Hotărârea nr. 387/2019

Hotãrârea nr. 387 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Ploieşti pe anul 2019


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 387

privind rectificarea bugetului local al Municipiului Ploiești pe anul 2019

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 526/17.10.2019 al primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate nr. 324/17.10.2019 al Direcției Economice prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2019;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 21.10.2019;

Având în vedere:

 • -  prevederile Legii nr. 50/15.03.2019 Legea bugetului de stat pe anul 2019;

 • -  prevederile art. 19 și art. 49, din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârea de Guvern nr. 752 din 14 octombrie 2019 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale conform art. 20 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019 și Decizia Directorului General al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Ploiești nr. 5495/17.10.2019;

în temeiul art. 129, alin. 4, lit. a și art. 139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

1

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2019, conform Anexei nr. 1 și a notelor de fundamentare aferente.

Art. 2 Aprobă rectificarea Listei obiectivelor de investiții pe anul 2019 și estimări 2020-2022, conform Anexei nr. 2 și a notelor de fundamentare aferente.

Art. 3 Ordonatorul principal de credite și serviciile de specialitate din aparatul Primarului Municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 21 octombrie 2019

PREȘEDINTE DE SEDTNTĂ. Gheorg]


Contrasemnează: SECRETAR GENERAL, iana GeaninaSERBINOV


JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

ANEXA 1

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2019 - VENITURI


mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 383/14.10.201

Influente

(+/-)

Prevederi rectificate

423,184.19

23,641.00

446,825.19

1

VENITURI -TOTAL

0001

423,184.19

23,641.00

446,825.19

2

VENITURI PROPRII

0101

370,488.95

0.00

370,488.95

3

I. VENITURI CURENTE

0002

398,210.00

23,641.00

421,851.00

4

A. VENITURI FISCALE

0003

356,866.00

23,641.00

380,507.00

5

Al.

IMPOZIT PE

VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI

DIN

CAPITAL

0004

224,329.00

0.00

224,329.00

6

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

3,370.00

0.00

3,370.00

7

IMPOZIT PE PROFIT

0/02

3,370.00

0.00

3,370.00

8

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

3,370.00

3,370.00

9

Al .2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN

0006

219,624.00

0.00

219,624.00

10

IMPOZIT PE

VENIT

0302

900.00

0.00

900.00


11

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

900.00

900.00

12

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

218,724.00

0.00

218,724.00

13

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

208,724.00

208,724.00

14

Sume repartizate din Fondul la dispoziția CJ PH

040205

10,000.00

10,000.00

15

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

1,335.00

0.00

1,335.00

16

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE

0502

1,335.00

0.00

1,335.00

17

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

1,335.00

1,335.00

18

A3.

IMPOZITE SI TAXE PE PROPR1ETA TE

0009

81,121.00

0.00

81,121.00

19

IMPOZITE SI

TAXE PE

PROPRIETATE

0702

81,121.00

0.00

81,121.00

20

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

66,000.00

0.00

66,000.00

21

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

16,000.00

16,000.00

22

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

50,000.00

50,000.00
23

Impozitul si taxa pe teren

070202

11,021.00

0.00

11,021.00

24

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

4,500.00

4,500.00

25

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

6,500.00

6,500.00

26

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

21.00

21.00

27

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

4,100.00

4,100.00

29

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

51,416.00

23,641.00

75,057.00

30

SUME

DEFALCATE DIN

T.V.A.

1102

30,039.00

23,641.00

53,680.00

32

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

19,137.00

19,137.00

36

Sume defalcate din

T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

5,384.00

23,641.00

29,025.00

38

Sume defalcate din T.V.A ptr.finantarea invatamantului particular

110209

5,518.00

5,518.00

39

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE B UNURI SI SERVICII

1202

0.00

0.00

0.00

40

Taxe hoteliere

120207

0.0041

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

1502

105.00

0.00

105.00

42

Impozit pe spectacole

150201

105.00

105.00

44

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI

1602

21,272.00

0.00

21,272.00

45

Impozit pe mijloacele de transport

160202

16,945.00

0.00

16,945.00

46

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

10,445.00

10,445.00

47

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

6,500.00

6,500.00

48

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

4,247.00

4,247.00

49

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

80.00

80.00

50

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0.00

0.00

0.00

51

ALTE IMPOZITE

SI TAXE FISCALE

1802

0.00

0.00

0.00
52

Alte impozite si taxe

180250

0.00

53

C. VENITURI NEFISCALE

0012

41,344.00

0.00

41,344.00

54

CI.

VENITURI

DIN

PROPRIETA

TE

0013

13,339.00

0.00

13,339.00

55

VENITURI DIN PROPRIETATE

3002

13,339.00

0.00

13,339.00

58

Venituri din concesiuni si închirieri

30020530

12,000.00

12,000.00

59

Venituri din dividende

300208

1,339.00

1,339.00

63

C2.

VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

28,005.00

0.00

28,005.00

64

VENI TUR I D IN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI

3302

11,472.00

0.00

11,472.00

65

Venituri din prestări de servicii

330208

11,161.00

11,161.00

67

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

61.00

61.00

70

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

330228

0.00

71

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

250.00

250.00
72

VENITURI DIN

TAXE ADMINISTRATIV E, ELIBERĂ RI PERMISE

3402

24.00

0.00

24.00

73

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

0.00

74

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

24.00

24.00

75

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCĂRI

3502

15,300.00

0.00

15,300.00

76

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

15,300.00

15,300.00

79

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

0.00

80

DIVERSE

VENITURI

3602

1,209.00

0.00

1,209.00

81

Venituri din prescripție extinctiva

360201

0.00

83

Taxe speciale

360206

750.00

750.00

85

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

33.00

33.00

86

Taxa reabilitare termica

360223

345.00

345.00

87

Alte venituri

360250

81.00

81.00

88

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

0.00

0.00

0.00
89

Donații si sponsorizări

370201

0.00

0.00

0.00

90

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

-10,792.65

1,754.15

-9,038.50

91

varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

10,792.65

-1,754.15

9,038.50

93

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

2,317.95

0.00

2,317.95

94

VENITURI DIN VALORIFICAREA

UNOR B UNURI

3902

2,317.95

0.00

2,317.95

95

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

2,316.95

2,316.95

96

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

390203

1.00

1.00

110

IV. SUBVENȚII

0017

22,656.24

0.00

22,656.24

111

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

22,656.24

0.00

22,656.24

112

SUBVENȚII DE LA

BUGETUL DE

STAT

4202

8,307.44

0.00

8,307.44

113

A. De capital

0019

1,981.00

0.00

1,981.00
120

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

0.00

124

Subvenții de la BS pentru finanțarea aparaturii medicale si a echipamentelor in sanatate

42021601

1,981.00

1,981.00

126

B. Curente

0020

6,326.44

0.00

6,326.44

132

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

0.00

133

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

243.00

243.00

136

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

420255

6,083.44

6,083.44

139

Subvenții de la bugetul de stat proiecte UE

420269

0.00

0.00

140

SUBVENȚII DE LA

ALTE

ADMINISTRAȚII

4302

418.80

0.00

418.80

145

Subvenții acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere pentru secțiunea de dezvoltare

43023902

418.80

418.80

158

Fond social FSE

48.02.02

13,930.00

0.00

13,930.00
159

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.02.02.01

13,930.00

13,930.00

1

VENITURILE SECȚIUNII

DE FUNCȚIONARE

387,315.35

25,395.15

412,710.50

2

I. VENITURI CURENTE

0002

387,072.35

25,395.15

412,467.50

3

A. VENITURI FISCALE

0003

356,866.00

23,641.00

380,507.00

4

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

224,329.00

0.00

224,329.00

5

Al.l. IMPOZIT

PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

3,370.00

0.00

3,370.00

6

IMPOZIT PE

PROFIT

0102

3,370.00

0.00

3,370.00

7

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

3,370.00

3,370.00

8

Al.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

219,624.00

0.00

219,624.00

9

IMPOZIT PE

VENIT

0302

900.00

0.00

900.00

10

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

900.00

900.0011

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

218,724.00

0.00

218,724.00

12

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

208,724.00

208,724.00

13

Sume repartizate din Fondul la dispoziția CJ PH

040205

10,000.00

10,000.00

14

Al.3. ALTE

IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

1,335.00

0.00

1,335.00

15

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI

0502

1,335.00

0.00

1,335.00

16

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

1,335.00

1,335.00

17

A3.

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETA TE

0009

81,121.00

0.00

81,121.00

18

IMPOZITE SI

TAXE PE

PROPRIETATE

0702

81,121.00

0.00

81,121.00

19

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

66,000.00

0.00

66,000.00

20

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

16,000.00

16,000.00

21

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane uridice

07020102

50,000.00

50,000.00

22

Impozitul si taxa pe teren

070202

11,021.00

0.00

11,021.00

23

Impozit pe terenuri de Ia persoane fizice

07020201

4,500.00

4,500.00

24

Impozitul si taxa pe teren de la pers.

uridice

07020202

6,500.00

6,500.00

25

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

21.00

21.00

26

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

4,100.00

4,100.00
28

A4.

IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

51,416.00

23,641.00

75,057.00

29

SUME

DEFALCATE DIN

T. VA,

1102

30,039.00

23,641.00

53,680.00

31

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

19,137.00

19,137.00

34

Sume defalcate din

T.V.A ptr. drumuri

110205

35

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

5,384.00

23,641.00

29,025.00

36

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

110209

5,518.00

5,518.00

37

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII

1202

0.00

0.00

0.00

38

Taxe hoteliere

120207

39

TAXE PE

SERVICII

SPECIFICE

1502

105.00

0.00

105.00

40

Impozit pe spectacole

150201

105.00

105.0042

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI

1602

21,272.00

0.00

21,272.00

43

Impozit pe mijloacele de transport

160202

16,945.00

0.00

16,945.00

44

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

10,445.00

10,445.00

45

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

6,500.00

6,500.00

46

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

4,247.00

4,247.00

47

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

80.00

80.00

51

C. VENITURI NEFISCALE

0012

30,206.35

1,754.15

31,960.50

52

CI.

VENITURI

DIN

PROPRIETA

TE

0013

13,339.00

0.00

13,339.00

53

VENITURI DIN PROPRIETATE

3002

13,339.00

0.00

13,339.00

56

Venituri din concesiuni si închirieri

300205

12,000.00

12,000.00

57

Venituri din dividende

300208

1,339.00

1,339.00

59

VENITURI DIN

DOBÂNZI

3102

0.00

0.00

0.00
61

C2.

VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

16,867.35

1,754.15

18,621.50

62

VENITURI DIN

PRESTĂRI DE

SERVICII SI ALTE

ACTIVITATI

3302

11,472.00

0.00

11,472.00

63

Venituri din prestări de servicii

330208

11,161.00

11,161.00

65

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

61.00

61.00

68

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

330228

69

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

250.00

250.00

70

VENITURI DIN

TAXE ADMINISTRATIV E, ELIBERĂRI PERMISE

3402

24.00

0.00

24.00

71

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

0.00

72

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

24.00

24.00

73

AMENZI,

PENAL1TATI SI

CONFISCĂRI

3502

15,300.00

0.00

15,300.00

74

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

15,300.00

15,300.00

77

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

78

DIVERSE

VENITURI

3602

864.00

0.00

864.00

79

Venituri din prescripție extintiva

360201

81

Taxe speciale

360206

750.00

750.00
82

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

33.00

33.00

84

Alte venituri

360250

81.00

81.00

85

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELEDECÂT SUBVENȚIILE

3702

-10,792.65

1,754.15

-9,038.50

87

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

-10,792.65

1,754.15

-9,038.50

97

IV. SUBVENȚII

0017

243.00

0.00

243.00

98

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

243.00

0.00

243.00

99

SUBVENȚII DE LA

BUGETUL DE

STAT

4202

243.00

0.00

243.00

100

B. Curente

0020

243.00

0.00

243.00

106

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

107

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

243.00

243.00

108

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

420254

1

VENITURILE SECȚIUNII DE

DEZVOLTARE           35,868.84   -1,754.15   34,114.69

2

I. VENITURI

CURENTE

0002

10,792.65

-1,754.15

9,038.50

5

C. VENITURI NEFISCALE

0012

10,792.65

-1,754.15

9,038.50

6

C2.

VÂNZĂRI DE

BUNURI SI

SERVICII

0014

10,792.65

-1,754.15

9,038.50

DIVERSE

VENITURI

3602

345.00

0.00

345.00

Taxa reabilitare termica

360223

345.00

345.00

7

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

10,792.65

-1,754.15

9,038.50

10

Varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

10,792.65

-1,754.15

9,038.50

12

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

2,317.95

0.00

2,317.95

13

VENITURI DIN VALORIFICAREA

UNOR BUNURI

3902

2,317.95

0.00

2,317.95

14

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

2,316.95

2,316.95

15

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

390203

1.00

1.00

29

IV. SUBVENȚII

0017

22,413.24

0.00

22,413.24

30

tc'b v "et*' i rr rrr----

LA ALTE NIVELE ALE

ADMINISTRAȚIEI

nit unt ■ r-r*

0018

8,483.24

0.00

8,483.24

31

SUBVENȚII DE LA

BUGETUL DE

STAT

4202

8,483.24

0.00

8,483.24

32

A. De capital

0019

8,483.24

0.00

8,483.24

39

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

42

Subvenții de laBS pentru finanțarea echipamentelor medicale in sanatate

42021601

1,981.00

1,981.0044

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

420255

6,083.44

6,083.44

46

Subvenții de la BS proiecte UE

420269

47

Subvenții acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere pentru secțiunea de dezvoltare

43023902

418.80

418.80

60 Fond social FSE

48.02.02

13,930.00

0.00

13,930.00

61

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.02.02.01

13,930.00

13,930.00

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


BUGET LOCAL PE ANUL 2019   - CHELTUIELI -


mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevedere conf. HCL 383/14,10,2019

Influente (+/-)

Prevederi rectificate

426 646.19

23,641.00

450.287.19

CHELTUIELI - TOTAL

5002

426,646.19

23,641.00

450.287.19

A VTOtUTA TI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

45,710.79

545.95

46,256.74

Cheltuieli de personal (salarii aferente aparatului propriu al Primăriei Ploiești, Centrului de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători si Parcului Municipal Ploiești)

10

29,500.00

29,500.00

Bunuri si servicii (utilitari primărie, patrimoniu, urbanism, Centrul de Excelenta pentru Tinerii întreprinzători,obiecte de inventai-, deplasări, cârti si publicații, consultante si expertize, protecția muncii, pregătire profesionala, asigurări RCA siCASCO, prestări servicii de cadastru si topografie, cheltuieli de evaluare a bunurilor, cheltuieli inscriere cartea funciara, cheltuieli pentru organizarea de licitării, asigurări obligatorii a locuințelor împotriva

20

3,918.44

54.15

3,972.59

cheltuieli cf. cir. 1/20 R.A.S.P

20

7,701.00

800.00

8,501.00

Alte transferuri

55,18

1.04

1.04

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

13.20

13.20

Proiecte finanțate prin FSE

58

3,309.00

3,309.00

Alte cheltuieli (cotizații membru si alte activitati legate de implementarea proiectelor)

59

958.00

958.00

Sume aferente persoanrlor cu handicap neincadrate

59,40

240.00

240.00

Active nefînanciare

71

333.55

-308.20

25.35

Plăti efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent-funcrionare

85

-263.44

-263.44

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

39,774.08

4,500.00

44.274.08

Bunuri si servicii (alegeri)

20

350.00

350.00

Fonduri de rezerva

50

23.23

23.23

Transferuri calre Serviciul public de evidenta a persoanelor-functonare

51

3,510.00

3,510.00

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor-dezvoltare

51

0.00

0.00

Proiecte finanțate prin FSE

58

428.00

428.00Active nefinanciare

71

0.00

Rambursări de credite -total din care:

81

35,473.00

4,500.00

39,973.00

Rambursare credit Alpha Bank

0.00

Rambursare credit B.C.R.

