Hotărârea nr. 385/2019

Hotãrârea nr. 385 privind aprobarea Contractului de asociere între Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Ploieşti, Inspectoratul Județean de Poliție Prahova şi Tribunalul Prahova în vederea execuției de reparații curente la imobilul situat în Ploiești, Șoseaua Vestului nr. 19


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 385 privind aprobarea Contractului de asociere între Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Ploiești, Inspectoratul Județean de Poliție Prahova și Tribunalul Prahova în vederea execuției de reparații curente la imobilul situat în Ploiești, Șoseaua Vestului nr. 19

Consiliul Local al Municipiului Ploiești,

Văzând Referatul de aprobare nr. 492/07.10.2019 al domnului viceprimar Cristian Mihai Ganea precum și Raportul de specialitate nr. 10026/07.10.2019 al Direcției Tehnic - Investiții, prin care se propune aprobarea contractului de asociere între Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Ploiești, Inspectoratul Județean de Poliție Prahova și Tribunalul Prahova în vederea execuției de reparații curente imobil situat în Ploiești, Șoseaua Vestului nr. 19,

Luând în considerare Raportul de specialitate nr. 307/09.10.2019 al Direcției Economice și Raportul de specialitate nr. 326/10.10.2019 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de Avizul Comisiei de specialitate nr. 1 - de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 14.10.2019;

Luând în considerare prevederile art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată,

Având în vedere prevederile art. 71 alin. (1) și (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene,

în temeiul art. 129 alin. (1) și alin. (9) coroborat cu dispozițiile art. 139, alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă contractul de asociere între Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Ploiești, Inspectoratul Județean de Poliție Prahova și Tribunalul Prahova în vederea execuției de reparații curente la imobilul situat în Ploiești, Șoseaua Vestului nr. 19, conform Anexei.

Art. 2 Se împuternicește Primarul municipiului Ploiești, Adrian Florin Dobre, să semneze Contractul de asociere prevăzut la art.l.

Art. 3 Direcția Tehnic Investiții va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 14 octombrie 2019.

Contrasemnează:

PREȘEDINTE

George
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSPECTORATUL JUDEȚEAN DE POLIȚIE

PRAHOVA

Nr............din...............

Lbr

Hec tk • 38i/toX0

U.A.T. MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Nr..............din...............

MINISTERUL JUSTIȚIEI

TRIBUNALUL PRAHOVA

Nr............din...............


ACORD DE ASOCIERE

PENTRU REALIZAREA ACHIZIȚIEI DIRECTE ȘI ATRIBUIREA CONTRACTULUI de execuție lucrări reparații curente


Art. 1. Părțile

 • 1. INSPECTORATUL JUDEȚEAN DE POLIȚIE PRAHOVA cu sediul în Strada Vasile Lupu 60, Ploiești, reprezentat prin dl. Comisar sef de politie Florin ARISTAN, având calitatea de șef al Inspectoratului și contabil șef, comisar de politie Ioana Besleaga, tel. 0244302015/ 0244302143 /0244302004, cod fiscal 2844960, având calitatea de asociat

 • 2. U.A.T. MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, cu sediul in Ploiești, piața Eroilor nr.lA, telefon:

0244-516699, fax:     0244-510736, cod fiscal:     2844855, cont:

R051TREZ24A705000200200X deschis la Trezoreria Ploiești, reprezentat prin, ADRIAN FLORIN DOBRE, Primar, in calitate de lider de asociere.

și

 • 3. TRIBUNALUL PRAHOVA, având, cu sediul in Ploiești, strada Văleni, nr. 44, Fax-0244/524064; cod fiscal 2998315, cont: R016TREZ23A610600200200X deschis la Trezoreria Ploiești, reprezentat prin Jud.CRINA MIHAELA LETEA - Președinte, în calitate de asociat

au convenit următoarele:

Art. 2. Obiectul asocierii

 • 2.1. Asocierea în vederea realizării achiziției directe, atribuirii, implementării, derulării și finanțării unui contract de lucrări cu obiectul reparații curente imobil situat in Ploiești, Șoseaua Vestului, nr.19.

