A-285B; Parcare perpendicular pe axul drumului; 4 statii de 75 kw si 8 puncte de reincarcare .

Distanta de bransare electrica = 200 m

34950.00

6640.50

41590.50

4.3

Utilaje, echipamente, tehnologice si funcționale care necesita montaj

503800.00

95722.00

599522.00

4.3.1

Strada Marasesti nr. 285A-285B; Parcare perpendicular pe axul drumului; 4 statii de 75 kw si 8 puncte de reincarcare .

Distanta de bransare electrica = 200 m

503800.00

95722.00

fo

599522®

4.4

Utilaje, echipamente, tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.004.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

3300.00

627.00

3927.00

Total Capitol 4

612650.00

116403.50

729053.50

Capitolul 5 - Alte Cheltuieli

5.1

Organizarea de șantier

4600.00

874.00

5474.00

5.1.1. Lucrări construcții si instalații aferente organizării de șantier

4600.00

874.00

5474.00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de șantier

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

8794.00

1670.86

10464.86

5.2.1. Comisioane si dobânzile aferente creditului băncii finatatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

2330.00

442.70

2772.70

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

584.00

110.96

694.96

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Construcțiilor - CSC

2330.00

442.70

2772.70

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire / desființare

3550.00

674.50

4224.50

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

9320.00

1770.80

11090.80

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

Total capitol 5

22714.00

4315.66

27029.66

Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

584.00

110.96

694.96

6.2

Probe tehnologice si teste

584.00

110.96

694.96

Total capitol 6

1168.00

221.92

1389.92

TOTAL GENERAL

710447.00

134984.93

845431.93

din care : C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1)

134150.00

25488.50

159638.50


1 EURO = 4.75 (24.04.2019)Beneficiar.nexa 26 - Scenariul 2 - Devizul Obiectului


al obiectivului de investiții Administrația Fondului pentru Mediu : statii de reincarcare vehicile electrice in municipiul Ploiești Strada Marasesti - Parc Municipal Vest

Nr. Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA

TVA

Valoare cu TVA

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1 Construcții si instalații

70600.00

13414.00

84014.00

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

21000.00

3990.00

24990.00

4.1.2

Rezistenta

0.00

0.00

0.00

4.1.3

Arhitectura

0.00

0.00

0.00

4.1.1

Instalații

49600.00

9424.00

59024.00

Total I - Subcapitolul 4.1

70600.00

13414.00

84014.00

4.2|Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

34950.00

6640.50

41590.50

Total II - Subcapitolul 4.2

34950.00

6640.50

4.3

Utilaje, echipamente, tehnologice si funcționale care necesita montaj

503800.00

71791.50

599522.00

4.3.1

Strada Marasesti nr. 285A-285B; 1 statie de 75 kw si 4 puncte de reincarcare .

Distanta de bransare electrica = 200 m; GPS : 44.93175,26.01234

125950.00

23930.50

149880.50

4.3.2

Strada Marasesti nr. 285A-285B; 1 statie de 75 kw si 4 puncte de reincarcare .

Distanta de bransare electrica = 200 m; GPS : 44.93175,26.01234

125950.00

23930.50

149880.50

4.3.3

Strada Marasesti nr. 285A-285B; 1 statie de 75 kw si 4 puncte de reincarcare .

Distanta de bransare electrica = 200 m; GPS : 44.91894,25.99046

125950.00

23930.50

149880.50

4.3.4

Strada Marasesti nr. 285A-285B; 1 statie de 75 kw si 4 puncte de reincarcare .

Distanta de bransare electrica = 200 m; GPS : 44.91888,25.99052

125950.00

23930.50

149880.50

Total III - Subcapitolul 4.3

503800.00

71791.50

599522.00

4.4

Utilaje, echipamente, tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

3300.00

627.00

3927.00

Total Capitol IV: (4.3+4.4+4.5+4.6)

507100.00

72418.50

603449.00

Total (Total I + Total II + Total IV)

612650.00

92473.00

729053.50

1 Euro = 4.75 (24.04.2019)întocmit

ing. Daniel Cătălin Moise

BeneficiarAnexa 27 - Scenariul 2 - Deviz General

al obiectivului de investiții Administrația Fondului pentru Mediu : statii de reincarcare vehicile electrice in municipiul Ploiești

Piața Eroilor - Sediu Primăria Municipiului Ploiești

Nr. Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA

TVA

Valoare cu TVA

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea Terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea Terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea / protecției utilajelor

0.00

0.00

0.00

Total Capitol 1

0.00

0.00

0.00

Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea unităților necesare obiectivului de investiții

2.1

Piața Eroilor 1 A - Parcare Sediu Primăria Municipiului Ploiești; Parcare perpendicular pe axul drumului; 1 statie de 75 kw si 2 puncte de reincarcare. Distanata de bransare electrica = 50 m

3000.00

570.00

3570.00

Total Capitol 2

3000.00

570.00

3570.00

Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupre mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

