Hotărârea nr. 384/2019

Hotãrârea nr. 384 privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii beneficiari ai serviciului de salubrizare care nu au încheiat contract de salubrizare şi beneficiază de aceste servicii


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 384

privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii beneficiari ai serviciului de salubrizare care nu au încheiat contract de salubrizare și beneficiază de aceste servicii

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Referatul de aprobare nr. 488/02.10.2019 a domnului viceprimar Cristian Mihai Ganea și a domnilor consilieri George Botez, Andrei Gheorghe, Marius Mateescu, Gabriel Constantin Minea, Marcian Cosma, Alina Sorescu, Florin Sicoie, Nicolae Vlad Frusina și Raportul de specialitate nr. 327/10.10.2019 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, Raportul de specialitate nr.306/08.10.2019 Direcției Economice, Raportul de specialitate nr. 87259/07.08.2019 Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, Raportul tehnic de specialitate comun al Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești, Poliției Locale Ploiești și Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, înregistrat la Regia Autonomă de Servicii Publice sub nr.5641/12.09.2019, privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii beneficiari ai serviciului de salubrizare care nu au încheiat contract de salubrizare și beneficiază de aceste servicii și aprobarea Regulamentului de aplicare a acesteia;

ținând cont de avizul Comisiei de specialitate nr. 3 - Utilități publice, calitatea vieții și protecția mediului din data de 08.08.2019, Comisiei de specialitate nr. 1 - de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 14.10.2019;

în temeiul adresei nr. 59288/09.06.2017 a Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, înregistrată la Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești cu nr. 3892/14.06.2017;

în baza prevederilor Contractului nr. 1792/13.09.2016, încheiat cu S.C. Rosal Grup S.A. de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”, în numele și pe seama Consiliului Local al Municipiului Ploiești;

în baza prevederilor Actului adițional nr. 5 la Contractul nr. 1792/13.09.2016 încheiat cu S.C. Rosal Grup S.A. de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”, în numele și pe seama Consiliului Local al Municipiului Ploiești;

în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 219/27.06.2019 privind constituirea unei comisii pentru analizarea și identificarea de soluții de îmbunătățire pentru toate serviciile de utilități publice în municipiul Ploiești;

în temeiul prevederilor Hotărârii nr. 2/05.02.2019 a Adunării Generale a Asociatei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru managementul Deșeurilor Prahova”;

în conformitate cu prevederile articolului 6, alineatul 1, litera k, articolului 7, alineatul 1, articolului 26, alineatul 1, litera c), alineatul 3 și alineatul 8 literele a), b) și d) din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată și actualizată;

ținând cont de prevederile articolului 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

luând în considerare prevederile articolului 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

în temeiul articolului 129, alineatul 4, litera c) și alineatul 7, litera n) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

A

Art. 1 începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se instituie pe raza administrativ teritorială a municipiului Ploiești taxa specială de salubrizare pentru utilizatorii care nu au încheiat contract de salubritate. Aceasta va fi datorată de beneficiarii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale/menajere, care nu au încheiat contract de prestării servicii de salubrizare valabil, precum și de către persoanele care nu sunt declarate în contractele încheiate cu operatorul de salubritate, pentru fiecare imobil.

Art. 2(1) Cuantumul taxei speciale de salubrizare pentru utilizatori casnici (persoane fizice) fără contract de salubritate, cât și pentru cei care nu sunt declarați în contractele încheiate cu operatorul de salubritate, este de 12 lei/persoană/lună, conform Anexei 1 la prezenta hotărâre. Din valoarea taxei speciale de salubrizare, tariful de 9,5 lei/persoană/lună se va deconta către operatorul de salubritate (tarif stabilit în fișele de fundamentare întocmite de către acesta), din bugetul local, conform prevederilor legale. Diferența de 2,5 lei/persoană/lună, cuprinde cheltuielile calculate de Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, în valoare de 0,5 lei/persoană/lună și cele ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, în valoare de 0,5 lei/persoană/lună, la care se adaugă 1,5 lei/pers/lună conform prevederilor articolului 26, alineatul 8, literele a), b) și d) din Legea 101/2006, privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată și actualizată.

