Hotărârea nr. 389/2019

Hotãrârea nr. 389 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 351/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul “Eficientizare Energetică - Eficientizare Energetică Şcoala Gimnazială George Coşbuc”


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR, 389

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 351/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul “Efîcientizare Energetică - Efîcientizare Energetică Școala Gimnazială George Coșbuc”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de Aprobare nr. 518/14.10.2019 al Primarului Municipiului Ploiești - domnul Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate comun al Direcției Relații Internaționale nr. 433/14.10.2019, al Direcției Tehnic-Investiții nr. 10497/14.10.2019, al Direcției Economice nr. 314/14.16.2019 și al Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr.334/14.10.2019, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.351/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul “Efîcientizare Energetică -Efîcientizare Energetică Școala Gimnazială George Coșbuc”;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 21.10.2019;

Având în vedere:

  • - prevederile Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice pentru reabilitarea termică a clădirilor în care își desfășoară activitatea unități de învățământ;

  • - Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creștere Ploiești 2014 - 2020, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 163/ 30.05.2016;

  • - Strategia de Efîcientizare Energetică a Municipiului Ploiești 2016-2020 aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 346/31.10.2016;

  • - Hotărârea de Guvern nr. 1069/2007 privind aprobarea Strategiei Energetice a României pentru perioada 2007-2020;

  • - Directiva 2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului European din data de 5 aprilie 2006 având ca obiect eficiența folosirii finale a energiei și a serviciilor energetice;

  • - prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

în baza dispozițiilor art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, ulterior;

în temeiul art. 129 alin. (4) lit. d), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a), art.286, alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 (1) Se aprobă modificarea devizului general aferent obiectivului Eficientizare energetică - Școala Gimnazială George Coșbuc”, din cadrul Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 351/02.10.2017 al Municipiului Ploiești, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Modificările aprobate potrivit alin. 1 nu influențează valoarea de deviz aprobată inițial.

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 351/02.10.2017 al Municipiului Ploiești privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul „Eficientizare Energetică - Școala Gimnazială George Coșbuc”, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 468/31.10.2018 rămân neschimbate.

Art. 3 Direcția Tehnic-Investitii, Direcția Relații Internationale si Direcția

5       9 7   S   9    999

Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte, va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 21 octombrie 2019

/^CC /4 ji


NTERGROU

£ NG1NEER1NG


WnCenUf^/


TUV

AUSTRIA

Ertfc/3 CJ1 2010» 63000596

ENIS0T4-

201M1630D059T

CERT1FISD '

> 1

20116163000596

rl-. »w-


Proiectant,

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.


Bd.N.Titulescu, nr.14, BI.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București Nr.Reg.Com - J40/6798/2000

CUI-RO13215737


Cont- R079R2BR0000060016712071, Raiffeisen Bank

Tel/fax: 021/319.48.54/55

"Splaiul Independentei, nr. 2ă4

Sector 6, București, PO 060031, Romania

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

www.interqroup.ro

E-mail: ol’ice inter ,rou. .ro

Tel./ Fax: 021.319.48.53/ 54/ 55/ 58/ 61
DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții           :       \           țo~>'

EFICIENTIZARE ENERGETICA ȘCOALA GIMNAZIALA GEORGE COSBUC^k ’

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

TVA

VăT&are cp TVA

lei

lei

'^7e/

1

2

3

4

5

Total capitol 5

76.167,14

12.154,43

88.321,57

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6,1

Pregătirea personalului de exploatare

0

0

0

6.2

Probe tehnologice si teste

0

0

0

Total capitol 6

0

0

0

TOTAL GENERAL

1.478.300,28

278.169,76

1.756.470,04

din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

1.113.415,75

211.548,99

1.324.964,74

* In preturi la data de decembrie 2016 1 euro = 4,5172 Lei


Beneficiar/lnvestitor, UAT Municipiul Ploiești

Nr. crt.

Specificație

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

1

Servicii de consultanta pentru elaborarea Cererii de finanțare

13.917,70

2.644,36

16.562,06

2

Asistenta tehnica in evaluarea proiectului

556,71

105,78

662,49

TOTAL

14.474,41

2.750,14

17.224,55

TOTAL GENERAL CENTRALIZATOR

1.492.774,69

280.919,90

1.773.694,59

* In preturi Ia data de decembrie 2016 1 euro = 4,5172 Lei