2125.00

403.75

2528.75

3.3

Expertiza tehnica

0.00

0.00

0.00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

7482.50

1421.68

8904.18

3.5.1 Tema de proiectare

0.00

0.00

3.5.2.Studii de prefezabilitate

0.00

0.00

^•„b.oo

3.5.3. Studii de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

3570.00

678.30

4248.36

3.5.4. Documentații Tehnice Neci re in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

0.00

0.00

0.00

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

342.50

65.08

407.58

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

3570.00

678.30

4248.30

3.6

Organizare proceduri de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

1750.00

332.50

2082.50

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectul de investiții

1750.00

332.50

2082.50

3.7.2. Audit Financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta Tehnica

950.00

180.50

1130.50

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

500.00

95.00

595.00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

250.00

47.50

297.50

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

250.00

47.50

297.50

3.8.2. Diriginte de Șantier

450,00

85.50

535.50

Total capitol 3

12307.50

2338.43

14645.93

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1 Construcții si instalații

9700.00

1843.00

11543.00

4.1.1

Piața Eroilor 1 A - Parcare Sediu Primăria Municipiului Ploiești; Parcare perpendicular pe axul drumului; 1 statie de 75 kw si 2 puncte de reincarcare. Distanata de bransare electrica = 50 m

9700.00

1843.00

11543.00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

11650.00

2213.50

13863.50

4.2.1

Piața Eroilor 1 A - Parcare Sediu Primăria Municipiului Ploiești; Parcare perpendicular pe axul drumului; 1 statie de 75 kw si 2 puncte de reincarcare. Distanata de bransare electrica = 50 m

11650.00

2213.50

13863.50

4.3

Utilaje, echipamente, tehnologice si funcționale care necesita montaj

125950.00

23930.50

149880.50

4.3.1

Piața Eroilor 1 A - Parcare Sediu Primăria Municipiului Ploiești; Parcare perpendicular pe axul drumului; 1 statie de 75 kw si 2 puncte de reincarcare. Distanata de bransare electrica = 50 m

125950.00

23930.50

149880.50

4.4

Utilaje, echipamente, tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Bj9HK.                               Jli o oo

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

875.00

166.25

1041.25

Total Capitol 4

148175.00

28153.25

176328.25

Capitolul 5 - Alte Cheltuieli

5.1

Organizarea de șantier

1150.00

218.50

1368.50

5.1.1. Lucrări construcții si instalații aferente organizării de șantier

1150.00

218.50

1368.50

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de șantier

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

2185.40

415.23

2600.63

5.2.1. Comisioane si dobânzile aferente creditului băncii fînatatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

582.20

110.62

692.82

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

146.00

27.74

173.74

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Construcțiilor - CSC

582.20

110.62

692.82

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire / desființare

875.00

166.25

1041.25

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

3330.00

632.70

3962.70

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

Total capitol 5

6665.40

1266.43

7931.83

Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

146.00

27.74

173.74

6.2

Probe tehnologice si teste

145.00

27.55

172.55

Total capitol 6

291.00

55.29

346.29

TOTAL GENERAL

170438.90

32383.39

202822.29

din care : C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1)

25500.00

4845.00

30345.00


1 EURO = 4.75 (24.04.2019)Beneficiar

BeneficiarAnexa 29 - Scenariul 2 - Deviz General

al obiectivului de investiții Administrația Fondului pentru Mediu : stafii de reincarcare vehicile electrice in municipiul Ploiești Strada Cuza Vodă - Parcare Supraterana

Nr. Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA

TVA

Valoare cu TVA

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea Terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea Terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea / protecției utilajelor

0.00

0.00

0.00

Total Capitol 1

0.00

0.00

0.00

Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea unităților necesare obiectivului de investiții

2.1

Strada Cuza Vodă nr. 8C ; Parcare supraterana; Parcare perpendicular pe axul drumului; 2 statii de 75 kw si 4 puncte de reincarcare . Distanta de bransare electrica = 50 m

6000.00

1140.00

7140.00

Total Capitol 2

6000.00

1140.00

7140.00

Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupre mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

4250.00

807.50

5057.50

3.3

Expertiza tehnica

0.00

0.00

0.00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

14965.00

2843.35

17808.35

3.5.1 Tema de proiectare

0.00

0.00

7*0.00

3.5.2.Studii de prefezabilitate

0.00

0.00

70.00

3.5.3. Studii de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

7140.00

1356.60

QO

3.5.4. Documentații Tehnice Nec< re in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

0.00

0.00

0.00

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

685.00

130.15

815.15

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

7140.00

1356.60

8496.60

3.6

Organizare proceduri de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

3500.00

665.00

4165.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectul de investiții

3500.00

665.00

4165.00

3.7.2. Audit Financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta Tehnica

1700.00

323.00

2023.00

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

1000.00

190.00

1190.00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

500.00

95.00

595.00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

500.00

95.00

595.00

3.8.2. Diriginte de Șantier

700.00

133.00

833 00

Total capitol 3

24415.00

4638.85

29053.85

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1 Construcții si instalații

19400.00

3686.00

23086.00

4.1.1

Strada Cuza Vodă nr. 8C ; Parcare supraterana; Parcare perpendicular pe axul drumului; 2 statii de 75 kw si 4 puncte de reincarcare . Distanta de bransare electrica = 50 m

19400.00

3686.00

23086.00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

23300.00

4427.00

27727.00

4.2.1

Strada Cuza Vodă nr. 8C ; Parcare supraterana; Parcare perpendicular pe axul drumului; 2 statii de 75 kw si 4 puncte de reincarcare . Distanta de bransare electrica = 50 m

23300.00

4427.00

27727.00

4.3

Utilaje, echipamente, tehnologice si funcționale care necesita montaj

251900.00

47861.00

299761.00

4.3.1

Strada Cuza Vodă nr. 8C ; Parcare supraterana; Parcare perpendicular pe axul drumului; 2 statii de 75 kw si 4 puncte de reincarcare . Distanta de bransare electrica = 50 m

251900.00

47861.00

■ % »

'O :