 • 2.2. Categoriile și cantitățile de lucrări ce fac obiectul asocierii și al contractului de execuție sunt următoarele: ANEXA 1.

Art.3. Roluri și responsabilități ale părților

 • 3.1.UAT Municipiul Ploiești - lider de asociere

 • -  Participa la elaborarea caietului de sarcini pentru derularea procedurii;

 • -   Participa la stabilirea valorii estimata a contractului de lucrări;

 • -   Participa la întocmirea listelor de lucrări;

 • -  Organizează si derulează procedura de achiziție a contractului de execuție lucrări;

 • -  Participa la urmărirea cu personalul propriu, derularea contractului;

 • -  Asigura resursele financiare necesare;

 • -  Efectuează plățile ce ii revin conform cota-parte către executant;

 • -  Desemnează membrii in comisia de recepție si efectuează recepția la terminarea

lucrărilor si recepția finala;

3.2.Inspectoratul Județean de Poliție Prahova - asociat


Participa la elaborarea caietului de sarcini pentru derularea procedurii;

Participa la stabilirea valorii estimata a contractului de lucrări;

Participa la intocmirea listelor de lucrări;

Organizează si derulează procedura de achiziție a contractului de executie^hdrari;

Participa la urmărirea cu personalul propriu, derularea contractului; Asigura resursele financiare necesare;

Efectuează plățile ce ii revin conform cota-parte către executant;

Desemnează membrii in comisia de recepție si efectuează recepția la lucrărilor si recepția finala;

 • 3.3.Tribunalul Prahova - asociat

 • -  Participa la elaborarea caietului de sarcini pentru derularea procedurii;

 • -   Participa la stabilirea valorii estimata a contractului de lucrări;

 • -   Participa la intocmirea listelor de lucrări;

Organizează si derulează procedura de achiziție a contractului de execuție lucrări;

 • -  Participa la urmărirea cu personalul propriu, derularea contractului;

Asigura resursele financiare necesare;

Efectuează plățile ce ii revin conform cota-parte către executant;

 • -  Desemnează membrii in comisia de recepție si efectuează recepția la terminarea lucrărilor si recepția finala;

Art. 4. Achiziții publice

 • 4.1.Realizarea achiziției directe va fi desfășurată de compartimentul de specialitate din U.A.T. Municipiul Ploiești, cu participarea reprzentantilor celorlalți asociati si cu respectarea regulilor din domeniul achizițiilor publice, reglementate prin Legea 98/2016, de pe contul SICAP al UAT Municipiul Ploiești.

Ofertele se vor evalua in comun de reprezentanții celor trei asociati, după cum urmeaza:

 • -  2 (doi) reprezentanți ai U.A.T. Municipiul Ploiești

 • -  2 (doi) reprezentanți ai Inspectoratul Județean de Poliție Prahova

1 (un) reprezentant al Tribunalul Prahova

Decizia cu privire la atribuirea contractului va fi luata cu majoritatea simpla a membrilor comisiei.

Art. 5. Contribuția la co-finanțarea plății contractului

 • 5.1. Fiecare parte va asigura contribuția la finanțarea cheltuielilor rezultate în urma atribuirii contractului astfel:

 • 5.1. Primăria Municipiului Ploiești - lider de asociere - 40 %,

 • 5.2. Inspectoratul Județean de Poliție Prahova - 40 %

 • 5.3. Tribunalul Prahova - 20 %

 • 5.4. Facturile se vor emite de către executant către fiecare asociat, in funcție de cota parte a fiecăruia.

Art.6. Perioada de valabilitate a acordului de asociere

 • 6.1. Perioada de valabilitate a prezentului Acord de asociere începe la data semnării acestuia de către toate părțile și încetează la data expirării garanției acordate lucrărilor.