(2) Taxa specială de salubritate, în cazul impunerii din oficiu, se va aplica pentru numărul de persoane existent în baza de date a municipiului Ploiești, pentru persoanele care nu s-au prezentat să încheie contract de salubritate și care nu au declarat la Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești numărul de persoane care locuiesc la adresele respective.

Art. 3(1) Cuantumul taxei speciale de salubrizare pentru utilizatori noncasnici (persoane juridice) fără contract de salubritate este de 519,34 lei/lună reprezentând contravaloarea serviciilor de colectare, transport și transfer a deșeurilor, care se va institui pentru o cantitate de 1,75 tone la un tarif de 296,77 lei/tonă (tariful stabilit în fișele de fundamentare întocmite de către operator). Din valoarea taxei speciale de salubrizare, tariful de 267,09 lei/persoană juridică/lună aferent unei cantități de 0,9 tone, se va deconta către operatorul de salubritate (tarif stabilit în fișele de fundamentare întocmite de către acesta), din bugetul local, conform prevederilor legale. Diferența de 252,25 lei/persoană juridică/lună, cuprinde cheltuielile calculate de Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, în valoare de 0,5 lei/persoană juridică/lună și cele ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, în valoare de 0,5 lei/persoană juridică/lună, la care se adaugă

251,25 lei/persoană juridică/lună conform prevederile articolului 26, alineatul 8, literele

 • a), b) și d) din Legea 101/2006, privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată și actualizată.

 • (2) Taxa specială de salubritate, în cazul impunerii din oficiu, se va aplica pentru persoanele juridice înregistrate la Oficiul Registrul Comerțului, care nu s-au prezentat pentru încheierea contractului de salubritate și care nu au declarat la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești cantitatea de deșeuri produsă/lună.

Art. 4 Aprobă Regulamentul de aplicare a taxei speciale de salubrizare pentru utilizatori casnici (persoane fizice) și utilizatori noncasnici (persoane juridice) care nu au încheiat contract de salubrizare și beneficiază de aceste servicii, care constituie Anexa nr.2 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 237/2017 privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatori casnici (persoane fizice) și utilizatori noncasnici (persoane juridice) care nu au încheiat contract de salubrizare și beneficiază de aceste servicii și aprobarea Regulamentului de aplicare a acesteia, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6 Direcția Economică, Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești, Poliția Locală Ploiești, Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești și operatorul de salubritate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 14 octombrie 2019.


Contrasemnează: SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV

ANEXA NR. 1 Ia H.C.L nr.!.?.


FISA DE FUNDAMENTARE TAXA SPECIALA DE SALUBR

 • I. Fundamentare - operator de salubritate

 • 1.1 Cuantumul tarifului aprobat pentru prestarea serviciului de smi^riz&re/Spnfom fiselor de fundamentare ale operatorului de salubritate este de 9,5 lei/pcrs^pW^’a'p^dnfhi utilizatori casnici (persoane fizice), in baza Actului adițional nr. 5 sn/^O^Mfâ^llui nr. 1792/2016, incheiat cu S.C. Rosal Grup S.A. de Asociația de Dezvoltare Intereoffiunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”, în numele și pe seama Consiliului Local al Municipiului Ploiești. Pentru beneficiarii serviciului care nu au contracte incheiate cu operatorul, se va deconta lunar operatorului, din Bugetul Local valoarea acestui tarif inmultita cu numărul de utilizatori rezultați din compararea situațiilor statistice pe străzi ale SPCLEP cu baza de date a operatorului.

 • 1.2 Pentru utilizatorii noncasnici (persoane juridice), tariful aprobat pentru prestarea serviciului de salubrizare, conform fiselor de fundamentare ale operatorului de salubritate este de 296,77 lei/tona, in baza Actului adițional nr. 5 si a Contractului 1792/2016, incheiat cu S.C. Rosal Grup S.A. de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” ), în numele și pe seama Consiliului Local al Municipiului Ploiești. In urma instituirii taxei de salubrizare pentru o cantitate de 1,75 tone, se va deconta lunar operatorului, din bugetul local, suma de 267,09 lei/luna/persoana juridica, reprezentând 296,77 lei/tona x 0,9 tone, conform adresei operatorului de salubritate nr.7673/07.08.2019, înregistrata la R.A.S.P. Ploiești cu nr.5555/07.08.2019, pentru persoanele juridice care nu au incheiat contract cu operatorul de salubritate.

Fundamentare R.A.S.P. Ploiești

 • 1.1  Fisa de fundamentare a cheltuielilor suportate de Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești, pentru transmiterea Comunicărilor către utilizatorii din municipiul Ploiești.

 • 2.2 Fundamentarea se face pe contribuabil, pentru:

 • - Aproximativ 50.000 gospodarii , in cadrul carora figurează contribuabili care nu sunt declarați in contractele incheiate cu operatorul de salubritate, pentru fiecare imobil, pentru comunicările transmise către aceștia;

 • - Aproximativ 4.000 gospodarii din municipiului Ploiești (imobile), pentru care nu s-au incheiat contracte de salubritate.

- Aproximativ 400 persoane juridice din municipiul Ploiești, pentru care nu s-au incheiat contracte de salubritate.

 • 2.3 Pentru transmiterea Comunicărilor (cheltuieli poștale pentru scrisori recomandate cu confirmare de primire si materiale consumabile) - 5 lei;

 • 2.4 Total cheltuieli R.A.S.P. Ploiesti/contribuabil = 5 lei;

  Nr. Crt.

  Specificație

  Fundamentare costuri lei/an

  Observații - Contribuabili

  1

  Comunicare transmisa (cheltuieli peste 5 lei) utilizatorilor, in vederea depunerii Declarației la SPFL.

  250.000

  Persoanele care nu suntTleclârate in contractele încheiătecu operatorul de salubritate

  20.000

  Persoanele cane fiu au/incfieiafcd

  a         ','uW     'i

  contract de salubritate cu operatorul

  2.000

  Persoane juridice căr^ âu iau încheiat contract de salubritate cU operatorul

Cheltuielile de mai sus, in cuantum de 5 lei sunt anuale, pe imobil, ele vizând contravaluarea serviciilor poștale (confirmare de primire) si a materialelor consumabile utilizate pentru transmiterea Comunicărilor, prin care utilizatorilor li se aduce la cunostiinta ca in termen de 10 zile de primirea acesteia, au obligația sa depună la Serviciul Public Finanțe Locale Declarația de stabilire a taxei speciale de salubrizare. Astfel, cheltuielile Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești sunt de aproximativ 0,5 lei/utilizator.

 • II. Fundamentare S.P.F.L. Ploiești

 • 2.1 Fisa de fundamentare a cheltuielilor suportate de Serviciul Public Finanțe Locale, conform adresei nr. 59288/09.06.2017, inregistrata la Regia Autonoma de Servicii Publice cu nr. 3892/14.06.2017.

 • 3.2 Fundamentarea se face pe contribuabil, pentru aproximativ 54.400 de contribuabili ai municipiului Ploiești, care nu au incheiate contracte de salubritate;

 • 3.3 Pentru emiterea titulului de creanța - Decizia de impunere (cheltuieli poștale pentru scrisori recomandate, cu confirmare de primire) - 5 lei;

 • 3.4 Total cheltuieli S.P.F.L. Ploiesti/contribuabil = 5 lei.

  Nr. Crt.

  Specificație

  Fundamentare costuri lei/an

  1

  Stabilirea taxei (cheltuieli poștale - 5 lei)

  272.000

Cheltuielile de mai sus, in cuantum de 5 lei, sunt anuale, ele vizând contravaloarea cheltuielilor de comunicare.

 • III. Diferența dintre 2,5 lei/persoana/luna si 1,0 lei/persoana/luna (total cheltuieli S.P.F.L. Ploiești plus R.A.S.P. Ploiești), respectiv de 1,5 lei, va acoperi cerințele articolului 26, alineatul 8, literele a), b) si d) din Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată și actualizată, in care se prevede ca structura și nivelul tarifelor și taxelor speciale trebuie sa acopere costul efectiv al prestării serviciului de salubrizare, sa acopere cel puțin sumele investite și cheltuielile curente de întreținere și exploatare a serviciului de salubrizare si să respecte și să asigure autonomia financiară a operatorului. Suma colectata va fi utilizata pentru acoperirea sumelor necesare a fi investite in infrastructura pusa la dispoziție de municipiul Ploiești (cheltuieli de intretinere si reparații).S-a tinut cont de gradul de incasare a taxei de salubrizare, care este la un nivel de 85% in municipiul Ploiești, raportat la plata impozitului, si de sumele investite si cheltuielile curente de intretinere si exploatare a serviciului de salubrizare.

