Hotărârea nr. 378/2019

Hotãrârea nr. 378 privind realizarea obiectivului de investiții Pod care asigurã legãtura dintre strada Apelor si strada Berzei, municipiul Ploiesti


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 378

privind realizarea obiectivului de investiții

POD CARE ASIGURĂ LEGĂTURA DINTRE STRADA APELOR ȘI STRADA BERZEI, MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 482/27.09.2019 al domnului Primar Adrian Florin DOBRE și Raportul comun de specialitate al Direcției Tehnic-Investiții, SRID/1563/24.09.2019, al Direcției Economice nr. 304/27.09.2019 si al Direcției

7                                     5                                                                                                                  5                                  5

Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr.318/27.09.2019 prin care se propune realizarea obiectivului de investiții POD CARE ASIGURĂ LEGĂTURA DINTRE STRADA APELOR ȘI STRADA BERZEI, MUNICIPIUL PLOIEȘTI;

Ținând cont de avizul Comisiei de specialitate nr. 2, Comisia pentru valorificarea patrimoniului, servicii către populație, comerț, turism, agricultură și promovare operațiuni comerciale din data de 27.09.2019;

Având în vedere prevederile art. 1 din Legea nr. 82/1998 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor;

în temeiul art. 196, alin.l, lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă încheierea unui PROTOCOL DE COLABORARE, între Municipiul Ploiești și S.C. VEROSKIP TRADING S.R.L., având ca obiect realizarea obiectivului de investiții Pod care asigură legătura dintre strada Apelor și strada Berzei, Municipiul Ploiești (proiectare și execuție), prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă ca realizarea obiectivului de investiții Pod care asigură legătura dintre strada Apelor și strada Berzei, Municipiul Ploiești (proiectare și execuție) să se facă de către SC VEROSKIP TRADING S.R.L.

Art. 3 Se împuternicește primarul municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin DOBRE să semneze PROTOCOLUL DE COLABORARE în numele U.A.T. municipiul Poiești.

Art. 4 Direcția Tehnic - Investiții, Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios,

5                                               5    '                5                                   5                          >                                                  7

Achiziții Publice, Contracte și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 septembrie 2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George Sbrirt Niiulae BOTEZ


liK"


Contrasemnează: ^SECRETAR GENERAL, .Ioana Gcanina SERBINOV


Anexa nr. 1 la H.C.L. nr.

PROTOCOL

încheiat astăzi

In baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr._______, s-a încheiat prezentul protocol.

I. PĂRȚILE PREZENTULUI PROTOCOL

1. MUNICIPIUL PLOIEȘTI, cu sediul în Ploiești, PiaȚa Eroilor nr.lA, telefon: 0244-516699, fax: 0244-510736,’cod fiscal: 2844855, cont: R051TREZ24A705000200200X deschis la Trezoreria Ploiești, reprezentat prin, ADRIAN FLORIN DOBRE, Primar, pe de o parte,

și

S.C. VEROSKIP TRADING S.R.L. cu sediul în București, B.dul Vasile Milea nr. 4E, et. 2, cam. 7, Sector 6, C.U.I. RO20844047, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J40/1702/2007, reprezentată legal prin..............pe de altă parte,

 • II. OBIECTUL PROTOCOLULUI

Art. 1 - Scopul colaborării

Scopul colaborării dintre Municipiul Ploiești și S.C. Veroskip Trading S.R.L. îl constituie realizarea lucrărilor de reabilitare ale podului care asigură legătura dintre str. Apelor și str. Berzei, din Municipiul Ploiești.

III. DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

9  9»

2.1 - Obligațiile Municipiului Ploiești

 • 2.1.  Să obțină un certificat de urbanism pentru desființare și pentru construire, avizele necesare în baza documentațiilor transmise de către SC VEROSKIP TRADING SRL, precum și Autorizația de Demolare și Autorizația de Construire

 • 2.2.  Să pună la dispoziția SC VEROSKIP TRADING SRL, la solicitarea acestuia, pe durata execuției lucrărilor, spațiile necesare lucrărilor, în limita posibilităților potrivit configurației și disponibilului din zonă.

 • 2.3.  Să supună spre aprobare indicatorii tehnico economici rezultați în urma întocmirii DALI

 • 2.4.  Să supună spre aprobare proiectele în Comisia Tehnico - Economică de Avizare.

î^W"

Art. 3- Obligațiile VEROSKIP TRADING S.R.L.                         T>..

 • 3.1 Să întocmească Proiectul Tehnic pentru Desființare, Documentația de' Avizățe a Lucrărilor de Intervenții (DALI), Documentația Tehnică pentru obținerea^JĂiitdțiâiâț&M de Construire (DTAC), Proiect Tehnic de Execuție și Detalii de Execuție (?TDE)

 • 3.2         Să execute lucrări de desfințare și construire în conformitate dîi prevederile Proiectului Tehnic de Demolare, Proiectului Tehnic de Execuție și înCconfâi^lțate cu Autorizația de Demolare si Autorizația de Construire

9                                     S

 • 3.3    La terminarea lucrărilor, părțile vor încheia un proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor și un Proces Verbal de predare-primire prin care obiectivul va intra în patrimoniul municipiului Ploiești.

Art. 3 - Durata protocolului

Durata colaborării este de la data încheierii prezentului protocol, până la data finalizării construcțiilor în baza autorizației de construire care va fi emisă conform prevederilor legale.

IV. ÎNCETAREA PROTOCOLULUI

Art. 4. Protocolul încetează prin:

 • - acordul de voința, exprimat în scris, al părților, cu un preaviz de 10 zile calendaristice;

 • - prin reziliere, in caz de nerespectare a obligațiilor asumate de către parti;

 • - inceteaza de drept când interesul public impune acest lucru.

V. RĂSPUNDEREA

Art.5. - Pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul protocol, partea în culpă datorează celeilalte părți daune ce se vor determina în funcție de prejudiciul produs. Prejudiciul va fi evaluat printr-o expertiză tehnica.

Art. 6. - Nicio parte nu răspunde de neexecutarea la termen sau de executarea necorespunzatoare, total sau parțial, a oricărei obligații, care îi revine în baza acestui protocol, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligației a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege, cu condiția notificării în termen de 3 zile de la producerea evenimentului.

VI. DISPOZIȚII FINALE

Art. 7. - Modificarea protocolului se poate face în limitele legislației române, cu acordul părților, prin act adițional, care va face parte integranta din prezentul protocol; excepție fac legi, hotarari de Guvern, ordonanțe, hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Ploiești ale căror prevederi sunt imperative și operează de drept.

Art. 8. - Eventualele litigii care s-ar putea ivi în legătură cu aceșt^pfotocol vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar dacă părțile nu cad de acord, vor fi soluționate de cățr^i^stanțele de judecată competente.

Prezentul protocol produce efecte de la data încheierii acestuia.

Acest protocol a fost încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte unul peritțu fiecare parte, astăzi ____ ____.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRIMAR,

Adrian Florin Dobre


S.C. VEROSKIP TRADING


DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU DIRECTOR EXECUTIV,

DIRECȚIA ECONOMICĂ, DIRECTOR EXECUTIV,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ »                                                        9

JURIDIC CONTENCIOS,

ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII DIRECTOR EXECUTIV