12,610.00

1.360.00

13,970.00

Rambursare credit B.R.D.

12,704.00

1,540.00

14,244.00

Rambursare credit C.E.C.

4,409.00

535.00

4,944.00

Rambursare credit EXIM

5,750.00

1,065.00

6,815.00

Plăti efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent-functionare

85

-10.15

-10.15

TRANZACȚII PRIIIND DA TORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

8,391.20

0.00

8,391.20

Bunuri si servicii (comisioane)

20

1.00

1.00

Dobânzi

30

8,390.20

8,390.20

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NA TIONALA

6102

19,281.74

0.00

19,281.74

Protecția civila TOTAL-din

care:

121.74

0.00

121.74

Bunuri si servicii (Protecția civila)

20

26.00

26.00

Active nefinanciare primărie

71

95.74

95.74

Politia Locala - total, din care:

19,160.00

0.00

19,160.00

Cheltuieli de personal

10

18,370.00

18,370.00'

Bunuri si servicii

20

790.00

790.00

Active nefînanciare (Protecția civila)

71

0.00

INVATAMINT

6502

30,440.95

70.00

50,5/0.95

Cheltuieli de personal-TOTAL

10

1,588.00

0.00

1,588.00

Transport profesori

593.00

593.00

Cheltuieli de personal-cf.HCL84/2016

445.00

445.00

Cheltuieli de personal- Centrul de excelenta

550.00

550.00

Bunuri si servicii - art 104, alin (2) litera b-d din Legea educației naționale nr. 1/2011;

20

16,091.50

16,091.50

Reparații curente instituții de invatamant preuniversitar de stat -Primărie

20

1,315.00

1,315.00

Transferuri către instituții publice (internate si cantine școlare)

51

50.00

50.00

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat, HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unităților de invatamant, art.2, alin. 10 si art.l alin c.

55

5,583.00

5,583.00

Alte transferuri interne ( regularizare sursa TVA an precedent)

55.18

140.06

140.06
Asistenta sociala (drepturi copii/elevi cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa+tichete grădiniță) HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unităților de invatamant, art.2, alin. 10 si art.l alin c.

57

1,162.50

1,162.50

Stimulent educațional legea

248/2015(ASSC)

57

5.00

5.00

Proiecte finanțate prin FSE

58

3,107.00

3,107.00

Alte cheltuieli (burse școlare,acțiuni cu caracter științific si cultural)

59

1,400.00

1,400.00

Active nefinanciare

71

149.21

70.00

219.21

Active nefînanciare Lic. Victor Slavescu

15.00

15.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-165.32

-165.32

SAJVATATE

6602

15,135.00

316.00

15,451.00

Cheltuieli de personal -asistenta medicala comunitara finanțata prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

10

10,960.00

10,960.00

uunu]Tsorivn.irHOTJî,uni

20

163.00

163.00

Bunuri si servicii cabinete medicale școlare

163.00

163.00

Alte transferuri curente interne

55.18

111.93

111.93

Transferuri către instituții publice ( finanțare secțiunea de funcționare) - total, din care:

51

421.00

316.00

737.00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

80.00

80.00

Spitalul Municipal Ploiești

341.00

316.00

657.00

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie.

57

60.00

60.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

30.00

30.00

Transferuri către instituții publice (finanțare secțiunea de dezvoltare) - total, din care:

51

3,490.00

0.00

3,490.00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

300.00

300.00

Spitalul Municipal Ploiești

3,190.00

3,190.00

Active nefînanciare Primărie

71

11.00

11.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-111.93

-111.93

CULTURA. RECREERE SI RELIGIE

6702

57,523.88

1,599.09

59,122.97
Bunuri si servicii -total, din care:

20

1,665.49

600.00

2,265.49

Iluminat ornamental

501.00

580.00

1,081.00

Spectacole artificii

20.00

20.00

40.00

Bunuri si servicii Parc Municipal Ploiești Vest

656.99

656.99

Acțiuni culturale

487.50

487.50

Susținerea cultelor

59

350.00

350.00

Transferuri către instituții publice (finanțare secțiunea de funcționare) - total, din care:

51

52,312.00

1,000.00

53312.00

Casa de Cultura

1,496.00

1,496.00

Teatrul "Toma Caragiu"

13,800.00

13,800.00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

12,559.00

12,559.00

Club Sportiv Municipal

14,565.00

1,000.00

15,565.00

Administrația Parcului C-tin Stere

9,892.00

9,892.00

Transferuri către instituții publice (finanțare secțiunea de dezvoltare) - total, din care:

51

2,882.00

0.00

2,882.00

Teatrul "Toma Caragiu"

400.00

400.00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

287.00

287.00

Administrația Parcului C-tin Stere

2,195.00

2,195.00

Active nefinanciare

71

346.32

-0.91

345.41

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-50.30

-50.30

Alte transferuri interne

55,18

18.37

18.37

Alte transferuri pentru investiții

55,13

4.20

4.20

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-4.20

-4.20

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

80,263.55

0.00

80,263.55

Cheltuieli de personal - total, din care:

10

38,116.00

0.00

38,116.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

16,203.00

16,203.00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

12,082.00

12,082.00

Cheltuieli de personal Cantina sociala

735.00

735.00

Cheltuieli de personal Centrul Crese

7,581.00

7,581.00

Cheltuieli de personal Căminul de batrani

1,515.00

1,515.00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

5,652.50

0.00

5,652.50

Reparații crese

39.00

39.00

Bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

146.00

146.00

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

2,724.00

2,724.00

Bunuri si servicii Cantina sociala

1,757.00

1,757.00
Bunuri si servicii Căminul de batrani

521.00

521.00

Ajutoare pentru incalzire locuințe (taxe poștale)

3.00

3.00

Bunuri si servicii crese

402.50

402.50

Sprijinirea proiectelor de interes public in vederea stimulării contribuției sectorului non -profit la creșterea si in curaj area participării active a cetățenilor la viata comunității, conformLegeii 350/2005

60.00

60.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate, din care pentru:

59.40

564.50

0.00

564.50

a) Asistenta sociala in caz de invaliditate

400.00

400.00

b) Activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

30.00

30.00

c) Cantina sociala

5.00

5.00

d) Centrul Crese

124.50

124.50

d) Căminul de batrani

5.00

5.00

Alte transferuri interne

55,18

294.93

294.93

Asistenta sociala-total din care:

57

35,771.00

0.00

35,771.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

26,846.00

26,846.00

Ajutoare pentru incalzire locuințe

125.00

125.00

Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica Primărie

3,420.00

3,420.00

Asistenta sociala asigurata de Administrația Servciciilor

Sociale Comunitare

5,380.00

5,380.00

Active nefinanciare - total din care:

71

170.00

0.00

170.00

Active nefinanciare primărie

39.00

39.00

Active nefinanciare Cantina sociala

0.00

Active nefinanciare Căminul de batrani

0.00

Active nefinanciare Administrația Serviciilor Sociale Comuniutare

131.00

131.00

Active nefinanciare CRESA

0.00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-305.38

-305.38LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

50,420.50

4,952.41

55,372.91

Cheltuieli de personal Serviciul Public Finanțe Locale

10

14,171.00

14,171.00

Bunuri si servicii- total din care:

20

23,900.00

4,900.00

28,800.00

Bunuri si servicii - Serviciul

Public Finanțe Locale

1,530.00

1,530.00

Bunuri si servicii - Primărie, din:

22,370.00

4,900.00

27,270.00

Iluminat public

6,281.00

1,900.00

8,181.00|întreținere ceasuri publice

34.00

34.00

Reparații curente fond imobiliar

414.00

414.00

Total prestări SGU

15,641.00

3,000.00

18,641.00

Alte transferuri curente interne

55.18

1.02

1.02

Proiecte finanțate prin FSE

58

3,009.00

3,009.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate_SPFL

59.40

116.00

116.00

Active nefinanciare Primărie

71

9,255.30

52.41

9,307.71

Active nefinanciare Serviciul

Public Finanțe Locale

71

0.00

Alte transferuri pentru investiții

55.13

323.17

323.17

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-1.62

-1.62

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-353.37

-353.37

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

26,141.99

4,542.80

30,684.79

Bunuri si servicii -total din care:

20

23,649.00

4,725.00

28374.00

Salubritate - total, din care:

21,643.00

4,725.00

26368.00

Salubritate cai publice si deza; ezire

16,064.00

4,200.00

20,264.00

Dezinsectie, dezinfectie, deratizare

3,930.00

410.00

4,340.00

Colectare, transport si neutralizare cadavre animale de pe domeniul public si deșeuri animaliere din gospodăriile populației

300.00

115.00

415.00

Contribuția de 100 lei/tona datorata in urma neandeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantitatilor de deșeuri municipale si asimilabile eliminate prin depozitare.

1,349.00

1,349.00

Apa meteo

1,335.00

1,335.00

Alte servicii in domeniul protecției mediului ( monitorizare evoluție post-inchidere depozit ecologizat de deșeuri municipale)RASP-Rampa Teleajen

671.00

671.00

Alte transferuri pentru funcționare

55.18

0.00

Active nefinanciare

71

2,710.09

-182.20

2,527.89

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-217.10

-217.10

Alte transferuri pentru investiții

55.13

0.00Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0.00

coMsvsrmusi

ENERGIE

8102

6,322.31

998.27

7,320.58

Subvenții- dif. de preț si tarif la en. termica livrata populației total, din care:

40

6,000.00

1,000.00

7,000.00

Subvenție

6,000.00

1,000.00

7,000.00

Suma aprobata conform

HCL nr.421/21.12.2016 -recuperare diferente modificare preț combustibil

0.00

Active nefinanciare

71

322.31

-1.73

320.58

TRANSPORTURI

8402

47,240.20

6,116.48

53,356.68

Bunuri si servicii -total, din care:

20

2,629.00

0.00

2,629.00

Reparații curente străzi

2,000.00

2,000.00

Servicii mobilitate si trafic urban (indicatoare rutiere, mobilier stradal, marcaje rutiere, consum energie electrica semafoare, etc.)

629.00

629.00

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

55.18

234.38

234.38

Subvenții/ gratuitati (S.C.

Transport Calatori Express

S.A.)

40

32,524.29

7.500.00

40,024.29

TVA

4.000.00

4.000.00

Proiecte finanțate prin FSE

58

4,769.00

4,769.00

Active nefînanciare

71

4,958.52

-1,383.52

3,575.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-1,874.99

-1,874.99


SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

387,315.35

25,395.15

412,710.50

A UTORITA TI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

42,068.24

854.15

42,922.39

Cheltuieli de personal

10

29,500.00

29,500.00

Bunuri si servicii

20

3,918.44

54.15

3,972.59

Alte transferuri

55,18

1.04

1.04

cheltuieli cf ctr. 1/20 R. A.S.P

7,701.00

800.00

8,501.00

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

13.20

13.20

Alte cheltuieli

59

958.00

958.00

Sume aferente persoanelor cu handicap

59.40

240.00

240.00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-263.44

-263.44

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

39,346.08

4,500.00

43,846.08

Bunuri si servicii - din care:

20

350.00

0.00

350.00

Bunuri si servicii (alegeri)

20

350.00

350.00

Fonduri de rezerva

50

23.23

23.23Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor

51

3,510.00

3,510.00

Rambursări de credite - total din care:

81

35,473.00

4,500.00

39,973.00

Rambursare credit B C R.

12,610.00

1,360.00

13,970.00

Rambursare credit B.ELD.

12,704.00

1,540.00

14,244.00

Rambursare credit C.E.C.

4,409.00

535.00

4,944.00

Rambursare credit EXIM

5,750.00

1,065.00

6,815.00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-10.15

-10.15

TRANZA CT11 PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

8,391.20

0.00

8.391.20

Bunuri si servicii (comisioane)

20

1.00

1.00

Dobânzi

30

8,390.20

8,390.20

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

19,186.00

0.00

19,186.00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

26.00

0.00

26.00

Bunuri si servicii (Protecția civila)

26.00

26.00

Politia Locala - total din care:

19,160.00

0.00

19,160.00

Cheltuieli de personal

10

18,370.00

18,370.00

Bunuri si servicii

20

790.00

790.00M VA TA MINT

6502

27,169.74

0.00

27,169.74

10

1 588.00

0.00

1 588.00

Transport profesori

593.00

593.001

445.00

445.00

Cheltuieli de personal -Centrul de Excelenta

550.00

550.00

Bunuri si servicii -art 104,alin (2) litera b-d din Legea educației naționale nr .1/2011

20

16,091.50

16,091.50

reparații curente instituții de invatamant preuniversitar de stat-Primarie

20

1,315.00

1,315.00

Transferuri către instituții publice

51

50.00

50.00

MlUihlarea mvaiamanninn particular sau confesional acreditat, HG 423/2016 privind metodologia de

55

5,583.00

5,583.00

Alte transferuri interne ( regularizare sursa TVA an precedent)

55,18

140.06

140.06

Asistenta sociala (drepturi copii/elevi cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa+tichete grădiniță) HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unitarilor de invatamant, art.2, alin.10 si art.l alin c.

57

1,162.50

1,162.50

Stimulent educațional legea

248/2015( AS SC)

57

5.00

5.00Alte cheltuieli (burse școlare,acțiuni cu caracter științific si cultural)

59

1,400.00

1,400.00

Plăti efectuate anii precedent! recuperate in anul curent

85

-165.32

-165.32

SANATATE

6602

11,634.00

316.00

11,950.00

Cheltuieli de personal -asistenta medicala comunitara AS SC

10

10,960.00

10,960.00

Bunuri si servicii

20

163.00

0.00

163.00

bunuri si servicii cabinete medicale școlare

163.00

163.00

Transferuri către instituții publice

51

421.00

316.00

737.00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

80.00

80.00

Spitalul Municipal Ploiești

341.00

316.00

657.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

30.00

30.00

Alte transferuri curente interne

55.18

111.93

111.93

Alte cheltuieli (Centrul de Transfuzie)

57

60.00

60.00

Plăti efectuate anii preccdenti recuperate in anul curent

85

-111.93

-111.93

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

54,295.56

1,600.00

55,895.56

Bunuri si servicii - total- din care:

20

1,665.49

600.00

2365.49

iluminat ornamental

501.00

580.00

1,081.00

spectacole artificii

20.00

20.001

40.00

acțiuni culturale

487.50

487.50

bunuri si servicii Parc Municipal Ploiești Vest

656.99

656.99

Transferuri către instituții publice, din care:

51

52312.00

1,000.00

53312.00

Casa de Cultura

1,496.00

1,496.00

Teatral "Tonta Caragiu"

13,800.00

13,800.00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

12,559.00

12,559.00

Club Sportiv Municipal

14,565.00

1,000.00

15,565.00

Administrata Parcului C-tin Stere

9,892.00

9,892.00

Susținerea cultelor

59

350.00

350.00

Alte transferuri curente interne

55.18

18.37

18.37

Plăti efectuate anii precedent! recuperate in anul curent

85

-50.30

-50.30

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

80,093.55

0.00

80,093.55

Cheltuieli de personal - total din care:

10

38,116.00

0.00

38,116.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

16,203.00

16,203.00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

12,082.00

12,082.00

Cheltuieli de personal Cantina sociala

735.00

735.00

Crese

7,581.00

7,581.00Cheltuieli de personal Căminul de batrani

1,515.00

1,515.00

Bunuri si servicii - total din care:

20

5,947.43

0.00

5,947.43

bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

146.00

146.00

Bunuri si servicii crese

402.50

402.50

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

2,724.00

2,724.00

Bunuri si servicii Cantina sociala

1,757.00

1,757.00

Bunuri si servicii Căminul de batrani

521.00

521.00

Ajutoare pentru incalzire locuinte(taxe poștalei

3.00

3.00

reparații crese (pmp)

39.00

39.00

Legea 350/2005

60.00

60.00

Alte transferuri curente interne

55,18

294.93

294.93

Asistenta sociala-total din care:

57

35,771.00

0.00

35,771.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

26,846.00

26,846.00

Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica Primărie

3,420.00

3,420.00

Ajutoare pentru incalzirea locuințelor

125.00

125.00

Asistenta sociale asigurata de Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

5,380.00

5,380.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate ,din care pentru:

59.40

564.50

0.00

564.50

Asistenta sociala in caz de invaliditate

400.00

400.00

Activitatea proprie Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

30.00

30.00

Cantina sociala

5.00

5.00

Centrul Crese

124.50

124.50

Căminul de batrani

5.00

5.00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-305.38

-305.38

LOCUINȚE, SERVICII St DEZV. PUBLICA

7002

38,186.40

4,900.00

43,086.40

Cheltuieli de personal Serviciul Public Finanțe Locale

10

14,171.00

14,171.00

Bunuri si servicii- total din

care:

20

23,900.00

4,900.00

28,800.00

Bunuri si servicii -Serviciul public Finanțe

1,530.00

1,530.00

Alte cheltuieli - total din care:

22370.00

4,900.00

27,270.00

iluminat public

06

6,281.00

1,900.00

8,181.00

intretinere ceasuri publice

34.00

34.00

Reparații curente(fond imobiliar)

414.00

414.00

prestări servicii SGU PI.

