Hotărârea nr. 383/2019

Hotãrârea nr. 383 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Ploieşti pe anul 2019


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 383

privind rectificarea bugetului local al Municipiului Ploiești

pe anul 2019

Consiliul Local al municipiului Ploiești

Văzând Referatul de aprobare nr. 506/10.10.2019 al primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre, Raportul de specialitate nr. 309/10.10.2019 al Direcției Economice prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2019;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr.l, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 14.10.2019;

Având în vedere:

  • -  prevederile Legii nr. 50/15.03.2019 Legea bugetului de stat pe anul 2019;

  • -  prevederile art. 19, art. 49, din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 129, alin. 4, lit. a) și art. 139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 57/2019, privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

9

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2019, conform Anexei nr.l și a notelor de fundamentare aferente.

Art. 2 Se va rectifica în mod corespunzător bugetul de venituri și cheltuieli al SC Transport Călători Express SA Ploiești.

Art. 3 Ordonatorul principal de credite și serviciile de specialitate din aparatul Primarului Municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Contrasemnează: SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOVJUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


ANEXAI CCtH-CC

BUGETUL LQCAL PE ANUL 2019 - VENITURI


mii Iei

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 372/27.09.201

Influente

(+/-)

Prevederi rectificate

423,184.19

0.00

423,184.19

1

VENITURI -TOTAL

0001

423,184.19

0.00

423,184.19

2

VENITURI PROPRII

0101

370,488.95

0.00

370,488.95

3

I. VENITURI CURENTE

0002

398,210.00

0.00

398,210.00

4

A. VENITURI FISCALE

0003

356,866.00

0.00

356,866.00

5

Al. IMPOZIT PE

VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI

DIN

CAPITAL

0004

224,329.00

0.00

224,329.00

6

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

3,370.00

0.00

3,370.00

7

IMPOZIT PE PROFIT

0102

3,370.00

0.00

3,370.00

8

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

3,370.00

3,370.00

9

A1.2. IMPOZIT

PE VEN IT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN

0006

219,624.00

0.00

219,624.00

10

IMPOZIT PE

FENIT

0302

900.00

0.00

900.00


11

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

900.00

900.00

12

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZI TUL PE VENIT

0402

218,724.00

0.00

218,724.00

13

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

208,724.00

208,724.00

14

Sume repartizate din Fondul la dispoziția CJPH

040205

10,000.00

10,000.00

15

A1.3. ALTE

IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

1,335.00

0.00

1,335.00

16

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE

0502

1,335.00

0.00

1,335.00

17

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

1,335.00

1,335.00

18

A3.

IMPOZITE SI

TAXE PE PROPRIETA TE

0009

81,121.00

0.00

81,121.00

19

IMPOZITE SI

TA XE PE

PROPRIETATE

0702

81,121.00

0.00

81,121.00

20

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

66,000.00

0.00

66,000.00

21

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

16,000.00

16,000.00

22

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

50,000.00

50,000.00

23

Impozitul si taxa pe teren

070202

11,021.00

0.00

11,021.00

24

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

4,500.00

4,500.00

25

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

6,500.00

6,500.00

26

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

21.00

21.00

27

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

4,100.00

4,100.00

29

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

51,416.00

0.00

51,416.00

30

SUME

DEFALCATE DIN

T.V.A.

1102

30,039.00

0.00

30,039.00

32

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

19,137.00

19,137.00

36

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

5,384.00

5,384.00

38

Sume defalcate din T.V.A ptr.finantarea invatamantului particular

110209

5,518.00

5,518.00

39

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE

B UNURI SI

SERVICII

1202

0.00

0.00

0.00

40

Taxe hoteliere

120207

0.00

41

TAXE PE

SERVICII SPECIFICE

1502

105.00

0.00

105.00

42

Impozit pe spectacole

150201

105.00

105.00

44

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI

1602

21,272.00

0.00

21,272.00

45

Impozit pe mijloacele de transport

160202

16,945.00

0.00

16,945.00

46

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

10,445.00

10,445.00

47

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

6,500.00

6,500.00

48

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

4,247.00

4,247.00

49

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

80.00

80.00

50

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0.00

0.00

0.00

51

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1802

0.00

0.00

0.00

52

Alte impozite si taxe

180250

0.00

53

C. VENITURI NEFISCALE

0012

41,344.00

0.00

41,344.00

54

CI.

VENITURI

DIN

PROPRIETA

TE

0013

13,339.00

0.00

13,339.00

55

VENITURI DIN PROPRIETATE

3002

13,339.00

0.00

13,339.00

58

Venituri din concesiuni si închirieri

30020530

12,000.00

12,000.00

59

Venituri din dividende

300208

1,339.00

1,339.00

63

C2.