299761.00

4.4

Utilaje, echipamente, tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00lexa 30 - Scenariul 2 - Devizul Obiectului

al obiectivului de investiții Administrația Fondului pentru Mediu : statii de reincarcare vehicile electrice in municipiul Ploiești Strada Cuza Vodă - Parcare Supraterana

Nr. Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA

TVA

Valoare cu

TVA

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1 Construcții si instalații

19400.00

3686.00

23086.00

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

7000.00

1330.00

8330.00

4.1.2

Rezistenta

0.00

0.00

0.00

4.1.3

Arhitectura

0.00

0.00

0.00

4.1.1

Instalații

12400.00

2356.00

14756.00

Total I - Subcapitolul 4.1

19400.00

3686.00

23086.00

4.21 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

23300.00

4427.00

27727.00

Total II - Subcapitolul 4.2

23300.00

4.3

Utilaje, echipamente, tehnologice si funcționale care necesita montaj

251900.00

47861.00

299761.00

4.3.1

Strada Cuza Vodă nr. 8C ; Parcare supraterana; 1 statie de 75 kw si 2 puncte de reincarcare . Distanta de bransare electrica = 50 m; GPS 44.94117, 26.01827

125950.00

23930.50

149880.50

4.3.2

Strada Cuza Vodă nr. 8C ; Parcare supraterana; 1 statie de 75 kw si 2 puncte de reincarcare . Distanta de bransare electrica = 50 m; GPS 44.94113, 26.01835

125950.00

23930.50

149880.50

Total III - Subcapitolul 4.3

251900.00

47861.00

299761.00

4.4

Utilaje, echipamente, tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

1650.00

313.50

1963.50

Total Capitol IV: (4.3+4.4+4.5+4.6)

253550.00

48174.50

301724.50

Total (Total I + Total II + Total IV)

296250.00

56287.50

352537^0BeneficiarAnexa 31 - Scenariul 2 - Deviz General

al obiectivului de investiții Administrația Fondului pentru Mediu : statii de reincarcare vehicile electrice in municipiul Ploiești Strada Mihail Kogalniceanu

Nr. Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA

TVA

Valoare cu

TVA

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea Terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea Terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea / protecției utilajelor

0.00

0.00

0.00

Total Capitol 1

0.00

0.00

0.00

Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea unităților necesare obiectivului de investiții

2.1

Strada Mihail Kogalniceanu; Parcare perpendicular pe axul drumului; 2 statii de 75 kw si 4 puncte de reincarcare. Distanta de bransare electrica = 150 m

18000.00

3420.00

21420.00

Total Capitol 2

18000.00

3420.00

21420.00

Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta

tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupre mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

4250.00

807.50

5057.50

3.3

Expertiza tehnica

0.00

0.00

0.00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

14965.00

2843.35

17808.35

3.5.1 Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2.Studii de prefezabilitate

0.00

0.00

A;o.oo

3.5.3. Studii de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

7140.00

1356.60

8496Î60

3.5.4. Documentații Tehnice Nec< .e in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

0.00

0.00

0.00

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

685.00

130.15

815.15

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

7140.00

1356.60

8496.60

3.6

Organizare proceduri de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

3500.00

665.00

4165.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectul de investiții

3500.00

665.00

4165.00

3.7.2. Audit Financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta Tehnica

1580.00

300.20

1880.20

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

1000.00

190.00

1190.00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

500.00

95.00

595.00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

500.00

95.00

595.00

3.8.2. Diriginte de Șantier

580.00

110.20

690.20

Total capitol 3

24295.00

4616.05

28911.05

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1 Construcții si instalații

33400.00

6346.00

39746.00

4.1.1

Strada Mihail Kogalniceanu; Parcare perpendicular pe axul drumului; 2 statii de 75 kw si 4 puncte de reincarnare. Distanta de bransare electrica = 150 m

33400.00

6346.00

39746.00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

37200.00

7068.00

44268.00

4.2.1

Strada Mihail Kogalniceanu; Parcare perpendicular pe axul drumului; 2 statii de 75 kw si 4 puncte de reincarnare. Distanta de bransare electrica = 150 m

37200.00

7068.00

44268.00

4.3

Utilaje, echipamente, tehnologice si funcționale care necesita montaj

251900.00

47861.00

299761.00

4.3.1

Strada Mihail Kogalniceanu; Parcare perpendicular pe axul drumului; 2 statii de 75 kw si 4 puncte de reincarcare. Distanta de bransare electrica = 150 m

251900.00

47861.00

299761.00

4.4

Utilaje, echipamente, tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

1650.00

313.50

1963.50

Total Capitol 4

324150.00

61588.50

38573^50

Capitolul 5 - Alte Cheltuieli

5.1

Organizarea de șantier

2300.00

437.00

2737.00

5.1.1. Lucrări construcții si instalații aferente organizării de șantier

2300.00

437.00

2737.00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de șantier

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

4369.50

830.21

5199.71

5.2.1. Comisioane si dobânzile aferente creditului băncii finatatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

1165.00

221.35

1386.35

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

292.00

55.48

347.48

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Construcțiilor - CSC

1165.00

221.35

1386.35

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire / desființare

1747.50

332.03

2079.53

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

4660.00

885.40

5545.40

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

Total capitol 5

11329.50

2152.61

13482.11

Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

292.00

55.48

347.48

6.2

Probe tehnologice si teste

292.00

55.48

347.48

Total capitol 6

584.00

110.96

694.96

TOTAL GENERAL

384653.50

71888.12

450246.62

din care : C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1)

