Hotărârea nr. 388/2019

Hotãrârea nr. 388 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 349/02.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul ,,Eficientizare energetică - Liceul Tehnologic de Servicii Sf. Apostol Andrei în municipiul Ploiești”


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 388

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 349/02.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul „Eficientizare energetică - Liceul Tehnologic de Servicii Sf. Apostol Andrei în municipiul Ploiești”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de Aprobare nr. 517/14.10.2019 al Primarului Municipiului Ploiești - domnul Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate comun al Direcției

Relații   Internaționale nr.    431/14.10.2019,   al Direcției Tehnic-Investiții

nr. 10449/14.10.2019, al Direcției Economice nr. 316/14.10.2019 si al Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr.336/14.10.2019, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.349/02.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul „Eficientizare Energetică -Liceul Tehnologic de Servicii Sf. Apostol Andrei în municipiul Ploiești;

Ținând cont de raportul Comisiei de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, din data de 21.10.2019;

Având în vedere:

  • - prevederile Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa Prioritară 3 -Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice pentru reabilitarea termică a clădirilor în care îsi desfășoară activitatea unităti de învățământ;

  • - Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creștere Ploiești 2014 -2020, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 163/30.05.2016;

  • - Strategia de Eficientizare Energetică a Municipiului Ploiești 2016-2020 aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 346/31.10.2016;

  • - Hotărârea Guvernului nr. 1069/2007 privind aprobarea Strategiei Energetice a României pentru perioada 2007-2020;

  • - Directiva 2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului European din data de 5 aprilie 2006 având ca obiect eficiența folosirii finale a energiei și a serviciilor energetice;

  • - prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.

In baza dispozițiilor art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, ulterior;

în temeiul art. 129 alin. (4) lit. d), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 286, alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) Se aprobă modificarea devizului general aferent obiectivului Eficientizare energetică - Liceul Tehnologic de Servicii Sf. Apostol Andrei în municipiul Ploiești, din cadrul Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 349/02.10.2017 al Municipiului Ploiești, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Modificările aprobate potrivit alin. 1 nu influențează valoarea de deviz aprobată inițial.

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 349/02.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul „Eficientizare energetică - Liceul Tehnologic de Servicii Sf. Apostol Andrei în municipiul Ploiești” rămân neschimbate.

Art. 3 Direcția Tehnic-Investitii, Direcția Relații Internationale si Direcția

5       9’99    9   3   9

Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte, va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 21 octombrie 2019

Proiectant,


INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com - J40/6798/2000

CUI - RO13215737

Cont - R079RZBR0000060016712071, Raiffeisen Bank

Tel/fax: 021/319.48.54/55

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

EFICIENTIZARE ENERGETICA - LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII SFÂNTUL APOSTOL ANDREI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

tei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0

0

0

1.2

Amenajarea terenului

0

0

0

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0

0

0

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0

0

0

Total capitol 1

0

O

0

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare

0

0

0

Total capitol 2

0

0

0

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

6.110,30

1.160,96

7.271,26

3.1.1

Studii teren

6.110,30

1.160,96

7.271,26

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0

0

0

3.1.3

Alte studii specifice

0

0

0

3.2

Documentații-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

3.347,61

285,00

3.632,61

3.3

Expertizare tehnica

569,17

108,14

677,31

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

400,00

76,00

476,00

3.5

Proiectare

48.414,91

9.198,83

57.613,74

3.5.1

Tema de proiectare

0

0

0

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0

0

0

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

26.194,05

4.976,87

31.170,92

3.5.4

Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

1.061,92

201,76

1.263,68

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiți

------------7*

1 <-

EFICIENTIZARE ENERGETICA - LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII SFÂNTUL APOSTOL ANDREI IN mIn^

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

\o

TVA   \

lei

lei

1 P-

1

2

3

4

5

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execute

7.000,00

1.330,00

8.330,00

3.5.6

Proiectul tehnic si detalii de execuție

14.158,94

2.690,20

16.849,14

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

1.769,87

336,28

2.106,15

3.7

Consultanta

34.159,66

6.490,34

40.650,00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

30.000,00

5.700,00

35.700,00

3.7.2

Auditul financiar

4.159,66

790,34

4.950,00

3.8

Asistenta tehnica

27.644,76

- -

5.252,50

32.897,26

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

6.775,80

1.287,40

8.063,20

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

4.517,20

858,27

5.375,47

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC

2.258,60

429,13

2.687,73

3.8.2

Dirigenție de șantier

20.868,96

3.965,10

24.834,06

Total capitol 3

122.416,28

22.908,05

145.324,33

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

682.194,00

129.616,86

811.810,86

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

12.723,49

2.417,46

15.140,95

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

184.389,51

35.034,01

219.423,52

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0

0

0

4.5

Dotări

16.623,30

3158,43

19781,726

4.6

Active necorporale

0

0

0

Total capitol 4

895.930,30

170.226,76

1.066.157,06

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

17.372,94

3.300,85

20.673,79

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

13.029,71

2.475,64

15.505,35

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

4.343,23

825,21

5.168,44

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

7.711,08

0

7.711,08

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0

0

0


4,5172 Lei

Data: 11 Octombrie 2019

Elaborator

Intergroup Engineering SRL


co^

’ # IHT/ÎCROUP >

• ExdjJ.'.ERING '

Z'r-L


Beneficiar/lnvestitor,

UAT Municipiul Ploiești


Nr. crt.

Specificație

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

1

Servicii de consultanta pentru elaborarea Cererii de finanțare

8.849,34

1.681,37

10.530,71

2

Asistenta tehnica in evaluarea proiectului

353,97

67,25

421,22

TOTAL

9.203,31

1.748,62

10.951,93

TOTAL GENERAL CENTRALIZATOR

1.079.818,66

203.349,38

1.283.168,04

* In preturi la data de decembrie 2016 1 euro = 4,5172 Lei