Hotărârea nr. 372/2019

Hotãrârea nr. 372 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Ploieşti pe anul 2019


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 372 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Ploiești pe anul 2019

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 477/26.09.2019 al primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate nr.298/25.09.2019 al Direcției Economice prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2019;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 25.09.2019;

Având în vedere:

 • -  prevederile Legii nr. 50/15.03.2019 Legea bugetului de stat pe anul 2019;

 • -  prevederile art. 19 și art. 49, din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 129, alin. 4, lit. a și art. 139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

*

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2019, conform Anexei nr. 1 și a notelor de fundamentare aferente.

Art. 2 Aprobă rectificarea Listei proiectelor cu finanțare europeană pe anul 2019 și estimări 2020-2022, conform Anexei nr. 2 și a notelor de fundamentare aferente.

Art. 3 Aprobă rectificarea Listei obiectivelor de investiții pe anul 2019 și estimări 2020-2022, conform Anexei nr. 3 si a notelor de fundamentare aferente.

Art. 4 Aprobă virările de credite pentru instituțiile de învățământ preuniversitar de stat finanțate din bugetul local conform anexelor nr. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Art. 5 Aprobă virările de credite pentru instituțiile de învățământ preuniversitar de stat finanțate integral sau parțial din venituri proprii conform anexelor nr. 11,12.

Art. 6 Aprobă virările de credite pentru Centrul Creșă conform anexei nr 13.

Art. 7 Aprobă virările de credite pentru Poliția Locală conform anexei nr 14.

Art. 8 Ordonatorul principal de credite și serviciile de specialitate din aparatul Primarului Municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 9 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 septembrie 2019.

Contrasemnează:

PRESE

George St?i\i


NTE DE ȘEDINȚĂff iculae BOTEZAI

ISECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV


JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


Abl&tA I LA- HCL A/g aW,


ANEXA 1

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2019 - VENITURI


mii Iei

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 329/23,09.201

Influente

(+/-)

Prevederi rectificate

1

VENITURI -TOTAL

0001

423,735.19

-551.00

423,184.19

2

VENITURI PROPRII

0101

371,728.95

-1,240.00

370,488.95

3

I. VENITURI

CURENTE

0002

399,450.00

-1,240.00

398,210.00

4

A. VENITURI FISCALE

0003

356,866.00

0.00

356,866.00

5

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

224,329.00

0.00

224,329.00

6

Al.l. IMPOZIT

PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

3,370.00

0.00

3,370.00

7

IMPOZIT PE PROFIT

0102

3,370.00

0.00

3,370.00

8

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

3,370.00

3,370.00

9

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN

0006

219,624.00

0.00

219,624.00

10

IMPOZIT PE VENIT

0302

900.00

0.00

900.00

11

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

900.00

900.00

12

COTESISUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

218,724.00

0.00

218,724.00

13

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

208,724.00

208,724.00

14

Sume repartizate din Fondul Ia dispoziția CJPH

040205

10,000.00

10,000.00
15

A1.3. ALTE

IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

1,335.00

0.00

1,335.00

16

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE

0502

1,335.00

0.00

1,335.00

17

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

1,335.00

1,335.00

18

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETA TE

0009

81,121.00

0.00

81,121.00

19

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0702

81,121.00

0.00

81,121.00

20

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

66,000.00

0.00

66,000.00

21

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

16,000.00

16,000.00

22

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

50,000.00

50,000.00

23

Impozitul si taxa pe teren

070202

11,021.00

0.00

11,021.00

24

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

4,500.00

4,500.00

25

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

6,500.00

6,500.00

26

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

21.00

21.00

27

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

4,100.00

4,100.00

29

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

51,416.00

0.00

51,416.00

30

SUME DEFALCATE DIN T.V.A.

1102

30,039.00

0.00

30,039.00
32

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

19,137.00

19,137.00

36

Sume defalcate din

T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

5,384.00

5,384.00

38

Sume defalcate din T.V.A ptr.finantarea invatamantului particular

110209

5,518.00

5,518.00

39

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII

1202

0.00

0.00

0.00

40

Taxe hoteliere

120207

0.00

41

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

1502

105.00

0.00

105.00

42

Impozit pe spectacole

150201

105.00

105.00

44

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI

1602

21,272.00

0.00

21,272.00

45

Impozit pe mijloacele de transport

160202

16,945.00

0.00

16,945.00

46

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

10,445.00

10,445.00

47

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

6,500.00

6,500.00
48

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

4,247.00

4,247.00

49

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

80.00

80.00

50

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0.00

0.00

0.00

51

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1802

0.00

0.00

0.00

52

Alte impozite si taxe

180250

0.00

53

C. VENITURI NEFISCALE

0012

42,584.00

-1,240.00

41,344.00

54

CI. VENITURI DIN PROPRIETA TE

0013

13,339.00

0.00

13,339.00

55

VENITURI DIN PROPRIETATE

3002

13,339.00

0.00

13,339.00

58

Venituri din concesiuni si inchirieri

30020530

12,000.00

12,000.00

59

Venituri din dividende

300208

1,339.00

1,339.00

63

C2.

VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

29,245.00

-1,240.00

28,005.00

64

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI

3302

12,712.00

-1,240.00

11,472.00

65

Venituri din prestări de servicii

330208

12,401.00

-1,240.00

11,161.00

67

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

61.00

61.0070

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputării si despăgubiri

330228

0.00

71

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

250.00

250.00

72

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIV E, ELIBERĂRI PERMISE

3402

24.00

0.00

24.00

73

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

0.00

74

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

24.00

24.00

75

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCĂRI

3502

15,300.00

0.00

15,300.00

76

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

15,300.00

15,300.00

79

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

0.00

80

DIVERSE

VENITURI

3602

1,209.00

0.00

1,209.00

81

Venituri din prescripție extinctiva

360201

0.00

83

Taxe speciale

360206

750.00

750.00

85

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

33.00

33.00

86

Taxa reabilitare termica

360223

345.00

345.00

87

Alte venituri

360250

81.00

81.00
88

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

0.00

0.00

0.00

89

Donații si sponsorizări

370201

0.00

0.00

0.00

90

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

-10,579.65

364.00

-10,215.65

91

varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

10,579.65

-364.00

10,215.65

93

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

2,317.95

0.00

2,317.95

94

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

2,317.95

0.00

2,317.95

95

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

2,316.95

2,316.95

96

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

390203

1.00

1.00

HO

IV. SUBVENȚII

0017

21,967.24

689.00

22,656.24

111

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

21,967.24

689.00

22,656.24

112

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

8,307.44

0.00

8,307.44

113

A. De capital

0019

1,981.00

0.00

1,981.00

120

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

0.00

124

Subvenții de la BS pentru finanțarea aparaturii medicale si a echipamentelor in sanatate

42021601

1,981.00

1,981.00

126

B. Curente

0020

6,326.44

0.00

6,326.44

132

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

0.00

133

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

243.00

243.00

136

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

420255

6,083.44

6,083.44

139

Subvenții de la bugetul de stat proiecte UE

420269

0.00

0.00

140

SUBVENȚII DE LA

ALTE

ADMINISTRAȚII

4302

4,418.80

-4,000.00

418.80

145

Subvenții acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere pentru secțiunea de dezvoltare

43023902

4,418.80

-4,000.00

418.80

158

Fond social FSE

48.02.02

9,241.00

4,689.00

13,930.00

159

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.02.02.01

9,241.00

4,689.00

13,930.00

i a a/cc


1

VENITURILE SECȚIUNII

DE FUNCȚIONARE

388,768.35

-1,476.00

387,292.35

2

I. VENITURI

CURENTE

0002

388,525.35

-1,476.00

387,049.35

3

A. VENITURI FISCALE

0003

356,866.00

0.00

356,866.00

4

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

224,329.00

0.00

224,329.00

5

Al.l. IMPOZIT

PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

3,370.00

0.00

3,370.00

6

IMPOZIT PE PROFIT

0102

3,370.00

0.00

3,370.00

7

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

3,370.00

3,370.00

8

A1.2. IMPOZIT

PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

219,624.00

0.00

219,624.00

9

IMPOZIT PE

VENIT

0302

900.00

0.00

900.00

10

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

900.00

900.00

11

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

218,724.00

0.00

218,724.00

12

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

208,724.00

208,724.00

13

Sume repartizate din

Fondul la dispoziția

CJPH

040205

10,000.00

10,000.00

14

Al .3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

1,335.00

0.00

1,335.00

15

ALTE IMPOZITE PE VENIT,

PLCOFIT SI

0502

1,335.00

0.00

1,335.00
16

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

1,335.00

1,335.00

17

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETA TE

0009

81,121.00

0.00

81,121.00

18

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0702

81,121.00

0.00

81,121.00

19

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

66,000.00

0.00

66,000.00

20

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

16,000.00

16,000.00

21

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

50,000.00

50,000.00

22

Impozitul si taxa pe teren

070202

11,021.00

0.00

11,021.00

23

Impozit pe terenuri de Ia persoane fizice

07020201

4,500.00

4,500.00

24

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

6,500.00

6,500.00

25

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

21.00

21.00

26

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

4,100.00

4,100.00

28

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

51,416.00

0.00

51,416.00

29

SUME DEFALCATE DIN T.V.A.

1102

30,039.00

0.00

30,039.00

31

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

19,137.00

19,137.00

34

Sume defalcate din

T.V.A ptr. drumuri

110205

35

Sume defalcate din

T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

5,384.00

5,384.00
36

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

110209

5,518.00

5,518.00

37

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII

1202

0.00

0.00

0.00

38

Taxe hoteliere

120207

39

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

1502

105.00

0.00

105.00

40

Impozit pe spectacole

150201

105.00

105.00

42

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI

1602

21,272.00

0.00

21,272.00

43

Impozit pe mijloacele de transport

160202

16,945.00

0.00

16,945.00

44

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

10,445.00

10,445.00

45

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

6,500.00

6,500.00

46

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

4,247.00

4,247.00

47

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

80.00

80.00

51

C. VENITURI NEFISCALE

0012

31,659.35

-1,476.00

30,183.35

52

CI.

VENITURI DIN PROPRIETA TE

0013

13339.00

0.00

13,339.00

53

VENITURI DIN PROPRIETATE

3002

13,339.00

0.00

13,339.00
56

Venituri din concesiuni si închirieri

300205

12,000.00

12,000.00

57

Venituri din dividende

300208

1,339.00

1,339.00

59

VENITURI DIN DOBÂNZI

3102

0.00

0.00

0.00

61

C2.

VÂNZĂRI

DE BUNURI SI SERVICII

0014

18,320.35

-1,476.00

16,844.35

62

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI

3302

12,712.00

-1,240.00

11,472.00

63

Venituri din prestări de servicii

330208

12,401.00

-1,240.00

11,161.00

65

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

61.00

61.00

68

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

330228

69

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

250.00

250.00

70

VENITURI DIN

TAXE ADMINISTRATIV E, ELIBERĂRI PERMISE

3402

24.00

0.00

24.00

71

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

0.00

72

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

24.00

24.00

73

AMENZI, PENALITĂȚI SI CONFISCĂRI

3502

15,300.00

0.00

15,300.00

74

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

15,300.00

15,300.00

77

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

78

DIVERSE

VENITURI

3602

864.00

0.00

864.00

79

Venituri din prescripție extintiva

360201

81

Taxe speciale

360206

750.00

750.00

82

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

33.00

33.00

84

Alte venituri

360250

81.00

81.00


85

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

-10,579.65

-236.00

-10,815.65

87

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

-10,579.65

-236.00

-10,815.65

97

IV. SUBVENȚII

0017

243.00

0.00

243.00

98

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

243.00

0.00

243.00

99

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

243.00

0.00

243.00

100

B. Curente

0020

243.00

0.00

243.00

106

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

107

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

243.00

243.00

108

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

420254

I CA U'x. Mi

5~K


1

VENITURILE SECȚIUNII DE               „„„„

DEZVOLTARE           34,966.84     925.00   3^,891.84

2

I. VENITURI CURENTE

0002

10,579.65

236.00

10,815.65

5

C. VENITURI NEFISCALE

0012

10,579.65

236.00

10,815.65

6

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

10,579.65

236.00

10,815.65

DIVERSE VENITURI

3602

345.00

0.00

345.00

Taxa reabilitare termica

360223

345.00

345.00

7

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

10,579.65

236.00

10,815.65

10

Varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

10,579.65

236.00

10,815.65

12

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

2,317.95

0.00

2,317.95

13

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

2,317.95

0.00

2,317.95

14

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

2,316.95

2,316.95

15

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

390203

1.00

1.00

29

IV. SUBVENȚII

0017

21,724.24

689.00

22,413.24

30

aud » eLin k 11

LA ALTE NIVELE ALE

ADMINISTRAȚIEI

0018

12,483.24

-4,000.00

8,483.24

31

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

12,483.24

-4,000.00

8,483.24

32

A. De capital

0019

12,483.24

-4,000.00

8,483.24

39

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

42

Subvenții de la BS pentru finanțarea echipamentelor medicale in sanatate

42021601

1,981.00

1,981.00
44

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

420255

6,083.44

6,083.44

46

Subvenții de la BS proiecte UE

420269

47

Subvenții acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere pentru secțiunea de dezvoltare

43023902

4,418.80

-4,000.00

418.80

60 Fond social FSE

48.02.02

9,241.00

4,689.00

13,930.00

61

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.02.02.01

9,241.00

4,689.00

13,930.00
MfrXA J) LA HCL KgJUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

BUGET LOCAL PE ANUL 2019   - CHELTUIELI -

A |y tz


mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevedere conf. HCL 329/23,09,2019

Influente (+/-)

Prevederi rectificate

CHELTUIELI - TOTAL

5002

427,197.19

-551.00

426,646.19

AUTORITATIPUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

45,415.79

295.00

45,710.79

Cheltuieli de personal (salarii aferente aparatului propriu al Primăriei Ploiești, Centrului de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători si Parcului Municipal Ploiești)

10

29,500.00

29,500.00

Bunuri si servicii (utilitati primărie, patrimoniu, urbanism, Centrul de Excelenta pentru Tinerii întreprinzători,obiecte de inventai, deplasări, cârti si publicații, consultante si expertize, protecția muncii, pregătire profesionala, asigurări RCA si CASCO, prestări servicii de cadastru si topografie, cheltuieli de evaluare a bunurilor, cheltuieli inscriere cartea funciara, cheltuieli pentru organizarea de licitații, asigurări oblieatorii a locuințelor

20

3,753.44

165.00

3,918.44

cheltuieli cf. ctr.1/20 R.A.S.P

20

7,701.00

7,701.00

Alte transferuri

55,18

1.04

1.04

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

13.20

13.20

Proiecte finanțate prin FSE

58

3,309.00

3,309.00

Alte cheltuieli (cotizații membru si alte activitati legate de implementarea proiectelor)

59

958 00

958.00

Sume aferente persoanrlor cu handicap neincadrate

59,40

240.00

240.00

Active nefinanciare

71

203.55

130.00

333.55

Plăti efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent-fiinctionare

85

-263.44

-263.44

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

41,821.08

-1,447.00

40,374.08

Bunuri si servicii (alegeri)

20

350.00

350.00

Fonduri de rezerva

50

2,070.23l

-1,447.00

623.23

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor-functonare

51

3,510.00

3,510.00

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor-dezvoltare

51

0.00

0.00

Proiecte finanțate prin FSE

58

428.00

428.00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

19,281.74

0.00

19,281.74

Protecția civila TOTAL-din

care:

121.74

0.00

121.74

Bunuri si servicii (Protecția .'civila)

20

26.00

26.00

Active nefinanciare primărie

71

95.74

95.74

Politia Locala - total, din care:

19,160.00

0.00

19,160.00

Cheltuieli de personal

10

18,370.00

18,370.00

Bunuri si servicii

20

790.00

790.00

Active nefînanciare (Protecția civila)

71

0.00

INVATAMINT

6502

30,402.45

38.50

30,440.95

Cheltuieli de personal-TOTAL

10

1,588.00

0.00

1,588.00

Transport profesori

580.00

580.00

Cheltuieli de personal-cf.HCL84/2016

458.00

458.00

Cheltuieli de personal- Centrul de excelenta

550.00

550.00

Bunuri si servicii - art 104, alin (2) litera b-d din Legea educației naționale nr. 1/2011;

20

16,097.00

16,097.00

Reparații curente instituții de jnvatamant preuniversitar de stat -Primărie

20

1,315.00

1,315.00

Transferuri către instituții publice (internate si cantine școlare)

51

50.00

50.00

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat, HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unităților de invatamant art.2, alin.10 si art.1 aline.

55

5,583.00

5,583.00

Alte transferuri interne ( regularizare sursa TVA an precedent)

55

122.88

122.88

Active nefînanciare

71

0.00

Rambursări de credite - total din care:

81

35,473.00

0.00

35,473.00

Rambursare credit Alpha Bank

0.00

Rambursare credit B.C.R.

12,610.00

12,610.00

Rambursare credit B.R.D.

12,704.00

12,704.00

Rambursare credit C.E.C.

4,409.00

4,409.00

Rambursare credit EXIM

5,750.00

5,750.00

Plăti efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent-functionare

85

-10.15

-10.15

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

8,391.20

ftfld

8,391.20

Bunuri si servicii (comisioane)

20

1.00

1.00

Dobânzi

30

8,390.20

8,390.20
Asistenta sociala (drepturi copii/elevi cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa-Kichete grădiniță) HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unitarilor de invatamant, art.2, alin. 10 si art. 1 alin c.

57

1,157.00

1,157.00

Stimulent educațional legea

248/2015(ASSC)

57

5.00

5.00

Proiecte finanțate prin FSE

58

3,107.00

3,107.00

Alte cheltuieli (burse școlare,acțiuni cu caracter științific si cultural)

59

1,400.00

1,400.00

Active nefinanciare

71

110.71

38.50

149.21

Active nefînanciare Lic.

Victor Slavescu

15.00

15.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-148.14

-148.14SANATATE

6602

20,395.00

-5,260.00

15,135.00

Cheltuieli de personal -asistenta medicala comunitara finanțata prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

10

12,200.00

-1,240.00

10,960.00

i?Ul|U4 l il itl Vivil -iuiiiTT Ujii

20

163.00

163.00

Bunuri si servicii cabinete medicale școlare

163.00

0.00

163.00

Alte transferuri curente interne

55.18

111.93

111.93

Transferuri către instituții publice (finanțare secțiunea de funcționare) - total, din care:

51

421.00

421.00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

80.00

80.00

Spitalul Municipal Ploiești

341.00

341.00

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

57

60.00

60.00

'Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

50.00

-20.00

30.00

Transferuri către instituții publice ( finanțare secțiunea de dezvoltare) - total, din care:

51

3,490.00

0.00

3,490.00

Spitalul dc Pediatrie Ploiești

300.00

300.00

Spitalul Municipal Ploiești

3,190.00

3,190.00

Active nefinanciare Primărie

71

4,011.00

-4,000.00

11.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-111.93

-111.93

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

57,247.89

276.00

57,523.89Bunuri si servicii -total, din care:

20

1,565.50

100.00

1,665.50

Iluminat ornamental

501.00

501.00

Spectacole artificii

20.00

20.00

Bunuri si servicii Parc Municipal Ploiești Vest

557.00

100.00

657.00

Acțiuni culturale

487.50

487.50

Susținerea cultelor

59

100.00

250.00

350.00

Transferuri către instituții publice ( finanțare secțiunea de funcționare) - total, din care:

51

52,386.00

-74.00

52,312.00

Casa de Cultura

1,506.00

-10.00

1,496.00

Teatrul "Tonta Caragiu”

14,000.00

-200.00

13,800.00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

12,713.00

-154.00

12,559.00

Club Sportiv Municipal

14,275.00

290.00

14,565.00

Administrația Parcului C-tin Stere

9,892.00

9,892.00

Transferuri către instituții publice (finanțare secțiunea de dezvoltare) - total, din care:

51

2,882.00

0.00

2,882.00

Teatrul “Toma Caragiu"

400.00

400.00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

287.00

287.00

Administrația Parcului C-tin Stere

2,195.00

2,195.00

Active nefinanciare

71

346.32

346.32

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-50.30

-50.30

Alte transferuri interne

55,18

18.37

18.37

Alte transferuri pentru investiții

55,13

4.20

4.20

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-4.20

-4.20

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

80,243.54

20.00

80,263.54

Cheltuieli de personal - total, din care:

10

39,288.00

-1,120.00

38,168.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

16,735.00

-532.00

16,203.00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

12,500.00

-418.00

12,082.00

Cheltuieli de personal Cantina sociala

820.00

-85.00

735.00

Cheltuieli de personal Centrul Cresc

7,633.00

7,633.00

Cheltuieli de personal Căminul de batrani

1,600.00

-85.00

1,515.00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

5,117.00

508.00

5,625.00

Reparații crese

39.00

39.0(T

Bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

136.00

10.00

146.00

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

2,274.00

450.00

2,724.00

Bunuri si servicii Cantina sociala

1,730.00

27.00

1,757.00
Bunuri si servicii Căminul de batrani

500.00

21.00

521.00

Ajutoare pentru incalzire locuințe (taxe poștale)

3.00

3.00

Bunuri si servicii crese

375.00

375.00

Sprijinirea proiectelor de interes public in vederea stimulării contribuției sectorului non -profit la creșterea si incurajarea participării active a cetățenilor la viata comunității, conformLegeii 350/2005

60.00

60.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate, din care pentru:

59.40

555.00

-15.00

540.00

a) Asistenta sociala in caz de invaliditate

396.00

4.00

400.00

b) Activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

35.00

-5.00

30.00

c) Cantina sociala

12.00

-7.00

5.00

d) Centrul Crese

100.00

100.00

d) Căminul de batrani

12.00

-7.00

5.00

Alte transferuri interne

55,18

272.47

272.47

Asistenta sociala- total din care:

57

35,060.00

711.00

35,771.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

26,005.00

841.00

26,846.00

Ajutoare pentru incalzire locuințe

125.00

125.00

Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica Primărie

3,420.00

3,420.00

Asistenta sociala asigurata de Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

5,510.00

-130.00

5,380.00

Active nefinanciare - total din

care:

71

234.00

-64.00

170.00

Active nefinanciare primărie

39.00

39.00

Active nefinanciare Cantina sociala

0.00

Active nefinanciare Căminul de batrani

0.00

Active nefinanciare Administrația Serviciilor Sociale Comuniutare

195.00

-64.00

131.00

Active nefinanciare CRESA

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-282.93

-282.93LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

49,717.62

725.88

50,443.50

Cheltuieli de personal Serviciul Public Finanțe Locale

10

14,171.00

14,171.00

Bunuri si servicii- total din

care:

20

23,194.00

706.00

23,900.00

Bunuri si servicii - Serviciul

Public Finanțe Locale

1,530.00

1,530.00

Bunuri si servicii - Primărie, din:

21,664.00

706.00

22,370.00

Iluminat public

6,281.001

6128L001întreținere ceasuri publice

34.00

34.00

Reparații curente fond imobiliar

414.00

414.00

Total prestări SGU

14,935.00

706.00

15,641.00

Alte transferuri curente interne

55.18

1.02

1.02

Proiecte finanțate prin FSE

58

3,009.00

3,009.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrateJSPFL

59.40

116.00

116.00

Active nefinanciare Primărie

71

9,235.42

19.88

9,255.30

Active nefinanciare Serviciul

Public Finanțe Locale

71

0.00

Alte transferuri pentru investiții

55.13

93.72

93.72

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-1.62

-1.62

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-100.92

-100.92PROTECȚIA MEDIULUI

7402

25,832.79

-13.80

25,818.99

Bunuri si servicii -total din care.