 • IV. Diferența dintre 252,25 lei/persoana juridica/luna si 1,0 lei/persoana juridica/luna (total cheltuieli S.P.F.L. Ploiești plus R.A.S.P. Ploiești), respectiv de 251,25 lei/persoana juridica/luna va acoperi cerințele articolului 26, alineatul 8, literele a), b^^d^din^Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată și actualizată, iri/câîe se prevede ca structura și nivelul tarifelor și taxelor speciale trebuie sa acopere costul efectiv al prestării serviciului de salubrizare, sa acopere cel puțin sumele investite și cheltuielile curente de întreținere și exploatare a serviciului de salubrizare si să respecte și să asigure autonomia financiară a operatorului. Suma colectata va fi utilizata pentru acoperirea sumelor necesare a fi investite in infrastructura pusa la dispoziție de municipiul Ploiești (cheltuieli de întreținere si reparații).

ANEXA NR. 2 la H.C.L nr.

REGULAMENT                A N x

DE APLICARE A TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE PEP^fjRțJ PERSOANELE FIZICE ȘI JURIDICE CARE NU AU ÎNCHEIAT C^NTRA^CTllfe^. SALUBRIZARE ȘI BENEFICIAZĂ DE ACESTE SERVICII, PRECUM&IWNTRlfM PERSOANELE CARE NU SUNT DECLARATE IN CONTRACTELĂ^IiEÎAțfe/ W ?’5?Z

I. Reglementări generale

Art. 1. Potrivit prevederilor art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, coroborate cu dispozițiile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Consiliile Locale aprobă taxe speciale pentru funcționarea serviciilor publice locale, create în interesul persoanelor fizice și juridice, stabilind cuantumul acestora și aprobând regulamente de stabilire a condițiilor de instituire și modului de organizare și funcționare a serviciilor publice de interes local, pentru care se propun taxele respective.

Art. 2. Modul de organizare și funcționare a serviciului de salubrizare este stabilit prin H.C.L. nr. 218/23.06.2015 referitoare la aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare în municipiul Ploiești și Contractul nr. 1792/13.08.2016 de delegare de gestiune prin concesiune pentru activitatea de colectare, transport si transfer a deșeurilor municipale.

Art. 3. în conformitate cu Contractul nr. 1792/13.07.2016 de delegare de gestiune a serviciului de salubrizare, operatorul serviciului public de salubrizare în municipiul Ploiești, asigură colectarea, transportul si transferul deșeurilor municipale, de la toți utilizatorii acestui serviciu (persoane fizice și juridice) încheiat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”, în numele și pe seama Consiliului Local al Municipiului Ploiești,

Art. 4. Cuantumul taxei speciale de salubrizare se aproba prin Hotarare de Consiliu Local.

Art. 5.

 • (1) Potrivit prevederilor art. 26, alin. 1 din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată și actualizată, pentru asigurarea finanțării serviciului de salubrizare, utilizatorii achită contravaloarea serviciului de salubrizare prin:

 • a) tarife, în cazul prestațiilor de care beneficiază individual, pe bază de contract de prestare a serviciului de salubrizare;

 • b) taxe speciale, în cazul prestațiilor de care beneficiază individual, fără contract de salubrizare.

 • (2) Pentru imobilele proprietate de stat, taxa se datoreaza de către chiriaș.

 • (3) In cazul imobilelor deținute de persoane fizice sau juridice care sunt inchiriate, taxa se datoreaza de către proprietar, in situația in care in contractul de inchiriere nu se prevede altfel.

(7) Potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscalart. 485 - Scutiri, alin

 • (1), in municipiul Ploiești se acorda reduceri sau scutiri de la plata taxelor speciale instituite conform art. 484, pentru următoarele persoane fizice sau juridice:               L 7

 • a) veteranii de război, văduvele de război și văduvele nerecăsătorite vjveterănilpr de

război;                                                                                                        '. ■ ' f.'       '

 • b) persoanele prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările și completările ulterioare, și persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Ofd^n^nța.Guvepnwlui nr. 105/1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 189/200Q^cu modificările și completările ulterioare;

 • c) instituțiile sau unitățile care funcționează sub coordonarea Ministerului Educației si Cercetării Științifice sau a Ministerului Tineretului și Sportului, cu excepția incintelor folosite pentru activități economice;

 • d) fundațiile înființate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreține, dezvolta și ajuta instituții de cultură națională, precum și de a susține acțiuni cu caracter umanitar, social și cultural;

 • e) organizațiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unități specializate care asigură găzduire, îngrijire socială și medicală, asistență, ocrotire, activități de recuperare, reabilitare și reinserție socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum și pentru alte persoane aflate în dificultate, în condițiile legii;

 • f) persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I de invaliditate și reprezentanții legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat și ai minorilor încadrați în gradul I de invaliditate.

