Hotărârea nr. 379/2019

Hotãrârea nr. 379 privind aprobarea proiectului „Eficientizare consumuri energetice în Municipiul Ploiești – Sistem Iluminat Public Traseu Tramvai 102 – Str. Găgeni – Șos. Nordului – Șos. Vestului – Str. Libertății (Gara de Vest)”, a cheltuielilor legate de proiect și modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 328/20.09.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Eficientizare consumuri energetice în Municipiul Ploiești – Sistem Iluminat Public Traseu Tramvai 102 – Str. Găgeni – Șos. Nordului – Șos. Vestului – Str. Libertății (Gara de Vest)"


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 379

privind aprobarea proiectului „Eficientizare consumuri energetice în Municipiul Ploiești - Sistem Iluminat Public Traseu Tramvai 102 - Str. Găgeni - Sos. Nordului -Șos. Vestului - Str. Libertății (Gara de Vest)”, a cheltuielilor legate de proiect și modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 328/20.09.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Eficientizare consumuri energetice în Municipiul Ploiești - Sistem Iluminat Public Traseu Tramvai 102- Str. Găgeni - Șos. Nordului - Șos. Vestului -Str. Libertății (Gara de Vest)"

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 484/27.09.2019 al primarului Municipiului Ploiești - domnul Adrian Florin DOBRE și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 402/27.06.2019 la Direcția Relații Internaționale, sub nr. 9584/26.09.2019 la Direcția Tehnic-Investitii si sub nr. 315/27.09.2019 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune aprobarea proiectului „Eficientizare consumuri energetice în Municipiul Ploiești - Sistem Iluminat Public Traseu Tramvai 102 - Str. Găgeni - Șos. Nordului - Șos. Vestului - Str. Libertății (Gara de Vest)”, a cheltuielilor legate de proiect și modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 328/20.09.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Eficientizare consumuri energetice în Municipiul Ploiești - Sistem Iluminat Public Traseu Tramvai 102 - Str. Găgeni - Șos. Nordului - Șos. Vestului - Str. Libertății (Gara de Vest)”;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 27.09.2019;

Având în vedere:

-prevederile Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa Prioritară 3 -Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea C - Iluminat Public, Apel de proiecte POR/2018/3/3. l/c/1/7 REGIUNI;

 • - Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creștere Ploiești 2014 -2020, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 163/30 mai 2016;

 • - Strategia de Eficientizare Energetică a Municipiului Ploiești 2016-2020 aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 346/31.10.2016;

-Hotărârea de Guvern nr. 1069/2007 privind aprobarea Strategiei Energetice a României pentru perioada 2007-2020;

 • - Directiva 2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului European din data

de 5 aprilie 2006 având ca obiect eficiența folosirii finale a ener^i ^KA^serviciilor energetice, prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elab^are și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente dbtect^^^^roieqțelor de investiții finanțate din fonduri publice - art. 7, art. 8 și art. 10;                JU

 • - solicitarea de clarificare nr. 5 primită de la Agenția pentru •Dezvolt^e^^^nală Sud Muntenia (ADR Sud Muntenia) în vederea întocmirii contractului<4^^MW^ pentru obiectivul de investiții "Eficientizare consumuri energetice în Municipiul Ploiești — Sistem Iluminat Public Traseu Tramvai 102-Str. Găgeni — Șos. Nordului — Șos. Vestului - Str. Libertății (Gara de Vest)”, înregistrată la municipiul Ploiești sub nr. 18427/25.09.2019;

Având în vedere prevederile art. 42 alin. (1) lit. B din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, modificată și completată;

Luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 2), pct. 4), lit. d) și art. 196 alin. 1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 328/20.09.2019, în sensul actualizării indicatorilor tehnico-economici si a Devizului General din cadrul Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Eficientizare consumuri energetice în Municipiul Ploiești - Sistem Iluminat Public Traseu Tramvai 102 - Str. Găgeni - Șos. Nordului - Șos. Vestului - Str. Libertății (Gara de Vest)”, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 318/29.08.2019, în sensul actualizării indicatorilor tehnico-economici si a

9                                                                7                                                                                                                                                                    9

Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Eficientizare consumuri energetice în Municipiul Ploiești - Sistem Iluminat Public Traseu Tramvai 102 -Str.Găgeni - Șos. Nordului - Șos. Vestului - Str. Libertății (Gara de Vest)” prin modificarea Anexei nr. 2 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.328/20.09.2019, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă modificarea art. 4 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 328/20.09.2019, care va avea următorul cuprins: ”Se aprobă valoarea totală a proiectului "Eficientizare consumuri energetice în Municipiul Ploiești - Sistem Iluminat Public Traseu Tramvai 102-Str. Găgeni — Șos. Nordului - Șos. Vestului - Str. Libertății (Gara de Vest) ”, în cuantum de 17.786.757,99 lei (inclusiv TVA). ”

Art. 4 Se aprobă modificarea art. 5 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 328/20.09.2019, în sensul că, contribuția proprie în proiect este de 1.191.407,11 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 338.680,61 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului "Eficientizare consumuri energetice în Municipiul Ploiești - Sistem Iluminat Public Traseu Tramvai 102 - Str. Găgeni - Șos. Nordului -Șos. Vestului - Str. Libertății (Gara de Vest)”.

Art. 5 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 328/20.09.2019, rămân neschimbate.

Art. 6 Direcția Tehnic Investiții, Direcția Relații Internationale si Direcția ’        5 J   9   9    >59

Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 septembrie 2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,  George Sprin Niculae BOTEZ


Contrasemnează: SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV
DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții - SCENARIUL II Recomandat

"Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiești - Sistem Iluminat Public Traseu Tramvai 102 - Str.Gageni -Sos.Nordului - Sos.Vestului - Str.Libertatii (Gara de Vest)”

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare tara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0

0

0

1.2

Amenajarea terenului

0

0

0

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

7.759,14

1.474,24

9.233,38

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

2.777.196,63

527.667,36

3.304.863,99

Total capitol 1

2.784.955,77

529.141,60

3.314.097,37

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare

0

0

0

Total capitol 2

0

0

0

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

118.412,67

22.498,41

140.911,08

3.1.1

Studii teren

112.583,50

21.390,87

133.974,37

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

5.829,17

1.107,54

6936,71

3.1.3

Alte studii specifice

0

0

0

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

14.895,46

145,78

15.041,24

3.3

Expertizare tehnica

1.000,00

190,00

1.190,00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

18.000,00

3.420,00

21.420,00

3.5

Proiectare

717.618,27

136.347,47

853.965,74

3.5.1

Tema de proiectare

0

0

0

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0

0

0

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

431.358,95

81.958,20

513.317,15

3.5.4

Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

19.083,95

3.625,95

22.709,90

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții - SCENARIUL II Recomandat /*         /.*»*!

"Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiești - Sistem Iluminat Public Traseu Tramvai It^ylStr.Gă^ejw-Sos.Nordului - Sos.Vestului - Str.Libertatii (Gara de Vest)" ■                    jr

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare tara TVA*

tva

^Vâfoarifcu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

12.722,64

2.417,30

15.139,94

3.5.6

Proiectul tehnic si detalii de execuție

254.452,73

48.346,02

302.798,75

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

29.145,87

5.537,72

34.683,59

3.7

Consultanta

310.758,54

59.044,12

369.802,66

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

285.558,54

54.256,12

339.814,66

3.7.2

Auditui financiar

25.200,00

4.788,00

29.988,00

3.8

Asistenta tehnica

167.474,05

31.820,07

199.294,12

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

50.890,55

9.669,20

60.559,75

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

34.096,67

6.478,36

40.575,03

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC

16.793,88

3.190,84

19.984,72

3.8.2

Dirigentie de șantier

116.583,50

22.150,87

138.734,37

Total capitol 3

1.377.304,86

259.003,57

1.636.308,43

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

9.802.430,58

1.862.461,81

11.664.892,39

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0

0

0

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0

0

0

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0

0

0

4.5

Dotări

0

0

0

4.6

Active necorporale

0

0

0

Total capitol 4

9.802.430,58

1.862.461,81

11.664.892,39

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

291.458,75

55.377,16

346.835,91

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

135.250,00

25.697,50

160.947,50

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

156.208,75

29.679,66

185.888,41

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

114.845,28

0

114.845,28

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0

0

0

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

47.127,94

0

47.127,94

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

9.425,59

0

9.425,59

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor -CSC

58.291,75

0

58.291,75

■ 2.’

■         i" ou

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții - SCENARIUL II Recomandat

"Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiești - Sistem Iluminat Public Traseu Tramvai 1.02" - Ștr Gageni -Sos.Nordului - Sos.Vestului - Str.Libertatii (Gara de Vest)”         "—■'vi

Nr.crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

0

0

0

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

309.499,72

58.804,95

368.304.67

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

8.380,00

1.592,20

9.972,20

Total capitol 5

724.183,75

115.774,31

839.958,06

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

46.520,00

8.838,80

55.358,80

6.2

Probe tehnologice si teste

232.052,89

44.090,05

276.142,94

Total capitol 6

278.572,89

52.928,85

331.501,74

TOTAL GENERAL

14.967.447,85

2.819.310,14

17.786.757,99

din care C+M (1.2+1.3+14^2+4.1+4.2+5.1.1)

12.722.636,35

2.417.300,91

15.139.937,26

* In preturi la data de ianuarie 2018 1 euro = 4,652 Lei

Data: 18 septembrie 2019(fincenud/


TJ nf EKISO9KU f wr atooi»3«»SM

AUTTAIA

AUSTRIA SOtO41S3<X»»T


Proiectant,

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com - J40/6798/2000

CUI - RO13215737

Cont - R079RZBR0000060016712071, Raiffeisen Bank

Tel/fax: 021/319.48.54/55/V, A A 1/ct />/ Sff>l

r 'SINTERGROUP ENGINEERING S.R.L. www.intergroup.ro


E-mafl: officetilnlerqraup.


Tel./ Fax: 021.319.48.53/ 54/ 55/ 58/61


ECONOMICI aferenti proiectului

”EFICIENTIZARE CONSUMURI ENERGETICE IN MUNICIPIUL

PLOIEȘTI - SISTEM ILUMINAT PUBLIC TRASEU TRAMVAI 102 -STR.GAGENI - SOS.NORDULUI - SOS.VESTULUI - STR.LIBERTATII (GARA DE VEST)”

 • 1. DESCRIEREA SUMARA A INVESTIȚIEI

Analiza situației existente si identificarea necesităților si a deficientelor

Sistemul de iluminat public (SIP) aferent traseului liniei 102 se compune din:

 • •  13,8 km rețele electrice - liniii electrice aeriene aferente iluminatului stradal rutier cat si pietonal

 • •  357 stâlpi metalici speciali instalați in perioada 2015-2016;

 • •  61 stâlpi din beton instalați in perioadele 1970-1999 si 2005-2007;

 • •  628 corpuri de iluminat - majoritatea cu surse cu descărcări in vapori de sodiu la inalta presiune;

 • •  56 de corpuri de iluminat montate in stațiile de așteptare pentru mijloacele de transport public (28 statii cu cate 2 corpuri de iluminat).

Stâlpii metalici sunt realizați din otel laminat S235, din cate 3 profile tubulare circulare cu secțiuni diferite, cu joante sudate uzinat, protejați cu un strat de zinc. Inaltimea acestora este de lO.Om, avand diametrul bazei 159mm, diametrul tronsonului intermediar de 89 mm si diametrul vârfului de 60 mm.

Stâlpii din beton precomprimat sunt tronconici, au secțiune inelara cu capac din beton la partea superioara, sunt realizați din beton de clasa C35/45 sau mai mare, turnat in cofraje metalice de inventar si centrifugați, avand armaturi din sarma amprentata din otel STAS 6482/3-80 sautoroane din sârme de otel STAS 6482/4-80. înălțimile acestora variaza intre 10.0 si 12.0m, avand diametrul bazei intre 25-36cm si diametrul vârfului intre 15-24 cm.

Nu se cunosc date despre infrastructura stâlpilor de iluminat insa, conform reglementarilor si practicii curente la data proiectării, fundațiile stâlpilor pot fi de tipul: fundații burate (straturi succesive de pamant de 20cm bine compactat), fundații din beton turnat (poligonale, tip pahar, forate injectate) sau fundații din beton prefabricat (rigle, coloane). La o inspecție limitata nu se observa abateri de verticalitate sau tasari locale in jurul stâlpilor, astfel ca se poate considera ca starea fundațiilor este corespunzătoare.

A fost întocmit un Audit electroenergetic al conturului energetic definit joe traseul liniei de tramvai 102 rezultând următoarele:                            (l®.»b

. x )O,“‘

•a^cti^proiectali igo.ăre și pe


 • a) SIP existent pe conturul analizat funcționează în mare măsură în j ne' la nivelul anilor 2002-2005, dar nu respectă prevederile standardului^ vi alocuri este subdimensionat, necesitând completări:

  zonele de conflict, în special trecerile de pietoni sau intersecția străzilor nu sunt iluminate corespunzător;


există zone întinse de trafic pietonal, adiacent căilor de circulație rutieră, care nu beneficiază de iluminat public sau în care iluminatul nu satisface standardul

SREN 13201:2015

- iluminatul stațiilor de călători este învechit și sub parametrii sarcinilor vizuale corecte

 • b) Corpurile de iluminat existente sunt in mare de tipul cu descărcare in vapori de sodiu, ce au un consum energetic sensibil mai ridicat decât alte soluții modeme, aplicabile in prezent.

 • c) Starea componentelor SIP este precară, acestea fiind învechite, bazate pe tehnologii depășite care nu corespund exigențelor actuale privind eficiența, calitatea luminii, conectivitatea și managementul modem.

 • d) SIP în Municipiul Ploiești și implicit pe acest contur nu beneficiază de sistem de telegestiune.

 • e) Liniile electrice aeriene care deservesc iluminatul public se află în stare bună, acceptabilă, dar nu corespund cerințelor vizuale, de siguranță în funcțiune în condiții meteo dificile sau extreme ori de securitate a cetățenilor si bunurilor.

J                      >

 • f) Conturul energetic auditat nu este separat fizic și practic, nu există posibilitatea măsurării directe a energiei consumate, prin urmare singurul mod de a stabili o bază de referință fiind estimarea prin calcul. Există un număr important de consumatori din exterior, alimentați prin derivații din liniile electrice aeriene ce deservesc iluminatul pe acest contur. Practic punctele de aprindere deservesc zone mai intinse, ce exced zona proiectului.

In concluzie, SIP existent pe conturul energetic auditat prezintă următoarele deficiente:

 • -  parțial, nu asigura iluminarea potrivit standardelor în vigoare

 • -  nu este optimizat prin sisteme de telegestiune și nu este conectat la medii de comunicare a datelor (internet, GSM, RF, etc)

 • -  corpurile de iluminat sunt de eficienta energetica redusa, unele fiind la limita duratei de viață

 • -  unele din corpurile de ilumiat sunt montate pe stâlpi din beton

 • -  componentele ce asigura legarurile electrice sunt învechite

 • -  nu este separat fizic și contorizat ca atare, fiind parte component a unui sistem mai larg de instalații electrice ce deservesc iluminatul public în Ploiești; punctele de aprindere deservesc zone intinse, din categorii diferite.

O 7


/ sș,ș^"

O consecința directa a deficientelor enumerate mai sus este impa tiLnQ^tfșna bugetului anual de cheltuieli a municipiului, prin cheltuirea unor sume energia electrica si pentru intretinere.                              \A

$

Obiective preconicate a fi atinse prin realizarea investiției publice


* 4--—

Obiectivul general al proiectului este creșterea eficientei energetice a SIP din Municipiul Ploiești - etapa I: traseul tramvaiului 102.

Pentru atingerea acestui obiectiv general, beneficiarul va avea in vedere îndeplinirea următoarelor obiective specifice:

 • -  O.S.lScăderea consumului de energie al SIP;

 • -  O.S.2 Scăderea consumului energetic primar prin utilizarea resurselor de energie regenerabila;

Prin realizarea acestei investiții se vor atinge de asemenea si alte doua obiective specifice urmărite de beneficiar:

 • -  O.S.3 Asigurarea conformității SIP cu prevederile legale, in special prevederile SR EN 13201:2016;

 • -  O.S.4 Scăderea cheltuielilor publice cu operarea SIP

Pentru atingerea acestor obiective specifice si a obiectivului general au fost identificate următoarele masuri:

 • -  Ml. Modernizarea iluminatului public aferent căilor de circulație ale liniei de tramvai 102 prin înlocuirea corpurilor de iluminat existente cu vapori de sodiu in corpuri de iluminat LED, performante, având integrate capabilități de conectivitate și comunicare. Se va vor avea in vedere si rezolvarea situațiilor de conflict rutier - din punct de vedere luminos (intersecții, treceri de pietoni, sensuri giratorii, etc) astefel încât sa se respecte valorile prevăzute de standardul SREN 13201. Noul sistem de iluminat va respecta prevederile SREN 13201:2016

/X

 • -  M2. înlocuirea corpurilor de iluminat în cele 28 stații de așteptare pentru călători prin soluții bazate pe LED

 • -  M3. Implementarea unui sistem de telegestiune a iluminatului bazat pe Open Source Data, cu furnizare de API și facilități de optimizare a consumului energetic, prin care să se monitorizeze și să se controleze individual și pe grupuri funcționarea punctelor luminoase precum și a cutiilor electrice ce deservesc instalația.

 • -  M4. Montarea de panouri fotovoltaice ce vor deservi corpurile de iluminat din stațiile de așteptare pentru calatori

  V o 0'7%

  ^A

  - M5. Re-întregirea și extinderea sistemului de iluminat cu teț^olQgie LE I ------:---------:----.---i__ x*_x


  x* /


  montarea de stâlpi noi, pentru acoperirea zonelor fără iluininaipuh special a căilor de circulație pietonală, conform SR EN 13^1^01^'


  Descrierea investiției:Schimbarea tehnologiei de iluminat existent cu cea bazata pe LED, cu capacitati de conectivitate si comunicare

Descriere:

 • -  se demontează echipamentele existente si se predau beneficiarului:

 • •  393 corpuri de iluminat de 25OW sodiu

 • • 235 corpuri de iluminat de 70 W sodiu

 • • 56 corpuri CFC 36W

 • •  628 console metalice

 • -  se vor monta 769 corpuri cu LED pe stâlpii existenti, astfel:

 • • 431 de 150 W

 • • 338 de 50W

 • -  89 stâlpi noi, metalici, cu 89 corpuri de iluminat cu LED astfel:

 • • 70 de corpuri de 150W pe 70 de stâlpi de 9m;

 • •  19 corpuri de 60W pe 19 stâlpi de 4m;

 • -  se inlocuieste intreaga rețea de alimentare in soluție LES, noua 13800 ml pe ambele trotuare.

 • -  se aduc trecerile de pietoni in paralel prin montarea a 20 de stâlpi metalici noi, impreuna cu 20 de corpuri cu LED de maxim 60W

 • -  toate corpurile de iluminat cu LED vor permite folosirea protocoalelor de comunicare DALI/0-10V/1-10V. De asemnea , poate fi o măsură future proof pregătirea corpurilor cu interfața NEMA socket pentru montarea dispozitivelor indiviaduale de control

 • -  se instalează sistemul de teelgestiune care permite realizarea de dimming in trepte. Practic se vor putea folosi toate mixurile de comunicare disponibile, dintre care cel mai sigur din perspectiva securității cibernetice ramane comunicarea licențiata, cu posibilitate de criptare de 256 kb. O astfel de soluție permite atat asset managementul cat si managementul operațional.

Masurile sunt următoarele:

 • -  completarea sistemului prin amplasarea de corpuri de iluminat noiu pe stâlpii existenti in scopul obținerii iluminării medii, a uniformitatiilor si factorului de orbire la valorile corespunzătoare clasei M2

 • -  extinderea sistemului de iluminat in aceleași sens, atat cu aparate de iluminat stradal cat si cu aparate de iluminat pietonal, pe stâlpi noi

 • -  montarea a 20 aparate de iluminat pe tot atatia stâlpi in dreptul trecerilor de pietoni (nesemaforizate)


/     ..>31 \?