20

23,578.45

0.00

23,578.45

Salubritate - total, din care:

21,343.00

0.00

21,343.00

Salubritate cai publice si dezapezire

16,064.00

16,064.00

Dezinsectie, dezinfectie, deratizare

3,630.00

3,630.00

Colectare, transport si neutralizare cadavre animale de pe domeniul public si deșeuri animaliere din gospodăriile populației

300.00

300.00

Contribuția de 100 lei/tona datorata in urma neandeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantitatilor de deșeuri municipale si asimilabile eliminate prin depozitare.

1,349.00

1,349.00

Apa meteo

1,335.00

1,335.00

Alte servicii in domeniul protecției mediului ( monitorizare evoluție post-inchidere depozit ecologizat de deșeuri municipale)RASP-Rampa Teleajen

671.00

671.00

Alte transferuri pentru funcționare

55.18

229.45

229.45

Active nefinanciare

71

2,723.89

-13.80

2,710.09

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85,18

-469.55

-469.55

Alte transferuri pentru investiții

55.13

0.00Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0.00

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

6,322.31

0.00

6,322.31

Subvenții- dif. de preț si tarif la en. termica livrata populației total, din care:

40

6,000.00

0.00

6,000.00

Subvenție

6,000.00

6,000.00

Suma aprobata conform HCL nr.421/2L12.2016 -recuperare diferente modificare preț combustibil

0.00

Active nefinanciare

' 71

322.31

322.31

TRANSPORTURI

8402

42,125.78

4,814.42

46,940.20

Bunuri si servicii -total, din

care:

20

2,629.00

0.00

2,629.00

Reparații curente străzi

2,000.00

2,00?00i

Servicii mobilitate si trafic urban (indicatoare rutiere, mobilier stradal, marcaje rutiere, consum energie electrica semafoare, etc.)

629.00

629.00

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

55.18

234.38

234.38

Subvenții? gratuitati (S.C.

Transport Calatori Express

S.A.)

40

32,224.29

32,224.29

TVA

4.000.00

4.000.00

Proiecte finanțate prin FSE

58

4,769.00

4,769.00

Active nefinanciare

71

4,9134?

45.42

4,958??

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-1,874.99

-1,874.99
l'H-t 1 LA HeL NI2. $12J

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

388,768.35

-1,476.00

387,292.35

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

41,903.24

165.00

42,068.24

Cheltuieli de personal

10

29,500.00

29,500.00

Bunuri si servicii

^20

3,753.44      165.00

3,918.4?

Alte transferuri

55,18

1.04

1.04

cheltuieli cf ctr. 1/20 R.A.S.P

7,701.00

7,701.00

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

13.20

13.20

Alte cheltuieli

59

958.00

958.00

Sume aferente persoanelor cu handicap

59.40

240.00

240.00

Plăti efectuate anii preccdenti recuperate in anul curent

85

-263.44

-263.44ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

41,393.08

-1,447.00

39,946.08

Bunuri si servicii - din care:

20

350.00

0.00

350.00

Bunuri si servicii (alegeri)

20

350.00

350.00

.Fonduri de rezerva

50

2,070.23

-1,447.00

623.23

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor

51

3,510.00

3,510.00

Rambursări de credite - total din care:

81

35,473.00

0.00

35,473.00

Rambursare credit B.C.R.

12,610.00

12,610.00

Rambursare credit B.R.D.

12,704.00

12,704.00

Rambursare credit C.E.C.

4,409.00

4,409.00

Rambursare credit EXIM

5,750.00

5,750.00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-10.15

-10.15

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

8,391.20

0.00

8,391.20

Bunuri si servicii (comisioane)

20

1.00

1.00

Dobânzi

30

8,390.20

8,390.20

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

19,186.00

0.00

19,186.00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

26.00

0.00

26.00

Bunuri si servicii (Protecția civila)

26.00

26.00

Politia Locala - total din care:

19,160.00

0.00

19,160.00

Cheltuieli de personal

10

18,370.0?

18,370.00

Bunuri si servicii

20

790.00

790.00

INVATAMINT

6502

27,169.74

0.00

27,169.74

v iitiluivii uc pciaUmir-

10

1.588.00

0.0(1

1.588.00

Transport profesori

580.00

580.00

viitiiuicii ut; pctMinui u n<L

458.00

458.00

Cheltuieli de personal -Centrul de Excelenta

550.00

550.00

Bunuri si servicii -art 104,al in

(2) litera b-d din Legea educației naționale nr . 1/2011

20

16,097.00

16,097.00reparații curente instituții de invatamant preuniversitar de stat-Primarie

20

1,315.00

1,315.00

Transferuri către instituții publice

51

50.00

50.00

TTnantârCa invatfimamunn particular sau confesional acreditat, HG 423/2016 privind metodologia de

-----:;f---...

55

5,583.00

5,583.00

Alte transferuri interne ( regularizare sursa TVA an precedent)

55,18

122.89

122.89

Asistenta sociala (drepturi copii/elevi cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa+tichete grădiniță) HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unităților de invatamant, art.2, alin. 10 si art. 1 alin c.

57

1,157.00

1,157.00

Stimulent educațional legea 248/2015(ASSC1

57

5.00

5.00

Alte cheltuieli (burse școlare,acțiuni cu caracter științific si cultural)

59

1,400.00

1,400.00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-148.15

-148.15

SANATATE

6602

12,894.00

-1,260.00

11,634.00

Cheltuieli de personal -asistenta medicala comunitaraASSC

10

12,200.00

-1,240.00

10,960.00

Bunuri si servicii

20

163.00

0.00

163.00

bunuri si servicii cabinete medicale școlare

163.00

163.00

Transferuri către instituții publice

51

421.00

0.00

421.00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

80.00

80.00

Spitalul Municipal Ploiești

341.00

341.00

Sume aferente persoanelor cu

hnndirnn rwinriadrfth'

59.40

50.00

-20.00

30.00

Alte transferuri curente interne

k

55.18

111.93

111.93

Alte cheltuieli (Centrul de Transfuzie i

57

60.00

60.00

Plăti efectuate in anii preceden

85

-111.93

-111.93

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

54,019.56

276.00

54,295.56

Bunuri si servicii - total- din

care:

20

1,565.49

100.00

1,665.49

iluminat ornamental

5013)01

501.00

spectacole artificii

20.00

20.00

acțiuni culturale

487.50

487.50

bunuri si servicii Parc Municipal Ploiești Vest

556.99

100.00

656.99

Transferuri către instituții publice, din care:

51

52,386.00

-74.00

52,312.00

Casa de Cultura

1,506.00

-io.oV

1,496.00

Teatrul "Toma Caragiu"

14,000.00

-200.00

13,800.00
Filarmonica "Paul Constantinescu"

12,713.00

-154.00

12,559.00

Club Sportiv Municipal

14,275.00

290.00

14,565.00

Administra] ia Parcului C-tin Stere

9,892.00

9,892.00

Susținerea cultelor

59

100.00

250.00

350.00

Alte transferuri curente interne

55.18

18.37

18.37

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-50.30

-50.30

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

80,009.55

84.00

80,093.55

Cheltuieli de personal - total din care:

10

39,288.00

-1,120.00

38,168.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

16,735.00

-532.00

16,203.00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

12,500.00

-418.00

12,082.00

Cheltuieli de personal Cantina sociala

820.00

-85.00

735.00

Crese

7,633.00

7,633.00

Cheltuieli de personal

Căminul de batrani

1,600.00

-85.00

1,515.00

Bunuri si servicii - total din

care:

20

5,389.48

508.00

5,897.48

bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

136.00

10.00

146.00

Bunuri si servicii crese

375.00

375.00

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

2,274.00

450.00

2,724.00

Bunuri si servicii Cantina sociala

1,730.00

27.00

1,757.00

Bunuri si servicii Căminul de batrani

500.00

21.00

521.00

Ajutoare pentru incalzire locuinței taxe poștale)

3.00

3.00

reparații crese (pmp)

39.00

39.00

Legea 350/2005

60.00

60.00

Alte transferuri curente interne

55,18

272.48

272.48

Asistenta sociala- total din care:

57

35,060.00

711.00

35,771.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

26,005.00

841.00

26,846.00

Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica Primărie

3,420.00

3,420.00

Ajutoare pentru încălzirea locuințelor

125.00

125.00

Asistenta sociale asigurata de

Administrația Servciciilor

Sociale Comunitare

5,510.00

-130.00

5,380.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate ,din care pentru:

59.40

555.00

-15.00

540.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

396.00

4.00

400.00

Activitatea proprie Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

35.00

-5.00

30.00

Cantina sociala

12.00

-7.00

5.00

Centrul Crese

_

100.00

100.00Căminul de batrani

12.00

-7.00

5.00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-282.93

-282.93

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

37,480.40

706.00

38,186.40

Cheltuieli de personal

Serviciul Public Finanțe Locale

10

14,171.00

14,171.00

Bunuri si servicii- total din

care:

20

23,194.00

706.00

23,900.00

Bunuri si servicii -Serviciul public Finanțe

1,530.00

1,530.00

Alte cheltuieli - total din care:

21,664.00

706.00

22,370.00

iluminat public

06

6,281.00

6,281.00

intretinere ceasuri publice

34.00

34.00

Reparații curente(fond imobiliar)

414.00

414.00

prestări servicii SGU PI.

14,935.00

706.00

15,641.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate- SPFL

59.40

116.00

116.00

\lte transferuri curente interne

55,18

1.02

1.02

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-1.62

-1.62

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

23,108.90

0.00

23,108.90

Bunuri si servicii -total din

care:

20

23,349.00

0.00

23,349.00

Salubritate -total din care:

21,343.00

0.00

21,343.00

Salubritate cai publice si dezapezire

16,064.00

16,064.00

Dezinsectie,dezinfectie,deratiz

arc

3,630.00

3,630.00

Colectare, transport si neutralizare cadavre

300.00

300.00

Contribuția de 100 lei/tona datorata in urma ncandeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantitatilor de deșeuri municipale si asimilabile eliminate prin depozitare.

1,349.00

1,349.00

'pa meteo

1.335.00

1.335.00

Alte servicii in domeniul protecției mediului ( monitorizare evoluție post-inchidere depozit ecologizat de deșeuri municipale)RASP-Rampa Teleajen

671.00

671.00

Alte tansferuri

55,18

229.45

229.45

Plăti efectuate in anul precedent recuperate in anul curent

85

-469.55

-469.55

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

6,000.00

0.00

6,000.00

Subvenții-

40

6,000.00

6,000.00

TRANSPORTURI

8402

37,212.68

0.00

37,212.68

Bunuri si servicii - din care:

20

2,863.38

0.00

2,863.38

reparații curente străzi

2,000.00

2,000.00
Servicii mobilitate si trafic urban (indicatoare rutiere, mobilier stradal, marcaje rutiere, consum energie electrica semafoare, etc.)

629.00

629.00

Alte transferuri curente interne

55,18

234.38

234.38

Subventii/gratuitati (S C. Transport Calatori Express S.A.)

40

32,224.29

32,224.29

TVA

4,000.00

4,000.00

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-1,874.99

-1,874.99
CHELTUIELI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

38,428.84

925.00

39,353.84

A UTORITA TI PUBLICE SI

ACȚIUNI EXTERNE

5102

3,512.55

130.00

3,642.55

Proiecte finanțate prin FSE

58

3,309.00

3,309.00

Active nefinanciare

71

203.55

130.00

333.551


ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

428.00

0.00

428.00

Proiecte finanțate prin FSE

58

428.00

428.00

Active nefinanciare

71

0.00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

95.74

0.00

95.74

Active nefinanciare(Protectia civila)

71

95.74

95.74

Active nefinanciare(Politia

Locala)

0.00INVATAMANT

6502

3,232.71

38.50

3,271.21

Proiecte finanțate prin FSE

58

3,107.00

3,107.00

Active nefinanciare Victor

Slavescu

71

15.00

15.00

Active nefînanciare

71

110.71

38.501

149.21

SANATATE

6602

7,501.00

-4,000.00

3,501.00

Active nefinanciare

71

4,011.00

-4,000.00

11.00

Transferuri către instituții publice( finanțare secțiune de dezvoltare)-totai, din care:

51

3,490.00

0.00

3,490.00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

300.00

300.00

Spitalul Municipal Ploiești

3,190.00

3,190.00

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

3,228.32

0.00

3,228.32

Transferuri către instituții publice(finantare secțiunea de dezvoltare)-total, din care:

51

2,882.00

0.00

2,882.00

teatrul"Toma Caragiu"

400.00

400.00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

287.00

287.00

Cam de cultura

I) Off

Club Sportiv Municipal

0.00

Administrația Parcului C-tin

Stere

2,195.00

2,195.00

Active nefinanciare

71

346.32

346.32

Alte transferuri pentru investiții

55,13

4.20

4.20

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-4.20

-4.20

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

234.00

-64.00

170.00

Active nefinanciare

71

234.00

-64.00

170.00

Active nefinanciare primărie

39.00

39.00

Active nefinanciare Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

195.00

-64.00

131.00

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

12,237.22

19.88

12,257.10

Active nefinanciare primărie

71

9,235.42

19.88

9,255.30

Proiecte finanțate prin FSE

58

3,009.00

3,009.00

55,13

93.72

93.72

Plăti efectuate anii precedenti recuperate in anul curent

85

-100.92

-100.92

PROTECȚIA MEDIULUI

L 7402

2.723.89

-13.80

2.710.09

Active nefinanciare

' 71

2,723.89

-13.80

2,710.09

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

322.31

0.00

322.31

Active nefinanciare

71

322.31

322.31

TRANSPORTURI

8402

4,913.10

4,814.42

9,727.52

Active nefinanciare

71

4,913.10

45.42

4,958.521

Proiecte finanțate prin FSE

58

4,769.00

4,769.00

Serviciul Buget - împrumuturi

NR.153/24.09.2019

REFERAT,In temeiul prevederilor art. 19, art. 49, din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare si ale art. 129, alin. 4, lit. din Ordonanța de Urgență a Guvernului 57/2019, privind Codul Administrativ, se impun următoarele virări de credite si modificări de trimestrialitate in cadrul capitolului Autoritati Publice si Acțiuni Externe la titlul - Bunuri si servicii, astfel:

mii lei

Denumire articol

Prevedere an

Influente TRIM III

Influente TRIM IV

Posta si comunicații

280,10

15

-15

Deplasări interne

10

3

-

Consultanta si expertiza

30

3

-

Chirii

500

-25

-

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

322

-25

-

Sef serviciul Buget-lmprumuturi,


Iptocmit,

/) HCÂ xXd


Direcția Comunicare, Relații Publice

Compartiment Organizare Evenimente

DCRP 2570/13.09.2019
Notă de fundamentare


Prin prezenta, vă solicităm rectificarea bugetului Direcției Comunicare, Relații Publice prin modificarea bugetelor unor Evenimente și transferarea sumei de 22 602 lei la punctul 29 Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, fără influențe în bugetul alocat direcției, astfel:

5000 lei de la pct. 17 Festivalul “Ploiești - Magie, Feerie și Povești” 500 lei de la pct. 23 Road Grand Tour

- 10102 lei necheltuiți din contul 65 - Primul Ghiozdan

7000 Iei necheltuiți de la pct 26 Premiere elevi cu nota 10

Suma finala pentru evenimentul Ziua Internațională a Persoanelor Vârstince va fi astfel 102 602 lei.


MUNICIPIUL PLOIEȘTI


DIRECȚIA COMUNICARE, RELAȚII PUBLICE

Compartimentul Organizare Evenimente

Cont 67.02.20


PROPUNERE BUGET PE ANUL 2019


Nr. ort.

DENUMIRE EVENIMENT

DATA (PERIOADA)

JUSTIFICARE

Aprobat 2019

Inf+/-

Rectificare 2019

1

Trim. I

Sărbători de iama 2018-

2019

1-31 decembrie

2018

Suma reprezintă plata facturilor restante pe luna decembrie 2018, aferente acțiunilor derulate pe parcursul lunii dec., cu ocazia Sărbătorilor de lamă (machetă publicitară, felicitări on-line și în media, plată factură ghirlande).

34,620

0.00

34,620

2

Trim. I

Comemorare Toma Caragiu

martie - iulie

activitate în parteneriat cu șc. Toma Caragiu și cu Teatrul Toma Caragiu.

0

0.00

0

3

Trim. I

Festivalul Internațional de Poezie “Nichita Stănescu”, ed.

aXXXI-a

29-31 martie

Manifestare complexă, cu caracter literar-artistic; Premii concurs național liceal “Lecții cu Nichita” -5000 lei (CN Nichita Stănescu); Premiile Festivalului (Marele Premiu pentru Poezie -4600 lei; Premii concurs național “Dreptul la timp” -2000 li (CN I.L. Caragiale); Prestație artistică spectacol; premiere lucrare U.A.P. - Nichita Stănescu - 1500 lei; Cheltuieli neprevăzute.

12432,88

0.00

12432,88

4

Trim I

Muzica Unește Europa

pe parcursul anului

Organizarea la Ploiești a celei de-a treia ediții a Concursului Internațional de Vioară - Muzica Unește Europa. Bugetul reprezintă premiile, onorarii juriu și evaluatori, cazare si masa participanti, cheltuieli neprevăzute.

52,360

0.00

52,360

5

TrimI

Old Cars Rally Prahova 2019

aprilie - mai

Parada, expoziție si raliu al mașinilor de epocă -costuri de organizare, materiale de promovare, cazare si masa; indemnizații arbitri și oficiali, premii (cupe, diplome, medalii, etc.), filmări speciale, publicitatea evenimentului, cheltuieli neprevăzute, etc.

0

0.00

---

\ 5. A S

6

Trim. I

Concurs inter-regional "Științe și tehnologii” Parteneriat cu Colegiul Tehnic “Elie Radu”

aprili unie

7

Trim. II

Festivalul național al teatrelor de revista pentru copii, ediția a XXIII-a

aprilie

8

Trim. II

Olimpiada naționala a firmelor de exercițiu -ediția a X-a în parteneriat cu Colegiul Virgil Madgearu

aprilie

9

Trim. II

Concurs de machete "Nu tremur la cutremur”

aprilie

10

Trim. II

Școala Reciclării și Festivalul de film ecologic

aprilie

11

Trim. II

Olimpiada Națională Aria Curiculară Tehnologii, domeniile: electric, electrotehnic, electromecanic, automatizări și telecomunicații

22-26 aprilie

12

Trim. II

Ziua Dreptului

Internațional Umanitar, ed. aV-a

14 mai

13

Trim II

Festivalul de teatru Scena, ediția a Vil-a

mai


Premii oferite câștigătorilor.

3,000

0.00

3,000

Premii oferite câștigătorilor. Festival organizat in parteneriat cu Palatul Copiilor.

5,000

0.00

5,000

Concurs național la care vor participa liceele si colegiile de profil economic din tara.

Banii alocați vor asigura premiile oferite de Primăria Ploiești

5,000

0.00

5,000

Acțiune realizata in parteneriat cu grădinițele din Ploiești si ISU Prahova.

0

0.00

0

Proiecte educativ-informative privind protejarea mediului; bugetul reprezintă: materiale distribuite la seminarii/conferințe; susținerea unor activități dedicate zilelor din calendarul ecologic; continuarea festivalului de film ecologic.

18,000

0.00

18,000

Premii

10,000

0.00

10,000

Premii oferite participanților de către primărie.

0

0.00

0

\ A '

Festival organizat in parteneriat cu Colegiul Virgil Madgearu. Bugetul reprezintă premii acordate câștigătorilor.

2,500

0.00

•’ rx •         ‘' • *.


14

Trim. II și

IV

Saloanele de primăvară/ toamnă ale filialei Uniunii Artiștilor Plastici

lunile     și

noiembrie

Banii reprezintă premierea celei mai bune' rări a unui artist plastic, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România. Lucrarea premiată este donată de către acesta, Primăriei. Achiziționare tablouri realizate de membrii UAP.

4,000

0.00

4,000

15

Trim II

Concurs școlar" Cauta Eroi la Tine Acasa"

mai-iunie

Premii oferite câștigătorilor.

50,000

50,000

16

Trim. II

Zilele Orașului Ploiești

mai - iunie

Bugetul reprezintă: Cazare și masă oaspeți; Concerte muzică populară, teatru de revistă; Spectacole artificii; Concursuri (premii în bani și obiecte) etc.; Cheltuieli neprevăzute.