 • II. Modul de organizare si funcționare a serviciului de salubrizare

(1) Modul de organizare si funcționare a serviciului de salubrizare este stabilit prin Regulamentul serviciului public de salubrizare in municipiul Ploiești modificat si completat prin H.C.L. nr. 34/2019, precum si prin contractul nr. 1792/13.09.2016 încheiat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”, în numele și pe seama Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

III. Beneficiarii serviciului public de salubrizare pentru care se instituie taxa speciala, condiții de impunere, procedura de stabilire si încasare a taxei

 • (1) Beneficiarii serviciului public de salubrizare pentru care se instituie taxa speciala de salubrizare sunt:

 • a) persoanele fizice si juridice care nu au incheiat contract de prestări servicii, precum si pentru persoanele fizice care nu sunt declarate in contractele incheiate cu operatorul serviciului public de salubrizare in municipiul Ploiești;

 • b) persoanele fizice si juridice ale căror contracte au fost denunțate in mod unilateral de către operatorul serviciului public de salubrizare, pentru neachitarea contravalorii serviciilor prestate.

 • (2) In vederea identificării persoanelor fizice si juridice, beneficiare ale serviciului public de salubrizare, care nu dețin contract de salubritate valabil, cat si a persoanelor fizice care nu sunt declarate in contractele existente, operatorul serviciului va beneficia la cerere de concursul personalului din cadrul Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești (in colaborare cu Direcțiile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești), pentru a determina numărul de persoane dintr-o unitate locativa, care la rândul sau se va adresa SPCLEP si Politiei Locale.

 • (3) După identificarea persoanelor fizice si juridice menționate la punctul 2, operatorul serviciului va proceda la Notificarea in scris a acestora in vederea încheierii contractului. In cazul in care persoanele notificate nu se prezintă in termen de maxim 15 zile de la) data comunicării acesteia, in vederea semnării contractului, ori refuza semnarea acestuia, operatorul de salubritate va comunica Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, pana in ultima zi lucratoare a fiecărei luni, lista cu persoanele care nu au perfectat contracte; precum si persoanele care nu sunt declarate in contractele incheiate, in vederea aplicării taxei speciale de salubrizare, pentru actualizarea bazei de date. Se pot sancționa utilizatorii in situația când sunt identificat! ca nu au incheiat contract cu operatorul de salubritate in conformitate cu prevederile Regulamentului serviciului public de salubrizare in municipiul Ploiești modificat si completat prin H.C.L. nr. 34/2019 si Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, actualizata si republicata;

Notificarea trebuie să cuprindă:

 • - baza legală a solicitării;

 • - scopul solicitării - încheierea contractului de prestare a serviciului de salubrizare;

 • - locul unde utilizatorul are obligația să se prezinte pentru încheierea contractului de prestare a serviciului de salubrizare - sediul operatorului de salubritate;

 • - termenul în care utilizatorul trebuie să se prezinte pentru încheierea contractului de prestare a serviciului de salubrizare - maxim 15 de zile;

 • - documentele pe care utilizatorul este obligat să le prezinte;

 • - numele și semnătura olografa a persoanelor împuternicite de operatorul de salubritate, precum și stampila emitentului.