Art. 7. Executarea contractului

 • 7.1. Semnarea contractului de lucrări se va de către liderul de asociere și de către operatorul economic.

Art. 8. Legea aplicabilă

 • 8.1. Prezentului Acord i se va aplica și va fi interpretat în conformitate cu legea română.

8.2.Pe durata prezentului Acord, părțile vor avea dreptul să convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin act adițional. Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de toate părțile.

Art. 9. Dispoziții finale

 • 9.1. Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părțile nu le pot soluționa pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele competente.

 • 9.2. Răspunderea pârtilor va fi in cota parte a fiecărui asociat.

Prezentul Acord de Asociere a fost întocmit în trei exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte                                                           '


APROB,

ȘEFUL INSPECTORATULUI Comisar Sef Florin ARISTAN


MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRIMAR, Adrian Florin DOBRE


PROPUN A SE APROBA Î/ȘEFUL SERVICIULUI LOGISTIC


DIRECȚIA ECONOMICA DIRECTOR EXECUTIV Nicoleta CRACIUNOIU


Avizat BIROUL JURIDIC

CONTABIL ȘEF

Comisar Politie Ioana BEȘLEAGĂ


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA

JURIDIC-CONTENCIOS

ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE Mihaela ZAHARIA


DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII DIRECTOR EXECUTIV Mihaela IAMANDI


TRIBUNALUL PRAHOVA

PREȘEDINTE

Jud. Crina Mihaela LETEA


MANAGER ECONOMIC Ec. Paula ENE


LISTA CUPRINZÂND CANTITATILE DE LUCRĂRI


Nr. cri


ti de lucrări U/M

Denumire resursa Observații

Corecții


CantitateaCrețul a material b manope

d transport rotal!a+b*c+d;


n_a transport


0________________1_____________2______________3________

RPCT11A1 82                    29,00000

FACEREA ÎENCUI ELI-OR LA TA AKE, DE EETWi CC ' "T

.-R SAC VAS ST ADAOS DE ".F.NT ‘

2     RPCJ09A1

82 Mir

29,00000

REP.TENC PE ZID.CAHAM.SAU BET.M-RT VAR ȘT M. 25T

SPRIT MOFT,VĂR CIM.10T

FT.GRUND .ST ST... V? IL

CB14XB

93 Mt

29,00000

lA ME.'AuiCA TL'BUIAPA PPRȚRU : :..’HAF  " FIM

TAVANE PIN.'. ' ? M

ihĂi..3 7

6104836

150,00000

• 3:2? ZI? ARIE EY . .cr

•/ . 'Mi. 'CT. ’R ’■ iB

RPCJ49A1

82 Mi

29,00000

■   . E . DECORATIV;

TAVANE SCARA A.,

4200011

* '.ic i< ■

KG

29,00000

RPCR33A1

82 ’T

31,36000

•JHATA SUFPÂFET- MSÎI i

ze r i ve          : p

RPCR45A1

82 P

31,35000

.N COLORI DE ULEI LA S. VIP.i- d CPTLE S;

'ARAPFTL METALICE *

TRB05C11

82 TONi.

4,00000

■ RASPCF1MATERIALELOR

PRIN PUF A.'    RE   PR ■ .?

" KJO.JFE DISTANTA 1 OM

TRI1AA01C1

82 toi-,

4,00000

ArtSA MAPEPIALELjK

A 7- JRf L?       -Ar ! P’,

« af 'l-are rampa sas

r.Kc’;.; “AV: ( C.m.pJj*

s

TRA01A05P

92 TO1T-

4,00000

TP    ' -R-fi RUTIER AL ^AU INTUI Ț SAP ’t '1.021)1.1 I

31 '    <NTA DTS" -5

KW

s


TOTAL A:


OFERTANT


Formularul CȘ

LISTA CUPRINZÂND CANTITAT1LE DE LUCRĂRI


Nr. ort.


it© ul de lucrări U/M

ilmboi

>en urnire resursa Jbservatiî iorectii


Cantitatea


Prețul unitar a materiale b manopera c utilaj d transport Totali a+b+c+d)


Valoare


CE02A1        82                    33,60000

N JRI CIN TI SOL I CIN I . A.’: A " SlN'P

ST

I

AS-

RPCT09D1      82

:'T

6,72000

O A

t A DALELOR PLACI OF : REPAF

A       "      DS ..

s .?&

- 3M GFtt’SIME '

RPCT10A1     82 MP

16,00000

DES EACRREA. ?£NCu IEL1 LGP INTERI

r SA   . f-r-GARr

OP i <’ NU

1TE ±A PERFT.

RPCTilAi      82

87,00000

DESFAC

EREA TENCU: EM‘.or    GA.

.. r,..       . •

A ?. DE

"A. SAU VAR I ALA1. .« -r CI'

KNT *

5

RPCE42A       02 l’:

71,00000

; ST ’

TFP.MOV JLAi; f-itiiTTFTr-L. l'■

RDA U .1ERMOT

■ :.ati

1 DTT I. CaLISTIRFI? £1- A*

G1 D .

RPGE13B1      82 > r

87,00000

T

M J7           12:.:    EL

, TEP.ASE AU

o Lr

t.GÎ .3,5- 1 >.AițM '        '  .

APLIC.LA ' AFE

RPCE13A1     82

71,00000

F.A7

'E0A1 I r. r î . H „ 5>F      ,

T RAGE SA    . .

î;r

1,5-2’K APL;C.i‘£ S .

■ B- I SAU ZID.. *

RPCJ49A1     82 M

16,00000

■lî'.      ’.l          .                    E

f ■; CM GROS.

IZF01B1

174,00000

,EN


’’>R£X 3'J P ?T      C S'l'AT r V\ ■

.IJ' ’M : j LER . STRAI SUPRA: . ■- S VE

IZF04D1


82 ’-F


87,00000

«T ti! DȘOIZOLANT CALD CU IMPu? ț BRA L .L B»

T’ ■' ..IR CU MASTlC BIT TIP..S'JPR OJIIZ INCL •  10-

IZF04D1

vAT ■CÎR.'JLZOî.AN

1 IIP CU MASTIC


CALD C’J IMPISI T S.. I,’, 3 ' r tip. .s-p ' r “


87,00000

Bl


IZF07A1


IZF21B1


82 M


20,00000


■japn

RPCT26A1

82 MP


22,80000

F.HEA


F        :n T'.j

V INCLUȘI


rti        1 Obiectiv T3       Obiect H      (VwgOS

0                1             2              3

CE04B1        82 *                  22,80000

'ti'.’ ÎT'W- D", TAL A / N.J.                       ■  ; P.

, ,~I ’PO: tt"'

14     2101171          M CUB              0,70000

PTAR DE ZTDAR.TE M O

"~RPCJ49A1 82 M                  74,00000

c.F'-T.DP.rs.PE zii.câp i-. aj sz.d ’,1. c'-

Formularul C5

• o IX_________

........sI” CLMP COMTEK.. ’


4200011


71,00000


6104836          A3                355,00000

.. iDARIE EXT. 1 .NT.KAt.LCCl P

CB14XB '     93 y                  150,40000

SCHELA METALICA TUBDLARA PENTRU LUCRĂRI CE. FINISAJ

T -               ..a?            :.yp

TRB05C11 82                   125,00000

tGRTfL MATEFtAt.^LO :p;N PURTA'1' * !.R PR 1 N PC

l;ff ii sIanta .:ou

TRI1AA01C1 82 TOill.               55,40000

!•           ’A V. .>• i ' “l-.P, i- .LA X- .    , J P’FJ’ITE,

.. A *■ PAZLA 7.ti TDi’nti          .LAT’-

TRA01A05P 82                  5540000

TFAIISPOHTUL RUTIER PAMTNTULUT SAC HOLCiZUt.L’L C

■’C1'.               ", ...    ..ST.-

""total a- ~~


f'lccfn't Telc323.T8.3T


OFERTANT


LISTA CUPRINZÂND CANTITATILE DE LUCRĂRI


Nr. cri.