VÂNZĂRI DE

BUNURI SI

SERVICII

0014

28,005.00

0.00

28,005.00

64

VENITURI DIN

PRESTĂRI DE

SERVICII SI ALTE

ACTIVITATI

3302

11,472.00

0.00

11,472.00

65

Venituri din prestări de servicii

330208

11,161.00

11,161.00

67

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

61.00

61.00

70

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputării si despăgubiri

330228

0.00

71

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

250.00

250.00

72

VENITURI DIN

TAXE ADMINISTRATIV E, ELIBERĂRI PERMISE

3402

24.00

0.00

24.00

73

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

0.00

74

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

24.00

24.00

75

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCĂRI

3502

15,300.00

0.00

15,300.00

76

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

15,300.00

15,300.00

79

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

0.00

80

DIVERSE

VENITURI

3602

1,209.00

0.00

1,209.00

81

Venituri din prescripție extinctiva

360201

0.00

83

Taxe speciale

360206

750.00

750.00

85

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

33.00

33.00

86

Taxa reabilitare termica

360223

345.00

345.00

87

Alte venituri

360250

81.00

81.00

88

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

0.00

0.00

0.00
89

Donații si sponsorizări

370201

0.00

0.00

0.00

90

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoitare(-)

370203

-10,792.65

-10,792.65

91

varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

10,792.65

10,792.65

93

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

2,317.95

0.00

2,317.95

94

VENITURI DIN VALORIFICAREA

UNOR B UNURI

3902

2,317.95

0.00

2,317.95

95

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

2,316.95

2,316.95

96

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

390203

1.00

1.00

110

IV. SUBVENȚII

0017

22,656.24

0.00

22,656.24

111

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE

ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE

0018

22,656.24

0.00

22,656.24

112

SUBVENȚII DE LA

BUGETUL DE

STAT

4202

8,307.44

0.00

8,307.44

113

A. De capital

0019

1,981.00

0.00

1,981.00
120

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

0.00

124

Subvenții de la BS pentru finanțarea aparaturii medicale si a echipamentelor in sanatate

42021601

1,981.00

1,981.00

126

B. Curente

0020

6,326.44

0.00

6,326.44

132

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

0.00

133

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

243.00

243.00

136

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

420255

6,083.44

6,083.44

139

Subvenții de la bugetul de stat proiecte UE

420269

0.00

0.00

140

SUBVENȚII DE LA

ALTE

ADMINISTRAȚII

4302

418.80

0.00

418.80

145

Subvenții acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere pentru secțiunea de dezvoltare

43023902

418.80

418.80

158

Fond social FSE

48.02.02

13,930.00

0.00

13,930.00
159

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.02.02.01

13,930.00

13,930.00

1

VENITURILE SECȚIUNII

DE FUNCȚIONARE

387,315.35

0.00

387,315.35

2

I. VENITURI CURENTE

0002

387,072.35

0.00

387,072.35

3

A. VENITURI FISCALE

0003

356,866.00

0.00

356,866.00

4

Al. IMPOZIT PE

VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

224,329.00

0.00

224,329.00

5

Al.l. IMPOZIT

PE VENIT,

PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

3,370.00

0.00

3,370.00

6

IMPOZIT PE

PROFIT

0102

3,370.00

0.00

3,370.00

7

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

3,370.00

3,370.00

8

A1.2. IMPOZIT

PE VENIT,

PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

219,624.00

0.00

219,624.00

9

IMPOZIT PE

VENIT

0302

900.00

0.00

900.00

10

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

900.00

900.00

11

COTE SI SUME

DEFALCATE DIN

IMPOZITUL PE

VENIT

0402

218,724.00

0.00

218,724.00

12

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

208,724.00

208,724.00

13

Sume repartizate din Fondul la dispoziția CJ PH

040205

10,000.00

10,000.00

14

Al.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

1,335.00

0.00

1,335.00

15

AL TE IMPOZITE

PE VENIT,

PROFI T SI

0502

1,335.00

0.00

1,335.00

16

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

1,335.00

1,335.00

17

A3.

IMPOZITE SI TAXE PE PROPR1ETA TE

0009

81,121.00

0.00

81,121.00

18

IMPOZITE SI

TAXE PE

PROPRIETATE

0702

81,121.00

0.00

81,121.00

19

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

66,000.00

0.00

66,000.00

20

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

16,000.00

16,000.00

21

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

50,000.00

50,000.00

22

Impozitul si taxa pe teren

070202

11,021.00

0.00

11,021.00

23

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

4,500.00

4,500.00

24

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

6,500.00

6,500.00

25

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

21.00

21.00

26

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

4,100.00

4,100.00
28

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

51,416.00

0.00

51,416.00

29

SUME

DEFALCATE DIN

T.V.A.

1102

30,039.00

0.00

30,039.00

31

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

19,137.00

19,137.00

34

Sume defalcate din

T.V.A ptr. drumuri

110205

35

Sume defalcate din

T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

5,384.00

5,384.00

36

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

110209

5,518.00

5,518.00

37

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII

1202

0.00

0.00

0.00

38

Taxe hoteliere

120207

39

TAXE PE

SERVICII

SPECIFICE

1502

105.00

0.00

105.00

40

Impozit pe spectacole

150201

105.00

105.00
42

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI

1602

21,272.00

0.00

21,272.00

43

Impozit pe mijloacele de transport

160202

16,945.00

0.00

16,945.00

44

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

10,445.00

10,445.00

45

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

6,500.00

6,500.00

46

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

4,247.00

4,247.00

47

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

80.00

80.00

51

C. VENITURI NEFISCALE

0012

30,206.35

0.00

30,206.35

52

CI. VENITURI DIN PROPRIETA TE

0013

13,339.00

0.00

13,339.00

53

VENITURI DIN PROPRIETATE

3002

13,339.00

0.00

13,339.00

56

Venituri din concesiuni si inchirieri

300205

12,000.00

12,000.00

57

Venituri din dividende

300208

1,339.00

1,339.00

59

VENITURI DIN DOBÂNZI

3102

0.00

0.00

0.00
61

C2.