0

0.00

0

17

Trim. II

Festivalul "Ploiești -Magie, Feerie și Povești" -Spectacole de Stradă pentru Copii și Tineri

mai - iunie

Spectacole de teatru pentru copii și tineret, spectacole de magie, statui vivante, paradă, dans medieval, jonglerii, artiști pe picioroange, workshopuri, expoziții stradale, tombolă, diverse concursuri, premii sub formă de dulciuri și alte produse, ateliere scenografice, etc.

5,000

5000.00

0

18

Trim. II

Copilăria inundă bătrânul bulevard

1 iunie

Bugetul reprezintă: confecționare tricouri, stegulețe, baloane, dulciuri oferite celor aproximativ 300 de copii participanți, etc.

5,000

0.00

5,000

19

Trim II

Copilărie în pași de dans -ediția a Xl-a Parteneriat cu Palatul Copiilor.

iunie

Bugetul reprezintă premii, trofeee, diplome, medalii, catering, materiale promotionale, cheltuieli neprevăzute, etc.

10,000

0.00

10,000

20

Trim 11

Proiect educațional Oameni și Locuri - Șc. Nicolae Titulescu

iunie

Premii oferite câștigătorilor

6,000

0.00

6,000

21

Trim II

Parteneriat Șc. I.A. Bassarabescu

pe parcursul anului

Premii oferite câștigătorilor.

0

0.00

....... jQ ia

22

Trim. II-III

Activități în perioada verii

iunie -septembrie

Spectacole organizate la scenele din oraș, jocuri gonflabile, acțiuni neprevăzute.

10,000

0.00

'V 10.000

•7 *5> ;     ■                 K •

/ț <*■         '   < • ■ '

23

Trim III

Road Grand Tour

iulie

Concurs de ciclism pentru copii și adulți ediția a Vl-a. Bugetul reprezintă diplome, medalii, tricouri, premii, etc.

500

500.00

0

24

Trim III

Festival Ploiești Târg Domnesc - ediția      a III-

a

iulie

Expoziție de arme si armuri, demonstrații tir cu arcul, aruncarea suliței, jocuri specifice, întreceri de măiestrie, îndemânare si forța,spectacole muzica medievala, teatu interactiv, scene de teatru medieval, comedia dell arte, parada de cavaleri si domnite, tabara medievala, preyentare de arme specifice perioadei, dansuri tematice, lupte medievale, școala de instrucție, etc.

0

0.00

0

25

Trim III

Caravana Filmului

Romanesc

iulie - septembrie

proiecții de filme romanești in aer liber

0

0.00

0

26

Trim. III

Premiere elevi cu media 10 la examenul de bacalaureat si la cel de evaluare națională.

iulie

Premierea elevilor care au obținut media 10 la examenul de bacalaureat și la evaluarea națională, cu domiciliul în Ploiești.

20,000

7000.00

13,000

27

Trim III

Concurs National de Muzică Populară pentru copii - Trandafirul Prahovean, în Parteneriat cu Palatul Copiilor.

septembrie

Bugetul reprezintă premii, trofeee, diplome, medalii, cheltuieli neprevăzute, etc.

2,000

0.00

2,000

28

Trim. III

Festivalul interetnic din

România

septembrie

Cazare participanți, mese festive, organizare spectacole, cheltuieli neprevăzute, scena, etc.

50,000

0.00

50,000

29

Trim. IV

Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, premierea centenarilor, alte acțiuni

1 octombrie și pe parcursul anului

Bugetul reprezintă: Spectacol organizat de 1 oct.; masă festivă cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice; premierea cupluri care au împlinit 50 ani căsătorie și a centenarilor; alte acțiuni organizate pentru pensionari.

80,000

22602.00

102,602

31

Trim III

Primul Ghiozdan

9 septembrie

Achiziționarea a 1850 de ghiozdane pentru elevii de clasa I conform HCL 226/31.07.2019

140,000

10102.00

129,898

30

Trim. IV

Premierea olimpicilor naționali și internaționali

octombrie

Premierea elevilor câștigători ai olimpiadelor la nivel național și intertnațional, dar și ai profesorilor care i-au pregătit, organizate sub egida Ministerului Educației

65,000

0.00

65,000

a31

Trim. IV

Ziua Internațională a Profesorului (a Educației)

5 oct rie

Desemnarea Elevului si Profesorului Anv premierea acestora.

10,000

0.00

10000

32

Trim. IV

”0 viata fara riscuri! Securitatea și sănătatea mea!” - ed. a Vil-a, proiect CT Toma Socolescu

noiembrie

Premierea de către municipalitate a concurenților la concursul pe teme de securitate

3,000

0.00

3,000

33

Trim. IV

Concurs Paul Constantinescu

noiembrie

Premierea câștigătorilor Concursului național de interpretare a muzicii clasice “Paul Constantinescu”, confecționare medalii omagiale, etc.

0

0.00

0

34

Trim. I-1V

Parteneriat cu Colegiul de

Artă Carmen Sylva

pe parcursul anului

Bugetul este necesar organitării expozițiilor de ioane cu ocazia Sărbătorilor de Paște și Crăciun, calendare, etc.

5,000

0.00

5,000

35

Trim. IV

Bienala Iosif Iser

noiembrie

Premierea celei mai bune lucrări de gravură

2500

0.00

2500

36

Trim. IV

Sărbători de iarnă 2019-

2020

1-31 decembrie

2019

Bugetul reprezintă: Concerte susținute în perioada 1 Decembrie - 31 Decembrie și de Revelion; Cadouri pentru colindători și pentru Case de Copii; Amenajare parc distracții pentru copii; Amenajare Căsuță lui Moș Crăciun; Alte acțiuni neprevăzute.

24,020

0.00

24,020

37

Trim.

I-IV

Activități cultural-sportive

pe parcursul anului

Gale de premiere (premii în bani și obiecte), prestații artistice, cheltuieli neprevăzute, etc.

5,000

0.00

5,000

38

Trim.

I-IV

România 2019

pe parcursul anului

Bugetul este destinat diverselor acțiuni întreprinse cu ocazia Președinției României la Consiliul U.E.

0

0.00

0

39

Trim.

I-IV

Anul Cărții 2019

pe parcursul anului

achiziție de carte

0

0.00

0

TOTAL

l

627,500

0.00

.627,500
Director

KHtxA-j HQ.L b/(l

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

Nr. 958 din data 06.09.2019


PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI ALOCAT OBIECTIVULUI

„PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST” PE ANUL 2019

Având in vedere posibilitățile financiare ale Municipiului Ploiești, a fost alocata suma de 557,00 mii lei cu TVA la Titlul II - Cheltuieli cu bunuri si servicii - pentru obiectivul “PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST”, aprobata prin HCL nr. 281/29.08.2019. Ținând cont de cheltuielile foarte mari pentru intretinerea parcului, se propune majorarea bugetului cu suma de 100,00 de mii lei cu TVA, ajungandu-se la valoarea de 567,00 mii Iei cu TVA.

Bugetul rectificat se va prezenta astfel:                                              -mii lei-

DENUMIREA INDICATORILOR

BUGET

HCLNR.

281/

29.08.2019

Execuție bugetara la data de 06.09.2019

Facturi neachitate si lucrări executate si nefacturate

Influente

(+/-) ’

Prevede re finală

Cod indicator

■■

Denumire / tip cheltuieli

Suma

Procent

(%)

20.01.01

Furnituri de birou

5,00

3,63

72,6

o

0,00

5,00 |

20.01.02

Materiale pentru curățenie

15,00

14,80

98,66

0

0,00

15,00

120.01.03

încălzit, iluminat și forța motrică

323

312,57

96,77

22,28

+ 25,00

348,00

20.01.04

Apa, canal și salubritate

3,00

1,19

39,66

0

0,00

3,00

20.01.05

Carburanți și lubrifianți

62,00

32,91

53,08

0

0,00

62,00 |

20.01.06

Piese de schimb

5,00

0,00

0,00

5

0,00

5,00

120.01.30

Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare

100

83,19

83,19

16,81

+50,00

150,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

20

13,17

65,85

3,72

+25,00

45,00

20.14

Protecția muncii

20

0

0

‘ 0

0,00

20,00

20.30.03

Prime de asigurare non-viață

3,00

1,43

47,66

0

0,00

3,00

20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1,00

0,46

46

0

0,00

1,00

TOTAL: |_ 557,00

463,35

69,9

47,81

+100,00

657,00

 • ♦  20.01.03 - încălzit, iluminat si forța motrica: iluminat ambiental, pompe de căldură, grupuri de pompare apa, chiller patinoar, grup pompare instalație de irigații.

Suma prevăzută inițial: 25 mii lei /luna x 12 luni = 300,00 mii lei/an;

Suma prevăzută la data de 06.09.2019: 323,00 mii lei

Consumul real in perioada 01 .01 .2019 - 31.08.2019 a fost in cuantum de 312,57 mii lei;

Consumul estimat pentru lunile următoare este de 170 mii lei;

De plătit: factura nr. 2201413412/02.09.2019 (APMPV nr. 980/13.09.2019) aferenta perioadei 01.08.2019-31.08.2019 in cuantum de 22.282,90 lei.

Suma necesara prin rectificare bugetara: 25 mii lei.

 • ♦  20.01.30 - Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare: verificare stingatoare, hidranti si centrala, antigel industrial concentrat glicogel, apa distilata, reparații si mentenanta utilaje, diverse materiale electrice si sanitare, mentcnanta casa de marcat, alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare.

Suma prevăzută inițial: 8,33 mii lei /luna x 12 luni = 100,00 mii lei/an;

Valoarea totala a facturilor si a sumelor angajate este de 100,00 mii lei;

Suma necesara prin rectificare bugetara: 50 mii lei.

 • ♦  20.05.30 - Alte obiecte de inventar: panouri cu regulamentul din interiorul parcului, case de marcat, suporturi metalice jardiniere, usa sera, truse de prim ajutor, etc.

Suma prevăzută inițial: 1,66 mii lei /luna x 12 luni = 20,00 mii lei/an;

Valoarea totala a facturilor si a sumelor angajate este de 16,89 mii lei;

Suma necesara prin rectificare bugetara: 25 mii lei.

Cheltuielile aferente salarizării personalului intra in grija SERVICIULUI RESURSE UMANE,

ORGANIZARE SI ADMINISTRATIV.


Sumele prevăzute in prezenta propunere sunt cu T.V.A.

întocmit:

Radu Elena-Adelina

Sef Serviciu Administrare Parc Municipal Ploiești Vest,


kbier/i /
APROBAT,

p.Primar,

Cristian Mihai GANEANOTA DE FUNDAMENTARE

Capitolul 67.02-71 Cultura, Recreere si Religie

Unităților de cult li se poate acorda sprijin financiar sub forme de sume alocate din bugetul local, in condițiile legii, cu respectarea prevederilor Ordonanței de Guvern nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unit&Xile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din Romania, a prevederilor Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței de Guvern nr.82/2001, aprobate prin Hotararea de Guvern nr, 1470/2002, precum si a Procedurii privind alocarea de sprijin financiar.

Pentru sprijinirea financiara a unităților de cult din Municipiul Ploiești:, respectiv Parohia „Sf. Nicolae Vechi”, Parohia „Inaltarea Domnului”, Parohia „Sf. Pantelimon”, Parohia „Romnano-Catolica” si Biserica Adventista de Ziua a Șaptea se propune alocarea sumei de 250.000 lei, după cum urmeaza:

 • -  Parohia „Sf. Nicolae Vechi’ ’: 50.000 lei;

 • -  Parohia „Inaltarea Domnului”: 50.000 lei;

 • -  Parohia „Sf. Pantelimon’ ’: 50.000 lei;

 • -  Parohia „Romano-Catolica”: 50.000 lei;

 • -  Biserica Adventista de Ziua a Șaptea: 50.000 lei.

Acordarea , din bugetul local, de sprijin financiar unităților de cult reprezintă o cheltuiala bugetara.

Director Executiv, Mihaela IAMANDI


Director Executiv Adjunct, Madalina CRĂCIUN

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

NR. 315/26.09.2019


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Având în vedere sumele estimate care au fost comunicate Direcției Economice prin adresa nr. 306/19.09.2019 ca fiind necesare pentru diverse plăți și rezultatul discuțiilor ocazionate de rectificarea bugetară din 26.09.2019 în urma cărora reprezentanții Direcției Economice au comunicat că fondurile existente nu pot acoperi întregul necesar de la nivelul direcției, fiind necesară restrângerea sumelor previzionate, prezentăm această notă de fundamentare pentru sumele de:

 • 1. Cheltuieli în vederea prestării de servicii de cadastru și topografie prevăzute de Legea nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare și de legislația specifică în domeniu - suma de 120.000 lei inclusiv TVA, care reprezintă rest de achitat contravaloare servicii prestate de către S.C. Gerem Minerva S.R.L. conform contract nr. 1477/2019 si valoarea estimata pentru procedura de achiziție directa.

Acesta sumă va fi actualizată în funcție de oferta financiara stabilita în urma procedurii de achiziție.

 • 2. Cheltuielile ocazionate de operațiunea de evaluare a bunurilor proprietatea Municipiului Ploiești, in suma de 25.000 lei inclusiv TVA.

 • 3. Cheltuieli ocazionate de înscrierea în Cartea Funciară și/sau alte operațiuni cadastrale (inclusiv taxe notariale): 10.000 lei.

 • 4. Cheltuieli cu achitarea întreținerii la apartamentele libere, proprietatea Municipiului Ploiești : 10.000 lei.

Pentru restul sumelor prezentate in adresa nr. 306/19.09.2019, care nu pot fi prevăzute in buget la aceasta data, urmeaza ca acest aspect sa se regleze cu ocazia următoarei rectificări bugetare.

DIRECTOR EXECUTIV AD JUNCT

Amedeo Florin lăbîrcă

Șef Serviciul Intabulări Bunuri Mădă^Negoiță

Șef Serviciul Publicitate^ Valorificare Patrimoniu

Cannen-ȚAaniela Bucur

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE ANEXA NR. 3


LISTA

proiectelor cu finanțare europeana pe anul 2Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR

Prevederi inițiale 2019

Influente +/-•

x Prevederi u finale 2O19țv,

0

l-

2

j

4

TOTAL CHELTUIELI

9.853,00

4.769,00

14.622,00

Cap. 51.02-58

AUTORITATI PUBLICE

TOTAL

3.309,00

0,00

3.309,00

din care:

1

Asigurarea managementului performantei si calitatii in Municipiul Ploiești

152,00

0,00

152,00

2

PROETIC ET1CA+TRANSPAREN1A HNTEGRITATE-CORUPT1E

138,00

0,00

138,00

3

Soluții informatice integrate pentru optimizarea activității administrative, creșterea competențelor și a nivelului de calitate a serviciilor publice pentru cetățeni și mediul de afaceri la nivelul Municipiului Ploiești

895,00

0,00

895,00

4

Antreprenoriatul social, soluția pentru o economie durabilă

49,00

0,00

49,00

5

"DARE TO START!"

1.827,00

0,00

1.827,00

6

GREENCHARGE Uptake Cities Group

24,00

0,00

24,00

7

Un viitor durabil pentru Europa: crearea de căi europene de siguranța si energie regenerabila

24,00

0,00

24,00

8

City Stakeholders NetWork for Clean Buses

24,00

0,00

24,66

9

Zebra

24,00

0,00

24,00

10

C1V1TAS SATELLITE

24,00

0,00

24,00

11

ECCENTRIC

24,00

0,00

24,00

12

Clubul de Ia Strasbourg

24,00

0,00

24,00

13

Alte proiecte pentru care Municipiul Ploiești va aplica in 2019 si cheltuieli legate de pregătirea unor proiecte noi

80,00

0,00

80,00

Cap.54.02-S8

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

TOTAL

428,00

0,00

428,00

din care:

A

Lucrări in continuare

428,00

0,00

428,00

1

Centru de Excelenta in afaceri pentru tinerii intreprinzatori                                           i

428,00

0,00

1          428,00

Cap. 65.02-58

1NVATAMANT

TOTAL

3.107,00

6,66

3.107,00

din care:

B.

Lucrări noi

3.107,00

0,00

3.107,00

1

Eficientizare energetica Liceul tehnologic de Servicii "Sfanțul Apostol Andrei” în Municipiul Ploiești

210,00

0,00

210,00

2

Eficientizare energetica Liceul Tehnologic 1 Mai - sala de sport

316,00

0,00

3)6,00

3

Eficientizare energetica - grădinița cu program prelungit nr. 23 Municipiul Ploiești

294,00

0,00

294,00

4

Eficientizare energetica - grădinița cu program prelungit Sfanțul Mucenic Mina

306,00

0,00

306,00

5

Eficientizare energetica Școala Gimnaziala ”George Cosbuc”

1.670,00

0,00

1.670,00

6

Eficientizare energetica Colegiul Național "Alexandru loan Cuza”

311,00

0,00

311,00

Cap. 70.02 -58

3.009,00

3.009,00

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

TOTAL

3.009,00

0,00

3.009,00

din care

B.

Lucrări noi

3.009,00

0,00

3.009,00

1

Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 1

390,00

0,00

390,00

2

Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 3

659,00

0,00

659,00

3

Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 2

1.348,00

0,00

1.348,00

4

Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 4

612,00

0,00

612,00

Cap.84.02.58

TRANSPORTURI

TOTAL

0,00

4.769,00

4.769,00

din care:

0,00

B.

Lucrări noi

0,00

4.769,00

4.769,00

1

Achiziție mijloace de transport public - troleibuze 12 m, Ploiești, Tg. Jiu

0,00

4.769,00

4,769,00


Direcția Relații Internationale,

MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI Piața Eroilor nr. IA; 100316 - Ploiești Tel.: 0244 / 516699; 0244/515982 Fax: 0244 / 513829 www.ploiesti.ro

Sistem de managemenl certificat

ISO 9001


DIRECȚIA RELAȚII INTERNAȚIONALE Nr.


NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND PROIECTELE PROPUSE LA FINANȚARE PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020. AXA PRIORITARĂ 4 -SPRIJINIREA DEZVOLTĂRII URBANE DURABILE

Având în vederea necesitatea înnoirii parcului de transport public din România ca măsură de îmbunătățire a mobilității urbane și de limitare a emisiilor de CO2, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în parteneriat cu unitățile administrativ-teritoriale orașe/municipii, după caz, inițiază și depune în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, următoarele proiecte:

 • - „Achiziție mijloace de transport public - autobuze electrice 12 m șes, Alba Iulia, Buzău, Constanța, Ploiești”;

 • - „Achiziție mijloace de transport public - troleibuze 12 m, Ploiești, Tg. Jiu”;

 • - „Achiziție mijloace de transport public - tramvaie 18 m, Ploiești”.

Pentru proiectul ”Achiziție mijloace de transport public - troleibuze 12 m, Ploiești, Tg. Jiu” Ministerul Dezvoltării regionale și Administrației Publice a emis Ordinul de finanțare nr. 4661/25.07.2019 prin care se aprobă finanțarea acestui obiectiv, care se va derula în perioada 2019 - 2022. Ca urmare, este necesară asigurarea surselor de finanțare pentru acest proiect, după cum urmează:

Cheltuieli totale

47.691,00 mii lei

Cheltuieli eligibile

40.091,00 mii lei

Cheltuieli neeligibile dar recuperabile

7.600,00 mii lei

O M <

Sumele cuprinse în bugetul local vor fi următoarele:

Surse

2019

2020

2021

2022

Granturi UE

4.689,00 mii lei

23.444,00 mii lei

14.067,00 mii lei

4.689,00 mii lei

Contribuție

PMP

80,00 mii lei

401,00 mii lei

241,00 mii lei

80,00 mii lei

Total

4.769,00 mii lei

23.845,00 mii lei

14.308,00 mii lei

4.769,00 mii lei

Clasificatii

> bugetare

2019

2020

2021

2022

84.02.03.02/

58.01.01

601,00 mii lei

3.007,00 mii lei

1.804,00 mii lei

601,00 mii lei

84.02.03.02/

58.01.02

3.408,00 mii lei

17.038,00 mii lei

10.224,00 mii lei

3.408,00 mii lei

84.02.03.02/

58.01.03

760,00 mii lei

3.800,00 mii lei

2.280,00 mii lei

760,00 mii lei

Total

4.769,00 mii lei

23.845,00 mii lei

14.308,00 mii lei

4.769,00 mii lei

Nume, prenume

Func/ia publică

Semnătura

Data

ELABORAT

Diana Loghin

Consilier

1

U.

VERIFICAT

Milena Perpelea

Sef serviciu

A

h:

/ / oS tZffj

CLASIFICATIILE AFERENTE PROIECTELOR CU FINANȚARE EUROPEANA - TRIMESTRIAL 2019

Categoria de proiecte

Total 2019

Trim. 1'

Trim. II

AZ/?:,.ȚrM IV

A.

Proiecte de investiții finanțate prin POR 2007-2013

A Z ZZ

Cap. 54.02.50/58 01.03

428,00

0,00

428,013

/ ,/0,00

O V5%00

TOTAL POR 2007-2013

428,00

0,00

428,00

L, î V o.oo

j^«b,oo

B.

Proiecte finanțate prin FSE

\

X    /<- ■ •/

Cap. 51.02.01.03/58.02.01

458,00

80,00

80,00

,5150,00

,4S <148,00

Cap. 51.02.01.03/58.02.02

2.601,00

450,00

450,00

850,00

>851,00

Cap. 51.02.01.03/58.02.03

2,00

0,00

0,00

■.‘0 2,00

•.......; ?■' 0,00

TOTAL FSE

3.061,00

530,00

530,00

1.002,00

999,00

C.

Proiecte cu finanțare europeana directa

Cap. 51.02.01.03/58.15.01

118,00

30,00

30,00

30,00

28,00

Cap. 51.02.01.03/58.15.02

130,00

34,00

32,00

32,00

32,00

TOTAL PROIECTE CU FINANȚARE DIRECTA

248,00

64,00

62,00

62,00

60,00

D. Proiecte de investiții finanțate prin POR 2014-2020

Cap. 65.02.03.01/58.01.01

80,00

0,00

0,00

40,00

40,00

Cap. 65.02.03.01/58.01.02

520,00

0,00

0,00

260,00

260,00

Cap. 65.02.04.01/58.01.01

222,00

0,00

0,00

111,00

111,00

Cap. 65.02.04.01/58.01.02

1.448,00

0,00

0,00

724,00

724,00

Cap. 65.02.04.02/58.01.01

111,00

0,00

0,00

55,50

55,50

Cap. 65.02.04.02/58.01.02

726,00

0,00

0,00

363,00

363,00

'ap. 70.02.03.30/58.01.01

451,00

0,00

0,00

225,50

225,50

Cap. 70.02.03.30/58.01.02

2.558,00

0,00

0,00

1.279,00

1.279,00

Cap. 84.02.03.02/58.01.01

601,00

0,00

0,00

0,00

601,00

Cap. 84.02.03.02/58.01.02

3.408,00

0,00

0,00

0,00

3.408,00

Cap. 84.02.03.02/58.01.03

760,00

0,00

0,00

0,00

760,00

TOTAL POR 2014-2020

10.885,00

0,00

0,00

3.058,00

7.827,00

TOTAL

14.622,00

594,00

1.020,00

4.122,00

8.886,00

Surse:

I. Granturi U.E.


Cap. 51.02.01.03/58.02.02

2.601,00

Cap. 51.02.01.03/58.15.02

130,00

Cap. 51.02.01.03/58.02.01

394,00

Cap. 65.02.03.01/58.01.01

80,00

Cap. 65.02.03.01/58.01.02

520,00

Cap. 65.02.04.01/58.01.01

222,00

Cap. 65.02.04.01/58.01.02

1.448,00

Jp. 65.02.04.02/58.01.01

111,00

Cap. 65.02.04.02/58.01.02

726,00

Cap. 70.02.03.30/58.01.01

451,00

Cap. 70.02.03.30/58.01.02

2.558,00

Cap. 84.02.03.02/58.01.01

521,00

Cap. 84.02.03.02/58.01.02

3.408,00

Cap. 84.02.03.02/58.01.03

760,00

TOTAL VENITURI DE ÎNCASAT DE LA U.E.

13.930,00


II. Contribuție proprie


Cap. 54.02.50/58.01.03

428,00

Cap. 51.02.01.03/58.02.01

64,00

Cap. 51.02.01.03/58.15.01

118,00

Cap. 51.02.01.03/58.02.03

2,00

Cap. 84.02.03.02/58.01.01

80,00

TOTAL CONTRIBUȚIE PROPRIE

692,00

TOTAL

14.622,00


întocmit,

Mihai MihailaMunicipiul Ploiești

Anexa nr. 3 / Anul 2019

Lista proiectelor cu finanțare externa nerambursabila in anul 2019

A. PROIECTE FINANȚATE PRIN POR 2007-2013            ț ț

Nr. crt.

Titlu proiect

SURSE DE FINANȚARE 2019   ț ‘w ''

Contribuție locala

Granturi U.E.

împrumut'

' Total

Cap. 54.02 si 54.07

428,00

0,00

0,00

■428,00

1

Centru de Excelenta in afaceri pentru tinerii intreprinzatori

428,00

0,00

0,00

428,00

B. PROIECTE FINANȚATE PRIN POR 2014 - 2020

Nr. crt.

Titlu proiect

SURSE DE FINANȚARE 2019

Contribuție locala

Graniuri U E

împrumut

Total

Cap. 65.02

0,00

3.107,00

185,00

3.292,00

1

Eficientizare energetica Liceul Tehnologic de Servicii "Sfântul Apostol Andrei” în Municipiul Ploiești

0,00

210,00

25,00

235,00

2

Eficientizare energetica Liceul Tehnologic 1 Mai - sala de sport

0,00

316,00

37,00

353,00

3

Eficientizare energetica - grădinița cu program prelungit nr. 23 Municipiul Ploiești

0,00

294,00

6,00

300,00

4

Eficientizare energetica - grădinița cu program prelungit Sfanțul Mucenic Mina

0,00

306,00

6,00

312,00

5

Eficientizare energetica Școala Gimnaziala ”George Cosbuc”

0,00

1.670,00

105,00

1775,00

6

Eficientizare energetica Colegiul Național "Alexandru Ioan Cuza”

0,00

311,00

6,00

317,00

Cap. 70.02

0.00

3.009.00

2.603.00

3.096.00

1

Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 1

0,00

390,00

318,00

708,00

2

Eficientizare energetica blocuri in Municipiu! Ploiești - Lot 3

0,00

659.00

500.00

1159.00

3

Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 2

0,00

1.348,00

1.168,00

2516,00

4

Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 4

0,00

612,00

617,00

1229,00

Cap. 84.02

80,00

4.689,00

0,00

4.689,00

5

Achiziție mijloace de transport public - troleibuze 12 m, Ploiești, Tg. Jiu

80,00

4.689,00

0,00

4.689,00

Total

80,00

10.805,00

2.788,00

11.077,00

B. PROIECTE FINANȚATE PRIN POCA 2014-2020

Nr, crt.

Titlu proiect

SURSE DE FINANȚARE 2019

’ontributie locala

Granturi U.E.

împrumut

Total

1

Asigurarea managementului performantei si calitatii in Municipiul Ploiești

3,00

149,00

0,00

152,00

2

PROETIC: ETICA+TRANSPARENTA+INTEGRI3 ATE-CORUPTIE

3,00

135,00

0,00

138,00

3

Soluții informatice integrate pentru optimizarea activității administrative, creșterea competențelor și a nivelului de calitate a serviciilor publice pentru cetățeni și mediul de afaceri la nivelul Municipiului Ploiești

22,00

873,00

0,00

895,00

Total

28,00

1.157,00

0,00

1.185,00

C. PROIECTE FINANȚATE PRIN POCU 2014-2020

Nr. crt.

Titlu proiect

SURSE DE FINANȚARE 2019

Contribuție locala

Granturi U.E.

împrumut

Total

1

“DARE TO START!"

37,00

1.790,00

0.00

1.827,00

2

Antreprenoriatul social, soluția pentru o economie durabilă

1.00

48.00

0.00

49,00

Total

38.00

1.838.00

0.00

1.876.00

D. Proiecte cu finanțare directa si alte programe

Nr. crt.

Titlu proiect

SURSE DE FINANȚARE 2019

Contribuție locala

Granturi U.E.

împrumut

Total

1

GREENCHARGE Uptake Cities Group

12,00

12,00

0,00

24,00

2

Un viitor durabil pentru Europa: crearea de căi europene dc siguranța si energie regenerabila

12,00

12,00

0,00

24,00

3

City Stakeholders NetWork for Clean Buses

12,00

12,00

0,00

24,00

4

Zebra

0,00

24,00

0,00

24,00

5

CIV1TAS SATELLITE

0 00

24,00

0,00

24,00

6

ECCENTRIC

0,00

24,00

0,00

24,00

7

Clubul de la Strasbouru

12,00

12,00

0,00

24,00

8

Alte proiecte pentru care Municipiul Ploiești va aplica in 2019 si cheltuieli legate de pregătirea unor proiecte noi

70,00

10,00

0,00

80.00

Total

118,00

130,00

0,00

248,00

Total sume alocate pe anul 2019 pentru proiectele europene

Buget local, din care:

Contribuție locala

Granturi U.E.

împrumut

Total

692 00

13.930.00

2.788 00

17.410 00

Serv. Financiar - Contabilitate, AX -Mihai Mihaila


Municipiul Ploiești                                                                                                                                         VIZAT,

Anexa nr. 3 / Proiecție anii 2020-2022                                                                                                               PRIMAR, s'''"'

Adrian FlckiiWptxe

Lista proiectelor cu finanțare externa nerambursabila - proiecție anii 2020-2022                              /| AlzV

B.


PROIECTE FINANȚATE PRIN POCU 2014-2020

Denumire

Prevedere 2020

Prevedere 2021

Prevedere 2022

Contribuție locala

Granturi

U.E.

Împrumut

Total

Contribuție locala

Granturi

U.E.

Total

Contribuție locala

Granturi U.E.

Total

"DARE TO START!"

14,00

691,00

0,00

705,00

1,00

14,00

15,00

0,00

0,00

0,00

Antreprenoriatul social, soluția pentru o economie durabilă

3,00

146,00

0,00

149,00

1,00

48,00

49,00

1,00

48,00

49,00

Total

17,00

837,00

0,00

854,00

2,00

62,00

64,00

1,00

48,00

49,00A. PROIECTE FINANȚATE PRIN POCA 2014-2020                                                                          /i/

Programul Operațional Capacitate Administrativa

Prevedere 2020

Prevedere 2021

Prevedere 2022

Contribuție locala

Granturi

U.E.

împrumut

Total

Contribuție locala

Granturi

U.E.

Total

Contribuție locala

Granturi U.E.

Total

PROETIC: ETICA+TRANSPARENTA+INTEGRITATE-CORUPTIE

1,00

29,00

0,00

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Soluții informatice integrate pentru optimizarea activității administrative, creșterea competențelor și a nivelului de calitate a serviciilor publice pentru cetățeni și mediul de afaceri la nivelul Municipiului Ploiești

53,00

2.659,00

0,00

2.712,00

7,00

356,00

363,00

0,00

0,00

0,00

Total

54,00

2.688,00

0,00

2.742,00

7,00

356,00

363,00

0,00

0,00

0,00

Proiecte cu finanțare directa si alte

Denumire

Prevedere 2020

Prevedere 2021

Prevedere 2022

Contribuție locala

Granturi

U.E.

împrumut

Total

Contribuție locala

Granturi

U.E.

Total

Contribuție locala

Granturi U.E.

Total

GREENCHARGE Uptake Cities Group

12,00

12,00

0,00

24,00

12 00

12,00

24,00

0,00

0,00

0,00

Un viitor durabil pentru Europa: crearea de căi europene de siguranța si enerqie reqenerabila

12,00

12,00

0,00

24,00

12,00

12,00

24,00

0,00

0,00

0,00

City Stakeholders NetWork for Clean Buses

12,00

12,00

0,00

24,00

12,00

12,00

24,00

0,00

0,00

0,00

Zebra

0,00

24,00

0,00

24,00

0,00

24,00

24,00

0,00

r 'W.o

0,00

CIVITAS SATELLITE

0,00

24,00

0,00

24,00,

0,00

24,00

24,00

/SOtf

•:~..^,0O

0,00

ECCENTRIC

0,00

24,00

0,00

24,00

o,oo’

24,00

24,00

Oofoo

.... «OP

0,00

Clubul de la Strasbourg

12,00

12,00

I0,00

24,00

12,001

12,00

24,001

i! 0 00

P-.p,0,00

0,00

Alte proiecte pentru care Municipiul Ploiești va aplica in 2019 si cheltuieli legate de pregătirea unor proiecte noi

80,00

0,00

0,00

80,00

80,00

0,00

80,00

■« 80,00

\

.0,00

tVC '■             /1

80,00

Total

128,00

120,00

0,00

248,00

128,001

120,00

248,00

% 80,00

80,00

D. Proiecte finanțate prin POR 2014-2020

Denumire

Prevedere 2020

Prevedere 2021

Prevedere 2022

Contribuție locala

Granturi U.E.

împrumut

Total

Contribuție locala

Granturi

U.E.

Total

Contribuție locala

Granturi U.E.

Total

Eficientizare energetica Liceul tehnologic de Servicii "Sfântul Apostol Andrei” în Municipiul Ploiești

0,00

996,00

53,00

1.049,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Eficientizare energetica Liceul Tehnologic 1 Mai - sala de sport

0,00

1.547,00

54,00

1.601,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Eficientizare energetica - grădinița cu program prelungit nr. 23

0,00

3.722,00

118,00

3.840,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Eficientizare energetica - grădinița cu program prelungit Sfanțul Mucenic Mina

0,00

3.845,00

130,00

3.975,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Eficientizare energetica - Colegiul Tehnic National Alexandru Ioan Cuza

o.oo1

4.087,00

126,00

4.213,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Eficientizare energetica Școala Gimnaziala "George Cosbuc”

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 1

0,00

1.115,00

775,00

1.890,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 3

0,00

1.584,00

1.154,00

2.738,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 2

0,00

4.140,00

2.765,00

6.905,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Eficientizare energetica blocuri in Municipiul Ploiești - Lot 4

0,00

1.934,00

1.581,00

3.515,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Achiziție mijloace de transport public - troleibuze 12 m, Ploiești, Tg. Jiu

401,00

23444,00

o’ool

23845,00

241,00

14067,00

14308,00

80,00

4689,00

4769,00

Total

401,00

46.414,00

6.756,00

53.571,00

241,00

14.067,00

14.308,00

80,00

4.689,00

4.769,00

Total sume alocate pe anii 2020-2022 pentru proiectele europene

Prevedere 2020

Prevedere 2021

Prevedere 2022

Contribuție locala

Granturi

U.E.

împrumut

Total

Contribuție locala

Granturi

U.E.

Total

Contribuție locala

Granturi

U.E.

Total

600,00

50.059,00

6.756,00

57.415,00

378,00

14.605,00

14.983,00

161,00

4.737,00

4.898,00

C.


Serv. Financiar - Contabilitate, Mihai MihailaDirecția Relații Internationale, Director Executiv,


CLASIFICATIILE AFERENTE PROIECTELOR CU FINANȚARE EUROPEANA

CONTRIBUȚIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

t PROIECȚIE 2020-2022

Categoria de proiecte

2020

2021

2022

A.

Proiecte finanțate prin FSE

Cap. 51.02,01.03/58.02.01

468,00

62,00

7,00

Cap. 51.02.01.03/58.02.02

3128,00

365,00

42,00

Total

3596,00

427,00

49,00

B.

Proiecte cu finanțare europeana directa

Cap. 51.02.01.03/58.15.01

120,00

120,00

80,00

Cap. 51.02.01.03/58.15.02

128,00

128,00

0,00

Total

248,00

248,00

80,00

C.

Proiecte de investiții finanțate prin POR 2014-2020

Cap. 65.02.03.01/58.01.01

1.004,00

0,00

0,00

Cap. 65.02.03.01/58.01.02

6.563,00

0,00

0,00

Cap. 65.02.04.01/58.01.01

0,00

0,00

0,00

Cap. 65.02.04.01/58.01.02

0,00

0,00

0,00

Cap. 65.02.04.02/58.01.01

879,00

0,00

0,00

Cap. 65.02.04.02/58.01.02

5.751,00

0,00

0,00

Cap. 70.02.03.30/58.01.01

1.317,00

0,00

0,00

Cap. 70.02.03.30/58.01.02

7.456,00

0,00

0,00

Cap. 84.02.03.02/58.01.01

3.007,00

1.804,00

601,00

Cap. 84.02.03.02/58.01.02

17.038,00

10.224,00

3.408,00

Cap. 84.02.03.02/58.01.03

3.800,00

2.280,00

760,00

Total

46.815,00

14.308,00

4.769,00

TOTAL

50.659.00

14.983.00

4.898.00

întocmit,

Mihai Mihaila

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

ANEXA 3LISTA

obiective de investiții pe anul 2019 Rectificare 6

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL

RECTIFICARE 5

Influente

(+/.)

--

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL RECTIFICARE «

Observații

de In bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

7

8

10

11

12

>l i

:MiX3.44

-3-730.00-

: : 12 <133.4-’

■■9083.44

Cap.51.02.71.01

AUTOR1TATI PUBLICE

țyȚAi;                                                                    Y •<:

x W: :7:

: : ' .<X.0O::

: :■ 203.5a: :-

i3o;ști-':

<::jț3:J;Si5 ,

::: O.bb:::

iutii - -.

:-::333;55:-:-:-

1

Dotări informatica

0.00

24.16

0.00

0.00

24.16

0.00

24.16

0.00

0.00

24.16

2

Actualizarea "Planului de Mobilitate Urbana Durabila" pentru Polul de Creștere Ploiești

0.00

30.00

0.00

0.00

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

30.00

3

Actualizarea/revizuirea "Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana Durabila pentru Polul de Creștere Ploiești 2014-2020"

0.00

67.14

0.00

0.00

67.14

0.00

67.14

0.00

0.00

67.14

4

Studiu "Planului de acțiune pentru Energie Durabila al Municipiului Ploiești" si a "Programului de imbunatatire a eficientei energetice

0.00

21.75

0.00

0.00

21.75

0.00

21.75

0.00

0.00

21.75

5

întocmire Studiu Fezabilitate Infrastructura de alimentare verde in municipii "Statii încărcare pentru vehicule electrice"

0.00

59.50

0.00

0.00

59.50

0.00

59.50

0.00

0.00

59.50

6

Aparat pentru verificarea marcajelor rutiere

0,00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

7

Servicii de consultanta m vederea obținerii de fonduri prin POIM 2014-2020

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

130.00

130.00

0.00

0.00

130.00

Cap.61.02.71.01

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

i:OTAi::: '                                         :                                                     :::

•: :-: (W :::

b.4>ț>

-:-<95.74:<<

• 0.00

B

Lucrări noi

0.00

0.65

0.00

0.00

0.65

0.00

0.65

0.00

0.00

0.65

1

Transmitere date publice Spital Pediatrie, SPFL si SPCLEP (proiectare+executie)

0.00

0.65

0.00

0.00

0.65

0.00

0.65

0.00

0.00

0.65

1

Studiu oportunitate sistem integrat de monitorizare activitati in municipiul Ploiești

0.00

95.09

0.00

0.00

95.09

0.00

95.09

0.00

0.00

95.09

Cap.65.02.71.01

INVATAMANT

MD..7L —

310.7J::

. 33:50: :

-.mii

?:<«&<<<

:+ 10:.2J:J:.

B

Lucruri noi

0.00

34.91

0.00

0.00

34.91

33.51)

68.41

0.00

0.00

65.41

1

Separatie/Instalatie gaze naturale la Colegiul Economic „Virgil Madgearu" (proiectare^- execuție)

0.00

15.00

0.00

0.00

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

15.00

2

Execuție lucrari/deviere racord si rețea canalizare Aleea Laurilor(incinta imobil Școala Gimnaziala Grigore Moisil)

0.00

14.00

0.00

0.00

14.00

32.00

46.00

0.00

0.00

46.00

3

Reamenajare imobil Str. Elena Doamna (proiectare+executie)

0.00

1.91

0.00

0.00

1.91

0.00

1.91

0.00

0.00

1.91

4

Proiectaref-executie lucrări pentru obținerea autorizației ISU la unitățile de invatamant: Școala Gimnazială ’T.A. Bassarabescu” (Aleea Strunga nr.2), Școala Gimnazială ”Rareș Vodă” (str. Rareș Vodă nr. 2), Colegiul Național ”1. L. Caragiale” (str. Romana nr. 57), Școala Gimnazială ”Sf. Vasile” (B-dul Republicii nr.145), Colegiul Tehnic ”Lazăr Edeleanu” (corp cămin), Grădinița cu Program Normal "Crai Nou” (str. Bobâlna, nr.26), Grădinița cu Program Prelungit nr.28. Liceul Tehnologic de Transporturi (str. Văleni, nr. 144G)

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00 < . A.

ZO

^71 f 7 A VAOf?

5

Construire grădiniță cu program normal 41 Aleea Laurilor

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

L

i.affi/

\lNr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

0

1

6

RTE Sala de educație fizica școlara la școala gimnaziala G. Cosbuc

7

Construire sala educație fizica școlara la Colegiul Economic Virgil Madgearu

\U t'hcllUidl dc

1

PUZ Construire sala de educație fizica școlara "Colegiul Economic Virgil Madgearu"

2

Documentatii/Construire Grădiniță cu program normal Aleea Strunga nr.2

3

Documentatii/Construire Grădiniță cu program prelungit pe strada Poștei nr.23

4

Documentatii/Construire Grădiniță cu program normal nr.20 str. Trestioarei nr.27

5

ET, DAL1, Reamenajare imobil Str. Elena Doamna

6

Proiectare deviere racord si rețea canalizare Aleea Laurilor(incinta imobil Școala Gimnaziala Grigore Moisil)

7

Servicii de consultanta pentru proiectare,implementare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile pentru"Extindere/reabilitare/modemizare si dotarea liceelor tehnologice din municipiul Ploiești"

8

Servicii de consultanta si proiectare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile, pentru construire grădinițe

9

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico economice fazele SF/PTH/CSH/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, doc de licitație pentru obiectivul’’Construire Grădiniță cu program prelungit Bdul Petrolului

10

Servicii de consultanta si proiectare telinica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico economice fazele SF/PTH/CSH/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, doc de licitație pentru obiectivul"Construire Grădiniță cu program normal Aleea Strunga

11

Documentații pentru obținerea aviz/autorizatie de securitate la incendiu -unitati invatamant, etapa II

12

Platforma electronica de management educațional

13

Documentatii/Construire Grădiniță cu program prelungit Bdul Petrolului

14

DALI Centrala termica Școala Rares Vodă (strada Rares Vodă nr.2)

15

Documentații - Sala educație fizica școlara la Sc. Gimnaziala Nicolae Titulescu

Cap.66.02.71.01

SANATATE

A

Lucrări in continuare

1

Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II a

B

Lucrări noi

1

Laborator Radioterapie cu Energii Inalte(proiectarc+executie)

1

Documentații necesare obținerii avizului/autorizatii de securitate la incendiu pentru obținerea autorizației de construire "Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II

2

PUZ Spital Municipal

3

SPF/SF Spital Municipal

4

SF - Construire corp clădire unire secție reumatologie cu secția de fizioterapie -recuperare

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET LOC*«. RECTf     CS

Influente

(-H-)

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL RECTIFICARE 6

Observații

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

2

3

4

5

6

7

7

8

10

11

12

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

2.00

1.50

1.50

0.00

0.00

1.50

0.' "

" ~ Q S

Oj

0.00

21.00

0.00

0.00

21.00

0.00

21.00

0.00

0.00

21.00

0.00

1.80

0.00

0.00

1.80

0.00

1.80

0.00

0.00

1.80

0.00

2.50

0.00

0.00

2.50

0.00

2.50

0.00

0.00

2.50

0.00

2.50

0.00

0.00

2.50

0.00

2.50

0.00

0.00

2.50

0.00

26.00

0.00

0.00

26.00

0.00

26.00

0.00

0.00

26.00

0.00

6.00

0.00

0.00

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

6.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

5.00

5.00

0.00

0.00

5.00

■ i.i.iw :

ioww

■ 4 (H !•,<">:

-trfoo.tin

4.i;oo '

:. o.i’i’ ■ .:

■ ■ o;oo :.