90900.00

17271.00

108171.00


1 EURO = 4.75 (24.04.2019)Beneficiarnexa 32 - Scenariul 2 - Devizul Obiectului

al obiectivului de investiții Administrația Fondului pentru Mediu : statii de reincarcare vehicile electrice in municipiul Ploiești Strada Mihail Kogalniceanu

Nr. Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA

TVA

Valoare cu TVA

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1 Construcții si instalații

33400.00

6346.00

39746.00

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

21000.00

3990.00

24990.00

4.1.2

Rezistenta

0.00

0.00

0.00

4.1.3

Arhitectura

0.00

0.00

0.00

4.1.1

Instalații

12400.00

2356.00

14756.00

Total I - Subcapitolul 4.1

33400.00

6346.00

39746.00

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

37200.00

7068.00

44268.00

Total II - Subcapitolul 4.2

37200.00

7068.00

44268.00

4.3

Utilaje, echipamente, tehnologice si funcționale care necesita montaj

251900.00

47861.00

299761.00

4.3.1

Strada Mihail Kogalniceanu; 1 stafie de 75 kw si 2 puncte de reincarcare. Distanta de bransare electrica = 150 m; GPS :44.94078, 26.0269

125950.00

23930.50

149880.50

4.3.2

Strada Mihail Kogalniceanu; 1 statie de 75 kw si 2 puncte de reincarcare. Distanta de bransare electrica = 150 m; GPS :44.94079, 26.0269

125950.00

23930.50

149880.50

Total III - Subcapitolul 4.3

251900.00

47861.00

299761.00

4.4

Utilaje, echipamente, tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

1650.00

313.50

1963.50

Total Capitol IV: (4.3+4.4+4.S+4.6)

253550.00

48174.50

301724.50

Total (Total I + Total II + Total IV)

324150.00

61588.50

385738.50BeneficiarAnexa 33


Obiectiv : Hotel Prahova Piaza

O

Statiel -GPS: 44.94104, 26.02697

@

Statie 2 - GPS : 44.94132,

26.0272

Municipiul Ploiești
1:

a

'..ÎL.-.

* 9P®*

$maoc

IHUțțTilNGl

UJurl^
& .1


Numele:

Proiectat:                    Cătălin Moise

Desenat:                    Cătălin Moise


Beneficiar: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

l\-* tfcr----X.


:l V

ii

7*HR’

l'il ■ HI:*


Scara


1 !• ■ L ?Titlui' plânsei:       J

H         Mihail Kogd

’          Prahova Piaz


^nexa 34

Obiectiv: Buleverdul independentei - Rond 1

@

Statie 1 - GPS : 44.93352,

26.02732

O

Statie 2-GPS: 44.93349,

26.02674

Municipiul Ploiești


țWaff le'Baîj


T' »

£


de r-? 11 .1 _U!,e.


SC EURO LIANT SRL, București, Prelungirea Ghencea nr. 470, camera 1, J40/14980/04.12.2013, CUI 32548541


; EOM

Sfanț


Numele:


Proiectat:


Cătălin Moise


Desenat:


Cătălin Moise


OBIECTIV: Statii d@ i^incarcare^pentru vehicule electrice                       Li—li-K.           %x

•/ V ' '            A- 1            W

6' * > /              ,\Pl «

PCî’t?/                          I         tâ .

i‘ t**S I

11


*' J !•

Beneficiar: PRIMARKMUNIciRlbiijI PLOIEȘTI v>\ . V .ii" / C>) "

Seipnatufa         Scara ’ ’ • i SpecialitateDa^' V;jd

21.fi 6.2019,

ll


plânsei:          i

■Bulevardul Indepenț


pEBâlevârdul

Rond 1


Obiectiv: Șoseaua Ghighiului

Hipodrom

©

Statiel - GPS : 44.91313, 26.04598

Municipiul Ploiești
•’.JL

y‘{tz -7 -      1   $

►    ‘TjJSSRF •


Obiectiv: Sala Sporturilor

Olimpia/Parcu! Tineretului

Statial - GPS : 44.93185,

26.01236

@

Statia 2 - GPS : 44.93181,

26.01238

Statia 3 - GPS : 44.93175,

26.01234

Municipiul Ploiești


SC EURO LIANT SRL, București, Prelungirea Ghencea nr. 470, camera

1, J40/14980/04.12.2013, CUI 32548541


ESBfî J

•. SliMt


OBIECTIV: Stata cfe electrice


Numele:


Proiectat:

Desenat:

Sef nrrUort«iNidip ivehicule] *

R

: ll

-M !■

■               ■         / f'l /’ll |

1 Titlul pl ansfehi Plir


d msi1. .

141 1*1 j-,         '■■■

ULpiPIj.qiEȘȚț.;.

| I X^^Mijâțe v


1 Tiz

21.16.2019 k:


i                 jir’"


Obiectiv: Parcul Municipal Vest

Strada Marasesti 285A - 285 b

0

Statiel -GPS : 44.93175, 26.01234

9

Statie 2-GPS: 44.93175, 26.01234

@

Statie 3 - GPS : 44.91894, 25.99046

©

Statie 4-GPS: 44.91888, 25.99052

vlunicipiui Pioiesti

Obiectiv: Piața Eroilor 1A-Parcare Primărie Municipiul Proiesti

o

Statie 1 - GPS: 44.94246, 26.01782

Municipiul PloieștiObiectiv - Strada Grivitei

@

Statie nr.l - GPS: 44.94296,

26.02174

Statie nr.2 - GPS: 44.94298,

26.02176

Municipiul PloieștiI ’

•y!