 • (4) După primirea listei cu persoanele care nu au perfectat contracte, de la operator, Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești va transmite SPFL în termen de 5 zile lista și totodată va emite o Comunicare către utilizatori (conform anexei 1 Ia prezentul regulament) privind obligativitatea depunerii de către aceștia la SPFL a Declarației privind taxa specială de salubrizare. In termen de 10 zile de la primirea Comunicării, aceștia trebuie să se prezinte la sediul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești în vederea depunerii acestei Declarații. Declarația privind taxa specială de salubrizare (conform anexelor 3 și 4 la prezentul regulament) va cuprinde numărul total de persoane care locuiesc la acea adresă (pentru persoane fizice) sau cantitatea de deșeuri produsă lunar (pentru persoane juridice). Declarația va fi completata de titularul dreptului de proprietate asupra imobilului, pentru imobile proprietatea persoanelor fizice sau juridice. In situația imobilelor retrocedate in care proprietarul este obligat sa mențină cu chirie persoanele fizice care locuiesc in imobile, obligația depunerii declarației si plata taxei speciale revin chiriașului. Pentru imobile aflate in proprietatea statului obligația depunerii declarației si plata taxei speciale revin chiriașului.

 • (5) Taxa speciala de salubrizare se datoreaza incepand cu data de 1 a lunii următoare identificării utilizatorilor si finalizării documentației complete.

 • (6) Serviciul Public Finanțe Locale instituie taxa speciala de salubrizare pe baza deciziilor de impunere emise in baza declarațiilor depuse, ori din oficiu, in condițiile stabilite prin legislația in vigoare aplicabila in domeniul taxelor si impozitelor locale.

In cazul imobilelor aflate in propietatea persoanelor fizice care si^feMQ^hiriate persoanelor juridice, taxa se datoreaza de către proprietar la nivelul^tani-m/gfe^tru persoanele juridice.


In caz de deces al titularului dreptului de proprietate asupra imobilului! depunere a declarației d eimpunere si de plata a taxei revine mostenitorului/i de drept.                                                                            '

Pentru imobilele care nu sunt locuite, obligația de a declara revine propriețarului,taxa lunara fiind calculata luandu-se in considerare o singura persoana. Declarația de impunere se impune pentru fiecare unitate locativa deținuta.

In cazul in care intervin modificări in datele prevăzute in Declarația de impunere depusa, cel in drept, va depune o declarație rectificativa in termen de 30 de zile de la data apariției modificărilor respective, urmând ca modificarea taxei speciale de salubrizare sa se efectueze incepand cu data de 1 a lunii următoare depunerii declarației rectifîcative. La declarație se vor anexa orice documente justificative, care atesta situația respectiva.

 • (7) In cazul impunerii din oficiu la stabilirea taxei speciale de salubrizare datorate de persoane fizice, se vor lua in calcul numărul de persoane existente în situația statistica pe străzi comunicate de Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești, respectiv se va aplica taxa speciala de salubrizare aprobata prin hotarari ale Consiliului Local.

In cazul persoanelor juridice (utilizatori noncasnici), se va aplica taxa speciala de salubrizare, pentru o cantitate de 5mc/luna (1,75 tone).

Impunerea se face incepand cu data de intai a lunii următoare celei in care a expirat teremenul de 15 zile de la data comunicării transmise de SPFL. în cazul în care proprietarul depune la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, declarație pe propria răspundere privind numărul de persoane care locuiesc la adresa respectiva, număr care este diferit de cel existent în baza de date a Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor Ploiești, la stabilirea taxei se va lua în considerare numărul de persoane declarat de proprietar, fără a fi necesara efectuarea de verificări ulterioare.

 • (8) In cazul persoanelor fizice si juridice ale căror contracte de prestări servicii au fost denunțate in mod unilateral de către operator pentru neachitarea contravalorii seviciilor prestate in termen de 15 de zile calendaristice de la data expirării termenului de plata, operatorul va proceda la preavizarea beneficiarului serviciului. Acesta va comunica Primăriei Municipiului Ploiești si R.A.S.P. Ploiești pana in ultima zi lucratoare a fiecărei luni, lista utilizatorilor cu care a denunțat in mod unilateral contractul de prestări servicii de salubritate, ca sancțiune pentru neexecuatarea obligațiilor de plata, urmând ca taxa speciala de salubrizare sa se datoreze incepand cu data de 1 a lunii următoare datei la care s-a denunțat contractul.

 • (9) In cazul in care beneficiarii serviciilor publice de salubritate, persoane fizice sau juridice, incheie contracte de prestări servicii cu operatorul serviciului, ulterior stabilirii obligației de plata a taxei speciale de salubritate, taxa speciala încetează in ultima zi a lunii in care s-a perfectat contractul, pe baza înștiințării primita din partea operatorului serviciului public de salubritate.