gajpitoiul.de lucrări U/M

Denumire resursa

Observații

orectii


Cantitatea


0__________1__2___3__ _

RPCT10A1 82 1F                  11,00000

oFA. RRA. TENCUIELI <>CR TNTEl-Iț*R AX' KTEP CARE

G          LA PEFE"" *


Formularul C5

'■fi

Valoare


Prețui UnitâTs\; v ’ a material^,., b manopera '5 -iusA c utilaj d transport

Totali a+b+c+d)


RPCJ09A1 82 :                    22,00000

1       . <'ARAX.£ .• L B-7.MGr VARC’-i.        r

-o 1       ...AP CTM. ?■.■.GP.VR7 & R. VTZ ‘      ’

RPCT26A1   ~82                  13,00000

FACEREA .NVEL-.    7>R DIN TABLA ZiNCATA S :EA

• Ti. ,4-0., 5 W CU IMCR-ST’.' FFC3 DJT.MAT.

CEO4B1~“ 82 IT             ~ 13,00000

T ri             '.          a f:            ■■ lan

f           xi-1 GROfii-ît:

2101171        “ t-î CJB                0,50000

T >:■■■ : • ZIDĂRIE ■■

RPCJ49A1      82 ■?                 11,00000

.ORIS.I-r, Zi. ■; ■ RAF!. F ■         .           . Z GROS.

. .'IM? CuFITjHUU •

■       4200011          KS                  44.00000

6104836          KG                 75,00000

.. .   : 7AP.1E. EXî . 1 .MAI ’ULOR ■»

TRI1ĂA01C1 82  »'                  10,00000

■ ARCAr.EA ^-"-.TEPvlV-L^.U -F,1’.              “ S        

■r ' CAr‘E’ rîAMPA. pAv l- i- 77*    . F

z. TRB05C11      82 H                  10,00000

mate;-- au ; prin i ■” d p rjh f

LI kt DISTANTA ;f'M

TRA01A05P 82~'">’',v                10,00000*

T'-'l.-;p-r,p-• . h-t:ER al P"’-!'" -;u Al)                cu

■ A rcST.Jț • F"                                $

TOTALĂ?

OFERTANT


LISTA CUPRINZÂND CANTITATILE DE LUCRĂRI


Nr. crt.


Spițgjul d®lucrări urnire resursa /ații o rect iiuM


CantitateaPrețul unitar < a) materiale

To ' T^b+c+d

4


^Valoare

f. o 9


1 RPCT11A1 82 MP                 39,00000

r- '-FACEREA TEHGUTELXLUF A . E DE        ’U

a p SA’ VAR SI ADAC.'f DL ' TMEtiT '

?      RPCT41Ă1      82 MP _              39,00000

r •- :'s      ATTF.I Hi ROF’GE VE t' \ l Hi HE

RPCT40B1      82                    39.00000

' •■f'A CAIET "■       DA   Ci, SIDROFUCE D

.. ci< me ..uși ’ arm tupa r.xtt pi.asa *

RPCE13B1 82 ...... ~   39,00000

ZT -TAI,         ORC; 2." RED.TERASE SAU BAU'

. X.Gtf.3, L-4Cf4-.ARM.CT ÎF..MA '   : ...«SCAFE .