ir

> j

r X/J

flr -II

5,

T' 1

;-a\.   .. r

JLj

Krt F' - T •


Obiectiv: Strada Mihail

Kogalniceanu

©

Statia nr.1 - GPS : 44.94078, 26.0269

©

Statia nr.2 - GPS: 44.94079, 26.02699

Municipiul Ploiești


■ F^'


Obiectiv: Strada Gheorghe Lazar

Statianr.l - GPS : 44.93878,

26.02582

Statianr.2-GPS: 44.93881,

26.02593

Municipiul Ploiești


Obiectiv : Strada Emile Zola

O

Statienr.l - GPS : 44.94254, 26.02195

Statie nr.2 - GPS : 44.94275,

26.02199


Anexa 43


Obiectiv : Strada Cuza Vodă

Stafie nr.l -GPS :44.94117,

26.01827

Statie nr.2-GPS : 44.94113,

26.01835

Municipiu! Ploieștign Mana 97/S'F<_


Proiectat:


Cătălin Moise


Desenat:


Cătălin Mois<


Beneficiar: PRIMĂRIA MUNIClPHJLtll pj.OlgBTI

Scara        . \Sf^dalltâtea

LîS’***^ Titlul planșei Strada Cuza Vodă - parcare supraetajata |


S©rnnattjț^


Data


—21U&2019


Anexa 42


Obiectiv : Strada Toma Caragiu -Muzeul Județean de Istorie si Arheologie

Statia nr.l - GPS : 44.94008, 26.02712

0

Statia nr.2 - GPS : 44.94004, 26.02716

Municipiu! Ploiești
_____________________________ Distanta de bransare estimata ________________________k

200 m

ANEXA 45


SC EURO LIANT SRL,

OBIECTIV:

București, Prelungirea

electrice

Ghencea nr. 470, camera

EURO

1, J40/14980/04.12.2013,

flaut

CUI 32548541

M


Stafii de reincarcare pentru vehicule Faza

S.F.

Proiectat:

Desenat:


Beneficiar: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEfflC^Ă^’X.

Titlul'pfaosei:■ ■ SoluWJehW^H" Ștrârda Maras0tix 285Ă.y85B -Parc MunicipalVest - loqa^tie.1 4* V i
ANEXA 46


SC EURO LIANT SRL, București, Prelungirea Ghencea nr. 470, camera 1, J40/14980/04.12.2013, CUI 32548541


Distanta de bransare estimata ________________________k

200 m

OBIECTIV: Statii de reincarcare pentru vehicule Faza electrice


Proiectat:

Desenat:


tUBO eiant

Numele:

Cătălin Moise

Cătălin Moise


Beneficiar: PRIMĂRIA MUNICIPIULS.F.

'* R O

«■Specialitatea'

'V                   .*

WtiLpIâirțșe^^’ /

Soluție 'tehnica - Strada Marasesti '285Ă-285B Parc Municipal Vest - locație 2
Distanta de bransare estimata ________________________k

50 m


ANEXA 47


SC EURO LIANT SRL,

București, Prelungirea

Ghencea nr. 470, camera      EURO

1, J40/14980/04.12.2013,      flaut

CUI 32548541


OBIECTIV: Statii de reincarcare pentru vehicule Faza electrice


Beneficiar: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTINumele:


Proiectat:

Desenat:Titlul planșei:

Soluție tehnica - Strada GriviteiANEXA 48


SC EURO LIANT SRL, București, Prelungirea Ghencea nr. 470, camera 1, J40/14980/04.12.2013, CUI 32548541


Distanta de bransare estimata ________________________

mnm

OBIECTIV: Statii de reincarcare pentru vehicule Faza electrice

EURO

«««*                                                .               S.F.

“                                       A


Proiectat:

Desenat:


Beneficiar: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Numele:

Semnatara

Scara

Specialitatea

V

Cătălin Moise

\

Titlulplansei:

Soluție tehnica - Parcul Tineretului Sala Sporturilor Olimpia - locație 1

Data

Cătălin Moise

—M .10.2019

Cătălin Moise

..........

Planșa nr:


’iata Eroilor nr. 1 A - coordonate GPS: 44.94246, 26.01782


P.T.9133Cablu de electroalimentare NR. 1Distanta de bransare estimata 50m


ANEXA 49


SC EURO L/ANT SRL,

OBIECTIV:

Statii de reincarcare

pentru vehicule Faza

București, Prelungirea Ghencea nr. 470, camera

EORO

electrice

1, J40/14980/04.12.2013,

eioMt

S.F.

CUI 32548541

Beneficiar: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Numele:

Semnătură

Scara

Specialitatea

Proiectat:

Cătălin Moise ,

v>

Titlul planșei:

Soluție tehnica - Piața Eroilor nr. 1A

A /’LaRa.I

uata

Desenat:

Cătălin Moise j

r     21.10.2019

Set proiect:

Cătălin Moise

Planșa nr:OBIECTIV: Statii de reincarcare pentru vehicule Faza electrice

Beneficiar: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

Numele:


Proiectat:


Desenat:Soluție tehnică - Parcul Tineretului Sala Sporturilor Olimpia - locație 2ANEXA 51


SC EURO LIANT SRL, București, Prelungirea Ghencea nr. 470, camera 1, J40/14980/04.12.2013, CUI 32548541


Distanta de bransare estimata

150m

OBiECTIV: Stafii de reincarcare pentru vehicule Faza electrice


EURO tlOHt


Numele:


Beneficiar: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Semnătură


Scara


Specialitatea


Proiectat:

Desenat:


Cătălin Moise


Cătălin Moise


Data

21.10.2019


Titlul plansehs»®^-^

Soluție tehnica - Strada Mihail KogatniceanuDistanta de bransare estimata ________________________


ANEXA 52


SC EURO LIANT SRL, București, Prelungirea Ghencea nr. 470, camera 1, J40/14980/04.12.2013, CUI 32548541


5CLm ..

OBIECTIV: Statii de reincarcare pentru vehicule Faza electrice


Proiectat:

Desenat:


EURO tiont ■t

Numele:

Cătălin Moise

Cătălin MoiseBeneficiar: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIESTI .\

Specialitatea

'           . v

Titlul planșei:'Soluție tehnica Cuza Vodă -supraetajata


- Strada parcare


ZID/PERETE


> 70 CM


-X

Adâncime = 50cm


STATIE DE REINCARCARE
ANEXA 53

POZIȚIONARE STATIE DE REINCARCARE - VEDERE DIN PROFIL


Distanta pana la următorul loc de parcare = 780 cm


Lățime = 100cm


Distanta pana la următorul loc de parcare = 780 cm


Nota: Nu se va monta statia de reincarcare intre doua locuri de parcare.


----------►H-

< 80 cm limitat de lungimea mașinilor in raport cu lungimea cablului de incarcare

< 50 cm pentru acces la panoul de comanda

Loc de parcare


SC EURO LIANT SRL, București, Prelungirea Ghencea nr. 470, camera 1, J40/14980/04.12.2013, CUI 32548541


EORO tlont M


OBIECTIV: Statii de reincarcare pentru vehicule Faza electriceBeneficiar. PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI        i Ș


Proiectat:

Desenat:


Specialitatea

Titlul plânsei:^' '

Amplasare statie de reincarcare vedere din profil


ANEXA 54 - POSTAMENTUL DE INSTALARE A STATIEI DE REINCARCARE


Bulon incastrat in beton

Postament inferior din otel galvanizat incastrat in beton

Postament superior din duraluminiu ordonează prin fante dedicate cablurile de electroalimentare si semnal

EURO liant

OBIECTIV: Statii de reincarcare pentru vehicule Faza electriceS.F.


Numele:


Proiectat:


Desenat:Specialitatea'


ANEXA 55 - AMPLASARE STATIE DE REINCARCARE - vedere de sus

0 6,3              0 6,3

3 cm       Arrivee        Depart alimentation

Mini Canal de trecere pentru autres bornes>72 cm


SC EURO LIANT SRL,

București, Prelungirea

Ghencea nr. 470, camera      EURO

1, J40/14980/04.12.2013,      eia*t

CUI 32548541

OBIECTIV: Stafii de reincarcare pentru vehicule Faza electriceBeneficiar: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


Numele:


Proiectat:


Desenat:


/   K.V.- f

Specialitatea

Titlul planșei?'"*’' ’ Amplasare statie de reincarcare - vedere de sus


ANEXA 56 - AMPLASARE STATIE DE REINCARCARE

Vedere transversala

‘c E


Butoane încastrate in beton


00


BETON
Canal cablu electric

I >72 cm


SC EURO LIANT SRL, București, Prelungirea Ghencea nr. 470, camera 1, J40/14980/04.12.2013, CUI 32548541


EURO eicutt


OBIECTIV: Stafii de reincarcare pentru vehicule Faza electriceBeneficiar: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


Proiectat:

Desenat:


Specialitatea

Titlul planșei: / ...

Amplasare statie de reincarcare - vedere transversal


ANEXA 57 - OBIECTIV

[P.T.] PUNCT DE TRANSFORMARE
TRANSFORMATOR 20KV/04KV


TABLOU ELECTRIC DE DISTRIBUȚIE Dedicat statiei de reincarcare a mașinii electrice


Nota: Elementele marcate cu linie roșie sunt eligibile din punct de vedere al finanțării deoarece sunt echipemante/ subansamble/materiale dedicate funcției de reincarcare a mașinilor electrice.SC EURO LIANT SRL, București, Prelungirea , -Ghencea nr. 470, camera      EURO

1, J40/14980/04.12.2013,      eiant

CUI 32548541


OBIECTIV: Statil de reincarcare pentru vehicule Faza electrice


S.F.


Beneficiar: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


Proiectat:

Desenat:


Sef proiect:Specialitatea

Titlul planșei:

Obiectiv - Punct de transformare


Planșa nr:


gr?

X

ANCEI

«‘••aOwAM

»i ■           ,       ■    » ■     > kOficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară PRAHOVA© Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ploiești

Adresa BCPI: PLOIEȘTI, Str. Unirii nr. 2, Cod postai 100043, Tel: (0244) 51 95 69, Fax: (0244) 59 22 95


PROCES VERBAL DE RECEPȚIE 3143 / 2019


întocmit astăzi, 25/07/2019, privind cererea 73518 din 16/07/2019 având aviz de incepere a lucrărilor cu nr.... din .........


 • 1. Beneficiar: MUNICIPIUL PLOIEȘTI

 • 2. Executant: Parache Dumitru-Cristinel

 • 3. Denumirea lucrărilor recepționate: „STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU AMPLASARE/INSTALARE A UNUI NUMĂR DE 14 STATII DE ÎNCĂRCARE ELECTRICE IN ORAȘUL

PLOIEȘTI, JUD. PRAHOVA". FAZA SF- Cartier Vest, Str. Mărășești nr.285B (Parc Municipal Vest), Nr. cad.l29944(partial).