IV. Termenele de plata pentru taxa speciala de salubrizare si modalitățile de plata:

 • (1) Taxa speciala de salubrizare se plătește lunar si se achita pana la dâOde'2'5 alunii

următoare. Plata taxei special de salubrizare, se poate face:                            ' \

o în numerar/POS-uri prin casieriile Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești situajfejjn strada Basarabi nr. 5, Șoseaua Vestului nr. 19; B-dul Independentei uu^l^/ W^afterul sediului Primăriei Municipiului Ploiești - Piața Eroilor nr. IA; in incth^a^Țribuțî^&ilui Ploiești;

o la Oficiile poștale;

o prin intermediul infochioscurilor situate la: parterul sediului Primăriei Municipiului Ploiești - Piața Eroilor nr.lA, Inspectoratul Județean de Politie Prahova, strada Vasile Lupu nr. 60, etajul 2 - Serviciul înmatriculări Permise, casieriile Serviciului Public Finanțe Locale situate în strada Basarabi nr. 5 si la sediul instituției - B-dul Independentei nr.16. Plata se efectuează pe baza cârdului bancar si a cârtii de identitate;

o Consultare/plata electronica prin Internet la adresa www.spfl.ro/consultare online. Contribuabilul are obligația prezentării personale la sediul S.P.F.L. Ploiești, B-dul Independentei nr.16, cu copie BI/CI pentru a obține drepturi de acces;

o Accesarea site-ului ghiseul.ro.

 • (2) Pentru neplata la termenul scadent a taxei speciale de salubrizare se datorează majorări de întârziere la nivelul stabilit pentru neplata la termen a obligațiilor fiscale datorate la bugetul local.

 • (3) Pentru recuperarea sumelor datorate cu titlu de taxa speciala de salubrizare se aplica masurile de executare silita cu cheltuielile aferente prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind codul de procedura fiscala cu modificările si completările ulterioare.

 • V. Dispoziții finale:

Sumele obținute din taxa speciala de salubrizare vor fi utilizate in mod exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor de întreținere si funcționare a serviciului public de salubritate.

3 Î-Ș /.W

COMUNICARE                  f y',y

privind obligativitatea depunerii Declarației privind taxa speciala de salubrizare

Către, persoana fizica/persoana juridica

Numele si prenumele/denumirea......................................................................................................

Domiciliul/sediul:    ROMANIA/ ................................... județul    ................................,

municipiul/orasul/comuna .......................................... satul/sectorul ........................ str.

..........................................................nr..........bl.................sc..........et......ap.......................................

In conformitate cu prevederile H.C.L. nr............/............ privind instituirea taxei speciale de

salubrizare datorata de către utilizatori, in cazul prestațiilor de care aceștia beneficiază individual, fara contract incheiat cu operatorul serviciului de salubrizare, precum si persoanelor care nu sunt declarate in contractele incheiate cu operatorul de salubritate, in baza de date a municipiului Ploiești figurează un număr de.......................persoane.

Va aducem la cunoștința ca in termen de 10 zile de la primirea prezentei, aveți obligația sa depuneți la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești Declarația de stabilire a taxei speciale de salubrizare,

Nerespectarea acestor prevederi conduce la impunerea din oficiu a taxei speciale de salubrizare pentru numărul de persoane menționat mai sus.

PRIMAR

(nume, prenume si semnătură)

Regia Autonoma Servicii Publice Ploiești Director,

(nume, prenume si semnătură)

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE PLOIEȘTI

Nr............/...............

Codul de identificare fiscal:.....

DECLARAȚIE

privind taxa speciala de salubrizare pentru persoanele fizice

Subsemnatul (a)..............................................................................................

CNP JJJJJJJJJJJJJ, domiciliat (a) in loc..............................................................str.

........................................... nr....... bl......... sc............ ap............ proprietar al imobilului situat in Ploiești, str............................................... nr...... bl...... sc....... ap......, cunoscând

prevederile art. 326 din Codul penal privitoare la declarațiile nesincere date in fata autoritatilor de stat si publice, declar pe proprie răspundere, ca in imobilul mai sus menționat locuiesc _____ 1 persoane si ca detin/nu dețin alte proprietăți2 in municipiul Ploiești.