VÂNZĂRI DE BUNURI SI

SERVICII

0014

16,867.35

0.00

16,867.35

62

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI AL TE ACTIVITATI

3302

11,472.00

0.00

11,472.00

63

Venituri din prestări de servicii

330208

11,161.00

11,161.00

65

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

61.00

61.00

68

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

330228

69

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

250.00

250.00

70

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIV E, ELIBERĂRI PERMISE

3402

24.00

0.00

24.00

71

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

0.00

72

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

24.00

24.00

73

AMENZI, PENALITĂȚI SI CONFISCĂRI

3502

15,300.00

0.00

15,300.00

74

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

15,300.00

15,300.00

77

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

78

DIVERSE

VENITURI

3602

864.00

0.00

864.00

79

Venituri din prescripție extintiva

360201

81

Taxe speciale

360206

750.00

750.0082

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

33.00

33.00

84

Alte venituri

360250

81.00

81.00

85

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

-10,792.65

0.00

-10,792.65

87

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

-10,792.65

-10,792.65

97

IV. SUBVENȚII

0017

243.00

0.00

243.00

98

SUBVENȚII DE

LA ALTE NIVELE

ALE

ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE

0018

243.00

0.00

243.00

99

SUBVENȚII DE LA

BUGETUL DE

STAT

4202

243.00

0.00

243.00

100

B. Curente

0020

243.00

0.00

243.00

106

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

107

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

243.00

243.00

108

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

420254

VENITURILE SECȚIUNII DE

DEZVOLTARE          35868'84      °0   35868-84

2

I. VENITURI CURENTE

0002

10,792.65

0.00

10,792.65

5

C. VENITURI NEFISCALE

0012

10,792.65

0.00

10,792.65

6

C2.

VÂNZĂRI DE

BUNURI SI

SERVICII

0014

10,792.65

0.00

10,792.65
DIVERSE VENITURI

3602

345.00

0.00

345.00

Taxa reabilitare termica

360223

345.00

345.00

7

TRANSFERURI

VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

10,792.65

0.00

10,792.65

10

Varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

10,792.65

10,792.65

12

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

2,317.95

0.00

2,317.95

13

VENITURI DIN VALORIFICAREA

UNOR BUNURI

3902

2,317.95

0.00

2,317.95

14

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

2,316.95

2,316.95

15

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

390203

1.00

1.00

29

IV. SUBVENȚII

0017

22,413.24

0.00

22,413.24

30

Jt11>* r.11 ii irr.-----

LA ALTE NIVELE

ALE

ADMINISTRAȚIEI

0018

8,483.24

0.00

8,483.24

31

SUBVENȚII DE LA

BUGETUL DE

STAT

4202

8,483.24

0.00

8,483.24

32

A. De capital

0019

8,483.24

0.00

8,483.24

39

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

42

Subvenții de la BS pentru finanțarea echipamentelor medicale in sanatate

42021601

1,981.00

1,981.00

44

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

420255

6,083.44

6,083.44

46

Subvenții de la BS proiecte UE

420269

47

Subvenții acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere pentru secțiunea de dezvoltare

43023902

418.80

418.80

60 Fond social FSE

48.02.02

13,930.00

0.00

13,930.00

61

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.02.02.01

13,930.00

13,930.00
JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


BUGET LOCAL PE ANUL 2019   - CHELTUIELI -
mii Ici

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevedere conf. HCL 372/27,09,2019

Influente

(+/-)

Prevederi rectificate

426 646.19

0.00

426,646.19

CHELTUIELI - TOTAL

5002

426,646.19

0.00

426,646.19

A UTOR1TA TI PUBLICE SI

ACȚIUNI EXTERNE

5102

45,710.79

0.00

45,710.79

Cheltuieli de personal (salarii aferente aparatului propriu al Primăriei Ploiești, Centrului de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători si Parcului Municipal Ploiești)

10

29,500.00

29,500.00

Bunuri si servicii (utilitari primărie, patrimoniu, urbanism, Centrul de Excelenta pentru Tinerii Intreprinzatori,obiecte de inventar, deplasări, cârti si publicații, consultante si expertize, protecția muncii, pregătire profesionala, asigurări RCA si CASCO, prestări servicii de cadastru si topografie, cheltuieli de evaluare a bunurilor, cheltuieli inscriere cartea funciara, cheltuieli pentru organizar ea de licitării, asigurări obligatorii a locuințelor impotriva

20

3,918.44

3,918.44

cheltuieli cf. ctr.1/20 R.A.S.P

20

7,701.00

7,701.00

Alte transferuri

55,18

1.04

1.04

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

13.20

13.20

Proiecte finanțate prin FSE

58

3,309.00

3,309.00

Alte cheltuieli (cotizații membru si alte activitati legate de implementarea proiectelor)

59

958.00

958.00

Sume aferente persoanrlor cu handicap neîncadrate

59,40

240.00

240.00

Active nefinanciare

71

333.55

333.55

Plăti efectuate in anii prccedenti recuperate in anul curent-functionare

85

-263.44

-263.44


4/.7T SER VICII PUBLICE

GENERALE

5402

40,374.08

-600.00

39,774.08

Bunuri si servicii (alegeri )

20

350.00

350.00

Fonduri de rezerva

50

623.23

-600.00

23.23

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor-functonare

51

3,510.00

3,510.00

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor-dezvoltare

51

0.00

0.00

Proiecte finanțate prin FSE

58

428.00

428.00Active nefinanciare

71

0.00

Rambursări de credite -total din care:

81

35,473.00

0.00

35,473.00

Rambursare credit Alpha Bank

0.00

Rambursare credit B.C.R.