 • 4. Nominalizarea documentelor și a documentațiilor care se predau Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară PRAHOVA conform avizului de incepere a lucrărilor:

^iumăr act (Data act [Tip act                     (Emitent

597          17.05.2019 lact administrativ              Primăria Mun. Ploiești,

Așa cum sunt atașate la cerere.

 • 5. Concluzii:

Pentru procesul verbal 3143 au fost recepționate 1 propuneri:

* SF, INTRAVILAN, MUN. PLOIEȘTI, STR. MARASESTI, NR. 285B,JUD. PRAHOVA

 • 6. Erori topologice față de alte entități spațiale:

( dentificator |rip eroare (Mesaj suprapunere

Nu există erori topologice.


Lucrarea este declarată Admisă


Inginer Șef


Inspector ȘTEFAN CHIRICU


f Oficiul de C jdasini si Publicitate InwbîlU’i Prai <c ■'< (CHIRICU STF'AS!

CvreoiLicH Grt. M'Qv’a/        <_


ANEXA 58 - Studiu topografic


OO:


163.22


LEGENDA:


Parcela

Margine drum Trotuar

Parcare

0 Stații de încărcare electriceCămin vizitare Hidrant Rigola

Stâlp metalic


Sistem de proiecție: Stereografic 1970 Sistem de referința: Marea Neagra 1975


o m o

GO r-m129944


£fl63.31      226

227 ‘ 163M

129944IOflcW de Cadastru si Publicitate Imobiliar* Prano <a CHIRICU STFE»1'

ț r COfiSiLtcR GR. mOficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară PRAHOVA Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ploiești


.... ■■ -■ ■ ■ ■-><&.

Adresa BCPI: PLOIEȘTI, Str. Unirii nr. 2, Cod postai 100043, Tel: (0244) 51 95 69,Fax: (0244) 59.22 95:

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE 3142 / 2019

întocmit astăzi, 25/07/2019, privind cererea 73509 din 16/07/2019 având aviz de începere a lucrărilor cu nr.... din.........

 • 1. Beneficiar: MUNICIPIUL PLOIEȘTI

 • 2. Executant: Parache Dumitru-Cristinel

 • 3. Denumirea lucrărilor recepționate: „STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU

AMPLASARE/IN5TALARE A UNUI NUMĂR DE 14 STĂTU DE ÎNCĂRCARE ELECTRICE IN ORAȘUL

PLOIEȘTI, JUD. PRAHOVA". FAZA SF-Cartier Vest, Str. Mărășești nr.285B (Parc Municipal Vest), Nr. cad.l29944(partial).

 • 4. Nominalizarea documentelor și a documentațiilor care se predau Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară PRAHOVA conform avizului de începere a lucrărilor:

|Număr act pata act frip act                     [Emitent

597          17.05.2019 act administrativ              primăria Mun. Ploiești,

Așa cum sunt atașate la cerere?

 • 5. Concluzii:

Pentru procesul verbal 3142 au fost recepționate 1 propuneri:

* SF, INTRAVILAN, MUN. PLOIEȘTI, STR. MARASESTI, NR. 285B, JUD. PRAHOVA

 • 6. Erori topologice față de alte entități spațiale:

Identificator Tip eroare |Mesaj suprapunere

Nu există erori topologice.

Lucrarea este declarată Admisă

Inginer Șef
r— C-

c.........r ■


129944

138


*‘133135

163.44


125

163.42


12fi

WMT^-127^

iw.61


128

163.60


124

Nr. cad.12».;44(paitiaf) iCc 4 S=453mpLEGENDA:

tas Cămin vizitare §H Hidrant

□=□ Rigola


Parcela Margine drum Trotuar Parcare


0 Stații de Încărcare electrice

Sistem de proiecție: Stenografie 1970

Sistem de referința: Marea Neagra 1975.STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU AMPLASARE/INSTALARE A UNUI NUMĂR DE 14 STATII DE ÎNCĂRCARE ELECTRICE IN ORAȘUL PLOIEȘTI. JUD. PRAHOVA*. FAZA SF-lmobll: Cartier Vest Str. Mârâțești nr.285B (Parc Municipal Vest). Nr. cad.129944(partial).


Mntergroup

V L k FNfllNEERIMG

7r

Autorizate           0^77016

Site:             www.înter0rou& ’O

Nr. înregistrare: J40/6788/2M&

CUI-RO 132*5737Denumire planșa:


Municipiul Ploiești


PLAN TOPOGRAFIC


Cartier Vest, Str. Mărășești nr.285B


Specialitate: TOPO


Cod planșa: 1


'b


Jf *

ANCEI

V H NWiV 4


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară PRAHOVA Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ploiești

Adresa BCPI: PLOIEȘTI, Str. Unirii nr. 2, Cod postai 100043, Tel: (0244) 5195 69, Fax: (0244) 59 22 95

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE 3114 / 2019

întocmit astăzi, 23/07/2019, privind cererea 73625 din 16/07/2019 având aviz de incepere a lucrărilor cu nr.... din.........

 • 1. Beneficiar: MUNICIPIUL PLOIEȘTI

 • 2. Executant: Popescu Florentina

 • 3. Denumirea lucrărilor recepționate: „STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU

AMPLASARE/INSTALARE A UNUI NUMĂR DE 14 STATII DE ÎNCĂRCARE ELECTRICE IN ORAȘUL PLOIEȘTI, JUD. PRAHOVA". FAZA SF. - Parcul Tineretului (Sala Sporturilor Olimpia)- Nr.cad.136219 (parțial)

 • 4. Nominalizarea documentelor și a documentațiilor care se predau Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară PRAHOVA conform avizului de incepere a lucrărilor:

  ^lumăr act

  pata act

  [Tip act

  (Emitent

  597

  17.05.2019

  [act administrativ

  ȘPrimaria Municipiului

Așa cum sunt atașate la cerere.

