Hotărârea nr. 377/2019

Hotãrârea nr. 377 referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 232/2019 privind repartizarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Ploieşti în Consiliile de Administraţie şi în Comisiile pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii, din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza municipiului Ploieşti, pentru anul școlar 2019-2020


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 377 referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 232/2019 privind repartizarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru Evaluarea și Asigurarea Calității, din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Ploiești, pentru anul școlar 2019-2020

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

văzând Referatul de aprobare nr. 479/26.09.2019 al primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre și al consilierilor Marilena Stanciu, Larisa Băzăvan, Sorin Văduva, Marius Andrei Dinu și Florina Alina Sorescu, precum și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 2708/26.09.2019 la Direcția Comunicare Relații Publice și sub nr. 312/26.09.2019 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, prin care se propune modificarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru Evaluarea și Asigurarea Calității din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Ploiești;

ținând cont de Avizul Comisiei de Specialitate nr. 6 - Comisia pentru învățământ, Sănătate, Știință, Cultură, Culte, Tineret și Sport din data de 26.09.2019;

având în vedere solicitările unităților de învățământ (grădinițe) din municipiul Ploiești;

în baza Hotărârii de Consiliu Local numărul 277/2019 privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Răcăsean Florica;

în baza art. 1 din Anexa la Ordinul Ministrului Educației Naționale nr.4.619/22.09.2014, privind aprobarea Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar;

în baza Hotărârii Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Prahova numărul 2865 din data de 29.08.2019;

ținând cont de Hotărârea nr. 94/2019 privind aprobarea Rețelei Școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și a unităților de învățământ particular acreditate/autorizate din Municipiului Ploiești, propuse să funcționeze în anul școlar 2019-2020;

conform art. 11 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității în educație, aprobată cu completări și modificări prin Legea nr. 87/2006;

în conformitate cu reglementările Legii Educației Naționale nr. 1/2011, capitolul III, art. 61, alin. (1), (2), secțiunea a 2-a, art. 96, alin. (5);

In temeiul art. 129, alin. 7, lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă modificarea pozițiilor 18, 19, 23, 34, 43, 46 și 70 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 232/2019, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Direcția Comunicare, Relații Publice va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 septembrie 2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George Sorin Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV

Anexă la HCL nr.?.??/

Nr. ctr.

Unitatea de învățământ

Adresa și numărul de telefon

Nume consilier local

18.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "TOMA CARAGIU"

Str. Minerva nr. 4, tel. 0244.555460

Dinu Marius, Stanciu Marilena, Răcășean Florica

19

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ELENA DOAMNA"

Str. Elena Doamna nr. 25, tel. 0244 544570

Bolocan Iulian, Răcășean Florica

23.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE COȘBUC"

Str. Alex. Lăpușneanu nr. 17, tel. 0244 513891

Răcășean Florica, Andrei Gheorghe

34

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE IORGA"

Str. Minerva nr. 4, tel. 0244 552398

Minea Gabriel, Staicu Zoia

43.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 32

Str. Muzicanți nr. 19, tel. 0244 573733

Stanciu Marilena, Grigore Constantin

46.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 35

Str. Maramureș nr. 27, tel. 0244 524193

Dinu Marius, Băzăvan Larisa

70.

CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ NR. 1

Str. Făgăraș nr. 1, tel. 0244 574563

Răcășean Florica