RPCE13A1 82 kt             ~ 39,00000

iii <4 ’ H -ECrA.. . Z - j'».H i k       »LA JhS? . .RA5E .-1. BALl*

" Ș IM.GP . ■ , 5-2TM C,VE          BEI.SAU ’ 1D. *

RPCE42A      02 MP                39,00000

”S'?E TERMOI ZOI.AMT H.TIȘTRAT DH FAȚADA CU TERMOI LAT1E DIX »OLI.?T. ET -PXrAUbA CU GRC3.5GK

RPCJ49Ă1 82~~             16,00000

.    .'\US.r,E 7 ' ARA”. B .DE G,

•b'P CONȚI

m

izFoiai

82

MP

80,00000

’MORSADGA SUPR PT

AP i

TRA

DDE J

PORT U

SU

PEK

' :F     JK FILEI» 1

ST-AT

SUPR.

..

S

IZF04D1

82

MP

40,00000

. ....

' CALD

- !• '•

XC

£: 1

TW LIP CU MASTI

o

’ P. .&

o '■

40»

i      IZF04D1

82

MP

40,00000

LzR< • j Z _ Z>AN’T

CA IX

D,j IHPI5LI

FIBRA S

IC

B’

M P CU MASTZC B 1 TIP..SUPR OPtZ l HCL < iCi

IZF07A1

82 M                   50,00000

s e ;■ riri htm? iz.la mterse.ct:. su

MZĂ 'A'l ”'ES.- Bi-.y.»' B -ME U'.'.M OR'.F.

IZF21B1

82                     50,00000

.:-'AP£ ț.'ST DILĂ

. "WU'R Cu   TERtALE "TVMIb'U-

SE.6EUZI "ABLA ZK. ROST C' pp RU DA A'OPERIS

RPCT26ĂT 82 T"               21,00000

Ej AGEREA îNVEUiror ,OR LIN TABU DHCA 'Al

Gr ... ,1 ,5 mm ?; »xc:-u rec ■ .

CE04B1        82                    21 00000

tabla r ■ XE ’ f i> a::

-'MM GROSIME.


Șutând                                     irit Tele.i23. 73. 37


Pag'. 2


Obu urs ’


C5


0 1

2101171

r 1 DlDAR Ii l»’


’ '#îfr£ HJ

T~~~

0,70000


r“i


RPCJ49A1


4200011


6104835

ZI“ARIE KXT


82


-A ■


KC


40,00000

„■■ < o .


40,00000


250,00000


CB14XB        93                   135,00000

l..-> Mtl*L:ej.-TUS IAPA ÎEi-lTi- 7PART r.F

" "AVAMF RINA A " ,M INAL'I MI"

~“ÎRBOSciî     82 iL             100,00000

,SPOPTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT PRII,; R

'’T.'VI'RF DISTAHTA 1RM

triiaaoici 92 :               ”1^00000

REA MATERIAL?. -w,..IO- . .. A TF..L * T-E.-f E, ,

«R. ~ARE KAMI-’. SA •. T ’«• Ia

: i TRA01A05P 82 î                   23,00000

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUZ SAU MOLOZULUI CU

> ha: clanța dist.= 5 km                         $

TOTALA?”


OFERTANT
SUfitu»                               plu&frlc Te732J. 78. 37

Formularul C5

LISTA CUPRINZÂND CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Nr.    Capitolul de lucrări U/M

crt.    Simbol

Denumire resursa

Corecții

Cantitatea

Prețul unitar ai materiale Wpera d) transport Totali a+D+c+d)

^Valoare---

0 1

2

3

4

5

RPCJ09A1

82 M;-

55,00000

EP.TEHt L'F

. AH BET.MORT VAR

: ’-r

...u’ HCRT.7AR CIM..U

;T FT.GRULD SI. S"P. 71Z

7 .-'77 '

RPCJ36A1

82 '

80,00000

r"        pe tenc.

, TtJT. iZRTo.l .. I" .G os.

Kr F'vE

IA. CI PASTA IPSCS '

,A PEREIT 51 ATI P7

RPCJ36B1

82 M

222,00000

c::. ipsos pe tenc.

. INT.FP1S.IE   MM. GROSIME EXE

CU FASTA IPSOS J

_A TAVANE' .