 • 5. Concluzii:

Pentru procesul verbal 3114 au fost recepționate 1 propuneri:

* SF - INTRAVILAN, MUN. PLOIEȘTI, Parcul Tineretului (Sala Sporturilor Olimpia)- Nr.cad.136219 (parțial), JUD PRAHOVA

 • 6. Erori topologice față de alte entități spațiale:

[identificator [Tip eroare [Mesaj suprapunere

Nu există erori topologice.

Lucrarea este declarată Admisă

Inginer ȘefInspector Amalia-Claudia Stan

Oficiul da Cadastru si Publidtata Imobiliara Prahova I

| STANAMALIA-CLAUDIA/fa

| Q0NSIUER GR. I

581850
LEGENDA:

Parcela

-------Margine drum

Trotuar Parcare

0 Statil de incarnare


H Cămin vizitare Hidrant ied Rigola Lampadar


Stetom da protecție: Stenografie 1870 Sistem (te nsterintaiMaree Nsegra 1975


2UUL?019

Oficiu/ de Cadastru si Publicitate Imobiliara Pmbwâil.

STANAMALIA - CLAUDbHC CONSILIER GR. I


.STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU AMPLASAHE/INSTALARE A UNUI NUMĂR DE 14 STĂTU DE ÎNCĂRCARE ELECTRICE IN ORAȘUL PLOIEȘTI, JUD. PRAHOVA'. FAZĂ SF. ■ Parcul T     *4 {Si Sportufcr Ofcnpte). NrxatL13621S (partal)

4ntergroup

Autorizate Mrts ROB-J 0646/2016

Sta:          wwwJntargrauMv

Nr.lnrogtt i: ^MS70iW!»3

CU:         RO13Z

Beneficiar

Municipiul Ploiești

Persoana fizica autorizata:

Ing. POPESCU Florentina

RO-B-F-1556

Data

07J019

Denumire planșa:

PLAN TOPOGRAFIC

SCUB

1:500

Faza

RocepfieWwfcs

Specialitate: TOPO               Cod planșa: 1


AiiCEl


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară PRAHOVA Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ploiești
Adresa BCPI: PLOIEȘTI, Str. Unirii nr. 2. Cod posta! 100043, Tel: (0244) 51 95 69. Fax: (0244) 59 22 95


PROCES VERBAL DE RECEPȚIE 3115 / 2019

întocmit astăzi, 23/07/2019, privind cererea 73501 din 16/07/2019 având aviz de incepere a lucrărilor cu nr .... din .........

 • 1. Beneficiar: MUNICIPIUL PLOIEȘTI

 • 2. Executant: Parache Dumitru-Cristinel

 • 3. Denumirea lucrărilor recepționate: „STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU AMPLASARE/INSTALARE A UNUI NUMĂR DE 14 STATII DE ÎNCĂRCARE ELECTRICE IN ORAȘUL PLOIEȘTI, JUD. PRAHOVA". FAZA SF- Str. Mihail Kogalniceanu (Parcare Hotel Prahova), Nr.cad. 137230(partial)

 • 4. Nominalizarea documentelor și a documentațiilor care se predau Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară PRAHOVA conform avizului de incepere a lucrărilor:

[Număr act pata act [rip act                     [Emitent

.597           17.05.2019 act administrativ              Primăria Mun. Ploiești,

Așa cum sunt atașate la cerere.

 • 5. Concluzii:

Pentru procesul verbal 3115 au fost recepționate 1 propuneri.

* SF - INTRAVILAN, MUN. PLOIEȘTI, Str. Mihail Kogalniceanu (Parcare Hotel Prahova), Nr.cad.137230(partial), JUD. PRAHOVA

 • 6. Erori topologice față de alte entități spațiale:

identificator [Tip eroare jMesaj suprapunere

Nu există erori topologice.

Lucrarea este declarată Admisă

Inginer ȘefInspector Amalia-Claudia Stan

Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Prahova j J

STAN AMALIA - CLAUDIA f CONSILIER GR. /  ,

Str. Mihail Kogălniceanu 137230cement recepționai i ; este valabil insolit de procesuLyerbal i î de recepție nr.....x.......

Șdala...................

UL—- —---------------*■
O! mt cxi!

coi tnî


LEGENDA:

Parcela

7“1

Cămin vizitare

Margine drum

5H

Hidrant

- Trotuar

rm

Rigola

Parcare

z

Lampadar

H Stații de încărcare electrice


Sistem de proiecție: Stereograflc 1970 Sistem de referînta:Marea Neagra 1975


^-2)60$ j 2 4 IUL 201.9

’ Oficiul de Cadastru si Publicata Imobtilara Prahova.

' STANAMALIA-CLAUDIffii

CONSILIER GR. I ~V

.STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU AMPLASARE/INSTALARE A UNUI NUMĂR DE 14 STĂTU DE ÎNCĂRCARE ELECTRICE IN ORAȘUL PLOIEȘTI, JUD. PRAHOVA”. FAZA SF- Imobil: Str. Mihafl Kogălniceanu (Parcare Hotel Prahova), Nr.ead.137230(partial).

Mntergroup

’7/aLENG,HEER,N®

75

©

Municipiul Ploiești

Autorizație             i>*4^2016

c

Site: