Hotărârea nr. 381/2019

Hotãrârea nr. 381 privind aprobarea proiectului “Cresterea mobilitãtii traficului prin realizarea terminalului multimodal Nord-Vest, incluzând si spatii de parcare pentru moduri de transport auto si biciclete (zona Spital Judetean,” și a cheltuielilor legate de proiect


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

3

HOTĂRÂREA NR. 381

privind aprobarea proiectului “CREȘTEREA MOBILITĂȚII TRAFICULUI PRIN REALIZAREA TERMINALULUI MULTIMODAL NORD-VEST, INCLUZÂND ȘI SPAȚII DE PARCARE PENTRU MODURI DE TRANSPORT AUTO ȘI BICICLETE (ZONA SPITAL JUDEȚEAN)” și a cheltuielilor legate de proiect

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 484/27.09.2019 al domnului primar Adrian Florin DOBRE și Raportul de specialitate comun nr. 9585/26.09.2019 al Direcției Tehnic - Investiții, nr. 301/26.09.2019 al Direcției Economice si nr. 317/27.09.2019 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte

S    3   j     7,7

prin care se propune aprobarea proiectului “CREȘTEREA MOBILITĂȚII TRAFICULUI PRIN REALIZAREA TERMINALULUI MULTIMODAL NORD-VEST, INCLUZÂND ȘI SPAȚII DE PARCARE PENTRU MODURI DE TRANSPORT AUTO ȘI BICICLETE (ZONA SPITAL JUDEȚEAN)” și a cheltuielilor legate de proiect;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 27.09.2019;

Având în vedere:

  • - prevederile Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa Prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4 e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă;

  • - Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creștere Ploiești 2014 - 2020, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 163/ 30 mai 2016;

  • - Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru polul de creștere Ploiești (P.M.U.D. Ploiești);

  • - Documentul Justificativ pentru Finanțarea din Fonduri Europene Structurale și de Investiții 2014 - 2020 a Municipiului Ploiești;

  • - Scrisoarea de finalizare etapa ETF nr. 15907/0509.2019 emisă de ADR Sud Muntenia și înregistrată la municipiul Ploiești sub nr. 17242/09.092019;

  • - art. 7 alin. 6) din Hotărârea de Guvern nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 2), pct. 4), lit. d) și art. 196 alin. 1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă proiectul “CREȘTEREA MOBILITĂȚII TRAFICULUI PRIN REALIZAREA TERMINALULUI MULTIMODAL NORD-VEST, INCLUZÂND ȘI SPAȚII DE PARCARE PENTRU MODURI DE TRANSPORT AUTO ȘI BICICLETE (ZONA SPITAL JUDEȚEAN)” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4e, Obiectiv specific 4.1, apelul de proiecte nr.POR/2017/4/4.1/1.

Art. 2 Se aprobă valoarea totală a proiectului “CREȘTEREA MOBILITĂȚII TRAFICULUI PRIN REALIZAREA TERMINALULUI MULTIMODAL NORD-VEST, INCLUZÂND ȘI SPAȚII DE PARCARE PENTRU MODURI DE TRANSPORT AUTO ȘI BICICLETE (ZONA SPITAL JUDEȚEAN)”, în cuantum de 98.197.848,83 lei (inclusiv TVA).

Art. 3 Se aprobă contribuția proprie în proiect a 46.605.025,77 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 1.052.914,76, reprezentând cofinanțarea proiectului “CREȘTEREA MOBILITĂȚII TRAFICULUI PRIN REALIZAREA TERMINALULUI MULTIMODAL NORD-VEST, INCLUZÂND ȘI SPAȚII DE PARCARE PENTRU MODURI DE TRANSPORT AUTO ȘI BICICLETE (ZONA SPITAL JUDEȚEAN)”.

Art. 4 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului “CREȘTEREA MOBILITĂȚII TRAFICULUI PRIN REALIZAREA TERMINALULUI MULTIMODAL NORD-VEST, INCLUZÂND ȘI SPAȚII DE PARCARE PENTRU MODURI DE TRANSPORT AUTO ȘI BICICLETE (ZONA SPITAL JUDEȚEAN)”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local.

Art. 5 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 6 Se împuternicește primarul municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele UAT Municipiul Poiesti.

Art.7 Direcția Tehnic Investiții și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 8 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 septembrie 2019.


Contrasemnează: <<ȘECRETAR GENERAL, lo^na Geanina SERBINOV