RPCT10A1

82 MF

55,00000

E.„ V’ TFKC7":' AGI H _____ PF   VJ y.

: U-.R£

r.     PH-h

CB14XB

91 _.t

350,00000

ETA ICA Țr ,'J

K ' EP r   VCRAPI CE

IS J

A MP PIN.A A

RPCR51A1

82 '

50,00000

.'OPSIT COND.INST.C3 WC

€0 KM ai

RPCR54B1

82

350,00000

pr     r ■ F c-’i-G".:

" -P. .PE : 3AZA.

:v. pt

F : k»: . i.x..

.PE .ARA • -  .-A

TAD.

î      6104836

KG

350,00000

INT.W*! : EOF ALB

RPCR02A1

82

350,00000

vVs.„i     .CV IA .

’L       PE    K '

MP

4200011

X.

62,00000

nMOîvSA

1 1     RPCJ75A1

82 MP

350,00000

-’F AR   MAN.A TENCL '

L i'L.OF            FA.AD~

RPEF04A1

82 BG7ATA

40,00000

p.

-r i ? F T T      TIP      \T.r

1-. '

F    nMl”' rF "V. r

’z"

RPEF11A03

82 I ?ATA

10,00000

■" -''FB .lcx n t,\y

ent.f r v i

'  .... i'W T. utUFi

.EMN F.-.PA REF

RPEE11A03

82         i-

8,00000

. ;",J ES ■       TI

ha       • r.       h fc. r ’

5102621

BUCATA

8.00000

4X 20W

. E . : ’: A

o                   î

TRR05C11      82 TONI'15,00000


' Ol UL MATERIALELOR £?PIP                    "M

TRI1AA01C1 82                     5,00000

JA RFA MMEFIALELOR.            KL S ’-’.ARUN F„ P


•SOARE P.-.:1FA SAU           ITO. -'A : ' !

J~ TRA01A05F 82~TON               5,00000

AANSPQFTUL RUTIER AL PAMIK. I.l.' S, MOLOZULUI Ci

AUT0BASCIJ1AI A IST. 5 KM                          5

TOTAL A;

OFERTANT


f>a&.    2


Formularul C5

V'J /$/•-s , v ‘ > /'g* v/

LISTA CUPRINZÂND CANTITATILE DE LUCRĂRI


Nn    Caoito/ul ce lucrări U/B/l Cantitatea

crt.    Simbol

Denumire resursa

rații

Corecții


0   12   3


Prețul unitar a) materiale JfflT d) transport Total(a+b+c+d)

4


Valoare

5


RPCJ09A1


82 Ml?


16,00000


?E ZID.CARAM.rA:; Jb-n&tc-.. Ar. CIK. „oT I

T 'CHT.V«« .IM .10T              STF.

RPCJ36B1 82                    20,00000

GE IPSOS PE ȚENC.1W.0R S.DE           IE EXE

TAT ’ PASTA J,PSOS LA 'I AVANE .

RPCT10A1 82 1P                 20,00000

OAS AU TER OA

<a:wj :.a perf •

CB14XB        91                    35,00000

.... metalica              .. ICFAR1 r? f

’E :- TAVANE PIUA L 1 M NALTIME

RPCR54B1     82~mF“              45,00000

•w E tZ.uGS.LAV.C                        ,<■  . >.     . E

•z -        -■.£■<. 7 ST. NAN .EXSC. ’E        REZ.xP.rA.

6104836           • '                   45,00000

■■ '.'..‘GAnTE       .         Z.'a'AL’ '. ’K A

RBCR02A1 82 bL?                  45.00000

;p.av£1.i int.ct :.t ■, - vi? pe •   * scht soomp •

42000X1        ~KG               .....10,00000

RPCJ75A1      82                    45,00000

■ .. '                :.cr sp .1..    viAvE

TRB05C11      82 Î’ONE                1,00000

•v ■               r PR.! M F                    1   :!J R(

"     I-" ISTANTA !•'

TR11AA01C1 82 j                  1.00000

■ ■AP ■"EA MATEP.J,V_F„ fi.Gft'JPA

RIN            M4PA !AU TEREN-W CATEG.1

' ’ TRA01A05P 82 TONE                1,00000

'         i )L P’J-IFF AT FAMTir       .. ’J LO’

. .a _   -'-M'A „     .