0.00

0.50

0.00

0.00

0.50

0.00

0.50

0.00

0.00

0.50

0.00

0.50

0.00

0.00

0.50

o.oo

0.50

0.00

0.00

0.50

14 730.38

6.50

0.00

4 <100.00

4 006.50

-4 000.00

6.50

0.00

0.00

6.50

14 730.38

6.50

0.00

4 000.00

4 006.50

-4 000.00

6.50

0.00

0.00

6.50

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00’0 •

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

Ai- *»/

WȘ'

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1ț.00«

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET LO<

REcrii      5

Influente

(+/-)

FINANȚAT DIN:

Observații

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

RECTIFICARE 6

0

1

2

3

4

5

6

7

7

8

10

11

12

Cap.67.02.71.01

CULTURA RECREERE SI RELIGIE

:<-346;32:-<

z-iMiâ-:-:

::::3463i:::

. : 0310

•.•:-346;32: >

A

Lucrări in continuare

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1

Instalații ventilație arhiva subsol corp CI, Bdul Independentei 10

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

B

Lucrări noi

0.00

101.00

0.00

0.00

101.00

0.00

101.00

0.00

0.00

101.00

1

Construire,modernizare, reparații capitale statui si monumente (Iuliu Maniu, Socluri Parc Municipal Vest, soclu A.I.Cuza, I.L.Caragiale)

0.00

100.00

0.00

0.00

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

100.00

2

Amenajare locuri de joaca(proiectare+executie)

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1

Dotări Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

39.31

0.00

0.00

39.31

0.00

39.31

0.00

0.00

39.31

2

SF Bazin inot municipiul Ploiești

0.00

60.00

0.00

0.00

60.00

0.00

60.00

0.00

0.00

60.00

3

SF Amenajare/reabilitare locuri de joaca

0.00

0.01

0.00

0.00

0.01

0.00

0.01

0.00

0.00

0.01

4

ET lucrări realizate in cadrul proiectului "Modemizare/extinderea funcționala a Hipodromului Ploiești"

0.00

80.00

0.00

0.00

80.00

0.00

80.00

0.00

0.00

80.00

5

ET/Centru de excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători"

0.00

35.00

0.00

0.00

35.00

0.00

35.00

0.00

0.00

35.00

6

Achiziție si montaj dotări locuri de joaca

0.00

30.00

0.00

0.00

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

30.00

Cap.68.02.71.01

ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

«J'»-

'mo;

0:00 :

: < u.«n

1

SF/Extindere capacitate cazare cămin de batrani

0.00

39.00

0.00

0.00

39.00

0.00

39.00

0.00

0.00

39.00

Cap. 70.02 .71.01

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

\256.»p.

.3 15I.OX,:

AfiIS.'UU

TftwT

235.1 j:

jș.șș ?

\3 in.86 :

din care

A

Lucrări in continuare

256.00

175.00

5 975.17

0.00

6 150.17

-9.12

165.88

5 975.17

0.00

6 141.05

1

Demolare clădiri aflate in proprietatea mun. Ploiești, desființare construcții ilegale pe domeniul public (ocuparea ilegala a domeniului public)

0.00

24.00

0.00

0.00

24.00

0.00

24.00

0.00

0.00

24.00

2

Demolare clădirii aflate in proprietatea Municipiului Ploiesti-Str Cosminele nr.l IA

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

3

Consolidare versant pe strada Andrei Muresanu, in dreptul blocurilor R1 si R2

256.00

150.00

0.00

0.00

150.00

-9.12

140.88

0.00

0.00

140.88

4

Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății, Ans. 9 Mai Ploiești, etapa a II a

0.00

0.00

5 975.17

0.00

5 975.17

0.00

0.00

5 975.17

0.00

5 975.17

B

Lucrări noi

0.00

6.00

108.27

0.00

114.27

(1 un

6.00

108.27

0.00

114.27

1

Consolidare si restaurare imobil str. Poștei nr. 6 (proiectare+executie)

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

2

Consolidare imobile cu risc seismic Str.Mihai Bravu, nr.l3 (proiectare^ execuție)

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

3

Consolidare imobile cu risc seismic in Municipiul Ploiești (proiectare+executie)

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

4

Realizare locuințe sociale str.Lucemei-Cartier Bereasca

0.00

1.00

108.27

0.00

109.27

0.00

1.00

108.27

0.00

109.27

5

Branșamente electrice si instalații utilizare pentru evenimente Bdul Independentei Ploiești

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00 zX..-

6

Grup sanitar Parc Toma Socolescu

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1,00

<„

. A. 5-V

1

Actualizare si revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulamentul Local de Urbanism aferent, Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Urbana a municipiului Ploiești si Plan de Amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si documentațiile aferente.

0,00

72.55

0.00

0.00

72.55

0.00

72.55

0.00

0.00

72,55

*

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET

LOf RECTîț      S

Influente (+/-)

FINANȚAT DIN:

Observații

de in bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

RECTIFICARE 6

0

1

2

3

4

5

6

7

7

8

10

11

12

2

Consultanta pentru Asistenta tehnica de specialitate-Actualizare si Revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulament Local de Urbanism aferent, elaborarea Strategiei de Dezvoltare Urbana a municipiului Ploiești si Plan de amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si Documentațiile aferente.

0.00

38.32

0.00

0.00

38.32

0.00

38.32

0.00

0.00

38.32

3

SF Realizare locuințe sociale str.Lucemei-Cartier Bereasca

0.00

81.01

0.00

0.00

81.01

0.00

81.01

0.00

0.00

81.01

4

Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiești- Reabilitare termica blocuri in municipiul Ploiești

0.00

308.01

0.00

0.00

308.01

0.00

308.01

0.00

0.00

308.01

5

Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiesti-sistem iluminat public

0.00

1 092.00

0.00

0.00

1 092.00

26.00

1 118.00

0.00

0.00

1118.00

6

Documentații telinice (PAD) Demolare clădiri aflate in proprietatea mun. Ploiești, desființare construcții ilegale pe domeniul public (ocuparea ilegala a domeniului public)

0.00

15.00

0.00

0.00

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

15.00

7

Servicii de consultanta pentru realizarea proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile

0.00

970.00

0.00

0.00

970.00

0.00

970.00

0.00

0.00

970.00

8

Asigurare utilitari Imobile Municipiul Ploiești.

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

9

ET.DALI Anexa clădire (RASP) -Bdul.Independentei nr.l

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

10

Studiu istorico arhitectural pentru Ansamblul de construcții din strada Ion Creanga, nr.l5 (ateliere pictori)

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

11

SF,PT,DE "Amenajare chioscuri/sparii comerciale"

0.00

16.00

0.00

0.00

16.00

0.00

16.00

0.00

0.00

16.00

12

SF Realizare platforme gospodărești in municipiul Ploiești

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

13

PUZ str.Cosminele nr. 11A

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

29.00

30.00

0.00

0.00

30.00

14

SF Rețele tehnico-edilitare aferente cartier locuințe ANL str.Cosminele, nr.l IA

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

15

SF Parc Industrial

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

16

ET Clădiri aflate in proprietatea municipiului Ploiești

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

17

Consultanta management proiecte ( URBACT III, LIFE, HORIZON 2020)

0.00

56.09

0.00

0.00

56.09

0.00

56.09

0.00

0.00

56.09

18

Servicii de verificare documentații tehnice faza DALI/PT

0.00

150.00

0.00

0.00

150.00

-26.00

124.00

0.00

0.00

124.00

19

întocmire documentarii tehnice pentru branșamente electrice-gaze (str.Libertății nr.3)

0.00

115.00

0.00

0.00

115.00

0.00

115.00

0.00

0.00

115.00

20

DALI Consolidare zid sprijin pentru punere in siguranța depozit de deșeuri Teleajen.

0.00

40.00

0.00

0.00

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

40.00

Cap.74.02.71.01

PROTECȚIA MEDIULUI

<2-7009?

?23;8«?

:2 72X89?

2-68629-:

:?::mo:?<

îx»i?<

din care

A

Lucrări in continuare

4 076.20

492.00

0.00

0.00

492.00

0.00

492.00

0.00

0.00

492.00

1

Extindere rețele canalizare Etapa II (str. Subtraversare Gârlei, Intrarea Speranței, Str Verii, Str. Vaslui)

4 076.20

490.00

0.00

0.00

490.00

0.00

490.00

0.00

0.00

490.00

2

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (Str.Licurici, Str.Caramidări, Intrarea Grădinilor,

Intrarea Cosmos, Str.Jepilor, Str.Carvunarilor, Intrarea Daliei, Str.Crazna, Str.Mecet, Str.Dorului, Intrarea Istria, Str.Fainari, Str.Vasile Lucaciu, (AT)

0.00

1.00

0,00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

3

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (Sens giratoriu Str.Ștrandului, Str.Inului, Deviere rețele str.Laboratorului, str.Miciurin, str.Elena Doamna)-inclusiv racorduri

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00 - '

B

Lucrări noi

0.00

1 345.00

0.00

0.00

1 345.00

o.oo

1 345.00

0.00 1

, 0.00

1 345.00

1

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (branșamente electrice)

0.00

45.00

0.00

0.00

45.00

0.00

45.00

0.00

0.00

<45.00

2

Asigurarea utilităților si dotărilor edilitare aferente Cartier Libertății, Ansamblul 9Mai Ploiești Etapa alia -Rest de executat

0.00

1 300.00

0.00

0.00

1 300.00

0.00

1 300.00

0.00

0.00

• 1’300.00

.3.80

1

ET/SF/DALI/CF-Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiesti-cladiri publice

0.00

573.00

0.00

0.00

573.00

0.00

573.00

0.00

0.00

■573.00

2

Plan integrat de calitate a aerului

0.00

65.00

0.00

23.80

88.80

-13.80

51.20

0.00

23.80

75.00

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET

LOC

rectii      5

Influente (+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL

RECTIFICARE 6

Observații

de la bugetul tocai

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de Ia bugetul de stat

alte bugete

0

I

2

3

4

5

6

7

7

8

10

11

12

3

Consultanta in vederea finanțării acțiunilor inovatoare in domeniul dezvoltării urbane durabile (UIA)

0.00

130.00

0.00

0.00

130.00

0.00

130.00

0.00

0.00

130.00

4

Consultanta in vederea fioantarii aceelararii programelor de investiții in domeniul eficientei energetice si utilizării surselor de energie regenerabila (ELENA)

0.00

95.09

0.00

0.00

95.09

0.00

95.09

0.00

0.00

95.09

5

SF Rețea canalizare Cartier Mihai Bravu Ploiești

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cap.81.02.7I.01

COMBUSTIBIL SI ENERGIE

24I318

:::q.oo«

■ >803S-:-

«322.-31 ::

.o-.tm. •:

:: :24E98 ::

. ii.oo .:

:: 8033:::

::-:a2Z3{

din care

0.00

T

41.98

1

Studiu privind modalitatea de gestiune si stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem productie-transport-distributie

la nivelul județului Prahova pentru Municipiul Ploiești

0.00

80.33

0.00

80.33

160.66

0.00

80.33

0.00

80.33

160.66

2

SF/DALI Modernizare sistem secundar distribuție agent termic in mun.Ploiești

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

3

Servicii de consultanta pentru actualizarea/revizuirea strategiei locale de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem de producție - transport -distribuție la nivelul Județului Prahova pentru municipiul Ploiești si pregătirea unei fise/propunere de proiect in vederea utilizării intrumentelor de finanțare specificate de Directiva UE 2018/410

0.00

160.65

0.00

0.00

160.65

0.00

160.65

0.00

0.00

160.65

Cap.84.02.71.01

TRANSPORTURI

<:   338.78: <

•4 9t3.:io: •:

:: W

:>:0;oo»

: • ț>.«o ::

:-: :0.0o:::

zxws.&x-:

din care

A

Lucrări in continuare

9 435.59

1 432.16

0.00

0.00

1 432.16

0.00

1 432.16

0.00

0.00

1 432.16

1

Modernizare Cartier Malu Roșu, strada Vaslui

606.33

570.00

0.00

0.00

570.00

0.00

570.00

0.00

0.00

570.00

2

Lucrări de upgrade a sistemului de semaforizare in intersecții

6 307.00

81.00

0.00

0.00

81.00

0.00

81.00

0.00

0.00

81.00

3

Modernizare străzi in municipiul Ploiești

1 562.26

780.16

0.00

0,00

780.16

0.00

780.16

0.00

0.00

780.16

4

Amenajare maluri parau Dambu, zona Polux

960.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

B

Lucrări noi

12 395.19

1 044.58

0.00

0.00

1 044.58

-257.58

787.00

0.00

0.00

787.00

1

Modernizare strada Amaradiei

459.52

450.00

0.00

0.00

450.00

0.00

450.00

0.00

0.00

450.00

2

Modernizare străzi, Cartier Buna Vestire

3 500.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

3

Reabilitare si modernizare pasaje subterane pietonale B-dul București lsi B-dul București 2 (proiectare+executie)

7 422.48

336.00

0.00

0.00

336.00

0.00

336.00

0.00

0.00

336.00

4

Modernizare strada Cozia

1 013.19

257.58

0.00

0.00

257.58

-257.58

0.00

0.00

0.00

0.00

1

SF/PUZ-Modemizare rețea rutiera / stradala: lărgirea la 4 benzi Str. Gh, Gr. Cantacuzino si pasaj nou CF in zona Podul înalt; reabilitare Str. Gh. Gr. Cantacuzino, tronson Sos. Vestului - limita oraș, inclusiv terminal multimodal

0.00

300.80

0.00

0.00

300.80

0.00

300.80

0.00

0.00

300.80

2

DALI-Modemizarea str. Ștrandului pe tronsonul: ieșire pasaj Bucov - limita Ploiești corelare parte carosabila cu piste biciclete, inclusiv amenajare sens giratoriu pe str. Ștrandului / DN1B

0.00

45.46

0.00

0.00

45.46

0.00

45.46

0.00

0.00

45.460.

z-z.

3

SF-Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud si Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor si amenajarea Terminalului pentru transport auto calatori, zona Sud

0.00

555.00

0.00

0.00

555.00

0.00

555.00

0.00

0.00

65,00

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

FINANȚAT DIN:

BUGET

LOf *’

RECTIf      5

Influente

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL

RECTIFICARE 6

Observații

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

7

8

10

11

12

4

SF Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodal incluzând si spatii de parcare pentru moduri de transport auto si biciclete (zona Spital Județean) in municipiul Ploiești

0.00

95.33

0.00

0.00

95.33

0.00

95.33

0.00

0.00

9533

5

DALI, PT, DE Modernizare străzi Cartier Eroilor/Rudului: Fuiorului, Turlei, Flacara, Titu Maiorescu, Zaganu, Sld. Constantinoiu,

0.00

11.00

0.00

0.00

11.00

0.00

11.00

0.00

0.00

11.00

6

DALI, PT, DE Modernizare Cartier Malu Roșu, strada Vaslui

0.00

12.00

0.00

0.00

12.00

0.00

12.00

0.00

0.00

12.00

7

DALI, PT, DE Modernizare strada Amaradiei

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

10.00

8

SF/CF/Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiesti-Cartier Pictor Rosenthal

0.00

100.20

0.00

0.00

100.20

0.00

100.20

0.00

0.00

100.20

9

PUZ/SF/CF/Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiesti-Cartier Rafov

0.00

81.00

0.00

0.00

81.00

0.00

81.00

0.00

0.00

81.00

10

SF-Amenajare maluri parau Dambu, zona Polux

0.00

1.77

0.00

0.00

1.77

0.00

1.77

0.00

0.00

1.77

11

SF/Reabilitare baza materiala transport auto-depou tramvaie

0.00

97.00

0.00

0.00

97.00

0.00

97.00

0.00

0.00

97.00

12

Studii teren pentru "Reabilitare baza materiala transport auto-depou tramvaie"

0.00

77.35

0.00

0.00

77.35

0.00

77.35

0.00

0.00

77.35

13

întocmire Caiet de Sarcini, propuneri cu privire la Documentația de Atribuire (formular contract, acord cadru, contract subsecvent, etc) si acordare de consultanta pentru răspunsurile la clarificările formulate de ofertând, pe parcursul procedurii de achiziție publica, participarea ca expert cooptat in comisia de evaluare(pentru oferta tehnica si financiara), in vederea incheierii Acordului cadru avand ca obiect: Lucrări de modernizare, reparare si intretinere a rețelei stradale, lucrări de arta, parcari (cu excepția celor aflate in administrarea altor cntitati) aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești (proiectare+executie).

0.00

30.00

0.00

0.00

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

30.00

14

Achiziție mijloace de transport electrice

31 508.00

709.00

0.00

0.00

709.00

-80.00

629.00

0.00

0.00

629.00

15

Achiziție autobuze (Euro 6)

36 000.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

16

Studiu de oportunitate privind stabilirea modalitati de gestiune a serviciului de transport public local in municipiul Ploiești

0.00

57.37

0.00

0.00

57.37

0.00

57.37

0.00

0.00

57.37

17

PUZ strada Ștrandului

0.00

38.08

0.00

0.00

38.08

0.00

38.08

0.00

0.00

38.08

18

DALI,PT,DE Modernizare strada Cozia

0.00

22.00

0.00

0.00

22.00

0.00

22.00

0.00

0.00

22.00

19

ET Proiect/Creare pasaj de trecere intre str. Depoului si str. Mimiului (Podul de lemn)

0.00

35.00

0.00

0.00

35.00

0.00

35.00

0.00

0.00

35.00

20

ET Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101 cu lucrări vizând calea de rulare, statii cu persoane adaptate persoanelor cu dezabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare- etapa I-Mutari protejări rețele alimentare cu apa.

0.00

35.00

0.00

0.00

35,00

0.00

35.00

0.00

0.00

35.00

19

Analiza diagnostic a eficientei activitatii de transport public local SC TCE SA Ploiești

0.00

122.00

0.00

0.00

122.00

0.00

122.00

0.00

0.00

122.00

20

DALI Pod str.Berzei

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

3.00

0.00

0.00

3.00

21

Studiu trafic pentru proiectul''Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi (Pasaj suprateran peste calea ferata Bucuresti-Brasov) Cod SMIS 48114

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50.00

50.00

0.00

0.00

50.00

22

SF Realizare drumuri si rețele tehnieo edilitare Cartier Ghighiu Ploiești

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

330.00

330.00

0.00

0.00

330.00

DIRECTOR EXECUTIV,

r. ■

DIRECTOR EXECUTIV AQJUNCT
Madalina CRĂCIUN


MUNICIPIUL PLOIEȘTI DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII ANEXA 3


LISTA

obiective de investiții pe anul 2019-2022Nr. crt.


DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII


Cap.51.02.71.01

AUTORITATI PUBLICE


Dotări informatica__                          ______ _________ ____

Actualizarea "Planului de Mobilitate Urbana Durabila" pentru Polul de Creștere Ploiești Actualizarea/revizuirea "Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana Durabila pentru Polul de Creștere Ploiești 2014-2020"

Studiu "Planului de acțiune pentru Energie Durabila al Municipiului Ploiești" si a "Programului de imbunatatire a eficientei energetice

Întocmire Studiu Fezabilitate Infrastructura de alimentare verde in municipii "Statii încărcare pentru vehicule electrice"


Aparat pentru verificarea marcajelor rutiere


Servicii de consultanta m vederea obținerii de fonduri prin POIM 2014-2020


Cap.61.02.71.01

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA


Transmitere date publice Spital Pediatrie, SPFL si SPCLEP (proiectare+executie)


Studiu oportunitate sistem integrat de monitorizare activitati in municipiul Ploiești

Cap.65.02.7L0I                      ___________

INVATAMANT


Lucrări noi

Separatie/Instalatie gaze naturale la Colegiul Economic „Virgil Madgearu" ( proiectare+ execuție)

Execuție lucrari/deviere racord si rețea canalizare Aleea Laurilor(incinta imobil Școala

Gimnaziala Grigore Moisil)          ______

Reamenajare imobil Str. Elena Doamna (proiectare+executie)


Proiectare+executie lucrări pentru obținerea autorizației ISU la unitățile de invatamant: Școala Gimnazială ’T.A. Bassarabescu” (Aleea Strunga nr.2), Școala Gimnazială ”Rareș Vodă” (str. Rareș Vodă nr. 2), Colegiul Național ’T. L. Caragiale” (str. Romana nr. 57), Școala Gimnazială ”Sf. Vasile” (B-duI Republicii nr.145), Colegiul Tehnic ”Lazăr Edeleanu” (corp cămin), Grădinița cu Program Normal ”Crai Nou” (str. Bobâlna, nr.26), Grădinița cu Program Prelungit nr.28, Liceul Tehnologic de Transporturi (str. Văleni, nr. 144G)

Construire grădiniță cu program normal 41 Aleea Laurilor

RTE Sala de educație fizica școlara la școala gimnaziala G. Cosbuc


Construire sala educație fizica școlara la Colegiul Economic Virgil Madgearu


UZ Construire sala de educație fizica școlara "Colegiul Economic Virgil Madgearu" Documentații/Construire Grădiniță cu program normal Aleea Strunga nr.2 Documentatii/Construire Grădiniță cu program prelungit pe strada Poștei nr.23 Documentatii/Construire Grădiniță cu program normal nr.20 str. Trestioarei nr.27 ET, DAL1, Reamenajare imobil Str. Elena Doamna


10


Proiectare deviere racord si rețea canalizare Aleea Laurilor(incinta imobil Școala Gimnaziala Grigore Moisil)

Servicii de consultanta pentru proiectare,implementare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile pentnTExtindere/reabilitare/modemizare si dotarea liceelor tehnologice din municipiul Ploiești"

Servicii de consultanta si proiectare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile, pentru construire grădinițe"                                                             _

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico economice fazele SF/PTH/CSH/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, doc de licitație pentru obiectivul"Construire Grădiniță cu program prelungit Bdul Petrolului                                                     __

Servicii de consultanta si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico economice fazele SF/PTH/CSH/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, doc de licitație pentru obiectivul"Construire Grădiniță cu program normal Aleea Strunga

Documentații pentru obținerea aviz/autorizatie de securitate la incendiu -unitati invatamant, etapa II            _________________________________________________________________

Platforma electronica de management educațional


13


Documentatii/Construire Grădiniță cu program prelungit Bdul Petrolului


Valoare totala conform SF


2

..........


:W


o.oo


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


um>:. -


0.00

0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00

0.00


0.00


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


BUGET LOCAL 2019


3

7 .T......

: :j18:227;Q4:


24.16

30.00


67.14


21.75


59.50


1.00


130.00


0.65

0.65


95.09


H9.:2î:

68.41


15.00


46.00


1.91


1.00


1.00

2.00


1.50


6.00


1.00


1.00


1.00


1.00


1.00


1.00


0.00


BUGET LOCAL 2020


4

.......

,4:4W


0.00

0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00

0.00


0.00


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


2021


5

.......


0.00

0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00

0.00


0.00


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


BUGET LOCAL 2022


X 6

. ..........


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


B.dft


0.(10


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00

0.00

0.00


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


7=(3+4+S+6)

■ .777......


3/3..

24.16

30.00


67.14


21.75


59.50


1.00


130.00


95J74?

0.65

0.65


95.09


68,41


15.00


46.00


1.00


1.00


2.00


1.50


21.00

1.80

2^50

2.50

26.00


6.00


1.00


1.00


1.00


1.00


1.00


1.00


0.00


Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET LOCAL 2019

BUGET LOCAL 2020

BUGET LOCAL 2021

BUGET LOCAL 2022

TOTAL BUGET LOCAL 2019-2022

Observați»

0

1

2

3

4

..'5

6

7=(3+4+S+6)

8

14

DALI Centrala termica Școala Rares Vodă (strada Rares Vodă nr.2)

0.00

10.00

0.00

/'0.00

0.00

10.00

15

Documentații - Sala educație fizica școlara la Sc. Gimnaziala Nicolae Titulescu

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

5.00

Cap.66.02.71.01

SANATATE

TO'rAC-.-.

■ !l.ht>

• 4 444;0fr. .

3300.00.

.o.ao.-,-,-.

•.■.■7.755.IW.-

A

Lucrări in continuare

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

# ? 0.50

1

Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II a

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

0.50

B

Lucrari noi

0.00

6.50

4 444.00

3 300.00

0.00

7 750.50

1

Laborator Radioterapie cu Energii Inalte(proieetare+executie)

0.00

6.50

4 444.00

3 300.00

0.00

7 750.50

: kii ? ’ r L”

1

Documentații necesare obținerii avizului/autorizatii de securitate la incendiu pentru obținerea autorizației de construire "Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

2

PUZ Spital Municipal

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

3

SPF/SF Spital Municipal

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

4

SF - Construire corp clădire unire secție reumatologie cu secția de fizioterapie -recuperare

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

Cap.67.02.71.01

CULTURA RECREERE SI RELIGIE

TOTAL

tt.00

::::

:::::::b-oo:::::::

: '34632 x:

A

Lucrări in continuare

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1

Instalații ventilație arhiva subsol corp CI, Bdul Independentei 10

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

B

Lucrări noi

0.00

101.00

0.00

0.00

0.00

101.00

1

Construire .modernizare, reparații capitale statui si monumente (Iuliu Maniu, Socluri Parc Municipal Vest, soclu A.I.Cuza, I.L.Caragialei

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

100.00

unenajare locuri de joaca(proiectare+executie)

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

>.

1

Dotări Parc Municipal Ploiești Vest

0.00

39.31

0.00

0.00

0.00

39.31

2

SF Bazin inot municipiul Ploiești

0.00

60.00

0.00

0.00

0.00

60.00

3

SF Amenajare/reabilitare locuri de joaca

0.00

0.01

0.00

0.00

0.00

0.01

4

ET lucrări realizate in cadrul proiectului "Modemizare/extinderea funcționala a Hipodromului Ploiești"

0.00

80.00

0.00

0.00

0.00

80.00

5

ET/Centru de excelenta in Afaceri pentru Tinerii Întreprinzători”

0.00

35.00

0.00

0.00

0.00

35.00

6

Achiziție si montaj dotări locuri de joaca

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

30.00

Cap.fi8.02.71.01

ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII________________________

<<:■ :oo-.- • ■

:::::39;00;:::::

39.00

1

SF/Extindere capacitate cazare cămin de batrani

0.00

39.00

0.00

0.00

0.00

39.00

Cap. 70.02 .71.01

LOCUINȚE. SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

: 9 2S5'.3C :

din care

A

Lucrări in continuare

256.00

6 141.05

0.00

0.00

0.00

6 141.05

1

Demolare clădiri aflate in proprietatea mun. Ploiești, desființare construcții ilegale pe domeniul public (ocuparea ilewala a domeniului public)

0.00

24.00

0.00

0.00

0.00

24.00

''emolare clădirii aflate in proprietatea Municipiului Ploiesti-Str Cosminele nr. 11A

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

t-wsolidare versant pe strada Andrei Muresanu, in dreptul blocurilor RI si R2                 i

256.00

140.88

0.00

0.00

0.00

140.88

4

Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății, Ans. 9 Mai Ploiești, etapa a II a

0.00

5 975.17

0.00

0.00

0.00

5 975.17

B

Lucrări noi

0.00

114.27

0.00

0.00

0.00

114.27

1

Consolidare si restaurare imobil str. Poștei nr. 6 (proiectare+executie)

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

2

Consolidare imobile cu risc seismic Str.Mihai Bravu, nr. 13 (proiectare+executie)

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

3

Consolidare imobile cu risc seismic in Municipiul Ploiești (proiectare+executie)

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

4

Realizare locuințe sociale str.Lucemei-Cartier Bereasca

0.00

109.27

0.00

0.00

0.00

109.27

5

Branșamente electrice si instalații utilizare pentru evenimente Bdul Independentei Ploiești

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

6

Grup sanitar Parc Toma Socolescu

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1

Actualizare si revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulamentul Local de Urbanism aferent, Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Urbana a municipiului Ploiești si Plan de Amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si documentațiile aferente.

0.00

72.55

0.00

0.00

0.00

72.55

2

Consultanta pentru Asistenta tehnica de specialitate-Actualizare si Revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulament Local de Urbanism aferent, elaborarea Strategiei de Dezvoltare Urbana a municipiului Ploiești si Plan de amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si Documentațiile aferente.

0.00

38.32

0.00

0.00

0.00

38.32

3

SF Realizare locuințe sociale str.Lucernei-Cartier Bereasca

0.00

81.01

0.00

0.00

0.00

81.01

4

Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiești- Reabilitare termica blocuri in municipiul Ploiești

0.00

308.01

0.00

0.00

0.00

308.01

5

Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiesti-sistem iluminat public

0.00

1 118.00

0.00

0.00

0.00

1 118.00

6

Documentații tehnice (PAD) Demolare clădiri aflate in proprietatea mun. Ploiești, desființare construcții ilegale pe domeniul public (ocuparea ilegala a domeniului public)

0.00

15,00

0.00

0.00

0.00

15.0$/

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET LOCAL 2019

BUGET LOCAL 2020

BUGET LOCAL 2021

BUGET LOCAL 2022

TOTAL BUGET LOCAL 2019-2022

Observații

0

1

2

3

4

5

6

7=(3+4+5+61

8

7

Servicii de consultanta pentru realizarea proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile

0.00

970.00

0.00

0.00

0.00

970.00

8

Asigurare utilitari Imobile Municipiul Ploiești.

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

10.00

9

ET.DALI Anexa clădire (RASP) -Bdul.Independentei nr.l

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

i.oo

10

Studiu istorico arhitectural pentru Ansamblul de construcții din strada Ion Creanga, nr.l5 (ateliere pictori)

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

11

SF,PT,DE "Amenajare chioscuri/spatii comerciale"

0.00

16.00

0.00

Zoo • -

0.00

16.00

12

SF Realizare platforme gospodărești in municipiul Ploiești

0.00

1.00

0.00

0.0Q.

0.00

1.00

13

PUZ str. Costumele nr. 11A

0.00

30.00

0.00

0.00

s^Jo.OO

30.00

14

SF Rețele tehnico-edilitare aferente cartier locuințe ANL str.Cosminele, nr. 11A

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

15

SF Parc Industrial

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

16

ET Clădiri aflate in proprietatea municipiului Ploiești

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

17

Consultanta management proiecte ( URBACT III, LIFE, HORIZON 2020)

0.00

56.09

0.00

0.00

0.00

56.09

18

Servicii de verificare documentații tehnice faza DALI/PT

0.00

124.00

0.00

0,00

0.00

124.00

19

întocmire documentații tehnice pentru branșamente electrice-gaze (str.Libertății nr.3)

0.00

115.00

0.00

0.00

1 0.00

115.00

20

DALI Consolidare zid sprijin pentru punere in siguranța depozit de deșeuri Teleajen.

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00

40.00

Cap.74.02.71.01

PROTECȚIA MEDIULUI

total                                       :

' :41176211 ■

:::;71p;09:::

: ::(Hio f:

:::<::o:00.:«

.■..i'HW).

din care

A

Lucrări in continuare

4 076.20

492.00

0.00

0.00

0.00

492.00

1

Extindere rețele canalizare Etapa II (str. Subtraversare Gârlei, Intrarea Speranței, Str. Verii, Str.Vaslui)

4 076.20

490.00

0.00

0.00

0.00

490.00

2

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (Str.Licurici, Str.Caramidari, Intrarea ''•■adinilor, Intrarea Cosmos, Str.Jepilor, Str.Cărvunarilor, Intrarea Daliei, Str.Crazna, Str.Mecet,

/.Dorului, Intrarea Istria, Str.Fainari, Str.Vasile Lucaciu, (AT)

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

3

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (Sens giratoriu Str. Ștrandului, Str. Inului,

Deviere rețele str.Laboratorului, str.Miciurin, str.Elena Doamna)-inclusiv racorduri

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

B

Lucrări noi

0.00

1 345.00

0.00

0.00

0.00

1 345.00

1

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (branșamente electrice)

0.00

45.00

0.00

0.00

0.00

45.00

2

Asigurarea utilităților si dotărilor edilitare aferente Cartier Libertății, Ansamblul 9Mai Ploiești Etapa alia -Rest de executat

0.00

1 300.00

0.00

0.00

0.00

1 300.00

1

ET/SF/DALI/CF-Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiesti-cladiri publice

0.00

573.00

0.00

0.00

0.00

573.00

2

Plan integrat de calitate a aerului

0.00

75.00

0.00

0.00

0.00

75.00

3

Consultanta in vederea finanțării acțiunilor inovatoare in domeniul dezvoltării urbane durabile (UIA)

0.00

130.00

0.00

0.00

0.00

130.00

4

Consultanta in vederea finanțării accelararii programelor de investirii in domeniul eficientei energetice si utilizării surselor de energie regenerabila (ELENA)                                >

0.00

95.09

0.00

0.00

0.00

95.09

5

SF Rețea canalizare Cartier Mihai Bravu Ploiești

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cap.81.02.71.01

COMBUSTIBIL SI ENERGIE

:-:-::o.oo«->

toixl: :

•:<:o;oo ■ ■ ■

: : 322.M

•:-::-3'22«34

din care

1

Studiu privind modalitatea de gestiune si stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem producție transport-distributie

ivelul județului Prahova pentru Municipiul Ploiești

0.00

160.66

0.00

0.00

0.00

160.66

2

SF/DALI Modernizare sistem secundar distribuție agent termic in mun.Ploiesti

0,00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

3

Servicii de consultanta pentru actualizarea/revizuirea strategiei locale de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem de producție - transport -distribuție la nivelul Județului Prahova pentru municipiul Ploiești si pregătirea unei fise/propunere de proiect in vederea ulilizarii intrumentelor de finanțare specificate de Directiva UE 2018/410

0.00

160.65

0.00

0.00

0.00

160.65

Cap.S4.02.71.01

TRANSPORTURI

iota c

. X-3NM.I

:<4 958;52 ::

:::u;oo

•: :-629jod: :;

:: 3 441»..hi ■:

. :•! 027.52

din care

A

Lucrări in continuare

9 435.59

1 432.16

0.00

0.00

0.00

1 432.16

1

Modernizare Cartier Malu Roșu, strada Vaslui

606.33

570.00

0.00

0.00

0.00

570.00

2

Lucrări de upgrade a sistemului de semaforizare in intersecții

6 307.00

81.00

0.00

0.00

0.00

81.00

3

Modernizare străzi in municipiul Ploiești

1 562.26

780.16

0.00

0.00

0.00

780.16

4

Amenajare maluri parau Dambu, zona Polux

960.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

B

Lucrări noi

10 445.02

787.00

0.00

629.00

3 440.00

4 856.00

1

Modernizare strada Amaradiei

459.52

450.00

0.00

0.00

0.00

450.00

2

Modernizare străzi, Cartier Buna Vestire

3 500.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

3

Reabilitare si modernizare pasaje subterane pietonale B-dul București lsi B-dul București 2 (proiectare+exccutie)                                                                             1

6 485.50

336.00

0.00

629.00

3 440.00

4 405.00

4

Modernizare strada Cozia

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Nr. crt.

•            DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET LOCAL 2019

BUGET LOCAL 2020

BUGET LOCAL 2021

BUGET LOCAL 2022

TOTAL BUGET LOCAL 2019-2022

Observații

0

1

2

3

4

5

6

7=13+4+5+6)

8

ei

1

SF/PUZ-Modemizare rețea rutiera / stradala: lărgirea la 4 benzi Str. Gh. Gr. Cantacuzino si pasaj nou CF in zona Podul înalt; reabilitare Str. Gh. Gr. Cantacuzino, tronson Sos. Vestului - limita oraș, inclusiv terminal multimodal

0.00

300.80

0.00

0.00

0.00

300.80

2

DALI-Modemizarea str. Ștrandului pe tronsonul: ieșire pasaj Bucov - limita Ploiești corelare parte carosabila cu piste biciclete, inclusiv amenajare sens giratoriu pe str. Ștrandului / DN1B

0.00

45.46

0.00

0.00

0.00

45.46

3

SF-Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud si Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor si amenajarea Terminalului pentru transport auto calatori, zona Sud

0.00

555.00

0.00

0.00 ■

0.00

*'**«•. *•

555.00

4

SF Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodal incluzând si spatii de parcare pentru moduri de transport auto si biciclete (zona Spital Județean) in municipiul Ploiești

0.00

95.33

0.00

0.00

0.00

95.33

5

DALI, PT, DE Modernizare străzi Cartier Eroilor/Rudului: Fuiorului, Turlei, Flacara, Titu Maiorescu, Zaganu, Sld. Constantinoiu,

0.00

11.00

0.00

0.00

0.00

11.00

6

DALI, PT, DE Modernizare Cartier Malu Roșu, strada Vaslui

0.00

12.00

0.00

0.00

0.00

12.00

7

DALI, PT, DE Modernizare strada Amaradiei

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

10.00

8

SF/CF/Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiesti-Cartier Pictor Rosenthal

0.00

100.20

0.00

0.00

0.00

100.20

9

PUZ/SF/CF/Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiesti-Cartier Rafov

0.00

81.00

0.00

0.00

0.00

81.00

10

SF-Amenajare maluri parau Dambu, zona Polux

0.00

1.77

0.00

0.00

0.00

1.77

11

SF/Reabilitare baza materiala transport auto-depou tramvaie

0.00

97.00

0.00

0.00

0.00

97.00

12

Studii teren pentru "Reabilitare baza materiala transport auto-depou tramvaie"

0.00

77.35

0.00

0.00

0.00

77.35

întocmire Caiet de Sarcini, propuneri cu privire la Documentația de Atribuire (formular contract, acord cadru, contract subsecvent, etc) si acordare de consultanta pentru răspunsurile la darificarile formulate de ofertanti, pe parcursul procedurii de achiziție publica, participarea ca Xpert cooptat in comisia de evaluare(pentru oferta tehnica si financiara), in vederea incheierii Acordului cadru avand ca obiect: Lucrări de modernizare, reparare si intretinere a rețelei stradale, lucrări de arta, parcari (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești (proiectare+executie).

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

30.00

14

Achiziție mijloace de transport electrice

31 508.00

629.00

o.oo

o.oo

0.00

629.00

15

Achiziție autobuze (Euro 6)

36 000.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

16

Studiu de oportunitate privind stabilirea modalitati de gestiune a serviciului de transport public local in municipiul Ploiești

0.00

57.37

0.00

0.00

0.00

57.37      |

17

PUZ strada Ștrandului

0.00

38.08

0.00

0.00

0.00

38.08

18

DALI,PT,DE Modernizare strada Cozia

0.00

22.00

0.00

0.00

0.00

22.00

19

ET Proiect/Creare pasaj de trecere intre str. Depoului si str. Mimiului (Podul de lemn)

0.00

35.00

0.00

0.00

0.00

35.00

20

ET Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101 cu lucrări vizând calea de rulare, statii cu persoane adaptate persoanelor cu dezabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare- etapa I-Mutari protejări rețele alimentare cu apa.

0.00

35.00

0.00

0.00

0.00

35.00

21

DALI Pod str. Berzei

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

3.00

22

Studiu trafic pentru proiectuTAccesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi (Pasaj suprateran peste calea ferata Bucuresti-Brasov) Cod SMIS 48114

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

50.00

23

SF Realizare drumuri si rețele tehnico edilitare Cartier Ghighîu Ploiești

0.00

330.00

0.00

0.00

0.00

330.00

2

jaliza diagnostic a eficientei activității SC TCE SA Ploiești

0.00

122.00

0.00

0.00

0.00

122.00

DIRECTOR EXECUTIV, Mihaela IAMANDI
MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Direcția Tehnic Investit»


APROBAT P.PRIMAR

VIC

Cristian


Serviciul Reparații si Investiții Drumuri


NOTA DE FUNDAMENTARE


a obiectivelor de investiții finanțate din bugetul local aferent

RECTIFICARE 6

Cap.84.02.71.01 TRANSPORTURI

Cap.A - Lucrări noi

Modernizare strada Cozia

In urma executării lucrărilor de extindere a rețelei de canalizare municipale pe strada Cozia, se impune realizarea lucrărilor de modernizare a sistemului rutier.

Documentația tehnica, faza D.A.L.I. si indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.51/26.02.2018.

întrucât lucrările de refacere a sistemelor rutiere se vor executa etapizat, in funcție de finalizarea lucrărilor de extindere a rețelelor de canalizare, propunem redistribuirea sumei de 257.580 lei, inclusiv TVA, Cap.B - Lucrări noi.

In formații financiare

Credit angajament 2019: Cap.B - Lucrări noi\ 257.580 lei, inclusiv TVA Buget rectificat: 0 lei.

Cap.C - Alte cheltuieli de investiții

Achiziție mijloace de transport electrice

Informații financiare

Credit angajament 2019: 709.000 lei, inclusiv TVA

Buget rectificat: 629.000 lei, inclusiv TVA.

DALI Pod strada Berzei

Podul amplasat pe strada Berzei a fost construit, in anul 1960, pentru a permite traficul auto si pietonal pe ambele maluri ale paraului Dambu.

Având in vedere gradul de degradare constatat si necesitatea executării lucrărilor de punere in siguranța a construcției, propunem introducerea unei noi poziții bugetare si alocarea sumei de 3.000 lei, inclusiv TVA.

Informații financiare:

Credit angajament 2019: 0 lei

Buget rectificat: 3.000 lei, inclusiv TVA

DIRECTOR EXECUTIV Mihaela lA'M ANDI

SEF SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

Mihail NEGRU

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII SERVICIUL INVESTIȚII ANEXA at. ȚoNOTA DE FUNDAMENTARE

- Buget local 2019 -Rectificare 6

Capitolul 84.02.71.01 - TRANSPORTURI

C. Alte cheltuieli de investiții

“SF - Realizarea drumuri si rețele tehnico - edilitare cartier Ghighiu”

Prin HCL nr. 607/20.12.2018 a fost aprobat „PUZ - Parcelare teren T36 - A459 Str. Ghighiului, Ploiești”, suprafața terenului fiind de 150.000, 00 mp.

Conform PUZ aprobat utilizările permise sunt:

- locuințe individuale mici cu regim de inaltime P - P+2, comerț, servicii, activitati nepoluante; grădiniță; zona de agreement si sport, ce cuprinde terenuri de sport, construcții si instalații pentru agrement, complexuri si baze sportive, precum si spatii plantate.

Suprafața terenului destinat amplasării terenului de fotbal cu pista de atletism (lot 3) este de 26.290 mp, cu deschidere de aproximativ 238 m la drumul interior public propus - a fost depusa solicitare Ia Compania Naționala de Investiții pentru execuția acestui obiectiv.

Obligația municipiului este de a realiza rețelele tehnico edilitare pe teren, astfel incat trebuie demarat studiul de fezabilitate pentru a se stabili valoarea investiției.

Propunem alocarea sumei de 330.000,00 lei cu TVA.

Total buget local 330.000,00 lei.


SEF SERVICIU INVESTIȚII, MARIANA STOCHITA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

J&b&Z 2O/<j

^7      ! /»09.NOTA DE FUNDAMENTAREa obiectivelor de investiții finanțate din bugetul local aferent anului


Capitolul 84.02.71.01 - TRANSPORTURI Subcapitol C - ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

DATE GENERALE: STUDIU TRAFIC PENTRU PROIECTUL “ACCESIBILITATE SI FLUIDIZARE TRAFIC CĂTRE ZONA INDUSTRIALA PLOIEȘTI VEST SI PLATFORMA INDUSTRIALA BRAZI (PASAJ SUPRATERAN PESTE CALEA FERATA BUCUREȘTI - BRAȘOV)” -COD SMIS 48114

Proiectul “Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi (pasaj suprateran peste calea ferata București - Brașov)” -COD SMIS 48114 a fost pus in funcțiune in anul 2017.

Pentru raportarea indicatorilor proiectului sus menționat cu rezultat indus (efecte pe termen mediu/lung) respectiv "reducerea timpului de călătorie si creșterea numărului de persoane care utilizează bicicleta” s-a solicitat de către Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice, prin Agenția pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia sa se efectueze un studiu de trafic pentru demonstrarea atingerii valorilor pentru rezultate indirecte ale proiectului.

Pentru efectuarea acestui studiu de trafic la proiectul sus menționat, propunem alocarea prin bugetul local al Municipiului Ploiești a sumei de 50.000 lei, inclusiv TVA.


Nume,prenume

Funcția publica

Semnătură

Data

Elaborat

Nicolescu Irina

Consilier

Verificat

Negru Mihail

Sef Serviciu

//


DIRECȚIA TEHNIC-INVESTITII NR.NOTA DE FUNDAMENTARE Rectificare nr.6


CAP. 65.02.71.01 - INVATAMANT

B. LUCRĂRI NOI

2. Execuție lucrari/deviere racord si rețea canalizare Aleea Laurilor (incinta imobil Școala Gimnaziala „Grigore Moisil”)

Prin Hotararea Consiliului Local nr.321/2018 s-a aprobat acordul de parteneriat între Ministerul Educației Naționale - U.M.P.M.R.S.U - lider de proiect și Municipiul Ploiești - partener, în vederea implementării în comun a proiectului: Construire grădiniță cu program normal nr.41-Aleea Laurilo; valoarea totala a obiectivului, si contribuția proprie in proiect a Municipiului Ploiești. Finanțarea se va realiza prin A

POR 2014-2020, Axa prioritară 10 îmbunătățirea infrastructurii educaționale.

Pentru acest obiectiv vor fi executate lucrări care vor fi suportate de fonduri MEN-UMPMRSU si lucrări din fonduri locale.

Pentru edificarea construcției se impune devierea de racord si rețea canalizare, lucrări suportate din fonduri locale.

Pentru incheierea contractului de lucrări se impune suplimentarea sumei alocate cu suma de 32,00 mii lei.

Suma prevăzută in buget: 46,00 mii lei.

7. Construire sala de educație fizica școlara la Colegiul Economic „Virgil Madgearu”

Prin adresa nr. 14259/08.01.2019, Compania Naționala de Investiții aduce la cunoștința faptul ca obiectivul de investiții ,, Construire sala de sport Colegiul Economic ,, Virgil Madgearu”, str. Rudului, nr.24, Municipiul Ploiești, județul Prahova”, a fost introdus pe lista sinteza a subprogramului „Săli de sport” aprobata prin Ordin M.D.R.A.P.

Prin Hotararea Consiliului Local nr.310/29.08.2019 s-a aprobat Planul Urbanistic Zonal si Regulamentul Local de Urbanism aferent obiectivului Construire sala de educație fizica școlara la Colegiul Economic „ Virgil Madgearu ’

Pentru transmiterea documentelor aferente etapei a Il-a de depunere la Compania Naționala de Investiții, se impune obținerea avizelor de principiu privind asigurarea utilităților pentru acest obiectiv.                                 i

Pentru plata avizelor, se impune alocarea sumei de 1,50 mii lei. V-

Suma prevăzută in buget: 1,50 mii lei.

C.ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

C. 15. Documentații - Construire sala de educație fizica școlara Ia Școala Gimnaziala „Nicolae Titulescu”

Prin adresa nr.4045/04.09.2019, Compania Naționala de Investiții a informat UATM Ploiești, ca obiectivul de investiții ,,Construire sala de sport Școala Gimnaziala,,Nicolae Titulescu”, str. Popa Farcas, nr.23 Municipiul Ploiești, județul Prahova”, a fost introdus pe lista sinteza a subprogramului „Săli de sport” aprobata prin Ordin M.D.R.A.P. nr.2438/23.08.2019.

Pentru transmiterea documentelor aferente etapei a Il-a de depunere la CNI, se impune achiziția serviciului de intocmire studiul geotehnic si studiu topografic si obținerea avizelor de principiu privind asigurarea utilităților,

Pentru achiziția serviciilor de intocmire a documentațiilor mai sus mentioante, se impune alocarea sumei de 5,00 mii lei.

Suma prevăzută in buget: 5,00 mii lei.

CAP. 66.02.71.01 - SANATATE

1. LUCRĂRI NOI

1. Laborator Radioterapie cu Energii înalte (proiectare si execuție)

Pentru edificarea construcției, la data de 20.08.2019 a fost incheiat contractul de lucrări (inclusiv proiectare). Durata contractului este de 12 luni din care 2 luni proiectare si 10 luni execuție.

Datorita perioadei scurte de realizare a lucrărilor pe anul 2019, se propune diminuarea cu suma de 4.000 mii lei.

Buget local: 6.50 mii lei

Director Executiv,                     Director Executiv Adjunct,

Mihaela IAMANDI                  Madalina CRĂCIUN

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

SERVICIUL INVESTIȚII

ANEXANOTA DE FUNDAMENTARE

- Buget local 2019 -Rectificare 6

Capitolul 70.02.71.01 - LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

A. Lucrări in continuare

3. Consolidare versant pe strada Andrei Muresanu, in dreptul blocurilor R1 si R2

Versantul din dreptul blocurilor de locuințe R1 si R2 de pe strada Andrei Muresanu a inceput sa se surpe datorita faptului ca de-a lungul timpului nu s-au efectuat lucrări de refacere a șanțurilor de garda existente si nici lucrări de consolidare minime, singurele lucrări ce au fost prevăzute fiind montarea unor borduri prefabricate pe post de ziduri de sprijin.

Pentru execuția lucrărilor Municipiul Ploiești a incheiat contractul nr. 1397/18.01.2018 cu SC Protenco Bau Profesional SRL.

Se diminuează suma alocata obiectivului cu 9.120,00 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 140.880,00 lei.

C. Alte cheltuieli

13. PUZ Cosminele nr. 11A

întrucât municipalitatea dorește sa valorifice terenul din strada Cosminele nr. 1 IA prin construcția unor locuințe colective ce vor fi atribuite tinerilor si altor categorii de persoane indreptatite conform legislației in vigoare, amenajarea unor spatii verzi, miniterenuri de sport, zona pentru servicii sociale, este necesara intocmirea unui Plan Urbanistic Zonal intr-o zona de teren liber aflat in domeniul privat al Municipiului.

Zona care a generat PUZ-ul se afla in intravilanul Municipiului Ploiești, face parte dintr-o zona ampla cu o suprafața de peste 36 Ha cuprinsa intre doua mari artere de circulație, strada Marasesti si str. Gh. Gr. Cantacuzino.

Suprafața supusa studiului este compusa din doua loturi: lot 2 - nr. cadastral 143507, suprafața 20.755,00 mp, categoria de folosința 1 Cc si un lot de 11.988, 00 mp, conform HCL 67/2008, nr. cadastral 129745 pe care a fost aprobat un PUZ prin HCL 431/ 2013.

Atât pe strada Cosminele cat si pe străzile Cazărmii si Regimentului se afla amplasate toate utilitățile: apa, canal, energie electrica, gaze naturale, telefonie, cablu tv.

Pentru a realiza acest obiectiv, este necesara incheierea unui contract de prestări servicii avand ca obiect elaborarea - “PUZ str. Cosminele nr. 11A, Ploiești”, pe terenul avand o suprafața de 32.753,00mp.

Valoarea estimata a contractului, fara TVA este de 50.000,00 lei.

Pentru demararea procedurii de achiziție publica a contractului de servicii propunem majorare sumei alocata in bugetul local cu 29.000,00 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 30.000 lei.

Cap. 74.02.71.01 - PROTECȚIA MEDIULUI

C. Alte cheltuieli

2. Plan integrat de calitate a aerului

Municipiul Ploiești a incheiat contractul de servicii in conformitate cu HCL nr. 6/31.01.2019 a Consiliul Local al Municipiului Ploiești si HCL nr. 10/25.02.2019 a Consiliului Local al Comunei Brazi, pentru elaborarea “Plan integrat de calitate a aerului”.

Propunem diminuare sumei cu 13.800,00 lei.

Suma prevăzută in bugetul local este de 75.000,00 lei.

DIRECTOR EXECUTIV, MIHAELA IAMANDI

SEF SERVICIU INVESTIȚII, MARIANA STOCHITA

3 M H(LL


MUNICIPIUL PLOIEȘTI Direcția Tehnic Investiții


Serviciul Reparații si Investiții Drumuri

APROBAT

P.PRIMAR VICEPRIMAR Cristian IY|jhai GANEA


NOTA DE FUNDAMENTAREa obiectivelor de investiții finanțate din bugetul local aferent dnului 2019

RECTIFICARE 6


Cap.70.02.71.01 LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

Cap.C - Alte cheltuieli de investiții

Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiesti-sistem iluminat public

Ținând cont ca MDRAP a declarant eligibil proiectul, fiind in faza de precontractare a finanțării, se impune decontarea serviciilor de proiectare care au fost prestate si au stat la baza aprobării finanțării.

Pentru decontarea serviciilor de proiectare se propune suplimentarea valorii prevăzute in bugetul inițial cu suma de 26.000 lei inclusiv TVA.

Iniormatii financiare

Credit angajament 2019: 1.092.000 lei, inclusiv TVA

Buget rectificat: 1.118.000 lei, inclusiv TVA.


DIRECTOR EXECUTIV


Mihaela


kMANDI


SEF SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI Mihail NEGRU
NOTA DE FUNDAMENTARE

PRIVIND SUMELE PENTRU ACHIZIȚIONAREA DE SERVICII DE CONSULTANTA PENTRU PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNA

In vederea achiziției "Servicii de consultanta in vederea obținerii de fonduri prin POIM 2014-2020, Axa prioritara 4, Protecția mediului prin masuri de conservare a biodiversitatii, monitorizarea calitatii aerului si decontaminare a siturilorpoluate istoric, Obiectiv specific; 4.3. Reducerea suprafețelor poluate istoric” , se vor avea in vedere următoarele modificări in lista obiectivelor de investiții finanțate din bugetul local al Municipiului Ploiești:

-se majoreaza prevederea de 203.55 mii lei cu 130.00 mii lei la 333.55 mii lei din bugetul local al Municipiului Ploiești, Cap. 51.02.71.01 : Autoritati publice, prin introducerea poziției „Servicii de consultanta in vederea obținerii de fonduri prin POIM 2014-2020”.

Aceste operațiuni sunt necesare in vederea achiziției de servicii de consultanta pentru Completarea aplicației in MYSMIS si intocmirea documentației necesare pentru obținerea de fonduri europene nerambursabile, prin POIM 2014-2020, pentru decontaminarea si ecologizarea sitului poluat istoric, inclusiv refacerea ecosistemelor naturale si asigurarea calitatii solului, de a roteja sanatatea umana, precum si gradul de poluare, in cadrul parcelei situate pe centura de est a orașului Ploiești, T14, A228, in suprafața de 33.67 ha, pentru realizarea unor investiții, care sa duca la dezvoltarea economica a Municipiului Ploiești.

Director Executiv,                                           Director executiv,întocmit,

Consilier,

Lucian LEOSTEANU


JUDEȚUL: PRAHOVA

ȘCOALA GIMNAZIALA „ANTON PANN" PLOIEȘTI


BUGET rectificat ANUL 2019

sursa de finanțare: bugetul localDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi 2019

realizat

19.09.2019

k'Tsr' Z ; “ra-.+ZL

■ Prevederi J

^conform j ' redtițicarZ

<7 Jz ș

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

228.00

113.82

X /

Q.00

2200

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

228.00

113.82

0.00

228.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

228.00

112.38

0.00

228.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

19.00

7.84

0.00

19.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

19.00

7.84

0.00

19.00

Salarii de baza

10.01.01

0.00

0.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

Alte sporuri

10.01.06

0.00

0.00

Ore suplimentare

10.01.07

X

Fond de premii

10.01.08

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.C1.11

0.00

0.00

0.00

indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

Indemnizații de delegare

10.01 13

0,00

indemnizații de detașare

10.01.14

0.00

Alocații pentru transportul la si de la iocul de munca

10.01.15

19.00

7.84

0.00

19.00

Alocații pentru iocuinte

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0.00

Cheltuieli salariale In natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

Tichete de masa *)

10.02.01

0.00

Norme de hrana

10 02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10,03.01 la 10,03.06)

10.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

150.00

76.16

0.00

150.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

132.00

76.16

0.00

132.00

Furnituri de birou

20.01.01

3.00

1.97

2.00

5.00

Materiale pentru curățenie

20.01 02

3.00

2.95

3.00

6.00

încălzit, iluminat si forța motrica

20.01.03

80.00

50.34

0.00

80.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

9.00

6.48

1.00

10.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0.00

Piese de schimb

20.01 06

0.00

Transport

20.01 07

0.00

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

7.00

3.30

7.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcționa!

20.01.09

1.00

0.94

2.00

3.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

29.00

10.18

-8.00

21.00

Reparații curente

20.02

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

Hrana pentru animale

2C.03.C2

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

0.00

0.00

Medicamente

20.04.01

0.00

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

Reactivi

20.04.03

0.00

Dezinfectant!

2C.C4.04

0.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

11.00

0.00

0.00

11.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

11.00

1.44

11.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

1.00

0.00

0.00

1.00

| Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

1.00

1.00
DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi 2019

realizat

19.09.2019

Influente (+/-)

Prevederi conform rec^flcațe

Deplasări în străinătate

20.06.02

\

Materiale de laborator

20.09

/o,

'fcțțl.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

7 -

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

©

Consultanta si expertiza

20.12

.O?-

Pregătire profesionala

20.13

4.00

0.00

Protecția muncii

20.14

2.00

Z.     2.M

.A»

Muniție furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

120.15

X

Studii si cercetări

20.16

O.’3I)

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de

20.19

0.00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritatl publice locale

20.20I

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0.00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

Alte

cheltuieli |cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

0.00

0.00

0.00

0.00

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

Chirii

20.30.04

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

Fondul PresedinteluiZFondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

0.00

0.00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

0.00

0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

27.001

14.29

0.00

27.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59

32.00

14.09

0.00

32.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

0.00

0.00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedent» si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

0.00

0.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN)

56

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

0.00

0.00

Active fixe |cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

o.oo'

0.00

Construcții

71,01.01

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01,03

0.00

Alte active fixe

71.01 30

0.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

0.00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0,00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0.00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

ORDONATOR TERTIAR DlJUDEȚUL: PRAHOVA

COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU" PLOIEȘTI

CUI 2845508

7/ /-/ci.

kWEXJk 119.09.2019


REFERAT

In urma efectuării unei execuții preliminare aferente cheltuielilor de la nivelul instituției s-a constatat necesitarea unor virări de credite in cadrul aceluiași titlu.

Aceste virări au fost făcute in conformitate cu Legea 273/2006 cu modificările si completările ulterioare, art.49, care permite virări in cadrul aceluiași capitol bugetar.

Conform virărilor solicitate va fi majorata prevederea trimestrului III cu 11,90 mii lei si diminuata prevederea trimestrului IV cu 11,90 mii lei, modificarea efectuandu-se intre articole si alineate ( HCL 262/31.07.2019).

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget aprobat conf. HCL nr.

263/ 31.07.2019

Realizat

17.09.2019

Sem 1

Prevederi

Trim.lll

Influente trim.lll (+/-)

Prev.finale

Trim. III

Prevedere

trim.IV

Influente Trim.IV

(+/-)

Pref.fi nale Trim. IV

Prevederi conf. Rectificare

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

603.00

355.01

376.60

144.00

11.90

155.90

82.40

-11.90

70.50

603.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

603.00

355.01

376.60

144.00

11.90

155.90

82.40

-11.90

70.50

603.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

603.00

355.01

376.60

144.00

11.90

155.90

82.40

-11.90

70.50

603.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

13.00

8.35

6.60

2.00

0.00

2.00

4.40

0.00

4.40

13.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

13.00

8.35

6.60

2.00

0.00

2.00

4.40

0.00

4.40

13.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

13.00

8.35

6.60

2.00

0.00

2.00

4.40

0.00

4.40

13.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 ta 20.16+20.18

20

542.00

318.62

337.30

137.00

11.90

148.90

67.70

-11.90

55.80

542.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

439.00

293.50

275.50

108.00

11.90

119.90

55.50

-11.90

43.60

439.00

Furnituri de birou

20.01.01

35.00

16.43

25.30

6.00

0.00

6.00

3.70

0.00

3.70

35.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

32.00

11.57

13.30

10.00

0.00

10.00

8.70

0.00

8.70

32.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

195.00

170.77

144.00

40.00

5.00

45.00

11.00

-5.00

6.00

195.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

41.00

31.30

25.10

8.00

4.90

12.90

7.90

-4.90

3.00

41.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

8.00

0.00

0.00

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

8.00

Piese de schimb

20.01.06

10.00

7.67

8 00

1.00

5.00

6.00

1.00

0.00

1.00

15.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

19.00

14.15

10.10

5.00

2.00

7.00

3.90

-2.00

1.90

19.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

34.00

16.30

14.30

10.00

0.00

10.00

9.70

0.00,

9.70

34.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

65.00

25.31

35.40

20.00

-5.00

15.00

9.60

0.00

9.601

60.00

Reparații curente

20.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

..««•-0.00

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

,v.<o,oo

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

5.00

0.15

3.20

1.00

0.00

1.00

0.80

0.00:

0.80

$.00

|Dezinfectanti

20.04.04

5.00

0.15

3.20

1.00

0.00

1.00

0.80

ro.oo

/' 0.80

\ v-.$\00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30

20.05

54.00

16.93

27.60

20.00

0.00

20.00

6.40

■0.00

f 6.40

V i "54.00

Uniforme si echipament

20.05.01

10.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

5.00

o.oo

i,.''5.00

AAaIQ.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

10.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

0.00

w

\0.00

-'£'10.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

34.00

16.93

22.60

10.00

0.00

10.00

1.40

(J&0

V '-~T.40

34.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

3.00

0.45

2.00

1.00

0.00

1.00

0.00

o.otf

:o.oo

3.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget aprobat cont. HCL nr. 263/31.07.2019

Realizat

17.09.2019

Sem 1

Prevederi

Trim.lll

Influente trim.lll (+/-)

Prev.finale Trim. III

Prevedere trim.IV

Influente Trim. IV (+/-)

Pref.finale Trim. IV

Prevederi conf. Rectificare

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

3.00

0.45

2.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

3.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Materiale de laborator

20.09

2.00

0.01

1.10

0.00

0.00

0.00

0.90

0.00

0.90

2.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

7.00

0.86

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7.00

Pregătire profesionala

20.13

13.00]

2.26

5.80

5.00

o.ool

5.00

2.20

0.00

2.20

13.00

Protecția muncii

20.14

7.00

0.48

2.10

4.00

0.00

4.00

0.90

0.00

0.90

7.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30

20.30

12.00

3.98

13.00

-2.00

0.00

-2.00

1.00

0.00

1.00

12.00

Reclama si publicitate

20.30.01

5.00

2.76

4.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

5.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

5.00

1.22

2.00

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

5.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

2.00

0.00

7.00

-6.00

0.00

-6.00

1.00

0.00

1.00I

2.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

15.00

6.74

9.70

0.00

0.00

0.00

5.30

0.00

5.30

15.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

15.00

6.74

9.70

0.00

0.00

0.00

5.30

0.00

5.30

15.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

15.00

6.74

9.70

0.00

0.00

0.00

5.30

0.00

5.30

15.00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59

33.00

21.30

23.00

5.00

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

33.00

Burse

59.01

33.00

21.30

23.00

5.00

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

33.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
JUDEȚUL: PRAHOVA

CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENTA


A//, ^e>C> //£. 2o/Cj

ANEXAI

BUGET PE ANUL 2019 SI ESTIMĂRI PE ANII 2020-2022 SURSA DE FINANȚARE - BUGETUL LOCAL

,T MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZAT

12.09.2019

BUGET

2019

INFLUENTE

BUGET RECTIFICAT

ESTIMĂRI

2020

2021.