15,641.00

3,000.00

18,641.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate- SPFL

59.40

116.00

116.00
Alte transferuri curente interne

55,18

1.02

1.02

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-1.62

-1.62

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

23,431.90

4,725.00

28,156.90

Bunuri si servicii -total din care:

20

23,649.00

4,725.00

28,374.00

Salubritate -total din care:

21,643.00

4,725.00

26,368.00

Salubritate cai publice si dezapezire

16,064.00

4,200.00

20,264.00

Dezinsectie,dezinfectie,deratiz are

3,930.00

410.00

4,340.00

Colectare, transport si neutralizare cadavre

300.00

115.00

415.00

Contribuția de 100 lei/tona datorata in urma neandeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantităților de deșeuri municipale si asimilabile eliminate prin depozitare.

1,349.00

1,349.00

apa meteo

1.335.00

1.335.00

Alte servicii in domeniul protecției mediului ( monitorizare evoluție post-inchidere depozit ecologizat de deșeuri municipale)RASP-Rampa Teleajen

671.00

671.00

Alte tansferuri

55,18

0.00

0.00

Plăti efectuate in anul precedent recuperate in anul curent

85

-217.10

-217.10

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

6,000.00

1,000.00

7,000.00

Subvenții-

40

6,000.00

1,000.00

7,000.00

nM/vs/wrtzKZ

8402

37,512.68

7,500.00

45,012.68

Bunuri si servicii - din care:

20

2,863.38

0.00

2,863.38

reparații curente străzi

2,000.00

2,000.00

Servicii mobilitate si trafic urban (indicatoare rutiere, mobilier stradal, marcaje rutiere, consum energie electrica semafoare, etc.)

629.00

629.00

Alte transferuri curente interne

55,18

234.38

234.38

Subventii/gratuitati (S.C.

Transport Calatori Express

S.A.)

40

32,524.29

7,500.00

40,024.29

TVA

4,000.00

4,000.00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-1,874.99

-1,874.99SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

39330.84

-1,754.15

37,576.69

A UTORITA TI PUBLICE SI

A CTIUNI EXTERNE

5102

3,642,55

-308.20

3,334.35

Proiecte finanțate prin FSE

58

3,309.00

3,309.00

Active nefinanciare

71

333.55

-308.20

25.35A LTE SER VICII PUBLICE

GENERALE

5402

428.00

0.00

428.00

Proiecte finanțate prin FSE

58

428.00

428.00

Active nefînanciare

71

0.00

OR DINE PUBLICA SI

SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

95.74

0.00

95.74

Active nefinanciare(Protectia civila)

71

95.74

95.74

Active nefinanciare(Politia        «,

Locala)

0.00

INVATAMANT

6502

3.271.21

70.00

3,341.21

Proiecte finanțate prin FSE

58

3,107.00

3,107.00

Active nefînanciare Victor Slavescu

71

15.00

15.00

Active nefinanciare

71

149.21

70.00

219.21&1A>I7?17ÎL'

6602

3,501.00

0.00

3,501.00

Active nefînanciare

71

11.00

11.00

Transferuri către instituții publice( finanțare secțiune de dezvoltare)-total, din care:

51

3,490.00

0.00

3,490.00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

300.00

300.00

Spitalul Municipal Ploiești

3,190.00

3,190.00


CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

3,228.32

-0.91

3,227.41

Transferuri către instituții publice(finantare secțiunea de dezvoltare)-total, din care:

51

2,882.00

0.00

2,882.00

Teatrul"Toma Caragiu"

400.00

400.00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

287.00

287.00

(FOIT

Club Sportiv Municipal

0.00

Administrația Parcului C-tin Stere

2,195.00

2,195.00

Active nefinanciare

71

346.32

-0.91

345.41

Alte transferuri pentru investiții

55,13

4.20

4.20

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-4.20

-4.20

ASIGVRARISl

ASISTENTA SOCIALA

6802

170.00

0.00

170.00

Active nefînanciare

71

170.00

0.00

170.00

Active nefinanciare primărie

39.00

39.00

Active nefînanciare Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

131.00

131.00

LOCV1NTE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

12,234.10

52.41

12,286.51

Active nefînanciare primărie

71

9,255.30

52.41

9,307.71

Proiecte finanțate prin FSE

58

3,009.00

3,009.00

55,13

323.17

323.17Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-353.37

-353.37

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

2.710.09

-182.20

2,527.89

Active nefinanciare

71

2,710.09

-182.20

2,527.89

ENERGIE

8102

322,31

-1.73

320.58

Active nefinanciare

71

322.31

-1.73

320.58TRANSPORTURI

8402

9,727.52

-1,383.52

8,344.00

Active nefinanciare

71

4,958.52

-1,383.52

3,575.00

Proiecte finanțate prin FSE

58

4,769.00

4,769.00î"»


REGIA AUTONOMA DE SERVTCH PUBLICE

Adresa: Piața Victoriei nr. 17, Ploiești, Prahova Telefon' +4 0244-541.071

Fax. *40244-513.670

E-maii: serviciipublice@ra_5jp,rp Web:  wwjasEje

Nr.înregistrare         2f fa.                                      |


Către: Primăria Ploiești

Direcția Economica

In atentia: Doamnei director executiv Nicoleta CraciunoiNOTA DE FUNDAMENTARE

Pentru buna funcționare a serviciilor de transport public local, conform Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local, este necesara asigurarea prevederii bugetare pe anul 2019, la categoria subvenții pentru anumite categorii de cetateni, beneficiare de facilitați, astfel:

TRANSPORT PUBLIC URBAN capitolul 84.02.03 Subvenii/gratuitati SC TCE SA

Prevedere bugetara aprobata conform HCL nr. 383/14.10.2019 : 36.524.290,00 Iei (din care 4.000.000 lei plata TVA conf. Decizie 26/17.01.2019):

Buget aprobat (conform HCL nr. 383/14.10.2019)

Plăti la 10.10.2019

(conf.fisa angajamente bugetare)

Diferența buget neutilizat

Necesar pana Ia

31.12.2019

Diferența de suplimentat

Total:36.524.290 lei din care: subvenții 32.524.290 lei si

4.000.000 lei plata

TVA

Total:36.213.152,50 lei din care:

31.913.152,50 lei subvenții 4.000.000 plata TVA 300.000 plata executor judecătoresc

311.137,50 lei (se vor utiliza ca plata parțiala facturi luna septembrie (534.703,00 lei regularizare sept.)

8.800.000 lei pentru restul anului din care:

-aprox..2.600.000 lei luna Oct.

 • - aprox..3.100.000 lei luna Nov.

 • - aprox. 3.100.000 lei luna Dec.

8.800.000,00 lei

TOTAL

8.800.000 lei

Necesar rectificare bugetara pana la sfârșitul anului: 8.800.000,00 lei.

Conform adresei nr. 18694/18.10.2019 primita de la SC TCE SA , si a discuțiilor avute la nivelul Primăriei, Mun. Ploiești se va asigura o rectificare bugetara de 1.754.150 lei, suma care va fi suplimentată cu valoarea de 5.745.850 lei cu TVA, suma totala de rectificat este de 7.500.000 lei cu TVA care acopera luna Octombrie, Noiembrie si parțial Decembrie. Astfel, pentru funcționalitatea serviciului pana la sfârșitul anului va fi nevoie de o noua rectificare bugetara.REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE

Adresa: Piața Victoriei nr. 17, Ploiești, Prahova

Telefon: +4 0244-541.071

Fax:    +4 0244-513.S70

E-mail: serviciipublice@rasp.ro

Web:   www.rasp.roSERVJCf! FJJSuce R Ai;


Nr.inreg.
Aprobat, Primar Adrian Florin DOBRE


Către,

Municipiul Ploiești

Bd.Republicii nr.2Direcția Economica

Notă de fundamentare privind rectificarea de buget pentru iluminat public pe anul 2019

In urma discuțiilor avute la sediul Municipiul Ploiești in data de 18.10.2019, va transmitem nota de fundamentare pentru iluminat public pe anul 2019.

Pentru iluminat public (servicii de furnizare energie electrica si intretinere-mentinere sistem de iluminat public), bugetul rectificat prin H.C.L. nr.329/23.09.2019 este de 6.281.000 lei cu TVA, plățile aferente anului 2018 si 2019 s-au efectuat astfel:

 • 1. Servicii de furnizare energie electrica pentru iluminat public pe anul 2019:

In anul 2019 bugetul aprobat pentru plata facturilor de energie electrica este de 4.941.000 lei cu TVA, suma din care s-au plătit facturile restante din anul 2018 (lunile noiembrie, decembrie in suma de 1.028.726,50 lei cu TVA) si facturile lunilor ianuarie-august 2019 in suma de 3.692.030,42 lei cu TVA, in total suma de 4.720.756,92 lei cu TVA, ramanand in buget suma de 220.243,08 lei cu TVA, suma insuficienta pentru plata factura lunii septembrie in suma de 624.590,91 lei cu TVA (324.152,34 + 300.438,57).

Având in vedere faptul ca suma bugetata este insuficienta pentru acoperirea lunii septembrie 2019 si ținând cont de posibilitățile financiare ale Municipiului Ploiești, va solicitam rectificarea bugetului pentru energie electrica cu suma de 1.700.000 lei cu TVA, de la suma de 4.941.000 lei cu TVA la suma de 6.641.000 lei cu TVA, suma care sa poata acoperi facturile de energie electrica pe lunile septembrie-noiembrie 2019, iar pentru luna decembrie 2019 se va emite factura in luna ianuarie 2020.

2.Servicii de intretinere-mentinere iluminat public pe anul 2019:

In anul 2019 pentru lucrările de intretinere-mentinere iluminat public a fost alocata suma de 1.340.000 lei cu TVA, suma din care s-au plătit facturile restante din anul 2018 (lunile octombrie-decembrie in suma totala de 456.622,86 lei cu TVA) si facturile lunilor ianuarie-iulie 2019 in suma de 694.286,14 lei cu TVA, in total suma de 1.279.027,46 lei cu TVA, ramanand in buget suma de 60.972,54 lei cu TVA, suma care nu poate acoperi plata factura lunilor august si septembrie 2019 in suma totala de 253.420,47 lei cu TVA.

Având in vedere cele prezentate mai sus, si posibilitățile financiare ale Municipiului Ploiești, se va solicita pentru intretinere-mentinere sistem de iluminat public suma de 200.000 lei cu TVA, suma care va acoperi facturile pentru lunile august si septembrie 2019, de la suma de 1340.000 Iei cu TVA la suma de 1.540.000 lei cu TVA.


s-a plătit pentru demontare instalații de iluminat ornamental suma de 269.992,93 lei cu TVA, ramanand disponibil in buget suma de 231.007,07 lei cu TVA, suma insuficienta pentru incheierea protocolului pentru montarea instalațiilor de iluminat ornamental in iama 2019-2020, care se estimează la suma de 1.050.000 lei cu TVA.

Ținând cont de apropierea sărbătorilor de iama si necesitatea incheierea protocolului pentru montarea instalațiilor de iluminat ornamental in iama 2019-2020, este necesara rectificarea bugetului pentru iluminat ornamental pe anul 2019 cu suma de 580.000 lei cu TVA, suma care poate acoperi parțial lucrările de montare aferente iernii 2019-2020, iar lucrările de demontare si diferența de montare estimate la suma totala de 539.000 lei cu TVA se vor plăti din bugetul anului 2020.

Având in vedere cele precizate mai sus, pentru serviciul de iluminat ornamental, va solicitam rectificarea bugetului pe anul 2019 cu suma de 580.000 lei cu TVA, de la suma de 501.000 lei cu TVA Ia suma de 1. 081.000 lei cu TVA,.

4.Spectacole artificii pentru anul 2019:

In anul 2019 bugetul aprobat pentru focurile de artificii este de 20.000 lei cu TVA, suma din care s-au plătit focurile de artificii din noaptea de 31.12.2018, in suma de 18.500 lei cu TVA, ramanand disponibil in buget suma de 1.500 lei cu TVA, suma insuficienta pentru lansarea procedurii de achiziție aferenta focurilor de artificii din noaptea de 31.12.2019.

Ținând cont de apropiera sărbătorilor de iama si necesitatea demarării procedurilor pentru achiziția serviciilor pirotehnice aferente marcării nopții dintre anii 2019-2020 este necesara rectificarea bugetului pentru spectacole artificii pe anul 2019 cu suma de 20.000 lei cu TVA, de la suma de 20.000 lei cu TVA la suma de 40.000 lei cu TVA.


Director Tehnic, Vasile IOWSCU


Sef Birou Iluminat Public,
Aprobat, jp,


. 7 ^hianFlolpi Dobre


NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI ANUL 2019

PENTRU SERVICIUL DE SALUBRIZARE IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI

 • I. Activitatea de salubrizare in municipiul Ploiești este asigurata de S.C. Rosal Grup S.A. conform Contractului subsecvent nr. 11541/06.06.2019, încheiat in baza Acordului-Cadru avand ca obiect delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de curățenie cai publice si deszăpezire in municipiul Ploiești, aflat in derulare.

Prin H.C.L. 145/07.05.2019, valoarea totala a bugetului aprobat pentru Capitolul 74.02 Protecția Mediului - Salubritate - Curățenie cai publice si deszăpezire pentru anul 2019 este de 16.000.000 lei, rectificat prin H.C.L. nr. 274/2019 cu suma de 64.000 lei, acesta ajungând la valoarea de 16.064.000 lei. Din aceasta suma, s-a cheltuit pentru realizarea activitatilor de curățenie cai publice in perioada ianuarie-septembrie valoarea de 13.109.534,91 lei cu TVA, ramanand suma de 2.954.465,09 lei cu TVA pana la

 • 31.12.2019.

Astfel, prin asigurarea sumei de 4.200.000 lei cu TVA se ajunge la o valoare de aproximativ 7.154.465,90 lei cu TVA, suma suficienta pentru realizarea unui program optim de curățenie cai publice si de deszăpezire in Municipiul Ploiești pana la sfârșitul anului 2019 (octombrie-decembrie).

 • II. Activitatea de salubrizare in municipiul Ploiești pentru activitățile de dezinsectie. deratizare, dezinfectie

a fost asigurata de operatorul de salubritate S.C. Coral Impex S.R.L. conform contractelor nr. 14607/13.07.2019 si 14569/22.07.2019.__16687/29.08.2019 încheiate in baza Acordului cadru nr.

13029/25.06.2018.

Conform H.C.L. nr. 145/2019 privind aprobarea bugetului pe anul 2019 in municipiul Ploiești, la capitolul 74.02 Protecția Mediului - Salubritate pentru activitatile de dezinsectie, dezinfectie, deratizare a fost alocata suma de 3.000.000 lei cu TVA. Bugetul alocat a fost rectificat prin H.C.L. nr. 274/2019 cu suma de 630.000 lei cu TVA si prin H.C.L. nr. 383/2019 cu suma de 300.000 lei, acesta ajungând la valoarea de 3.930.000 lei cu TVA. Din aceasta suma, s-a cheltuit pentru realizarea activitatilor specifice de dezinsectie, dezinfectie, deratizare in perioada ianuarie-septembrie suma de 3.572.550,79 lei cu TVA, ramanand suma de 357.449,21 lei cu TVA.

Astfel, prin asigurarea sumei de 410.000 lei cu TVA se ajunge la o valoare de aproximativ 767.449,21 lei cu TVA, suma suficienta pentru realizarea activitatilor de dezinsectie, dezinfectie, deratizare pana la sfârșitul anului 2019 (octombrie-decembrie).

 • III. Activitatea de salubrizare in municipiul Ploiești pentru activitatea de colectare cadavre de animale de pe domeniul public al Municipiului Ploiești si predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare a fost asigurata de operatorul de salubritate S.C. Coral Impex S.R.L. conform contractului nr, 13782/22,06.2017.

Conform H.C.L. nr. 145/2019 privind aprobarea bugetului pe anul 2019 in municipiul Ploiești, la capitolul 74.02 Protecția Mediului - Salubritate pentru activitatea de colectare cadavre de animale de pe domniul public a fost alocata suma de 250.000 lei cu TVA. Bugetul alocat a fost rectificat prin H.C.L. nr.

274/2019 cu suma de 50.000 lei, acesta ajungând la valoarea de 300.000 lei cu TV^tD.inaceasta suma, s-a cheltuit pentru realizarea activitatii de colectare cadavre de animale de pe domeniul public in^gifcrioada ianuarie-august valoarea de 275.852,37 lei cu TVA, ramanand suma de 24.147j63-4ei cu TVÂ pana la

 • 31.12.2019.                                                                                            '..*            ' >/

Astfel, prin asigurarea sumei de 115.000 Iei cu TVA se ajunge la o-' v^lpa^ âe^^pro^imativ 139.147,63 lei cu TVA, suma suficienta pentru realizarea activitatii de colectare cada^feT^oâiîimâle de pe domeniul public pana la sfârșitul anului 2019 (septembrie-decembrie).                  "*"■ ’•**’

Solicitarea de rectificare pentru Capitolul 74.02 Protecția Mediului - Salubritate va fi astfel:

 • - curățenie cai publice si deszăpezire de 4.200.000 lei cu TVA bugetul ajungând la 20.264.000 lei cu TVA;

 • - dezinsectie, deratizare dezinfectie 410.000 lei cu TVA bugetul ajungând la 4.340.000 lei cu TVA;

 • - colectare cadavre animale de pe domeniul public 115.000 lei cu TVA bugetul ajungând la valoarea de 415.000 lei cu TVA.


Director Tehnic,

Vasile Itinescu

Sef Birou Salubritate si Verificări Cai Publice, Calin Bogdan

Nr. inreg.:


Către:


REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE Adresa: Piața Victoriei nr. 17, Ploiești, Prahova Telefon: +4 0244-541071

Fax: E-mail: Web:


+4 0244-513670 serviciipublice@ratsp.ro www.ratsp.ro


Data:,//- /o. Z#


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI


In atentia: Director Economic NICOLETA CRACIUNOIU

Referitor: Rectificare buget anul 2019NOTA DE FUNDAMENTARE PENTRU RECTIFICARE BUGET ANUL 2019

Va aducem la cunstinta, ca in conformitate cu HCL. 329/23.09.2019 bugetul alocat la capitolul “COMBUSTIBILI SI ENERGIE” - subvenții - dif de preț si tarif la en. termica livrata populației; dif preț combustibil 9 este de 6.000,00 mii lei si ținând cont ca;

 • •  in perioada mai-septembrie 2019 s-au primit facturi Veolia in suma de 2.754.689,58 lei cu TVA, iar suma total ramasa pana la sfârșitul anului ( octombrie+noiembrie) este de 3.245.310,42 lei (TVA inclus).

 • •   pentru luna octombrie 2019 se estimează a fi facturata cantitatea de 26.716,23 Gcal adica suma estimata de 2.695.034,43 lei cu TVA, iar suma totala ramasa pana la sfârșitul anului ( noiembrie) este de 609.931,14 lei (TVA inclus).

 • •  pentru luna noiembrie 2019 avem doua variante:

tariful la energie termica nu se ajusteaza: suma necesara estimata este de 4.857.144,42 lei cu TVA, iar suma estimata a fi necesara este de (4.857.144,42 - 609.931,14) = 4.247.213,28 lei (TVA inclus).

tariful la energie termica se ajusteaza: suma necesara estimata este de 9.326.381,93 lei cu TVA, iar suma estimata a fi necesara este de (9.326.381,93 - 609.931,14) = 8.716.450.79 lei (TVA inclus).

• Luna decembrie 2019 se facturează in ianuarie 2020 si este estimata la 13.782.218,11 lei cu TVA.

Astfel, in urma discuțiilor din cadrul PMP va rugam sa alocați suma de 1.000.000 lei reprezentând acoperirea parțiala a necesarului pentru luna noiembrie 2019, iar pentru suma necesara ramasa neacoperita se va face o noua rectificare.


Sef Serviciu Domeniul Public si Privat, Busuioc Mircea Florin

Nr. inreg.


Către:REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE

Adresa: Piața Victoriei nr. 17, Ploiești, Prahova

Telefon: +4 0244-541071

Fax:

E-mail:

Web:


+4 0244-513670

serviciipublice@ratsp.ro www.ratsp.ro


Data:


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURIIn atentia: Director Economic NICOLETA CRACIUNOIU

Referitor: Rectificare buget anul 2019

MMUNICIPIULJ ploie


NOTA DE FUNDAMENTARE PENTRU RECTIFICARE BUGET ANUL 2019

Va aducem la cunoștința, ca in conformitate cu HCL. 373/27.09.2019 bugetul alocat la capitolul 70.02.71 “Locuințe Servicii si Dezvoltare Publica” este de 15.641,00 mii lei si ținând cont ca in perioada ianuarie -septembrie (parțial) 2019 s-a cheltuit suma de 15.641.000,00 lei (TVA inclus) din care 13.049.257,84 (TVA inclus) - Spatii Verzi, 2.077.433,26 lei (TVA inclus) - Serviciu Tehnic, 514.308,90 lei (TVA inclus) - Protecție Sociala Cimitire, iar suma total ramasa pana la sfârșitul anului este 0 lei.

In urma discuțiilor avute la sediul Primăriei Municipiului Ploiești in cadrul ședinței care a avut loc in data de

 • 18.10.2019, cu privire la rectificarea bugetara, menționam ca pentru a acoperi cheltuielile aferente prestărilor de servicii, respectiv lucrări mentenanta Spatii Verzi, lucrări Serviciul Tehnic, Protecție Sociala Cimitire, pentru luna septembrie (partia) - octombrie 2019 ,este necesara rectificarea bugetara cu valoarea de aproximativ 3.000.000,00 lei inclusiv T.V.A., pentru lunile septembrie (parțial) - octombrie ținând cont ca necesarul prognozat de S.C. S.G.U. Ploiești S.R.L. pentru intreg anul 2019 a fost de 30.375.538,18 lei (TVA inclus).

Menționam ca in cazul in care bugetul va fi rectificat doar cu suma de 3.000.000,00 lei, va fi nevoie de o noua rectificare bugetara care sa acopere situația lucrărilor aferente lunii noiembrie - decembrie 2019.

Cu considerație,

Director Tehnic

Ionescu/Vasile


Sef Serviciu Domeniul Public si Privat, Busuioc Mircea Florin

MS?A I LA/-JC.C

REGIA AUTONOMĂ DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI

R.A.

NR. iNREGlQrl&Fk. 2>? (


R.A. SERVICII PUBLICE PLOiES'U


/

■ I

NOTA DE FUNDAMENTARE l p^țEȘTl J privind suplimentarea sumelor alocat^

Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești pe a^țil^Ofî 9


APROBAT^" Au> PRIMAR?

A l)RlANFLQRIAp<)BRERegia Autonomă de Servicii Publice Ploiești funcționează ca entitate de interes public, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernata corporativă, aflându-se sub Autoritatea Publică Tutelară a Municipiului Ploiești. Activitatea pe care o desfășoară răspunde interesului general al comunității locale de satisfacere a nevoilor cetățenilor și îmbunătățire a calității serviciilor prestate la nivelul exigențelor actuale.

Bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești pentru anul 2019 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 144/07.05.2019 și este fundamentat îh conformitate cu prevederile art.62 din Legea nr.50/2019 - Legea bugetului de stat pe anul 2019, Legii nr.47/2019 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019, Legii 227/2015- privind Codul Fiscal, Legii nr. 15/1990, actualizată, privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, Ordinului nr.3145/05.12.2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și ale Ordonanței nr.26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare.

Bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești pentru anul 2019 a fost elaborat în conformitate cu prevederile contractuale, respectiv contractul nr.1/2002 si nr. 13043/2019 și cu prevederile Hotărârilor Consiliului Local nr.3/30.01.2007 și nr.227/29.07.2009 (aviz A.N.R.S.C. nr. 4905952/SB/28.07.2009) prin care a fost aprobat, respectiv actualizat tariful de epurare ape uzate, cu prevederile contractului de închiriere mijloace fixe nr. 83/18.06.2004 încheiat între R.A.S.P. R.A. Ploiești și Veolia Energie Prahova S.R.L. și cu prevederile: H.C.A. nr.9/2018, nr.3/2013, nr.18/2014, 10/2015, 7/2018 și H.C.L. nr. 476/2012, de aprobare a nivelului tarifelor/taxelor/avizelor aferente veniturilor proprii.

Pentru anul 2019 prevederile privind cheltuielile, respectiv prețul prestației serviciilor efectuate de R.A.S.P. R.A. Ploiești pentru Municipiul Ploiești au fost determinate de obligațiile și atribuțiile regiei asumate prin contract pentru urmărirea și monitorizarea activităților ce fac obiectul contractelor încheiate cu operatorii de servicii publice de distribuție a apei, canalizare, salubritate, iluminat public, alimentare cu energie termică produsă centralizat, activitatea de preluare și transmitere a sesizărilor cetățenilor din cadrul biroului Dispecerat, Sesizări și Relații Publice, activitatea de monitorizare evoluție post-închidere a depozitului ecologizat de deșeuri municipale Teleajen, monitorizarea aspectelor de mediu și a impactului asupra factorilor de mediu la nivelul Municipiului Ploiești, activitatea de colectare și sortare deșeuri electrice, electronice și electrocasnice, monitorizarea contractelor de asistență tehnică și service ceasuri publice, execuție programe pirotehnice precum și monitorizarea activităților desfășurate de S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.A. și S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești.

întrucât R.A.S.P. Ploiești are alocat pentru anul 2019 in bugetul local suma de 7.701.000 lei cu TVA, valoare care nu asigura in totalitate cheltuielile de personal, este necesara suplimentarea sumelor alocate cu 800.000 lei cu TVA, suma care asigura cheltuielile cu personalul aferente lunii noiembrie si parțial decembrie.

Suplimentarea sumelor alocate cu 800.000 lei cu TVA, respectiv 672.269 lei fara TVA, va fi repartizata la capitolul Cheltuieli cu personalul, respectiv cheltuieli de natură salarială care se majoreaza cu 672.269 lei.


Contabil-șef,

CarnAjen Zaharia

R/

Sef B.J.C.VPX’.,

Consilierjuridic, Sorin Peticită

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA ECONOMICA

SERVICIUL BUGET ÎMPRUMUTURI

Nr.171/21.10.2019


NOTA DE FUNDAMENTARE

Privind necesarul de finanțare pentru rambursarea împrumuturilor

Municipiul Ploiești derulează un număr de cinci contracte de împrumut, dintre care trei sunt in faza de rambursare rate si dobânzi ( BCR, BRD, CEC BANK) iar doua sunt in perioada de utilizare a creditului cu rambursare de rate si dobânzi (EXIM BANK si BCR pentru proiecte cu cofinantare UE).

Pentru aceste împrumuturi Municipiul Ploiești trebuie sa asigure in bugetul local sursa de finanțare.

Astfel conform graficelor de rambursare prezentate de banei pentru anul 2019, Municipiul Ploiești are de rambursat suma de 49.528.000 lei reprezentând rate de capital si suma de 10.113.000 lei reprezentând dobânzi.

Sumele asigurate in buget pana la data prezentei sunt: 35.473.000 lei la rate de capital si 8.391.200 lei pentru dobânzi.

Astfel rezulta o diferența de asigurat de 14.055.000 lei pentru plata ratelor de capital aferente lunilor octombrie - decembrie 2019 si 1.721.800 lei pentru plata dobânzilor. Aceste sume se pot modifica in funcție de cursul de schimb lei/euro si de valoarea tragerilor ce urmeaza a se efectua.

Prin prezenta rectificare se aloca suma de 4.500.000 lei pentru plata ratelor, suma insuficienta, care duce la blocarea conturilor din băncile comerciale astfel Municipiul Ploiești, nemaiputand efectua trageri din credit pentru plata facturilor la obiectivele de investiții finanțate din aceste credite.

Director Executiv, Nicoleta CRACIUNOIU

//


Sef Serviciu Buget împrumuturi, Alina Alexandra POPESCU


LISTA obiective de investiții pe anul 2019 Rectificare 7VIZAT,

PRIMAR Adrian F


Nr. crt.

YW \ l               A OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

Influente

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL

RECTIFICARE 7

Observații

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

RECTIFICARE 6

de la bugetul local

de la bugetul de

stat

alte bugete

0

2

3

4

5

6

7

7

8

10

11

12

101A1 CHJ 1 riTKț.I

7f0840I.36x

12033,477

<6OȘ3;44;

7304437

IS;22|.O4: :

.-4W445

6t.i83.447

77l«ij<7

: 16 466.89

Cap.51.02.71.01

AUTORITATI PUBLICE

:nyr\L-.-                   7; :                   \

7. JA'-PP:.

: 333.55

:«O10O7<

0.00 7

:77333«?5;77

: -308.20

7:7(1,007:7

<<<-ftW7<-

7:7:25'35:7:7

■3

- • c

1

Dolari informatica

0.00

24.16

0.00

0.00

24.16

-5.20

18.96

0.00

0.00

18.96

2

3

Actualizarea "Planului de Mobilitate Urbana Durabila" pentru Polul de Creștere Ploiești

0.00

30.00

0.00

0.00

30.00

-29.00

1.00

0.00

0.00

1.00

Actualizarea/revizuirea "Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana Durabila pentru Polul de Creștere Ploiești 2014-2020"

0.00

67.14

0.00

0.00

67.14

-66.00

1.14

0.00

0.00

1.14

4

Studiu "Planului de acțiune pentru Energie Durabila al Municipiului Ploiești" si a "Programului de imbunatatire a eficientei energetice

0.00

21.75

0.00

0.00

21.75

-20.00

1.75

0.00

0.00

1.75

5

întocmire Studiu Fezabilitate Infrastructura de alimentare verde in municipii "Statii încărcare pentru vehicule electrice"

0.00

59.50

0.00

0.00

59.50

-58.00

1.50

0.00

0.00

1.50

6

Aparat pentru verificarea marcajelor rutiere

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

-1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7

Servicii de consultanta in vederea obținerii de fonduri prin POIM 2014-2020

0.00

130.00

0.00

0.00

130.00

-129.00

1.00

0.00

0.00

1.00

Cap.61.02.71.01

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

B

TOTAL .       : :   : : t<<+:<-:-:-:-:-:<-:<<-:-:-:-:-:-:<<->:<-:-:-:-:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<-:<<<<<<

■: : : :o.oo::

:: OSAI ■ '

: :0;Q0: : :

■ ■ n.iiti : :■

:   : 95.?4 .<:^

' O OO

■::-:-95:74::<

■ 0.00-: :■:■

.-. . 0.00::::

7:95.”4   :

Lucrări noi

0.00

0.65

0.00

0.00

0.65

0.00

0.65

0.00

0.00

0.65

1

Transmitere date publice Spital Pediatrie, SPFL si SPCLEP (proiectare+executie)

0.00

0.65

0.00

0.00

0.65

0.00

0.65

0.00

0.00

0.65

•l . i

1

Studiu oportunitate sistem integrat de monitorizare activitati in municipiul Ploiești

0.00

95.09

0.00

0.00

95.09

0.00

95.09

0.00

0.00

95.09

Cap.65.02.71.01

1NVATAMANT

TOTA1.:-: : : : : : :-: :

■: :«0;00: :■:::

:■: 119.21    :

:: :0;00:-::

: : o;oo ::

149.2

■HM®

: .21:9.21

:: : o;oo :::

■ ■ «.oo: •.

:« :219;21:< ::

B

Lucrări noi

0.00

6S.41

0.00

0.00

0.00

0.00

68.41

o.oo

68.41

0.00

0.00

68.41

1

Separatie/Instalatie gaze naturale la Colegiul Economic „Virgil Madgearu" ( proiectare+ execuție)

0.00

15.00

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

15.00

2

Execuție lucrari/deviere racord si rețea canalizare Aleea Laurilor(incinta imobil Școala Gimnaziala Grigore Moisil)

0.00

46.00

0.00

0.00

46.00

0.00

46.00

0.00

0.00

46.00

3

Reamenajare imobil Str. Elena Doamna (proicctare+executie)

0.00

1.91

0.00

0.00

1.91

0.00

1.91

0.00

0.00

1.91

4

Proiectare+executie lucrări pentru obținerea autorizației ISU la unitățile de invatamant: Școala Gimnazială "LA. Bassarabescu” (Aleea Strunga nr.2), Școala Gimnazială "Rareș Vodă” (str. Rareș Vodă nr. 2), Colegiul Național ”1. L. Caragiale” (str. Romana nr. 57), Școala Gimnazială ”Sf. Vasile” (B-dul Republicii nr. 145), Colegiul Tehnic ”Lazăr Edeleanu” (corp cămin), Grădinița cu Program Normal "Crai Nou” (str Bobâlna, nr.26), Grădinița cu Program Prelungit nr.28, Liceul Tehnologic de Transporturi (str. Văleni, nr. 144G)

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00
Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

z' * iiSh/ot j '

0

<;jA             1

5/

tu fir’ogrăni normal 41 Aleea Laurilor

<1Ț sllg'n^dpețtțe-liziea Ș^lara la școala gimnaziala G. Cosbuc

7*

|$erhtruar4jjl«educiine‘^iei/școlara la Colegiul Economic Virgil Madgearu

1

Pni^onstiiuțwțVdeJrfucatie fizica școlara "Colegiul Economic Virgil Madgearu"

2

DocunWHiiiytf^fKiruire Grădiniță cu program normal Aleea Strunga nr.2

3

Documentatii/Construire Grădiniță cu program prelungit pe strada Poștei nr.23

4

Documentatii/Construire Grădiniță cu program normal nr.20 str. Trestioarei nr.27

5

ET, DALI, Reamenajare imobil Str. Elena Doamna

6

Proiectare deviere racord si rețea canalizare Aleea Laurilorfincinta imobil Școala Gimnaziala Grigore Moisil)

7

Servicii de consultanta pentru proiectare,implementare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile pentru"Extindere/reabilitare/modemizare si dotarea liceelor tehnologice din municipiul Ploiești"

8

Servicii de consultanta si proiectare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile, pentru construire grădinițe

9

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico economice fazele SF/PTH/CSH/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, doc de licitație pentru obiectivul"Construire Grădiniță cu program prelungit Bdul Petrolului

10

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico economice fazele SF/PTH/CSII/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, doc de licitație pentru obiectivul“Construire Grădiniță cu program normal Aleea Strunga

11

Documentații pentru obținerea aviz/autorizatie de securitate la incendiu -unitati invatamant, etapa II

12

Platforma electronica de management educațional

13

Documentatii/Construire Grădiniță cu program prelungit Bdul Petrolului

14

DALI Centrala termica Școala Rares Vodă (strada Rares Vodă nr.2)

15

Documentații - Sala educație fizica școlara la Sc. Gimnaziala Nicolae Titulescu

16

Dotare Școala Gimnaziala Rares Vodă cu CT

Cap.66.02.71.01

SANATATE

■r-Or-Aj,-.-.-:-.-:

A

Lucrări in continuare

1

Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II a

B

Lucrări noi

1

Laborator Radioterapie cu Energii Inalte(proiectare+executie)

1

Documentații necesare obținerii avizului/autorizatii de securitate la incendiu pentru obținerea autorizației de construire "Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II

2

PUZ Spital Municipal

Valoare totala conform SF

FIN

ANTAT DIN:

BUGET LOCAL RECTIFICARE 6

Influente (+/-)

FIN ANTAT DIN:

BUGET LOCAL

RECTIFICARE 7

Observații

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

2

3

4

5

6

7

7

8

10

11

12

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

0.00

1.50

0.00

0.00

1.50

0.00

1.50

0.00

0.00

1.50

u.c

0.00

21.00

0.00

0.00

21.00

0.00

21.00

0.00

0.00

21.00

0.00

1.80

0.00

0.00

1.80

0.00

1.80

0.00

0.00

1.80

0.00

2.50

0.00

0.00

2.50

0.00

2.50

0.00

0.00

2.50

0.00

2.50

0.00

0.00

2.50

0.00

2.50

0.00

0.00

2.50

0.00

26.00

0.00

0.00

26.00

0.00

26.00

0.00

0.00

26.00

0.00

6.00

0.00

0.00

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

6.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

10.00

20.00

0.00

0.00

20.00

0.00

5.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60.00

60.00

0.00

0.00

60.00

14 730 38 :

: .11.00. .

.: .o.oo:::

o.iio :

:: 11.110:

».O6? :

11.00 .

11.110 :

■ &OO

11 00

0.00

0.50

0.00

0.00

0.50

0.00

0.50

0.00

0.00

0.50

0.00

0.50

0.00

0.00

0.50

0.00

0.50

0.00

0.00

0.50

14 730.38

6.50

0.00

0.00

6.50

0.00

6.50

0.00

0.00

6.50

14 730.38

6.50

0.00

0.00

6.50

0.00

6.50

0.00

0.00

6.50

■' fi .■

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00 "

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

o.oA i

C<4.00

Nr. crt.

34>ENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

fa/' MA

3I

4'

l^oi^ț^ȘESȘCaîj^nwe secție reumatologie cu secția de fizioterapie -recuperare L^r^Jl.OI

C^Ml^V    Wj™ RELIGIE

iOTÂ^j. iiin. ■^T-:-::-:-::-:

A

Lucrări in continuare

1

Instalații ventilație arhiva subsol corp CI, Bdul Independentei 10

B

Lucrări noi

1

Construire 3modemizare, reparații capitale statui si monumente (Iuliu Maniu, Socluri Parc

Municipal Vest, soclu A.I.Cuza, I.L.Caragiale)

2

Amenajare locuri de joaca(proiectare+executie)

1

Dotări Parc Municipal Ploiești Vest

2

SF Bazin inot municipiul Ploiești

3

SF Amenajare/reabilitare locuri de joaca

4

ET lucrări realizate in cadrul proiectului "Modemizare/extinderea funcționala a Hipodromului Ploiești"

5

ET/Centru de excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători”

6

Achiziție si montaj dotări locuri de joaca

Cap.68.02.71.01

ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

TOTAL-:-:

1

SF/Extindere capacitate cazare cămin de batrani

Cap. 70.02 .71.01

LOCUINȚE. SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

•FGl AL.

din care

A

Lucrări in continuare

1

Demolare clădiri aflate in proprietatea mun. Ploiești, desființare construcții ilegale pe domeniul public (ocuparea ilegala a domeniului public)

2

Demolare clădirii aflate in proprietatea Municipiului Ploiesti-Str Cosminele nr. 11A

3

Consolidare versant pe strada Andrei Muresanu, in dreptul blocurilor R1 si R2

4

Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății, Ans. 9 Mai Ploiești, etapa a II a

B

Lucrări noi

1

Consolidare si restaurare imobil str. Poștei nr. 6 (proiectare+executie)

2

Consolidare imobile cu risc seismic Str.Mihai Bravu, nr.13 (proiectare+executie)

3

Consolidare imobile cu risc seismic in Municipiul Ploiești (proiectare+executie)

4

Realizare locuințe sociale str.Lucemei-Cartier Bereasca

5

Branșamente electrice si instalații utilizare pentru evenimente Bdul Independentei Ploiești

6

Grup sanitar Parc Toma Socolescu

Valoare totala conform SF

FIN

ANTAT DII

M:

BUGET LOCAL RECTIFICARE 6

Influente (+/-)

FINANȚAT DIN:

Observații

de la bugetul

local

de Ia bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de

stat

alte bugete

RECTIFICARE 7

2

3

4

5

6

7

7

8

10

11

12

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

:x:: Oii:-:

346:32

0:00

Jxiuili x

:xx34632<:x

xx345.iixx

:x:':ii;<io:x:-:

x:-:;345:4;L>x;

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

-1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

-1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

101.00

0.00

0.00

101.00

0.00

101.00

0.00

0.00

101.00

0.00

100.00

0.00

0.00

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

100.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

39.31

0.00

0.00

39.31

0.00

39.31

0.00

0.00

39.31

0.00

60.00

0.00

0.00

60.00

0.00

60.00

0.00

0.00

60.00

0.00

0.01

0.00

0.00

0.01

0.09

0.10

0.00

0.00

0.10

0.00

80.00

0.00

0.00

80.00

0.00

80.00

0.00

0.00

80.00

0.00

35.00

0.00

0.00

35.00

0.00

35.00

0.00

0.00

35.00

0.00

30.00

0.00

0.00

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

30.00

::::o:op::.:::::

:x :3'i.:qo:

.:::O.pox

. xo.do x:

x x>xqo:: :

o.m> ■

: 39.00 ;::

:: P.-00. - :

x-xo.fW:.:..

x :39:UU. x::

0.00

39.00

0.00

0.00

39.00

0.00

39.00

0.00

0.00

39.00

.x256.U0:':

x3:i7:i:.S6x

: 6 <1X3.44:

: : :::

9 255:30-   .

: 52.41;

•x32±4:-2-7-x

Wi:i:4

x xii.00.. x

:9 3ir.-l :::

256.00

165.88

5 975.17

0.00

6 141.05

396.12

562.00

5 975.17

0.00

6 537.17

0.00

24.00

0.00

0.00

24.00

-23.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

560.00

561.00

0.00

0.00

561.00

256.00

140.88

0.00

0.00

140.88

-140.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5 975.17

0.00

5 975.17

0.00

0.00

5 975.17

0.00

5 975.17

0.00

6.00

108.27

0.00

114.27

-5.00

1.00

108.27

0.00

109.27

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

-1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

-1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

-1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

108.27

0.00

109.27

0.00

1.00

108.27

0.00

109.27

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

-1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

-1.00

0.00

0.00

0.00

KfiO

A . \

Nr. crt.

1   DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

0

ft      '

2

1

Lțn/lizAi^^^țy^ri^laĂJfkanistic General al Municipiului Ploiești, Regulamentul Local de L ^arusmjlffetaK,T’jjjfiofar^'Stiategiei de Dezvoltare Urbana a municipiului Ploiești si Plan de Wffhdtșrij^Stwfîiihti K^Up'^olitan precum si documentațiile aferente.

0.00

2

Cl^ffluphLgențru As^ent^tehnica de specialitate-Actualizare si Revizuire: Plan Urbanistic Genera! yiji        Jr'iesti, Regulament Local de Urbanism aferent, elaborarea Strategiei de

ull JtTiihlIlil n iTtuiii ipiitlt-i Ploiești si Plan de amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si Documentațiile aferente.

0.00

3

SF Realizare locuințe sociale str.Lucemei-CartierBereasca

0.00

4

Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiești- Reabilitare termica blocuri in municipiul Ploiești

0.00

5

Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiesti-sistem iluminat public

0.00

6

Documentații tehnice (PAD) Demolare clădiri aflate in proprietatea mun. Ploiești, desființare construcții ilegale pe domeniul public (ocuparea ilegala a domeniului public)

0.00

7

Servicii de consultanta pentru realizarea proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile

0.00

8

Servicii de pregătire a studiilor de mediu si consultanta in derularea procedurii de obținere a acordului de mediu pentru investițiile in sistemul de termoficare

0.00

9

Servicii suport in vederea accesării de fonduri europene, nerambursabilc prin Programul Operațional Infrastructura Mare, Axa prioritara 7. Creșterea eficientei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare in orașele selectate Obiectivul Specific 7.1 Creșterea eficientei energetice in sistemele centralizate de transport si distribuție a energiei termice in orașele selectate-puncte noi.

0.00

10

Asigurare utilitati Imobile Municipiul Ploiești.

0.00

11

ET,DALI Anexa clădire (RASP) -Bdul.Independentei nr. 1

0.00

12

Studiu istorico arhitectural pentru Ansamblul de construcții din strada Ion Creanga, nr. 15 (ateliere pictori)

0.00

13

SF,PT,DE "Amenajare chioscuri/spatii comerciale”

0.00

14

SF Realizare platforme gospodărești in municipiul Ploiești

0.00

15

PUZ str.Cosminele nr. 11A

0.00

16

SF Rețele tehnico-edilitare aferente cartier locuințe ANL str.Cosminele, nr.l 1A

0.00

17

SF Parc Industrial

0.00

18

ET Clădiri aflate in proprietatea municipiului Ploiești

0.00

19

Consultanta management proiecte ( URBACT III, LIFE, HORIZON 2020)

0.00

20

Servicii de verificare documentații tehnice faza DALI/PT

0.00

21

întocmire documentații tehnice pentru branșamente electrice-gaze (str.Libertatii nr.3)

0.00

22

DALl Consolidare zid sprijin pentru punere in siguranța depozit de deșeuri Teleajen.

0.00

23

ET Consolidare versant pe strada Andrei Muresanu, in dreptul blocurilor R1 si R2

0.00

Cap.74.02,71.01

PROTECȚIA MEDIULUI

:-:it:076.-20:<-:

din care

A

Lucrări in continuare

4 076.20

1

Extindere rețele canalizare Etapa II ( str, Subtraversare Gârlei, Intrarea Speranței, Str. Verii, Str.Vaslui)

4 076.20

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL

RECTIFICARE 6

Influente

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL

RECTIFICARE 7

Observații

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de

stat

alte bugete

3

4

5

6

7

7

8

10

11

12

72.55

0.00

0.00

72.55

-72.55

0.00

0.00

0.00

0.00

38.32

0.00

0.00

38.32

-19.16

19.16

0.00

0.00

19.16

81.01

0.00

0.00

81.01

0.00

81.01

0.00

0.00

81.01

308.01

0.00

0.00

308.01

-195.00

113.01

0.00

0.00

113.01

1 118.00

0.00

0.00

1 118.00

0.00

1 118.00

0.00

0.00

1 118.00

15.00

0.00

0.00

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

15.00

970.00

0.00

0.00

970.00

0.00

970.00

0.00

0.00

970.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

10.00

0.00

0.00

10.00

-9.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

-1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

-1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

16.00

0.00

0.00

16.00

0.00

16.00

0.00

0.00

16.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

30.00

0.00

0.00

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

30.00

1.00

0.00

0.00

1.00

-1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

-1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

-1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

56.09

0.00

0.00

56.09

-55.00

1.09

0.00

0.00

1.09

124.00

0.00

0.00

124.00

0.00

124.00

0.00

0.00

124.00

115.00

0.00

0.00

115.00

0.00

115.00

0.00

0.00

115.00

40.00

0.00

0.00

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15.00

15.00

0.00

0.00

15.00

:2.686.29: :

SSP-IH»

<23.80.:

: 2 710.09

.182:210:

: 2 504.09

<  O.0O< <

<«-23.W <

•. 2527.89

*

492.00

0.00

0.00

492.00

-1.00

491.00

0.00

0.00

491-Sifr--'''

490.00

0.00

0.00

490.00

-58.00

432.00

0.00

0.00

)

1432.00X"

Nr.

Valoare

FINANȚAT DIN:

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL

RECTIFICARE 7

crt.

X’*** * V   DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

a

totala conform SF

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

RECTIFICARE 6

(+/-)

de la bugetul local

de la bugetul de

stat

alte bugete

Observații

0 J

A/r~-s5Sr5~X *V- -A           1

2

3

4

5

6

7

7

8

10

11

12

jj.dndlrcj^vie.sțț^ewneurr-rtunicipiul Ploiești (Str.Licurici, Str.Caramidari, Intrarea Grădinilor, liuițîi e:'iihta^^jjl4,J^pilȘ, T.r Carvunarilor, Intrarea Daliei, Str.Crazna, Str.Mecet, Str.Dorului, W<aTea'js-iEi^^Tdiiîa/i^țriA',asile Lucaciu, (AT)

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

-1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

fey^&i^r<retele subț^pnj ’m municipiul Ploiești (Sens giratoriu Str.Strandului, Str.Inului, Deviere retek^r ^atJ®s*S^IuB^<cMiciurin, str.Elena Doamnaj-inclusiv racorduri

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

58.00

59.00

0.00

0.00

59.00

B

Lucrarm*^»

0.00

1 345.00

0.00

0.00

1 345.00

-18.00

1 327.00

0.00

0.00

1 327.00

1

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (branșamente electrice)

0.00

45.00

0.00

0.00

45.00

-18.00

27.00

0.00

0.00

27.00

2

Asigurarea utilităților si dotărilor edilitare aferente Cartier Libertății, Ansamblul 9Mai Ploiești Etapa alia -Rest de executat

0.00

1 300.00

0.00

0.00

1 300.00

0.00

1 300.00

0.00

0.00

1 300.00

V, J"

1

ET/SF/DALl/CF-Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiesti-cladiri publice

0.00

573.00

0.00

0.00

573.00

-30.00

543.00

0.00

0.00

543.00

2

Plan integrat de calitate a aerului

0.00

51.20

0.00

23.80

75.00

-51.20

0.00

0.00

23.80

23.80

3

Consultanta in vederea finanțării acțiunilor inovatoare in domeniul dezvoltării urbane durabile (UIA)

0.00

130.00

0.00

0.00

130.00

0.00

130.00

0.00

0.00

130.00

4

Consultanta in vederea finanțării accelararii programelor de investiții in domeniul eficientei energetice si utilizării surselor de energie regenerabila (ELENA)

0.00

95.09

0.00

0.00

95.09

-94.00

1.09

0.00

0.00

1.09

5

SF Rețea canalizare Cartier Mihai Bravu Ploiești

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6

Verificare/expertiza tehnica extrajudiciara lucrări statie epurare Ploiești

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12.00

12.00

0.00

0.00

12.00

Cap.81.02.71.01

COMBUSTIBIL SI ENERGIE

< tl.W :

■ 80;33- ■

:     i.73 ■

SxWSă:?;:

: :8ft.53 <

din care

\ •

1

Studiu privind modalitatea de gestiune si stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem productie-transport-distributie

la nivelul județului Prahova pentru Municipiul Ploiești

0.00

80.33

0.00

80.33

160.66

0.00

80.33

0.00

80.33

160.66

2

SF/DAL1 Modernizare sistem secundar distribuție agent termic in mun.Ploiesti

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

3

Servicii de consultanta pentru actualizarea/revizuirea strategiei locale de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem de producție - transport -distribuție la nivelul Județului Prahova pentru municipiul Ploiești si pregătirea unei ftse/propunere de proiect in vederea utilizării intrumentelor de finanțare specificate de Directiva UE 2018/410

0.00

160.65

0.00

0.00

160.65

-1.73

158.92

0.00

0.00

158.92

Cap.84.02.71.01

TRANSPORTURI

■ 0.00 ■

.4.958.52

-1 383.52

::-3:575:00::-

.: :ti.00::

oii •

din care

A

Lucrări in continuare

9 435.59

1 432.16

0.00

0.00

1 432.16

-336.99

1 095.17

0.00

0.00

1 095.17

1

Modernizare Cartier Malu Roșu, strada Vaslui

606.33

570.00

0.00

0.00

570.00

-61.00

509.00

0.00

0.00

509.00

2

Lucrări de upgrade a sistemului de semaforizare in intersecții

6 307.00

81.00

0.00

0.00

81.00

0.01

81.01

0.00

0.00

81.01

3

Modernizare străzi in municipiul Ploiești

1 562.26

780.16

0.00

0.00

780.16

-276.00

504.16

0.00

0.00

504.16

4

Amenajare maluri parau Dambu, zona Polux

960.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00 A

B

Lucrări noi

12 395.19

787.00

0.00

0.00

787.00

-81.53

705.47

0.00

0.00

7IKÎ7

1

Modernizare strada Amaradiei

459.52

450.00

0.00

0.00

450.00

-44.00

406.00

0.00

0.00

2

Modernizare străzi, Cartier Buna Vestire

3 500.00

1.00

0.00

0.00

1.00

-1.00

0.00

0.00

0.00


DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII ecpaijiije subterane pietonale B-dul București lsi B-dul București 2

 • 4  A®^iiai.e loc_dep^jpa. <-reabilitare loc de joaca str.Aleea Scolii (Cartier Malu Roșu)

  atorului, in prelungirea străzii Gh.Gr.Cantacuzino, inclusiv deviere rețele


 • 5

  Strdpyn^re.' tehnico-^SF/PUZ-Modemizare rețea rutiera / stradala: lărgirea la 4 benzi Str. Gh. Gr. Cantacuzino si pasaj

 • 1  nou CF in zona Podul înalt; reabilitare Str. Gh. Gr. Cantacuzino, tronson Sos. Vestului - limita oraș, inclusiv terminal multimodal

DALI-Modemizarca str. Ștrandului pe tronsonul: ieșire pasaj Bucov - limita Ploiești corelare parte

 • 2  carosabila cu piste biciclete, inclusiv amenajare sens giratoriu pe str. Ștrandului / DN1B

SF-Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre

 • 3  Gara de Sud si Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor si amenajarea Terminalului pentru transport auto calatori, zona Sud

SF Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodal incluzând si spatii de

 • 4  parcare pentru moduri de transport auto si biciclete (zona Spital Județean) in municipiul Ploiești

  5

  DAL1, PT, DE Modernizare străzi Cartier Eroilor/Rudului: Fuiorului, Turlei, Flacara, Titu Maiorescu, Zaganu, Sld. Constantinoiu,

  6

  DALI, PT, DE Modernizare Cartier Malu Roșu, strada Vaslui

  7

  DALI, PT, DE Modernizare strada Amaradiei

  8

  SF/CF/Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiesti-Cartier Pictor Rosenthal

  9

  PUZ/SF/CF/Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiesti-Cartier Rafov

  10

  SF-Amenajare maluri parau Dambu, zona Polux

  11

  SF/Reabilitare baza materiala transport auto-depou tramvaie

  12

  Studii teren pentru "Reabilitare baza materiala transport auto-depou tramvaie"

  13


  14


întocmire Caiet de Sarcini, propuneri cu privire la Documentația de Atribuire (formular contract, acord cadru, contract subsecvent, etc) si acordare de consultanta pentru răspunsurile la clarificările formulate de ofertanti, pe parcursul procedurii de achiziție publica, participarea ca expert cooptat in comisia de evaluare!pentru oferta tehnica si financiara), in vederea incheierii Acordului cadru avand ca obiect: Lucrări dc modernizare, reparare si intretinere a rețelei stradale, lucrări de arta, parcari (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești (proiectare+cxecutie).

Achiziție mijloace de transport electrice

 • 15 Achiziție autobuze (Euro 6)

 • 16 Studiu de oportunitate privind stabilirea modalitati de gestiune a serviciului de transport public local in municipiul Ploiești

 • 17 PUZ strada Ștrandului

Valoare totala conform SF

FINANȚAI DIN:

BUGET LOCAL

RECTIFICARE 6

Influente (+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL

RECTIFICARE 7

Observații

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

2

3

4

5

6

7

7

8

10

11

12

7 422.48

336.00

0.00

0.00

336.00

-200.00

136.00

0.00

0.00

136.00

1 013.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

155.00

155.00

0.00

0.00

155.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8.47

8.47

0.00

0.00

8.47

0.00

300.80

0.00

0.00

300.80

5.00

305.80

0.00

0.00

305.80

0.00

45.46

0.00

0.00

45.46

0.00

45.46

0.00

0.00

45.46

0.00

555.00

0.00

0.00

555.00

0.00

555.00

0.00

0.00

555.00

0.00

95.33

0.00

0.00

95.33

2.00

97.33

0.00

0.00

97.33

0.00

11.00

0.00

0.00

11.00

0.00

11.00

0.00

0.00

11.00

0.00

12.00

0.00

0.00

12.00

0.00

12.00

0.00

0.00

12.00

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

0.00

100.20

0.00

0.00

100.20

1.00

101.20

0.00

0.00

101.20

0.00

81.00

0.00

0.00

81.00

1.00

82.00

0.00

0.00

82.00

0.00

1.77

0.00

0.00

1.77

0.00

1.77

0.00

0.00

1.77

0.00

97.00

0.00

0.00

97.00

0.00

97.00

0.00

0.00

97.00

0.00

77.35

0.00

0.00

77.35

0.00 ~~

77.35

0.00

0.00

77.35

0.00

30.00

0.00

0.00

30.00

-15.00

15.00

0.00

0.00

15.00

31 508.00

629.00

0.00

0.00

629.00

-629.00

0.00

0.00

0.00

0.00

36 000.00

1.00

0.00

0.00

1.00

-1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

57.37

0.00

0.00

57.37

0.00

57.37

0.00

0.00

57.37

4

0.00

38.08

0.00

0.00

38.08

0.00

38.08

0.00

0.00

38J18'

0.00

22.00

0.00

0.00

22.00

0.00

22.00

0.00

0.00Nr. crt

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL RECTIFICARE (i

Influente (+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL

RECTIFICARE 7

Observații

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

x ■»>

o .K

0

2

3

4

5

6

7

7

8

10

11

12

191

iteiSfe>isai d^tffttere intre str. Depoului si str. Mimiului (Podul de lemn)

0.00

35.00

0.00

0.00

35.00

0.00

35.00

0.00

0.00

35.00

20

Vreit&ea-uSNtiîflații t^risfortului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101 cu lucrări j. iaAd !uWl'3r-Furare/^any/i,u persoane adaptate persoanelor cu dezabilitati, material rulant, demente je semnalizdrSsfeaptomatizare- etapa I-Mutari protejări rețele alimentare cu apa.

0.00

35.00

0.00

0.00

35.00

0.00

35.00

0.00

0.00

35.00

21

Anali As,

agnostiCWwElentei activitatii de transport public local SC TCE SA Ploiești

0.00

122.00

0.00

0.00

122.00

0.00

122.00

0.00

0.00

122.00

22

DALI Pod str. Berzei

0.00

3.00

0.00

0.00

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

3.00

23

Studiu trafic pentru proiectul"Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi (Pasaj suprateran peste calea ferata Bucuresti-Brasov) Cod SMIS 48114

0.00

50.00

0.00

0.00

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

50.00

24

SF Realizare drumuri si rețele tehnico edilitare Cartier Ghighiu Ploiești

0.00

330.00

0.00

0.00

330.00

-329.00

1.00

0.00

0.00

1.00

DIRECTOR EXECUTIV,


Mihaela IAMANDI


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT Madalina CRĂCIUN
//£ 2


laMUNICIPIUL PLOIEȘTI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI Piața Eroilor nr. IA; 100316 - Ploiești TeL: 0244 / 516699; 0244/515982 Fax: 0244 / 513829 www.ploiesti.ro


DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE

Nr..............Lo/^

BRE


NOTA DE FUNDAMENTARĂ^.

PRIVIND SUMELE PENTRU ACHIZITIONAREÂilESERVICII DE CONSULTANTA PENTRU PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNA


In anul 2019, pentru plata sau achiziția serviciilor de consultanta pentru proiectele aflate in derulare sau care se intenționează sa se depuna/realizeze, se vor avea in vedere următoarele modificări in lista obiectivelor de investiții finanțate din bugetul local:

Capitolul 84.02.71.01 TRANSPORTURI

Alte cheltuieli de investiții

14. Achiziție mijloace de transport electrice - 0,00 mii lei;

Se diminuează prevederea de 629,00 mii lei cu 629,00 mii lei la 0,00 mii lei

Modificările menționate mai sus se efectuează datorita faptului ca pentru aceste obiective au fost semnate ordinele de finanțare, acestea fiind cuprinse in Lista de Investiții privind proiectele cu FEN - capitolul 84.02.58.


Direcția Relații Internationale

Director executiv

Daniela CROITORU


Direcția Tehnic Investiții

Director executivMihaela J aman di

F

I i

o
Capitolul 51.02.71.01 AUTORITATI PUBLICE

C.Alte cheltuieli de investiții

 • 1. Dotări informatica

In vederea corelării sumelor aprobate, in conformitate cu plățile aferente achiziției, propunem redistribuirea sumei de 5.200,00 lei, inclusiv TVA,

Suma prevăzută in bugetul local este de 18.960,00 lei.

Capitolul 67.07 - CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

 • A. Lucrări in continuare

 • 1. Instalații ventilație arhiva subsol corp CI, Bdul Independentei 10

Având in vedere faptul ca lucarile se vor desfasura si anul 2020, propunem redistribuirea sumei de 1.000,00 lei (inclusiv TVA).

Suma prevăzută in bugetul local este de 0.00 lei.

Capitolul 70.02-71.01 - LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

 • A.Lucrari in continuare

 • 2. Demolare clădirii aflate in proprietatea Municipiului Ploiesti-Str Cosminele nr.llA.

Pentru realizarea investiției se propune demolarea clădirilor aflate pe terenul din str. Cosminele nr. 1 IA ce a făcut obiectul PUZ-lui “Parcelare teren pentru construirea de locuințe individuale prin ANL” aprobat prin HCL nr. 135/ 25.04.2018, în vederea eliberării terenului și realizării rețelelor tehnico- edilitare conform Legii nr. 152 din 15 iulie 1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe - Republicată, în baza contractului încheiat cu Agenția Națională a Locuințelor:

Proiectul pentru autorizația de demolare și indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 599/20.12.2018.

Conform prevederilor art. 71 alin. (1) și (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, se impune actualizarea valorii manoperei pentru restul de executat.

- H.C.L. nr. 126/24.04.2017 a fost aprobata realizarea obiectivului.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoare totală tară TVA = 937.523,44 lei

din care C+M fără TVA = 823.685,29 lei

Fata de cele prezentate mai sus, pentru demararea lucrărilor, propunem alocarea sumei


locuințe si strada in sine.                                                          ?                '

Versantul din dreptul blocurilor de locuințe R1 si R2 de pe strada Andrei Muresanu a inceput sa se surpe datorita faptului ca de-a lungul timpului nu s-au efectuat lucrări de refacere a șanțurilor de garda existente si nici lucrări de consolidare minime, singurele lucrări ce au fost prevăzute fiind montarea unor borduri prefabricate pe post de ziduri de sprijin.

-HCLnr. 127/24.04.2017.

-AC nr. 305/13.06.2018

- Valoarea totala cu TVA - 256.001,40 lei -Contract nr. 1397/18.01.2018 in valoare de 212.646,31 lei inclusiv TVA, incheiat cu SC Protenco Bau Profesional SRL.

Deoarece lucrările au fost sistate, propunem distribuirea sumei de 140.880,00 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 0.000 lei.

 • B.Lucrari noi.

 • 1. Consolidare si restaurare imobil str. Poștei nr. 6 (proiectare+executie)

Având in vedere faptul ca lucarile se vor desfasura in anul 2020, propunem redistribuirea sumei de 1.000,00 lei (inclusiv TVA).

Suma prevăzută in bugetul local este de 0.00 lei.

 • 2. Consolidare imobile cu risc seismic Str.Mihai Bravu, nr.13 (proiectare+executie)

Având in vedere faptul ca lucarile se vor desfasura in anul 2020, propunem redistribuirea sumei de 1.000,00 lei (inclusiv TVA).

Suma prevăzută in bugetul local este de 0.00 lei.

 • 3. Consolidare imobile cu risc seismic in Municipiul Ploiești (proiectare+executie)

Având in vedere faptul ca lucarile se vor desfasura in anul 2020, propunem

redistribuirea sumei de 1.000,00 lei (inclusiv TVA).

Suma prevăzută in bugetul local este de 0.00 lei.

 • 5.  Branșamente electrice si instalații utilizare pentru evenimente Bdul Independentei Ploiești.

Având in vedere faptul ca lucarile se vor desfasura in anul 2020, propunem redistribuirea sumei de 1.000,00 lei (inclusiv TVA).

Suma prevăzută in bugetul local este de 0.00 lei.

 • 6. Grup sanitar Parc Toma Socolescu

Având in vedere faptul ca lucarile se vor desfasura in anul 2020, propunem redistribuirea sumei de 1.000,00 lei (inclusiv TVA).

Suma prevăzută in bugetul local este de 0.00 lei.

C. Alte cheltuieli de investiții.

4. Eficientizare consumuri energetice in Municipiul PIoiesti-Reabilitare termica blocuri in municipiul Ploiești.

In vederea corelării sumelor aprobate si situațiile aferente lu propunem redistribuirea sumei de 195.000,00 lei, inclusiv TVA.

Suma prevăzută in bugetul local este de 113.010,00 lei.M

-exeeuțate,

\

£ I

lO.Asigurare utilitati imobile Municipiul Ploiești


lU.Asigurare utilitati imobile Municipiul Ploiești                V

Având in vedere faptul ca avizele se vor lua in anul 2020, propuneinfrT^i^fef&uirea sumei de 9.000,00 lei (inclusiv TVA).

Suma prevăzută in bugetul local este de 1.000.00 lei.

ll.ET,DALI Anexa clădire (RASP) -Bdul. Independentei nr.l

Având in vedere faptul ca nu a fost demarata procedura de achiziție in lipsa de fonduri necesare incheierii contractului, propunem redistribuirea sumei de 1.000,00 lei (inclusiv TVA).

Suma prevăzută in bugetul local este de 0.00 lei.

12.Studiu istorico arhitectural pentru Ansamblul de construcții din strada Ion Creanga, nr.15 (ateliere pictori)

Având in vedere faptul ca nu a fost demarata procedura de achiziție in lipsa de fonduri necesare incheierii contractului, propunem redistribuirea sumei de 1.000,00 lei (inclusiv TVA).

Suma prevăzută in bugetul local este de 0.00 lei.

16.SF Rețele tehnico-edilitare aferente cartier locuințe ANL str.Cosminele, nr.lIA

Având in vedere faptul ca nu a fost demarata procedura de achiziție in lipsa de fonduri necesare incheierii contractului, propunem redistribuirea sumei de 1.000,00 lei (inclusiv TVA).

Suma prevăzută in bugetul local este de 0.00 lei.

 • 17. SF Parc Industrial.

Având in vedere faptul ca nu a fost demarata procedura de achiziție in lipsa de fonduri necesare incheierii contractului, propunem redistribuirea sumei de 1.000,00 lei (inclusiv TVA).

Suma prevăzută in bugetul local este de 0.00 lei.

 • 18. ET Clădiri aflate in proprietatea municipiului Ploiești.

Având in vedere faptul ca nu a fost demarata procedura de achiziție in lipsa de fonduri necesare incheierii contractului, propunem redistribuirea sumei de 1.000,00 lei (inclusiv TVA).

Suma prevăzută in bugetul local este de 0.00 lei.


Capitolul 74.02.71.01 - PROTECȚIA MEDIULUI

 • A. Lucrări in continuare

 • 1. Extindere rețele canalizare Etapa II (Subtraversare str. Gârlei, Intr. Speranței, str. Verii, str. Vaslui)

In vederea corelării sumelor aprobate, in conformitate cu plățile aferente achiziției, propunem redistribuirea sumei de 58.000,00 lei, inclusiv TVA,

Suma prevăzută in bugetul local este de 432.000,00 lei.

 • 2. Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (Str.Licurici, Str.Caramidari, Intrarea Grădinilor, Intrarea Cosmos, Str.Jepilor, Str.Carvunarilor, Intrarea Daliei, Str.Crazna, Str.Mecet, Str.Dorului, Intrarea Istria, Str.Fainari, Str.Vasile Lucaciu, (AT)

Având in vedere faptul ca nu a fost demarata procedura de achiziție in lipsa de fonduri necesare incheierii contractului, propunem redistribuirea sumei de 1.000,00 lei (inclusiv TVA).

Suma prevăzută in bugetul local este de 0.00 lei.

 • 3. Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti(sens giratoriu, str.Strandului, str.Inului,, Deviere rețele str.LaboratoruIui, str.Miciurin, - str.Elena Doamna-inclusiv racorduri;

In vederea corelării sumelor aprobate, in conformitate cu plățile aferente achiziției, propunem alocarea sumei de 58.000,00 lei, inclusiv TVA,

Suma prevăzută in bugetul local este de 59.000,00 lei.

 • B. Lucrări noi

1. Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (branșamente electrice)

In vederea corelării sumelor aprobate, in conformitate cu plățile aferente achiziției, propunem redistribuirea sumei de 18.000,00 lei, inclusiv TVA,

Suma prevăzută in bugetul local este de 27.000,00 lei.

Capitolul Cap.84.02.71.01- TRANSPORTURI

 • C. Alte cheltuieli de investiții

24. SF Realizare drumuri si rețele tehnico edilitare Cartier Ghighiu Ploiești

Având in vedere faptul ca nu a fost demarata procedura de achiziție publica de servicii, propunem redistribuirea sumei de 329.000 lei, inclusiv TVA,

Suma prevăzută in bugetul local este de 1.000 lei.

DIRECTOR EXECUTIV, MIHAELAIAMANDI

DIRECȚIA TEHNIC-INVESTITII


NR. /oM2>  /


NOTA DE FUNDAMENTARE Rectificare nr.7CAP. 65.02.71.01 - INVATAMANT

C. Alte cheltuieli de investiții

14. D.A.L.I. - Centrala termica la Școala Gimnaziala „Rares Vodă” str. Rares Vodă nr.2

Prin adresa înregistrata la Municipiul Ploiești sub nr. 12632/25.06.2019, conducerea Scolii Gimanziale „Rares Vodă” aduce la cunoștința faptul ca, un cazan de la centrala termica care asigura apa calda menajera si incalzirea clădirii din str. Rares Vodă nr.2 (in care funcționează doua grupe de preșcolari de la Grădiniță nr.38 si ciclul primar al Scolii Gimanziale „Rares Vodă”), nu functioneza, iar celalat cazan numai funcționează la parametrii normali, acesta defectandu-se frecvent.

Ținând cont de faptul ca procedura de achiziție publica a fost anulata pentru a treia oara, deoarece nu au fost depuse oferte, se propune majorarea sumei prevăzute in buget cu suma de 10,00 mii lei.

Suma prevăzută in buget: 20,00 mii lei.

15. Dotare Școala Gimnaziala „Rares Vodă” cu CT

Pentru demararea procedurii de achiziție publica privind dotarea cu CT a Scolii Gimnaziale „Rares Vodă” din str. Rares Vodă nr.2 se propune alocarea sumei de 60,00 mii lei.

Suma prevăzută in buget: 60,00 mii lei.

CAP. 70.02.71.01 - LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

B. Lucrări in continuare

1. Demolare clădiri aflate in proprietatea municipiului Ploiești, desființare construcții ilegale pe domeniul public (ocuparea ilegala a domeniului public)

Se propune diminuarea sumei alocate in anul 2019 cu suma de 23,00 mii lei deoarece pana la aceasta data nu a fost demarata procedura de achiziție publica pentru execuția lucrărilor.

Suma prevăzută in buget: 1,00 mii lei.

CAP. 67.02.71.01 - CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

3. S.F/Amenajare/Reabilitare locuri de joaca

Pentru plata avizelor solicitate prin certificat de urbanism, se impune suplimentarea sumei alocate cu suma de 0,09 mii lei.

Suma prevăzută in buget: 0,10 mii lei.

Cap.74.02.71.01 - PROTECȚIA MEDIULUI

C. Alte cheltuieli de investiții l.ET/SF/DALI/CF-Eficientizare consumuri energetice

Ploiesti-cladiri publice


Se propune diminuarea sumei alocate in anul 2019 cu suma de 30,00 mii lei deoarece au fost incheiate contracte de finanțare, obiectivul fiind nominalizat in lista provizorie cu finanțare europeana pe anul 2019 - titlul 58 la capitolul 65.02-58 -invatamant.

Suma prevăzută in buget: 543,00 mii lei.

Director Executiv, Mihaela LAMAND1


Director Executiv Adjunct, Madalina CRĂCIUN

Sef Serviciu, Carmen NITU


REGLA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE

BIROUL PROTECȚIA MEDIULUI

MONITORIZARE POSTÎNCHIDERE RAMPA TELEAJEN

APROBAT PRIM ADRIAN FL


NOTA DE FUNDAMENTAREBUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

CHELTUIELI - CAP. PROTECȚIA MEDIULUI

Cod. 74.02. 71.01 C. 2. Alte Cheltuieli -Plan Integrat Calitate Aer

Cod. 74.02. 71.01 C. 6. Verificare/expertiză tehnică extrajudiciară lucrări Stație

Epurare Ploiești

în urma alocării bugetare anterioare a sumei de 51200 de lei pentru achitarea prestației aferente obiectivului Plan integrat de calitate aer propus in cap. 74 Protecția Mediului (C. 3) lucrare aflată în elaborare de către consultant, având termenul pe prezentare și finalizare în anul 2020 propunem rectificarea bugelui alocat cu diminuarea sumei de 51200 lei din bugetul local, pentru anul 2019 și rezervarea ulterioară în exercițiul financiar al anului 2020.

Municipiul Ploiești a fost încadrat în regimul de gestionare A pentru indicatorii particule în suspensie (PM10), dioxid de azot și oxizi de azot (NCh/NOx) și benzen (CeHe), îar Comuna Brazi a fost încadrată în regimul de gestionare II pentru indicatorii dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOX) și benzen (CâH6).în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Mediului nr. 598/2018 privind aprobarea listelor CU unitățile adminlstrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele și aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător,

Pentru cele două unități administrativ-teritoriale, respectiv municipiul Ploiești și comuna Brazi, este necesară elaborarea unui plan integrat comun de calitate a aerului, care va avea în vedere transferul de poiuanți emiși în atmosferă de la sursele situate în cele două unități administrative învecinate.

în completărea prevederilor bugetare pentru anul 2019, solicităm alocarea sumei de 12000 lei noului obiectiv C. 6. Verificare/expertiza tehnica extrajudiciară lucrări Stație epurare Ploiești în CAP. Protecția Mediului Cod. 74.02. 71.01 pentru demararea procedurii și r ealizarea obiectivului.

Director,

RÂUL PETRESCU


Director Tehnic, VASILE IOSiESCU


Sef BirouProiectStație de EpurareȘef Birou Protecția Mediului Monitorizare Postînchidere Rampa Teleajen

OLIVIA NICULESCU


/t./o. la/?

^-/OWPRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ

COMPARTIMENTUL DEZVOLTARE URBANĂ ȘI METROPOLITANĂ

Către,

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII,

în vederea rectificării bugetului Municipiului Ploiești pe anul 2019 vă comunicăm următoarele sume pentru anul 2019.

Contract nr. 16942/22.09.2015 încheiat pentru întocmirea documentației de urbanism "Actualizare și revizuire Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulament Local de Urbanism aferent, elaborare Strategie de Dezvoltare Urbană a municipiului Ploiești și Plan de amenajare a Teritoriului Metropolitan precum și documentațiile aferente” cu valoare 929000 lei fără TVA, sumă reprezentând valoarea contractului încheiat între Municipiul Ploiești în calitate de achizitor și Asocierea Universitatea de Arhitectură și Urbanism ” Ion Mincu” București -Centrul de Cercetare, Proiectare, Expertiză și Consulting și S.C. MINA-M COM S.R.L. în calitate de prestator, Actul adițional nr. 1/2016 la contract, înregistrat cu nr. 15175/05.08.2016 care avea prevăzută suma de 72550 lei (inclusiv TVA), se va reduce la 0 Ici.

Contract nr. 24573/30.12.2014 Asistență tehnică de specialitate “Actualizare și Revizuire Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulament Local de Urbanism aferent, elaborare Strategie de Dezvoltare Urbană a municipiului Ploiești și Plan de amenajare a Teritoriului Metropolitan precum și Documentațiile aferente” cu valoare 70000 lei fără TVA, sumă reprezentând valoarea contractului încheiat între Municipiul Ploiești în calitate de achizitor și Biroul Individual de Arhitectură Traian Luncan Andrei, reprezentat prin dl dr.arh.Luncan Traian Andrei, reprezentant legal, care avea suma prevăzută de 38320 lei (inclusiv TVA), se va reduce la 19160 lei (inclusiv TVA)

S-a eliminat plata etapei nr. 2 a Planului Urbanistic General pentru elaborator și pentru consultant, deoarece nu mai este timpul necesar a se plăti, chiar dacă se vor efectua corecțiile discutate în prima ședință C.T.A.T.U.

Atașăm Nota de fundamentare în Anexa nr.l

Cu considerație,


/ DIRECTOR ADJ. D.G.D.U., ing. Rita Marcela NEA^U

Nume, prenume

Funcția

Publică

Semnătura

Data

ELABORAT

Constantinescu

Mihaela

consilier

7

15.10.2019


Ploiești, Regulament Local de Urbanism aferent, elaborare Strategie de Dezvoltare municipiului Ploiești și Plan de amenajare a Teritoriului Metropolitan precum și documentațiile aferente” cu valoare 929000 lei fără TVA, sumă reprezentând valoarea contractului încheiat între Municipiul Ploiești în calitate de achizitor și Asocierea Universitatea de Arhitectură și Urbanism ” Ion Mincu” București - Centrul de Cercetare, Proiectare, Expertiză și Consulting și S.C. MINA-M COM S.R.L. în calitate de prestator, Actul adițional nr.1/2016 la contract, înregistrat cu nr. 15175/05.08.2016

și conform notei de fundamentare /08.10.2013 pentru plata avizelor și consultării populației (30000 lei fără TVA), vă comunicăm următoarele :

ANUL 2019

Pentru proiectant PUG nu mai este timpul necesar a se corecta documentația etapei nr.

 • 2, a se aviza și a se plăti, de aceea pentru anul 2019 nu va exista plata, deci, 0 lei Ia rectificarea de buget.

Pentru consultanță contract nr. 24573/30.12.2014 Asistență tehnică de specialitate “Actualizare și Revizuire Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulament Local de Urbanism aferent, elaborare Strategie de Dezvoltare Urbană a municipiului Ploiești și Plan de amenajare a Teritoriului Metropolitan precum și Documentațiile aferente” cu valoare 70000 lei fără TVA, sumă reprezentând valoarea contractului încheiat între Municipiul Ploiești în calitate de achizitor și Biroul Individual de Arhitectură Traian Luncan Andrei, reprezentat prin dl dr.arh.Luncan Traian Andrei, reprezentant legal, vă comunicăm următoarele:

ANUL 2019

Se prevede plata etapei nr.l din contract = 16100 lei x 1,19 = 19160 lei

ARHITECT ȘEF,— arh. CristingHERȚIA

DIRECTOR ADJ. D.G.D.U., ing. Rita Marcela NEAGU


Direcția Tehnic Investiții

Biroul Mobilitate și Trafic Urban

Tel: 0244 / 51 66 99, interior: 508


jMFxA 2. la Ncl


BMTU 2355/17.10.2019

NOTĂ DE FUNDAMENTARE “Achiziție aparat pentru verificarea marcajelor rutiere”

CAP: 51.02.71.01

Autoritati Publice

 • C.6. Aparat pentru verificarea marcajelor

Având in vedere faptul ca nu a fost inceputa procedura de achiziție publica pentru achiziția unui aparat pentru verificarea marcajelor rutiere, conform CAP: 51.02.71.01, Autoritati Publice, C.6. Aparat pentru verificarea marcajelor, solicitam diminuarea bugetului cu suma de 1000 lei, pana la stabilirea bugetului local pentru anul 2020.

Director Executiv,

Mihaela Iamandi

Nume, prenume

Funcția publică

^Anătnța

Data

ELABORAT

Bogdan Voinea

Referent

VERIFICAT

l SefBMTU

,/j

Direcția Tehnic Investiții

Biroul Mobilitate și Trafic Urban

Tel: 0244 / 51 66 99, interior: 508


MM Z L/țHCl NIL


BMTU 2354/17.10.2019

AT- /


CAP: 84.02.71.01

Transporturi

C.15. Achiziție autobuze (Euro 6)

Municipiul Ploiești are in derulare Acordul Cadru nr. 15.846/01.08.2018 avand ca scop FURNIZARE DE PRODUSE «50 Autobuze noi, Diesel, EuroVI » cu valabilitatea de 24 luni cu o valoare totala de 45.555.967 lei inclusiv TVA..

In baza acordului cadru a fost incheiat Contractul Subsecvent nr.16.380/08.08.2018 avand ca obiect livrarea unui număr de 10 autobuze diesel, Euro VI. Valoare produselor livrate este de 7.656.465 lei fara TVA, respectiv 9.111.193,40 lei inclusiv TVA.

Datorita faptului ca Acordul Cadru nr. 15.846/01.08.2018 se realizează din creditul EXIM BANK, solicitam diminuarea bugetului cu suma de 1000 lei din CAP: 84.02.71.01, Transporturi, C.15. Achiziție autobuze (Euro 6).

Director Executiv,


Nume, prenume

Funcția publică

Data

ELABORAT

Bogdan Voinea

Referent

VERIFICAT

ISefBMTU

MUNICIPIUL PLOIEȘTI Direcția Tehnic Investiții Serviciul Reparații si Investiții Drumuri


APROBAT

P.PRIMAR VICEPRIMAR Cristian I          EA


NOTA DE FUNDAMENTARE    Ar

a obiectivelor de investiții finanțate din bugetul local aferent anului 2019

RECTIFICARE 7

Capitolul 84.02.71.01 - TRANSPORTURI

 • A. Lucrări in continuare

Modernizare Cartier Malu Roșu, strada Vaslui

In vederea corelării sumelor aprobate si situațiile aferente lucrărilor executate, propunem redistribuirea sumei de 61.000 lei, inclusiv TVA, Cap.A - Lucrări in continuare.

Informații financiare

Credit angajament 2019: Cap.A - Lucrări in continuare'. 570.000 lei, inclusiv TVA. Buget rectificat: 509.000 lei, inclusiv TVA.

Modernizare străzi in municipiul Ploiești

In vederea corelării sumelor aprobate si situațiile aferente lucrărilor executate, propunem redistribuirea sumei de 276.000 lei, inclusiv TVA, Cap.A - Lucrări in continuare.

Informații financiare

Credit angajament 2019: Cap.A - Lucrări in continuare'. 780.160 lei, inclusiv TVA. Buget rectificat: 504.160 lei, inclusiv TVA.

 • B. Lucrări noi

Modernizare strada Amaradiei                            ț ° Ș\      j /&

' .          y 1^ 3/ /j-*-

In vederea corelării sumelor aprobate si situațiile aferente lucrârî|b^xe^tț^^ propunem redistribuirea sumei de 44.000 lei, inclusiv TVA, Cap.B - Lucrafi^L-^^'

Informații financiare

Credit angajament 2019: Cap.B - Lucrări noi-. 450.000 lei, inclusiv TVA.

Buget rectificat: 406.000 lei, inclusiv TVA.

Modernizare străzi Cartier Buna Vestire

In vederea corelării sumelor aprobate si situațiile aferente lucrărilor executate, propunem redistribuirea sumei de 1.000 lei, inclusiv TVA, Cap.B - Lucrări noi

Informații financiare

Credit angajament 2019: Cap.B - Lucrări noi: 1.000 lei, inclusiv TVA.

Buget rectificat: 0 lei.

Reabilitare si modernizare pasaje subterane pietonale B-dul București 1 si B-dul București 2 (proiectare + execuție)

Municipiul Ploiești are in derulare contractul de lucrări, inclusiv proiectare nr. 17501/12.09.2019 in valoare de 5.449.253,44 lei (exclusiv TVA).

Termenul total de prestare a serviciilor si de execuție a lucrărilor, conform contractului este de 10 luni, astfel:

 • -  intocmirea studiilor de teren si geotehnic, a documentațiilor tehnice, fazele DTAC, PT+DE- 4 luni;

 • -  realizarea execuției lucrărilor- 6 luni pentru fiecare pasaj.

Avan in vedere faptul ca lucarile se vor desfasura si in anul 2020, propunem redistribuirea sumei de 200.000 lei (inclusiv TVA).

Informații financiare

Credit angajament 2019: Cap.B - Lucrări noi: 336.000 lei, inclusiv TVA.

Buget rectificat: 136.000 lei, inclusiv TVA.

Amenajare loc de odihna si reabilitare Ioc de joaca, strada Aleea Scolii, Cartier Malu Roșu

Locul de odihna propus a se realiza si locul de joaca ce urmeaza a fi reabilitat se afla unul in prelungirea celuilalt si sunt amplasate in zona de vest a municipiului Ploiești, pe strada Aleea Scolii in cartierul Malu Roșu.

Zona aleasa pentru amplasarea locului de odihna este adiacenta existent si a fost inițial un spațiu verde destinat plimbării câinilor.

Accesul la cele doua obiective studiate se face din strada Aleea Pr din aleile de acces la blocurile de locuințe din zona.


In momentul de fata intreaga suprafața propusa pentru amenajarea focului de odihna este neamenajata, existând un gard viu perimetral si cativa arbori tineri. Inițial acest loc a funcționat ca spațiu pentru plimbarea câinilor.

întreaga suprafața a locului de joaca este amenajata cu pietriș, dar datorita declivitatii terenului, acesta s-a acumulat in zona mai joasa.

In vederea realizării obiectivului de investiții a fost elaborata documentația tehnica, faza SF si au fost aprobați indicatorii tehnico-economici prin H.C.L.nr.423/31.10.2017.

Pentru demararea lucrărilor de execuție propunem introducerea unei noi poziții bugetare si alocarea sumei de 155.000 lei, inclusiv TVA, Cap.B - Lucrări noi.

Informații financiare

Credit angajament 2019: Cap.B - Lucrări noi: 0 lei.

Buget rectificat: 155.000 lei, inclusiv TVA.

Străpungere strada Laboratorului in prelungirea străzii Gh.Gr.Cantacuzino, inclusiv deviere rețele tehnico-edilitare

Prin realizarea obiectivului de investiții se va asigura legătură intre Bulevardul Republicii si strada Gh.Gr.Cantacuzino. Traficul este afectat de necorelari funcționale, cu repercusiuni asupra accesibilității zonei. Având in vedere tendința actuala de dezvoltare a zonei (înființarea unor unitati de industrie nepoluanta), pentru fluidizarea traficului, se impune realizarea unei legaturi carosabile intre cele doua tronsoane ale străzii Laboratorului, in prezent separate de terenul aflat in proprietatea British American Tobacco.

Lucrările propuse vizeaza:

 • - realizarea unei legaturi intre cele doua tronsoane ale străzii Laboratorului, prin intermediul unei străpungeri in prelungirea străzii Gh.Gr.Cantacuzino, caracterizate prin prevederea a doua benzi de circulație carosabila, a cate 3,5 m fiecare, trotuare de 1,5 m, un sens giratoriu la intersecția străzii Laboratorului cu strada Poligonului, inclusiv rețele tehnico-edilitare;

 • - realizarea unei zone de protecție sanitara formata din vegetație medie si inalta la limitele de vest, nord si est a străpungerii.

In vederea realizării obiectivului de investiții a fost elaborata documentația tehnica, faza SF si au fost aprobați indicatorii tehnico-economici prin H.C.L.nr.297/31.07.2018.


Pentru demararea lucrărilor de execuție propunem introducerea bugetare si alocarea sumei de 8.470 lei, inclusiv TVA, Cap.B - Lucrări ngftț

Informații financiare

Credit angajament 2019: Cap.B - Lucrări noi: 0 lei.                     'v

Buget rectificat: 8.470 lei, inclusiv TVA.

 • C. Alte cheltuieli de investiții

SF/PUZ - Modernizare rețea rutiera/stradala: lărgirea la 4 benzi str.Ghe.Gr. Cantacuzino si pasaj nou CF in zona Podul înalt; reabilitare str.Ghe.Gr. Cantacuzino, tronson Sos.Vestului - limita oraș, inclusiv terminal multimodal

In vederea decontării avizelor necesare obținerii autorizației de construire, propunem suplimentarea alocației bugetare cu suma de 5.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C -Alte cheltuieli de investiții.

Informații financiare

Credit angajament 2019: Cap.C - Alte cheltuieli de investiții: 300.800 lei, inclusiv TVA. Buget rectificat: 305.800 lei, inclusiv TVA

SF Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodal incluzând și spații de parcare pentru moduri de transport auto și biciclete (zona Spital Județean) în municipiul Ploiești

In vederea decontării avizelor necesare obținerii autorizației de construire, propunem suplimentarea alocației bugetare cu suma de 2.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C -Alte cheltuieli de investiții.

Informații financiare

Credit angajament 2019: Cap.C - Alte cheltuieli de investiții: 95.330 lei, inclusiv TVA. Buget rectificat: 97.330 lei, inclusiv TVA

SF/CF ”Regenerare urbana in zona marginalizata a Municipiului Ploiesti-Cartier Pictor Rosenthal”

In vederea decontării avizelor necesare obținerii autorizației de construire, propunem suplimentarea alocației bugetare cu suma de 1.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C -Alte cheltuieli de investiții.

Informații financiare

Credit angajament 2019: Cap.C - Alte cheltuieli de investiții: 100.200 lei, inclusiv TVA. Buget rectificat: 101.200 lei, inclusiv TVA


Informații financiare

Credit angajament 2019: Cap.C - Alte cheltuieli de investiții: 81.000 lei, inclusiv TVA. Buget rectificat: 82.000 lei, inclusiv TVA

întocmire Caiet de Sarcini, propuneri cu privire la Documentația de Atribuire (formular contract, acord cadru, contract subsecvent, etc) si acordare de consultanta pentru răspunsurile la clarificările formulate de ofertanti, pe parcursul procedurii de achiziție publica, participarea ca expert cooptat in comisia de evaluare (pentru oferta tehnica si financiara), in vederea încheierii Acordului cadru avand ca obiect: Lucrări de modernizare, reparare si întreținere a rețelei stradale, lucrări de arta, parcari (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești (proiectare+executie).

Municipiul Ploiești are in derulare contractul de prestări servicii nr.9844/16.05.2019 conform caruia achizitorul se obliga sa plateasca 40% din valoarea contractului la data aprobării documentației de către CTEA a Municipiului Ploiești, iar 15% din valoarea contractului după semnarea fiecărui acord cadru, astfel incat se vor efectua plăti si in anul 2020.

Avand in vedere cele menționate, propunem redistribuirea sumei de 15.000 lei (inclusiv TVA).

Informații financiare

Credit angajament 2019: Cap.C - Alte cheltuieli de investiții". 30.000 lei, inclusiv TVA Buget rectificat: 15.000 lei, inclusiv TVA.

AMANDI


DIRECTOR EXECUTIV MihaelaflAMANDI

SEF SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI Mihail NEGRU


MwA 2- LG- HOL NfL.ZWfofâ
MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI Piața Eroilor nr. IA; 100316 - Ploiești Tel.: 0244/516699; 0244/515982 Fax: 0244 / 513829 www.ploiesti.ro

DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE

Nr. k W. . \9.' ^7

Aprobat, Primar Ad


NOTA DE FUNDAMENTARE


PRIVIND SUMELE PENTRU ACHIZIȚIONAREA DE SERVICHDF CONSULTANTA PENTRU PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNA

In anul 2019, pentru plata sau achiziția serviciilor de consultanta pentru proiectele aflate in derulare sau care se intenționează sa se depuna/realizeze, se vor avea in vedere următoarele modificări in lista obiectivelor de investiții finanțate din bugetul local:

Capitolul 51.02.71.01 AUTORITATI PUBLICE

C2. Actualizarea "Planului de Mobilitate Urbana Durabila" pentru Polul de Creștere Ploiești - 1,00 mii lei;

Se diminuează prevederea de 30,00 mii lei cu 29,00 mii lei la 1,00 mii lei

C3. Actualizarea/revizuirea "Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana Durabila pentru Polul de Creștere Ploiești 2014-2020" - 1,14 mii lei;

Se diminuează prevederea de 67,14 mii lei cu 66,00 mii lei la 1,14 mii lei

C4. Studiu "Planului de acțiune pentru Energie Durabila al Municipiului Ploiești" si a "Programului de imbunatatire a eficientei energetice - 1,75 mii lei Se diminuează prevederea de 21,75 mii lei cu 20,00 mii lei la 1,75 mii lei

C5. întocmire Studiu Fezabilitate Infrastructura de alimentare verde

"Statii încărcare pentru vehicule electrice" - 1,50 mii lei

Se diminuează prevederea de 59,50 mii lei cu 58,00 mii lei la 1,50 mii


C7. Servicii de consultanta in vederea obținerii de fonduri prin POIM 2014-2020 -1,00 mii lei

Se diminuează prevederea de 130,00 mii lei cu 129,00 mii lei la 1,00 mii lei

Capitolul 70.02.71.01 LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

C8. Servicii de pregătire a studiilor de mediu si consultanta in derularea procedurii de obținere a acordului de mediu pentru investițiile in sistemul de termoficare -1,00 mii lei

Se constituie poziție cu 1,00 mii lei

C9. Servicii suport in vederea accesării de fonduri europene, nerambursabile prin Programul Operațional Infrastructura Mare, Axa prioritara 7. Creșterea eficientei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare in orașele selectate Obiectivul Specific 7.1 Creșterea eficientei energetice in sistemele centralizate de transport si distribuție a energiei termice in orașele selectate-puncte noi - 1,00 mii lei

Se constituie poziție cu 1,00 mii lei

C19. Consultanta management proiecte ( URBACT III, LIFE, HORIZON 2020) -1,09 mii lei

Se diminuează prevederea de 56,09 mii lei cu 55,00 mii lei la 1,09 mii lei

Capitolul 74.02.71.01 PROTECȚIA MEDIULUI

C4. Consultanta in vederea finanțării accelararii programelor de investiții in domeniul eficientei energetice si utilizării surselor de energie regenerabila (ELENA) - 1,09 mii lei

Se diminuează prevederea de 95,09 mii lei cu 94,00 mii lei la 1,09 mii lei

Capitolul 81.02.71.01 COMBUSTIBIL SI ENERGIE

3. Servicii de consultanta pentru actualizarea/revizuirea strategiei locale de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem de producție -transport -distribuție la nivelul Județului Prahova pentru municipiul Ploiești si pregătirea unei fise/propunere de proiect in vederea ulilizarii intrumentelor de finanțare specificate de Directiva UE 2018/410 - 158,92 mii lei

Se diminuează prevederea de 160,65 mii lei cu 1,73 mii lei la 158,92 mii lei

Modificările menționate mai sus se efectuează datorita faptu^i^-ca,'^^e \ lucrări nu se mai realizează in anul in curs, urmând sa se execute in țr^sul|ai^’i g 2020, iar sumele respective se vor prevedea in bugetul local pentru anulc3020:T

■>

•'     <.’l o ,

• -■ A

Direcția Relații Internationale

Direcția Tehnic Investiții

Director executiv

Mihaela IamandiDirector executiv

Daniela CROITORU


întocmit

Serviciul Proiecte cu Finanțare internaționala, ONG

Diana Loghin