12,610.00

12,610.00

Rambursare credit B.R.D.

12,704.00

12,704.00

Rambursare credit C.E.C.

4,409.00

4,409.00

Rambursare credit EXIM

5,750.00

5,750.00

Plăti efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent-functionare

85

-10.15

-10.15

tranzacții privind DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

8,391.20

0.00

8,391.20

Bunuri si servicii (comisioane)

20

1.00

1.00

Dobânzi

30

8,390.20

8,390.20

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NA TIONALA

6102

19,281.74

0.00

19,281.74

Protecția civila TOTAL-din care:

121.74

0.00

121.74

Bunuri si servicii (Protecția civila)

20

26.00

26.00

Active nefinanciare primărie

71

95.74

95.74

Politia Locala - total, din care:

19,160.00

0.00

19,160.00

Cheltuieli de personal

10

18,370.00

18,370.00

Bunuri si servicii

20

790.00

790.00

Active nefinanciare (Protecția civila)

71 1

0.00

INVATAMINT

6502

30,440.95

0.00

30,440.95

Cheltuieli de personal-TOTAL

10

1,588.00

0.00

1,588.00

Transport profesori

593.00

593.00

Cheltuieli de personal-

cf.HCL84/2016

445.00

445.00

Cheltuieli de personal- Centrul de excelenta

550.00

550.00

Bunuri si servicii - art 104, alin (2) litera b-d din Legea educației naționale nr. 1/2011;

20

16,091.50

16,091.50

Reparații curente instituții de invatamant preuniversitar de stat -Primărie

20

1,315.00

1,315.00

Transferuri către instituții publice (internate si cantine școlare)

51

50.00

50.00

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat, HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unităților de invatamant, art.2, alin. 10 si art.l alin c.

55

5,583.00

5,583.00

Alte transferuri interne ( regularizare sursa TVA an precedent)

55.18

140.06

140.06
Asistenta sociala (drepturi copii/elevi cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa+tichete grădiniță) HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unitarilor de invatamant, art.2, alin. 10 si art. 1 alin c.

57

1,162.50

1,162.50

Stimulent educațional legea

248/2015(ASSC)

57

5.00

5.00

Proiecte finanțate prin FSE

58

3,107.00

3,107.00

Alte cheltuieli (burse școlare,acțiuni cu caracter științific si cultural)

59

1,400.00

1,400.00

Active nefinanciare

71

149.21

149.21

Active nefinanciare Lic. Victor Slavescu

15.00

15.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-165.32

-165.32

SANATATE

6602

15,135.00

0.00

15,135.00

Cheltuieli de personal -asistenta medicala comunitara finanțata prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

10

10,960.00

10,960.00

20

163.00

163.00

Bunuri si servicii cabinete medicale școlare

163.00

0.00

163.00

Alte transferuri curente interne

55.18

111.93

111.93

Transferuri către instituții publice (finanțare secțiunea de funcționare) - total, din care;

51

421.00

421.00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

80.00

80.00

Spitalul Municipal Ploiești

341.00

341.00

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

57

60.00

60.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

30.00

30.00

Transferuri către instituții publice (finanțare secțiunea de dezvoltare) - total, din care:

51

3,490.00

0.00

3,490.00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

300.00

300.00

Spitalul Municipal Ploiești

3,190.00

3,190.00

Active nefinanciare Primărie

71

11.00

11.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-111.93

-111.93

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

57,523.88

0.00

57,523.88Bunuri si servicii -total, din care:

20

1,665.49

0.00

1,665.49

Iluminat ornamental

501.00

501.00

Spectacole artificii

20.00

20.00

Bunuri si servicii Parc Municipal Ploiești Vest

656.99

656.99

Acțiuni culturale

487.50

487.501

Susținerea cultelor

59

350.00

350.00

Transferuri către instituții publice (finanțare secțiunea de funcționare) - total, din care:

51

52,312.00

0.00

52,312.00

Casa de Cultura

1,496.00

1,496.00

Teatrul "Toma Caragiu"

13,800.00

13,800.00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

12,559.00

12,559.00

Club Sportiv Municipal

14,565.00

14,565.00

Administrația Parcului C-tin Stere

9,892.00

9,892.00

Transferuri către instituții

! publice (finanțare secțiunea de dezvoltare) - total, din care:

51

2,882.00

0.00

2,882.00

Teatrul "Toma Caragiu"

400.00

400.001

Filarmonica "Paul Constantinescu"

287.00

287.00

Administrația Parcului C-tin Stere

2,195.00

2,195.00

Active nefinanciare

71

346.32

346.32

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-50.30

-50.30

Alte transferuri interne

55,18

18.37

18.37

i Alte transferuri pentru investiții

55,13

4.20

4.20

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-4.20

-4.20

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

80,263.55

0.00

80,263.55

Cheltuieli de personal - total, din care:

10

38,116.00

0.00

38,116.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

16,203.00

16,203.00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

12,082.00

12,082.00

Cheltuieli de personal Cantina sociala

735.00

735.00

Cheltuieli de personal Centrul Crese

7,581.00

7,581.00

Cheltuieli de personal Căminul de batrani

1,515.00

1,515.00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

5,652.50

0.00

5,652.50

Reparații crese

39.00

39.00

Bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

146.00

146.00

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

2,724.00

2,724.00

Bunuri si servicii Cantina sociala

1,757.00

1,757.00
Bunuri si servicii Căminul de batrani

521.00

521.00

Ajutoare pentru încălzire locuințe (taxe poștale)

3.00

3.00

Bunuri si servicii crese

402.50

402.50

Sprijinirea proiectelor de interes public in vederea stimulării contribuției sectorului non -profit la creșterea si încurajarea participării active a cetățenilor la viata comunității, conformLegeii 350/2005

60.00

60.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate, din care pentru:

59.40

564.50

0.00

564.50

a) Asistenta sociala in caz de invaliditate

400.00

400.00

b) Activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

30.00

30.00

c) Cantina sociala

5.00

5.00

d) Centrul Crese

124.50

124.50

d) Căminul de batrani

5.00

5.00

Alte transferuri interne

55,18

294.93

294.93

Asistenta sociala-total din care:

57

35,771.00

0.00

35,771.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

26,846.00

26,846.00

Ajutoare pentru incalzire locuințe

125.00

125.00

Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica Primărie

3,420.00

3,420.00

Asistenta sociala asigurata de

Administrația Servciciilor

Sociale Comunitare

5,380.00

5,380.00

Active nefinanciare - total din care:

71

170.00

0.00

170.00

Active nefinanciare primărie

39.00

39.00

Active nefinanciare Cantina sociala

0.00

Active nefinanciare Căminul de batrani

0.00

Active nefinanciare Administrația Serviciilor Sociale Comuniutare

131.00

131.00

Active nefînanciare CRESA

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-305.38

-305.38

£OCt7ATr, SER VICR SI

DEZV, PUBLICA

7002

50,420.50

0.00

50,420.50

Cheltuieli de personal Serviciul Public Finanțe Locale

10

14,171.00

14,171.00

Bunuri si servicii- total din care:

20

23,900.00

0.00

23,900.00

Bunuri si servicii - Serviciul

Public Finanțe Locale

1,530.00

1,530.00

Bunuri si servicii - Primărie, din :

22,370.00

0.00

22,370.00

Iluminat public

6,281.00

6,281.00întreținere ceasuri publice

34.00

34.00

Reparații curente fond imobiliar

414.00

414.00

Total prestări SGU

15,641.00

15,641.00

Alte transferuri curente interne

55.18

1.02

1.02

Proiecte finanțate prin FSE

58

3,009.00

3,009.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrateSPFL

59.40

116.00

116.00

Active nefinanciare Primărie

71

9,255.30

9,255.30

Active nefinanciare Serviciul

Public Finanțe Locale

71

0.00

Alte transferuri pentru investirii

55.13

323.17

323.17

. Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-1.62

-1.62

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-353.37

-353.37

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

25,841.99

300.00

26,141.99

Bunuri si servicii -total din care:

20

23349.00

300.00

23,649.00

Salubritate - total, din care:

21343.00

300.00

21,643.00

! Salubritate cai publice si dezapezire

16,064.00

16,064.00

Dezinsectie, dezinfectie, deratizare

3,630.00

300.00

3,930.00

Colectare, transport si neutralizare cadavre animale de pe domeniul public si deșeuri animaliere din gospodăriile populației

300.00

300.00

Contribuția de 100 lei/tona datorata in urma neandeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantităților de deșeuri municipale si asimilabile eliminate prin depozitare.

1,349.00

1,349.00

Apa meteo

1,335.00

1,335.00

Alte servicii in domeniul protecției mediului ( monitorizare evoluție post-inchidere depozit ecologizat de deșeuri mumcipaleJRASP-Rampa Teleajen

671.00

671.00

Alte transferuri pentru funcționare

55.18

0.00

Active nefinanciare

71

2,710.09

2,710.09

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-217.10

-217.10

Alte transferuri pentru investirii

55.13

0.00
Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0.00

COMBUSTIBILI SI

ENERGIE

8102

6,322.31

0.00

6,322.31

Subvenții- dif. de preț si tarif la en. termica livrata populației total, din care:

40

6,000.00

0.00

6,000.00

Subvenție

6,000.00

6,000.00

Suma aprobata conform HCL nr.42l/21.12.2016 -recuperare diferente modificare preț combustibil

0.00

Active nefinanciare

71

322.31

322.31

TRANSPORTURI

8402

46,940.20

300.00

47,240.20

Bunuri si servicii -total, din care:

20

2,629.00

0.00

2,629.00

Reparații curente străzi

2,000.00

2,000.00

Servicii mobilitate si trafic urban (indicatoare rutiere, mobilier stradal, marcaje rutiere, consum energie electrica semafoare, etc.)

629.00

629.00

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

55.18

234.38

234.38

Subvenții/ gratuitati (S.C.

Transport Calatori Express

SA.)

40

32,224.29

300.00

32,524.29

'tva

4.000.00

4 000.00

Proiecte finanțate prin FSE

58

4,769.00

4,769.00

Active nefinanciare

71

4,958.52

4,958.52

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-1,874.99

-1,874.99


SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

387315.35

0.00

387,315.35

AVTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

42,068.24

0.00

42,068.24

Cheltuieli de personal

10

29,500.00

29,500.00

Bunuri si servicii

20

3,918.44

3,918.44

Alte transferuri

55,18

1.04

1.04

cheltuieli cf ctr .1/20 R.A.S.P

7,701.00

7,701.00

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

13.20

13.20

Alte cheltuieli

59

958.00

958.00

Sume aferente persoanelor cu handicap

59.40

240.00

240.00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-263.44

-263.44

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

39,946.08

-600.00

39,346.08

Bunuri si servicii - din care:

20

350.00

0.00

350.00

Bunuri si servicii (alegeri)

20

350.00

350.00

Fonduri de rezerva

50

623.23

-600.00

23.23Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor

51

3,510.00

3,510.00

Rambursări de credite - total din care:

81

35,473.00

0.00

35,473.00

Rambursare credit B.C.R.

