Hotărârea nr. 393/2019

Hotãrârea nr. 393 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 347/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul “Eficientizare Energetică - Grădinița cu program prelungit Sfântul Mucenic Mina”


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

H O T Â R Â R E A NR. 393

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 347/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul “Eficientizare Energetică - Grădinița cu program prelungit Sfântul Mucenic Mina”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 522/14.10.2019 al Primarului Municipiului Ploiești - domnul Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate comun al Direcției Relații Internaționale nr. 436/14.10.2019, al Direcției Tehnic-Investiții nr. 10494/14.10.2019, al Direcției Economice nr. 311/14.16.2019 si al Direcției

7                            9                                                                                                        9                              9

Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr.331/14.10.2019, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.347/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul “Eficientizare Energetică -Grădinița cu program prelungit Sfântul Mucenic Mina”;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 21.09.2019;

Având în vedere:

  • - prevederile Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice pentru reabilitarea termică a clădirilor în care îsi desfășoară activitatea unităti de

9                          9                                                               9

învățământ;

  • - Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creștere Ploiești 2014 - 2020, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 163/ 30.05.2016;

  • - Strategia de Eficientizare Energetică a Municipiului Ploiești 2016-2020 aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 346/31.10.2016;

  • - Hotărârea de Guvern nr. 1069/2007 privind aprobarea Strategiei Energetice a României pentru perioada 2007-2020;

  • - Directiva 2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului European din data de 5 aprilie 2006 având ca obiect eficiența folosirii finale a energiei și a serviciilor energetice;

  • - prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

în baza dispozițiilor art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, ulterior;

în temeiul art. 129 alin. (4) lit. d), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a), art.286, alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) Se aprobă modificarea devizului general aferent obiectivului Eficientizare energetică - Eficientizare Energetică - Grădinița cu program prelungit Sfântul Mucenic Mina”, din cadrul Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 347/02.10.2017 al Municipiului Ploiești, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Modificările aprobate potrivit alin. 1 nu influențează valoarea de deviz aprobată inițial.

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr.347/02.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul „Eficientizare Energetică - Grădinița cu program prelungit Sfântul Mucenic Mina” rămân neschimbate.

Art. 3 Direcția Tehnic-Investitii, Direcția Relații Internationale si Direcția

5                                                       5     >                     9                        9                               9                        9                        9

Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte, va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 21 octombrie 2019

PREȘEDINTE DE ȘE Gheorghe SÎRBl-ȘI


DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

"EFICIENTIZARE ENERGETICĂ :■ GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT SFÂNTUL MUCENIC MINA"

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0

0

0

1.2

Amenajarea terenului

0

0

0

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0

0

0

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0

0

0

Total capitol 1

0

0

0

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare

0

0

0

Total capitol 2

0

0

0

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

23.019,17

4.373,64

27.392,81

3.1.1

Studii teren

23.019,17

4.373,64

27.392,81

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0

0

0

3.1.3

Alte studii specifice

0

0

0

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

3.518,00

40,85

3.558,85

3.3

Expertizare tehnica

4.720,47

896,89

5.617,36

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

900,00

171,00

1.071,00

3.5

Proiectare

174.541,89

33.162,96

207.704,85

3.5.1

Tema de proiectare

0

0

0

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0

0

0

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

105.966,66

20.133,67

126.100,33

3.5.4

Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

4.295,95

816,23

5.112,18

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

7.000,00

1.330,00

8.330,00

3.5.6

Proiectul tehnic si detalii de execuție

57.279,28

10.883,06

68.162,34(tineemuâ/


Proiectant,

1NTERGR0UP ENGINEERING S.R.L.

Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com - J40/6798/2000

CUI -RO13215737

Cont - R079RZBR0000060016712071, Raiffeisen Bank

Tel/fax: 021/319.48.54/55
Splaiul Independentei, nr. 294

Sector 6, București, PO 060031, Romania

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

WJ.-w.intercrOup.ro

E-mail: oftice,ajintergroup.ro

Tei./ Fax: 021.319.48.53/ 54/ 55/ 58/ 61


ExGROUP


DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

Sui

—>.—..^14----hyr—•-----

"EFICIENTIZARE ENERGETICĂ GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT SFÂnVuEmUC&NIC MINÂ''/

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de

Valoare fara TVA*

TVA'

Valoare cu TVA

cheltuieli

lei

iei

lei

1

2

3

4

5

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

7.159,91

1.360,38

8.520,29

3.7

Consultanta

52.478,99

9.971,01

62.450,00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

40.000,00

7.600,00

47.600,00

3.7.2

Auditul financiar

12.478,99

2.371,01

14.850,00

3.8

Asistenta tehnica

57.186,66

10.865,46

68.052,12

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

13.551,60

2.574,80

16.126,40

3.8.1.

1

pe perioada de execuție a lucrărilor

9.034,40

1.716,53

10.750,93

3.8.1.

2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC

4.517,20

858,27

5.375,47

3.8.2

Dirigentie de șantier

43.635,06

8.290,66

51.925,72

Total capitol 3

323.525,09

60.842,19

384.367,28

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru Investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

2.799.263,43

531.860,05

3.331.123,48

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

11.957,00

2.271,83

14.228,83

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

265.244,54

50.396,46

315.641,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0

0

0

4.5

Dotări

0

0

0

4.6

Active necorporale

0

0

0

Total capitol 4

3.076.464,97

584.528,34

3.660.993,31

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

70.324,48

13.361,65

83.686,13

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

52.743,36

10.021,24

62.764,60

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

17.581,12

3.340,41

20.921,53

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

31.431,86

0

31.431,86

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0

0

0

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

14.260,03

0

14.260,03

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

2.852,01

0

2.852,01

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor -CSC

14.319,82

0

14.319,82

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

0

0

0

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

61.063,87

11.602,14

72.666,01

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

7.850,00

1.491,50

9.341,50
DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

I â

"EFICIENTIZARE ENERGETICĂ GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT SFÂNTUL^UC

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de

Valoare fara TVA*

7VA's'/'5,

•Valoare cu TVA

cheltuieli

lei

lei

1

2

3

4

5

Total capitol 5

170.670,21

26.455,29

197.125,50

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0

0

0

6.2

Probe tehnologice si teste

0

0

0

Total capitol 6

0

0

0

TOTAL GENERAL

3.570.660,27

671.825,82

4.242.486,09

din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

2.863.963,79

544.153,12

3.408.116,91

* In preturi la data de decembrie 2016 1 euro = 4,5172 Lei


Data: 11 octombrie 2019

întocmit, [/<& INTERG#Ql$Beneficiar/lnvestitor,

UAT Municipiul Ploiești

Nr.crt.

Specificație

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

Iei

1

2

3

4

5

1

Servicii de consultanta pentru elaborarea Cererii de finanțare

35.799,55

6.801,91

42.601,46

2

Asistenta tehnica in evaluarea proiectului

1.431,98

272,08

1.704,06

TOTAL

37.231,53

7.073,99

44.305,52

TOTAL GENERAL CENTRALIZATOR

3.607.891,80

678.899,81

4.286.791,61

* In preturi la data de decembrie 2016 1 euro = 4,5172 Lei