Hotărârea nr. 392/2019

Hotãrârea nr. 392 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 352/02.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul ,,Eficientizare energetică - Liceul Tehnologic 1 Mai - sala de sport”


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

H O T Â R Â R E A NR. 392

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 352/02.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul „Eficientizare energetică - Liceul Tehnologic 1 Mai - sala de sport”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de Aprobare nr. 521/14.10.2019 al Primarului Municipiului Ploiești - domnul Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate comun al Direcției Relații Internaționale nr. 432/14.10.2019, al Direcției Tehnic-Investiții nr.10498/14.10.2019, al Direcției Economice nr. 315/14.10.2019 și al Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr.335/14.10.2019, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.352/02.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul „Eficientizare Energetică - Liceul Tehnologic 1 Mai - sala de sport;

Ținând cont de raportul Comisiei de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, din data de 21.10.2019;

Având în vedere:

  • - prevederile Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa Prioritară 3 -Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice pentru reabilitarea termică a clădirilor în care îsi desfășoară activitatea unităti de învățământ;

  • - Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creștere Ploiești 2014 - 2020, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 163/30.05.2016;

  • - Strategia de Eficientizare Energetică a Municipiului Ploiești 2016-2020 aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 346/31.10.2016;

  • - Hotărârea Guvernului nr. 1069/2007 privind aprobarea Strategiei Energetice a României pentru perioada 2007-2020;

  • - Directiva 2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului European din data de 5 aprilie 2006 având ca obiect eficiența folosirii finale a energiei și a serviciilor energetice;

  • - prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.

în baza dispozițiilor art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, ulterior;

în temeiul art. 129 alin. (4) lit. d), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a), art.286, alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) Se aprobă modificarea devizului general aferent obiectivului Eficientizare energetică - Liceul Tehnologic 1 Mai - sala de sport, din cadrul Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 352/02.10.2017, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Modificările aprobate potrivit alin. 1 nu influențează valoarea de deviz aprobată inițial.

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 352/02.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul „Eficientizare energetică - Liceul Tehnologic 1 Mai - sala de sport”, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 404/4.10.2018 rămân neschimbate.

Art. 3 Direcția Tehnic-Investitii, Direcția Relații Internationale și Direcția

9        9^9.9    9   9   9

Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte, va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 21 octombrie 2019


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gheorghe SÎRBU-


Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, loanaGeanina SERBINOV

Proiectant,

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L,

Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et. 1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com - J40/6798/2000

CUI - RO13215737

Cont - R079RZBR0000060016712071, Raiffeisen Bank

Tel/fax: 021/319.48.54/55


DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

EFICIENTIZARE ENERGETICA - LICEUL TEHNOLOGIC 1 MAI - SALA DE SPORT

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

tei

tei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0

0

0

1.2

Amenajarea terenului

0

0

0

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0

0

0

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0

0

0

Total capitol 1

0

0

0

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare

0

0

0

Total capitol 2

0

0

0

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

9.628,86

1.829,48

11.458,34

3.1.1

Studii teren

9.628,86

1.829,48

11.458,34

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0

0

0

3.1.3

Alte studii specifice

0

0

0

3.2

Documentații-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

3.575,44

285,00

3.860,44

3.3

Expertizare tehnica

1.368,71

260,05

1.628,76

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

600,00

114,00

714,00

3.5

Proiectare

74.845,77

14.220,69

89.066,46

3.5.1

Tema de proiectare

0

0

0

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0

0

0

3.5.3.

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

42.911,00

8.153,09

51.064,09

3.5.4

Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

1.739,64

330,53

2.070,17


DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții           1°,?',

z                > o ■v-'

EFICIENTIZARE ENERGETICA - LICEUL TEHNOLOGIC 1 MAI - SALA DE SPOfif ZX, .        &

Nr. crt.

Denumirea capitoletor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

7.000,00

1.330,00

8.330,00

3.5.6

Proiectul tehnic si detalii de execuție

23.195,13

4.407,07

27.602,20

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

2.899,3900

550,8800

3.450,27

3.7

Consultanta

34.159,66

6.490,34

40.650,00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

30.000,00

5.700,00

35.700,00

3.7.2

Auditul financiar

4.159,66

790,34

4.950,00

3.8

Asistenta tehnica

34.420,56

6.539,90

40.960,46

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

13.551,60

2.574,80

16.126,40

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

9.034,40

1.716,54

10.750,94

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC

4.517,20

858,27

5.375,47

3.8.2

Dirigenție de șantier

20.868,96

3.965,10

24.834,06

Total ca

pitol 3

161.498,39

30.290,34

191.788,73

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

1.129.533,00

214.611,27

1.344.144,27

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

8.878,45

1.686,91

10.565,36

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

225.783,91

42.898,94

268.682,85

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0

0

0

4.5

Dotări

20.146,71

3827,88

23974,59

4.6

Active necorporale

0

0

0

Total capitol 4

1.384.342,07

263.025,00

1.647.367,07

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

28.460,29

5.407,4551

33.867,75

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

21.345,22

4.055,5918

25.400,81

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

7.115,07

1.351,8633

8.466,93

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

12.704,05

0

12.704,05DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

A , + -A-J -

EFICIENTIZARE ENERGETICA - LICEUL TEHNOLOGIC 1 AAAI - SALA DE SPORT/

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

TVA

~~ Paloare cu TVA

tei

lei

lei

1

2

3

4

5

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0

0

0

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

5.754,39

0

5.754,39

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

1.150,88

0

1.150,88

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor -CSC

5.798,78

0

5.798,78

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desființare

0

0

0

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

33.703,82

6.403,73

40.107,55

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

8.010,00

1.521,90

9.531,90

Total capitol 5

82.878,16

13.333,09

96.211,25

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0

0

0

6.2

Probe tehnologice si teste

0

0

0

Total capitol 6

0

0

0

TOTAL GENERAL

1.628.718,62

306.648,43

1.935.367,05

din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

1.159.756,67

220.353,77

1,380.110,44

* In preturi la data de decembrie 2016 1 euro = 4,5172 Leii !

Elaborator

Intergroup Engineering SRLs

Beneficiar/1 n vestitor,

UAT Municipiul Ploiești


Nr.

Specificație

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

crt.

(ei

lei

lei

1

2

3

4

5

1

Servicii de consultanta pentru elaborarea Cererii de finanțare

14.496,96

2.754,42

17.251,38

2

Asistenta tehnica in evaluarea proiectului

579,88

110,18

690,06

TOTAL

15.076,84

2.864,60

17.941,44

TOTAL GENERAL CENTRALIZATOR

1.643.795,46

309.513,03

1.953.308,49