12,610.00

12,610.00

Rambursare credit B.R.D.

12,704.00

12,704.00

Rambursare credit C.E.C.

4,409.00

4,409.00

Rambursare credit EXIM

5,750.00

5,750.00'

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-10.15

-10.15

TRANZACȚII PRICIND DA TORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

8,391.20

0.00

8,391.20

Bunuri si servicii (comisioane)

20

1.00

1.00

Dobânzi

30

8,390.20

8,390.20

ORDINE PUBLICAȘI SIGURANȚA NA ȚIONALA

6102

19,186.00

0.00

19,186.00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

26.00

0.00

26.00

Bunuri si servicii (Protecția civila)

26.00

26.00

Politia Locala - total din care:

19,160.00

0.00

19,160.00

Cheltuieli de personal

10

18,370.00

18,370.00

Bunuri si servicii

20

790.00

790.00INVATAM1NT

6502

27,769.74

0.00

27,169.74

10

1 588.00

0.00

1 588.00

Transport i rofesori

580.00

580.00

458.00

458.00

Cheltuieli de personal -Centrul de Excelenta

550.00

550.00

Bunuri si servicii -art 104,alin (2) litera b-d din Legea educației naționale nr. 1/2011

20

16,097.00

16,097.00

reparații curente instituții de invatamant preuniversitar de stat-Primarie

20

1,315.00

1,315.00

Transferuri către instituții publice

51

50.00

50.00

TTnsttiarea mvataiTi&wiiinr particular sau confesional acreditat, HG 423/2016 privind metodologia de

55

5,583.00

5,583.00

Alte transferuri interne ( regularizare sursa TVA an precedent)

55,18

122.88

122.88

Asistenta sociala (drepturi copii/elevi cu cerințe educaționale speciale integrali in invatamantul de masa+tichete grădiniță) HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unităților de invatamant, art.2, alin. 10 si art.l aline.

57

1,157.00

1,157.00

Stimulent educațional legea 248/20151ASSO

57

5.00

5.00Alte cheltuieli (burse școlare,acțiuni cu caracter științific si cultural)

59

1,400.00

1,400.00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-148.14

-148.14

SANATATE

6602

11,634.00

0.00

11,634.00

Cheltuieli de personal -asistenta medicala comunitara AS SC

10

10,960.00

10,960.00

Bunuri si servicii

20

163.00

0.00

163.00

bunuri si servicii cabinete medicale școlare

163.00

163.00

Transferuri către instituții publice

51

421,00

0.00

421.00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

80.00

80.00

Spitalul Municipal Ploiești

341.00

341.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

30.00

30.00

Alte transferuri curente interne

55.18

111.93

111.93

Alte cheltuieli (Centrul de Transfuzie)

57

60.00

60.00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-111.93

-111.93

CULTURA, RECREERESI RELIGIE

6702

54,295.56

0.00

54,295.56

Bunuri si servicii - total- din

care:

20

1,665.49

0.00

1,665.49

iluminat ornamental

501.00

501.00

spectacole artificii

20.00

20.00

acțiuni culturale

487.50

487.50

bunuri si servicii Parc Municipal Ploiești Vest

656.99

656.99

Transferuri către instituții publice, din care:

51

52312.00

0.00

52,312.00

Casa de Cultura

1,496.00

1,496.00

Teatru! "TotnaCaragiu"

13,800.00

13,800.00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

12,559.00

12,559.00

Club Sportiv Municipal

14,565.00

14,565.00

Administrata Parcului C-tin Stere

9,892.00

9,892.00

Susținerea cultelor

59

350.00

350.00

Alte transferuri curente interne

55.18

18.37

18.37

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-50.30

-50.30

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

80,093.55

0.00

80,093.55

Cheltuieli de personal - total din care:

10

38,168.00

0.00

38,168.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

16,203.00

16,203.00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

12,082.00

12,082.00

Cheltuieli de personal Cantina sociala

735.00

735.00

Crese

7,633.00

7,633.00
Cheltuieli de personal Căminul , de batrani

1,515.00

1,515.00

Bunuri si servicii - total din

care:

20

5,897.47

0.00

5,897.47

bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

146.00

146.00

Bunuri si servicii crese

375.00

375.00

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

2,724.00

2,724.00

Bunuri si servicii Cantina sociala

1,757.00

1,757.00

Bunuri si servicii Căminul de batrani

521.00

521.00

Ajutoare pentru incalzire locuinte(taxe poștale)

3.00

3.00

reparații crese (pmp)

39.00

39.00

Legea 350/2005

60.00

60.00

Alte transferuri curente interne

55,18

272.47

272.47

Asistenta sociala-* total din care:

57

35,771.00

0.00

35,771.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

26,846.00

26,846.00

Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica Primărie

3,420.00

3,420.00

Ajutoare pentru incalzirea locuințelor

125.00

125.00

Asistenta sociale asigurata de

Administrația Servciciilor

Sociale Comunitare

5,380.00

5,380.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate ,din care pentru:

