Hotărârea nr. 394/2019

Hotãrârea nr. 394 privind aprobarea ajustării prețurilor energiei termice destinată consumatorilor casnici (populație) și noncasnici alimentați din SACET, livrată de către operatorul Veolia Energie Prahova SRL în Municipiul Ploiești


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 394

privind aprobarea ajustării prețurilor energiei termice destinată consumatorilor casnici (populație) și noncasnici alimentați din SACET, livrată de către operatorul Veolia Energie Prahova SRL în Municipiul Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând referatul de aprobare nr. 499/10.10.2019 al Primarului Municipiului Ploiești domnul Adrian Florin DOBRE și Raportul de specialitate tehnic nr. 6903/02.10.2019 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, precum și Raportul de specialitate nr.342/29.10.2019 al Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești, prin care se propune aprobarea ajustării prețurilor energiei termice destinată consumatorilor casnici (populație) și noncasnici alimentați din SACET, livrată de către operatorul Veolia Energie Prahova SRL în Municipiul Ploiești;

ca urmare a Avizului Comisiei de specialitate nr. 3 -„Comisia de utilități publice, calitatea vieții și protecția mediului” din data de 16.10.2019 și a Avizului Comisiei de specialitate nr. 1 - „Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze” din data de 29.10.2019;

în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (6) și (7) din Legea nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare - prețul se aprobă de către Autoritatea Administrației Publice Locale cu avizul Autorităților competente de reglementare;

în baza prevederilor art. 3 din Actul adițional nr. 4 la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii Serviciului Public al Județului Prahova de alimentare cu energie termică produsă în mod centralizat în sistem producție - transport - distribuție pentru Municipiul Ploiești nr. 2776/5246 din 29.04.2004 încheiat între Județul Prahova, Municipiul Ploiești și Veolia Energie Prahova SRL;

luând act de Adresa VEP nr. 19009247/24.09.2019, prin care s-a prezentat Avizul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 65 din 23.09.2019 privind ajustarea prețului pentru energia termică destinată SACET al Municipiului Ploiești livrată de Societatea Veolia Energie Prahova SRL;

ca urmare adresei VEP nr. 19009519/30.09.2019 prin care s-a transmis documentația de fundamentare privind ajustarea prețului local al energiei termice;

în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 1/31.01.2019, Hotărârii Consiliului Local nr.97/09.04.2019, Hotărârii Consiliului Local nr. 128/25.04.2019 și Hotărârii Consiliului Local nr. 129/25.04.2019;

în baza art. 9, alin. 4, lit. c și art. 33, alin. 4, lit. b) din Legea nr. 51/08.03.2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 129 alin. 1 și 2 lit. ”d”, alin. 7 lit. ”n” și art. 139 alin. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă prețul de 315,35 lei/Gcal fără TVA, respectiv 375,27 lei/Gcal cu TVA pentru energia termică destinată consumatorilor casnici (populație) alimentați din SACET livrată în Municipiul Ploiești de către operatorul Veolia Energie Prahova SRL stabilit în baza prevederilor art. 3 cu respectarea prevederilor art. 3.3 din Actul Adițional nr. 4 la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii Serviciului Public al Județului Prahova de alimentare cu energie termică produsă în mod centralizat în sistem producție -transport - distribuție pentru Municipiul Ploiești nr. 2776/5246 din 29.04.2004.

Art. 2 Aprobă prețul de 416,99 lei/Gcal, fără TVA, respectiv 496,22 lei/Gcal cu TVA pentru energia termică destinată consumatorilor noncasnici alimentați din SACET livrată în Municipiul Ploiești de către operatorul Veolia Energie Prahova SRL stabilit în baza prevederilor art. 3 cu respectarea prevederilor art. 3.3 din Actul Adițional nr. 4 la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii Serviciului Public al Județului Prahova de alimentare cu energie termică produsă în mod centralizat în sistem producție - transport - distribuție pentru Municipiul Ploiești nr. 2776/5246 din 29.04.2004.

Art. 3(1) Se menține prețul maxim local al energiei termice facturate populației de 186,97 lei fără TVA, respectiv 222,49 lei/Gcal cu TVA, față de 315,35 lei/Gcal fără TVA, respectiv 375,27 lei/Gcal cu TVA stabilit la art. 1 din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă acordarea subvenției în sumă de 152,78 lei/Gcal cu TVA, urmare a ajustării prețului stabilit la art. 1 din prezenta hotărâre, la care se adaugă suma de 34,39 lei fără TVA (40,92 lei/Gcal cu TVA), reprezentând diferența unitară de recuperat ca urmare a modificării prețului combustibilului în perioada 01.01.2016-28.02.2019 conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 129/25.04.2019.

Art. 4 Se acordă subvenție si consumatorilor casnici care folosesc alte surse de S         5

încălzire decât energia termică produsă în sistem centralizat, cu respectarea legislației în vigoare, pe baza unui regulament care va fi elaborat de executivul Primăriei și aprobat de Consiliul Local.

Art. 5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești, Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești și Veolia Energie Prahova S.R.L.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2019.

Contrasemnează:


SECRETAR GENERAL, oana Geanina SERBINOV