; / .^gtegh Aducerea trecerilor de pietoni in parametrii standardului SR EN 13201:2016^^

- montarea 20 stâlpi noi de 6 metri, din fibra de sticla (clasa IÎ/de prqtt^ej^ electric); stâlpii vor avea un design modem si iluminare din inter^^ntrfF^ buna semnalizare vizuala

 • -  montarea a 20 aparate de iluminat cu LED, 90W, cu distribibutie speciala pentru trecerile de pietoni

 • -  foraj orizontal pt LES pe 200 mm

 • -  instalare 300 ml de LES

 • -  Modernizarea iluminatului in cele 28 de statii de calatori

 • -  inlocuirea celor 56 de corpuri de iluminat CFC existente cu altele cu LED 20W

 • -  montarea panourilor fotovoltaice si a sistemelor de control (inverter)si inmagazinara a energiei (acumulatori)

Nota 2:

Fluxurile a) +b), c) si d) se pot desfasura in paralel, neavand restrctii de tipul stat-to-end

Implementarea soluției de telegestiune

 • -  comisiobnarea corpuriilor de iluminat (localizarea in rețea, inregistrarea si validarea unei idetitati a ac4estora in sistemul centralizat de management)

 • -  instalarea interfeței

 • -  furnizarea de API către achizitor

 • -  testare

 • -  GOLive

Cele mai importante materiale utilizate in realizarea sistemelor de iluminat sunt descrise in continuare. Exemplele luate sutn cu titlu de referința si reprezintă produse ale firmelor existente pe piața romaneasca. Se pot utiliza produse similare, de la alti furnizori, cu condiția sa se păstreze condițiile tehnice si de calitate minime ale produselor descrise, pentru a evita introducerea in sistemul de uluminat public al municipiului Ploiești a unor produse contrafăcute, de calitate proastra care sa ridice probleme in funcționarea corecta, pe o perioada indelungata a sistemului de uluminat public.

 • (i) Sistemul de telegestiune a iluminatului public

Sistemul de telegestiune trebuei sa fie scalabil, sa permită integrarea altor consumatori (corpuri alimentate din kit-urile fotovoltaice, cutii electrice, etc), sa nu genereze costuri suplimentare prin dependenta de un anumit producător (licențiere, actualizări, etc), sa fie web based, sa folosească date din surse deschise sis a furnizeze API.

 • (ii) Aparatele de iluminat trebuie sa realizeze o uniformitate a dsitributiei luminantei pe intreaga suprafat a caii rutiere, sa asigure limitarea orbirii de incconfort si incapacitate, precum si sa realizeze ghidajul vizual.

 • (iii) Stâlpi metalici

 • (iv) Console metalice


Consolele metalice pentru montarea aparatelor de iluminat vor indeplmi următoarele caracteristii minime:

 • •  realizate din țeava de otel, galvanizata la cald si opțional vopsita in câmp electrostatic, cu diametrul de 60 mm, 1 x h si inclinare conform detaliilor de execuție din proiectul tehnic.

 • •  tip constructiv utilizat:

 • -  cu un braț

 • -  cu doua brațe

• montaj:

- pe stâlp metalic tronconic, prin imbinare

 • (v) Cablurile

Specificații tehnice minime pentru conductor tip CYY/CYY-F

 • -  Conductor din cupru unifilar clasa 1 sau multifilar clasa 2, confor4m SR CEI 60228

 • -  Izolație din PVC

 • -  înveliș comun

 • -  Manta interioara

 • -  Manta exterioara de PVC

 • -  Standard de referința: SR CEI 60502-1

 • -  Tensiune nominala: U0/U=0,6/l,0kV

 • -  Temperatura minima a cablului(masurata pe manta):

 • • la montaj :+5C

 • •  in exploatare: - 33C

 • -  Temperatura maxima admisa de conductor in condiții normale de exploatare: +70C

 • -  Tensiune de incercare:

 • • 3,5kV, 50Hz, timp de 5 minute

 • -  Raza minima de curbura la pozare:

 • •  12 x diametru cablului cu mai multe conductoare

 • -  Specificații tehnice minime pentru conductorul tip CYABY

 • • Tensiune nominala U/U : 0,6/1 kV

 • • Tensiune de incercare: 3.5 kV ca sau 8.4 kV cc, 5 min

 • • Raza minima de curbare la instalare: min 12 x diamentru cablului

 • -  Forța maxima de tracțiune la pozare: max 50N/mm

 • •  Temperatura min. a cablului: la instalare: -5C/ in exploatare:-30C.


 • • Temperatura maxima de lucru: 70C

 • • Temperatura maxima de scurt - circuit: 160C

 • -  Specificații tehnice minime pentru conductorul tip MCCG

SF 116/2004, ST 32/2009

 • -  Tensiune nominala:U/U-450/750 V

 • -  Temperatura de lucru: max 60C

 • -  Temperatura minima a mediului ambiant: - 30C

 • -  Tensiunea de încercare: 2,5 kV, 50Hz, timp de 5 minute C

 • (vi) Punctul de aprindere

Punctul de aprindere reprezintă un element important al sistemului de iluminat public in condițiile. Separarea acestuia fata de posturile de transformare ale furnizorului de energie electrica este imperios necesara.

Punctul de aprindere trebuie sa conțină 2 compartimente: unul destinat furnizorului de energie electrica pentru montarea echipamentelor de măsurare si unul destinat operatorului de iluminat, ce trebuie sa includă:

 • -  partea de forța

 • -  partea de automatizare

Alegerea structurii funcționale si a materialelor componente ca fi realizata impreuna cu furnizorul de energie elctrica. Punctul de aprindere poate fi realizat in 2 variante constructive: din policarbonat sau metalic.

Lista echipamentelor si dotărilor specifice este următoarea:

 • a) 878 corpuri de iluminat cu LED:

 • -  501 corpuri rutiere de 150w

 • -  338 corpuri pietonale de 50w

 • -  19 corpuri pietonale de 60w

 • -  20 de corpuri speciale, de 60w, pt treceri de pietoni

 • b) linii electrice

 • -  14.100 m cablu subteran (13.800 extindere + 300m treceri de pietoni)

 • -  8,4 km cablu de coloana (7.306 stâlpi existenti + 1094 m stâlpi noi)

 • -  400 m foraj orizontal

 • -  20 prize de pamant

 • c) stâlpi si console noi

 • -  70 stâlpi noi, metalici, de 9 m

 • -  19 stâlpi noi metalici, de 4 m

 • -  20 stâlpi din fibra de sticla, de 6 m, pt trecerile de pietoni

 • -  858 console metalice noi

 • d) 36 de ansambluri electrice noi

6 puncte de aprindere noi, dotate cu concentratori de date, analiz"plre,jd^:^W^i aparate de măsură a energiei electrice                        <

20 de cutii de separare, dotate cu modulul de telegestiune si contractor

10 cutii de sectionare/derivatie

>.     ' —— 'oy

 • e) 28 kituri fotovoltaice

 • f) aplicație de telegestiune pentru iluminatul public.

 • 2. PRINCIPALI INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI INVESTIȚIEI

  Elemente ale investiției

  UM

  Valoare

  Valoare totala inclusiv TVA

  Lei

  17.786.757,99

  C+M inclusiv TVA

  Lei

  15.139.937,26

  Contribuție beneficiar la cheltuieli neeligibile

  Lei

  852.726,50

  Contribuție beneficiar la cheltuieli eligibile

  Lei

  338.680,61

  STUDIU DE FEZABILITATE"EFICIENTIZARE CONSUMURI ENERGETICE IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - SISTEM ILUMINAT PUBLIC TRASEU TRAMVAI 102 (STR. GAGENI-SOSEAUA NORDULUI-SOSEAUA VESTULUI-STR. LIBERTĂȚII (GARA DE VEST))

Data elaborării:

Faza:

PROIECT NR.:

Nr. contract subsecvent de servicii

06.2018

S.F.

16723/06.2018

16723/18.09.2014


Splaiul Independentei, nr. 294

Sector 6, București, PO 060031, Romania


INTERGROUP ENGINEERING S.R.L. www.interqroup.ro


E-mail: office@interqroup.ro

Tel./ Fax: 021.319.48.53/54/55/58/61


LISTA SEMNATURI”EFICIENTIZARE CONSUMURI ENERGETICE IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI ■


SISTEM ILUMINAT PUBLIC MUNICIPIUL PLOIEȘTI TRASEU TRAMVAI 102 -STR. GAGENI-SOSEAUA NORDULUI-SOSEAUA VESTULUI-STR. LIBERTĂȚII (GARA DE VEST)”

Proiectant:

Reprezentant legal:

Manager de proiect:

Construcții:


INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.
ing. lonut ȘTEFAN


Devize:

Analiza financiara:

Consultant:

Specialist iluminat COR 214237

Auditor Energetic Industrial Complexing. Dumitru-Liviu MADANi#CUPRINS A. PIESE SCRISE:

 • 1.  Informații generale privind obiectivul de investiții

  • 1.1   Denumirea obiectivului de investiții

  • 1.2   Ordonator principal de credite/ investitor

  • 1.3   Ordonator de credite (secundar/ tertiar)

  • 1.4   Beneficiarul investiției

  • 1.5   Elaboratorul studiului de fezabilitate

 • 2.  Situația existentă și necesitatea realizării obiectivului/ proiectului de investiții

  • 2.1   Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în

prealabil) privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului de investiții și scenariile/ opțiunile tehnico-economice identificate și propuse spre analiză

 • 2.2   Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante,

structuri instituționale și financiare

 • 2.3   Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor

 • 2.4   Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung privind evoluția cererii, în scopul justificării necesității obiectivului de investiții

11

 • 2.5 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

 • 3. Identificarea, propunerea și prezentarea a minimum două scenarii/ opțiuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiții

  • 3.1    Particularități ale amplasamentului:

  • 3.2   Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și

tehnologic

 • 3.3   Costurile estimative ale investiției

 • 3.4   Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importanță a

construcțiilor, după caz

 • 3.5 Grafice orientative de realizare a investiției

 • 4. Analiza fiecărui/ fiecărei scenariu/ opțiuni tehnico- economic(e) propus(e)

  • 4.1   Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și

prezentarea scenariului de referință

 • 4.2   Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali,

inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția

 • 4.3   Situația utilităților și analiza de consum

 • 4.4   Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții:

 • 4.5   Analiza cererii de bunuri și servicii, care justifică dimensionarea obiectivului

de investiții

 • 4.6   Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară:

fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară.....

 • 4.7   Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanți

economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate și raportul coșt-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate................................................

 • 4.8   Analiza de senzitivitate...................................................................................

 • 5. Scenariul/ Opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)

  • 5.1   Comparația scenariilor/ opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic,

economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor

 • 5.2

  Selectarea și justificarea scenariului/ opțiunii optim(e) recomandat(e)

  Descrierea scenariului/ opțiunii optim(e) recomandat(e)

  Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții

  Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările


  • 5.3

  • 5.4


 • 5.5

specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

 • 5.6   Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei

financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite...............................................................43

6. Urbanism, acorduri și avize conforme......................................................................43

6.1

Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire 43 Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de 44

Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri


 • 6.2 lege

6.3

de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu în documentația tehnico-economică.....................44

6.4


6.5


6.6


Avize conforme privind asigurarea utilităților..................................................44

Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară 44

Avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul


obiectivului de investiții și care pot condiționa soluțiile tehnice

 • 7.  Implementarea investiției................................................................................

  • 7.1   Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea investiției

  • 7.2   Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului

de investiții (în luni calendaristice), durata de execuție, graficul de implementare a investiției, eșalonarea investiției pe ani, resurse necesare

 • 7.3   Strategia de exploatare/operare și întreținere: etape, metode și resurse

necesare

 • 8.  Concluzii și recomandări..................................

Anexa 1. Scenariu I - scenariu NERECOMANDAT

Anexa 2. Scenariu II - scenariu RECOMANDAT....


44


47


48


53


Anexa 3 - Graficul activitatilor

58


B. PIESE DESENATE

< “ș;

\


 • 1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

"EFICIENTIZARE CONSUMURI ENERGETICE

 • 1.1 Denumirea obiectivului de IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - SISTEM ILUMINAT

  investiții


PUBLIC TRASEU TRAMVAI 102 (STR. GAGENI-

SOSEAUA NORDULUI-SOSEAUA VESTULUI-STR. LIBERTĂȚII (GARA DE VEST))”

1.2

Ordonator principal de credite/ investitor

MUNICIPIUL PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA

1.3

Ordonator de credite (secundar/ tertiar)

-

1.4

Beneficiarul investiției

MUNICIPIUL PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA Bdul Republicii nr.2

Tel.: +40/0244/515982 - cabinet primar +40/0244/516699 - centrala

PRIMĂRIA:

0244/595063 - dispecerat 0244/984 - dispecerat 0752 027 539 - rețeaua Orange 0800 800 884 - gratuit in rețeaua Telekom Fax: +40/0244/513829- Primărie www.cloiesti.ro

1.5

Elaboratorul studiului de fezabilitate

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

ROMANIA, BUCUREȘTI, Splaiul Independentei nr. 294, sector 6,

Telefon: +40 (021) 319.48.54, 55,

Fax: +40(021) 319.48.58

E-mail: consult@intergroup.ro

Reg. Corn. J 40/6798/2000,

I             11. U -rw/wr

C.U.I. RO 13215737

Cod CAEN 7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legata de acestea

 • 2. SITUAȚIA EXISTENTA Șl NECESITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI/ PROIECTULUI DE INVESTIȚII

  • 2.1 Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil) privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului de investiții și scenariile/ opțiunile tehnico-economice identificate și propuse spre analiză

Nu a fost realizat un studiu de prefazabilitate.

Necesitatea proiectului este stabilita pe baza a patru deziderate principale:

 • a) reducerea amprentei de carbon generata de SIP;

 • b) reducerea consumului de resurse naturale si protejarea acestora;

 • c) asigurarea iluminării zonelor publice conform prevederilor legale in vigoare;

 • d) reducerea cheltuielilor cu operarea SIP, in special costurile cu energia si intretinerea.

IC?        , ■■:          '

Prin urmare scopul studiului este evaluarea fezabilității modernizării SIP in vederea eliminării ’ deficientelor identificate.                                                                     \ :

De menționat ca deficientele, necesitățile, masurile necesare si obiectivele pfșSbriizat â fi < atinse sunt scalabile astfel incat sa fie relevante pentru intregul SIP de la nivelul municipiului Ploiești.

Având insa in vedere oportunitatea obținerii unor fonduri nermabursabile prin POR 2014-2020, axa 3.1C si ca una din condițiile de eligibilitate este ca stâlpii pe care sunt montate corpurile de iluminat sa fie amplasați in terenuri asupra carora beneficiarul deține un drept real, scopul prezentului proiect s-a limitat la ampriza traseului tramvaiului 102, deoarece pentru tronsoanele de drum din componenta acestuia se puteau realiza in termen relativ scurt operațiunile de intabulare.

Beneficiarul intenționează sa solicite finanțare si pentru creșterea eficientei energetice a SIP aferent traseului tramvaiului 101, pentru terenurile aferente fiind in curs operațiunile de intabulare.

2.2 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare

Prezentul proiect se află în deplină concordanță atât cu legislația națională în vigoare, cât și cu întregul context strategic la nivelul Uniunii Europene și al României. în acest sens, amintim următoarele documente relevante, cât și modul în care proiectul se supune prevederilor acestora:

în ceea ce privește politicile europene, Directiva nr. 32/2006 are ca scop susținerea atingerii în 2020 a obiectivului de 20% reducere a consumului de energie primară și de a pregăti calea pentru eficiența energetică sporită în anii următori acestei date. Aceasta are la bază Directivele precedente privind cogenerarea și serviciile energetice, pe care le reunește într-un instrument legislativ cuprinzător, ce abordează eficiența energetică la nivelul furnizării energiei, precum și la nivelul consumului final al energiei.

în conformitate cu obiectivele Strategiei Europa 2020, proiectul vizează reducerea costurilor beneficiarilor cu energia electrica utilizate pentru iluminatul public si scăderea amprentei de carbon a acestui sistem.

Amintim, de asemenea, faptul că proiectul face parte din Strategiea Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Ploiești, Obiectivul Strategic B: Dezvoltarea teritorială durabilă prin îmbunătățirea infrastructurii urbane și a relațiilor funcționale dintre zonele urban-rural și economic-industrial în cadrul Polului de Creștere Ploiești-Prahova; Obiectivul Sectorial B2: Protejarea resurselor energetice si a calitatii mediului natural si construit.

In cadrul Portofoliului de proiecte, poziția relevanta este 315: Extinderea iluminatului public cu LED.

In cadrul Planului de Acțiune pentru Energie Dirabila (PAED) a Municipiului Ploiești, la cap.

 • 6.2 Sectorul iluminat public (p. 70), se arata faptul ca Acțiunile prevăzute pentru sectorul energiei vizează extinderea, modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public din municipiul Ploiești.

în acest sens se vor avea în vedere mai multe masuri, dintre care unele din cele mai importante sunt vizate si de proiectul nostru:

Realizarea unui audit energetic al sistemului de iluminat public al Municipiului - o măsură indispensabilă care da o evaluare a stării prezente a acestui sistem (potențialul lui de asigurare a nivelului necesar de iluminat public) și a măsurilor de eficientizare energetică necesare;


Reducerea puterii/ punct luminos prin implementarea unor fefîn ultimă generație (tehnologie LED), cu eficiență energetică ridicată^ mare de viață;

Implementarea sistemului de telegestiune, în vederea realizării sistemului automat de comandă și monitorizării stării rețelei de iluminat public.

De asemenea, tot in PAED, p. 82, in cuprinsul Planului de Acțiuni si Masuri, in legătură cu iluminatul public sunt stabilite următoarele masuri si actiuni-cheie care fac si obiectul prezentului proiect:

 • •     Realizarea unui audit energetic al sistemului de iluminat public;

 • •     Reabilitarea și modernizarea corpurilor de iluminat (LED);

 • •     Sistem de Iluminat Inteligent.

Proiectul este in concordanta si cu Strategia de Eficientizare Energetica a Municipiului Ploiești 2016 - 2021, Obiectivul Strategic 2: Servicii publice eficiente energetic si orientate către cetatean. Proiectul răspunde Obiectivului Specific nr. 2 al acestui obiectiv strategic - si anume „Eficientizarea energetica a serviciilor publice”, Măsură M4 - „Eficientizarea energetica a sistemului de iluminat public din Municipiul Ploiești” (p. 41 din cuprinsul Strategiei).

Documentația tehnico-economica a fost întocmită în conformitate cu prevederile următoarelor prescripții în vigoare:

 • •  HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice

 • •   Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare;

 • •  Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Legislația care stă la baza elaborării Auditul Electro-Energetic:

Legea nr. 121 din 18 iulie 2014 privind eficiența energetică și aplicarea politicii naționale în domeniul eficienței energetice, cu completările și modificările ulterioare;

Instrucțiunea ANRE privind aplicarea art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică, referitor la auditul energetic pe întregul contur de consum energetic;

“Ghidul de elaborare a auditurilor energetice”, elaborat de ANRE și aprobat prin Decizia nr. 2123/23.09.2014, cuprinzând obligațiile, recomandările, principiile fundamentale și indicațiile metodologice generale referitoare la întocmirea bilanțurilor energetice ale consumatorilor de energie (combustibil, căldură și energie electrică), cât și modul de apreciere a eficienței energetice.

Ghid de elaborare a auditurilor energetice, aprobat prin Decizia ANRE nr. 2123/2014;

 • •  Hotărârea de Guvern nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, modificată de HG nr. 490/2011

 • •  Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare, publicată în MO nr. 485/2012;

 • •  Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică, cu modificările și completările ulterioare, publicată în MO nr. 574/2014;

Legea serviciului de iluminat public nr. 230/2006, cu completările ulterioare, publicată în MO nr. 254/2006;

CIE 115-2010 - Standard privind iluminatul străzilor pentru pietonal;

SR EN 13201:2015/2016 - Standard privind iluminatul public;


Legea administrației publice locale nr. 215/2001, modificările și completările ulterioare, publicată în MO nr. 123/2007;

Directiva 2005/32/EC de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor consumatoare de energie și de modificare a Directivei 92/42/CEE a Consiliului și a Directivelor 96/57/CE și 2000/55/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului;

Regulamentul Comisiei (EC) nr. 245/2009 de implementare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele de proiectare

ST22/2013 emisă de Electrica SA pentru Contoare de energie electrică;

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Ploiești publicată pe website-ul primăriei.

Normativ pentru proiectarea,execuția si exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor indicativ-17-2011

• Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial din clădiri NP-061-02

 • •  Normativ privind metodologia de calcul al curentilor de scurtcircuit în rețelele electrice cu tensiunea sub 1 KV NTE 006/06/00

 • •  Normativ pentru proiectarea si executarea rețelelor de cabluri electrice NTE 007/08/00

 • •  Regulamentul privind controlul de stat al calității în construcții, aprobat prin HG. nr. 272/ 1994;

 • •  Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, aprobat prin H.G. nr. 273 /1994;

 • •  Codul rețelelor electrice de distribuție ANRE

 • •  „Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a lll-a — Instalații de detectare, semnalizare și avertizare”, indicativ P118/3-2015;

 • •  Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței de siguranță în exploatare indicativ CE 1 - 95;

 • •  Normativ de încercări si măsurători pentru sistemele de protecții,comanda-control si automatizări NTE 002/03/00

 • •  SR 234/2008:Branșamente electrice. Prescripții generale de proiectare și execuție

 • •  Normativ pentru proiectarea si executarea SIL artificial din clădiri NP - 061 - 02.

 • •  SR EN 1838:2003, Aplicații ale iluminatului. Iluminatul de siguranță

 • •  Instrucțiuni privind compensarea puterii reactive în rețelele electrice, indicativ PE 120/94;

 • •  Normativ privind limitarea regimului nesimetric si deformant în rețelele electrice indicativ PE 143/94;

 • •  Legea 319/2006 privind securitatea și sănătatea muncii;

 • •  Norme generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin ordin nr. 163/28.02.2007

 • •  Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

 • •  Normativ pentru siguranța la foc a clădirilor P 118 - 1999.

 • •  SR EN 61140/2002 - Protecția împotriva șocurilor electrice.

 • •  DGPSI-004/2001 Dispoziții generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de incarcari electrostatice.


i $7

Ordinul MIRA nr. 535/2008 - modificarea Normelor metodologice ne ivi: autorizare privind securitatea la incendiu si protecția civila;         *.

ORDIN Nr. 1435 din 18 septembrie 2006 pentru aprobareaMwrmăfer metodologice de avizare și autorizare privind securitatea la incendiu ^''pr^gția civilă - act legislativ modificat prin Ordinul MIRA nr.535 din 7 iulie 2008-’priVind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului administrației și

internelor nr. 1.435/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare și autorizare privind securitatea la incendiu și protecția civilă, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 525 din 11 iulie 2008


 • •  NSSM 54 - Norme specifice de securitate a muncii

 • •  Ordinul M.A.I. nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă.

2.3 Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor

Sistemul de iluminat public (SIP) aferent traseului liniei 102 se compune din:

357 stâlpi metalici speciali instalați in perioada 2015-2016;

61 stâlpi din beton instalați in perioadele 1970-1999 si 2005-2007;

628 corpuri de iluminat - majoritatea cu surse cu descărcări in vapori de sodiu la inalta presiune;

56 de corpuri de iluminat montate in stafiile de așteptare pentru mijloacele de transport public (28 stafii cu cate 2 corpuri de iluminat).

Stâlpii metalici sunt realizați din otel laminat S235, din cate 3 profile tubulare circulare cu secțiuni diferite, cu joante sudate uzinat, protejați cu un strat de zinc. Inaltimea acestora este de 10.Om, avand diametrul bazei 159mm, diametrul tronsonului intermediar de 89 mm si diametrul vârfului de 60 mm.


Stâlpii din beton precomprimat sunt tronconici, au secțiune inelara cu capac din beton la partea superioara, sunt realizați din beton de clasa C35/45 sau mai mare, turnat in cofraje metalice de inventar si centrifugați, avand armaturi din sarma amprentata din otel STAS 6482/3-80 sau toroane din sârme de otel STAS 6482/4-80. înălțimile acestora variaza intre 10.0 si 12.0m, avand diametrul bazei intre 25-36cm si diametrul vârfului intre 15-24cm.Nu se cunosc date despre infrastructura stâlpilor de iluminat insa, conform reglementarilor si practicii curente la data proiectării, fundațiile stâlpilor pot fi de tipul: fundații burate (straturi succesive de pamant de 20cm bine compactat), fundații din beton turnat (poligonale, tip pahar, forate injectate) sau fundații din beton prefabricat (rigle, coloane). La o inspecție limitata nu se observa abateri de verticalitate sau tasari locale in jurul stâlpilor, astfel ca se poate considera ca starea fundațiilor este corespunzătoare.

A fost intocmit un Audit electroenergetic al conturului energetic definit pe traseul liniei de tramvai 102 rezultând următoarele:

 • a)   SIP existent pe conturul analizat funcționează în mare măsură în parametrii proiectați la nivelul anilor 2002-2005, dar nu respectă prevederile standardului în vigoare și pe alocuri este subdimensionat, necesitând completări:

 • -   zonele de conflict, în special trecerile de pietoni sau intersecția străzilor nu sunt iluminate corespunzător;

 • -   există zone întinse de trafic pietonal, adiacent căilor de circulație rutieră, care nu beneficiază de iluminat public sau în care iluminatul nu satisfice standardul SREN 13201:2015

iluminatul stațiilor de călători este învechit și sub parametrii sarcinilor vizuale corecte

 • b)   Corpurile de iluminat existente sunt in mare de tipul cu descărcare in vapori de sodiu, ce au un consum energetic sensibil mai ridicat decât alte soluții moderne, aplicabile in prezent.

 • c)   Starea componentelor SIP este precară, acestea fiind învechite, bazate pe tehnologii depășite care nu corespund exigențelor actuale privind eficiența, calitatea luminii, conectivitatea și managementul modern.

 • d)   SIP în Municipiul Ploiești și implicit pe acest contur nu beneficiază de sistem de telegestiune.

 • e)   Liniile electrice aeriene care deservesc iluminatul public se află în stare bună, acceptabilă, dar nu corespund cerințelor vizuale, de siguranță în funcțiune în condiții meteo dificile sau extreme ori de securitate a cetățenilor și bunurilor.

 • f)    Conturul energetic auditat nu este separat fizic și practic, nu există posibilitatea măsurării directe a energiei consumate, prin urmare singurul mod de a stabili o bază de referință fiind estimarea prin calcul. Există un număr important de consumatori din exterior, alimentați prin derivații din liniile electrice aeriene ce deservesc iluminatul pe acest contur. Practic punctele de aprindere deservesc zone mai intinse, ce exced zona proiectului.


în concluzie, SIP existent pe conturul energetic auditat prezintă următoarele deficient

parțial, nu asigura iluminarea potrivit standardelor în vigoare

nu este optimizat prin sisteme de telegestiune și nu este conectat la medii de comunicare a datelor (internet, GSM, RF, etc)

corpurile de iluminat sunt de eficienta energetica redusa, unele fiind la limita duratei de viată

J

unele din corpurile de ilumiat sunt montate pe stâlpi din beton componentele ce asigura legarurile electrice sunt invechite nu este separat fizic și contorizat ca atare, fiind parte component a unui sistem mai larg de instalații electrice ce deservesc iluminatul public în Ploiești; punctele de aprindere deservesc zone intinse, din categorii diferite.

O consecința directa a deficientelor enumerate mai sus este impactul negativ asupra bugetului anual de cheltuieli a municipiului, prin cheltuirea unor sume mai mari pentru energia electrica si pentru intretinere.

2.4 Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung privind evoluția cererii, în scopul justificării necesității obiectivului de investiții

In cazul SIP nu se poate vorbi de o cerere de bunuri si servicii provenita din partea unei grup tinta ci de o obligativitatea respectării unor cerințe legale minime privind gradul de iluminare ce trebuie in zonele publice.

Având in vedere ca proiectul de investiții propus se va desfasura intr-o zona centrala a municipiului, dezvoltata din punct de vedere urban, nu s-a luat in considerare o dezvoltare ulterioara a SIP in aceasta zona. Singurele modificări de natura a afecta consumurile si implicit amprenta de carbon si costurile de operare vor fi date de eventualele modificări legislative in domeniu.

Iluminatul public face parte integrantă din sistemele de utilitate publică asupra cărora se poate interveni eficient, prin metode performante, în sensul scăderii consumurilor energetice și implicit a impactului uman asupra mdiului prin diminuarea corespunzătoar a emisiilor cu efect de seră.

Potențialul de reducere a consumului energetic pentru iluminatul public pe conturul analizat, respectiv a emisiilor de CO2 față de situația existentă, este de minim 40%, măsurile de modernizare în acest sens devenind astfel prioritare, în accord cu politicile generale și strategiile dezvoltate la nivel de țară și local.

O altă perspectivă este cea a ofertei tehnologice actuale in materie de iluminat public si anume, folosirea surselor de lumină cu LED și a facilităților superioare care derivă din această opțiune:

consumuri specifice mult mai mici față de tehnologiile clasice; durata de viață net superioară;

 • -   viteza de reacție a iluminatului la comenzile operatorului;

calitate a iluminatului sporită de redare a culorilor și capacitatea de furnizare a luminii într-un spectru mai larg de temperaturi de culoare și/ sau culori aparente variate;

posibilități sporite de modelare a luminii și calcul al iluminatului;

 • -  aspect modern al aparatelor de iluminat, mai adecvat timpurilor actuale.

De asemenea, conectivitatea obiectelor și capacitatea acestora de comunicare, mai ales în domeniul iluminatului, facilitează transformarea spațiului urban actual într-unul "inteligent”.Nu în ultimul rând, cererea tot mai mare a comunităților active, smart, pentru servicii publice adecvate stilului de viață actual bazat pe conectivitate, comunicare, incluziune, participare a generat în mediul concurențial al iluminatului public furnizarea de soluții performante de operare a acestui serviciu.                                                                   * V

Tendințele pe termen mediu și lung sunt în acest caz:

Orientarea către rezultate măsurabile, performante, conforme standardelor; Controlul sistemelor prin aplicații de tip asset management (telegestiune); Eficientizarea costurilor prin scăderea consumurilor specifice și folosirea în comun a infrastructurii urbane;

Creșterea capabilităților prin management operațional;

Creșterea puterii de integrare într-o abordare holistică, strategică de transformare a mediului urban;

- Folosirea oportunităților de finanțare a măsurilor de eficiență energetică, dezvoltare tehnologică în sensul protecției mediului și a unei dezvoltări durabile și sustenabile.

2.5 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Obiectivul general al proiectului este creșterea eficientei energetice a SIP din Municipiul Ploiești - etapa I: traseul tramvaiului 102.

Pentru atingerea acestui obiectiv general, beneficiarul va avea in vedere îndeplinirea următoarelor obiective specifice:

O.S.IScaderea consumului de energie al SIP;

 • -   O.S.2 Scăderea consumului energetic primar prin utilizarea resurselor de energie regenerabila;

Prin realizarea acestei investiții se vor atinge de asemenea si alte doua obiective specifice urmărite de beneficiar:

O.S.3 Asigurarea conformității SIP cu prevederile legale, in special prevederile SREN 13201:2016;

O.S.4 Scăderea cheltuielilor publice cu operarea SIP

Pentru atingerea acestor obiective specifice si a obiectivului general au fost identificate următoarele masuri:

M1. Modernizarea iluminatului public aferent căilor de circulație ale liniei de tramvai 102 prin înlocuirea corpurilor de iluminat existente cu vapori de sodiu in corpuri de iluminat LED, performante, având integrate capabilități de conectivitate și comunicare. Se va vor avea in vedere si rezolvarea situațiilor de conflict rutier - din punct de vedere luminos (intersecții, treceri de pietoni, sensuri giratorii, etc) astefel incat sa se respecte valorile prevăzute de standardul SREN 13201. Noul sistem de iluminat va respecta prevederile SR EN 13201:2016

 • -   M2. înlocuirea corpurilor de iluminat în cele 28 stații de așteptare pentru călători prin soluții bazate pe LED

 • -   M3. Implementarea unui sistem de telegestiune a iluminatului bazat pe Open Source Data, cu furnizare de API și facilități de optimizare a consumului energetic, prin care să se monitorizeze și să se controleze individual și pe grupuri funcționarea punctelor luminoase precum și a cutiilor electrice ce deservesc instalația.

 • -   M4. Montarea de panouri fotovoltaice ce vor deservi corpurile de iluminat din stațiile de așteptare pentru calatori


M5. Re-întregirea și extinderea sistemului de iluminat cu tehnologiei^ Și— montarea de stâlpi noi, pentru acoperirea zonelor fără iluminat public, în special căilor de circulație pietonală, conform SR EN 13201:2016;

Beneficiile obținute în urma implementării măsurilor identificate în Auditul energetic, se referă la consumul de energie electrică necesar iluminatului public, la îmbunătățirea furnizării serviciului de iluminat public precum și la impactul social:

 • -   Controlul sporit al componentelor, funcțiunilor și parametrilor electro-energetici ai sistemului de iluminat public;

Reducerea consumului de energie electrică și implicit:

reducerea costurilor cu energia electrică asociate sistemului de iluminat public;

J reducere emisiilor de CO2 asociate acestui serviciu;

 • -   Creșterea gradului de siguranță a circulației rutiere și pietonale;

Creșterea gradului de securitate individuală și colectivă în cadrul comunității locale, a bunurilor private sau publice;

Sporirea nivelului de civilizație, a confortului și a calității vieții.

Reducerea costurilor de intretinere cu SIP.


3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA Șl PREZENTAREA A MINIMUM DOUA SCENARII/ OPȚIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

Pentru stabilirea masurilor necesare atingerii obiectivelor propuse au fost analizate doua scenarii tehnico-economice, cu accent pe masurile principale de eficientizare energetica a sistemului de iluminat public.

Scenariul I

Sistem de iluminat public

Aducerea iluminatului public în parametri, prin completări și extinderi, folosind tehnologia de iluminat bazata pe corpuri de iluminat cu vapori de sodiu, existenta

Scenariul II

Sistem de iluminat public

Aducerea iluminatului public în parametri, prin completări și extinderi, folosind tehnologie de iluminat bazată pe LED, cu capacități de conectivitate și comunicare

Ambele scenarii au în comun: • •  Completarea si extinderea SIP pentru asigurarea conformării cu prevederile SR EN 13201:2016, prin montarea de console suplimentare pe stâlpii existenta si prin extinderea numărului de stâlpi in aceeași arie de interes a proiectului.

 • •   Refacerea instalației de distribuție a energiei electrice prin utilizarea de LES si instalarea de noi puncte de aprindere

 • •  Modernizarea iluminatului din cele 28 stații de călători prin montarea a 56 corpuri de iluminat cu LED de 20W, alimentate prin intermediul panourilor fotovoltaice amplasate pe acoperișul stațiilor

 • •  Implementarea unui sistem de telegestiune.

3.1 Particularități ale amplasamentului:

Ambele scenarii se derulează pe același amplasament. Prin urmare toate detaliile privind particularitățile acestuia sunt identice pentru ambele scenarii.

 • a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/ extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan, regim juridic - natura proprietății sau titlul de proprietate, servituți, drept de preempțiune, zonă de utilitate publică, informații/ obligații/ constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz);

Folosința actuală a terenurilor pe care se va realiza investiția propusă: utilitate publică.

Traseul este situat in intravilanul municipiului Ploiești si aparține domeniului public conform HGR nr.1359/2001 si HCL NR. 225/1999 destinația stabilita prin planurile urbanistice actuale: zona cai de comunicație aferente zonelor de locuințe.

Lucrările propuse se vor desfasura pe traseul liniei 102 de tramvai, Municipiul Ploiești, Jud. Prahova cu o lungime totala de 5,691 km de circulație rutiera, si se compune din drumuri principale si străzi adiacente: DJ102 -» Str. Gageni -» DJ102 -» Str. Gageni (Intersecție cu Sos. Nordului) -» Șoseaua Nordului (Tronson cuprins intre DJ102 » Str. Gageni si DJ101I » Bd. Republicii) -» Republicii intersecție cu Sos Vestului -» Șoseaua Vestului TR 1 (Tronson cuprins intre DJ101l-Bld. Republicii si DJ156-Str. Grigore Cantacuzino ) -» DJ 156-Str. Grigore Cantacuzino (Intersecție cu Sos. Vestului) -» Șoseaua Vestului TR2 (Tronson cuprins intre DJ156-Str. Grigore Cantacuzino si DJ129-Str. Marasesti) -» DJ 129 » Str. Marasesti (Intersecție Sos. Vestului, Str. Libertății) -» Str. Domnișori (Tronson cuprins intre Gara de Vest si Aleea Vitioarei) -» Str.Libertatii.

Toate terenurile pe care se desfasoara proiectul sunt intabulate in proprietatea publica a municipiului Ploiești. • b) relații cu zone învecinate, accesuri existente și/ sau căi de acces posibile

Căile rutiere sunt învecinate în lungul lor de trotuare pentru acces pietonal și sunt traversate de treceri de pietoni, unele facilitând accesul la linia de tramvai 102 prin stațiile de călători.

• De-a lungul căilor rutiere există parcări publice, stații de călători, intersecții și sensuri giratorii care reprezintă joncțiuni cu alte căi de circulație publică și tot atâtea zone de conflict rutier.

d) surse de poluare existente în zonă

Nu este cazul.

 • e) date climatice și particularități de relief

Clima din zona amplasamentului este continentala si se caracterizează prin veri călduroase cu precipitații nu prea bogate si prin ierni relativ reci, punctate uneori cu viscole puternice, dar si cu frecvente intervale de încălzire care provoacă topirea si implicit discontinuitatea stratului de zăpada.

Temperatura aerului. Valoarea temperaturii medii anuale este cuprinsa intre 10 -11°C. Mediile lunii cele mai reci (ianuarie) prezintă valori intre -3°C si 0°C, iar temperatura medie a lunii cele mai calde (iulie) urca pana la 23°C.

•<>

''i


#&.£>■>'    .......x X

Precipitațiile atmosferice. Cantitatile medii anuale ale precipitațiilor vădază intre 800 si 1000mm. Cantitatile medii lunare cele mai mici cad in lunam|ruariâ.si^\-ț însumează valori cuprinse intre 30 - 40 mm, iar cantitatile medii cele marinari cad ,j\ luna in iunie totalizând intre 80 - 100 mm. Grosimea medie a stratului dezăpadțB^ se cifrează la cca 10 - 15 cm.                                                     ...   @

Harta privind repartizarea tipurilor climaterice după indicele de umezeala..^'' Thornthwaite, zona studiata se încadrează la tipul climatic II, caracterizat printr-un indice de umiditate (Im = 0...20).

 • f) existența unor:

rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/ protejare, în măsura în care pot fi identificate

Având in vedere interferența cu instalațiile de tip LES ale operatorului de electricitate local, este necesara relocarea acestora prin canalizatiile paralele cu canalizatia cablurilor subterane pentru alimentarea SIP.

- posibile interferențe cu monumente istorice/ de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate sau de protecție

Traseul rețelei de iluminat public analizat nu se afla in zona monumentelor istorice si nici intr-o zona protejata.

terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională

Nu este cazul.

situația utilităților tehnico-edilitare existente - obiectiv mixt

 • -   rețele aeriene de comunicații prin fibră optică (Internet, telefonie), televiziune prin cablu, CCTV, așa cum reies acestea din Certificatul de Urbanism nu vor fi relocate și nu necesită măsuri de protejare;

 • -  rețelele de apă - canal și gaze naturale se află la cote de adâncime și în planuri care nu intersectează rețelele noi propuse prin proiect.

Rețelele electrice ale distribuitorului local de energie SDEE Electrica Muntenia Nord precum și alte rețele de comunicații prin fibră optică pot co-exista în șanțul de linie electrică nouă folosită în extinderea iluminatului public pe conturul analizat.

 • g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat conform normativelor în vigoare, cuprinzând:

Intervențiile propuse prin proiect presupun șanțuri și fundații cu o adâncime cuprinsa intre 0,8m si 1m, situație ce nu conduce la presiuni asupra pânzelor de apă freatică si nu sunt necesare studii suplimentare (foraje geotehnice).

 • (i) date privind zonarea seismică;

Din punct de vedere seismic, conform SR 11100-1/93, amplasamentul studiat se incadreaza conform zonei macroseismice in gradul 81 pe scara MSK unde indicele 1 corespunde unei perioade de revenire de 50 de ani (minimum).

Conform reglementarii tehnice „Cod de proiectare seismica -Partea I prevederi de proiectare pentru clădiri, indicativ P100-1/2013 amplasamentul prezintă o valoare de vârf a accelerației terenului pentru proiectare ag=0.35g, pentru cutremure cu intervalul mediu de recurenta IMR=225 ani si 20%3/A/; probabilitate de depășire de 50 de ani. Perioada de control (colt) a spe.cțrufiîț£ ® de răspuns este de Tc=1.6’’-sec.

 • (ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convențională și nivelul maxim al apelor freatice;

Nu s-au făcut investigații geotehnice sau dezveliri de fundații, nefiind cazul.

 • (iii) date geologice generale;

în conformitate cu prevederile Normativ NP 074/2007 obiectivul se încadrează în categoria geotehnică 1, cu risc geotehnic redus.

Adâncimea maximă de îngheț în zona, conform STAS 6054/77, este de 80 -

90 cm.

 • (iv) date geotehnice obținute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fișe complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare și consolidări, hărți de zonare geotehnică, arhive accesibile, după caz;

Nu este cazul.

 • (v) încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundații) în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare;

Nu este cazul.

 • (vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunțate bibliografic.

Nu este cazul.

3.2 Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și tehnologic

Ambele scenarii au in vedere aceleași masuri, diferența constând in natura corpurilor de iluminat. Prin urmare toate detaliile privind particularitățile acestuia sunt identice pentru ambele scenarii.

a) caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții;

Scenariul I

Număr stâlpi

737 buc, din care

pentru iluminat rutier

360

pentru iluminat mixt

141

pentru iluminat pietonal, inel, treceri

236

Număr stâlpi noi

109 buc

din metal, 9m

70

din metal, 4m

19

din fibra de sticla

20

Tip si putere corp iluminat

pentru iluminat rutier

Vapori sodiu, 250W

pentru iluminat pietonal tip 1

Vapori sodiu, 70W

pentru iluminat pietonal tip 2

Vapori sodiu, 70W

pentru iluminat treceri pietoni

Vapori sodiu, 100W

pentru iluminat statii calatori

LED, 20W

Nr puncte aprindere

18, din care 6 noi

£ i

Scenariul I

Alimentare energie

LES

Sistem telegestiune

Aplicație tip OpenSource

Suprafața ocupata temporar

5.691 mp

Suprafața ocupata definitiv

643 mp

Scenariul II

Număr stâlpi

737 buc, din care

pentru iluminat rutier

360

pentru iluminat mixt

141

pentru iluminat pietonal, inel, treceri

236

Număr stâlpi noi

109 buc

din metal, 9m

70

din metal, 4m

19

din fibra de sticla

20

Tip si putere corp iluminat

pentru iluminat rutier

LED, 150W

pentru iluminat pietonal tip 1

LED, 50W

pentru iluminat pietonal tip 2

LED, 60W

pentru iluminat treceri pietoni

LED, 90W

pentru iluminat statii calatori

LED, 20W

Nr puncte aprindere

18, din care 6 noi

Alimentare energie

LES

Sistem telegestiune

Aplicație tip OpenSource

Suprafața ocupata temporar

5.691 mp

Suprafața ocupata definitiv

643 mp

b) varianta constructivă de realizare a investiției, cu justificarea alegerii acesteia;

Scenariul I

Corpurile de iluminat

Cu excepția iluminatului stațiilor de așteptare, iluminatul rutier si pietonal va fi asigurat de lămpile cu vapori de sodiu existente si de cele noi ce vor fi montate. S-a considerat aceasta varianta avand in vedere costul mai redus al investiției inițiale.

Modul de asigurare a prevederilor SR EN 13201:2016

Se vor monta console suplimentare pe un număr de stâlpi existenti, care sa asigure atat iluminatul rutier cat si cel pietonal, fiind o varianta mai economica in raport cu montarea unor stâlpi suplimentari. Astfel se vor monta: 38 corpuri de iluminat de 250W cu sodium si 103 corpuri de iluminat de 70W cu sodium

Se vor monta 109 stâlpi noi:

 • • 70 stâlpi cu inaltimea de 9m pe care se vor monta corpuri de iluminat cu sodiu de 250W

 • • 19 stâlpi cu inaltimea de 4m pe care se vor monta corpuri de iluminat cu sodiu de 70W

 • • 20 stâlpi cu inaltimea de 6m pentru trecerile de pietori pe care se vor monta corpuri de iluminat de 100W cu sodiu

Scenariul I

Stâlpi noi

Stâlpii noi pentru iluminatul rutier si cel pietonal vor fi din metal, avand in vedere uzinarea si instalarea facila, ceea ce inseamna costuri mai mici.

Stâlpii pentru trecerile de pietoni vor fi din fibra de sticla, cu iluminare interioara pentru a facilita observarea acestora de către șoferi.

Alimentare energie

Avand in vedere prevederile legale, SIP din zona de interes va fi alimentat prin intermediul cablurilor instalate subteran (LES)

Surse energie regenerabila

Pentru alimentarea corpurilor de iluminat din stafiile de așteptare se vor monta panouri fotovoltaice.

Sistem telegestiune*

Sistemul centralizat de management al sistemului de telegestiune va fi bazat pe una din aplicațiile tip Open Source disponibile pe piața, fiind necesare doar costuri pentru modelarea acesteia. De asemenea, fiind OpenSource se poate interveni oricând in codul sursa pentru introducerea de funcții noi.

Se vor monta 878 de module individuale de control a aparatelor de iluminat

Se vor monta 10 concentratoare de date.

Note:

 • •     Datorită balasturilor electromagnetice prezente în tehnologia de iluminat cu surse cu descărcări în vapori de sodiu, anumite mix-uri de comunicare nu vor putea fi folosite: LoRa, loT-GSM NB/RF. Folosirea PLC, WiFi, WiMAX, ZigBee, RF în bandă largă nelicențiată conduc la sisteme de management simpliste, fără capabilități reale de telegestiune avansată;

 • •     Dimming-ul nu va putea fi o opțiune viabilă sau reducerile suplimentare vor fi mici, de 10-12% din puterea instalată, pe durata de trecere într-o clasă de iluminat inferioară.

  Scenariul II

  Demontarea corpurilor de iluminat existente si a consolelor

  Se vor demonta:

  • •  393 corpuri de iluminat de 250W sodiu

  • •  235 corpuri de iluminat de 70W sodiu

  • •  56 corpuri CFC 36W

  • •  628 console metalice

  Se vor demonta cele 56 de corpuri de iluminat CFC ce asigura in prezent iluminarea stațiilor de așteptare.

  Acestea se vor preda beneficiarului pentru a fi folosite ca piese de schimb pentru alte secțiuni ale SIP nemodernizate.

  Corpurile de iluminat

  Iluminatul va fi asigurat de corpuri de iluminat bazate pe LED. Costul de investiție va fi mai mare deoarece presupune schimbarea tuturor corpurilor de iluminat existente, inclusiv a consolelor acestora.

Scenariul II

Modul de asigurare a prevederilor SR EN 13201:2016


Stâlpi noi


Alimentare energie


Surse energie regenerabila


Sistem telegestiune


•<^ *

Atv* ■;........'
A-L /,^..

Astfel se vor monta:

 • •   501 de 150W (pe stâlpii existenti si pe cei noi);

 • •   338 de 50W (pe stâlpii existenti si pe cei noi);

 • •   19 de 60W (pe stâlpi noi);

 • •   20 de 100W (pe stâlpii noi la trecerile de pietoni).


Se vor monta console noi după cum urmeaza:

- console pentru corpuri de iluminat de 150W pe 290 din stâlpii existenti si 70 de stâlpi noi;

console pentru corpuri de iluminat de 50W pe un număr de 197 de stâlpi existenti;

console pentru corpuri de iluminat de 150W si pentru corpuri de iluminat de 50W pe 141 stâlpi existenti; Console pentru corpuri de iluminat de 90W pe stâlpi noi pentru treceri de pietoni.

S-a ales varianta montării de console duble pe un număr dintre stâlpii existenti fiind o varianta mai economica in raport cu montarea unor stâlpi suplimentari

Se vor monta 109 stâlpi noi:

70 de stâlpi de 9m;

 • 19 stâlpi de 4m;

 • 20 stâlpi de 6m (pentru trecerile de pietoni).


Stâlpi noi pentru iluminatul rutier si cel pietonal vor fi din metal, avand in vedere uzinarea si instalarea facila, ceea ce inseamna costuri mai mici.

Stâlpii pentru trecerile de pietoni vor fi din fibra de sticla, cu iluminare interioara pentru a facilita observarea acestora de către șoferi (clasa II de protecție la șoc electric).


Avand in vedere prevederile legale, SIP din zona de interes va fi alimentat prin intermediul cablurilor instalate subteran (LES)


Pentru alimentarea corpurilor de iluminat din stafiile de așteptare se vor monta panouri fotovoltaice.


Sistemul centralizat de management al sistemului de telegestiune va fi bazat pe una din aplicațiile tip Open Source disponibile pe piața, fiind necesare doar costuri pentru modelarea acesteia. De asemenea, fiind OpenSource se poate interveni oricând in codul sursa pentru introducerea de funcții noi.


Se vor monta 878 de module individuale de control a aparatelor de iluminat


Se vor monta 10 concentratoare de date.


»_ș-C)


echiparea și dotarea specifică funcțiunii propuse.

Pentru ambele scenarii s-a ales utilizarea unei aplicații de tip Open Source, vedere avantajele de cost si avantajul accesului la codul sursa.

 • 3.3 Costurile estimative ale investiției

 • 3.3.1 Costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiții, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare, ori a unor standarde de cost pentru investiții similare corelativ cu caracteristicile tehnice și parametrii specifici obiectivului de investiții

  Scenariul I - nerecomandat

  Costurile estimate pentru realizarea investiției

  14.032.118,47 lei inclusiv TVA

  Costurile estimative anuale de operare pe durata normată de viață

  ~ 109.630 lei

  Economii anuale la costurile cu energia electrica in urma investiției

  ~ 18.535 lei

Devizul General și Devizul pe Obiect aferente Scenariului I se regăsesc în cadrul Anexei 1 -Scenariul I - Scenariu Nerecomandat.

Scenariul II - recomandat

Costurile estimate pentru realizarea investiției

17.786.757,99 lei inclusiv TVA

Costurile anuale estimative de operare pe durata normată de viață

~ 265.951 lei

Economii anuale la costurile cu energia electrica in urma investiției

- 161.472 lei

Devizul General și Devizul pe Obiect aferente Scenariului II se regăsesc în cadrul Anexei 2 -Scenariul II- Scenariu Recomandat.

Pentru ambele scenarii, evaluarea costurilor investiției a fost realizată pe baza prețurilor unitare din baza de date WinDev, nefiind identificate lucrări recente similare cu cele propuse prin prezentul proiect de investiții.

3.3.2 Costurile estimative de operare pe durata normată de viață/ de amortizare a investiției publice

Construcțiile si instalațiile împreuna cu dotările si echipamentele propuse prin proiect se amortizează liniar conform legislației in vigoare. S-a considerat durata de amortizare structurata conform HOTĂRÂRII Nr. 2139 din 30 noiembrie 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe pentru a stabili durata normală de funcționare a unei construcții.

S-a considerat realizarea analizei financiare pe o perioada de 12 ani de operare.

Cheltuielile anuale de operare sunt preconizate a se încadra în următoarele categorii; obsturȚ cu energia electrica, cheltuieli cu personalul, cheltuieli cu mentenanta sistemului de ■iluminați-si cheltuielile privind inlocuirea corpurilor de iluminat. Acestea sunt calculate și prebi^izâțe? în cadrul tabelului nr. 2 din cadrul Anexei 1 - Analiza financiară a proiectului - Scenariile I si II.                                                                                                                                                                                                                                1

 • 1.  Cheltuielile cu personalul sunt reprezentate de cuantumul cheltuielilor salariale cu personalul angajat pentru operarea infrastructurii.

Cheltuielile salariale pentru personalul angajat pentru operarea infrastructurii aferente SIP sunt prezentate sub forma detalierii costurilor pentru salariile brute și cele aferente contribuțiilor salariale din partea angajatorului. Aceste costuri se regăsesc în cadrul tabelului nr.2 - „Cheltuieli cu personalul” din cadrul Anexei nr.1- Analiza financiară a proiectului - Scenariile I si II.

 • 2.  Cheltuielile cu energia electrica sunt preconizate la nivelul rețelei de iluminat. Acestea au fost estimate în baza tarifului unitar de furnizare specific și cantitatea consumată anuală.

 • 3.  Cheltuielile privind mentenanta sistemului de iluminat s-au estimat avand la baza un tarif mediu anual de mentenanta per punct luminos din cadrul rețelei de iluminat. Tariful include: disponibilitatea operatorului (organizare pentru servicii 24/24, 7/7), intretinerea si menținerea corpurilor de iluminat, intretinerea si menținerea liniilor electrice, gestiune si raportare, costuri de atestare si licențiere, dispecerat.

 • 4.  Cheltuielile privind inlocuirea corpurilor de iluminat sunt reprezentate de tarifele unitare pentru inlocuirea diferitelor tipuri de corpuri de iluminat si numărul corpurilor de iluminat care necesita a fi inlocuite, daca este cazul, pe perioada de operare a infrastructurii.

 • 3.4 Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor, după caz

3.4.1  Studiu topografic

Studiul topografic a fost elaborat de către INTERGROUP ENGINEERING S.R.L. si face parte din anexele proiectului.

Pentru întocmirea proiectului s-a ridicat suprafața terenului în plan, profilul în lung și s-au întocmit profile transversale.

Ridicările topografice efectuate pentru proiect s-au efectuat în coordonate STEREO 70.

Pe teren s-a materializat axul drumului existent, urmărindu-se punctele caracteristice în plan, profil longitudinal și profil transversal. Stațiile de ridicare au fost materializate prin buloane și martori.

Aceste măsurători s-au materializat în:

- plan de situație, scara 1:1000;

profil longitudinal, scara 1:1000, 1:100; profiluri transversale curente, scara 1:100.

Ridicările topografice au primit viza OCPI Prahova.

3.4.2  Studiu geotehnic și/ sau studii de analiză și de stabilitate a terenului

Nu e cazul

----------7'’

3.4.3 Studiu hidrologic, hidrogeologic

Nu este cazul.

3.4.4  Studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice

Nu este cazul.

3.4.5  Studiu de trafic și studiu de circulație

Nu este cazul.

3.4.6  Raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru obiectivele de investiții ale căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate publică

Nu este cazul.

3.4.7  Studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiții care se referă la amenajări spații verzi și peisajere

Nu este cazul.

3.4.8 Studiu privind valoarea resursei culturale

Nu este cazul.

3.4.9 Studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției

Auditul electroenergetic si studiul luminotehnic a fost efectuat de dl. ing Madan Liviu, Autorizație ANRE nr. 87/2015 Auditor energetic Complex Clasa II, Autorizație ANRE nr 493/2015 Auditor energetic Complex Clasa I.

Concluzii ale auditului electro energetic:
A. Sistemul de iluminat auditat

A.1 Sistemul funcționează în mare măsură în parametrii proiectați dar nu respectă prevederile standardului în vigoare și pe alocuri este subdimensionat, necesitând extinderi:

 • -   zonele de conflict, în special trecerile de pietoni sau intersecția străzilor, nu sunt iluminate corespunzător;

 • -   există zone întinse de trafic pietonal, adiacent căilor de circulație rutieră, care nu beneficiază de iluminat public sau în care iluminatul este necorespunzător.

A.2 Starea componentelor este învechită, bazată pe tehnologii depășite care nu corespund exigențelor actuale privind eficiența, calitatea luminii, conectivitatea și managementul modern.

A.3 Conturul energetic auditat nu este separat fizic și practic, nu există posibilitatea măsurări directe a energiei consumate, prin urmare singurul mod de a stabili o bază de referință fiind estimarea prin calcul.

Consumul estimat actual este de circa 605,54 MWh conform următorului tabel:


Locație

Corp de iluminat

Tip

Putere (W)

Cantitate (bucăți)

Contur 102 existent

Timlux

IEP2/21

250

393

Selux

70

235

Aparat CFC

36

56

Total existent

684Energie

Utilă (MWh)

»1 o o

430,34

509,73

72,05

85,34

8,83

10,46

511,22

605,54B. Măsuri de eficientizare energetică posibile

B.1 Există un potențial important de eficientizare și economii de energie electrică, generatoare de reduceri importante de gaze cu efect de seră, CO2 echivalent:

 • a) reproiectarea întregului sistem de iluminat pe baza tehnologiei LED;

 • b) algerea în proiectare a corpurilor cu LED care permit conectivitate și comunicare de date, astfel încât să se obțină un dimming și comenzi on/off adresabile punct cu punct;

 • c) respectarea cerințelor minime ale standardului SR EN 13201:2015/2016;

 • d) implementarea unui sistem de telegestiune și telemenagement modern, bazat pe Open Source Data, capabil să furnizeze API și să folosească un mix de comunicații sigur (licențiat);

 • e) implementarea în stațiile de așteptare pentru călători a soluțiilor de alimentare din surse regenerabile - panouri fotovoltaice, pentru un plus de reziliență.

Prin măsuri conjugate de eficientizare se pot obține reduceri ale consumurilor specifice de până la 50%.

B.2 Iluminatul public se poate dezvolta și prin reproiectarea judicioasă a rețelelor de iluminat:

renunțarea pe cât posibil la stâlpii din beton aflați în proprietatea SDEE Electrica și amplasarea la distanțe corect calculate, a unor stâlpi noi, moderni, metalici;

 • -   extinderea rețelelor electrice în lungul conturului auditat astfel încât să fie acoperite zonele de circulație pietonală, conform standardului SR EN 13201:2015/2016;

introducerea în subteran a liniilor electrice;

 • -   separarea alimentărilor pentru întreg conturul prin amplasarea la limita acestuia a unor puncte noi de aprindere, dotate cu echipamente de analiză și măsurare directă a energiei consumate.

  Pentru a putea evalua efectul masurilor de eficienta energetica in auditul electroeriergeticd fost analizata un contur ipotetic extins si intregit, detaliile fiind detaliate in tabelul de mâi jos:

  ''y        —

  Locație

  Corp de iluminat

  Timp de funcționare într-un an (ore)

  Pierderi

  Energie

  Factor conversie en.

  orimara

  Factor de emisii

  CO2

  0 c

  0 0

  .w. *■’

  « >

  Tip

  Putere (W)

  Cantitate (bucăți)

  Joule -Lenz

  Aparataj

  Utilă (MWh)

  Consumată

  (MWh)

  Contur 102 existent

  Timlux IEP2/21

  250

  393

  4.380

  3%

  15%

  430,34

  509,73

  2,62

  0,299

  399,31

  Selux

  70

  235

  72,05

  85,34

  66,86

  Aparat CFC

  36

  56

  8,83

  10,46

  8,19

  Total existent

  684

  511,22

  605,54

  474,36

  Contur ipotetic extins și întregit

  Timlux IEP2/21

  250

  108

  118,26

  140,08

  109,74

  Selux

  70

  122

  37,41

  44,31

  34,71

  Total extins ipotetic

  230

  155,67

  184,39

  144,44

  TOTAL CONTUR

  914

  666,88

  789,92

  618,81 • 3.4.10 Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice și/sau ale auditului energetic, precum și ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric și al imobilelor aflate în zonele de protecție ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate. Se vor evidenția degradările, precum și cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradări produse de cutremure, acțiuni climatice, tehnologice, tasări diferențiate, cele rezultate din lipsa de întreținere a construcției, concepția structurală inițială greșită sau alte cauze identificate prin expertiza tehnică - obiectiv mixt

La momentul intervenției se va verifica integritatea tuturor stâlpilor si verticalitatea acestora, orice abatere fiind semnalata expertului pentru identificarea soluției de remediere sau inlocuirea acestora cu stâlpi noi.

Suportii corpurilor de iluminat vor fi inlocuiti, majoritatea fiind deteriorați. La stâlpii metalici se va verifica stratul de acoperire cu zinc, si se va reface stratul protector, după caz.

Stâlpii de beton pot fi folosiți in continuare doar in urma unei inspecții amanuntite privind nivelul de degradare al armaturilor si evaluarea fundațiilor acestora, posibile doar cu investigații geotehnice la momentul executării săpăturilor pentru pozarea canalizatiilor de cablu.

Atât stâlpii metalici cat si stâlpii de beton inspectați susțin mai multe linii aeriene de internet, televiziune si telefonie. Aceasta prezintă un risc in ipoteza unei avarii prin ruperea unor linii datorata de vânt puternic, chiciura sau căderi de copaci. Proprietarul stâlpilor se va ingriji de obținerea acordurilor si toaletarea copacilor care prezintă risc de cădere, si va obliga toti deținătorii de linii electrice aeriene la relocarea acestora in subteran pe cat este posibil.

3.5 Grafice orientative de realizare a investiției

Graficul orientativ de realizare al investiției este similar pentru ambele scenarii.

Durata de realizare a investiției: 35 luni calendaristice.                                       c oJ

Graficul orientativ de realizare a investiției se regăsește detaliat in cadrul Anexei 3 -Graficul activitatilor.

Acesta include si activitati aferente perioadei de pre-implementare a proiectului de investiții.

4. ANALIZA FIECĂRUI/ FIECĂREI SCENARIU/ OPȚIUNI TEHNICO- ECONOMIC(E) PROPUS(E)

 • 4.1 Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință

Cadrul de analiza
 • -   HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

 • -  Programul de finanțare: POR/2018/3/3.1/C/1/BI,POR/2018/3/3.1/C/1/7; AXA PRIORITARĂ 3, PRIORITATEA DE INVESTItll 3.1; OPERAȚIUNEA C - ILUMINAT PUBLIC;

 • -   Prevederile SR EN 13201:2016.

Perioada de referință

Perioada de referință pentru analiza financiara este de 15 ani.

Această perioadă este împărțită în trei etape:

 • -  Etapă de pre-implementare a proiectului - cu durata de 11 luni incepand de la data primirii ordinului de incepere a serviciilor de proiectare,

Etapă de implementare a proiectului - cu durata de 2 ani (24 de luni) din care etapa de Construcții si instalații inclusiv suplimentare branșamente de 13 luni,

 • -   Etapă de operare a proiectului - cu durata de 12 ani.

Scenariul de referința

Față de situația existentă, autoritatea publică locală are obligația potrivit Legii 230/2006 să ia măsuri pentru aducerea sistemului de iluminat public stradal și pietonal, din conturul energetic auditat, în parametrii specificați în standardul SR EN 13201:2016.

Toate căile de circulație rutieră care formează conturul energetic se încadrează în clasa de iluminat M2, definită de parametrii următori:

Clasa

Lmed min

Uo

UI

TI

REI

cd / m2

min

min

max

min

M1

2

0,4

0,7

10

0.35

M2

1,5

0,4

0,7

10

0.35

M3

1

0,4

0,7

15

0.3

X ,.

i ■ 7      .

Tot în cadrul de analiză se înscriu zonele de conflict rutier reprezentate de intersecții, sensuri giratorii, treceri la nivel cu cale de tramvai. Standardul propune pentru acestea următoarea clasificare:

Clasa

Iluminare orizontală

E

Uo

minimum menținută

minim

Ix

CO

50

C1

30

0,4

C2

20

0,4

C3

15

0,4

C4

10

0,4

C5

7,5

0,4

Zonele de circulație pietonală vor fi încadrate de proiectant în una din clasele următoare, ținându-se cont și de influența iluminării străzilor analizate:

Clasa

Emed

Emin

Ix

Ix

P1

15

3

P2

10

2

P3

7.5

1.5

P4

5

1

P5

3

0.6

P6

2

0.4

P7

-

-

Potrivit SR EN 13201:2016 - "Iluminatul local poate fi instalat pentru a asigura un iluminat sufficient pietonilor pe partea pe care se desfășoară traficul și în toate zonele trecerii de pietoni. Iluminatul limitat la o bandă îngustă din jurul trecerii de pietoni produce un efect accentuat care contribuie la mărirea atenției participanților la trafic”.

în cazul conturului energetic auditat, nivelul de iluminare orizontal pe trecerile de pietoni trebuie să fie Eh > 1,5 x nivelul de iluminare cerut pentru clasa M2.

Locație

Corp de iluminat

I u +■»

Pierderi

Energie

Factor de emisii

CO2

Emisii CO2 echiv

(tone)

Tip

Putere (W)

Cantitate (bucăți)

Timp de funcționare îr un an (ore)

Joule - Lenz

Aparataj

Utilă (MWh)

Consumată

(MWh)

Contur 102 modernizat și eficient energetic scenariul II

Stradal LED

150

501

4.380

3%

0%

329,16

339,03

0,299

265,59

Pietonal LED

50

338

74,02

76,24

Factor conversie en.

primara

59,73

Pietonal LED

60

19

4,99

5,14

4,03

Tr. piet. LED

60

20

5,26

5,41

4,24

Telegestiune

3

878

8.760

23,07

23,77

18,63

Total contur fără dimming

436,50

449,60

352,21

Total contur cu dimming ( reducere 20%    )

353,82

364,43

2,62

285,49


Din analiza celor doua scenarii rezulta:

Locație

Corp de iluminat

f lllip uc funcționare într-un an

Pierderi

Energie

Factor de emisii COr*

, / V

W?

IU g

Tip

Putere (W)

Cantitate (bucăți)

Joule -

Lenz

'ST

2 cu

Q.

<

Utilă (MWh)

Consum ată (MWh)

Contur 102 scenariul I

Timlux IEP2/21

250

501

4.380

3%

15%

548,60

649.81

0,299

509,05

Selux

70

357

15%

109,46

129.65

Factor conversie en. primara

101,57

Tr. piet. LED

60

20

0%

5,26

5,41

4,24

Aparat CFC

36

56

15%

8,83

10 46

8,19

Telegestiune

3

934

8.760

0%

24,55

25,28

19,81

Total contur fara diming

696,68

820,62

642,85

Total contur cu dimming ( reducere 10%    )

629,47

741,08

2,62

578,574.2 Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția

în vederea creșterii șanselor de implementare cu succes a proiectului au fost analizate riscurile cele mai des întâlnite în raport cu acest tip de investiție si finanțare.

Descriere

Semnarea întârziata a contractului de finanțare

Măsuri     de

reducere

Echipa UIP va depune toate diligentele astfel încât toate eventualele probleme ce pot întârzia semnarea contractului să fie depășite din timp, astfel încât să nu fie necesare clarificări suplimentare din partea ADR Sud Muntenia sau a AM-POR.

Tip risc

Instituțional Probabilitate

Mică        Importanța    Medie

Descriere

întârzieri în atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări

Măsuri reducere

de

Echipa UIP va coopera îndeaproape cu departamentele specializate ale municipiului astfel încât toate secțiunile documentației de atribuire să fie cât mai clare si să reducă riscul solicitărilor de clarificări sau al

contestațiilor. Municipiul va asigura personal de speqiaîtt experiența astfel încât să nu apară erori în evaluarea ofertei^ pot duce la contestații.

ăte cu gpri ce

Tip risc

Juridic       | Probabilitate     | Medie         | Importanța

-

Descriere

Gestionarea deficitară a fondurilor alocate proiectului

Măsuri     de

reducere

Membrii UIP vor verifica permanent modul în care vor fi cheltuite fondurile aferente proiectului în vederea respectării încadrării în liniile bugetare, cu accent pe evaluarea eligibilității cheltuielilor.

Tip risc

Financiar | Probabilitate     | Mică

Importanța     | Mare

Descriere

Neîncadrarea în termenele propuse pentru execuția lucrărilor

Măsuri     de

reducere

Abaterile de la termenele stabilite conform graficului de execuție a lucrărilor vor fi evitate prin monitorizarea periodică a stadiului acestora. Având în vedere că nu se poate depăși "fereastra de timp" limitată la perioada vacanței de vară, în contractul de execuție lucrări vor fi prevăzute termene și obligații extrem de stricte, cu penalizări corespunzătoare astfel încât executantul să realizeze lucrarea în termenul convenit.

Tip risc

Tehnic      i Probabilitate    | Medie            Importanța     | Mare

Descriere

Aplicarea de corecții financiare

Măsuri     de

reducere

Echipa UIP va superviza în permanență toate aspectele ce pot genera corecții financiare din partea AM-POR, și anume: respectarea întocmai a prevederilor legislației de achiziții publice, respectarea obligațiilor contractuale de către operatorii economici, respectarea cerințelor tehnice și de calitate ale proiectului de către executant, etc.

Tip risc

Financiar    Probabilitate    | Medie           Importanța     | Mare

Descriere

întârzieri mari în primirea sumelor solicitate prin cereri de plată/ cereri de rambursare

Măsuri     de

reducere

Echipa UIP va acorda o atenție deosebită întocmirii cererilor de plată și de rambursare în conformitate cu procedurile de lucru ale AM-POR. în cazul în care întârzierile se datorează unor motive externe beneficiarului cum ar fi instabilitatea politică la nivel guvernamental, se vor aloca fonduri suplimentare din bugetul local până la remedierea situației.

Tip risc

Financiar

Probabilitate

Mică

Importanța

Medie

Riscurile descrise mai sus sunt aplicabile ambelor scenarii.

 • 4.3 Situația utilităților și analiza de consum

4.3.1 Necesarul de utilități și de relocare/ protejare, după caz

In zona studiata, in scopul instalării cablurilor subterane, vor fi necesare lucrări de relocare/ protejare a rețelelor de utilitati conform avizelor obținute de la operatori locali. Aceste aspecte sunt aplicabile ambelor scenarii.

Având in vedere ca in trotuar sunt montate rețelele electrice apartinand operatorului de electricitate, acestea vor fi deviate prin canalizatiile PVC, ce se vor monta paralel cu canalizatia pentru alimentarea SIP.

4.4


Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții:

 • a) impactul social și cultural, egalitatea de șanse

Proiectul nu are impact cultural.

KW


Din punct de vedere social aceasta investire va imbunatati siguranța traficului rutier si pietonal prin conformarea întregii zone studiate cu prevederile legale in privința cerinterlor SIP, pentru amandoua scenariile analizate.

 • b) Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare

în faza de realizare a investiției se estimează ocuparea unui număr de 20 de muncitori, tehnicieni si ingineri pentru realizarea investiției in scenariul I si un număr de 30 de muncitori, tehnicieni si ingineri pentru realizarea investiției in scenariul II;

In faza de operare se estimează ocuparea unui număr de circa 6 personal tehnic de specialitate, pentru a monitoriza sistemele de iluminat propuse prin acest proiect si interveni prompt in caz de avarie.

 • c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz

Modernizarea iluminatului public are un impact pozitiv asupra mediului datorită următorilor factori:

 • -  scăderea emisiile de GES cauzate de operarea SIP, cu circa 5% in scenariul I si circa 40% in scenariul II;

 • -  reducerea poluării luminoase prin orientarea aparatelor de iluminat spre suprafața utilă a căii de circulație si scăderea intensității luminoase in perioadele de trafic scăzut;

 • -  utilizarea echipamentelor cu componente reciclabile: carcase din aluminiu, stâlpi metal etc.

 • d) impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural și antropic în care acesta se integrează, după caz

Investiția nu are nici un impact din acest punct de vedere, fiind localizata intr-o zona dezvoltata urban.

4.5 Analiza cererii de bunuri și servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiții

In cazul SIP nu se poate vorbi de o cerere de bunuri si servicii provenita din partea unei grup tinta ci de o obligativitatea respectării unor cerințe legale minime privind gradul de iluminare ce trebuie in zonele publice.

Având in vedere ca proiectul de investiții propus se va desfasura intr-o zona centrala a municipiului, dezvoltata din punct de vedere urban, nu s-a luat in considerare o dezvoltare ulterioara a SIP in aceasta zona. Singurele modificări de natura a afecta consumurile si implicit amprenta de carbon si costurile de operare vor fi date de eventualele modificări legislative in domeniu.

Iluminatul public face parte integrantă din sistemele de utilitate publică asupra cărora se poate interveni eficient, prin metode performante, în sensul scăderii consumurilor energetice și implicit a impactului uman asupra mdiului prin diminuarea corespunzătoar a emisiilor cu efect de seră.


-- ■<?>

Potențialul de reducere a consumului energetic pentru iluminatul public pe conturul analizat, respectiv a emisiilor de CO2 față de situația existentă, este de minim 40%J<rrtăsuri|eide modernizare în acest sens devenind astfel prioritare, în accord cu politicile generale și strategiile dezvoltate la nivel de țară și local.                                                    '3

• & z£?®


O altă perspectivă este cea a ofertei tehnologice actuale in materie de iluminat public si anume, folosirea surselor de lumină cu LED și a facilităților superioare care derivă din această opțiune:

consumuri specifice mult mai mici față de tehnologiile clasice;

durata de viață net superioară;

viteza de reacție a iluminatului la comenzile operatorului;

calitate a iluminatului sporită de redare a culorilor și capacitatea de furnizare a luminii într-un spectru mai larg de temperaturi de culoare și/ sau culori aparente variate;

posibilități sporite de modelare a luminii și calcul al iluminatului;

aspect modern al aparatelor de iluminat, mai adecvat timpurilor actuale.

De asemenea, conectivitatea obiectelor și capacitatea acestora de comunicare, mai ales în domeniul iluminatului, facilitează transformarea spațiului urban actual într-unul "inteligent”.

Nu în ultimul rând, cererea tot mai mare a comunităților active, smart, pentru servicii publice adecvate stilului de viață actual bazat pe conectivitate, comunicare, incluziune, participare a generat în mediul concurențial al iluminatului public furnizarea de soluții performante de operare a acestui serviciu.

Tendințele pe termen mediu și lung sunt în acest caz:

Orientarea către rezultate măsurabile, performante, conforme standardelor; Controlul sistemelor prin aplicații de tip asset management (telegestiune); Eficientizarea costurilor prin scăderea consumurilor specifice și folosirea în comun a infrastructurii urbane;

Creșterea capabilităților prin management operațional;

 • -   Creșterea puterii de integrare într-o abordare holistică, strategică de transformare a mediului urban;

 • -   Folosirea oportunităților de finanțare a măsurilor de eficiență energetică, dezvoltare tehnologică în sensul protecției mediului și a unei dezvoltări durabile și sustenabile.

 • 4.6 Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară

Analiza financiara pentru proiectul de investiții propus a fost întocmită in baza Ghidului pentru Analiza Cost-Beneficiu pentru Proiectele de investiții - Instrument de evaluare economică pentru Politica de Coeziune 2014-2020 elaborat de Comisia Europeană, a Regulamentului (CE) nr.480/2014.

Analiza financiara are ca scop demonstrarea faptului ca proiectul de investiții este pe de o parte, necesar din punct de vedere economic si contribuie la îndeplinirea obiectivelor politicii regionale ale Uniunii Europene, iar pe de alta parte pentru a arata necesitatea intervenției financiare nerambursabile pentru ca proiectul sa fie viabil din punct de vedere financiar.

Obiectivul Analizei Cost-Beneficiu este acela de a identifica si măsura din punct de vedere monetar impactul proiectului si de a determina costurile si beneficiile aduse de acesta. In acest sens, s-a alcătuit o serie de tabele incluse intr-un model Excel care furnizează informații cu privire la detalierea calculelor pentru costul investiției, sursele de finanțare ale acestora, cheltuielile si veniturile de operare ulterioare.

De asemenea, analiza financiara va evalua profitabilitatea financiara a investiției ce va fi . determinata cu indicatorii de performanta financiara precum: fluxul de numerar cumulat, rata interna de rentabilitate a investiției, valoarea neta actualizata corespunzătoare,si raportul ' cost/ beneficii. Acești indicatori se regăsesc calculați in cadrul modelului de calcul Excel.-; Acești indicatori sunt prezentați si in Anexa 1 - Scenariu I - Scenariu nerecomandat și-în^ Anexa 2 - Scenariul II - Scenariul recomandat.

De menționat este faptul că, în conformitate cu Ghidul pentru Analiza Cost-Beneficiu pentru Proiectele de investiții - Instrument de evaluare economică pentru Politica de Coeziune 2014-2020 elaborat de Comisia Europeană, analiza financiară se impune a fi realizată prin includerea valorii TVA în cadrul costurilor și veniturilor operaționale dacă aceasta este nedeductibilă.

Beneficiarul investiției propuse nu este înregistrat că plătitor de TVA (mai exact, pentru care TVA-ul nu este recuperabil), în consecință în cadrul analizei financiare costurile și veniturile operaționale includ valoarea TVA.

De asemenea, valoarea TVA este luată în considerare pentru verificarea sustenabilității financiare a proiectului.

Perioada de referință aleasă este de 15 ani. Pentru ambele scenarii s-a considerat ca scenariu de referință păstrarea situației existente, considerând consumuri anuale similare anului de referință 2017.

Analiza este realizată incremental cu scopul de a evidenția efectul investiției asupra funcționării normale a sistemului de iluminat public.

Prin urmare, impactul total este negativ rezultând o valoare neta actualizata negativa. Din punct de vedere strict al costurilor operaționale, impactul este pozitiv; acestea vor scădea rezultând economii la bugetul municipiului.

Cursul valutar utilizat este cel precizat în cadrul Ghidului Specific -POR 2014-2020, Axa Prioritară 3, Prioritatea de Investiții 3.1, Operațiunea C - Iluminat Public, la subsecțiunea 2.4, respectiv cursul de 4,652 lei/euro.

Analiza financiara este dezvoltata si din punctul de vedere al solicitantului (investitorului) si arata capacitatea veniturilor de a acoperi costurile de investiții, indiferent de sursa de finanțare.

Rata de actualizare utilizata este rata reala recomandata de Comisia Europeana de 4% pentru perioada de programare 2004-2020. Fiind o rata reala, pentru calculul indicatorilor de performanta calculați pe baza proiecției fluxului de numerar s-au utilizat preturi constante, determinate la momentul efectuării analizei.

Din punct de vedere strict al costurilor operaționale, impactul este pozitiv; acestea vor scădea rezultând economii la bugetul municipiului.

Sustenabilitatea financiara a proiectului

Beneficiarul investiției trebuie să demonstreze că intervenția propusă este sustenabilă din punct de vedere financiar și nu va periclita capacitatea sa de a îndeplini toate obligațiile financiare pe parcursul perioadei de referință.

Sustenabilitatea financiară implică existența unui flux de numerar cumulat pozitiv.

Din analiza fluxurilor de numerar înregistrate la sfârșitul fiecărui an reiese faptul că proiectul este viabil prin disponibilitatea surselor de finanțare pentru acoperirea costurilor proiectului.

Fluxul net de numerar este pozitiv pe întreaga perioada de analiză.

VAFN are o valoare negativă, datorită fluxului de numerar negativ în anii de implementare, care prin metoda de actualizare, are un impact mult superior față de anii următori ai analizei financiare.

Scenariul I

Costurile estimate pentru realizarea investiției

11.812.288,59 lei exclusiv TVA

Valoarea neta actualizata

-5.789.807,85 lei

Scenariul II -recomandat

Costurile estimate pentru realizarea investiției

14.967.447,85 lei exclusiv TVA

Valoarea neta actualizata

-6.384.634,01 lei

în Anexa 1 - Scenariul I - Scenariu Nerecomandat pot fi găsite tabele detaliate ale calculelor de profitabilitate financiară realizate pentru scenariul I.

în Anexa 2 - Scenariul II - Scenariu Recomandat pot fi găsite tabele detaliate ale calculelor de profitabilitate financiară realizate pentru scenariul II.

Prin implementarea proiectului de investiții aferent sistemului de iluminat public, din prisma beneficiarului, se inregistreaza venituri din economiile obținute ca urmare a eficientizarii energetice a rețelei de iluminat public. In continuare, administrației locale ii revine obligația asigurării fondurilor necesare bunei funcționari ale acestui sistem. Prin urmare analiza sustenabilitatii financiare se rezuma la a constata ca municipiul Ploiești a avut si are in continuare disponibilitatea financiara pentru susținerea cheltuielilor de operare aferente sistemului de iluminat, mai ales in cazul de fata in care prin implementarea proiectului de investiții se vor obține economii la cheltuielile cu energia electrica, economii cu înlocuirea corpurilor de iluminat si economii cu mentenanta rețelei de iluminat public.

Profitabilitatea financiara a investiției

Profitabilitatea financiara a investiției a fost determinata prin estimarea ratei financiare de rentabilitate a investiției RIR/C pe baza fluxului de numerar net actualizat cu rata de actualizare de 4% si prin calcularea venitului net actualizat al investiției VAN/C.

Indicatorii financiari arata capacitatea beneficiilor financiare ale proiectului de a susține costul total cu investiția indiferent de sursele de finanțare ale acestuia. Faptul ca VAN si RIR au valori negative este dovedit faptul ca proiectul necesita intervenție financiara din fonduri nerambursabile pentru a fi viabil.

Scenariul 1

RIR - Rata interna de rentabilitate

-26,82%

Scenariul II - recomandat

RIR - Rata interna de rentabilitate

-19,24%

 • 4.7 Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate

In conformitate cu prevederile legale, pentru aceasta investiție trebuie evaluat raportul cost-eficacitate.

Având in vedere obiectivul principal al programului de finanțare, consideram ca efectul principal este reducerea de emisii de gaze cu efect de sera. Prin urmare atât raportul ACE, cat si costul unitar anual vor fi costuri raportate la tona de CO2 echivalent redus.

Dar, pe lângă obiectivul principal de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera, investiția urmărește si alte obiective: adaptarea sistemului de iluminat la conformarea cu prevederile standardului SR EN 13201:2016.

Prin urmare, in scopul comparării scenariilor, având in vedere ca diferentele intre acestea se refera numai la tipurile de corpuri de iluminat si sistemul de telegestiune, eficacitatea investiției va fi măsurata raportând numai costul corpurilor de iluminat si sistemul de telegestiune la tona de CO2 echivalent redus.