1 ii         1       Obiectivii        Obiecț ii       < aiegl 2

Formularul C5

>- ‘ '.-A

0                1             2              3                               4

• ’5

TOT AL Ai

" î

S’

OFERTANT

7eli323.7S.37

Pag<    2

LISTA CUPRINZÂND CANTITATILE DE LUCRĂRI crt Sur         -u6raF' U/M

Denumire resursa

Observații

Corecții


Cantitatea0_______________ 1 2

RPCJ09A1      82 >•!

ptf zi: .garai- ,..r          r ap -li-.


3L_

70,00000

T ■


a) materia

saisr d transport Total(a+b+c+di

4


. HQRT. ’AP. CIH.1CI j-T. . .W 1 STR. VIZIBIL *

2 RPCJ36A1- 82 M_ ~~             250,00000

GLE" PE. IPSOS-PE TENC. I .DR'S.M 3        STME ’XE

. TZT. CU PASTA ÎPSCS                 TIU .

RPCJ36B1 82  " ~               108.00000

~ psos pe■ •'•ehc“-fî-         " i

:■ J -ASTA TI- 'OS

RPCT1GA1 82 Mi           ~    70,00000

■'        EfJCLLE .LLOK f’t.r. .       ’ EF.IC RE

’J. ’TE i A P?.P"TI *

CB14XB        91 MP                358,00000

METALICA TUFJLAF.A                  pjj    ; SAI

;ake pisa l •• i

RPCR51A1      82                    50,00000

.                 M K'L.*

RPCR54B1 '   82                   358,00000

MEÎZUGÎULAL       PS.PF BAZA A(.i! . P0LX7, PT

.Lh7ENC.EX.3S1 MAÎ .      PL APA RfcZ.FAT.>.,

5104836   ~                         358,00000

•DARIE EXT. SI î! .wa: color “

RPCR02A1

ZU       J TNT.CU x, APT, DE

82

PE

358,00000

'       I ..HL 5 0 !t>

4200011

-

KG

72,00000

RPCJ75A1

82 •

358,00000

A KnN.A TEfc ’u

,      -J i

, L A r A 'J t

'     TRB05C11

82 .■ E

5,00000

■               ‘ ie*?.:3        t

.....  ® i D a    t !ÎN RO

-oțam a

c

TRI1AA01C1

82 OîL.

5,00000

A   F £    MĂRUNTE, P

MM AROKCARE RAMPA SAU T£

Al >7    TEC*

TRA01A05P

82 'I ‘

5,00000

b T^t-'   H.. -An3

.        SA,. ■. '        LUI «'

AUTOBASCULANTA 17I .

5

CO42B1        82 M                 500,00000

T> EA SPR       -iî-OR LA T..3.W: •  •    •

'APT

0                 1              2               3

7 .<.                  5


 • 1      RPCR33A1       82 !■*.?                   20,00000

5 ST - CU LAMPA DE BENE. VOi "a LA . SI ’l

MPCARIE 1

 • 2  ~RPCR45ÂT ~82MT              20,00000

RE IM CULORI L ULE LA BA' USTRhC CEI

pa:- metalice: ’

6103244 ~

25,00000


rasei

TOTAL A:

OFERTANT


1

20,00000

STRAT SUPLIM.DF. INI RTRE H.DS >TZ.LA INTERSECȚII U

PF .P1K2A SAU IES. JR.ST.fr . A «E U, M

2

Satetn, byfor'rnetflvpi'Vieo&zt           Plita-frl< 7elt323, 78.37

3

Sittetn-                         Sofiei         Tel-.323.7337