Totalul de____persoane menționate mai sus este compus din:

Număr membri familie____

Alte persoane_____

Ploiești,

Semnătură,


Data /   /

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE PLOIEȘTI

Nr............/...............

Codul de identificare fiscal:........

DECLARAȚIE privind taxa speciala de salubrizare pentru persoanele juridice

Date de identificare ale societății

CUI........................................

Denumire.......................................


Sediu....................................


Județ........................


Localitate...............................str.............................nr.................bl

.................ap........


Cod postai.........................

avand punct(e) de lucru in municipiul Ploiești, județul Prahova

Cont bancar.......................................................

Banca..............................................................

Nr. crt.

Adresa punctului de lucru sau locației in care se desfasoara activitati economice

Cantitatea de deșeuri produsa/luna (to)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL

Director,


Contabil,

Data

In cazul in care intervin modificări in datele prevăzute in declarație, se va depune o declarație rectificativa, in termen de 30 zile de la data apariției modificărilor respective.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE

Nr................./...........

Codul de identificare fiscala:.....

DECIZIE DE IMPUNERE

pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice ANUL...........

D-lui/D-nei.................. ..................., identificat (a) prin actul de identitate.........seria......., nr.........

CNP..........................., domiciliat (a) in ROMANIA /    ..........................., județul .................. cod

postai.................. municipiul/orasul/comuna.........................str............................,  nr............ , bl.............,

sc............., et.............., ap...............

In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificările si completările ulterioare si a Hotărârii Consiliului Local nr............./.........se stabilesc următoarele obligații de plata privind taxa de salubrizare:

Număr persoane

Taxa de salubrizare (lei/persoanai

Suma de plata aferenta taxei de salubrizare

Termene de plata

Total taxa

Pentru neachitarea taxei de salubrizare la termenele prezentate, se vor calcula majorări de intarziere in cuantum de 1% pentru fiecare luna sau fracțiune de luna.

Prezentul titlu de creanța devine titlu executoriu in condițiile legii.

împotriva acestui act administrativ se poate face contestație, in termen de 30 de zile la Primăria Municipiului Ploiești.

Serviciul Public Finanțe Locale

(prenume, nume si stampila)

întocmit azi data............................

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

Prenume si nume....................., CNP...........................BI/CIP/CI serie......nr.................

Semnătură contribuabil _____

Data /     / sau

Nr. si data confirmării de primire:

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE

Nr................./...........

Codul de identificare fiscala:.....

DECIZIE DE IMPUNERE

pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele juridice ANUL...........

D-lui/D-nei......... .............................., identificat (a) prin actul de identitate........seria......., nr..........

CNP..........................., domiciliat (a) in ROMANIA /    ..........................., județul .................. cod

postai.................. municipiul/orasul/comuna.........................str............................. nr............. bl.............,

sc............., et.............., ap............... avand punct de lucru in județul Prahova, municipiul Ploiești, cont

bancar...................................................................................banca...........................................................................................

In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificările si completările ulterioare si a Hotărârii Consiliului Loca! nr............./.........se stabilesc următoarele obligații de plata privind taxa de salubrizare:

Adresa punctului de lucru sau locației in care se desfasoara activitati economice

Cantitatea        de

deseuri/luna (to)

Taxa de salubrizare (lei/to)

Suma   de   plata

aferenta taxei de salubrizare

Termene de plata

Total taxa

Pentru neachitarea taxei de salubrizare la termenele prezentate, se vor calcula majorări de întârziere in cuantum de 1% pentru fiecare luna sau fracțiune de luna.

Prezentul titlu de creanța devine titlu executoriu in condițiile legii.

împotriva acestui act administrativ se poate face contestație, in termen de 30 de zile la Primăria Municipiului Ploiești.

Serviciul Public Finanțe Locale

(prenume, nume si stampila)

întocmit azi data............................

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

Prenume si nume....................., CNP...........................BI/CIP/CI serie......nr.................

Semnătură contribuabil____________

Data /      /   __sau

Nr. si data confirmării de primire:

1

se va menționa numărul de persoane care locuiesc la adresa declarata

2

pentru fiecare proprietate se va completa cate o declarație

In cazul in care intervin modificări in datele prevăzute in declarație, se va depune o declarație rectificativa, in termen de 30 zile de la data apariției modificărilor respective