Scenariul 1

Orizontul de timp

ani

15

Rata de actualizare

%

4

Cantitatea de tone CO2e redus

t CO2e

482,86

Costuri totale actualizate (12 ani)

lei

1.329.844,41

Raportul ACE = Costul unitar anual

Lei/1 CO2e

2.754,11

Scenariul DD recomandat

Orizontul de timp

ani

15

Rata de actualizare

%

4

Cantitatea de tone CO2e redus

t CO2e

4.044,52

Costuri totale actualizate (12 ani)

lei

1.560.940,52

Raportul ACE = Costul unitar anual

Lei/1

CO2e

385,94

4.8 Analiza de senzitivitate

Analiza riscului consta in studierea probabilității ca un proiect sa obțină o performanta satisfacatoare (sub forma ratei interne a rentabilității sau valorii actuale nete) ca si variabilitatea rezultatului in comparație cu cea mai buna estimare făcută.

Procedura recomandata pentru evaluarea riscului se bazeaza pe:

• o analiza a senzitivitatii, care reprezintă impactul pe care schimbările presupuse ale variabilelor care determina costuri si beneficii le are asupra indicilor economici calculați (valoarea actuala neta);

studierea distribuțiilor probabile ale variabilelor selectate si calcularea valorii așteptate ■ a indicatorilor de performanta a proiectului.                                                y

Scopul analizei senzitivitatii este de a selecta «variabilele critice» ai parametrilor modelului; care este acela ale cărui variații, pozitive sau negative, comparate cu valoarea utilizată ca cea mai buna estimare in cazul de baza, au cel mai mare efect asupra ratei interne a rentabilității sau valorii actuale nete. Criteriile care vor fi adoptate pentru alegerea variabilelor critice diferă in funcție de proiectul specific si trebuie sa fie corect evaluate caz cu caz.

Analiza de senzitivitate isi propune sa stabilească cat de sensibil va fi viitorul obiectiv la unele modificări ale variabilelor cheie, ce pot aparea in cursul exploatării sale viitoare si se concretizează in variații ale indicatorilor privind rentabilitatea financiara a proiectului - RIR (rata interna de rentabilitate) si VNA (venitul net actualizat).

Variabilele care influențează sustenabilitatea proiectului in perioada de exploatare

Sustenabilitatea proiectului este data de valoarea cumulata a fluxului de numerar de la un an la altul. Pentru scenariul luat in considerare in Analiza financiara, proiectul isi demonstrează sustenabilitatea după cum reiese din Tabelul nr. 5 din cadrul Anexelor 1 si 2. Astfel, pentru determinarea riscurilor privind rentabilitatea investiției s-au avut in vedere elementele determinante ale fluxului de numerar anual.

Rezultatele Analizei financiare se bazeaza pe o serie de ipoteze de modificare pentru fiecare variabila. Valorile variabilelor utilizate in analiza pot suferi modificări si pot afecta situația preconizata. In acest sens, este necesar sa se testeze senzitivitatea valorilor actualizate la modificări ale variabilelor cheie.

Variabilele cheie identificate se refera la costurile si beneficiile generate de proiect in perioada post-implementare comparativ cu situația fara proiect.

Pe langa scenariul de baza, s-a realizat următorul scenariu:

Scenariul 1 - modificarea costurilor cu investiția;

Scenariul 1 presupune modificarea costurilor cu investiția cu +-5% fata de scenariul de baza, drept urmare valorile VANF/C, IRR devin:

Variație costuri investiție

VANF/C (Lei)

RIR (%)

Sc I

Sc II-recomandat

Scl

Sc II-recomandat

5%

-6.079.298,24

-6.703.865,71

-26,82%

-19,24%

0%

-5.789.807,85

-6.384.634,01

-26,82%

-19, 24%

-5%

-5.500.317,46

-6.065.402,31

-26,82%

-19, 24%

După cum se poate observa variația cu pana la 5% a costurilor de investiție influențează, insa nu semnificativ, indicatorii financiari ai investiției.

Variația cu mai mult de 5% este practic imposibil a se realiza datorita calculatiilor detaliate si realiste realizate in cadrul calculului de investiție.

. R-'u-f C L âiM


rt i >

5. SCENARIUL/ OPȚIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(A) OPTIM(A), RECOMANDAT(A)


M A ..      .__... _j___i /

''Az ,      ■

■ ■. /%/

5.1 Comparația scenariilor/ opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic’ economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor

Din punct de vedere tehnic, scenariile constructive analizate sunt similare cu excepția aspectelor indicate mai jos:

Scenariul I

Puterea utilă

629,47 W

Puterea consumată

741,08W

Tehnologia de iluminat

surse cu descărcări în vapori de sodiu la înaltă presiune, 2.800K, Ra 25, balast electromagnetic

Soluția de telegestiune

PLC, RF, WiFi, WiMAX, Bluetooth, Zigbee, fără posibilități relevante de dimming

Scenariul II

Puterea utilă

353,82 W (-56,21%)

Puterea consumată

364,43 W (-49,18%)

Tehnologia de iluminat

surse cu LED, driver electronic dimmabil, protocol DALI / 0-10V /1-10V, interfață NEMA, 3000 K, Ra 80, corpuri de iluminat cu distribuție special pt trecerile de pietoni

Soluția            de

telegestiune

RF/GSM - NB loT, cu licență și criptare, dimming, asset management, management perațional, flexibilă și scalabilă, API

Din punct de vedere financiar, economic si al sustenabilitatii, scenariile prezentate sunt sustenabil financiar si prezintă următoarea structura a costurilor:

Scenariul I

Costurile estimate pentru realizarea investiției

11.812.288,59 lei exclusiv TVA

Valoarea neta actualizata

-5.789.807,85 lei

Scenariul 1 - indicatori economici

Orizontul de timp

ani

15

Rata de actualizare

%

4

Raportul ACE

Lei/1 CO2e

2.754,11

Scenariul II - recomandat

Costurile estimate pentru realizarea investiției

14.967.447,85 lei exclusiv TVA

Valoarea neta actualizata

-6.384.634,01 lei

Scenariul II - indicatori economici

Orizontul de timp

ani

15

Rata de actualizare

%

4

Raportul ACE

Lei/1 CO2e

385,94


5

5.2 Selectarea și justificarea scenariului/ opțiunii optim(e) recomandat^) (

Scenariul recomandat este scenariul II, deoarece:

raportul cost eficacitate exprimat in lei / tona CO2 echivalent este mai bun;

economiile la costurile cu mentenanta sistemului de iluminat, precum si cele cu energia electrica sunt mai mari.

 • 5.3 Descrierea scenariului/ opțiunii optim(e) recomandat(e)

 • a)    obținerea si amenajarea terenului

Nu e cazul.

 • b)    asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului

In punctele de transformare din care se realizează alimentarea cu energie electrică în situația actuală se vor conecta puncte de aprindere noi dotate cu echipamente de măsură a energie electrice.

 • c)    soluția tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, a principalelor lucrări pentru investiția de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic și de performanță ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuși

Soluția tehnică a scenariului recomandat cuprinde următoarele lucrări:

Scenariul II

Demontarea corpurilor de iluminat existente si a consolelor

Se vor demonta:

 • •  393 corpuri de iluminat de 250W sodiu

 • •  235 corpuri de iluminat de 70W sodiu

 • •  56 corpuri CFC 36W

 • •  628 console metalice

Se vor demonta cele 56 de corpuri de iluminat CFC ce asigura in prezent iluminarea stațiilor de așteptare.

Acestea se vor preda beneficiarului pentru a fi folosite ca piese de schimb pentru alte secțiuni nemodernizate ale SIP.

Odata cu demontarea corpurilor de iluminat de pe stâlpii existenti se va realiza si 0 inspecție amanuntita a stării fiecărui stâlp de beton. In cazul in care se vor constata degradări va fi anuntat expertul tehnic pentru a stabili soluțiile de remediere.

Instalarea de stâlpi noi

Se vor amplasa stâlpi noi pentru iluminatul rutier si cel pietonal din metal, după cum urmeaza:

-  70 de stâlpi de 9m

19 stâlpi de 4m

Cei 20 stâlpi pentru trecerile de pietoni vor fi din fibra de sticla, cu iluminare interioara pentru a creste vizibilitatea acestora (clasa II de protecție la șoc electric).

In funcție de tipurile de stâlpi alese se vor executa fundațiile din beton C12/15 in conformitate cu fisele tehnice ale acestora.

Scenariul SE

Consolele metalice

Consolele metalice pentru montarea aparatelor i&șjli^mțnșfc vor fi realizate din țeava de oțel, galvanizată la c^[0ș'i* opțional vopsită în câmp electrostatic, cu diametrul de^ȘO mm și înclinare conform detaliilor de execuție din proîfecțtil tehnic.

Acestea vor fi corelate cu prinderea corpurilor de iluminat alese.

Corpurile de iluminat

Iluminatul va fi asigurat de corpuri de iluminat bazate pe LED.

Astfel se vor monta:

 • •  501 de 150W (pe stâlpii existenti si pe cei noi);

 • •   338 de 50W (pe stâlpii existenti si pe cei noi);

 • •   19 de 60W (pe stâlpi noi);

 • •  20 de 100W (pe stâlpii noi la trecerile de pietoni).

 • •  56 de 20W in stațiile de calatori

Carcasele corpurilor de iluminat vor fi din aluminiu si vor fi protejate contra factorilor de mediu naturali sau antropici.

Corpurile de iluminat vor permite utilizarea protocoalelor de comunicare DALI / 0-10V / 1-10V cu dispozitive de control individual;

Corpurile de iluminat vor respecta cerințele de securitate și siguranță în exploatare specificate în EN 60598-1:2008 + A11:2009, EN 60598-2-3:2003.

Canalizatii de cablu

Se vor executa șanțuri de cca. 1m lățime pe fiecare parte a străzilor. In aceste șanțuri se vor poza cablurile de alimentare cu energie electrica a SIP de tip CYABYsi un număr de 4 tuburi de PVC, Dn63mm pentru devierea traseelor de curenti slabi.

Cablurile subterane

SIP din zona de interes va fi alimentat prin intermediul cablurilor instalate subteran (LES).

Cablurile de alimentare vor fi de tip Cyaby, 5x25mm si se vor poza in șanțurile efectuate, intre doua straturi de nisip conform standardelor in vigoare (SR CEI 60502-1)

Pentru alimentarea stâlpilor situati in interesectii sunt necesari cca. 200m de lucrări de foraj orizontal.

Coloane electrice stâlpi

Pentru coloanele electrice pe stâlpii SIP din beton cablurile se vor poza in tubulatura de protecție impotriva deteriorărilor mecanice si antivandalism pe de o inaltime de 2m de la sol, iar pana la corpul de iluminat in tub protecție PVC cu rezistenta la UV.

Cablurile electrice pentru coloane vor fi de tip Cyy-f 3x1.5, si de tip MCCG 3x1,5mm acolo unde se impune flexibilitate si rezistenta mecanica crescută.


Sistemul fotovoltaic va fi dimensionat astfel incat in condiții meteo nefavorabile sa ofere minim 3 zile de autonomie in condițiile unui puteri consumate de 50Wh. Sistemul va trebui sa permită comutarea automat pe alimentare din rețeaua operatorului de distribuție a energiei electrice in cazul avariilor sau al descărcării acumulatorilor.

Punctul de aprindere trebuie sa conțină 2 compartimente: unul destinat furnizorului de energie electrică pentru montarea echipamentelor de măsurare și unul destinat operatorului de iluminat, ce trebuie sa includă:

partea de forță

partea de automatizare

Sistemul centralizat de management al sistemului de telegestiune va fi bazat pe una din aplicațiile tip Open Source disponibile pe piața. Acesta aplicație va fi instalata pe orice sistem tip PC aflat in dotarea beneficiarului. Se recomanda utilizarea unei aplicații de tip “web based”

Soluția trebuie să fie implementată pentru întregul contur energetic și să fie scalabilă, acoperind un total de 15.000 puncte luminoase.

Soluția trebuie să asigure controlul individual al fiecărui corp de iluminat astfel încât fiecare corp de iluminat să poată fi pornit/oprit sau să i se regleze intensitatea luminoasă în mod automat conform unor programe prestabilite și/sau a unor senzori) sau să permită reglarea fluxului luminos pe grupuri de corpuri de iluminat;

Soluția trebuie să furnizeze conctivitate și comunicare minim 10 ani de la implementare și mentenanță în regim de continuitate;

Trebuie să fie posibilă interconectarea cu o platforma de terță parte prin intermediul unei Interfețe Programabile de Aplicații (API - Application Programming Interface);

După instalarea modulelor individuale de control a aparatelor de iluminat se va proceda la comisionarea acestora (localizarea în rețea, înregistrarea și validarea

Scenariul II

unei identități a acestora în sistemul centralizat de management).

Pentru comunicare se vor putea folosi toate mix-urile de comunicare disponibile, dintre care cel mai sigur din perspectiva securității cibernetice rămâne comunicarea licențiată, cu posibilități de criptare pe 256 kb.

Se vor monta 10 concentratoare de date.

 • d) probe tehnologice și teste

 • A. Perioada de implementare - probe tehnologice, măsurători în faze determinante:

conformitatea profilului de șanț înainte ca lucrarea să devină ascunsă;

 • -  verificarea și măsurarea împământărilor;

 • -   verficarea poziționării, verticalității și aliniamentului stâlpilor noi; verificarea și măsurarea alimentării cu energie electrică;

probe tehnologice, teste și măsurători la finalizarea investiției: măsurători electrice și de consum energetic;

verificarea comenzilor, a adresabilității, alarmelor, rapoartelor furnizate de sistemul de telemangement;

 • -  măsurători luminotehnice conform SR EN 13201:2016; furnizarea API.

B. Post-implementare, la 12 luni de la finalizarea lucrărilor:

măsurători luminotehnice;

măsurarea consumului energetic;

verificarea funcționalității sistemului de telegestiune și a continuității în furnizare;

verificări electrice.

 • 5.4 Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții

 • a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general

  Indicator

  Valoare (lei)

  Valoarea totala inclusiv TVA

  17.786.757,99

  din care valoarea (C+M)

  15.139.937,26

  Valoarea totala exclusiv TVA

  14.967.447,85

  din care valoarea (C+M)

  12.722.636,35

 • b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare

k-<~

Indicator

Valoare (la finalul implementării)

Consumul anual de energie primară (MWh/an)

364,43r-.

Consumul anual de energie/ km drum (MWh/ an)

64,04 v^..

Emisii anuale de CO2 după implementarea măsurii (Tone CO2)

285,49

 • c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții

  Indicator

  Valoare

  Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone CO2/an)

  333,32

  Scăderea consumului anual de energie MWh/an

  425,49

d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni

Etapa de implementare a proiectului - cu durata de 3 ani (35 de luni).

Durata de execuție efectiva a lucrărilor de construcții este de 13 luni.

Graficul orientativ de realizare a investiției se regăsește detaliat în cadrul Anexei 3 - Graficul activităților.

 • 5.5 Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

 • a) Reglementări privind calitatea iluminatului public realizat prin proiectul de investiție

 • -  proiectarea luminotehnică respecta specificațiile standardului SR EN 13201:2016. In faza de realizare a proiectului tehnic de execuție se vor avea in vedere respectarea cu strictete a prevederilor acestui standard.

 • -  este obligatoriu ca la finalul implementării sa se realizeze măsurători luminotehnice pentru verificarea conformității cu prevederile standardului SREN 13201:2016 și ale proiectului luminotehnic.

b) Reglementări privind soluția de telegestiune
 • -  la nivel internațional există un singur standard privind sistemele de iluminat intelligent, respectiv TALQ, rămânând la latitudinea achizitorului dacă va pune în aplicare acest ghid de bună practică;

c) Reglementări privind echipamentele ce se vor pune în opera prin proiect
 • - corpurile de iluminat cu LED vor respecta minim următoarele cerințe:

Vor permite utilizarea protocoalelor de comunicare DALI / 0-10V / 1-10V cu dispozitive de control individual;

Vor respecta cerințele de securitate și siguranță în exploatare specificate în EN 60598-1:2008 + A11:2009, EN 60598-2-3:2003.

 • d) Reglementări privind lucrările de investiție

 • -  lucrările vor fi executate doar de organizații atestate corespunzător de ANRE;

 • -  se vor respecta normativele: PE 116/1994 privind încercările și măsurătorile echipamentelor electrice.


e) Reglementări privind operarea soluției de telegestiune
 • -  operatorul de iluminat căruia i se va încredința gestiunea sistemului urma investiției trebuie să aibă un sistem de management integrat cSCfei® conform standardului SR EN ISO 2014:2015 pentru obiectul de activitate "Gestiunea și telemanagementul sistemelor de iluminat public”;

 • -  operatorul de iluminat public va fi de asemenea licențiat de ANRSC.

 • 5.6 Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

Activitățile propuse în cadrul prezentului proiect nu intră sub incidența ajutorului de stat.

Beneficiarul proiectului - UAT Municipiul Ploiești, reprezintă o autoritate publică locală.

în cadrul proiectului propus, fiind un proiect de investiții pentru creșterea eficienței energetice a sistemelor de iluminat public, rata de cofinanțare este suportată din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) - 85%, iar rata de cofinanțare de la bugetul de stat este 13%.

Rata de cofinanțare a beneficiarului este de 2%.

Beneficiarul va suporta, pe lângă contribuția proprie la costurile eligibile ale proiectului și costurile neeligibile ale proiectului.

Sursa de finanțare

Valoare (lei)

Bugetul POR 2014-2020 - axa 3.1 C (fonduri nerambursabile)

16.595.350,88

Contribuție proprie, din care:

1.191.407,11

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv TVA aferent

338.680,61

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent

852.726,50

Nr. crt

Cheltuielile neeligibile ale proiectului

UM

Valoare inclusiv

TVA

1

Studii de teren - topografice

Lei

133.974,37

2

Asistenta tehnica din partea proiectantului

Lei

60.559,75

3

Servicii de dirigentie de șantier

Lei

138.734,37

4

Servicii de management de proiect

Lei

159.460,00

5

Probe tehnologice si teste

Lei

331.501,74

6

întocmirea documentațiilor de avize, obținerea avizelor -faza PT

Lei

1.899,75

7

Elaborare PT+CS+DDE

Lei

25.330,02

8

Verificarea tehnica a proiectării

Lei

1.266,50

TOTAL

Lei

852.726,50

 • 6. URBANISM, ACORDURI Șl AVIZE CONFORME

  • 6.1 Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire Document atașat prezentei documentații.


  • 6.2 Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege                                                                          '

Document atașat prezentei documentații.

 • 6.3 Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu în documentația tehnico-economică

Document atașat prezentei documentații.

 • 6.4 Avize conforme privind asigurarea utilităților

Documente atașate prezentei documentații.

 • 6.5 Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Este atașat prezentei documentații.

 • 6.6 Avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul obiectivului de investiții și care pot condiționa soluțiile tehnice

Nu este cazul.

 • 7. IMPLEMENTAREA INVESTIȚIEI

  • 7.1 Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea investiției

Entitatea responsabilă cu implementarea investiției propuse este PRIMĂRIA MUNICIUPUI PLOIEȘTI.

Beneficiarul va desemna prin intermediul unei dispoziții persoanele care vor constitui Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP). Aceasta va fi constituită din minim 3 posturi: Manager de Proiect, Responsabil Tehnic și Responsabil Economic. Relația dintre Managerul de Proiect și Responsabili este una de subordonare, în timp ce între Responsabilul Tehnic și Responsabilul Economic trebuie să existe o relație de coordonare.

Manager de

Proiect

Responsabil Tehnic


Responsabil Economic


Membrii selectați pentru constituirea UlP-ului vor fi angajați ai Beneficiarului. Desemnarea lor va fi realizată strict în baza competențelor și experienței anterioare, asumate prin intermediul CV-urilor, în condițiil respectării Legii 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați, precum și cele ale OUG 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare.

în măsura în care se va observa lipsa persoanelor care dețin competențele și experiența necesare pentru implementarea proiectului, solicitantul va opta pentru achiziția serviciilor de consultanță în managementul proiectelor. Furnizorul de servicii de consultanță, care va selectat prin procedura de achiziție publică, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, trebuie să pună la dispoziția beneficiarului specialiști cu experiență demonstrabilă în implementarea proiectelor similare, care să ocupe cele trei posturi descrise anterior.

în ceea ce privește atribuțiile acestora, menționăm, pe scurt, următoarele îndatoriri de o importanță crescută:

1. Managerul de Proiect:
 • -  coordonează întreaga echipă care se ocupă de implementarea proiectului; verifică, stabilește și menține legături strânse de colaborare printr-o comunicare eficientă și permanență cu părțile implicate în implementarea proiectului;

 • -   răspunde de buna desfășurare a tuturor activităților din cadrul proiectului (conform graficului activităților);

 • -   coordonează, planifică și răspunde de organizarea eficientă a activităților aprobate prin proiect, conform graficului de implementare;

conduce ședințele de monitorizare a progresului proiectului;

 • -   asigura și răspunde pentru corectitudinea, legalitatea, necesitatea și oportunitatea operațiunilor legate de implementarea proiectului;

 • -   asigura și răspunde pentru buna desfășurare a activităților și întocmirea documentelor solicitate în cadrul procesului de derulare și implementare a proiectului;

 • -  soluționează problemele care pot să apară ca situații neprevăzute, pe parcusul implementării proiectului.

 • -   evaluează rezultatele implementării proiectului conform graficului de activități aprobat și asigură derularea continuă și fără probleme a desfășurării activităților

 • -   urmărește executarea la termen și de buna calitate a sarcinilor trasate către echipa de management a proiectului;

urmărește respectarea obligațiilor asumate prin contractele cu terții și autoritatea de management, referitoare la prezentul proiect.

monitorizează respectarea tuturor cerințelor finanțatorului pe parcursul implementării proiectului, conform contractului de finanțare și anexelor acestuia, instrucțiunilor specifice și legislației aplicabile în materie de achiziții publice participă la toate vizitele de monitorizare ale reprezentanților finanțatorului precum și ai beneficiarului;

 • -   participă la ședințele lunare de monitorizare a progresului în cadrul cărora se va analiză evoluția proiectului din punctul de vedere al cheltuielilor, utilizării resurselor, implementării activităților, obținerii rezultatelor și managementul riscurilor;

2. Responsabilul tehnic:
 • -   va supraveghea bună desfasurarare a proiectului din punct de vedere tehnic;

 • -   va urmări executarea la termen și de bună calitate a sarcinilor trasate de managerul de proiect;

 • -   va urmări conformitatea lucrărilor, echipamentelor și serviciilor propuse a fi achiziționate;

 • -   participă la elaborarea rapoartelor de progres împreună cu managerul de proiect, diriginții de șantier;

 • -   participă la elaborarea rapoartelor pentru vizite pe teren împreună cu managerul de proiect, diriginții de șantier și proiectant.

 • -   va verifica respectarea concordanței dintre caietul de sarcini, oferta tehnică și situații de lucrări/facturi/procese verbale de recepție pentru toate contractele ce urmează să fie atribuite pe parcursul implementării proiectului

participă la ședințele de monitorizare a progresului proiectului și, la cerere, la vizitele de monitorizare ale reprezentanților finanțatorilor;

 • -   urmărește executarea la termen a lucrariilor și serviciilor achiziționate în cadrul proiectului;

3. Responsabilul economic:
 • -   asigură îndeplinirea tuturor obligațiilor, de natură financiară, rezultate că urmare a derulării proiectului în cauză.

 • -   urmărește și verifică eligibilitatea tuturor cheltuielilor efectuate, asigura controlul costurilor proiectului;

verifică și avizează rapoartele de natură financiară, trimise de contractori și, pe baza acestora, elaborează cererile de rambursare adresate finanțatorului.

 • -   supraveghează și certifica încadrarea în bugetul proiectului a tuturor acțiunilor generatoare de cheltuieli, aferente proiectului.

 • -   monitorizează efectuarea plăților către terți;

 • -   asigură, din punct de vedere financiar, respectarea obligațiilor asumate prin contractul de finanțare încheiat cu autoritatea de management;

asigură coerentă financiară a proiectului (corelarea plăților cu graficul activităților).

 • -   verifică asigurarea realizării cash-flow-ului pentru toată durata de implementare a proiectului;

participă la ședințele de monitorizare a progresului proiectului; participă, la solicitare, la vizitele de monitorizare ale reprezentanților finanțatorului.

 • 7.2 Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiții (în luni calendaristice), durata de execuție, graficul de implementare a investiției, eșalonarea investiției pe ani, resurse necesare

Etapa de implementare a proiectului - cu durata de 3 ani (35 de luni).

Durata de execuție efectiva a lucrărilor de construcții este de 13 luni.

Graficul orientativ de realizare a investiției se regăsește detaliat în cadrul Anexei 3 - Graficul activităților.

Metodologia/ strategia de implementare include planificarea și monitorizarea activităților, toate atribuțiile și responsabilitățile acesteia fiind regăsite că obligații ale UIP/ Consultantului selectat în scopul implementării cu succes a proiectului propus, după cum urmează:

Planificarea atentă a tuturor activităților proiectului;

 • -   Verificarea stadiilor de realizare a etapelor de proiect în comparație cu planul de proiect;

 • -   Verificarea calității, consistenței și cantităților rezultate ca urmare a finalizării unei etape sau subetape din planul de proiect;

 • -   Evaluarea timpurie a marginilor de eroare pentru fiecare activitate în parte;

 • -   Urmărirea execuției fazelor proiectului (respectarea specificațiilor, precum și a termenelor de implementare);

 • -   Organizarea de întâlniri periodice între participanții la proiect pentru stabilirea strategiei abordate și a fluxurilor de informații în cadrul implementării proiectului; , -

 • -  Cooperarea permanentă între persoanele responsabile de implementarea proiectufuij

Pentru a se asigura că obiectivele și indicatorii proiectului sunt realizați conform planului de execuție, Unitatea de Implementare a Proiectului/ Echipa Consultantului selectat va pune în practică un mecanism de monitorizare permanentă și avertizare care să semnaleze apariția potențialelor amenințări și pericole în nerespectarea obiectivelor proiectului. Planul de monitorizare a proiectului va avea următoarele elemente principale:

 • a) echipa desemnată să dezvolte și să pună în practică monitorizarea și relațiile de subordonare:

formată din membrii Unității de Implementare a Proiectului/ din membrii echipei provenite de la societatea de consultanță și din experții care vor asigura dirigenția de șantier;

 • b) instrumente de raportare și asigurare a feedback-ului și a sugestiilor de măsuri corective propuse de echipa de monitorizare

rapoartele vizitelor de monitorizare în teren; rapoarte de monitorizare lunare și la finalul proiectului.

7.3 Strategia de exploatare/operare și întreținere: etape, metode și resurse necesare

Funcționarea corectă a unui sistem organizațional presupune intervenția managerială asupra structurii sistemului și impunerea unor principii aplicabile în actualul context social și de politică sanitară.

 • 8. CONCLUZII Șl RECOMANDĂRI

în baza studiilor realizate, în vederea întocmirii prezentei documentații, considerăm că proiectul propus de către PRIMĂRIA MUNICIULUI PLOIEȘTI este unul fezabil, care va avea un puternic impact asupra imbunatatirii factorilor de mediu si a cheltuielilor bugetare locale cu operarea SIP.

ANEXAI. SCENARIU I - SCENARIU NERECOMANDAT

Proiectant,


INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Bd.N.Titulescu, nr.14, BI.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com - J40/6798/2000

CUI-RO13215737

Cont - R079RZBR0000060016712071, Raiffeisen Bank

Tel/fax: 021/319.48.54/55

DEVIZ GENERAL ai obiectivului de investiții - SCENARIUL I Nerecomandat

"Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiești - Sistem Iluminat Public Traseu Tramvai 102 - Str.Gageni Sos.Nordului - Sos.Vestului - Str.Libertății (Gara de Vest)”

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0

0

0

1.2

Amenajarea terenului

0

0

0

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

7.759,14

1.474,24

9.233,38

1.4

Cheltuieli pentru retocarea/protectia utilităților

2.777.196,63

527.667,36

3.304.863,99

Total ca

pitol 1

2.784.955,77

529.141,60

3.314.097,37

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare

0

0

0

Total capitol 2

0

0

0

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

118.412,67

22.498,41

140.911,08

3.1.1

Studii teren

112.583,50

21.390,87

133.974,37

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

5.829,17

1.107,54

6936,71

3.1.3

Alte studii specifice

0

0

0

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

14.895,46

145,78

15.041,24

3.3

Expertizare tehnica

1.000,00

190,00

1.190,00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

18.000,00

3.420,00

21.420,00

3.5

Proiectare

648.459,89

123.207,38

771.667,27

3.5.1

Tema de proiectare

0

0

0

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0

0

0

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

431.358,95

81.958,20

513.317,15

3.5.4

Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

14.473,40

2.749,94

17.223,34

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

9.648,93

1.833,30

11.482,23

3.5.6

Proiectul tehnic si detalii de execuție

192.978,61

36.665,94

229.644,55

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

29.145,87

5.537,72

34.683,59

3.7

Consultanta

310.758,54

59.044,12

369.802,66

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

285.558,54

54.256,12

339.814,66

3.7.2

Auditul financiar

25.200,00

4.788,00

29.988,00

3.8

Asistenta tehnica

155.179,22

29.484,05

184.663,27

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

38.595,72

7.333,18

45.928,90

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

25.859,13

4.913,23

30.772,36

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC

12.736,59

2.419,95

15.156,54

3.8.2

Dirigentie de șantier

116.583,50

22.150,87

138.734,37

Total capitol 3

1.295.851,65

243.527,46

1.539.379,11

ICAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

6.728.724,53

1.278.457,66

8.0Q7.182/T9

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0

0

. c o

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0

0

0

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0

0

0

4.5

Dotări

0

0

0

4.6

Active necorporale

0

0

0

Total capitol 4

6.728.724,53

1.278.457,66

8.007.182,19

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

291.458,75

55.377,16

346.835,91

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

135.250,00

25.697,50

160.947,50

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

156.208,75

29.679,66

185.888,41

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

114.845,28

0

114.845,28

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0

0

0

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

47.127,94

0

47.127,94

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

9.425,59

0

9.425,59

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

58.291,75

0

58.291,75

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

0

0

0

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

309.499,72

58.804,95

368.304,67

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

8.380,00

1.592,20

9.972,20

Total capitol 5

724.183,75

115.774,31 |

839.958,06

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice s

teste

6.1 I

Pregătirea personalului de exploatare

46.520,00

8.838,80

55.358,80

6-2

Probe tehnologice si teste

232.052,89

44.090,05

276.142,94

Total capitol 6

278.572,89

52.928,85

331.501,74

TOTAL GENERAL

11.812.288,59

2.219.829,88

14.032.118,47

din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

9.648.930,30

1.833.296,76

11.482.227,06


* In preturi la data de ianuarie 2018 1 euro = 4,652 Lei

Data: 18 septembrie 2019


Proiectant,

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com - J40/6798/2000

CUI - RO13215737

Cont - R079RZBR0000060016712071, Raiffeisen Bank

Tel/fax: 021/319.48.54/55

Nr.1/1 Devizul obiectului: Instalații iluminat stradal - Linia tramvai 102

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA

TVA

Valoare cu TVA

tei

tei

tei

1

2

3

4

5

Cap.4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.11

Construcții si instalații

6.728.724,53

1.278.457,66

8.007.182,19

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

393.058,89

74.681,19

467.740,08

4.1.2

Rezistenta

933.982,59

177.456,69

1.111.439,28

4.1.3

Arhitectura

-

4.1.4

Instalații

5.401.683,05

1.026.319,78

6.428.002,83

TOTAL 1 - subcap. 4.1

6.728.724,53

1.278.457,66

8.007.182,19

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0

0

0

TOTAL II- subcap. 4.2

0

0

0

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0

0

0

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0

0

0

4.5

Dotări

0

0

0

4.6

Active necorporale

0

0

0

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

0

0

0

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total llll

6.728.724,53    1.278.457,66

8.007.182,19


71533240

348.79939


10.103,90

12.023,64


6.SS 8.679,22

7.910.399,03


Tarif mediu anual al energiei electrice

Lei/MWh

363,69

365,51

367,34

369,17

371,02

372,87

374,74

376 61

378,49

380,39

382,29

384,20

386,12

383,OS

389,99

Consum anual de ener^e electrica

MWh/an

6-h,M

605,54

605,54

789,92

789,92

789,92

789,92

789,92

789,92

789,92

789,92

789,92

789,92

789,92

789,92

Total cheltuieli cu enerf a electrica

lei/an

U521U4

221.320,00

222436,4*

2914164*

293)07445

2944403*

296.013.04

20749340

29B4BQ47

30047547

301371*5

303487.74

30540548

30823040

308462,1*

Cheltuieli cu personalul angajat

Lei/an

0

0

0

165.600,00

167.256,00

168.928,56

170.617,85

172.32402

174.047 26

175.787,74

177.545,61

179.321,07

181.114,28

182.925,42

184.754,68

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială

Lei/an

ci

0

4.140,00

4.181,40

4.223,21

4.265,45

4.308,10

4.351,18

4.394,69

4.438,64

4.483,03

4.527,86

4.573,14

4.618,87 i

Total cheltuieli cu personalul

Lel/an

tt

»

0

169.74030

17143740

173451,77

174.883,10

178.63242

17830045

18048243

181.94445

183 40*4 0

1&5442J4

1B749846

189373/1

Cheltuieli cu mentenant* sistemului

Lei/an

127278,72

127.91531

128554>»

17244145

17350*46

174.371,78

175,243,64

176.11946

17740046

177485/5

178.77449

179460.76

18056740

18146944

1*247746

Tarif mediu unitar

Lei/pCt luminos/an

186 08

187 01

187 95

188 85

189 83

190 78

191.73

192 69

193 65

194 62

195 60

196 57

197.56

198 54

199 54

Număr puncte luminoase

număr

684

684

684

914

914

914

914

914

914

914

914

914

914

914

914

Cheltuieli cu înlocuirea cornuritor de iluminat

Lei/an

a

a

0

44442430

0

0

9

0

0

&

0

t>

i?

a

Tarif unitar corp iluminat stradal/pietonal

Lei/corp

697,8

701,29

704,80

70832

711,86

715,42

719,00

722 59

726,21

729,84

73349

737,15

740,84

744,54

748 27

Număr corpuri iluminatstradal/pietonal

nr.corpuri

0

0

628 00

0

0

0

0

0

0

a

0

0

0

larif unitar corp iluminat din statiilecetramvai

Lei/corp

232,6

233,76

234,93

236,11

237,29

238,47

239,67

240 86

242,07

243,28

244,50

245,72

246,95

248,18

249,42

Număr corpuri iluminat dinstatiilede tramvai

nr.corpuri

0

0

0

0

0

0

0

D1

0

0

0

0

0

0

Total costuri o_erauonaie - VARIANTA "ARA INVESTIȚIE

Lei/an

Ml 2*5.19

15QJS1J1

147*42241

514316/53

*47 O63.M

M6.ne.ai

«ÎOJ*S/I3

£5437047

55*-i*J/5

86ZJ3S,M

66fc.0fiO.fiO

*7141444

57848840

COSTURI DE OPEitAML tfl VARIANTA CU INVESTIȚIE

Tarif mediu anual al energiei electrice

Lei/MWh

363,69

365,51

367,34

369,17

371,02

372,87

374,74

376 61

3 B 0.39

382,29

384 20

ire.i r

JlKt.ffi

389,99

Consum anual de energie electrica

MWh/an

605,54

605,54

605,54

741,08

741,08

741,08

741,08

741,08

74 lila

741 0«

/ ti ri

741,08

t^ta»

/*! (iii

m t.oi

Total cheltuieli eu enerva electrica

tei/an

220-228,54

221.32 SJ 9

222436**

271JH54I

2744544»

276.32031

277.710.13

270,0*049

JW49*,M

JIÎ30GJI5

2M.72M*

1B4A*7/)O

J»T4T5rjî

Lei/ai

0

165.600 00

167.256.cq,

170.617 85

172.324 02


Cheltuieli cu personalul angajat____________

Cheltuieli cu asigurările și proteclia socială


Total cheltuiaH cu personalul


_______=f

lZ7.27a.7Z ‘


4.140,00

169340/10


4.18140

17143740


168.928

4.223,2


173.151.77


4.265,45

174083,29


4.308 10

176.632^2Număr puncte luminoase


Cheltuieli cu înlocuire» corpurilor de Iluminat Tarif unitar corp iluminat stradal/tiretonal

Număr corpuri iluminat stradal/pietonal

Ta rif unitar corp iluminat din stațiile de tramvai Număr corpuri iluminat clin statiilede tramvai


Tarif mediu anual al energiei electrice


Consum anual de energie electrica Total cheltuieli cu erMrge electrica


Cheltuieli cu personalul angajat __       ___

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială ___

Total cheltuieli ai personalul


Cheltuieli cu 1


1 sistemului


Cheltuieli cu înlocuirea curmurilor de iluminat


Studiu de fezabilitate pentru investiție mixta18749846


__4*1**;

18837335
(48,84] ____ (48,84| 1          14-8 84):          (48,84)           |48 84|

,1848546), JXIU7M1):   (18471,00)]   (1836*46)    (1*4644»Tiz


154153,i| 5|      5*42*42)]    (94096/u.l


VtnMurt nporMronM • tNrf'nknfv»towilltl»

Venituri dinalocari bu-etare. entru iitretinerea rețelei de iluminat Total venituri operaționale

Lei/an__347.507 56

lei/an            347507.56

349.245 10

349.245,10

Venituri operaționale - variante cu mvestdie

Venituri din alocari bu stare pentru intretinerea rrtelei de iluminat

Lei/an              347.507 56

349.245 10

Total venituri operaționale

Lei/an              347.507 :=5

349.245 1D

•••!-• 1            - wiantaUtfemontala

Venituri dinalaca"! hui.etare pentru intretinerea rețelei de iluminat

lei/an                         0

0

Total venituri oper M onate

Lei/an                         0

0

1 Tabelul nr.4 -bUHSt OtriNANȚARt

ij'4_____ Amil            .Vil l     i

Miupnin ftnnnciw * nt*r>wlsursahBlii sciiidi ud

700528J2

lî.7B3t17 1

Contribuția beneficiarului, din care:

Lei/an            148.270,87

240,.17

Contribu ie aferentă costurilor eligibile inclusiv TVA

Lei/an                14.296,50

240 47

Contribu ie aferentă costurilor neeligibile inclusiv TVA

Lei/an              133.974,37

Total resurse financiare, din care:

Lei an              848.799 9

12.023 64

Valoarea totală eligibilă inclusiv TVA

Lei/an              714.824 82

12.023,64

Valoarea totală neeligibilă inclusiv TVA

Lei/an              133.974,37

.IWWIIMIILUUII. HI..............

