Hotărârea nr. 375/2019

Hotãrârea nr. 375 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 222/22.07.2019 referitoare la asocierea Municipiului Ploieşti cu Judeţul Prahova în vederea realizării obiectivului de investiţii “Aleea scriitorilor - extindere” în cadrul Administraţiei Parcului Memorial Constantin Stere Ploieşti


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 375 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 222/22.07.2019 referitoare Ia asocierea Municipiului Ploiești cu Județul Prahova în vederea realizării obiectivului de investiții “Aleea scriitorilor - extindere” în cadrul Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești

Văzând Referatul de aprobare nr. 476/25.09.2019 al domnului viceprimar Cristian Mihai Ganea și Raportul de specialitate nr. 7393/25.09.2019 al Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești, prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 222/22.07.2019 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, în sensul modificării denumirii obiectivului de investiții;

Luând în considerare Raportul de specialitate nr. 314/27.09.2019 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget - finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 25.09.2019 și de avizul comisiei de specialitate nr. 7, comisia juridică, din data de 26.09.2019;

în conformitate cu prevederile art. 19 și art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 196 alin. 1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă modificarea Hotărârii nr. 222/22.07.2019 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, în sensul modificării denumirii obiectivului de investiții “Aleea scriitorilor - extindere” și înlocuirii acesteia cu „Construire alei pietonale, repoziționare bust și totem”.

Art. 2 Aprobă încheierea actului adițional nr. 1 la contractul de asociere, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

A

Art. 3 împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze actul adițional nr. 1 la contractul de asociere.

Art. 4 Ordonatorul principal de credite și Administrația Parcului Memorial Constantin Stere Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 septembrie 2019.


PREȘEDINTE\DE ȘEDINȚ George Sorin Niculae BOTEI

ANEXA NR. 1 LA H.C.L. NR^=?


ACT ADIȚIONAL NR. 1

LA CONTRACTUL DE ASOCIERE

NR. 17390/07.08.2019


PĂRȚILE CONTRACTANTE

A

Intre Județul Prahova, reprezentat prin domnul Bogdan-Andrei Toader -președinte al Consiliului Județean Prahova, cu sediul în Ploiești, B-dul Republicii nr.2-4, pe de o parte și Municipiul Ploiești, reprezentat prin domnul Adrian - Florin Dobre - primar, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional, care modifică contractul de asociere nr. 17390/07.08.2019 astfel:

Art. 1. Articolul 1 va avea următorul conținut:

Obiectul contractului de asociere îl constituie finanțarea lucrării: „Construire alei pietonale, repoziționare bust și totem”.

Art.2-Prezentul act adițional s-a încheiat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi          ____,

Celelalte clauze ale contractului de asociere rămân nemodifîcate.

JUDEȚUL PRAHOVA

PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN,

Bogdan-Andrei Toader

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PRIMAR,

Adrian - Florin Dobre


DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR EXECUTIV,

Maria Dovîncă

DIRECȚIA ECONOMICĂ

DIRECTOR EXECUTIV, Nicoleta Crăciunoiu

DIRECȚIA TEHNICĂ DIRECTOR EXECUTIV, Adrian-Corneliu Ionițâ

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ JURIDIC-CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE, Director Executiv,

DIRECȚIA JURIDIC

CONTENCIOS și ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

DIRECTOR EXECUTIV,

Alina-Georgiana Tincă

VIZAT PENTRU LEGALITATE