59.40

540.00

0.00

540.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

400.00

400.00

Activitatea proprie Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

30.00

30.00

Cantina sociala

5.00

5.00

Centrul Crese

100.00

100.00

Căminul de batrani

5.00

5.00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-282.92

-282.92

LOCVINTE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

38,186.40

0.00

38,186.40

Cheltuieli de personal

Serviciul Public Finanțe

Locale

10

14,171.00

14,171.00

Bunuri si servicii- total din care:

20

23,900.00

0.00

23,900.00

Bunuri si servicii -Serviciul public Finanțe

1,530.00

1,530.00

Alte cheltuieli - total din care:

22370.00

0.00

22,370.00

iluminat public

06

6,281.00

6,281.00

intretinere ceasuri publice

34.00

34.00

Reparații curenteffond imobiliar)

414.00

414.00

prestări servicii SGU PI.

15,641.00

15,641.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate- SPFL

59.40

116.00

116.00

Alte transferuri curente interne

55,18

1.02

1.02

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-1.62

-1.62

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

23,131.90

300.00

23,431.90

Bunuri si servicii -total din care:

20

23,349.00

300.00

23,649.00

Salubritate -total din care:

21,343.00

300.00

21,643.00

Salubritate cai publice si dezapezire

16,064.00

16,064.00

Dezinsectie,dezinfectie,deratiz are

3,630.00

300.00

3,930.00

Colectare, transport si neutralizare cadavre

300.00

300.00

Contribuția de 100 lei/tona datorata in urma neandeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantitatilor de 1 deșeuri municipale si asimilabile eliminate prin depozitare.

1,349.00

1,349.00

apa meteo

1.335.00

1 335.00

Alte servicii in domeniul protecției mediului ( monitorizare evoluție post-inchidere depozit ecologizat de deșeuri municipale)RASP-Rampa Teleajen

671.00

671.00

Alte tansferuri

55,18

0.00

0.00

Plăti efectuate in anul precedent recuperate in anul curent

85

-217.10

-217.10

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

6,000.00

0.00

6,000.00

Subvenții-

40

6,000.00

6,000.00

TRANSPORTURI

8402

37,212.68

300.00

3 7,512.68

Bunuri si servicii - din care:

20

2,863.38

0.00

2,863.38

reparații curente străzi

2,000.00

2,000.00

Servicii mobilitate si trafic urban (indicatoare rutiere, mobilier stradal, marcaje rutiere, consum energie electrica semafoare, etc,)

629.00

629.00

Alte transferuri curente interne

55,18

234.38

234.38

Subventii/gratuitati (S.C.

Transport Calatori Express

S.A.)

40

32,224.29

300.00

32,524.29

TVA

4,000.00

4,000.00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-1,874.99

-1,874.99

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

39430.84

0.00

39430,84

A UTORITA TI PUBLICE SI

ACȚIUNI EXTERNE

5102

3,642.55

0.00

3,642.55

Proiecte finanțate prin FSE

58

3,309.00

3,309.00

Active nefmanciare

71

333.55

333.55ALTE SER VICII PUBLICE GENERALE

5402

428.00

0.00

428.00

Proiecte finanțate prin FSE

58

428.00

428.00

Active nefinanciare

71

0.00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NA TIONALA

6102

95.74

0.00

95.74

Active nefinanciare(Protectia civila)

71

95.74

95.74

Active nefinanciare(Politia

Locala)                      n

0.00INVATAMANT

6502

3.271.21

0.00

3.271.21

Proiecte finanțate prin FSE

58

3,107.00

3,107.00

Active nefinanciare Victor Slavescu

71

15.00

15.00

Active nefinanciare

71

149.21

149.21


sănătate

6602

3,501.00

0.00

3,501.00

Active nefinanciare

71

11.00

11.00

Transferuri către instituții publicef finanțare secțiune de dezvoltare)-total, din care:

51

3,490.00

0.00

3,490.00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

300.00

300.00

Spitalul Municipal Ploiești

3,190.00

3,190.00


CULTURA, RECREERESI RELIGIE

6702

3,228.32

0.00

3,228.32

Transferuri către instituții publice(fînantare secțiunea de dezvoltare)-total, din care:

51

2,882.00

0.00

2,882.00

Teatrul'Toma Caragiu"

400.00

400.00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

287.00

287.00

Casa de ciihiirn

ÎHiO

Club Sportiv Municipal

0.00

Administrația Parcului C-tin Stere

2,195.00

2,195.00

Active nefinanciare

71

346.32

346.32

Alte transferuri pentru investiții

55,13

4.20

4.20

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-4.20

-4.20

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

170.00

0.00

170.00

Active nefinanciare

71

170.00

0.00

170.00

Active nefinanciare primărie

39.00

39.00

Active nefinanciare Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

131.00

131.00

LOCUINȚE, SER 1 ’ICII SI

DEZV. PUBLICA

7002

12,234.10

0.00

12,234.10

Active nefinanciare primărie

71

9,255.30

9,255.30

Proiecte finanțate prin FSE

58

3,009.00

3,009.00

55,13

323.17

323.17Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-353.37

-353.37

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

2 710.09

0.00

2.710.09

Active nefinanciare

71

2,710.09

2,710.09

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

322.31

0.00

322.31

Active nefînanciare

71

322.3T

322.31

TRANSPORTURI

8402

9,727.52

0.00

9,727.52

Active nefinanciare

71

4,958.52

4,958.52

Proiecte finanțate prin FSE

58

4,769.00

4,769.00


REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE

Adresa: Piața Victoriei nr. 17, Ploiești, Prahova

Tetelor. +40244-541.071

Fax. +40244-513 670

E-mail: servlcwpubgcagirasp.ro

Web:   www.rasp.roNr.inregistrare

Către: Primăria Ploiești

Direcția Economica

R.A. SERVICII PUBLICE R.A.1

- ÎNREGISTRARE.

' /sjc'.tyg

In atentia: Doamnei director executiv Nicoleta CraciunoiuNOTA DE FUNDAMENTARE

Pentru buna funcționare a serviciilor de transport public local, conform Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local, este necesara asigurarea prevederii bugetare pe anul 2019, la categoria subvenții pentru anumite categorii de cetateni, beneficiare de facilitați, astfel:

TRANSPORT PUBLIC URBAN capitolul 84.02.03 Subvenii/gratuitati SC TCE SA

Prevedere bugetara aprobata conform HCL nr. 329/23.09.2019 : 36.224.290,00 lei (din care 4.000.000 lei plata TVA conf. Decizie 26/17.01.2019):

Buget aprobat (conform HCL nr. 329/23.09.2019)

Plăti la 07.10.2019

Diferența buget neutilizat

Necesar pana la

31.12.2019

Diferența de suplimentat

Total:36.224.290 lei din care:

subvenții 32.224290 lei si

4.000.000 lei plata TVA

Total:33.324.287 Iei din care:

29.024.287 subvenții

4.000.000 plata TVA 300.000plata executor judecătoresc

2.900.003,00 lei (se vor utiliza pentru facturile lunii septembrie (548.000 lei regularizare aug.si 2.341.750 lei avans sept.)

9.100.000 lei pentru restul anului din care:

-aprox..2.900.000 lei luna Oct.

  • - aprox..3.100.000 lei luna Nov.

  • - aprox. 3.100.000 lei luna Dec.

9.100.000,00 lei

TOTAL

9.100.000 lei

Necesar rectificare bugetara pana la sfârșitul anului: 9.100.000,00 lei.

Conform Adresei nr.7106/10.10.2019 primita de Ia Primăria Ploiești, necesarul de rectificat pe luna Octombrie parțial, suma transmisa este de 300.000,00 lei, cu precizarea ca pentru restul lunii Octombrie 2019, Noiembrie, Decembrie este necesara o noua rectificare bugetara care sa acopere diferența pana la 9.100.000,00 lei.


Către:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

In atentia: Domnului Primar al Municipiului Ploiești

REGIA AUTO NOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI

Adresa: Piața Victoriei nr. 17, Ploiești, Prahova.

Telefoane: +-4 0244-595063 | Alo, domnule Primar: 9841Tel. verde: 0.800.800.884

fax: +4 0244-513.670

e-mail: ser.4ciicLiblice@rasD.ro web srte: www.rasp.ro
Nr. inreg.


DSta?1^Direcția Economica

In atentia: d-nei Director Executiv Nicoleta Craciunoiu

Referitor: inaintare Nota de fundamentare buget pentru activitatile de dezinsectie, deratizare, dezinfectie

Referința BSVCP: 3398/10.10.2019

Va transmitem alaturat Nota de fundamentare a bugetului pentru executarea activitatilor de dezinsectie, deratizare, dezinfectie in Municipiul Ploiești, parțial, in luna octombrie 2019.

Va mulțumim pentru colaborare.

Cu stima,

Director.

Râul PeiiesdP7oWOM >

% <

/ z%LPtO^


Sef Birou Salubritate si Verificări Cai Publice, Calin Florin. Bogdan

Cod F- 13-05/3/0

REGIA AUTO NOMA DE SE RV1C1I PUBLICE PLOIEȘTI

Adresa: Fiata Victoriei nr. 17,

Ploiești. Prahova,

Telefoane: +4 0244-5950631 Alo dom n u I e Pri m ar 9 841 Te I. ve rd e: 0.800.800.884

fax: ->-4 0244-513.670 _

e-mail: servi cii cu bl i ce@ ras o. ro web site: www.rasp.ro


Având in vedere Nota de fundamentare emisa de R.A.S.P. Ploiești nr. 6898/02.10.2019, inaintata către Primăria Municipiului Ploiești cu adresa nr. 10956/03.10.2019, prin care se solicita o rectificare bugetara necesara pentru executarea activitatilor de dezinsectie, dezinfectie, deratizare cu suma de 1.200.530 lei cu TVA, cat si email-ul primit din partea Primăriei Municipiului Ploiești -Direcția Financiar Contabilitate - Buget, Înregistrat la R.A.S.P. Ploiești cu nr. 7106/10.10.2019, prin care ne este comunicata disponibilitatea doar pentru suma de 300.000 lei cu TVA pentru executarea acestor activitati, va solicitam o rectificare bugetara pentru aceasta suma. Menționam ca aceasta valoare acopera parțial executarea activitatilor de dezinsectie, deratizare, dezinfectie pe luna octombrie, ulterior urmând sa se asigure si diferența pana la suma solicitata anterior.

Totodată, solicitam si incheierea unui nou contract subsecvent, avand in vedere ca prederile contractul 16687/29.08.2019 au incetat la data 28.09.2019.

Va mulțumim pentru colaborare.

Cu stima,

Director,

Râul PebescuSef Birou Salubritate si Verificări Cai Publice , Calin Bogdan

Redaclat-IP

CodF-13- 04/3/0