350.991 33    1.078.822 53

350391^13   1D7B.822 53

Flux de numerar din activitatea de exploatare (operațional)
715.532,40


-715.532,40

-715.532,40


10.103,90

10403 90 -1040330


6.658.678,22

-6.658.678 72


1.078.822,53

167862253


-6.658A7BJ2     515411 '9


638.016 62

63861662


646.139 97

546.139,97


650.245 09

650.245 L'9


654.379 47

654379,47


658.543 36 I

658543 36


666,96060

866360^.0


671.214 42

57121442


675.498 70

57549870


-679.813 69

679313.69


638.016 62

638616.62


646.139,97

646.139,97


 • 650.245 09

 • 550.245 ir9


654.379,47

65437947


666.960,60

666.960,60


671.214,42

871.214 12


675.498,70

675498 70


605.245,46

74558


71.295,03


7165131


72609 77


72.369 81


72.731 66


Sursedefinan.are

Flux de numerar din activitatea de finanțare Flux de numerar total

Flux de numerar total cumulat

Verificare sustemrl


715.532.40

71533240


10,103,90

10.103 90


6.658.678,22

6.658.678,22


7Q.94O 33


70.940 33


0

71.295,03

71.295 03


fi


72.009,77

72.009 77


0

72369,81

72369,61


0

72.731 u6


72.731 56


7369532

7 3695 12


73628,10 I_______________________

7332B:0     74497:4     745


Total incasarr de Valoarea reziduală

Total venituri / încasări

lei/an                         o

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Costuri totale cu investiția

cl/»i               715.532,40

10.103,90

6.658.678,22

Costuri operaționale

tirt/up

(433.119.32)

(59.613,72)

(59.911,79)

(60.211,35

(60.512,41)

(60.814,97)

(61.119,04)

(61.424,64)

(61.731,76

(62.040,42)

(62.350 62)

162.662,38)

Total costuri / plăți

l«i/*n            715.532,40

10.10390

6.658.678.22

1433.119.12H

'59513 72l|

59.911 79|

60.211 35

60.512X1)

60.814 .-71

161.119,3 J(

'61424 54|<

61.731,761

'62640 2-21

■62350,1.4,'

162.662 38i

Flux de numerar net

iei/dn              -715.532,40

-104.0330

6.658.678,22

43341932

59513,72

59611,79

6021135

60612,41

60.814 97

61.119,04

61.424,64

61.731,76

62 640,42

62.350,62

62662 4 8

Factor deactualizare

0,96

0,92

0.89

0,85

0,82

0,79

0,76

0,73

0,70

0,68

0,65

0,62

0 60

0,58

0,56

Flux de numerar net actualizat

1 .■                   -688.011,92

-9.341,62

-5.919.540^9

37023241

4869844

47.349-6

45.755,68

44215,82

42.72 7 79

■ 41.289,84

39.90047

38.557,48

37459,87

36.00533

34.794:9

Rentabilitetea financiară a investi|iei (ERF/C)

% -26,82%

Venitul net actualizat al investiției (VA^N /

Lei              -5,789.807,85Costuri actualizate totale anuale in var'

Costuri actualizate totale anuale incrementale Cost total actualizat • incremental

Reducerea anuala de fpze cu efect de sera Reducerea totala de ijaie cu efect de sera (12 aniț Raportul aCe


Lei

liiMi.ită

îîi.m.ja

J 12630.01

9J24JtZ62

52441» V Ui

-=□74=4X21

49161347

475427 71

<«S9,75B,5«

am a«a4d

430.501,31     ilftSBU'rî

40243799’

Lei

334.141 89

322.896 73

26254.07,21

481505 fr9

46669537

45168632

436554,02

422510,89

408.912 27

395.753.39

383.019,98

37069832

358.77474

Lei

0,00

0,00

2314677 20

-440576.33

-583 07,78

-56345,1-0

-54X49,26

-52616,83

•50.846,07

-49.134,91

-47X8143

-45.88340

-4433915

tCO2/an

0

D

0

15.36

15,36

15 36

15.56

1536

15 16

1536

15 6

1536

15,36

tcoi

482 8i'

Lei tCO2

2.754,11

190.083>7    1774 »&X1

347236.61    .3tSjO71J2

42.347 3X   ^14(B.J»

<1536 V'3*


-----15-37


ANEXA 2. SCENARIU II - SCENARIU RECOMANDAT

Proiectant,

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Bd.N.Titulescu, nr.14, BI.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com - J40/6798/2000

CUI -RO13215737

Cont- R079RZBR0000060016712071, Raiffeisen Bank

Tel/fax: 021/319.48.54/55


DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții - SCENARIUL II Recomandat

"Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiești - Sistem Iluminat Public Traseu Tramvai 102 - Str.Gageni -Sos.Nordului - Sos.Vestului - Str.Libertății (Gara de Vest)”

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0

0

0

1.2

Amenajarea terenului

0

0

0

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

7.759,14

1.474,24

9.233,38

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

2.777.196,63

527.667,36

3.304.863,99

Total ca

pitol 1

2.784.955,77

529.141,60

3.314.097,37

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare

0

0

0

Total capitol 2

0

0

0

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

118.412,67

22.498,41

140.911,08

3.1.1

Studii teren

112.583,50

21.390,87

133.974,37

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

5.829,17

1.107,54

6936,71

3.1.3

Alte studii specifice

0

0

0

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

14.895,46

145,78

15.041,24

3.3

Expertizare tehnica

1.000,00

190,00

1.190,00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

18.000,00

3.420,00

21.420,00

3.5

Proiectare

717.618,27

136.347,47

853.965,74

3.5.1

Tema de proiectare

0

0

0

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0

0

0

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

431.358,95

81.958,20

513.317,15

3.5.4

Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

19.083,95

3.625,95

22.709,90

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

12.722,64

2.417,30

15.139,94

3.5.6

Proiectul tehnic si detalii de execuție

254.452,73

48.346,02

302.798,75

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

29.145,87

5.537,72

34.683,59

3.7

Consultanta

310.758,54

59.044,12

369.802,66

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

285.558,54

54.256,12

339.814,66

3.7.2

Auditul financiar

25.200,00

4.788,00

29.988,00

3.8

Asistenta tehnica

167.474,05

31.820,07

199.294,12

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

50.890,55

9.669,20

60.559,75

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

34.096,67

6.478,36

40.575,03

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC

16.793,88

3.190,84

19.984,72

3.8.2

Dirigentie de șantier

116.583,50

22.150,87

138.734,37

Total capitol 3

1.377.304,86

259.003,57

1.636.308,43

^NTERCiROUP


CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

9.802.430,58

1.862.461,81

11.664.892,39

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0

0

0

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0

0

0

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0

0

0

4.5

Dotări

0

0

0

4.6

Active necorporale

0

0

0

Total capitol 4

9.802.430,58

1.862,461,81

11.664.892,39

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

291.458,75

55.377,16

346.835,91

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente . organizării de șantier

135.250,00

25.697,50

160.947,50

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

156.208,75

29.679,66

185.888,41

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

114.845,28

0

114.845,28

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0

0

0

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

47.127,94

0

47.127,94

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

9.425,59

0

9.425,59

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

58.291,75

0

58.291,75

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

0

0

0

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

309.499,72

58.804,95

368.304,67

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

8.380,00

1.592,20

9.972,20

Total ca

3itol 5

724.183,75

115.774,31

839.958,06

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnolosice si teste

6.1 |

Pregătirea personalului de exploatare

46.520,00

8.838,80

55.358,80

6.2 |

Probe tehnologice si teste

232.052,89

44.090,05

276.142,94

Total capitol 6

278.572,89

52.928,85

331.501,74

TOTAL GENERAL

14.967.447,85

2.819.310,14

17.786.757,99

din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

12.722.636,35

2.417.300,91

15.139.937,26

* In preturi la data de ianuarie 2018 1 euro = 4,652 Lei

Beneficiar/lnvestitor,

UAT Municipiul Ploiești

Proiectant, INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com - J40/6798/2000

CUI - RO13215737

Cont - R079RZBR0000060016712071, Raiffeisen Bank

Tel/fax: 021/319.48.54/55

Nr. 1/1   Devizul obiectului: instalații iluminat stradal

- Linia tramvai 102

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de

Valoare fara TVA

TVA

Valoare cu TVA

cheltuieli

lei

tei

lei

1

2

3

4

5

Cap.4 - (

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1*

Construcții si instalații

9.802.430,58

1.862.461,81

11.664.892,39

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

393.058,89

74.681,19

467.740,08

4.1.2

Rezistenta

933.982,59

177.456,69

1.111.439,28

4.1.3

Arhitectura

4.1.4

Instalații

8.475.389,10

1.610.323,93

10.085.713,03

TOTAL 1

subcap. 4.1

9.802.430,58

1.862.461,81

11.664.892,39

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0

0

0

TOTAL II

subcap. 4.2

0

0

0

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0

0

0

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0

0

0

4.5

Dotări

0

0

0

4.6

Active necorporale

0

0

0

TOTAL III

- subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

0

0

0

Total deviz pe obiect (Total 1 + Total II + Total III)

9.802.430,58 ,

1.862.461,81

11.664.892,39

* In cadrul subcap.4.1 - Construcții si instalațiile aferente acestora, categoriile de lucrări se detaliază de către proiectant pe domenii/subdomenii de construcții si specialități de instalații, in funcție de tipul si specificul obiectului.

Tabelul nr4 INVESTIȚIA TOTALA A PROIECTULUI


pielțțiiHri ptproăflctareii asUlentâ țehnlcji

Cheltuieli cu organizarea procedurilor de^cHzitil publice

Cheltuieli cu dlricentia de s a n ti er        ______________

Cheltuieli pentru investiția de baza

Cheltuieli pentru informare si publicitate Cheltuieli cu managementul roiectului

Cheltuieli cu auditul proiectului__


Valoarea totală a proiectului -exdushrTVA Va 1 oarea totală a proiectului - indusrv TVA


| Tabelul nr.2 - CHELTUIELI OPERAȚIONALE METODA INCREMENTALA


COSTUM D£ OPLIWtt IN VARIANTA FĂRĂ HVVSimF


Tarif mediu anual al energiei electrice C onsu manual de energie electrica


Total cheltuieE cu energia electrica69.95040 8375.992,28 3.809 09

64.086,96


12.600,00


Lei/an Lef/an


715532,40 I

848.799X9


10.103,90

12.023.64


8557.755,69

1047030121367,34

605,54

222436X4


0,


371,02 [

_ _              78932 1

J91,616. rr     293.074,96


376,61

789,92 j

297X93.10


165.600,00

4440.00

169.740X0


167.256,00

4.181,40


2 171X37X04   17345177


170.617,85 j    172.324,02

__4.265,45 j   4308,10 '

174X83,29 ■


174.047,26

4351,18


Ț

17653242  2178398X5


175.787,74 I

4394,69

18048233


177345,61

4.438,64

18138445


179321,07

4.483,03 j

183304.10


181.114,28 1

4.527,86 I

18534244 |


182.925,42

4.573,14

187X9856


CheftuleB cu mentenanta shiemulul

Lei/an

127278.72

127X15,11

128554 -.9

172X41,05

173504,76

17437178

175243,64

176419X6

177 000.46

172X85.46

174,774,8»

179X68 76

180567.10

181269 94

18237729

19954 '

Tarif mediu unitar

Leî/pct luminos/an

186,08

187,01

187,95

188,89

189.83

190,78

191,73

192,69

193,65

194,62

195,60

19657

197,56

198,54

Număr puncte luminoase

număr

684

684

684

914

914

914

914

914

914

914

914

914

914

914

914

Cheltuieli cu Înlocuirea corpurilor de iluminat

Lel/an

0

0

0

444X24,60

0

0

0

6

0

0

0

0

£j

0

0

Tarif unitar cor» iluminat stradal/pietanai

Lei/corp

697,8

701,29

704,80

708,32

711,86

715,42

719,00

722,59

726,21

729,84

733X5

737,15

740,84

744,54

748,27

Număr corpuri iluminat stradal/pietanai

nr.corpuri

0

0

0

628,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tarif unitar corp iluminat din stabile de tramvai

Lei/corp

232,6

233,76

234,93

236,11

237,29

238,47

239,67

240,86

242,07

243,28

244,50

245,72

246,95

248,18

249,42

Număr corpuri iluminat din stabile de tramvai

nr.corpuri

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(Total costuri operaț ionale • VARIANTA PARA INVESTIȚIE

Lei/an

347507.56

34924510

350.99133

1X78X22X3

638X16,62

_

642X63X9

646439X7

650245X9

654X79X7

658343’6

662.736,99

666.96050

671214X2

675298,70

679X13X9

COSTURI DE OPERARE IN VARIANTA CU INVESTIȚIE

.

=== == -

1

...

Tarif mediu anual al energiei electrice

Lei/MWh

363,69

36551

367,34

369 17

371,02

372.87

374,74

376,61

378,49

380,39

382,29

384,20

386,12

388,05

389,99

Consum anual de energie electrica

MWh/an

60554

605,54

605,54

364,43

364,43

364,43

364,43

364,43

364,43

354,43

364,43

364,43

364,43

364,43

364,43

Tutaî cheltuieli eu energii» electrica

tel/»»

220228X4

22132959

222436.64

134537X0

135210,28

135X8634

136565,77

137248X0

137334X4

138X2431

139317X4

140X1422

140.71430

141Â17X7

142.12456

Cheltuieli cu personalul ancaiat

Lei/an

0

0

0

165.600,00

167.256,00

168.928,56

170.617,85

172.324,02

174.047,26

175.787 74

177.545,61

179.321,07

181.114 28

182.925 42

184.754,68

Cheltuieli cu asigurările ii protecția socială

Lei/an

0

0

0

4.140,00

4.181,40

4.223,21

4.265,45

4.308,10

4.351,18

4.394,69

4.438,64

4X83,03

4.527,86

4.573,14

187X9856

4.618,87

Total cheltuieli cu personalul

Lef/an

0

0

0

169.740,00

17143740

1734.51,77

174X83,29

176X32.12

178398,45

180.182X3

18158425

183X04,10

185X42.14

18937355

5101168 44     11142239 .Tarif mediu uni tai


Număr puncte luminoase


Chdțutelicu înlocuirea corpurilor deilumlnat Tarif unitar corp iluminat stradal/r.ietonal Număr corpuri iluminat stradal/,-ietonal


Cheltuieli cu personalul anraiat


Cheltuieli cu asigurările;! protecția socială Total cheltuieli cu personalulnumăr


Le V an

Lei/corp nr.corpuri


Lei/corp nr.corpuri


708,32

0

236,11 .


23749 j

o|


41134130 i 414247,71 ;   417476,13


{6537635)


1444X24,60)0.


74434

J o!


n;


 • -  -

Ț__ăa&,5.J

(425.49)1 JlBîXȚJXlf' [1«44MU»£


113402,70

_ m .ai

934


___0

249,42 0


441X56,43    444.60121


șwș_


3®W


IM387.00),    (W3«34f   [68.274,$»)


U 344M Î471< . .^354)2465


Total venituri operaționale


Venituri operaționale - varianta cu investiție


Venituri din alocari buțetare pentru Întreținerea rețelei de iluminat Total venituri operaționale


^iturjopej


•te-*


Venituri din aiocari bu-.etare pentru intretinerea rețelei de iluminat Total venituri o cer jționale14934540


350.99133   1.07832233


662,7163!)

662.73639


666.960,60

666.960,60


671.214,42 |

671314/42 |


675.498,70


Lei/an


 • 347.507.56

 • 347507.56


349.245,10 3493454.0


350.99133 ’  1.078.822 53

35039133   1.07832233


638.016,62 638.016,62


642.063,89

64256359


ZZ“


Contribuția beneficiarului, din care:

Lei/an

14837037

240,47

59646337

Contribuie aferentă costurilor eli ti bile inclusiv TVA

Lei/an

14.296,50

240 47

195.390,56

Contribuție aferentă costuri!or neeligibl 1 e 1 nclusiv TVA

Lei/an

133.974,37

400.772,71

1

Total resurse financiare, din care:

Lei/an

848.799,19

12.023,64

10.170301,20

Valoarea totală eli. ibilă inclusiv TVA

Lel/an

714.824,62

12.023,64

9.769.528,49

Valoarea totală neeligibilă inclusivTVA

Lei/an

133.974,37

400.772 71

Tabelul nr. 5 - W5îiNABH.rîATEA FINANCIARĂ A PROIECTULUI             j

IJM        |

Anul 1      i

Anul 2

Anul 3     i

Anul 4     i

Anul 5

Anul 6     I

Anul 7    1

Anul 8

Anul 9

Anul 10    I

| Anul 11     I

Anul 12

Anul 13    1

Anul 14    1

Anul 15    I

încasări aferente veniturilor operaționale

iW/ab

347.507,56

349 745.10

350.99133

1.078.822,53

638.016,62

642.063,89

646.139)97

650.245,09

654 179.47'

658 543;36

56473559"

671.214,42

675 461,70"

579113.69

Plăți aferente cheltuielilor opera lionale

Lei/an

347507,S6

3fls.245.5fl

350.991,33

411.342,30

414.247,71

417.176,13

420.127,77

423.102,83

*76 10130

429.124,00

432.170,54

435.241,31

438.336,54

«1 *56.43

444.601,21

Flux de numerar din activitatea de exploatare (ope, iț tonal:

Lei/an

0

0

667480

223.769

224388

226.012

227-142

228378

229419

230366

231.719

232378

234X42

235412

Investi lie

Lei/an

715532 10

10,103,90

8557.755,69

Flux de numerar din activitatea de investiții

Lei/an

-715532/40

-10.103,90

-8557.75539

Flux de numerar - activitatea de exploatare )i de Investiții

Leî/an

-71553240

-10.103,90

-8557.755,69

667480,23

223.768,91

224387,76

226X1240

227.14246

22B37737

229.41936

230566,45

231.71949

23237748

234X4247

235.21248

Surse de finanțare

Lel/an

715532,40

10,103,90

8.557.755,69

Flux de numerar din activitatea de finanțare

Lei/an

715532,40

10.10330

8557.755,69

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Flux de numerar total

Lel/an

0

0

0

66748043

223.768,91

224387,76

226X1240

227-142,16

228377,97

229.41936

230566,45

231.719,29

232X7748

234X4247

23531248

Flux de numerar total cumulat

Leî/an

0

0

0

66748033

223.768,91

224387,76

226.01240

22744246

228277,97

229.41946

230366 4S

231.71949

23237748

234X4247

DA

235312,48

Verihcare sustenabilitatea 1 nandară

DA

DA

DA

DA

CA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

- — - — DA

Tabelul nr.6 - CAICUUL INDICATORILOR DE RENTABILITATE FINANCIARĂ 1

UM      1

1      Anul 1

_____Anul 2_____

____Anul 3     |

Anul 4     1

Anul 5     |

i      Anul 6      l

1     Anul 7

Anul 8

Anul 9

I    Anul 10

1 Anul 11

I Anul 12     1

I Anul 13     1

I Anul 14     |

1 Anul 15     1

Total incasa ri de exploatare

lei/an

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Valoarea reziduală

Lei/an

Total venituri / încasări

Lei/an

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Lei/an Lei, an
Rentabilitatea financiară a Invest Ulei (RIRF/C)


-6384334/)!Anexa 3 - Graficul activitățilorActivitatea


I. Actfvftati realizate înainte de depunerea cererii de finanțare


Activ, f. 1


Activitatea de pregătire a proiectului de investiții


Subactiv. 1.1,1


Elaborare expertiza tehnica, audit energetic si Lrrinotehnic


Subactiv. 1.1,2


Efaborare studii de teren


Subactiv. [.1.3


Obținere Certificat de urbanism, obținere avize/acorduri/autorizatii de principiu - purtătoare de TVA


Subactiv. 1.1.4


Subactiv. 1.1.5


Obținere avize/acorduri/autorizatii de principiu - nepurtatoare de TVA Elaborare documentație pentru procedura de evaluare a impactului asupra mediului


Subactiv. 1.1.6


Elaborare documentație tehnico-economica - SF rrtxt


Subactiv. 1.1.7


Elaborarea Cererii de finanțare


11. Activități ce se vor realiza după depunerea cererii de finanțare


Activ. 11.1


Asistenta tehnica in evaluarea proiectutui


Subactiv. II.1.1


Asistenta tehnica in evaluarea proiectutoi


Activ. 11.2


A ctivitatea de pregătire a documentațiilor de atribuire si derularea procedurilor de achiziție


Subactiv. 11.2.1


Activ. U.3


E fa bararea docuirentstiilor de atribuire, derularea procedurilor de atribuire si sermarea contractelor cu prestatori /furnizori

Realizarea DTAC, PT+CS+DDE, inclusiv verificarea proiectării


Subactiv. 11.3.1


întocmirea documentațiilor de avize, obținerea avizelor- faza PT


Subactiv. II.3.2


Intocmrea DTAC si obținerea Autorizației de Construcție, realizarea PT+CS+DDE, inclusiv verificarea tehnica a proiectării si a DDE


Activ. 11,4


Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului


Subactiv. 11.4.1


Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantuLi


Activ. N.5


Prestarea serviciilor de alrigentie de șantier


Subactiv. II .5.1


Prestarea ser vie fiilor de dirigentie de șantier


Activ. 11.6


Activitatea de realizare a investiției de baza


Subactiv. 11.6.1


Construcții si instalații


Subactiv. II .6.2


Amenajarea terenului - rebe are/protecția utlUtatibr


Subactiv. II.6.3


Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala


Subactiv. 11.6.4


Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier


Subactiv. 11.6.5


Organizarea de șantier - cheltuieli conexe


Subactiv. II.6.6


Comisioane, cote, taxe, costul credit ulii


Subactiv. 11.6.7


Servicii de auditare parametri tinînotehnici b finalizarea lucrărilor


Subactiv. 11.6.8


Cheltuieli diverse si neprevăzute


Activ. 11.7


Managementul proiectului


Subactiv. II.7.1


Monitorizarea irrplerrentârii proiectului si a contractelor de achiziție încheiate si activitatea de raportare 1n cadrul proiectuLi; activitatea de solicitare cereri de plata si/sau rambursare a cheltuieIilor proiect uLi


Activ, li.8


Derularea activităților obligatorii de informare si publicitate in cadrul proiectului


Subactiv. 11.8.1


Publicitatea obligatorie in cadrul proiectuLi


Activ. 11.9 A uditarea proiectului


Subactiv. H.9.1


Realizare rapoarte de audit intermediar si audit final1

In cadrul subcap.4.1 - Construcții si instalațiile aferente acestora, categoriile de lucrări se detaliază de către proiectant pe domenii/subdomenii de construcții si specialități de instalații, in funcție de tipul si specificul obiectului.