2022

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

405.49

725.00

0.00

725.00

777.00

’’'779'.OO

781.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

405.49

725.00

0.00

725.00

777.00

779.00

781.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

405.49

725.00

0.00

725.00

777.00

779.00

781.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

382.47

550.00

|          o.oo

550.00

600.00

600.00

600.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

369.80

533.00

533.00

583.00

583.00

583.001

Salarii de baza

10.01.01

147.1 B

206.00

0.00

206.00

207.00

207.00

207.00

Solarii de merit

10.01.02

0.00

Indemnizație de condiHiere

4&01.03

0.00

Sporde-vechipn*

49:01.04

0.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

Alte sporuri

10.01.06

0.00

Ore suplimentare

10.01.07

0.00

Fond de premii

10.01.08

0.00

Prima de vacanta

10.01.09

0.00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0.00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

217.14

314.00

0.00

314.00

364.00

364.00

364.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0.00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0.00

Alocații pentru transportul la si de ta locul de munca

10.01.15

0.00

2.00

0.00

2.00

1.00

1.00

1.00

Alocații pentru locuințe

10,01.15

0.00

Indemnizație de hrana

10.01.17

5.48

11.00

0.00

11.00

11.00

11.00

11.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0.00

ieltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

4.35

5.00

0.00

5.00

5.00

5.00

5.00

Tichete de masa *)

10.02.01

0.00

Norme de hrana

10.02.02

0.00

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

000

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

0.00

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

0.00

Tichete de vacanta

10.02.06

4.35

5.00

0.00

5.00

5.00

5.00

5.00

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

8.32

12.00

0.00

12.00

12.00

12.00

12.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0.00

Contribui de asigurări sociale de saoatate

10.03.03

0.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0.00

Contribuția asinuratorie pentru munca

10.03.07

8.32

12.00

0.00

12.00

12,00

12.00

12.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

23.02

78.00

-5.50

72.50

80.00

82.00

84.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 Ia 20.01.09+20.01.30)

20.01

13.96

34.00

-5.50

28.50

34.001

35.00

36.00

Furnituri de birou

20.01.01

4.70

7.00

0.00

7.00

7.00

8.00

9.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0.25

1.00

0.00

1.00]

1.00

1.00

1.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

0.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

0,00

Carburanți si lubrifiant]

20.01.05

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

T ransport

20.01.07

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

1.31

4.00

0.00

4.00

4.00

4.00

4.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

1.34

7.00

-5.50

1.50

7.00

7.00

7.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

6.36

15.00

0.00

15.00

15.00

15.00

15.00

-Pparatii curente

20.02

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02»

20.03

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04»

20.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

Medicamente

20.04.01

0.00

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

Reactivi

20.04.03

0.00

Dezinfectanti

20.04.04

0.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar |cod 20.05.01+20.05.03+20.05.301

20.05

0.00

13.00

0.00

13.00

18.00

18.00

18.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

.enierie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0.00

13.00

0.00

13.00

18.00

18.00

18.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

8.26

25.00

0.00

25.00

23.00

23.00

24.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

1.36

4.00

0.00

4.00

4.00

4.00

4.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

6.90

21.00

0.00

21.00

19.00

19.00

20.00

Materiale de laborator

20.09

2.00

0.00

2.00

1.00

2.00

2.00

Cerceta re-dezvoltare

20.10

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

Pregătire profesionala

20.13

0.80

3.00

0.00

3.00

3.00

3.00£

3.00

Protecția muncii

20.14

1.00

0.00

1.00

1.00

1.00

1.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0.00


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZAT

12.09.2019

BUGET

2019

INFLUENTE

BUGET RECTIFICAT

ESTIMĂRI

2020

2021

2022

Studii si cercetări

20.16

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

o.oc

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0.00

r- "

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritari publice locale

20.20

0.00

£

l 2\

Meteorologie

20.21

0.00

X

1 -

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0.00

'' ?■’ •

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor

20.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo

iv: o.oo

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

0.00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

Alte cheltuieli

20.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Reclama si | ublicitate

20.30.01

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

Prime de asinurare non-viata

20.30.03

0.00

Chirii

20.30.04

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului Instituției publice

20.30.07

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0.00

0.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

0.00

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 ia 30.02.03+30.02.05)

30.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

0.00

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30.02.02

0.00

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimprumutate

30.02.03

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

0.00

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

30.03

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur

30.03.01

0.00

Dobanda datorata trezoreriei statului

30.03.02

0.00

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului

30.03.03

0.00

Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statului

30.03.04

0.00

Dobânzi la opeatiunile de leasing

30.03.05

0.00

0.00

TITLUL IVSUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

0.00

Subvenții pentru compensarea creșterilor nep revizie na te ale preturilor la combustibili

40.20

0.00

Alte subvenții

40.30

0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

0.00

I

0.00

TITLUL VITRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Transferuri curente |cod

51.01

0.00

0.001

0.00

0.00

0.00

0.00

Transferuri către institulii publice

51.01.01

0.00

Acțiuni de sanatate

51.01.03

0.00

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi centru proiecția copilului

51.01.14

0.00

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru i ersoanele cu handicai

51.01.15

0.00

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor aiutoare către unităl le adminîstrativ-teritoriale în situării de extremă dificultate

51.01.24

0.00

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului

51.01.26

0.00

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de autor social

51.01.31

0.00

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de asisten', î medico-sociale

51.01.39

0.00

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul lănatătff

51.01.46

0.00

Transferuri din bu tetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

51.01.49

0.00

Transferuri către bugetele locale pentru facilitarea obligațiilor restante ale centralelor de iomofleatv

51.01.50

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI cod 55.01+ 55.021

55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A. Transferuri interne        (cod 55.01.18)

55.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte transferuri curente interne

55.01.18’

0.00

B.T

ansferuri curente în străinătate icătre organizații internaționalei Icod 55.02.1

55.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții -i cotizării la oruanisme internaționale

55.02.01

0.00

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

0.00

97.00

5.50

102.50

97.00

97.00

97.00

Ajutoare sociale cod 57.02.01 ia 57.02.04,

57.02

0.00

Ajutoare sociale In numerar

57.02.01

0.00

97.00

5.50

102.50

97.00

97.00

97.00

Aiutoare sociale In natura

57.02.02

0.00

Tichete de cresa

57.02.03

0.00

Tichete cadou acordate rentru cheltuieli sociale

57.02.04

0.00

0.00

TITI UL XALTE CHELTUIELI

59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Burse

59.01

0.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

0.00

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

0.00

Asociații si fundații

59.11

0.00

Susținerea cultelor

59.12

0.00

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

0.00

Despăgubiri civile

59.17

0.00

Acțiuni cu caracter științific si socral-culturel

59.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

Sume aferente plății creanlelor salariale

59.25

0.00

Programe si proiecte privind prevenirea s» combaterea discriminării

59.30

0.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE [cod 80+81}

rs

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

I                                                      ..

0.00ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


DIRECTOR,


JUDEȚUL: PRAHOVA

LICEUL TEHNOLOGIC 'TOMA SOCOLESCU

BUGET PE ANUL 2019 sursa de finanțare: bugetul local

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget cf.

HCL 281/29.08.

2019

Influente (+/-)

0.00

Buget rectificat

607.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

607.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

607.00

0.00

607.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

28.00

0.00

28.00

Cheltuieli salariale In bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

28.00

0.00

28.00

Salarii de baza

10.01.01

0.00

0.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

0.00

Alte sporuri

10.01.06

0.00

0.00

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0.00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0.00

0.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0.00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0.00

Alocații pentru transportul la si de ia locul de munca

10.01.15

28.00

28.00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0.00

Cheltuieli salariale In natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

Tichete de masa *)

10.02.01

0.00

0.00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0 00

0.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0.00

0.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0.00

0.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0.00

0.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

521.00

0.00

521.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

416.00

0.00

416.00

Furnituri de birou

20.01.01

10.00

10.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

10.00

3.00

13.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

190.00

190.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

45.00

45.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0.00

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

0.00

Transport

20.01.07

0,00

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

25.00

25.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

36.00

3.00

39.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

100.00

-6.00

94.00

Reparații curente

20.02

0.00

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

C.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

Medicamente sl materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

0.00

0.00

Medicamente

20.04.01

0.00

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

Reactivi

20.04.03

0.00

Dezlnfectanti

20.04.04

0.00

Bunuri de natura obiectelor de Inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30!

20.05

50.00

50.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget cf.

HCL 281/29.08.

2019

Influente (+/-)

Buget rectificat

1 S A?

-i A,

WKn

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

20.00

20.0C

Alte obiecte de inventar

20.05.30

30.00

30.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

5.00

0.00

5.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

5.00

5.00

Deplasări Tn străinătate

20.06.02

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

Cerceta re-dezvolta re

20.10

0.00

Cârti, publicații sl materiale documentare

20.11

2.00

2.00

Consultanta sl expertiza

20.12

0.00

Pregătire profesionala

20.13

6.00

6.00

Protecția muncii

20.14

7.00

7.00

Muniție, furnituri sl armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0.00

Studii sl cercetări

20.16

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări șl servicii de Interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0.00

Reabilitare Infrastructura program inundații pentru autoritatl publice local

<20.20

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

Prevenirea sl combaterea Inundațiilor sl înghețurilor

20.23

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24

20.24

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0.00

Stabilirea riscului de tara

l20.24.03

0.00

Cheltuieli Judiciare sl extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea Intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0.00

Tlchete cadou

20.27

0.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30

20.30

35.00

0.00

35.00

Reclama sl publicitate

20.30.01

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

I0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

Chirii

20.30.04

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului Instituției publice

20.30.07

o.ool

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

35.00

35.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

0.00

0.00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

0.00

0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

0.00

0.00

i (i ljL VI i               intre uNiift 11 xiJz xUrtflW/b' i trAnEi

puRiir.Ftcodsi.nn

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

44.00

0.00

44.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

0.00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

44.00

0.00

44.00

Tichete de cresa

57.02.03

0.00

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

âool

0.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59

14.00

0.00

14.00

Burse

59.01

14.00

0.00

14.00

Sume aferente persoanelor cu handicap nelncadrate

59.40

0.00

0.00

0.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

0.00

0.00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENT! Sl RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedent! sl recuperate in anul curent

85.01

LICEUL TEHNOLOGIC TOMA SOCOLESCU

CUI:2843868


APROBAT,

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE


VIZAT,

DIRECȚIA ECONOMICA

NOTA DE FUNDAMENTARE PENTRU VIRĂRI DE CREDITE

Bugetul de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local a fost aprobat conform H.C.L. nr 281/29.08.2019 si este in valoare de 607,00 mii lei, structurat astfel:

Cheltuieli de personal 28,00 mii lei

Cheltuieli cu bunuri si servicii 521,00 mii lei

Asistenta sociala 44,00 mii lei

Alte cheltuieli 14,00 mii lei

Avand in vedere:

- necesitățile privind execuția la data de 04.09.2019,

- prevederile Legii 273/29.06.2006 (‘actualizată*) privind finanțele publice locale, art. 49, alin. (5) “Virările de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar, inclusiv între programele aceluiași capitol, care nu contravin dispozițiilor prezentului articol, legii bugetului de stat sau legii de rectificare, sunt în competenta fiecărui ordonator principal de credite, pentru bugetul propriu și bugetele instituțiilor și serviciilor publice subordonate, și se pot efectua înainte de angajarea cheltuielilor”,

propunem diminuarea/majorarea sumelor pe articole si alineate, prin virări de credite, fara a se influenta valoarea totala a bugetului si a titlurilor componente, astfel:

mii lei

Titlul articol, alineat

BUGET ANUAL CONFORM HCL 281/29.08.2019

influente (+/-)

BUGET PROPUS

20

521,00

0,00

521,00

20.01

416,00

0,00

416,00

20.01.01

10,00

0,00

10,00

20.01.02

10,00

3,00

13,00

20.01.03

190,00

0,00

190,00

20.01.04

45,00

0,00

45,00

20.01.08

25,00

0,00

25,00

20.01.09

36,00

3,00

39,00

20.01.30

100,00

-6,00

94,00

20.02

0,00

20.05

50,00

0,00

50,00

20.05.01

0,00

20.05.03

20,00

20,00

20.05.30

30,00

0,00

30,00

20.06

5,00

0,00

5,00

20.06.01

5,00

0,00

5,00

20.06.02

0,00

20.11

2,00

0,00

2,00

20.13

6,00

0,00

6,00

20.14

7,00

0,00

7,00

20.30

35,00

0,00

35,00

20.30.04

0,00

20.30.30

35,00

0,00

35,00

Menționam ca prin virările ce urmeaza a se efectua nu se modifica prevederea bugetara anuala la nivel de titlu.

DIRECTOR,                          CONTABIL SEF,

PRQF^gÂ^iSjnj RODICA           /EC. BOERESCU NICOLETA


CONTABIL SEF,


3OERESCU NICOLETALICEUL TEHNOLOGIC TOMA SOCOLESCU

CUI : 2843868

APROBAT,

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

VIZAT

DIRECȚIA ECONOMICA

REFERAT

In urma efectuării unei execuții preliminare a cheltuielilor aferente titlului II "Bunuri si servicii" s-a constatat necesitatea unor virări de credite.

Aceste virări vor fi făcute in conformitate cu art.49 alin. 5 din Legea 273/2006 legea finanțelor publice cu modificările si completările ulterioare.

Menționam ca prevederile aprobate la nivel de capitol, subcapitol si titlu raman neschimbate

Solicitam aprobarea următoarelor virări de credite in cadrul aceluiași titlu .astfel:

MII LEI

Titlul articol, alineat

Prevederi cf HCL

281/29.08.2019

Influente

(+/-)

Prevederi rectificate

20

521,00

0,00

521,00

20.01

416,00

0,00

416,00

20.01.01

10,00

10,00

20.01,02

10,00

3,00

13,00

20.01.03

190,00

190,00

20.01.04

45,00

45,00

20.01.08

25,001

25,00

20.01.09

36,00

3,00

39,00

20.01.30

100,00

-6,00

94,00

20.05

50,00

0,00

50,00

20.05.03

20,00

20,00

20.05.30

30,00

30,00

20.06

5,00

0,00

5,00

20.06.01

5,00

5,00

20.11

2,00

2,00

20.13

6,00

6,00

20.14

7,00

7,00

20.30.30

35,00

35,00

Menționam ca prin virările ce urmeaza a se efectua nu se modifica prevederea bugetara anuala.

DIRECTOR,

Prof. Avramescu Rodica

z

CONTABIL SEF,

Ec. Boerescu Nicoleta24 MO. l?/ hh

!

JUDEȚUL: PRAHOVA

ȘCOALA GIMNAZIALA "GEORGE COSBUC" PLOIEȘTI

ANEXA


BUGETUL CHELTUIELILOR PE ANUL 2019

AVAND CA SURSA BUGETUL LOCAL

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget aprobat cf.HCL 281/29.08.2019

Realizat la 31.08.2019

Influente (+/-)

Prevederi conform rectificare

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE

323,00

181,31

0,00

323,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod

323,00

181,31

0,00

323,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF-

01

323,00

181,31

0,00

323,0

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+K

10

6,00

3,18

0,00

6,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16

10.01

6,00

3,18

0,00

6,00

Salarii de baza

10.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte sporuri

10.01.06

0,00

0,00

0,00

0,00

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0,00

0,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

6,00

3,18

0,00

6,00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.0C

10.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Tichete de masa *)

10.02.01

0,00

0,00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca

10.03.04

0,00

0,00

0,00

0,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator

10.03.05

0,00

0,00

0,00

0,00


/A A&X-/A

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

o,oc

0,0C

//. lo.oc

îsS~SȚi '0',oo

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

240,0C

142,3Z

L ''/240,0b

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30

20.01

172,00

131,84

W&'OC

189,00

Furnituri de birou

20.01.01

3,00

1,9S

OîOC

-A -3 00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

42,00

39,87

12?0Î

*   54,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

49,00

41,32

5,00

54,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

14,00

5,63

0,00

14,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0,00

0,00

0,00

0,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

0,00

0,00

0,00

Transport

20.01.07

0,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

8,00

4,89

0,00

8,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter

20.01.09

5,00

3,27

0,00

5,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționar

20.01.30

51,00

34,87

0,00

51,00

Reparații curente

20.02

30,00

3,95

-5,00

25,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 2

20.04

0,00

0,00

0,00

oool

Medicamente

20.04.01

0,00

0,00

0.00

0,00

Materiale sanitare

20.04.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Reactivi

20.04.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Dezinfectanti

20.04.04

0,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.0

20.05

15,00

3,69

0,00

15,00

Uniforme si echipament

20.05.01

2,00

0,00

0,00

2,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

13,00

3,69

0,00

13,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.0

20.06

2,00

0,00

-1,00

1,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

2,00

0,00

-1,00

1,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

0,00

Materiale de laborator

20.09

0,00

0,00

0,00

0,00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0,00

0,00

irti, publicații si materiale documentare

20.11

2,00

0,00

0,00

2,00

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

0,00

0,00

0,00

Pregătire profesionala

20.13

9,00

0,00

-6,00

3,00

Protecția muncii

20.14

10,00

2,86

-5,00

5,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe

20.15

0,00

Studii si cercetări

20.16

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al anima

20.18

0,00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de

20.19

0,00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru ai

20.20

0,00

Meteorologie

20.21

0,00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0,00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (

20.24

0,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor e

20.24.01

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor ir

20.24.02

0,00

I

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0,00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit

20.25

0,00


Tichete cadou

20.27

0.00

Alte

cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20

120.30

o,oc

o,oc

fâJ W*o,oo

Reclama si publicitate

20.30.01

>0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

’=* />.' 0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

o,oc

o,oc

o,oc

0,00

Chirii

20.30.04

OlEȘ-

1 0,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0,00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituti

20.30.07

0,00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

37,00

11,66

0,00

37,00

Ajutoare sociale

57,02

37,00

11,66

0,00

37,00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

37,00

11,66

0,00

37,00

TITLUL XALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+

59

40,00

24,13

0,00

40,00

[Burse

59.01

40,00

24,13

0,00

40,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+

81

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

C'iAECxKCJ.7nxO<4\

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

0,00

0,00

0,00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la \05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.

71

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

71.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,00

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00

0,00

0,00

Mte active fixe

71.01.30

0,00

0,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

0,00

(Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

0,00

(Participare la capitalul social al societăților comercia

72.01.01

0,00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

54

0,00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate inanii precedenti si recuperate in anul

55.01

CONTABIL SEF,

Malacescu Mihaela /


Ol


ȚIAR DE CREDITE,


pr


ȘCOALA GIMNAZ.”GEORGE COSBUC”

PLOIEȘTI, STR.AL.LAPUSNEANUNR.17

TEL.0244513891

APROBAT, ■

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,


VIZAT


DIRECȚIA ECONOMICA,

NOTA DE FUNDAMENTARE

PENTRU VIRĂRI DE CREDITE

Bugetul de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local a fost aprobat conform H.C.L. nr. 281/29.08.2019 si este in valoare de 323,00 mii lei, structurat astfel:

 • -  Cheltuieli de personal - 6,00 mii lei

 • -  Cheltuieli cu bunuri si servicii - 240,00 mii lei

 • -  Asistenta sociala - 37,00 mii lei

 • -  Alte cheltuieli - 40,00 mii lei

Avand in vedere:

 • •  necesitățile privind execuția la data de 31 august 2019,

 • •  prevederile Legii 273/29.06.2006 (*actualizată*) privind finanțele publice locale, art. 49, alin. (5) “Virările de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar, inclusiv între programele aceluiași capitol, care nu contravin dispozițiilor prezentului articol, legii bugetului de stat sau legii de rectificare, sunt în competenta fiecărui ordonator principal de credite, pentru bugetul propriu și bugetele instituțiilor și serviciilor publice subordonate, și se pot efectua înainte de angajarea cheltuielilor”,

propunem diminuarea/majorarea sumelor pe articole si alineate, prin virări de credite, fara a se influenta valoarea totala a bugetului si a titlurilor componente, conform Anexei atașate.


ADMINISTRATOR FINANCIAR,JUDEȚUL: PRAHOVA

COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZUL" PLOIEȘTI


BUGETUL CHELTUIELILOR PE ANUL 2019

AVAND CA SURSA BUGETUL LOCAL

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget aprobat cf.HCL 281/ 29.08.2019

Realizat la 31.08.2019

Influente (+/-)

Prevederi conform rectificare

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

952.00

541.77

0.00

952.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

952.00

541.77

0.00

952.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+

01

952.00

541.77

0.00

952.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10

10

10.00

3.58

0.00

10.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16

10.01

10.00

3.58

0.00

10.00

Salarii de baza

10.01.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte sporuri

10.01.06

0.00

0.00

0.00

0.00

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0.00

0.00

0.00

0.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

10.00

3.58

0.00

10.00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06

10.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Tichete de masa *)

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca

10.03.04

0.00

0.00

0.00

0.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator

10.03.05

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

692.00

448.62

0.00

692.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30

20.01

468.0C

341.12

11.0C

<=> 479.00

Furnituri de birou

20.01.01

15.00

7.91

o.oc

f5.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

50.00

21.4C

o.oc

Zc5o.oo

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

261.00

226.16

17.0C

: și h --2?8.00‘

Apa, canal si salubritate

20.01.04

43.00

27.31

-8.00

MW®

Carburanți si lubrifiant)

20.01.05

0.00

0.00

0.00

/oX ’D.OO

Piese de schimb

20.01.06

0.00

0.00

0.00

V    O.QO

Transport

20.01.07

0.00

0.00

0.00

'0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

16.00

9.67

2.00

18.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter

20.01.09

13.00

5.28

0.00

13.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționari

20.01.30

70.00

43.40

0.00

70.00

Reparații curente

20.02

140.00

69.35

-30.00

110.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 2(

20.04

0.00

0.00

0.00

0.00

Medicamente

20.04.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Reactivi

20.04.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Dezinfectanti

20.04.04

0.00

0.00

0.00

0.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.0

20.05

39.00

28.66

30.00

69.00

Uniforme si echipament

20.05.01

2.00

0.00

0.00

2.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

37.00

28.66

30.00

67.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.0:

20.06

3.00

0.12

-1.00

2.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

3.00

0.12

-1.00

2.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

0.00

0.00

0.00

Cerceta re-dezvoltare

20.10

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

3.00

0.00

0.00

3.00

Consultanta si expertiza

20.12

2.00

0.60

0.00

2.00

Pregătire profesionala

20.13

22.00

6.93

-10.00

12.00

Protecția muncii

20.14

13.00

0.00

0.00

13.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe

20.15

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

ti pentru finanțarea patrimoniului genetic al anima

20.18

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, in baza unor convenții sau contracte de

20.19

0.00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru ai.

20.20

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (

20.24

0.00

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor e

20.24.01

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor ir

20.24.02

0.00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit

20.25

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.;

20.30

2.00

1.83

0.00

2.00

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

^rotocol si reprezentare

20.30.02

0.00

Drime de asigurare non-viata

20.30.03

2.00

1.83

0.00

2.00

Chirii

20.30.04

0.00

’restari servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituție

>20.30.07

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0.00

o.oc

o.oc

0.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

0.00

0.00

ț          0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

51

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

70.00

35.48

0.00

70.00

Ajutoare sociale

57.02

70.00

35.48

0.00

70.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

70.00

35.48

0.00

70.00

TITLULX ALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+5

59

180.00

54.09

0.00

180.00

Burse

59.01

180.00

54.09

0.00

180.00

Sume af.pers.cu handicap neincadrate

59.40

0.00

0.00

0.00

0.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+i

81

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII

r "ECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

0.00

Hati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

0.00

0.00

0.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 ta 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.1

71

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

0.001

o.ool

0.00

Construcții

71.01.01