Hotărârea nr. 382/2019

Hotãrârea nr. 382 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 101/29.03.2018 privind constituirea comisiei de negociere a chiriei/achiziționării imobilelor restituite sau care urmează să fie restituite foștilor proprietari care afectează o parte din terenul aferent Colegiului Naţional I.L.Caragiale


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 382

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 101/29.03.2018 privind constituirea comisiei de negociere a chiriei/achiziționării imobilelor restituite sau care urmează să fie restituite foștilor proprietari care afectează o parte din terenul aferent Colegiului Național „I.L.Caragiale”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 481/26.09.2019 al domnului Viceprimar Ganea Cristian Mihai și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 314/26.09.2019 la Direcția Gestiune Patrimoniu, sub nr. 319/27.09.2019 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte si sub nr. 303/27.09.2019 la Direcția Economică referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 101/29.03.2018 privind constituirea comisiei de negociere a chiriei/achiziționării imobilelor restituite sau care urmează să fie restituite foștilor proprietari care afectează o parte din terenul aferent Colegiului Național ,,I.L. Caragiale”;

In conformitate cu Avizul din data de 26.09.2019 al Comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local nr. 101/29.03.2018 privind constituirea comisiei de negociere a chiriei/achiziționării imobilelor restituite sau care urmează să fie restituite foștilor proprietari care afectează o parte din terenul aferent Colegiului Național ,,I.L. Caragiale

în temeiul prevederilor art. 129, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. a), art. 286, art. 361, alin. 2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 101/29.03.2018 privind constituirea comisiei de negociere a chiriei/achiziționării imobilelor restituite sau care urmează să fie restituite foștilor proprietari care afectează o parte din terenul aferent Colegiului Național „I.L.Caragiale” în sensul înlocuirii domnului Tudor Aurelian cu domnul Sîrbu Simion Gheorghe.

Art. 2 Restul prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 101/29.03.2018 rămân neschimbate.

Art. 3 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 septembrie 2019.

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV