Hotărârea nr. 373/2019

Hotãrârea nr. 373 privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2019 şi estimări pentru anii 2020-2021 al SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti SRL


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 373

privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2021 al

S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 434/10.09.2019 al consilierilor Minea Gabriel Constantin și Stanciu Marilena și Raportul de specialitate nr.18.858/09.09.2019 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., prin care se propune aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli, pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2021;

Luând în considerare raportul de specialitate nr. 21/13.09.2019 (Nr. Registru Special 44/16.09.2019) al Direcției Economice;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, din data de 25.09.2019;

In conformitate cu prevederile:

  • - Legii nr. 50/2019 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2019 și ale Legii nr.47/2019 privind aprobarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019;

  • - Legii nr. 227/08.09.2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Ordonanței Guvernului nr. 26/21.08.2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3145/2017 - privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

A

In temeiul art. 139 alin. 3, lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului, nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Aprobă rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., conform Anexei nr. 1, Anexei nr. 2, Anexei nr. 3, Anexei nr. 4 și Anexei nr. 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte, va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 septembrie 2019.

PREȘEDINȚI DE ȘEDINȚA George Sotin Niculae BOTEZ


DE ȘEDINȚĂ,


Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2018

Propuner an curent 2019

%

Estimări an

2020

Estimări an

2021

%

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

1.

VENITURI TOTALE (rd.

1 = rd. 2 + rd. 5 + rd.

6)

1

32,091

31,770

0.99

32,500

33,215

1.02

1.02

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

32,091

31,770

0.99

32,500

33,215

1.02

1.02

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0

0

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0

0

2

Venituri financiare

5

0

0

3

Venituri extraordinare

6

0

0

II

CHELTUIELI TOTALE

(rd. 7 = rd. 8+rd.20 + rd. 21)

7

32,091

31,770

0.99

32,502

33,217

1.02

1.02

1

Cheltuieli de

exploatare, din care:

8

32,091

31,770

0.99

32,501

33,216

1.02

1.02

A.

cheltuieli cu bunuri și servicii

9

6,152

5,779

0.94

5,912

6,042

1.02

1.02

B.

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

10

758

786

1.04

804

822

1.02

1.02

cheltuieli cu personalul, din care:

11

24,068

23,846

0.99

24,394

24,931

1.02

1.02

CO

Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)

12

22,888

22,551

0.99

23,070

23,577

1.02

1.02

CI

ch. cu salariile

13

20,902

20,908

1.00

21,389

21,859

1.02

1.02

1£L

bonusuri

14

1,986

1,643

0.83|

1,681

1,718

1.02

1.02

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2018

Propuner an curent 2019

%

Estimări an

2020

Estimări an

2021

%

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

C.

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0

0

0

0

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilo r de personal

16

0

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

17

295

414

1.40

424

433

1.02

1.02

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

18

884

881

1.00

901

921

1.02

1.02

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

1,112

1,359

1.22

1,390

1,421

1.02

1.02

2

Cheltuieli financiare

20

0

0

3

Cheltuieli extraordinare

21

0

0

III

REZULTATUL BRUT

(profit/pierdere)

22

0

0

0.00

0

0

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

10

0

0.00

0

0

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

-10

0

0.00

0

0

1

Rezerve legale

25

0

0“Anexa 1 C fa-

Hei. M>. 38/^

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2018

Propuner an curent 2019

%

Estimări an

2020

Estimări an

2021

%

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

ș

[

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

0

0

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

0

0

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

0

0

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0

0

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

0

0

0

0

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2018

Propuner an curent 2019

%

Estimări an

2020

Estimări an

2021

%

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

0

0

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0

0

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0

0

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0

0

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

0

0

Anexa I C 4

HCl Ifo.

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2018

Propuner an curent 2019

%

Estimări an

2020

Estimări an

2021

%

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 -rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

0

0

VI

VENITURI DIN

FONDURI EUROPENE

36

0

0

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE

DIN FONDURI

EUROPENE, din care

37

0

0

a)

cheltuieli materiale

38

0

0

b)

cheltuieli cu salariile

39

0

0

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0

0

d)

cheltuieli cu reclama și publicitate

41

0

0

e)

alte cheltuieli

42

0

0

VIII

SURSE DE FINANȚARE

A INVESTIȚIILOR, din

care:

43

0

0

1

Alocații de la buget

44

0

0

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

0

0

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2018

Propuner an curent 2019

%

Estimări an

2020

Estimări an

2021

%

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

0

0

X

DATE DE

FUNDAMENTARE

47

0

0

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

621

623

1.00

637

651

1.02

1.02

2

Nr. mediu de salariați total

49

615

574

0.93

587

600

1.02

1.02

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

3,055

3,259

1.07

3,334

3,407

1.02

1.02

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)

51

2,066

3,189

1.42

3,262

3,334

1.02

1.02

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu [mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)

52

52

55

1.06

57

58

1.02

1.02

6

Productivitatea muncii "n unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

53

52

55

1.06

56

58

1.02

1.02

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent 2018

1---------------------------------------------------------------------------------------------------

Propuneri an curent 2019

%

Estimări an

2020

Estimări an

2021

%

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. IJxlOOO

55

1,000

1,000

1.00

1,000

1,000

1.00

1.00

9

Plăți restante

56

666

0

10

Creanțe restante

57

4,616

0

0.00

DIRECTOR GENERAL _

DIRECTOR ECONOMICALIN M1HAEL DAN

[f SERVICII DE fj GOSPODĂRIRE p ursAna ploiești .< . srl-

ADELA IACOB

^6^


mii lei

INDICATORI

Nr.

rd.

BVC

2019,confor m HCL

172/30.05.2

019, rectificat prin HCL 263/31.07.2

019

influente +/ -

Propuner

rectificare

an 2019

%

%

din care:

Prelimin at /

Realizat an preceden t

BVC 2019 confonr Deciziei CA.

12/22.04.20

1 9, Hotararea

AGA 09/23.05.20

trim 1

' trim 11

trim III

trim IV

0

î

2

3

5

6

6a

8

9=8/5

*100

10=8/6

*100

11

12

13

14

i.

VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)

1

32,091

31,770

30,670

0

31,770

99

100

9,743

17,131

25,050

31.770

î

Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:

2

32,091

31,770

30,670

0

31,770

99

100

9,743

17,131

25,050

31,770

a)

din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:

3

31,781

31,238

30,138

0

30,138

95

96

9,638

17,003

24,803

29,038

al)

din vânzarea produselor

4

0

a2)

din servicii . restate

5

5,326

5,615

6.912

-1.098

5,814

1.453

2,906

3,111

5.812,

«2)

din servicii prestate PMP

16,639

14.443

12.046

1,1198

13,144

247

91

4,050

8,099

13.100

12,046

a3)

din redevențe și chirii

6

5,623

6,040

6,040

6,040

107

100

2,850

3,428

4,737

6,040

a4)

alte venituri

7

4,193

5.140

5,140

5,140

123

100

1,285

2,570

3,855

5,140

b)

din vânzarea mărfurilor

8

180

332

332

332

184

100

83

83

83

332

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:

9

0

0

0

0

0

0

0

0

cl

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

0

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

0

d)

din producția de imobilizări

12

0

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

130

200

200

-110

90

69

45

23

45

70

90

0

alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd.

16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care: I

14

0

0

0

94

94

0

0

94

94

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venitul și cheltuieli si repartizarea pe trimestre a âcgțțpr^A^ '

mirîef^"

INDICATORI

Nr.

rd.

HiJIiTIJII IUI---

BVC

20l9,confor m HCL

172/30.05.2

019, rectificat prin HCL 263/31.07.2

019

influente +/ -

Propuner rectificare an 2019

%

%

din care:

Prelimin at/

Realizat an preceden t

BVC2019 confoni Deciziei CA.

12/22 04.201

9, Hotararea AGA 09/23.05.201

9

trim I

trim II

trim III

trim IV

l

fl)

din amenzi și penalități

15

0

0

0

94

94

0

0

94

94

din vânzarea activelor și alte

f2)

operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:

16

0

- active corporale

17

0

- active nccorporale

18

0

f3)

din subvenții pentru investiții

19

0

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

0

f5)

alte venituri

21

0

2

Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:

22

0

0

0

16

16

0

0

0

16

a)

din imobilizări financiare

23

0

b)

din investiții financiare

24

0

c)

din diferențe de curs

25

0

d)

din dobânzi

26

0

0

e)

alte venituri financiare

27

16

16

16

3

Venituri extraordinare

28

0

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd.

144)

29

32,091

31,769

31,770

0

31,770

99

100

7,530

14,668

22,460

31,769

1

Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 114), din care:

30

32,091

31,769

31,770

0

31,770

99

100

7,530

14,668

22,460

31,769

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:

31

6,152

5,779

5,779

0

5,779

94

100

1,852

3,486

4,640

5,779

i

Al

Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd.

34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:

32

3,231

3,321

3,321

0

3,321

830

1,672

2,532

3,321

103

100

1

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venitul și cheltuieli si repartizarea pe tnrrteșt^' a aceștora

‘PLO^ jnii lei

INDICATORI

Nr.

rd.

i'i .".^1'11 un

BVC 2019,confor m HCL 172/30.05.2

019, rectificat prin HCL 263/31.07.2

019

influente +/-

Propuner rectificare an 2019

%

%

Prelimin at / Realizat an preceden t

BVC20I9 confom Deciziei CA. 12/22,04.201 9, Hotarares AGA 09/23.05.201

trim I

trim II

trim III

trim IV

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

857

857

857

857

100

100

214

429

643

857

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

654

654

654

0

654

100

100

164

327

491

654

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

170

170

170

170

100

100

43

85

128

170

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

484

484

484

484

100

100

121

242

363

484

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

213

213

213

213

100

100

53

107

190

213

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

1,427

1.427

1,427

1,427

100

100

357

725

1,082

1,427

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

80

170

170

0

170

213

100

43

85

128

170

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:

40

457

200

200

0

200

44

100

100

140

165

200

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

100

100

100

100

100

100

25

50

75

100

b)

cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:

42

257

0

0

0

0

0

0

0

0

bl)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

0

0

b2)

- către operatori cu capital privat

44

257

0

0

c)

prime de asigurare

45

100

100

100

100

100

100

75

90

90

100

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd.

69 + rd. 78), din care:

46

2,465

2,258

2,258

0

2,258

92

100

921

1,674

1,943

2,258

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

0

0

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venitul și cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora-

mii Iei

INDICATORI

Nr.

rd.

PTrv'KMrrttn

r»        .,n+

BVC 2019

■     conform

Deciziei CA.

12/22.04.201

9, Holararea

AGA

09/23.05.201

9

BVC 2019,confor m HCL 172/30.05.2 019.

rectificat prin HCL 263/31.07.2 019

influente +/ -

Propuner rectificare an 2019

%

%

din care:

Prelimin at / Realizat an preceden t

trim I

trim II

trim III

trim IV

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

70

70

70

0

70

100

100

18

35

53

70

bl)

cheltuieli privind consultanta juridică

49

70

70

70

70

100

100

18

35

53

70

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:

50

12

22

22

0

22

183

100

6

9

12

22

cl)

cheltuieli de protocol, din

care:

51

12

12

12

0

12

100

100

3

6

9

12

- lichete cadou potrivit Legii

nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

52

3

3

3

0

3

100

3

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

0

10

10

0

10

3

3

3

10

- tichete cadou ptr. cheltuieli dc reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

0

0

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

0

0

- ch. de promovare a produselor

56

0

0

d)

Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:

57

0

0

0

0

0

0

0

0

dl)

ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate

58

0

d2)

ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:

59

0

d3)

- pentru cluburile sportive

60

0

........ ■- "/ \ S\ ■:     I

,;'U\ WiWF

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuțiîn bugetul de venitul și cheltuieli si repartizarea pe trimestreOa acestora

mii lei

INDICATORI

Nr.

rd.

BVC 2019 conform Deciziei CA.

12/22.04.201

9, Hotararea

AGA

09/23.05.201

9

BVC

2019,confor mHCL

172/30.05.2 019, rectificat prin HCL

263/31.07.2 019

influente +/ -

Propunea rectificare an 2019

%

%

din care:

Prelimin at / Realizat an preceden t

trim I

trim II

trim III

trim IV

d4)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități

61

0

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

9

9

9

0

9

100

100

2

5

7

9

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

0

10

10

0

10

0

0

0

10

- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:

64

0

10

10

0

10

0

0

0

10

-interna

65

0

10

10

10

0

10

-externa

66

0

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

227

227

227

0

227

100

100

57

114

170

227

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

57

57

57

57

100

100

14

29

43

57

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

1,511

1,283

1,283

0

1,283

85

100

680

1,194

1,224

1,283

il)

cheltuieli de asigurare și pază

70

1,435

1,168

1,168

0

1,168

100

661

1,168

1,168

1,168

12)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

48

48

48

48

100

100

12

12

20

48

13)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

0

39

39

-30

9

0

0

9

14)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

15

15

15

- aferente bunurilor de natura domeniului public

74

15

15

15

5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

0

0

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venitul și cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora •

mii lei

INDICATORI

Nr.

rd.

Pk'vpmjTi .m

Prelimin at /

Realizat an preceden t

BVC 2019 conform Deciziei CA.

12/22.04.201

9, Hotararea

AGA

09/23.05.201

9

BVC 2019,contor m HCL 172/30.05.2

019, rectificat prin 11CL 263/31.07.2

019

inlluente +/

Propuneri rectificare an 2019

%

%

din care:

trim I

trim 11

trim III

trim IV

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 109/2011

76

:

15

15

15

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

28

28

28

0

28

100

100

7

14

21

28

J)

alte cheltuieli

78

580

580

580

580

100

100

145

290

435

580

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsămintc asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:

79

758

786

786

0

786

104

100

393

31

777

786

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

0

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

81

61

40

40

0

40

66

100

20

31

31

40

c)

ch. cu taxa de licență

82

0

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

0

e)

ch. cu taxa de mediu

84

0

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

697

746

746

746

107

100

373

746

746

C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:

86

24,068

23,846

23,846

0

23,846

99

100

5,081

10,644

15,685

23,846

CO

Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)

87

22,889

22,551

22,551

0

22,551

99

100

4,781

10,089

14,839

22,551

CI

Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:

88

20,902

20,908

20,908

0

20,908

100

100

4,439

9,247

13,684

20,908

a) salarii de bază

89

20,272

20,786

20,786

0

20,786

103

100

4,408

9,186

13,594

20,908

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

266

122

122

0

122

46

100

31

61

90

122

SC. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L.

STR. VĂLENI, NR. 32

C.I.F. : 27449967

Anexa nr.2 C - '

Net


Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venitul și cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora


/X


/x.

n<W

>w

S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L.                                                                                     /fi

STR. VĂLENI, NR. 32                                                                                                  'XAneiîipfâFU»

c l F : 27449967

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venitul și cheltuieli si repartizarea pe trimestre ^acestora

mii lei

INDICATORI

Nr.

rd.

l'k'-cWIfl'l

BVC 2019 confom Deciziei CA. 12/22.04.201

9, Hotararea

AGA

09/23.05.201

9

BVC

2019,confor m HCL 172/30.05.2

019, rectificat prin HCL 263/31.07.2

019

influente +/•

Propuner rectificare an 2019

%

%

din care:

Prelimin at/ Realizat an preceden t

trim I

trim II

trim III

trim IV

c) alte bonificații (conform CCM)'

91

364

0

0

0

C2

Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd.

98 + rd. 99), din care:

92

1,986

1,643

1,643

0

1,643

83

100

343

842

1,155

1,643

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal/*, cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

343

104

104

104

30

100

3

89

98

104

-                      li i.cini

nr. 193/2006, cu

94

0

cheltuieli sociale potrivit

i      — i    -n/uu.

95

269

0

0

0

b) tichete de masă;

96

1,643

1,539

1,539

0

1,539

94

100

340

753

1,057

1,539

c) vouchere de vacanță;

97

0

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent

98

0

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

0

C3

Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:

100

0

0

0

0

0

0

0

0

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

0

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

0

c) cheltuieli de natură salariată aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

103

0

Anexa nr.2 CA fh. 3^1,^

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venitul și cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

INDICATORI

Nr.

rd.

PflîVLWl'T! n

BVC

2019,confor m HCL 172/30.05.2

019, rectificat prin HCL 263/31.07.2

019

influente +/-

Propuner rectificare an 2019

%

%

din care:

Prelimin at/

Realizat an preceden t

BVC 2019 confom Deciziei CA. 12/22.04.201

9, Hotararea

AGA

09/23.05.201

9

trim I

trim 11

trim III

trim IV

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111+ rd. 112), din care:

104

295

414

414

0

411

140

100

79

114

185

414

a) pentru directori/directorat

105

88

205

205

0

205

233

100

27

62

133

205

- componenta fixă

106

88

205

205

0

205

233

100

27

62

133

205

- componenta variabilă

107

0

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:

108

207

209

209

0

209

101

100

52

52

52

209

- componenta fixă

109

207

209

209

0

209

101

100

52

52

52

209

- componenta variabilă

110

0

c) pentru AGA și cenzori

111

0

0

0

0

0

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

0

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

113

884

881

881

0

881

100

100

220

441

661

881

D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 +

rd. 118 + rd. 119 + rd. 120+ rd. 121 +rd.

122), din care:

114

1,112

1,359

1,359

0

1,359

122

100

206

508

1,359

1,359

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (rd.

116 + rd. 117), din care:

115

735

735

735

0

735

100

100

184

368

551

735

- către bugetul general consolidat

116

355

355

355

0

355

100

100

89

178

266

355

către alți creditori

117

380

380

380

0

380

100

100

95

190

285

380

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

118

0

mii lei

r

INDICATORI

Nr.

rd.

BVC 2019 con fonti Deciziei CA. 12/22.04.201

9, Hotararea

AGA 09/23.05.201

9

BVC

2019,confor m HCL 172/30.05.2

019, rectificat prin HCL 263/31.07.2

019

influente +/

Propuner rectificare an 2019

%

%

din care:

Prelimin at/ Realizat an preceden t

trim I

trim II

trim III

trim IV

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

119

0

d)

alte cheltuieli

120

0

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

121

164

411

411

411

251

100

22

140

363

411

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:

122

213

213

213

0

213

100

100

0

0

0

213

fl)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

123

213

213

213

0

213

100

100

213

fl. 1)

-provizioane privind participarea la profit a salariaților

124

0

fl. 2)

- provizioane in legătura cu contractul de mandat

125

0

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:

126

0

f2. 1)

din anularea provizioanelor

(rd. 128 + rd. 129+ rd 1

30), din care:

127

0

0

0

0

0

0

0

0

- din participarea salariaților la profit

128

0

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

129

0

- venituri din alte provizioane

130

0

2

Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:

131

0

0

0

0

0

0

0

0

S C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L.

STR. VĂLENI, NR. 32

C.I.F. : 27449967

C A Hec


Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venitul și cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora


, T I S j,-\ CVA’Srf Ă O'..

-—^30.0

SC. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L. STR. VĂLENI, NR. 32

C.I.F. 27449967


Anexa,pr?2->2^A^/țC^-!^

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venitul și cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

INDICATORI

Nr.

rd.

rk'U'W.'ii jj

BVC 2019,confor in HCL 172/30.05.2

019, rectificat prin HCL 263/31.07.2

019

influente +/ -

Propuner

rectificare an 2019

%

%

din care:

i

î

Prelimin at / Realizat an preceden t

BVC 2019 confonr Deciziei CA, 12/22.04.20

9, Hotarare^

AGtA

09/23.05.20

trim I

trim II

trim III

trim IV

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

132

0

0

0

0

0

0

0

0

al)

aferente creditelor pentru investiții

133

0

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

0

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

135

0

0

0

0

0

0

0

0

bl)

aferente creditelor pentru investiții

136

0

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

0

c)

alte cheltuieli financiare

138

0

3

Cheltuieli extraordinare

139

0

III

REZULT (profit/pic

ATUL BRUT rdere) (rd. 1-rd. 29)

140

0

0

-1,100

0

0

0

0

0

0

0

venituri neimpozabile

141

0

cheltuieli nedeductibile fiscal

142

0

0

IV

IMPOZIT PE PROFIT

143

0

0

-176

0

0

0

0

0

DATE DE FUNDAMENTARE

0

V

1

Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)

144

32,091

31,770

30,670

0

31,770

99

100

9,743

17,131

25,050

31,770

a)

- venituri din subvenții și transferuri

145

0

b)

alte venituri care nu se iau în calcul Ia determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat

146

0

INDICATORI

Nr. rd.

BVC

2019,confor mHCL

172/30.05.2

019, rectificat prin HCL 263/31.07.2

019

influente +/-

Propuner rectificare an 2019

%

%

'7j.'dih căreti/’

Prelimin at/

Realizat an preceden t

BVC 2019 conform Deciziei CA. 12/22.04.201

9, Hotararea

AGA 09/23.05.201 9

trim I

/"trim II

trim 111

trim IV

2

Cheltuieli de natură salariată (rd. 87), din care: **)

147

22,889

22,551

22,551

0

22,551

99

100

4,781

10,089

14,839

22,551

a)

creșteri ale câștigului mediu brut/salariat, datorate majorării salariului de baza minim brut pe tara,garantat in plata si alte cheltuieli de natura salariala

148

584

584

584

100

146

292

438

584

b)

149

0

c)

sume reprezentând creșterea cheltuielilor de natura salariala ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale obligatorii

150

0

0

0

0

0

3

Cheltuieli cu salariile (rd. 88)

151

20,902

20,908

0

0

20,908

100

100

4,439

9,247

13,684

20,908

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

621

623

623

623

100

100

623

623

597

623

5

Nr. mediu de salariați

153

615

574

574

574

93

100

532

535

534

574

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată [(rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd.

153]/12*1000

154

3,055

3,259

3,259

3,259

107

100

X

X

X

X

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

155

2,066

3,189

3,189

0

3,189

100

100

X

X

X

3,189

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 753)

156

52

55

53

55

106

100

X

X

X

X

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

157

52

55

55

55

106

100

X

X

X

55

c)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153

158

0

X

X

X

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venitul și cheltuieli siDIRECTOR ECONOMICINDICATORI

Nr.

rd.

rrpvpnrmTT

BVC2019 conform Deciziei CA., 12/22.04.201 9, Hotararea AGA 09/23.05.201

9

BVC

2019,confor m HCL 172/30.05.2

019, rectificat prin HCL 263/31.07.2

019

influente +/ -

Propuneri rectificare an 2019

%

%

din care:

Prelimin at / Realizat an preceden t

triin I

trim 11

trim III

trim IV

el)

Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care

159

0

X

X

X

- cantitatea de produse finite (QPF)

160

0

X

X

X

- preț mediu (p)

161

0

X

X

X

- valoare = QPF x p

162

0

X

X

X

- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2

163

0

X

X

X

8

Plăți restante

164

0

9

Creanțe restante, din care:

165

0

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

166

0

- de la operatori cu capital privat

167

0

- de la bugetul de stat

168

0

- de la bugetul local

169

0

- de la alte entități

170

0

10

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)

171

0

S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L.

STR. VĂLENI, NR. 32

C.I.F.: 27449967


Gradul de realizare a veniturilor totale pe anul 2019

Nr crt.

Indicatori

Prevederi an 2017

% 4 = 3/2

Prevederi an precedent 2018

% 7 = 6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

1

2

3

4

5

6

7

Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd.

3)*), din care:

25,477

25,477

100.00

32,091

32,091

100

1

Venituri din exploatare*)

25,477

25,477

100.00

32,091

32,091

100

2

Venituri financiare

3

Venituri extraordinare

DIRECTOR GENERAL""^

DIRECTOR ECONOMIC

| SERVICII DE $ aa . ___-    •’


ALIN MIHAEL

ADELA IACOB


l'i , w ______ ,,

1'1 I LOSyODARiRE H

PLOIEȘTI V J&S'RX-


Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare


INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent (2018

Valoare

Aproba

Realizat

Prelimina

an curen

(2019

an 2021

)       an 2021

0

1

2

3

8

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

164

164

3,167.05

231.0'

236.15

1

Surse proprii, din care:

164

164

225.8'

231.0'

236.15

a) - amortizare

164

164

225.87

231.0'

236.15

b) - profit

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

a)- interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

2,941.18

0.00

0.00

venituri proprii-aport capital social

2,941.18

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

164

164

3,167.05

231.07

236.15

1

Investiții în curs, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului publicai statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

(denumire obiectiv)

(denumire obiectiv)

2

Investiții noi, din care:

0

0.00

0.00

0.00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

0.00

(denumire obiectiv)

(denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ eritoriale:

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare


pe anul 2019
INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent (2018

VaRjare

Aproba

Realizat

Prelimina

an curen

(2019

an 202C

an 2021

0

1

2

3

A

5

8

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

0.00

0.00

0.00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau ai unității administrativ teritoriale:

4

Dotări (alte achiziții de mobilizări corporale)

164

164

3,167.05

231.07

236.15

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

a) - interne

:>) - externe

l

Anexa5 L &


Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante pe anul 2019

ALIN MIHM £|§ANIl4

- mii lei -

Nr. ort.

Măsuri

Termen de

realizare

An precedent 2018

An curent 2019

An 2020

An 2021

Prel i m inat/Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți

restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat

brut

Plăți

restante

Rezultat

brut

Plăți

restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. I

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

1

externai izarea serviciilor de paza si reducerea cheltuielilor de natura salariata

X

X

387

387

2

Măsura 2 ...

X

X

Măsura n . .

X

X

TOTAL |ict. I

X

X

387

387

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I

1

reducere cheltuieli de natura sal ari ala

X

X

-387

-387

2

Cauza 2 .. .

X

X

Cauza n .. .

X

X

TOTAL pct. II

X

X

-387

-387

Pct. III

TOTAL GENERAL pct.

1 + pct. II

0

0

DIRECTOR GbtfKfoijy'A Tfi

cj^ERC/^

DIRECTOR ECONOMIC

;l, g3EpODAR>re i PLOIEȘTI// <L.